Gösta Hallonsten i Katolskt magasin

Gösta Hallonsten är medlem i den Påvliga Internationella teologkommissionen och ställer i Katolskt Magasin nr 10/971010 frågan om de icke kristna religionerna också är frälsningsvägar som sådana, eller om det bara handlar om den enskilda människan som följer sitt samvete? Och han ger detta svar:

Påven Johannes Paulus II har talat om Andens universella verk. "Anden verkar i människors hjärtan, folkens historia, kulturer och religioner," skriver påven i sin missionsencyklika. Kommissionen drar slutsatsen: "Givet detta uttryckliga erkännande av Kristi Andes närvaro i religionerna kan vi inte utesluta möjligheten av att dessa, som sådana, har en viss funktion i frälsningen, d v s att de trots sina tvetydigheter, hjälper människan att nå sitt yttersta mål." (Sid 84). Men Anden verkar på ett privilegierat sätt i Kyrkan.

Det här dokumentet får anses representativt för den katolska kyrkans lära idag, enligt Gösta Hallonsten.

Min kommentar: Den katolska internationella påvliga teologkommissionen som skrivit detta tar fasta på vad påven sagt för att tolka sitt svar. Kristi ställföreträdare på jorden har talat och kommissionen grundar sitt svar på detta och inte på vad den verklige företrädaren och auktoriteten Kristus och hans apostlar har sagt i ämnet. Och slutsatsen är att Anden verkar på ett privilegierat sätt i Kyrkan, men att man inte kan utesluta att på grund av att Kristi Ande är närvarande i andra religioner så finns möjligheten att dessa andra religioner, trots sina tvetydigheter och motsägelser, kan hjälpa människan att nå sitt yttersta mål, vilket ju måste vara frälsningen. Från att tidigare ha gjort anspråk på att vara den enda saliggörande institutionen, så har nu påven och hans teologer tagit steg för att fjärma sig från detta diket och är på väg ner i det andra diket; till att kristen tro bara är en till i raden av alla uppfattningar som finns i den religiösa världen.

Tillbaks till: föregående sidan