Katolska kyrkan

En sann eller en falsk kyrka?

Läs och bedöm själv!


Vicarius Filii Dei -
Guds sons ställföreträdare
I frågor om tro och moral, talar biskoparna i Kristi namn och de troende måste acceptera deras undervisning och följa den med religiöst instämmande. Denna religiösa underkastelse av sinnet och viljan måste visas på ett speciellt sätt till Påvens autentiska läroämbete, även när han inte talar ex cathedra; det vill säga, det måste visas på ett sådant sätt att hans högsta läroämbete bekräftas med vördnad, att de bedömningar som gjorts av honom uppriktigt följs, enligt hans uppenbara sinne och vilja. Hans sinne och vilja i frågan kan vara kända antingen från dokumentens karaktär, från hans täta upprepningar av samma doktrin, eller från hans sätt att tala. (Vatican II, Lumen Gentium, III, 25.)

Innehåll: Påven och katolska kyrkans lära - Petrus romaren - den sista påven - De katolska helgonen - Uppenbarelser - Några vittnesbörd - Inkvisition och fascism - Stora länksidan - Länkar


Påvens och Katolska kyrkans lära

Till början av sidan


 • Papal Prophecy of St. Malachy says there will be just one more pope after Benedict. The Cleveland Leader 130211.
 • Petrus romaren - Den sista påven

  Till början av sidan


  De katolska helgonen

  Till början av sidan  Katoliker ber till en Mariastaty.

  Uppenbarelser


  Uppenbarelseboken 17:3-6, 15

  "Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet (grek. "Mysterion"): det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad." Och han sade till mig: "Vattnen som du såg, där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk."

  Babylon (betyder "förvirringens stad")

  Det står att kvinnan (den andliga horan) är en stad, som kungar och affärsmän på jorden har haft umgänge med (Upp 18:3). Kvinnan eller skökan tronar bland många folkslag och stora människomassor och är alltså en internationell företeelse. Är det obekant för någon att Katolska kyrkan benämner sig själv som Världskyrkan? Vatikanen betraktar sig också som Moderkyrkan för alla kristna kyrkosamfund och kan därför inte benämna protestantiska kyrkor som "systerkyrkor". Den säger även att Maria är Kyrkans Moder. Och i den påvliga encyclikan "Evangelium Vitae" från 950235 sägs att "Maria liksom kyrkan... är en moder av alla som är pånyttfödda till liv. Hon är i själva verket Livets moder genom vilken var och en lever." En kyrka som äger sådana anspråk har degraderat sig själv. Ett exempel som illustrerar sammanhanget är en medalj som präglades av påven Leo XII år 1825. På ena sidan finns en bild av påven själv. På den andra sidan är en bild av en kvinna som i vänstra handen håller upp ett kors och i den högra en kalk och med inskriften "SEDET SUPER UNIVERSUM" vilket betyder "Hela världen är hennes säte".

  Gud avskiljde Israel till att vara ett fok som skulle vara heligt för Guds syften. Men när Israel beblandade sig med de avgudadyrkande nationerna runt omkring så begick hon otukt och äktenskapsbrott med sten och trä och hon blev en avfällig kvinna (Jer. 3:6-10, Hes. 16, Hes. 23:37). Och om Jerusalem sa Gud i Jes. 1:21 "Hur har hon inte blivit en sköka, den trogna staden". På samma sätt är det en andlig sköka som beskrivs i Uppenbarelseboken, och nu är det inte det avfallna Israel, utan den avfallna Kristi bruden, den avfallna kristenheten som åberopar en andlig relation med himmelens Gud, men istället är det avgudar och demoniska makter som den har beblandat sig med. Det som från början var den första kristna församlingen blev en falsk religion, med kristna förtecken. Sankt Petersplatsen i Rom är världens största solhjul. Professor Georg Webb har visat att fallosdyrkan var regel och inte undantag i katolska altaren byggda före digerdödens tid. Det finns ett samband också mellan reliker ("första klassens" reliker är delar av ett helgons kropp, "andra klassens" kan bestå av helgonets kläder eller ägodelar och "tredje klassen" föremål som har rört vid första klassens reliker eller åtminstone vid helgonets grav) och eukaristfirandet. I mässboken sägs att "Seden att under ett altare som invigs placera helgonreliker, även sådana av icke-martyrer, skall bibehållas. Relikernas äkthet skall dock verifieras." (266). Samma regel upprepas av kyrkolagen (CIC 1237 §1). Även i Sverige praktiseras seden att placera första klassens reliker i altaren! Se mer om den katolska relikhandeln här.

  La città dei sette colli / Staden på de sju kullarna

  Men detta nya Babylon skulle vara en stad byggd på sju berg eller kullar (Upp. 17:9). Denna specifikation eliminerar det antika Babylon och Jerusalem. Endast en stad har för mer än 2000 år varit känd som staden på de sju kullarna. Och det är Rom, "mystery Babylon". The Catholic Encyclopedia, Thomas Nelson, 1976, s.v. "Rome" slår fast: "Det är inom Roms stad, kallad staden på de sju kullarna, som hela Vatkanstatens ägor är begränsade." Romerska författare och skalder talade ofta om Rom som de sju kullarnas stad. Den romerske poeten Propertius kallade Rom för "Den upphöjda staden på sju kullar, som regerar hela världen." De sju kullarna var Palatinen, Capitolium, Aventinen, Caelius (Celianen, Coelianen), Esquilinen, Viminalen och Quirinalen. Från ett mynt från kejsar Vespasianus tid finns på framsidan kejsaren Vespasianus och på baksidan stadsgudinnan Roma sittande på sju kullar. Vid en av dessa kullar som låg vid västra flodbanken av Tibern brukade spåmän och spåkvinnor dagligen ställa sig och där bjuda ut sina varor och tjänster till de förbipasserande på gatan. Genom detta fick platsen namnet "Vatikanen" som kan översättas med "Siandets kulle". "Vatican" kommer från de två latinska orden "Vatis" som betyder siare och "can" som betyder orm. Profetiskt är brevet till Tyatira i Uppenbarelseboken en bild på den Katolska kyrkan där man tillät dem falska profetissan Isebel att undervisa och förleda folket med falska profetior och doktriner (Upp. 2:18-29). Och Isebel sitter fortfarande kvar på Siandets kulle i Rom!

  Petrus måste ha befunnit sig i Rom när han skrev sitt första brev. Petrus skriver i 5:13 "Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, hälsar till er." Babylon var ett vanligt täcknamn för Rom bland de kristna då dess hedniska dekadens och motstånd till Kristus påminde om den avgudadyrkande ondska som förknippades med det forntida Babylon i Mesopotamien (i nuvarande Irak). Eusebius Pamphilius, skrev omkring år 303, att det är sagt att Petrus första brev var skrivet i Rom och att han själv indikerar detta, refererande till staden som en figurativ benämning på Babylon (Karl Keating, Catholicism and Fundamentalism: The Attack on "Romanism" by "Bible Christians," Ignatius Press, 1988, p. 200). Namnet på hennes panna är "en hemlighet" eller "ett mysterium" och är det inte just mysterier som är själva hjärtat i den romerska katolicismen? "Mysterium Fidei" (latin och betyder Trons mysterium) är det liturgiska utropet efter förvandlingen i mässan, den så kallade transsubstantiationen. "Mysterium Fidei" är också namnet på den encyklika som påven Paulus VI gav ut 1965 och som behandlar Altarets sakrament, där påven understryker den tradiotionella katolska läran angående mässoffret och teologin om Kristi verkliga närvaro i de konsekrerade hostierna och det konsekrerade vinet. Konsekration kommer från latinska "consecratio" och betyder invigning, heliggörelse och är den handling prästen utför i mässan när brödet och vinet förvandlas. Konsekrationen är förbehållen präster och biskopar, i det att orden är verkningslösa utan den rätta vigningen hos den som uttalar dem! Katolska kyrkans katekes punkt 1075 säger: "Den liturgiska trosundervisningen syftar till att leda in i Kristi mysterium (den är "mystagogi", mysterielära). Därvid går den från det synliga till det osynliga, från det som betecknar till det betecknade, från "sakramenten" till "mysterierna"."

  Vatikanen var under medeltiden en världslig maktfaktor i samklang med gudlösa regenter, berusade av martyrernas blod. Är det inte märkligt att Vatikanstaden i Rom idag är en stat med diplomatiska förbindelser med riken ut över hela världen. Central- och Sydamerika blev "kristnat" med svärdets makt (indianerna fick välja mellan att omvända sig eller att dö, liksom judarna i Spanien) och än idag gör påven anspråk på dessa områden för sin religion. Det hindrar dock inte att t ex i Brasilien praktiserar 40 procent av katolikerna också spiritism. Påven själv kan inte dömas av någon människa. Han är suverän monark som inte kan ställas inför någon domstol oavsett vilket beslut han tar eller handling som han gör. Påven har en egen biktfader, som måste vara en jesuitpräst. Han besöker Vatikanen en gång per vecka på en bestämd tid och som då kan ge absolution ifall påven har begått någon synd.

  Den falske profeten som omtalas i Upp. 13:11 hade två horn. Det har också påven, Kyrkan och Vatikanstaten, religiös och världslig makt. Det är möjligt att han också är jude eftersom han kommer upp ur jorden som kan betecknas som det judiska folket i motsats till Antikrist som kommer upp ur havet (nationerna).

  Den röda färgen är också signifikativ för Vatikanens prästerskap. Biskoparnas och andra prelaters färg är purpurfärgen. För kardinalerna är den scharlakansröd. Guldbägaren i hennes hand identifierar också kvinnan som den katolska kyrkan. Kalken eller bägaren är det mest heliga kärlet. Det kan vara av guld eller silver, om den är av silver så måste ytan vara överklädd med guld (Robert Broderick, ed., The Catholic Encyclopedia, Thomas Nelson, 1976, pp. 103-104). Största delen av sina rikedomar har Vatikanen fått genom att sälja frälsningen. S:t Peterskyrkan byggdes genom försäljningen av avlatsbrev. En engelsk kardinal föreslog att Kyrkan skulle sälja en del av sina överflödiga skatter och ge intäkterna till de fattiga. Hans förslag blev inte väl mottaget. Det finns mycket av guld, silver och ädla stenar i de katolska helgedomarna. T.ex. Notre Dame de Lourdes kronan är översållad med diamanter, tillverkad av en guldsmed i Paris 1876.

  Staden Babylon har en andlig betydelse (skökan, den andliga horan), men i Babylon finns också det höga tornet Babel som har en materiell betydelse. Nita Johnson fick denna uppenbarelse om detta den 25 januari 1990:

  Sedan såg jag en stor stad - Babylon - en stad gömd i mörker. Ut från Babylon reste sig ett torn och jag visste att det var Babel. Jag såg inte den himmelske budbäraren som talade till mig, men jag hörde honom klart säga: "Detta är det stora Babylon, tornet du ser är Babel". Jag var något förbryllad över vad jag såg, så jag tänkte fråga honom: "Vem eller vad är det?". Men innan jag hade en chans att yttra mina tankar, svarade han: "Babel är centrum för världens regeringar. Babylon är dess gömda plats." Genast så förstod jag att "Babel" är sammanstrålningen av världens regeringar. "Mysteriet Babylon" är den ande som bemyndigar det.

  "Babylon är det stora världssystem som domineras och kontrolleras av Satan. Babylon är allting som djävulen har byggt omkring sig själv, det är antikrists system. Han kontrollerar regeringar, konst, media, finans, utbildning, vetenskap och så mycket mer! I själva verket försöker han också kontrollera kyrkan." (Citat från Colin Dye's bok 'Satan Unmasked', 2000.) Vi måste då konstatera att all religion som inte har sin grund och tradition i det klara evangeliets källa är infiltrerad av Satan och att den romerska katolska kyrkan i alla sina nedärvda ritualer och traditioner är modern till avfallen kristen religion.

  Pingströrelsens apostel i Norden, pastor T. B. Barratt, varnade starkt för Babylons inflytande i kristenheten.
  ”Dragen ut ifrån henne!” Det är med dessa ord Herren uppmanar sitt folk att lämna Babylon. Namnet är en hemlighet. (Upp. 17:5), men närmare beskriven är hon ”mor till skökorna och till styggelserna på jorden”. Hon var ”drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod” då Johannes såg henne, och han förundrade sig storligen. Hon satt på vilddjurets rygg ”klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor”, men i sin hand hade hon ”en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet”. Det är den avfälliga församlingen, som har friat till världens gunst och auktoritet för att kunna behålla sin maktställning i världen. Den låter sig bindas av världsliga myndigheter och ledas av världslig makt. Den underordnar sig orättfärdiga och köttsliga bestämmelser för att kunna upprätthålla sin maktställning.
  -Var och en kan förstå att här avses kyrkostaten och statskyrkorna, men inte bara dem – här avses alla kristna samfund och institutioner som har kommit i beroendeställning till den politiska eller ekonomiska makten eller annat inflytande som är världsligt till sin art och utestänger, om än i ringa grad, den andliga kraften och Jesu evangeliums fulla värde. Självfallet är det många allvarliga och bra kristna, som ännu icke sett faran av denna kompromiss mellan den andliga och köttsliga makten, varför de stannar där de är i god tro. Men tiden är nu kommen, då Herrens förmaning må bli till en hjärteangelägenhet också i detta avseende: ”Dragen ut ifrån henne, I mitt folk!”
  -Låt det överallt ordnas bibliska församlingar, som Guds folk kan sluta sig till!
  -Den tid är icke långt borta då Babylon skall falla! De som hon stödjer sig på: Vilddjuret och dess hjälpare, skall resa sig upp emot henne. De ”tio hornen” skall ”hata skökan och göra henne utblottad och naken och skola äta hennes kött och bränna upp henne i eld.” Upp. 17:16.
  -Hon har förlitat sig på den världsliga makten och levt högt med vilddjurets stöd, men tiden kommer, då allt detta vill sluta med katastrof!

  Hur ser då katolikerna själva på Uppenbarelseboken? Den vanligaste katolska tolkningen är att man placerar Vilddjurets tid till kejsar Neros tid och att Tusenårsrikets tid som omtalas i Uppb. 20:4 är en symbolisk tolkning av den nuvarande kristna eran. Med andra ord: katoliken lever idag i tusenårsriket.

  The Roman Catholic Church by Scripture, Rev 17-18, Part 1.
  The Roman Catholic Church by Scripture, Rev 17-19, Part 2.

  Till början av sidan

  Några vittnesbörd

  Till början av sidan


  Inkvisition och fascism Vatikanens vapensköld

  Till början av sidan


  Länkar

  Till början av sidan


  How Pope Francis Reacted to 50,000 Charismatics Praying Over Him, Speaking in Tongues. Pope Francis admitted he was uncomfortable, but he let the charismatic multitude carry on and invited the crowd, which included charismatics from 55 countries, to come to St. Peter's Square for Pentecost in 2017 to celebrate the 50th anniversary of the movement. The Catholic charismatic movement traces its origins to a retreat held in 1967 with students and staff from Duquesne University in Pittsburgh.. Catholic News140602.
  Tidningen Dagens reportage om karismatiska katoliker i Sverige och utomlands. Ingen stor rörelse i Sverige - men internationellt sett räknar man med 120 miljoner karismatiska katoliker. Men som sagt, det beror en hel del på på hur man räknar för att komma upp till den siffran. Dagen 170512.  Finns det då efter detta något positivt att säga om katolska kyrkan? Ja, det finns en karismatisk gren inom Katolska kyrkan där Mariadyrkan och liknande har ersatts med den Helige Ande och där betoningen ligger på livet i Kristus. Samtidigt finns det en väldig fara för dessa människor att fortfarande vara under påvens inflytande och alla övriga katolska dogmer och lärosatser som förmörkar det rena liv som endast Jesus Kristus kan ge en människas tro. Bland annat Peter Wagner tar upp detta problemet. Se även denna sidan som svarar på frågan om katoliker är kristna. Det bästa för dessa karismatiska trossyskon vore att lämna detta gamla sammanhang. Uppb. 18:4-5 "Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott." Det fanns också i denna andligt mörka boning, som är mer än bara själva staden Rom, människor som tillhörde Herren. Men de uppmanas att inte fortsätta sitt liv tillsammans med henne för att inte ta del i hennes synder: Hon som säger i sitt hjärta: "Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg" (Uppb. 18:7). Det har hon gjort nu i många många århundraden.
  För de som inte lämnar det katolska sammanhanget blir det oftast istället så att Mariadyrkan och alla de övriga villolärorna på nytt tar överhanden som visas på denna sidan. Bill Scudders erfarenhet visar också på att det är ett falskt andedop som somliga bland de katolska karismatikerna får ta del av. En väckarklocka!  Kristus tvättar sina lärjungars fötter               Påven kräver att hans fötter ska kyssas

  Från The Passional of Christ and Antichrist, träsnitt från Reformationen 1521.

  När Petrus skulle gå in, kom Kornelius emot honom och föll ner för hans fötter och tillbad.
  Men Petrus reste honom upp och sade: "Stig upp! Också jag är en människa." (Apg. 10:25-26).
  Änglar avvisar också att någon faller ner på knä för dem (Upp. 22:8,9).
  Ja, vi ska inte heller falla ner för några obelisker eller tillverkade bilder (3 Mos. 26:1).

  Har vi glömt varför den protestantiska Reformationen startade? Isåfall kan du läsa denna historiska sammanfattning (engelska). Se även Om påvens makt och överhöghet, en skrift av Luther till Schmalkaldens församlade teologer år 1537.

  Eller har vi glömt vilken makt påven har haft för inte så länge sedan. Lucius Ferraris, en 1700-tals författare av kyrkliga lagar tillhörande franciskanerorden har skrivit om “Papa,” i sin Prompta Bibliotheca Canonica:

  #1. Papa tantae est dignitatis et cesitudinis, ut non sit simplex homo, sed quasi Deus, et Dei vicarius.
  #1. Påven är av så stor värdighet och så upphöjd att han inte bara är en människa, men som om det är Gud, och Guds ställföreträdare.

  #13. Hinc Papa triplici corona coronatur tanquam rex coeli, terre et infernoram.
  #13. Följaktligen är påven krönt med en trippelkrona, som himlens och jordens och de nedre regionernas konung. (Förklaring: "de nedre regionerna" är skärselden och helvetet).

  #18. Deveniendo ad Papae auctoritatem, Papa est quasi Deus in terra unicaus Christifidelium princeps, regum omnium rex maximus, plenitudinem potestatis continens, cui terreni simul, ac coelestis imperii gubernacula ab omnipotenti Deo credita sunt."
  #18. Vad gäller påvlig myndighet, är Påven som om det var Gud på jorden, den ende som har rätt att regera av alla Kristi trogna, högste härskaren av alla härskare, med ett överflöd av oavbruten makt över jorden, med övernaturlig oinskränkt regerande makt som anförtrotts honom genom den allsmäktige Guden.

  #30. Papa tantae est auctoritatis et potestatis, ut possit quoque leges divinas modificare, declarare, vel interpretari, ad num.
  #30. Påven har en så stor auktoritet och makt, att han kan förändra, meddela eller tolka även gudomliga lagar.

  Så kom Bibeln till det engelska folket. Berättelsen om den engelske martyren William Tyndale.

  Den påvliga sändebudet Johann Tetzel (ca 1465-1519) hade en slogan. "Så snart som en peng i kistan ljuder, en själ från skärselden blir fri" ("As soon as a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs." När Tetzel kom till Wittenberg, där Martin Luther fanns, för att sälja avlater som skulle finansiera byggandet av S:t Peterskyrkan i Rom hävdade han enligt vissa rapporter att detta var så effektivt att det kunde få någon ut ur skärselden som till och med hade våldtagit Junfrun Maria". Skrämd av konceptet att köpa Guds förlåtelse för synder spikade Luther upp på Wittenbers kyrkdörr den 31 oktober 1517 upp sina 95 teser som utlöste den tyska protestantiska reformationen. Luthers lära blev fördömd den 15 juni 1520 och han blev bannlyst i januari 1521. Bannlysningen gäller fortfarande. Däremot så är den ömsesidiga bannlysningen år 1054 mellan katolska och ortodoxa kyrkorna upphävd den 7 december 1965, den upphävdes samtidigt i Rom och Istanbul.

  "No man can find salvation except in the Catholic Church. Outside the Catholic Church one can have everything except salvation. One can have honor, one can have the sacraments, one can sing alleluia, one can answer amen, one can have faith in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and preach it too, but never can one find salvation except in the Catholic Church."
  (Kyrkoläraren Augustinus - Sermo ad Caesariensis Ecclesiae plebem)

  Om uppfattningen som en del människor har är korrekt, är det tydligt att vi aldrig borde ha haft någon Reformation. För fredens skull borde vi ha fortsatt med att dyrka Jungfrun och böja oss ner för bilder och reliker till den dag som inne är. Bort med sådant missbruk! Det finns tider när kontroverser inte bara är en plikt men även en vinst, och det är den tydliga bibliska plikten att "uppriktigt kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga".
  (John Charles Ryle, 1816-1890, evangelisk anglikansk biskop i England.)

  "En sorglig syn möter oss däremot i den efter-apostoliska tiden när dom vargar som Paulus profeterat om framträder. Apg 20:29, 30. Genom dessas inflytande, dessa som inte församlade till Kristus utan istället lockade lärlingarna att följa sig själva i det som var perverterat, avföll så småningom den stora massan av kristna bekännare, och en världskyrka uppstod. Av den jungfruliga församlingen blev - en hora. 2 Kor 11:2, 3. Upp 17:1-. Man bekände Kristus såsom Herre men var honom inte trogen utan gav sig för en futtig vinsts skull till denna världens mäktiga, med vilkas hjälp man snart stoltserade som "drottning". Det väckte profetens förvåning att se horan på odjurets rygg, berusad av dom heligas blod. Fruktansvärda var förföljelserna från den hedniska världsmaktens sida under dom första århundradena, men ännu fruktansvärdare var dom förföljelser, genom vilka den katolska kyrkan under inkvisitionens tidevarv med alla upptänkliga medel sökte utrota Herrens trogna. Hur stort martyrernas antal än blev, fanns det dock alltjämnt själar, som var trogna och höll fast vid honom och hans sanning”.
  (Helge Åkesson i fribaptistförlagets skrift från år 1943 "Något om vår tro", sidan 4.)

  Missionären Gustaf A. Eriksson berättar i sin bok I kärlekens tjänst i u-land, Evangeliipress 1966, om ett par möten med katoliker. I Paris 1921 var han ibland ute på gatorna och delade ut traktater: Men det hände, att någon sträng katolik fick en traktat och kom åter med den och bad, att jag skulle ta den tillbaka. Gjorde jag det slapp den "trogne" att bikta det "syndiga", att han mottagit en traktat av en protestant. Kongo på 1920-talet: Vid högtidliga tillfällen, såsom nyårsdagen, var det sed, att alla vita infann sig hos departementschefen och frambar sin nyårslyckönskan. De katolska prästerna tackade då ja till allt som bjöds i spritväg. Att de kunde gå stadigt var för mig en gåta. (Gustaf var helnykterist och nöjde sig med ett glas vatten till maten.)

  Det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder (Gal 4:26).
  Därför heter det ’av tro’ , för att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro, han som är allas vår fader (Rom. 4:16). (Manliga släktingar varifrån man härstammar i nedstigande led är i Gamla Testamentet kända som "fäder", därför är Abraham, trons fader, också de kristnas fader genom tron.)

  Jan Hus sjöng sånger till Gud medan bålet tändes. Dagen 150724.

  Innehållet är sammanställt och författat av Bertil Lundberg

  Tillbaks till: första sidan