Konverteringsceremonin till den katolska kyrkan

Trosbekännelsens avläggande och upptagningen i Kyrkan skall äga rum i närvaro av minst tvenne vittnen. Den som skall upptagas i Kyrkan, uppläser trosbekännelsen med tydlig röst, stående framför altarringen och med ett brinnande vaxljus i vänstra handen. Upptagas flera på en gång, läses trosbekännelsen antingen av alla på en gång eller ock av en bland dem änta till orden: Detta utfäster lovar och svär jag N. N. Etc., vilka ord läsas av var för sig. Vid dessa ord lägger den som upptages, högra handens tre första fingrar på evangelieboken eller över orden: In principio erat Verbum: I begynnelsen var Ordet.

Trosbekännelsen

Med tacksamhet mot den allsmäktige Guden, som har bevisat sin nåd emot mig, ber jag N. N. Ödmjukt, efter mycken prövning och bön, att bliva upptagen i Kristi sanna kyrka.

Jag tror fullt och fast och bekänner alla och var och en av de artiklar, vilka innehållas i den trosbekännelse, som den heliga katolska Kyrkan begagnar, nämligen:

Jag tror på en Gud, den allsmäktige Fadern, himmelens och jordens, alla synliga och osynliga tings Skapare. Och på en Herre Jesus Kristus, Guds enfödde Son, som före alla tidsåldrar är född av Fadern, Gud av Gud, Ljus av Ljus, sann Gud av sann Gud; född, icke gjord, av sama väsen med Fadern; genom vilken allting är gjort; som för oss människor och för vår frälsnings skull nedsteg från himmelen. Och han antog kött genom den Helige Ande av Jungfru Maria och vart människa. Han blev ock korsfäst för oss, under Pontius Pilatus, pinad och begraven; och uppstod på tredje dagen enligt skrifterna samt uppfor till himmelen; sitter på Faderns högra hand och skall återkomma med härlighet att döma levande och döda, och på hans rike skall icke vara någon ände. Jag tror ock på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas, som har talat genom profeterna. Och på den ena, heliga, katolska och apostoliska Kyrkan. Jag bekänner ett dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande evighetens liv. Amen.

Jag gillar och antager de apostoliska och kyrkliga traditionerna och Kyrkans övriga hävdvunna bruk och författningar, i synnerhet de allmänna kyrkomötenas bestämmelser. Likaledes antager jag den Heliga Skrift såsom Guds skrivna ord efter den mening, som den heliga modern, Kyrkan, vilken tillkommer att döma över de heliga skrifternas sanna mening och tolkning, vidhållit och vidhåller.

Jag bekänner desslikes, att i det Nya förbundet finnas sju sanna sakrament i ordets säregna betydelse, instiftade av vår Herre Jesus Kristus och nödvändiga, om än icke alla för envar, till människosläktets rättfärdiggörelse; dopet, bekräftelsen, altarets allraheligaste Sakrament, boten, den heliga smörjelsen, prästvigningen och äktenskapet. Likaledes bekänner jag, att i den heliga Mässan enligt Kristi anordning och vilja frambäres åt Gud det Nya förbundets offer för levande och döda, att vår Herres Jesu Kristi lekamen och blod tillika med hans hans själ och gudom sannerligen, verkligen och väsentligen är närvarande i altarets allraheligaste Sakrament; samt att det sker en förvandling av hela brödets väsen till hans lekamen och hela vinets väsen till hans blod. Jag bekänner ock, att man under endera gestalten mottager Kristus hel och odelad.

Jag tror orubbligt, att en reningsort finnes, och att de själar, som därstädes förvaras, hjälpas genom de troendes förböner, i synnerhet genom det heliga Mässoffret.

Sammaledes tror jag, att det är lovligt och gagneligt att ära och åkalla de heliga i himmelen, i synnerhet den allrasaligaste Jungfrun, Guds Moder Maria; att de för oss frambära förböner till Gud, samt att man bör hålla deras bilder och reliker i ära.

Ävenledes bekänner jag, att Kristus har efterlämnat sin Kyrka makten att meddela avlat, samt att dess bruk är högst gagneligt för alla troende.

Jag erkänner, att den heliga, katolska och apostoliska Kyrkan, som ledes av Kristi ställföreträdare i Rom, är det enda av Guds Son för hela människosläktets undervisning och frälsning grundade samfundet, att allt vad den åtlägger mig, är dyrbar vägledning till salighet.

Jag antager och bekänner, på grund av Skriftens och traditionens uppenbara lära, den romerske biskopens, påvens, företräde och andliga fullmakter, i synnerhet hans ofelbara läromyndighet, och jag lovar honom trogen undergivenhet.

Alla villfarelser, som Kyrkan förkastar, förkastar även jag.

Denna sanna och katolska tro, utan vilken ingen, som är medveten om dess innebörd, kan varda salig, och vilken jag nu frivilligt och bekänner uppriktigt antager, vill jag med Guds hjälp intill mitt sista andedrag ren och oförfalskad bevara och såndaktigt bekänna.

Detta utfäster, lovar och svär jag N. N., så sant mig Gud hjälpe och jag detta hans heliga Evangelium. Amen.

(Uppmärksammas bör att ovanstående upptagningsceremoni är från den ordning som rådde före det andra Vatikankonsiliet 1962-1965).

Tillbaks till: föregående sidan