Katoliker tillber Maria

 

Så här talade och bad påven den 12 maj 1991 i Fatima, Portugal:

"Ännu en gång har jag kommit hit för att böja mina knän inför vår kära himmelska Moder i Fatima, för att tacka för hennes omsorg över människor och länder och för alla under och välsignelser som den Allsmäktige genom hennes böner har givit oss.

Hell dig, heliga Moder, du har fött konungen som regerar i evighet. Du skänkte oss den stora nåden att själv besöka oss i St Peterskyrkan den minnesvärda dagen 24 mars 1984, då vi genom en vigningsakt överlämnade hela mänskligheten och alla världens länder i ditt beskydd.

Idag har jag tillsammans med otaliga bröder och systrar åter kommit till Dig för att ropa till dig:

Var hälsad, heliga Moder. Var hälsad, du säkra hopp, som aldrig sviker! Jag tillhör dig helt, o Moder! Vi tackar Dig, himmelska Moder, för att du med moderlig ömhet har fört ditt folk ut i frihet. Vi hälsar Dig Maria, du som är helt beroende av Gud och av Din Son, vi hälsar Dig som den mest fullkomliga bild av frihet och befrielse för mänskligheten och Kosmos."

Efter denna bön och knäfall av påven är det väl bevisat en gång för alla att katoliker tillber Maria. För romerska katoliker är Maria inte bara Jesu jordiska moder utan också enligt nutida påvar Universums drottning, Himmelens drottning och till och med den Helige Andes brud (enligt påven Pius XII den 13 maj 1946).

Bertil Lundberg

 

Bön till Maria är bön till fel person

 

Mariabön skriven av Johannes Paulus II 1982 där han helgar Kyrkan och världen till Maria. Han skriver också att Maria är den Helige Andes brud!

 

Fler exempel på hur påven ber. Den 8 december 2000 bad han följande framför Mariastatyn på Piazza di Spagna i Rom:

O alltid rena jungfru, Frälsarens moder, seklerna förtäljer om din moderliga närvaro (Detta är totalt fel, de uppenbarelser av Maria som finns inom Katolska kyrkan är inte från Maria utan från en demonisk närvaro. Så blir det om man ber till någon annan än Gud.), ditt stöd för pilgrimsfolket på historiens vägar. Vi lyfter våra ögon till dig, och ber dig stödja oss i vår kamp mot det onda, och i vår strävan att göra det goda. Låt oss få stå under ditt moderliga beskydd, o du allra fagraste, allra heligaste Jungfru! Hjälp oss att gå framåt, in i det nya årtusendet, iförda den ödmjukhet som gjort dig mer älskad än alla andra i den Högstes ögon. Må frukten av detta jubileumsår inte gå förlorad! I DINA HÄNDER anförtror vi den framtid som väntar oss, och ber om ditt ständiga beskydd för hela vår jord. Därför vill vi liksom aposteln Johannes ta emot dig i vårt hem. Bliv kvar hos oss, Maria, bliv kvar hos alltid! Ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum! Amen.

Så ber högste ledaren för den Katolska kyrkan. Och så här bad påven för hela Katolska kyrkan vid sin vigningsbön inför det nya seklet:

Du är Strålglansen som på intet sätt fördunklar Kristi ljus, ty du lever i honom och genom honom. Hela ditt väsen är samtycke, "fiat", du är den Obefläckade, genom dig lyser nådens fullhet. Se, här är nu dina barn församlade inför dig i gryningen till det nya milleniet. Genom Petri Efterföljares röst, i förening med alla de biskopar som här har församlats från alla världens hörn tar Kyrkan idag sin tillflykt till dig. Hon ställer sig under ditt moderliga beskydd och hon ber, full av tillit, om din förbön när hon möter de utmaningar som framtiden för med sig. O Moder, bed för oss att frukterna av detta år inte måtte gå förlorade, och att nådens utsäde måtte växa till den helighetens fullhet som vi alla är kallade till. IDAG VILL VI VIGA DEN FRAMTID, SOM VÄNTAR OSS, ÅT DIG (så ber en sköka som inte är Kristi brud!) och vi ber dig att vara med oss på vår väg. Vi är män och kvinnor som lever i en ovanlig tid, en tid som är stimulerande men full av motsägelser. Mänsklighetens besitter idag redskap till en aldrig skådad makt: vi kan förvandla denna värld till en blommande trädgård eller bryta ner den till en grushög. Vi har uppfunnit den häpnadsväckande förmågan att ingripa i livets allra tidigaste källsprång: människan kan använda denna makt i det godas tjänst, inom den moraliska lagens ramar, eller så kan hon duka under för det kortsiktiga högmodet hos en vetenskap som inte vill acceptera några gränser, utan trampar på den respekt som tillkommer varje mänsklig varelse. Idag står mänskligheten mer än någonsin tidigare inför ett vägskäl. Ändock, o allra heligaste Jungfru (det är fortfarande Maria påven ber till!), finns frälsningen till fullo och allenast hos Jesus, din Son (men varför då inte be till honom?!). O Moder, du känner Kyrkans och världens lidanden och förhoppningar: kom och hjälp dina barn i de dagliga prövningar som livet för med sig för var och en (det är ju Gud genom sin Ande som ska hjälpa oss i de dagliga prövningarna och inte Maria, Maria är inte allsmäktig och kan varken höra eller hjälpa någon enda människa!), och giv att, tack vare allas gemensamma strävan mörkret inte må vinna över ljuset. Till dig, Frälsningens Morgonrodnad (!!!!!!!), överlämnar vi vår färd genom det nya milleniet, så att alla folk med dig som vägvisare må lära känna Kristus, Världens Ljus och den Ende Frälsaren som råder med Fadern och den Helige Ande i all evighet. Amen. (Vägen till Jesus och Fadern går inte genom Maria!)

 

Den 31 oktober 1942 helgade påven Pius XII världen till Marias obefläckade hjärta. Det var under ett 25-års jubileum. Påven bad denna bönen: "Den mest heliga Rosenkransens Drottning, hjälp oss kristna, människosläktets tillflykt, triumfera i alla strider för Gud! Vi, dina bedjare, sträcker ut oss platt bredvid din tron, säkra att vi skall erhålla barmhärtighet och nåd, den hjälp och det beskydd vi behöver, under katastroferna dessa dagar, inte verkligen genom våra egna meriter, av vilka vi inte tillåter oss några, men endast genom den enorma godheten från ditt modeliga hjärta." (Papal Teachings: Our Lady, Selected and Arranged by The Benedictine Monks of Solesmes, 250) Denne påves hopp på 1940-talet är helt uppenbart inte Jesus, utan Maria. Det är Maria son ska bistå med nåd och hjälp som om hon vore en allsmäktig gudom.

 

Prayer of entrustment to the virgin Mary delivered
by John Paul in St. Peter's Square

1. "Woman, behold your Son!" (John 19:26).
As we near the end of this Jubilee Year,
when you, O Mother, have offered us Jesus anew,
the blessed fruit of your womb most pure,
the Word made flesh, the world's Redeemer,
we hear more clearly the sweet echo of his words
entrusting us to you, making you our Mother:
"Woman, behold your Son!"
When he entrusted to you the Apostle John,
and with him the children of the Church and all people,
Christ did not diminish but affirmed anew
the role which is his alone as the Savior of the world.
You are the splendor which in no way dims the light of Christ,
for you exist in him and through him.
Everything in you is fiat: you are the Immaculate One,
through you there shines the fullness of grace.
Here, then, are your children, gathered before you
at the dawn of the new millennium.

The Church today, through the voice of the Successor of Peter,
in union with so many Pastors
assembled here from every corner of the world,
seeks refuge in your motherly protection
and trustingly begs your intercession

as she faces the challenges which lie hidden in the future.

2. In this year of grace, countless people
have known the overflowing joy of the mercy
which the Father has given us in Christ.
In the particular Churches throughout the world,
and still more in this center of Christianity,
the widest array of people have accepted this gift.
Here the enthusiasm of the young rang out,
here the sick have lifted up their prayer.
Here have gathered priests and religious,
artists and journalists,
workers and people of learning,
children and adults,
and all have acknowledged in your beloved Son
the Word of God made flesh in your womb.
O Mother, intercede for us,
that the fruits of this Year will not be lost
and that the seeds of grace will grow to the full measure
of the holiness to which we are all called.

3. Today we wish to entrust to you the future that awaits us,
and we ask you to be with us on our way.

We are the men and women of an extraordinary time,
exhilarating yet full of contradictions.
Humanity now has instruments of unprecedented power:
We can turn this world into a garden,
or reduce it to a pile of rubble.
We have devised the astounding capacity to intervene
in the very well-springs of life:
Man can use this power for good,
within the bounds of the moral law,
or he can succumb to the shortsighted pride
of a science which accepts no limits,
but tramples on the respect due to every human being.
Today as never before in the past,
humanity stands at a crossroads.
And once again, O Virgin Most Holy,
salvation lies fully and uniquely in Jesus, your Son.

4. Therefore, O Mother, like the Apostle John,
we wish to take you into our home (cf. John 19:27),
that we may learn from you to become like your Son.
"Woman, behold your children!"
Here we stand before you
to entrust to your maternal care
ourselves, the Church, the entire world.

Plead for us with your beloved Son
that he may give us in abundance the Holy Spirit,
the Spirit of truth which is the fountain of life.
Receive the Spirit for us and with us,
as happened in the first community
gathered round you in Jerusalem
on the day of Pentecost (cf. Acts 1:14).
May the Spirit open our hearts to justice and love,
and guide people and nations
to mutual understanding
and a firm desire for peace.
We entrust to you all people,
beginning with the weakest:
the babies yet unborn,
and those born into poverty and suffering,
the young in search of meaning, the unemployed,
and those suffering hunger and disease.
We entrust to you all troubled families,
the elderly with no one to help them,
and all who are alone and without hope.

5. O Mother, you know the sufferings and hopes
of the Church and the world:
Come to the aid of your children in the daily trials
which life brings to each one,

and grant that, thanks to the efforts of all,
the darkness will not prevail over the light.
To you, Dawn of Salvation, we commit
our journey through the new millennium,

so that with you as guide all people may know Christ,
the light of the world and its only Savior,
who reigns with the Father and the Holy Spirit
for ever and ever.
Amen.
[Original text: Italian]
---------------------------------------------------
ZENIT - September 20, 2000

 

Miljoner katoliker ber denna Novena till
Vår Fru av den Ständiga Hjälpen

F) O Moder av den Ständiga Hjälpen, jag som är ditt syndiga barn kommer inför dig med obegränsat förtroende.

Alla) O Barmhärtighetens moder, förbarma dig över oss.

F) Jag har hört hur många som har tagit sin tillflykt till dig. Du är ju syndarnas tillflykt, var därför även min trygga hamn och mitt hopp.

Alla) Kom till min hjälp för den kärlek du har till din Son Jesus Kristus. Räck ut din hand till mig, arma syndare, för jag överlåter och viger mig helt och hållet till dig som din tjänare för all framtid. (Lägg märke till detta, överlåtelsen sker till Maria, inte till Gud.)

F) Jag välsignar och tackar Gud för att Han i sin barmhärtighet har ingett mig förtroende för dig. Detta förtroende för dig (alltså till Maria) är också en underpant på det eviga livet. (!!!)

Alla) Alltför ofta har jag fallit i synd därför att jag inte har tagit min tillflykt till dig.

F) Jag vet att jag med din hjälp ska segra över det onda.

Alla) Jag vet att du ska hjälpa mig om jag överlåter mig åt dig.

F) Men jag fruktar för att jag ska glömma bort att alltid anbefalla mig åt dig, för det är den största faran, som kan innebära att jag går förlorad. (Medan verkligheten är att den som anbefaller sig åt Maria istället för Gud riskerar att gå förlorad.) Därför ber jag om denna nåd, mitt i de faror som ständigt slår mot min kropp och själ, och ber dig:

Alla) O, Maria, hjälp mig. Du Moder av den Ständiga Hjälpen, tillåt inte att jag förlorar min Gud, Amen.

F) Heliga Maria, hjälp de behövande, hjälp de svaga, ge glädje åt de sorgsna, bed för folket, var prästernas försvarare, bed för alla som är vigda åt Gud.

Alla) Låt oss alla erfara din närvaro, vi som vänder oss till dig som den Ständiga Hjälpen. (Verkligheten är att Maria inte kan ge någon enda bedjare någon hjälp eller närvaro, den närvaro som åberopas kommer istället den demoniska andevärlden att fylla upp!)

F) O Heliga Jungfru, du har blivit för oss till en säker tillflykt.

Alla) Du är alltid en hjälp i nöd och fara.

F) Låt oss bedja. O Herre Jesus Kristus, Du har gett oss till Moder Din egen Moder Maria, vars undergörande bild vi vördar. (Hur kan en bild göra under? I det andra av Tio Guds bud står det att man ska inte göra någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himmelen, samt tillbe eller tjäna dem. Katolska kyrkan bryter grovt mot detta budet och de under som dessa bilder åstadkommer är demoniska underverk.) Vi tackar Dig för hennes ständiga beredskap att komma till vår hjälp och vi ber Dig, att vi som innerligt ber om hennes moderliga hjälp också blir värdiga att åtnjuta för evigt frukten av Ditt frälsningsverk. Du som lever och råder i all evighet.

Alla) Amen.

 

Antoninus var ärkebiskop i Florens 1446-1459 och blev helgonförklarad av Adrian VI år1523. Antoninus uttalade: "Om Maria är för oss, vem kan vara emot oss?" Luther levde 1483-1546.

 

Biskop Alphonsus Mary de Liguori (1696-1787, helgonförklarad 1839 och utnämnd till kyrkolärare) skrev 1750 en bok som starkt upphöjer Maria "The Glories of Mary". Den publiceras fortfarande och kapitlen har titlar som Maria vår hjälp, Maria vår medlerska, Maria vår försvarare… Ett av kapitlen inleder han med att säga att "Maria var Martyrernas drottning, för hennes martyrskap var längre och större än alla andra martyrers."

På sidan 81 skriver han: "Den heliga Bernardine av Siena säger, att om Gud inte förgjorde människan efter hennes första synd, så var det på grund av hans säregna kärlek för denna heliga Jungfrun, som var förutbestämd att bli född av detta släkte. Och helgonet tillägger att han inte har något tvivel om att all nåd skänkt av Gud under det gamla förbundet var skänkt endast med hänsyn till den mest Välsignade Ladyn."

När hörde du senast Katolska kyrkan ta tillbaks en helgonförklaring eller be om ursäkt för vad ett helgon eller en påve sagt?

Tillbaks till: föregående sidan