Påven anförtror alla präster till prästernas Moder Maria

I ett brev sänt av "den Helige Fadern Påven Johannes Paulus II" till prästerna för Heliga Torsdagen 2004 avslutar han med följande Mariadyrkan. När ska våra ledande pastorer och präster offentligt våga säga att påven är en villolärare? Eller ska vi böja knä för en falsk lära? Den gode Peter Halldorf berättar i Nya Dagen 2004-04-08 att graven inte längre är tom. I kapellet i Bjärka-Säby har han iordningställt "en Kristusikon insvept i en duk" att meditera inför! Vart är kristenheten på väg?

Så här säger påven i sitt påskbrev 2004:

Käre broder präster, er skärskilda uppgift i Kyrkan kräver att ni är Kristi "vänner", som ständigt beskådar hans ansikte med behag i Marias mest Heliga skola. Bed oavbrutet, som aposteln uppmanar (1 Tess. 5:17), och uppmuntra de trogna att be för kallelser, för uthållighet för dem som är kallade till det prästerliga livet och för alla prästers helgelse. Hjälp dina församlingsgrupper att än mer fullt älska denna unika "gåva och mysterium" som är ämbetsprästerskapet.

I den fromma Heliga Torsdagens miljö, vill jag ännu en gång ihågkomma några liturgiska böner av Jesus Kristus, präst och offer…...( en bön som han sedan reciterar på latin vars innehåll jag inte klarar av att översätta helt korrekt.)

Efter detta säger påven som avslutning:

Jag anförtror var och en av er och er dagliga tjänst till Maria, Prästernas Moder. Recitationen av Rosenkransen, det femte ljusets mysterium, leder oss till att skåda med Marias ögon Eukaristins gåva, att förundras över den kärlek Jesus visade "till slutet" (Joh. 13:1) i den övre salen, och i hans oansenliga närvaro i varje tabernakel (Kommentar: ett tabernakel är ett skåp i närheten av altaret där oblater som har förvandlats till Kristi kropp och blod förvaras i en förgylld stängd behållare, ciboriet. Vatikanen meddelade 7/4 att efter mässan i Vatikanen Heliga Torsdagskvällen så kommer sedan den Heliga Nattvarden att tillbedjas hela natten! "After Mass, it is a customary to adore the Blessed Sacrament throughout the night.") Må den välsignade Jungfrun erhålla för er den nåd som man aldrig kan ta för given, mysteriet lagt i era händer. Med oändlig tacksamhet till Herren för den förunderliga gåvan av hans Kropp och Blod, må ni framhärda troget i er prästerliga tjänst.

Maria, vår Överstepräst Kristus Moder, bed att Kyrkan alltid ska ha talrika och heliga kallelser, trogna och generösa altarets tjänare!

Käre broder präster, jag önskar er och er församlingsgemenskaper en helig påsk och till alla av er meddelar jag tillgivet min välsignelse.

Från Vatikanen den 28 mars, den femte söndagen i fastan i året 2004, det tjugosjätte av mitt pontifikat.

Den engelska texten är följande:

7. Dear brother priests, your particular mission in the Church requires that you be "friends" of Christ, constantly contemplating his face with docility at the school of Mary Most Holy. Pray unceasingly, as the Apostle exhorts (cf. 1Th 5:17), and encourage the faithful to pray for vocations, for the perseverance of those called to the priestly life and for the sanctification of all priests. Help your communities to love ever more fully that unique "gift and mystery" which is the ministerial priesthood.

In the prayerful setting of Holy Thursday, I would recall once again some invocations of the Litany of Jesus Christ Priest and Victim

(cf. Gift and Mystery, pp.108-114), which I have recited for many years with great spiritual profit:

Iesu, Sacerdos et Victima,
Iesu, Sacerdos qui in novissima Cena formam sacrificii perennis instituisti,
Iesu, Pontifex ex hominibus assumpte,
Iesu, Pontifex pro hominibus constitute,
Iesus, Pontifex qui tradidisti temetipsum Deo oblationem et hostiam, miserere nobis!
Ut pastores secundum cor tuum populo tuo providere digneris,
ut in messem tuam operarios fideles mittere digneris,
ut fideles mysteriorum tuorum dispensatores multiplicare digneris,
Te rogamus, audi nos!

(Finns det någon som kan latin och läser detta, som kan översätta ovanstående?)

Här har jag gjort ett försök till översättning - men den kan innehålla väsentliga fel:

Jesus, präst och offer,
Jesus, präster som i nya måltidens gestalt oavbrutet upprättar offergåvan,
Jesus, översteprästen som människan mottagit,
Jesus, översteprästen för människan utnämnd,
Jesus, översteprästen som överlämnar sig själv till Gud som ett offer, förbarma dig över oss!
Till herdarna som enligt ditt hjärta ödelägger, skapa tro,
till din trogne arbetare i skörd, sänd tro,
till trons mysterium föröka tro till din förvaltare,
Till Dig ber, lyssnar vi!

8. I entrust each of you and your daily ministry to Mary, Mother of Priests. During the recitation of the Rosary, the fifth mystery of light leads us to contemplate with Mary's eyes the gift of the Eucharist, to marvel at the love that Jesus showed "to the end" (Jn 13:1) in the Upper Room, and at his humble presence in every tabernacle. May the Blessed Virgin obtain for you the grace never to take for granted the mystery put in your hands. With endless gratitude to the Lord for the amazing gift of his Body and Blood, may you persevere faithfully in your priestly ministry.

Mary, Mother of Christ our High Priest, pray that the Church will always have numerous and holy vocations, faithful and generous ministers of the altar!

Dear brother priests, I wish you and your communities a Holy Easter and to all of you I affectionately impart my blessing.

From the Vatican, on 28 March, the Fifth Sunday of Lent, in the year 2004, the twenty- sixth of my Pontificate.

VATICAN PRESS (6 April 2004)

 

Vad innebär det enligt Vatikanen att gå i Marias Heliga skola? Ja det innnebär att i nattvarden på nytt ta emot Maria och tillåta henne att ledsaga oss, för hon är närvarande vid varje firande av Eukaristin.

Påven Johannes Paulus II skriver bland annat detta i sitt brev ECCLESIA DE EUCHARISTIA den 17 april 2003 till biskopar, präster och diakoner:

6. Att beskåda Kristi ansikte och att beskåda det med Marias, är det "program" som jag har lagt fram för Kyrkan i gryningen av det tredje årtusendet, inbjudit henne att lägga ut på djupet av det historiska havet med entusiasmen från den nya evangelisationen. Till att beskåda Kristus innefattar att vara duglig till att känna igen honom varhelst han manifesterar sig själv, i hans många former av närvaro, men framföra allt i det levande sakramentet av hans kropp och hans blod. Kyrkan drar sitt liv från Kristus i Eukaristin; genom honom är hon livnärd och genom honom är hon upplyst. Eukaristin är både ett trons mysterium och "ett ljusets mysterium". Varhelst Kyrkan firar Eukaristin, så kan den trogne på något sätt återuppleva upplevelsen av de två lärjungarna på vägen till Emmaus: "deras ögon öppnades och de kände igen honom" (Luk. 24:31).

53. Om vi önskar att återupptäcka den djupa relationen mellan Kyrkan och Eukaristin i alla dess rikedomar, kan vi inte nonchalera Maria, Moder och Kyrkans förebild. I mitt apostoliska brev Rosarium Virginis Mariae pekade jag på den välsignade jungfrun Maria som vår lärare i att beskåda Kristi ansikte, och bland ljusets mysterier inkluderade jag Eukaristins institution. Maria kan guida oss mot det mest heliga sakramentet, därför att hon själv hade en djup relation till det.

57. Att uppleva minnesceremonin av Kristi död i Eukaristin betyder även ständigt mottagande av denna gåvan. Det betyder att acceptera - likt Johannes - den som ges till oss på nytt som vår Moder. Det betyder också att ta på en förpliktelse att bli anpassad till Kristus, ställande oss själva i hans Moders skola och tillåta henne att ledsaga oss. Maria är närvarande, med Kyrkan och som Kyrkans Moder, vid varje firande av Eukaristin. Om Kyrkan och Eukaristin är oskiljaktigt förenade, borde samma sak kunna sägas om Maria och Eukaristin. Detta är en anledning varför, sedan forntiden, att åminnelsen av Maria alltid har varit del av Eukaristins firande hos kyrkorna i öst och väst.

58. I Eukaristin är Kyrkan helt förenad med Kristus och hans offer, och gör henne tillhörig Marias ande. Denna sanning kan förstås mera grundligt av en genomläsning på nytt av Magnificat som en eukaristisk nyckel. Eukaristin, liksom Marias lovsång, är först och främst lovprisning och tacksägelse.

Tillbaks till: föregående sidan