Till senaste artikeln   Muhammedkarikatyrerna   Påveuttalandet   Rondellhunden

Den islamiska religionen

Islams pelare

 1. Trosbekännelsen - proklamationen (shahada). "Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans budbärare." Att säga (och mena) denna mening räcker för att bli muslim och därmed bekräfta, att man går till paradiset efter döden, även om alla som har ej gottgjorda synder först måste gå till helvetet. Efter denna start på den muslimska vägen kommer några pelare till:
 2. Tidebönen (salat). Att be fem gånger om dagen, men först är det viktigt att man genomgår en rituell tvättning, annars kommer inte Allah att ta emot bönerna. Om man inte har vatten, eller vattnet bara finns för att dricka kan man göra en symbolisk tvagning.
 3. Allmosan (sakat). Man måste ge allmosor till de fattiga och till moskéerna (över ett visst minimum 2,5 procent av sin förmögenhet). Detta utöver den vanliga skatten.
 4. Fastan (saum). Detta är särskilt viktigt under månaden Ramadan (med fasta från gryningen till skymningen), vilket är den nionde månaden i den islamiska månkalendern.
 5. Vallfärden till Mecka - pilgrimsresan (El Hajj). Varje muslim som har råd och ork att genomföra resan och är i vuxen ålder ska göra en pilgrimsfärd till Mecka under sin livstid för att där tillbe. Att där kyssa eller röra vid den svarta stenen är en vördnadsfull handling.

Fastän en muslim håller dessa fem pelare så finns det ändå ingen garanti för frälsning. Islam är baserat på en religion av självrättfärdighet. Muslimer tänker ofta på domens dag, då de tror att Allah eller en ängel vill göra en räkenskap och balansera och väga varje persons gärningar. Muslimens hopp är att de goda gärningarna ska väga mer än hans dåliga gärningar, men även då är det upp till Allahs vilja och inte på någon rättvisa. Det finns också en tolkning som säger att människans gärningar är skrivna i en bok och på domens dag kommer Allah att öppna boken och summan av människans kontobalans kommer att placeras antingen i Hans högra eller vänstra hand. Den enda säkra vägen till paradiset är att dö som martyr under islams heliga krig, Jihad. En del (främst inom terrorgrupper som Islamiska Jihad) räknar även Jihad. som betyder "heligt krig" som en sjätte pelare. Se "To participate in Jihad in Allah's Cause." Jihad har också en religiös betydelse som betyder "strävan efter frid".

Jihad i betydelsen av expansion och heligt krig har alltid varit en central aspekt för muslimskt liv. Det var på det sättet som islam blev utbrett och kom till makten i stora delar av den arabiska halvön vid tiden för Muhammeds död år 632. Senare besegrades regioner från Afghanistan till Spanien. Jihad sporrade också till erövringar av sådana territorier som Indien, Sudan och Balkan. Idag är jihad terrorismen främsta källa och inkluderar flera terroristgrupper som Osama bin Ladens Islamiska fronten för Jihad, Laskar Jihad i Indonesien, Harakat ul-Jihad-i-Islami i Kashmir, den antiisraeliska gruppen Islamiska Jihad i Palestina, den egyptiska Islamiska Jihad som dödade Anwar El-Sadat 1981 och flera andra senare, Jemens Islamiska Jihad som bland annat dödat amerikanska missionärer. Genom historien har Jihad alltid stått för krig, i betydelsen krig mot icke troende och speciellt kristna. Koranen instruerar Muhammeds efterföljare till att underkuva världen till hans religion och det inkluderar, om det behövs, användandet av militära erövringar.

Jihad is something openly advocated by Islam: "Allah's Apostle was asked, 'What is the best deed?' He replied, 'To believe in Allah and His Apostle (Muhammad).' The questioner then asked, 'What is the next (in goodness)?' He replied, 'To participate in Jihad [religious war] in Allah's Cause'" (The Hadith, Volume 1, Book 2, Number 25).

När det gäller synen på Jihad idag finns det tre kategorier av muslimer.
1. Sekulära muslimer som tror på de positiva verserna i Koranen, men som förkastar det som har med heligt krig att göra. De är den största gruppen av muslimer.
2. Traditionella muslimer som studerar islam, kan läran och praktiserar den, men tolkar jihad som en andlig kamp eller som inte önskar att ta del av Jihad av fruktan för dess konsekvenser.
3. Islamisterna som har som sitt mål att praktisera islam så som Muhammed gjorde det. De är villiga att utkämpa Jihad med våld och terror och de praktiserar islam efter Koranens ordalydelser.

Islam: The Religion of Peace?

Does Islam promote peace?

Islam & Peace.

The Islamic Concept of Peace.

Christians must understand Islam's use & abuse of Jihad.

Jihad in Islam: Is Islam Peaceful or Militant? and An Initial Christian Response

The myth of al-Aqsa. Holiness of Jerusalem to Islam has always been politically motivated.

Var Muhammed en profet? Hur många vittnen fanns det till Muhammeds resa till Jerusalem? Bara ett vittne, åsnan som han red på! You tube 1:48.

Muslims worship black stone in Mecca fallen from the Moon.

The Prophet Mohammed, a Jewish pseudo-Messiah who killed the jews. Abandoned by the Persians, in 619 CE, up to 20,000 unprotected Jewish troops were slaughtered outside the Golden Gate. According to Bernard Lewis, "the extermination of the Jewish Priests of Quraiza was followed by an attack on the Jewish oasis of Khaibar." Messengers of Muhammad were sent to the Jews who had escaped to the safety and comfort of Khaibar, "inviting" Usayr (Asher), the Jewish "war chief," to visit Medina to negotiate a peace treaty. Usayr set off with thirty companions and a Muslim escort. Suspecting no foul play, the Priests went unarmed. On the way, the Muslims turned upon the defenseless delegation, killing all but one who managed to escape; "War is deception," according to an oft-quoted saying of the Prophet. The late historian Itzhak Ben-Zvi, said "... the extermination of the two Arabian-Jewish tribes by the mass massacre of their men, women and children, was a tragedy for which no parallel can be found in Jewish history until our own day [century]...." The slaughter of Arabian Jews and the expropriation of their property became Allah's will. This became framed as policy in the the Qur'an, "... some you slew and others you took captive. He [Allah] made you masters of their [the Jews'] land, their houses and their goods, and of yet another land [Khaibar] on which you had never set foot before. Truly, Allah has power over all things." Surah 33, v. 26-32, Dawood translation.

Christina Toledano Åsbrink: Judendomen undergräver Koranens validitet. Vilken plats har judendomen i islam? Tillåter islamsk teologi existensen av den judiska staten Israel? Hur kommer det sig att antisemitismen är så utbredd i den muslimska världen? Varför ser de rött när det gäller Israel? I Koranen nämns ordet "judarna" omkring tio gånger, begreppet "Israels barn" strax över 40 gånger, och "Bokens folk" (alltså judarna) strax över 30 gånger. Det visar tydligt på att Muhammed var ganska upptagen med att fundera över judarna och deras religion från första början. Men varför? Judendomen hade stort inflytande på Muhammed under hans tidiga mission, och det var inte förrän islam blev starkare som detta kom att ändras. Han föddes och växte upp i handelsstaden Mecka, där det fanns gott om både judar och kristna. Omkring år 610 började Muhammed sin mission, men folket i Mecka antog honom inte som profet. Folket i staden kände också till historierna om judarnas och de kristnas religion, och ansåg därför att Muhammed nu bara kopierade det redan existerande, att han plagierat den så kallade nya religionen, där han gjorde sig själv till profet. Framför allt då mycket av det Muhammed predikade var sprunget ur just judendomen. Från år 610 fram till 622 försökte han, utan någon större framgång, få följare. Efter flytten från Mecka till Medina vände det dock och han fick fler och fler följare. Även militärt blev Muhammed allt starkare. Judarna började nu, genom sin blotta existens, utgöra ett teologiskt hot mot den nya religionen - bland annat med hotet om plagiat och därmed delegitimering av islam - då de vägrade erkänna islam. Man behövde ta avstånd från judarna, och det gjordes på olika sätt: Man uppmanades att inte umgås med dem, man bestämde att de måste betala huvudskatt ( jyzia) för att få rätt att leva, man avhumaniserade dem genom att kalla dem apor och grisar, man gav dem dhimmi-status (en underordnad status inom islam) vilket bland annat innebar förbud mot att bära vapen och äga land, och man anklagade dem för att döda profeter (som Jesus). Med andra ord hade judarna förbrukat alla sina rättigheter och skulle behandlas därefter - som lägre stående. När därför "judarna" och "Israels barn" omnämndes i Koranen försökte man nu skilja på uttrycken. "Judarna" ansågs vara en religiös grupp, inte en nation, och innebar de människor som levde bland muslimer. "Israels barn", däremot, ansågs vara en etnisk grupp, ett mytologiskt folk, som inte längre existerade - eller aldrig ens hade existerat. Detta är en av många orsaker till att man fortfarande inte ser länken mellan historien och dagens Israel. Anti-judendom i islam beror alltså på att judendomen hotar Koranens validitet, eftersom Koranen och islam ses som själva begynnelsen. Därmed är judendomen falsk, liksom kristendomen. Det värsta som kan hända är att judar återigen ber på Tempelplatsen, eftersom de då manifesterar judendomen som en äkta och levande religion som utmanar islam. På grund av detta är den moderna staten Israel ett teologiskt hot mot islam, och anti-judendom blir en form av inbyggd antisemitism som krävs för att verka som islams motpol. Dessutom menar man att det som en gång varit muslimskt land inte kan bli något annat, alltså att det som en gång tillhört Dar-al Islam (islams hus) är så för alltid. År 638 invaderade muslimerna det bysantiska riket i Israel, och bortsett från 200 år av korsfararvälde har det fram till första världskrigets slutskede 1917 varit muslimskt. Därmed kan inte detta land bli något annat, menar man, eftersom det tillhör Dar-al Islam. På så sätt blir staten Israel ett både politiskt och territorialt problem. Sammanfattningsvis kan man säga att judendomens plats i islam fungerar som en form av motpol, att staten Israel utgör ett teologiskt hot som inte, under några omständigheter, kan accepteras, att den moderna staten Israel är som en nagel i ögat på den numera politiserade muslimska världen. Detta med tanke på judarnas underordnade status som förbjuder dem att försvara sig med vapen samt äga land - vilket judarna nu gör. Världen idag 190314.

Synen på Koranen håller på att förändras. Muslimer hävdar att Koranen är oförändrad och finns nedskriven på lertavlor i himlen. Men paradoxalt nog finns det 30 officiella versioner av Koranen, med många inbördes skillnader, att tillgå i dag. Nu börjar Koranens trovärdighet ifrågasättas av allt fler, vilket fått till följd att många muslimer lämnar sin tro. I juni 2020 hölls ett samtal mellan två inflytelserika muslimska företrädare: den lärde akademikern Dr. Yasir Qadhi och populärdebattören Muhammed Hijab. Debattören frågade Dr. Qadhi: "Vilken av de olika koranerna är den rätta?" Upprinnelsen till Hijabs fråga skulle kunna vara en händelse i en bokhandel några år tidigare, där en besökare ville köpa Koranen och fick frågan om vilken han ville ha. Det visade sig finnas totalt 30 olika officiella arabiska versioner av Koranen. Av de 30 officiella koraner som finns i dag är den äldsta nedtecknad av Ibn Amir ad-Dimashqi (död 736 e. Kr.). Denna version är komplett med suror (kapitel). De olika koranerna är skrivna av 30 namngivna personer och ingen av dem är exakt likadan. När man jämfört de två mest använda koranerna, Hafs och Warsh, har man funnit innehållsliga skillnader på mer än 5000 ställen. Dr. Bernie Power, Teologiska högskolan i Melbourne, har studerat 23 versioner av Koranen och funnit ytterligare drygt 88 000 skillnader. Enligt islam är Uthmans version, som skrevs på Muhammeds dialekt quaraishi, den äldsta Koranen som sammanställts. Den sägs ha skrivits ner redan år 652 efter Kristus. Detta är anmärkningsvärt eftersom dialekter inte kunde skrivas ner på 600-talet utan först på 700-talet, på grund av att det på 600-talet ännu inte fanns vokaler i skriftspråket. Redan innan 600-talets slut dök nya koraner upp som innehöll olika antal suror. Varje koran var namngiven efter dess skribent. Ingen av dessa koraner finns kvar i dag. Muslimer hävdar att Koranen inte är skapad utan finns evig på lertavlor i himlen (sura 85:22) och är oförändrad sedan den sammanställdes av Uthman år 652 (sura 10:15; 18:27). När Dr. Qadhi offentligt säger att det finns "hål i narrativet", alltså att det inte längre går att hävda att alla koraner är likadana och att han inte kan ta ställning till vilken av de 30 officiella versionerna som är den oförändrade Koranen, är det första gången i modern tid som en inflytelserik ledare inom islam offentligt ger uttryck för möjligheten att Koranen inte är oföränderlig. Detta är ingen nyhet för akademiker, men för muslimer i allmänhet är det en fråga av stor vikt då de från unga år fått höra att Koranen är oförändrad. Eftersom Koranens oföränderlighet är ett av islams grundfundament har detta börjat leda till att muslimer nu lämnar sin tro. Dagen 211022.
Världen idag 211026.

Svarta människor enligt Islam. Vi vet, tyvärr, att svarta människor har undervärderats på grund av deras hudfärg genom historiens gång (och detta sker även idag, om än inte i lika stor omfattning som tidigare). Att en människa undervärderas och förtrycks på grund av sin hudfärg är verkligen hemskt. Endast primitiva och i någon mening onda människor skulle kunna göra något sådant. Islam har faktiskt en hel del att säga om svarta människor. Och det är inte bra saker som sägs om svarta människor. Utan Islam, liksom primitiva och onda människor, undervärderar svarta människor på grund av deras hudfärg. Detta bevisar att Islam inte alls är av ett gudomligt ursprung utan har sina rötter i en hemsk, ond och rasistisk människosyn. Låt oss börja med att läsa ur Koranen. Följande verser säger att människor som på domedagen kommer att få tillträde till paradiset (då de varit troende) kommer att bli vita, medan de som blir dömda till helveten kommer att bli svarta:
Yusuf Ali: "On the Day when some faces will be white, and some faces will be black..."
Hilali-Khan: "On the Day (i.e. the Day of Resurrection) when some faces will become white and some faces will become black..."
Shakir: "On the day when (some) faces shall turn white and (some) faces shall turn black..."
Rodwell: "On THE DAY when faces shall turn white, and faces shall turn black!..."
Sale: "On the day [of resurrection some] faces shall become white, and [other] faces shall become black..."
Alla ovannämnda engelska översättningarna återger grundtexten med orden "vit" och "svart". Kan muslimer förklara varför Koranen säger att människor som blir dömda till helvetet kommer att bli svarta? Fortsätt läsningen hos Answering Islam.

Muhammed hotade Omans befolkning

"Frid vare over den som följer den rätta stigen! Jag kallar er till Islam. Acceptera min kallelse och ni ska vara oskadda. Jag är Guds Budbärare till mänskligheten, och ordet skall utföras över skurkarna. Om ni därför erkänner Islam, skall jag skänka kraft över er. Men om ni vägrar att acceptera Islam, skall er kraft blekna bort, mina hästar skall slå läger på ert territorium och min profetia skall segra i ert rike."Se Answering Islam. Se även Being a non-Muslim under Islamic rule.

Muslimer har använt sig av slavar i islams namn i 1400 år. You tube 8:48.

Islam förnekar att Fadern och Sonen är Gud

Islam betyder underkastelse under Allah, en muslim är en som underkastar sig Allah. Bibeln säger att du kan inte ha Gud som din Fader om du förnekar Jesus som Hans Son: "Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen." (1 Joh. 2:22). Islam förnekar att Allah är Fadern. Ingen vågar ha en personlig relation med honom, tala med honom eller älska honom. Jesus lärde sina lärjungar att be till "vår Fader, som är i himmelen." Islam förnekar att Allah är Sonen. Är Adam i Koranen större än änglarna, eftersom Allah ber änglarna att falla ner inför Adam? (Sura 2:31-34). Allah tillåter att man svär (Sura 89:1-5, 91:1-9, 95:1-4).

Koranen talar om Jesus, som också är känd bland muslimer som Isa. Koranen refererar också till Jesus som Kalimat Allah, vilket betyder Guds Ord. Muslimen tror dock inte på Jesu död på korset eller Jesu uppståndelse eller Jesu gudomlighet. Fastän Jesus faktiskt är den näst störste profeten i Islam, efter Muhammed som är den störste, så är Jesus trots detta bara en profet av 124 000 andra.

Det är fritt fram för alla som inte är muslimer att bli muslimer i en islamisk stat, men det är förbjudet för en muslim eller den som konverterat till islam att lämna religionen och bli en kristen. Islamisk lag föreskriver dödsstraff för män som avfaller. Kvinnor som avfaller ska spärras in på livstid eller tills de återgår till islam. Koranen säger i Sura 5:37 - "Deras lön, som bekämpar Gud och hans apostel och anstiftar ofärd på jorden, blir blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet. Detta blir deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff." Kalifen Omar drev ut alla kristna ur staden Najran och de judar som fanns kvar från hela den arabiska halvön. Under Muhammes tid drevs två stora judiska släkten ut ur Medina medan alla männen i den tredje släkten "Banu Quraiza" blev halshuggna. Kvinnorna och barnen blev slavar. Muhammed har blod på sina händer! Vilken slags Gud ger paradiset till dem som dödar människor? Alla kristna apostlarna dog som martyrer för sin tro.

The Root of the Arab-Israeli Conflict: The Classic Islamic View of Jews. Muhammad’s men murdered 750 Jews in the marketplace in Medina, and heaped them into a common grave. The leaders of Iran, Hamas and Hizb"Allah claims to be His true successor. In 627, Muhammad besieged the last Jewish tribe in Medina. Their powerful non-Muslim ally had by that time died; the Jews had no one to protect them. The Jews then sent a messenger to Muhammad and expressed their willingness to surrender and leave the city. Muhammad said no and told them that if they agreed to surrender, he would appoint a negotiator who would settle the issue. When the Jews agreed. the negotiator Muhammad appointed was the man who had organized the murder of the above-mentioned Ka’ab, and who passionately hated the Jews. He decided that the Jewish men would be executed, and that their women and children would be distributed among the Muslims. About 750 Jews were then murdered in the marketplace in Medina, and heaped into a common grave. Muslim tradition teaches that Jewish blood flowed like a river through the market. (Source: Kitab al-Maghazi, Vol. 2, pages 496-520). Gatestone Institut.

Ramadan

Ramadan är muslimernas fastemånad. Den islamiska kalendern är baserad på månkalendern. Därför börjar Ramadan ungefär 10 dagar tidigare varje år. Ramadan-månaden är den nionde månaden och varierar från plats till plats därför att en del följer när månen kan ses som nymåne medan en del följer den astronomiska tidpunkten för detta. En Imam (muslimsk präst) deklarerar den exakta tiden för Ramadan strax före dess början. Fasteperioden slutar när nästa nymåne kan skådas, vilket blir ungefär efter 30 dagar. Ramadan är en månad för bön och fasta, det vill säga under dagtid (från solens uppgång till dess nedgång), är det förbjudet att äta och dricka. Vanligtvis börjar flickor att fasta vid 9 års ålder och pojkar vid 11 år. Det är dock påbjudet för flickor över 13 och pojkar över 14, som är i god hälsa. När muslimerna fastar tror de att de blir förlåtna för sina synder. Under fastedagarna uppmuntras muslimerna att hjälpa behövande de möter, både finansiellt och emotionellt. En del tror att de därigenom förtjänar en belöning under denna månaden som multipliceras 70-falt eller mer. Av det skälet är Ramadan-månaden känd som månaden för välgörenhet och generositet. För en muslim är fastan inte endast att avstå mat, men också att hålla tillbaka alla laster och allt ont som man gör både medvetet och omedvetet. För det är en allmän tro att om man avhåller sig från laglig mat och sex, så kommer man att vara i en bättre position för att undvika olagliga saker och handlingar under resten av året. Efter de 30 dagarna så firar man Ramadans slut, Eid-ul-Fitr. På denna dagen samlas muslimerna på en plats för att offra bön och tacksägelse. Det är tradition att då bära nya kläder, besöka vänner och släktingar, utbyta gåvor och äta delikata maträtter förberedda för detta tillfället.

Muhammeds livshistoria

Ordet "Islam" betyder underkastelse under Allah, och en muslim följer Islams lagar. Uppenbarelsen av Islam gavs till Muhammed, som vördas av muslimerna som den störste profeten. Muhammed föddes år 570 i Mecka i Saudiarabien. Hans far dog innan han var född och han var en medlem i Hashim klanen som var från den mäktiga Quraysh stammen. Muhammeds mor Amina, dog medan han var endast 6 år. Muhammed fick då leva hos sin farfar, som var väktaren av Kabastenen. Två år senare dog även han och från 8 års ålder fick Muhammed växa upp hos sin farbror, Abu Talib, som var en köpman längs de stora kamelhandelsrutterna. Som en ungdom växte han upp under en tid av ekonomisk oro och missnöje angående de stora skillnaderna mellan de mycket rika och de fattiga. Hednisk dyrkan florerade i Arabien, och det var ungefär 360 gudar och gudinnor som skulle blidkas. Muhammed blev anställd av Khadija, en förmögen änka, för att sköta hennes karavanhandel. Han blev känd som "Al-Amin", den pålitlige, och var en prominent medlem i Meckas handelsgille. Vid 25 års ålder gifte han sig med Khadija, och deras äktenskap fick 6 barn, fastän alla dog utom den yngsta dottern Fatima. Muhammed var gift med Khadija i 25 år. Senare efter hennes död praktiserade han månggifte. Vid 40 års ålder började han tillbringa mycken tid i meditation och religiösa funderingar. Under sitt liv mötte Muhammed många kristna och judar. Han sökte ofta råd från en speciell Jacobitmunk, som lärde Muhammed många aspekter av judiska religiösa vanor. Under månaden Ramadan sökte Muhammed ofta sin retreat till en grotta på sluttningen till berget Hira, några km utanför Mecka. Det var under ett av dessa tillfällen som Muhammed började få uppenbarelser och instruktioner av någon som han trodde var ärkeängeln Gabriel. Dessa nedskrivningar formar grunden för Koranen. I tillägg till Koranen finns boken Hadiths, som är Muhammeds undervisning och en viktig del av den muslimska tron. Muhammed proklamerade att Koranen var den sista och högsta uppenbarelsen av den ende Guden. Han förbjöd mångguderiet och lärde att en muslims liv måste helt vara överlåtet till Allah med rituella tvättningar 5 gånger per dag före bönen som skulle vara vänd mot Mecka, där den heliga svarta Kaba-stenen finns. Fredag blev den fastställda dagen för gemensam bön i moskén. Muhammed dog år 632 i Medina.

Mohammed (Muhammad) - Terrorist or Prophet?

Främjar Islam fred?

Secrets of the Koran. Revealing Insight into Islam's Holy Book. A book written by Don Richardson.

A Perspective on Islam by Avner Boskey. Mycket bra undervisning för den som vill få en djupare insikt i vad islam är.

The Quran Was Not Preserved by Mumin Salih.
Surah 15:9 of the Qur’an proclaims: We have, without doubt, sent down the Message; and We will assuredly guard it (from corruption). - Which is not true!

The enigma of Islam: The two faces of Muhammad by Fred Hutchison. Visar på skillnader i lära och handlingar mellan Muhammed i Medina och Muhammed i Mecka.

Avfall från islam bestraffas. Religionsfrihet i islam innebär att alla människor är fria att bli muslimer men ingen muslim är fri att bli något annat. "Allahs apostel sade: 'Blodet på en muslim, en som bekänner att ingen får tillbes utom Allah och att jag är hans apostel, får inte utgjutas utom i ett av tre fall: I hämnd för mord, en gift person som har haft olagligt samlag, samt den som lämnat islam (apstasi) och överger muslimerna'" (Bukhari, vol 9, bok 83, nr 17). Världen idag 060403.

Sam Soloman, former leading imam and radical Islam expert: "There's not a single verse in the Koran talking about peace with a non-Muslim, with the Jews and the Christians. Islam means submission. Islam means surrender. It means you surrender and accept Islamic hegemony over yourselves...." BP News 060828.

Is the Father of Jesus the God of Muhammad? by Dr. Timothy George.

Was Muhammad a False Prophet? You tube 29:37.

Den falske profeten Muhammed - orsaken till konflikterna i Mellanöstern.

What would Muhammad Do?

The Myths of Muhammad.

Myths of Islam.

The Quran is man-made. Therefore it is not divine. You tube 9:34.
A few Proofs That The Quran Is Man Made Book. You tube 4:47.
The Quran is man-made. Scientific errors in the Quran. Den säger att det är solen som kretsar kring jorden, Sura 13:2 och 21:33. Inte i en enda vers framgår det att det är jorden som rör sig. Den är platt som en matta. Solen går ned i ett hav av gyttja och där finns ett oupplyst och ogudaktigt folk (18:86). Solen rör sig en fastställd bana mot sin viloplats varje natt (36:38-40). You tube 10:58.

The Qur’an, the book of the black stone worshipers. On every Koran, there is an image of the black stone in Mecca. In Islam, the Muslims are told to kiss the book.

Is Allah the God of the Bible? Who is Allah? The name "Allah" appears long before Muhammad conceived of Islam and began his violent "crusade" across Arabia in the early seventh century, massacring unbelievers and conquering their lands. Archeological inscriptions with the name "Allah" abound in pre-Islamic Arabia. Allah was one of almost 400 deities, demons or jinns that the pagan Arabs revered. In pre-Islamic Mecca, Allah was the chief deity among several worshipped at the famous Black Stone or Cube, known in Arabic as the Ka’abah, and at numerous such similar stone sites of pagan worship in Arabia. In fact, Muhammad’s non-Muslim father was named Abdallah, "slave of Allah," which in this case is the pre-Islamic, Arab pagan god. It would appear then that Allah "converted" to Islam when Muhammad co-opted him from his pagan neighbors. Several other pagan practices from pre-Islamic Arab culture, including the Hajj or pilgrimage to Mecca, venerating the Ka’abah, the ritual of stoning three pillars representing the devil, and more were likewise incorporated. These elements are still found in Islam today. That major features of Islam, especially the central deity, originate in a pagan milieu is quite a compelling reason for rejecting the idea of Allah being the same as the God of the Bible. But there is an even more fundamental issue from a Jewish perspective which makes Allah very dissimilar from God. Hashivah

Är Allah Bibelns Gud? Vem är Allah? Namnet "Allah" förekommer långt innan Muhammed under början av 600-talet grundade islam och inledde sitt våldsamma "korståg" genom Arabien, massakrerade otrogna och erövrade deras länder. Det finns en stor mängd av arkeologer uppdagade inskriptioner med namnet "Allah" i det för-islamska Arabien. Allah var en av närmare 400 gudar, demoner eller djinner (andeväsen) som de hedniska araberna dyrkade. I det för-islamska Mecka var Allah den högste bland de många gudar som tillbads vid den berömda svarta stenen/kuben, på arabiska Ka’abah, och vid flera liknande hedniska kultplatser med heliga stenar i Arabien. Muhammeds icke-muslimske far bar namnet Abdallah, "Allahs slav", vilket i detta fall syftar på den för-islamske arabiske hednaguden. Olika uppfattningar råder huruvida Allah var den mångud som tillbads av araberna; detta förnekas frenetiskt av muslimer.Det tycks som om Allah "konverterade" till islam när Muhammed valde ut honom bland hans hedniska gelikar. Dessutom införlivades ett flertal andra hedniska seder ur den för-islamska arabiska kulturen, däribland Hajj, pilgrimsfärden till Mecka, vördnaden för Ka’abah och det rituella stenandet av tre pelare som representerar djävulen. Dessa seder praktiseras än idag inom islam. Det faktum att grundläggande företeelser inom islam, speciellt den centrala gudomen, har sitt ursprung i en hednisk miljö, utgör ett tillräckligt övertygande skäl att förkasta tanken på att Allah skulle vara identisk med Bibelns Gud. Hashivah

Jay Smith: Is prophet Muhammad found in the Old Testament? You tube 26:21.

Allahs historia

Allah fanns före Muhammeds tid. Muhammeds far hette Abd Allah (Abdu'llah), vilket betyder "Allahs slav". The Encyclopedia of Islam berättar att för-islamiska araber kände till Allah som en av gudomligheterna i Mecka. Den svarta stenen i Mecka fanns också, som människorna vallfärdade till, kysste och tillbad Allah vid. Enligt Chamber's Encyclopedia, "var samhället som Muhammed växte upp i hedniskt, olika platser hade sina egna gudar, ofta representerade av stenar. På många ställen fanns det heliga platser, som man vallfärdade till. Mecka hade en av de betydelsefullaste, Kaban, där den svarta stenen fanns, som länge varit ett föremål för dyrkan."

Allah var månguden. (Sidan finns nu även i svensk översättning.) Muslimerna använder fortfarande halvmånens form över sina moskéer. Ingen muslim kan ge något bra skäl eller bra förklaring till det. I Arabien fanns det en gudinna som var solguden och en manlig gud som var månguden. Det sägs, att de gifte sig och fick tre gudinnor som kallades "Allahs döttrar", Allat, Al Oza och Manat. Allah, hans döttrar och solguden var kända som de höga gudarna. Allah, Allat, Al Oza och Akhbar var några av de hedniska gudarna. I början tillät Muhammed sina efterföljare att dyrka Allah, den högste och be om förbön hos Allat och Al Oza och Manat. När han blev väl rustad och stark, befallde han dem att dyrka endast Allah.

Information kan vi också få från Will Durant: "The Story of Civilizations", IV: sid 160-161. Durant är en av de främsta historikerna.
"Ökenaraben… fruktade och tillbad ett oräkneligt antal gudomligheter i stjärnorna och månarna… Nu och då offrade han människooffer, och här och där tillbad han heliga stenar. Centrumet för denna stentillbedjan var Mecka med Kaban och dess Heliga Sten… i dess sydöstra hörn, fem fot från marken, just lämplig för att kyssas…
Därinne i Kaban var i förmuslimsk tid många avgudar representerande gudar. En av dem kallades Allah… tre andra var Allahs döttrar - al-Uzza, al-Lat och Manah. Vi må döma fornlämningarna av detta arabiska minnestempel från omnämnandet av Al-il-Lat (Al-Lat) från Herodotus (grekisk historiker från det fjärde århundradet f.Kr.) som att det var en ledande arabisk gudomlighet. Quraish (Muhammeds stam som kontrollerade Mecka) banade vägen för monoteismen genom tillbedjandet av Allah som den ledande guden. Han presenterades för Mecka-borna som deras marks Herre till vilken de måste betala ett tionde av sina grödor och den förstfödde av sin hjord. Quraish som påstods härstamma från Abrahams och Ismaels avkomlingar utnämnde prästerna och väktarna av helgedomen och hanterade dess inkomster."

Så här skriver www.thewatchman.org: Mohammad grew up in Mecca in Arabia, belonging to the Quraysh tribe in charge of idol worship at the Kabah shrine, containing the black stone and at least 360 idols. The word for god or idol in Arabic is "ilah." Allah was the name for the main idol worshiped in Mecca. The name was probably originally derived from the two Arabic words "al" and "ilah", meaning "the god" or "the idol." Allah was also used as THE PERSONAL NAME among the ancient Arabs for the moon god, worshipped as a male deity. (The Babylonians used the name Sin.) Its symbol was the crescent moon found on many idols from pre-Islamic Arabia. Every year there was a pilgrimage to Mecca to worship Allah at the black stone. People were taught to turn towards Mecca several times a day. One month every year, beginning and ending with the crescent moon, was dedicated to fasting. Mohammad built upon all of these already known forms of idol worship. The crescent moon is the symbol today over every mosque. Praying five times a day towards Mecca, the pilgrimage to the Kaba shrine, the annual fast during Ramadan, all basic pillars today within Islam, were nothing new. The only thing that was new was that Mohammad declared the pagan moon deity "Allah" to be the only true god and forbade the worship of all the other idols in Mecca.

Is Allah of the muslim/islam religion the same as the God of the Biblle?

Our Father…Hallowed be Thy name - Hur kom Allah in i den kristna miljön? Problemet med att Gud heter Allah i de arabiska biblarna. En före detta muslim belyser detta (engelska).

Vem är Allah? Kristna araber använder det arabiska ordet "Allah" för att beteckna Gud, men detta har sin grund i kulturell lingvistisk påverkan och inte i teologisk övertygelse. Namnet "Allah" förekommer långt innan Muhammed under början av 600-talet grundade islam och inledde sitt våldsamma "korståg" genom Arabien, massakrerade otrogna och erövrade deras länder. Det finns en stor mängd av arkeologer uppdagade inskriptioner med namnet "Allah" i det förislamiska Arabien. Allah var en av närmare 400 gudar, demoner eller djinner (andeväsen) som de hedniska araberna dyrkade. I det för-islamska Mecka var Allah den högste bland de många gudar som tillbads vid den berömda svarta stenen/kuben, på arabiska Ka'abah, och vid flera liknande hedniska kultplatser med heliga stenar i Arabien. Muhammeds icke-muslimska far bar namnet Abdallah, "Allahs slav", vilket i detta fall syftar på den för-islamske arabiske hednaguden. Det tycks som om Allah "konverterade" till islam när Muhammed valde ut honom bland hans hedniska gelikar. Dessutom införlivades ett flerta andra hedniska seder ur den för-islamska arabiska kulturen, däribland Hajj, pilgrimsfärden till Mecka, vördnaden för Ka'abah och det rituella stenandet av tre pelare som representerar djävulen. Dessa seder praktiseras än idag inom islam. (Hashivah nr 1, 2012).

Allah - månguden som var gift med solgudinnan med stjärnorna som sina döttrar. "Som vi ska se, så visar ovedersägliga bevis att guden Allah var en hednisk gudom. Faktum är att han var månguden som var gift med solgudinnan med stjärnorna som sina döttrar", skriver Dr. Robert Morey i detta studium om Allahs ursprung.apg 29.nu

Investigating Allah.
Den första gången namnet allaah blev kanoniserat som ett namn för YHWH var under 700-talet e.Kr. när kristna i muslimska ockuperade territorier (som Egypten och Syrien) blev tvingade till att använda arabiskan som ett officiellt språk och tillika allaah som namn.
Att använda allaah som ett namn för Gud i Bibeln och kyrkan blir mer och mer en kontroversiell fråga i arabiska och muslimska länder. Till exempel iranska kristna skiftar nu till khouda, turkiska till tenri och malayiska till tuhan hellre än allaah.

Robert Spencer: The truth about Muhammad. Muhammed hörde dessa historier som finns i Bibeln och återberättar dem som sina egna uppbenbarelser. Det finns fredliga muslimer, men de står inte i lärorna från Islam. Alla sekter i islam som anses vara ortodoxa, och alla skolor som lär ut islamisk lag, lär att krigföringen mot otroende är en del av religionen. Vi kan vara tacksamma att många muslimer inte bryr sig om detta, men vi är vilseledda om vi tror att det inte finns någonting som inte lär ut fred. När muslimer säger att islam är en fredens religion så handlar det om den tid när islam är grundläggande lag och den freden nås genom våld. You tube 8:05.

Robert Spencer: Religion of peace? The brutal truth about Islam. Muhammad said that islam must dominate and not be dominated. You tube 10:14.

Hamas son Mosab Hassan Yousef: Islam is a religion that teaches people to kill. Islam is not a religion of peace. The biggest terrorist is the God of the Quran. ivarfjeld.wordpress.com 111223.
Mosab Hassan Yousef : Den största terroristen är Koranens gud Allah. Islam är den mest bipolära religionen på jorden. I den kan man finna vilken sanning man vill. Den inriktar sig hela tiden på det som är gångbart för tillfället. Koranen motsäger sig själv på så många sätt. Hans far Sheik Hassan Yousef har offentligt förnekat sin son. You tube 10:58.

Former Muslim Rashid reveals the truth about Islam! I Bibeln ser man tydligt att Gud är kärlek. I Koranen finner man inte en enda vers som säger att Gud är kärlek, Gud älskar bara muslimer, han hatar otroende. Går man lite djupare in i Koranen ser man att den är helt motsatt vad som står i Bibeln. I Koranens är Allah den som bedrar. Bibeln lär vi oss att vi ska förlåta våra fiender, i Koranen ska vi ska döda Allahs fiender. You tube 6:36.

Jesus sista ord till sina fiender medan han dör på korset: "Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör." Luk. 23:34.
Muhammeds sista ord medan han dör i armarna på sin fru Aisha: "Må Allah förbanna judarna och de kristna för att de bygger sina platser för tillbedjan på profeternas gravar." (Bukhari, Vol. 1, #427). answering-islam.org.

Hammarbykyrkan: "Muslimer möter Jesus - riskerar livet". Den persisktalande gruppen i Hammarbykyrkan har under några år växt med ett hundratal nyfrälsta muslimer. Detta trots att de pressas av utländska regimer som gör allt för att stoppa dem. Annahita Parsan är präst i Hammarbykyrkan säger. Halva livet levde hon som muslim under en islamisk regim. Genom traditionen lärde hon känna den gud hennes förfäder tillbad och den strikta samhällsordning som tron förordade. Påståendet att det skulle vara samma gud hon tillber nuförtiden avvisar hon skarpt. "När vi blev kristna lärde vi känna en annan Gud. Islams gud är inte samma gud som vår Gud," säger hon. Arash Mirazee växte upp som muslim, men blev kristen i Iran. När han ville låta döpa sig presenterade vännerna honom för församlingens präst, men prästen vägrade döpa honom. Dopceremonin var synonymt med livsfara. Kort därefter besökte den iranska säkerhetspolisen kyrkan och begärde då ut namnen på alla de muslimer som besökt kyrkan den senaste tiden. När Arash fick veta detta bestämde han sig för att fly landet. "Samma präst misstänks nu för att ha döpt personer i hemlighet i en swimmingpool. Han kommer antagligen att avrättas," berättar Annahita. Världen idag 210205.

Webb-tv: Hotspot tittar närmare på islam. Vem var Muhammed? Hur skiljer sig islam från judendom och kristendom? Det är frågor som tas upp i Hotspots serie om islam som startar i dag. Här kan du se första delen. Världen idag 210327.

This Man Converted to Islam, but Then He Met Jesus in a Supernatural Dream and It Changed Everything. Mike Westerfield was in crisis mode. Raised as a "religious Christian," Mike was involved in his church and even preached on occasion. But when he had no answers for the Muslim inmates who were giving him Islamic literature at a Florida prison, he did the unthinkable. He converted to Islam. BCN 231010.

Förteckning över den muslimska befolkningen i världens nationer.

Islam in Europe.

chick1.jpg (4728 bytes)


                     

           Algeriet                                  Malaysia                                             Maldiverna

                                

           Pakistan                                  Tunisien                                             Turkiet

                                

         Aserbadjan                              Turkmenistan                                        Usbekistan


Klippdomen (kallas också för Omar-moskén) är byggd på tempelberget där judarnas tempel stod. Den byggdes av den muslimske ledaren Abd el-Malik år 688-691. På insidan av byggnaden finns ingraverat på klassisk arabiska: "O ni bokens folk, överskrid inte gränserna i er religion, och påstå inte om Gud annat än det som ä sant! Messias Jesus, Marias son, är endast en Guds apostel, och Hans Ord som han förkunnade för Maria, och ande av Hans ande. Tro därför på Gud och hans apostlar, och säg inte: "Gud är tre". Det är bättre för er. Gud är endast en Gud. Fjärran vare det från hans ära att han skulle ha en son." (från Sura 4:171).

En granskning av Koranen

En miljard människor har Koranen som Guds heliga bok, och ett antal tusen av dem har på senare tid invandrat till Sverige. Men vad innehåller deras bok? Är den trovärdig? Är det samma Gud där som i Bibeln? Flera kyrkliga företrädare i vårt land har hävdat att kristna och muslimer ber till samma Gud.

När man läser Koranen framgår det klart att Muhammed anser sig tro på samma Gud som Adam, Noa, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, David, Salomo och Jesus (42:11). Men, anledningen till att Muhammed gör detta är att han menar att dessa bibliska personer trodde på Gud på samma sätt som han själv gör! Muhammed är i Koranen inseglet på alla tidigare profeter (33:40), och därför kan han lägga sina egna ord i tidigare profeters mun.

Den röda tråden i Bibeln är Guds försoningsplan, men i Koranen är det "islam", det vill säga att underkasta sig Gud och lyda hans apostel Muhammed. Koranen anser sig själv vara Guds slutliga skrift, nedsänd av Gud och uppenbarad genom ängeln Gabriel för aposteln och profeten Muhammed.

Enligt ortodox muhammedansk uppfattning är Koranen fullständigt fri från alla slags brister och ofullkomligheter. Det påstår också Koranen själv (4:84, 18:1). Men författaren av Koranen visar att han ägde mycket små kunskaper om judarnas bok Gamla Testamentet och nästan ingen kunskap alls om de kristnas Nya Testamentet. Det visar alla felaktigheter som Koranen kryllar av. Ett graverande exempel är 5:79 och 5:116. Där beskrivs treenigheten som Gud, Jesus och Maria!

Det som hämtats ur Gamla Testamentet är många gånger omdiktat till oigenkännlighet. När 2 Mos. 24:3 säger att judarna sa "Efter alla de ord Herren har talat vilja vi göra", så säger Koranen att judarna sa "Vi höra och trotsa" (2:87). När Bibeln omtalar hur Gideon mönstrade ut en skara på 300 personer genom att iakttaga på vilket sätt de drack vatten ur en källa (Dom. 7:6), så påstår Koranen att det var Saul som gjorde detta och att de var på väg för att kämpa mot jätten Goliat (2:250-253). Gideon levde mer än hundra år före fighten med Goliat.

Haman är i Bibeln en tjänsteman till persienkungen Ahasveros (Ester 3:11), i Koranen är han en tjänsteman till Farao (28:5, 38, 40:38). Enligt Koranen slog inte Moses sönder stentavlorna när han kom ner från berget, han kastade bara bort dem en stund tills hans vrede hade gått över, sedan tog han upp dem igen (7:149:153). En av Noas söner ville inte följa med i arken och dränktes av vattnet (11:44-45). Noas hustru var en otrogen kvinna (66:10).

Alla sådana här exempel ger ingen respekt alls för Muhammed och hans lära. Koranen, som hela tiden i sitt mycket röriga innehåll kör med ständiga upprepningar är en mycket uppenbar förfalskning av Bibelns historiska skildringar och genomtänkta budskap, och inte en heligare bok än "Tusen och en natt".

Muhammed hade inte hellre kunskap om vad Abrahams fader hette utan uppger att hans namn var Azar och att det var Ismael och inte Isak som skulle offras (6:74-112). Än märkligare blir sådana här misstag när det dessutom hela tiden är Gud som säger detta till sin profet.

Hela tiden hävdar Koranen att den bekräftar det som står i Tora (Moseböckerna), och att Mose fick Tora från Gud (32:23), men uppgift efter uppgift motsäges hela tiden. En av de grövsta "grodorna" är uppgifterna att Jesu mor Maria var syster till Moses och Aron (3:30-31, 19:28-35) och att hennes fader hette Imran (66:12). Vidare sägs att Maria ensam födde Jesus på ett avsides ställe under en palm (19:22-23). Saudiarabien producerar varje år miljontals böcker med dessa felaktigheter som sprids i missionssyfte över hela världen.

Koranen gör hela tiden en polemik mot judarna, de kristna och beduinerna som alla tre grupperna kallas för de otrogna. Dessa kommer Gud att i evighet steka i helvetet och när huden är uppstekt får de av Gud ny hud så att de kan stekas en gång till och så vidare (4:59). De rättrogna är endast de som tror på Gud och Muhammed (24:62). De kommer att i evighet få leva tillsammans med rena makar (högbarmade jungfrur med blyga blickar och mörka ögon, i lustgårdar genomflutna av bäckar (55:56-72, 4:60).

Salman Rushdie har blivit världskänd genom en bok där han för fram en speciell tolkning av fyra versar (53:19-22). Men personligen tycker jag att dessa versar är marginella i jämförelse med all annan bråte som finns där. Eller vad sägs om följande:

Djinnerna är i Koranen naturandar eller onda andar som det står i 21:82. I 46:28-35 berättas om hur några djinner lyssnade på Koranen och sedan trodde och började predika för andra djinner att de ska lyssna och tro på Muhammed för att de ska få förlåtelse för sina synder!

Några judar som kränkte sabbaten straffade Gud genom att förvandla dem till apor och svin (2:61, 5:65). I 27:15-45 berättar Gud hur Salomo samtalade med en myra, och med en fågel som varit ute och spionerat på drottningen av Saba. Mycket mer kunde uppräknas.

En av de allvarligaste delarna med islam är synen på våld. Det var genom list och krig som Muhammeds anhängare erövrade Mekka och kriget kan i Islam användas som ett medel för Guds syften (3:160-163). De som dödas i ett sådant krig lovar Muhammed en stor lön (3:166). Att bli frestad i sin tro är värre än att döda (2:187). Konsekvensen av en sådan lära kan aldrig leda till fredlig samexistens mellan människor.

Gud heter i Koranen Allah, som är ett arabiskt namn på en arabisk gudomlighet som tillbads i Mekka före Muhammeds tid. Där fanns åtminstone 360 gudabilder uppställda i avgudatemplet Kaba, som idag är Islams heligaste plats mot vilken varje muslim knäböjer fem gånger per dag. Hos det stamfolk som Muhammed växte upp i var Allah månguden och i den arabiska mytologin gifte sig Allah med solguden och de fick tre gudinnor som kallas Allahs döttrar, Al-Lat, Al-Uzza och Manat. Det är dessa tre hedniska gudinnor som Muhammed omnämner som Allahs döttrar i Koranens satansverser 53:19-22. Detta gjorde han för att mildra den starka kritiken vid det tillfället från sina närmaste släktingar, men att Muhammed kunde nedlåta sig till att antyda något sådant blev för hans anhängare tankar ingivna av satan, så ock än idag.

Allah var alltså den högsta mytologiska guden som Muhammed gjorde till den ende Guden, och som inte har någonting att göra med de kristnas Gud. Som ett minnesmärke ser vi halvmånen på flera islamiska nationers flaggor.

16 gånger sägs det i Koranen att Allah inte är en fader och att han inte har någon son. Här tar Koranen avstånd från det som är det mest centrala i kristen tro.

(Artikel av Bertil Lundberg)

Var profeten Muhammed trovärdig? av Erik Johanson. Ta hem pdf.filen och läs! Innehåller 15 sidor.

Grammatiska fel i Koranen.

Motsägelser i Koranen.

Fler motsägelser i Koranen.

Koranens dolda innehåll.

Utdrag ur Koranen: Koranen innehåller många grova fel om kristendomen.

Koranen hävdar att det heliga landet tillhör judarna!
Sura 5:20-21. Och Moses sade till folket: Minns Guds välgärningar mot er, mitt folk, hur Han lät profeter uppstå bland er och gjorde er till herrar i eget hus och skänkte er det som Han inte har skänkt något annat folk i världen! Gå in i det heliga landet, som Gud har bestämt för er, mitt folk! Och vänd inte tillbaka - då har ni förlorat allt!"

Does the Quran really contain dozens of verses promoting violence? The Quran contains at least 109 verses that call Muslims to war with nonbelievers for the sake of Islamic rule. Some are quite graphic, with commands to chop off heads and fingers and kill infidels wherever they may be hiding. Muslims who do not join the fight are called 'hypocrites' and warned that Allah will send them to Hell if they do not join the slaughter. thereligionofpeace.com

Sök i Koranen i engelsk översättning.

Sök i Koranen i ny dansk översättning.

OBS! De flesta Koranhänvisningarna på den här sidan är hämtade från K V Zettersténs översättning. Observera också att versindelningen mellan K V Zettersténs och den nyare översättningen av Knut Bernström kan skilja sig något.

Några exempel på vad som står i Koranen

KVZ 2:190 Och om någon angriper er, så angrip honom på samma sätt som han angripit er!

KVZ 2:187 Döda dem varhelst ni påträffar dem och driv dem ut från varje plats, från vilken de driver ut er, för frestelse är värre än dråp, men strid ej mot dem vid det fridlysta templet, med mindre de strider mot er därstädes, och strider de mot er, så döda dem! Sådan blir de otrognas lön.

KB 2:194 Om därför någon angriper er, har ni rätt att angripa honom så som han har angripit er.

KB 2:191 Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön.


KVZ 2:223 Era hustrur är en åker för er; besök alltså er åker efter behag, men uträtta också något gott för egen räkning!

KB 2:223 Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj [först] för era själar.

KVZ 2:228 ...dock äger männen företräde framför kvinnorna. Ja, Gud är väldig och vis.

KB 2:228 ...hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes. Gud är allsmäktig, vis.


KVZ 3:79 Men vill någon ha något annat än Islam till religion, skall det aldrig mottagas från honom, och i det tillkommande livet skall han höra till de tillspillogivna.

KB 3:83 Önskar de en annan [religion] än den som Gud har gett dem? [Gud] som alla i himlarna och på jorden underkastat sig av fri vilja eller nödda och tvungna, och till vilken de skall återbördas.


KVZ 3:106b Och om de, som fått skriften (judarna och de kristna), trodde, så vore det bättre för dem; bland dem finnas rättrogna, men de flesta av dem äro de ogudaktiga.

KB 3:110b Om efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser hade trott [på denna], skulle det helt visst ha varit bäst för dem. Fastän det finns bland dem de som tror, har de flesta av dem förhärdat sig i trots och olydnad.


KVZ 4:12 Gud ålägger er rörande era barn: En manlig arvtagare bekomme lika mycket som två kvinnor...

KB 4:11 Gud föreskriver följande om [arvsrätt för] era barn: sonens [lott] är lika med två döttrars lott...


KVZ 4:35 Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de har, därfär ska också de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka ni fruktar uppstudsighet, så varna dem, skilj dem från bädden och aga dem, men om de då lyder er, så sök ej sak med dem! Gud är förvisso hög och stor.

KB 4:34 Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare].


KVZ 4:59 Dem, som förnekar våra tecken, ska vi förvisso steka i eld. Så ofta deras hud blir genomstekt, ska vi ge dem en annan i stället, att de må smaka straffet; Gud är förvisso väldig och vis.

KB 4:56 Vi skall låta dem som påstår att Våra budskap är lögn brinna i denn eld (Helvetes högt flammande eld) - i den takt som deras hud förbränns, skall Vi ersätta den med ny hud, så att de får pröva straffet helt och fullt. Gud är allsmäktig, vis.


KVZ 5:19 Otrogna är de, som säger: "Gud är förvisso Kristus, Marias son." Säg: "Vem förmår väl det ringaste mot Gud, om han vill tillintetgöra Kristus, Marias son, hans moder och dem, som finnes på jorden, allesammans?"

KB 5:17 De förnekar sanningen som säger: "Gud är Kristus, Marias son." Säg: "Vem kan hindra Gud, om Han vill låta Kristus, Marias son, hans moder och alla på jorden förgås?


KVZ 5:42 På tjuven, vare sig man eller kvinna, ska ni avhugga händerna till lön för vad de begått och till näpst från Gud, ja, Gud är väldig och vis.

KB 5:38 Mannen som stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för detta brott få handen avhuggen; [denna föreskrift] är en sträng varning från Gud. Gud är allsmäktig och vis.

Detta är ISLAM.


KVZ 8:12-13, 17 Och när din Herre meddelade änglarna denna uppenbarelse: Jag är med er, styrk alltså dem som tro! Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som är otrogna; halshugg dem och hugg av dem alla fingrarna! Och detta därför att de trotsade Gud och hans apostel, ty om någon trotsar Gud och hans apostel, så är Gud förvisso sträng i att straffa. Ni har inte heller dödat dem, utan det var Gud, som dödade dem; inte hellre var det du, som slungade, när du slungade, utan det var Gud, som slungade, och detta för att han skulle pröva de rättrogna med ett ynnestbevis. Gud är förvisso den Hörande, den Vetande.

KB 8:12-13, 17 Och din Herre lät änglarna framföra [detta budskap till de troende]: "Se, Jag är med er" [och befallde dem att] inge de troende mod och tillförsikt [och låta dem veta:] "Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan. - [Troende!] Låt nu [svärden] vina över [deras] huvuden och händer!" Detta [drabbade förnekarna] därför att de trotsade Gud och Hans Sändebud. Den som trotsar Gud och Hans Sändebud [skall erfara att] Gud straffar med stränghet. Men det var inte ni som dödade [era fiender]; nej, det var Gud som tillintetgjorde dem. Och då du [Muhammad] kastade [ditt spjut], var det inte du som kastade; nej, det var Gud som kastade det. [Allt detta skedde] därför att Han ville sätta de troende på prov - ett gott [och hälsosamt] prov. Gud hör allt, vet allt.Sura 9 är den sista Suran som uppenbarades. Den är från år 631, Muahmmed dog år 632. Naskh-principen blev införd av islamiska skriftlärda för att lösa inbördes motsättningar i Koranen och den innebär att senare uppenbarelser i Muhammeds liv har företräde framför de tidiga uppenbarelserna. Sura 9:5 har därför företräde framför de mer försonliga surorna. Sura betyder kapitel.

KVZ 9:5 Men när de fridlysta månaderna gått till ända, så döda månggudadyrkarna, varhelst ni finner dem! Grip dem och spärra in dem och lägg er i försåt för dem på alla möjliga ställen, men om de omvänder sig, förrätta bönen och ge allmosan, så låt dem dra å färde! Gud är förvisso överseende och barmhärtig.

KB 9:5 När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.


KVZ 9:29 Strid mot dem, som ej tror på Gud och den yttersta dagen, ej helighåller vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänner sanningens religion, dem som fått skriften, nämligen, tills de villigt ger skatt och ödmjukar sig!

KB 9:29 Kämpa mot dem [djihad] som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift [judar och kristna], varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud - [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.


KVZ 9:30 Judarna säger: "Esra är Guds son", och de kristna säger: "Kristus är Guds son". Detta är vad de föra på tungan, de liknar dem som var otrogna förut. Må Gud förgöra dem! Hur kan de vara så förvända?

KB 9:30 De judiska [trosbekännarna] säger: "Esra, Guds son", medan de kristna säger: "Kristus, Guds son". Detta kommer över deras läppar och då säger de efter vad [andra] förnekare av sanningen har sagt före dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp!


KVZ 9:74 Profet, bekämpa de otrogna och de tvehågsna och var sträng emot dem, ty deras hemvist varder helvetet. Ja, vilket olycksaligt mål!

KB 9:73 Profet! Kämpa outtröttligt mot förnekarna av sanningen och mot hycklarna och visa dig omutligt sträng mot dem; Elden är deras slutliga hemvist - ett eländigt mål!


KVZ 22:20-22 Åt dem, som är otrogna, tillskäras kläder av eld, och över deras huvud utgjutes sjudande vatten, vari allt, som finns i deras inre, och deras hud smälter och på dem väntar klubbor av järn. Så ofta de vill ut därifrån i sin vånda, ska de föras tillbaka: "Smaka helvetesbrandens pina!"

KB 22:19-22 För dem som förnekar Honom (sin Herre) skall kläder av eld skäras till och skållhett vatten ösas över deras huvuden, [vatten] som skall fräta sönder deras inälvor och deras hud. Och de skall [hållas i schack] med krokar av järn; varje gång de försöker komma ut ur sitt elände drivs de tillbaka in [med orden:] "Pröva på Eldens straff!"


KVZ 24:56 Men dem, som är otrogna och hålla våra tecken för lögn, dessa väntar ett förnedrande straff.

KB 24:57 men de som inte upphörde att förneka sanningen och avvisade Våra budskap som lögn skall drabbas av ett förnedrande straff.


KVZ 24:62 De rättrogna är blott de, som tro på Gud och hans apostel...

KB 24:62 Troende är inga andra än de som har en orubblig tro på Gud och Hans sändebud...


KVZ 46:28-30 Än när vi (Gud) hänvisade några djinner (demoner) till dig (Muhammed) att höra på Koranen! När de infunnit sig, sade de: "Var uppmärksamma!" Och när det var slut, vände de om till sitt folk för att varna dem. De sade: "Vårt folk, vi har förvisso åhört en skrift, som blivit nedsänd efter Mose till bekräftelse på vad som fanns förut och som leder till sanningen och en rätt väg. Vårt folk, hörsamma Guds predikare och tron på honom, så skall Gud förlåta er era synder och befria er från ett plågsamt straff."

KB 46:29-31 Och se, vi lät en liten skara av osynliga väsen närma sig dig [Muhammad], så att de kunde höra [dig läsa ur] Koranen, och när de kom fram, sade de [till varandra]: "Lyssna nu noga!" Och när läsningen var slut, vände de tillbaka till de sina som varnare och sade: "Landsmän! Vi har lyssnat till en uppenbarelse, som [människorna] efter Moses [tid] har fått del av och som bekräftat det som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser]; den leder [lyssnaren] till sanningen och till en rak väg. Landsmän! Hör den som kallar er till Gud och tro på honom! [Gud] skall ge er förlåtelse för era synder och skona er från ett plågsamt straff.


KVZ 47:4 När ni möter dem, som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor!

KB 47:4 Då ni möter förnekarna [i strid], låt [svärden] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter [de överlevande] till fånga.


KVZ 61:6 Än när Jesus, Marias son, sa: "Israels barn, jag är sänd av Gud till er att bekräfta den tora, som kommit före mig, och bebåda en apostel, som skall komma efter mig och vars namn är Ahmed." Men när han kom till dem med de klara vittnesbörden, sa de: "Detta är uppenbar trolldom." (Ahmed kommer av samma stam som Muhammed. Båda orden betyder ungefär detsamma, "högt lovad", "prisad".)

KB 61:6 Och [minns] Jesus, Marias son, som sade: "Israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad." Men när han kom till dem med klara tecken och vittnesbörd, sade de: "Detta är uppenbart vältalighet som bländar och förhäxar!"


KVZ 61:7 Och vem är orättfärdigare än den, som uppdiktar lögn om Gud, just då han kallas till Islam? Ty Gud vägleder ej de orättfärdiga människorna.

KB 61:7 Vem är mer orättfärdig änd den som, när han får kallelsen att underkasta sig Guds vilja, finner på lögner om Gud! Gud vägleder inte dem som begår [sådan] orätt.


KVZ 61:8 Han (Gud) är den, som sänt sin apostel med vägledningen och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, om ock månggudadyrkarna skulle harmas.

KB 61:8 De vill släcka ut Guds ljus med sina ord, men Gud skall låta Sitt ljus lysa med full styrka, hur förhatligt detta än måste vara för förnekarna av sanningen.


Koranens anti-kristna inställning:

"Infidels are those who declare 'God is Christ, the son of Mary'" (Surah 5:17).
"Infidels are those that say 'God is one of three in a Trinity'" (Surah 5:73.
"Infidels are your sworn enemies" (Sura 4:101).
"Make war on the infidels" (Sura 9:123).
"When you meet the infidel in the battlefield strike off their heads" (Surah 47:4).
"Muhammad is Allah's apostle, those who follow him are ruthless to the infidels" (Surah 48:29).
"Take neither Jews nor Christians for your friends" (Surah 5:51).

Quotations from the Koran, the Hadith and from Muslim leaders about killing Christians.


Islam recognizes Jesus as a great prophet. But Islam states that Mohammed is greater.
In fact the 12th Imam or Mahdi of Islam is even greater. The Islamic Jesus is a great prophet but:
* He is not the Son of God.
* He was not born of a virgin.
* He was not crucified for the sins of the world.
* He did not die on a cross.
* Because He didn't die He was not resurrected.
* He was taken to heaven just like Elijah and Mohammed.
* He is standing with Allah waiting for Allah to allow Him to return to the earth.
Now, some Christians get excited over that last point: Muslims believe Jesus will return to the earth. In their excitement they rush to an ignorant conclusion: We can use that as a starting place for interfaith dialogue. As Lee Corso likes to say: Not so fast my friends! In Islam, Jesus returns to assist the Mahdi, the Islamic Messiah-Savior figure with several necessary activities. The Islamic Jesus will, according to Islam:
* Jesus returns as a radicalized Muslim and Jesus will implement Sharia Law across the entire world.
* Jesus' testimony as a Muslim will lead many Christians to convert to Islam.
* Jesus will testify against those Christians who refuse to convert on the Day of Judgment.
* Jesus will abolish Christianity.
* Jesus will destroy every cross.
* Jesus will kill all swine.
* Jesus will kill the Muslim antichrist and his followers, which in Islamic theology are the Jews.
* Jesus will marry, have children, and die.
The Islamic Jesus is the exact opposite of the biblical Jesus. In fact, the Islamic Jesus is a near perfect representation of the biblical false prophet.

The appearance of the Mahdi on the world stage is to Muslims the equivalent of the return of Jesus Christ to Christians. The Mahdi is:
* A descendant of Mohammed.
* The final and longed for Caliph who will establish the Islamic worldwide Caliphate.
* He will rule the world through a series of holy wars.
* His rise to power is preceded by an army of black flag carrying warriors.
The black flags these warriors carry are inscribed with the words "There is no God but Allah, and Mohammed is his Messenger" in Arabic. The Mahdi will lead the black flagged warriors to conquer Israel and will reign from the Dome of the Rock in Jerusalem.
(Pastor Mike Spaulding - https://ppsimmons.blogspot.com/)


Att kvinnor och män inte är jämställda i Koranen framgick av 4:11 och 4:34. Inte hellre efter döden är det jämställdhet. Sunnah (det som Muhammed sade, gjorde och gillade) är den heligaste skriften efter Koranen. Sunnah omfattar hadeeths, som är tillförlitligt överförda rapporter av Muhammeds närstående. Där får vi veta att majoriteten av de som hamnar i helvetet är kvinnor. Muhammed sade: "Jag visades helveteselden och majoriteten av dess invånare är kvinnor."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Visste du att Muhammed trolovade sig med en 6-årig flicka (Aisha). Han gifte sig med henne och tog henne till sitt harem när hon var 9 år! Muhammed var då 54 år Muhammed gifte sig med henne utan hennes tillåtelse, det var hennes far som bestämde över dottern. Muhammed hävdade att en flicka är vuxen när hon har fått sin första menstruation! Muhammed hade minst 11 fruar och en egyptisk konkubin. En konkubin är en kvinna, som lever tillsammans med en man och har samlag med honom, utan att vara gift med honom. "En dag lät han (Muhammed) kallblodigt halshugga 800 judar, medan han själv stod och tittade på slakten och på kvällen, för att utplåna de obehagliga intrycken från sitt sinne, och få en mer behaglig avslutning på sina avsikter, tog han hem frun till en av de mördade ledarna och lade till henne till sitt harem." Källa: Historical data about Muhammad.

According Book 008, Number 3311: 'A'isha reported that Allah's Apostle married her when she was seven years old, and he was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when he (Muhammed) died she was eighteen years old.

Konklusion: Muhammed hade antagligen sex med en nioårig flicka. Muhammed måste också i ett fri rättsstat kunna kritiseras för sitt leverne. Det är bara Gud som inte kan kritiseras av människor.

Om Allah är den ande som inspirerade Koranen så är han inte Bibelns Gud, trots att han i början försökte förvärva trovärdighet genom "Bokens folk" (judar och kristna). Månguden Allah var en av gudarna bland de arabiska gudarna i templet, men allt som nu är kvar för att påminna oss om detta är månskäran på moskéerna och ett fåtal arkeologiska upptäckter. Mer än en miljard människor tillber idag denna gudomen och många är villiga att döda och dö för principerna i Islam. Om du är en bland dessa som tror på Allah, ber jag dig att undersöka dessa saker mer. Ditt eviga öde står på spel. Helvetet är verkligt och kommer att vara fullt av muslimer som vid sin död förväntade sig att bli visade till trädgårdar med rinnande floder och sensuella jungfrur som skulle behaga dem. Islam har inga säkra löften som de Jesus gett till de kristna och muslimer får inte ställa frågor om saker som kan vara svårt att förstå i Koranen. Koranen 5:101-102: "TROENDE! Fråga inte om saker som, om de förklarades för er, kan leda till att ytterligare bördor läggs på er (may cause you trouble)... Människor som levde före er ställde sådana frågor, och resultatet av detta blev att de till sist förnekade sin tro."
Dr. Ergun Caner tells about the differences between Islam and Christianity. Se videon här.
Emir Caner: God of Christianity not the same as Allah.

 • Bok som sprids bland muslimerna i Norge kallar norrmännen för "Satans söner". AP 050419.
 • Aftonbladet drar igång hela den här karusellen om Runar 050419. Helt klart en säljsuccé för tidningen med ett sådant scoop! Massmediala gamar! AB 050419. Aftonbladet har egna sexskandaler de kunde skriva om. Dagens Media 050420.
 • Kurdo Baksi polisanmäler Runar Sögaard. Muslimer i upprorstillstånd. AB 050420.
 • Runar Sögaard mordhotad efter sitt uttalande om Islam. Exp 050421.
 • Svenska muslimer planerar en massprotest mot Runar Sögaard. Exp 050421.
 • Dödshot mot Runar efter hans predikan. AB 050422.
 • Antonio Jerez: I Sverige är ordet fritt - så även muslimer måste fatta att här gäller enbart argument. AB 050422.
 • Muslimska extremister har dömt Runar Sögaard till döden. Fatwa utfärdad mot Runar.
  Exp 050422.
 • Efter Runars islamkritiska predikan väller dödshoten in. Exp 050422.
 • Hassan Moussa, ordförande i Sveriges imamråd, skriver i Expressen: Att påstå att profeten Muhammed (fred och välsignelser över honom) var en förvirrad pedofil, är utan tvivel en grov anklagelse och ett falskt påstående. Exp 050422.
 • Gjohn-Marko Berisha, före detta muslim: Sanningen om Muhammed måste kunna sägas.
  Dagen 050422.
 • Runar Sögaard i TV4: Jag förstår muslimernas ilska. Jag har inget emot muslimer. Dagen 050422.
 • Runar Sögaard: Det var ett skämt. Polisen: Saker och ting håller på att spåra ur. Exp 050423.
 • Mahmoud Aldebe, ordförande i Sveriges muslimska förbund: Våra imamer predikar kärlek och respekt för alla Guds Profeter inklusive Jesus och Moses samt för jungfru Maria. Dagen 050422.
 • Robert Ekh, pastor, Livets Ord svarar Mahmoud Aldebe: Absurd anklagelse om rasism hos Livets Ord. Dagen 050426
 • Imamen Mahmoud Khalfi i Stockholm: I Sverige finns frihet, tolerans och respekt. Vi har lärt om yttrandefrihet och religionsfrihet. Men ... tidningarna ska inte skriva vad som helst. AB 050423.
 • Runar jagas av bin Ladins män: Vi är många som vill mörda honom - frågan är inte om utan när. Runar kan bara förlåtas på ett villkor - han måste konvertera till Islam. 050423.
 • Runar Sögaards väg från barnpredikant till att vara hotad av retade muslimer. AB 050424.
 • Abd al Haqq Kielan: Inga muslimer i Sverige dödshotar Runar Sögaard. AB 050424.
 • Runar Sögaards beskrivning av Muhammed som en "förvirrad pedofil" har väckt starka reaktioner bland muslimer i Sverige. SvD 050424.
 • Lugn demonstration mot Sögaard (300 personer demonstrerade). Alternativ demonstration i Vasaparken mot imamväldet. Dagen 050424.
 • Muslimer i Sverige kräver en ursäkt från Runar Sögaard (500 personer demonstrerade). Svenska Dagbladet 050424.
 • Runar hotas av muslimer för ord han råkade slänga ut om Muhammed. I Afghanistan stenar en muslim sin hustru till döds för att hon ville skiljas och påstådd otrohet. Aftonbladet 050424.
 • Hoten mot Runar måste tas på allvar. Dagen 050426.
 • Stort polisuppbåd när islamsamfund demonstrerade utanför Filadelfia i Stockholm. Dagen 050426.
 • Manifestation för yttrande- frihet och mot imamväldet. Dagen 050426.
 • Uttalandet om Muhammed var ett skämt som misslyckades. Expressen 050426.
 • Runar ber om ursäkt i TV4: "Jag har inget emot muslimer. Jag har flera vänner och medarbetare som är muslimer. Av ett halmstrå har det blivit en höbal som brinner." Aftonbladet 050426.
 • Runar Sögaard möter Kristian Luuk i "God natt Sverige" i TV4: "Jag är uppriktigt ledsen för den sorg och smärta jag tillfogat. Det var aldrig min avsikt." Expressen 050426.
 • Mötesbesökare: Aftonbladet artikel var vinklad. Tar priset som det bästa exempel på länge när det gäller konsten att göra en höna av en fjäder. Dagen 050426.
 • Runar Sögaard friades av JK. Aftonbladet 050428.
 • Marks kommun avråder ungdomar för att besöka festival där Runar deltar på grund av hotbilden. Dagen 050429.
 • Professor Jan Hjärpe och mp-riksdagsledamoten Yvonne Ruwaida insinuerar i Svenska Dagbladet att Runar med flera kristna tillhör farliga grupper av kristna extremister. Runar kallar de för en förvirrad figur och en testballong för en liten stark extremistisk rörelse. Och så dänger de till med det så populära skällsordet "den kristna högern". Vem är den svaga parten? Runar eller muslimska extremister som hotar med terrorhandlingar? Åke Green passar också bra för dem att blanda in i deras nedvärderande syn på kristna. SvD 050430.
 • "Islamistiska förnyelsefronten" hotar med terrordåd mot Sverige på grund av skriverierna om Runar. Aftonbladet 050430.
 • Rune Imberg: Muhammeds många kvinnor. Svenska Dagbladet 050428.
 • Abd al Haqq Kielan: Muhammed respekterade kvinnan. Svenska Dagbladet 050429.
 • Pat Robertson: "No Muslim judges". Islamic leaders demand apology for 'hate-filled remarks'. WorldNetDaily 050503.
 • Newsweek: Förlåt oss, vi hade fel om Koranen. Aftonbladet 050517.
 • ... men Human Rights Watch hävdar att det inte är fel. Dagen 050519.
 • Koranen spolades aldrig ned. Kyrkans Tidning 050527.
 • Saudiarabien skändar biblar. Om någon besökare påträffas med en bibel vid inresa till Saudiarabien så blir den konfiskerad. I vissa fall har bibeln stoppats in i en maskin som river sönder bibeln (något som vore helt otänkbart för koranen). Den som har mer än en bibel hamnar i häktet och den som har en mängd med biblar får 70 piskrapp - riskerar även att bli avrättad. Kristna videoband beslagtas. En katolsk nunna skulle göra en transitövergång i Jeddah. De öppnade hennes väska, tog hennes bönbok och stoppade den i maskinen som river sönder papper, sedan tog de hennes krucifix som hon bar och krossade det. Hon blev hårt ansatt i flera minuter.
 • Runar Sögaard: Sten-Gunnar Hedin vågar inte stå för hela evangeliet. Dagen 050518. Fakta som Runar stöder sig på:
  1995 utkom en översättning med islams heliga skrift "Ahadith", utgiven på arabiska och engelska i Ryad i Saudiarabien. Bokens titel är Al-Lu’lu’wal-Marján utgiven av Dar-us-Salam Publications. I denna bok finns ett avsnitt där en av Muhammeds hustrur, Aisha, själv berättar om hur det var när Muhammed ville gifta sig med henne. Hon var sex år och när han kom till hennes föräldrar och skrev kontraktet för att hon skulle bli hans hustru blev hon så rädd att hon tappade allt hår. När hon vid nio års ålder skulle hämtas till honom för att äktenskapet skulle fullföljas, kunde hon inte andas av skräck, men hennes mor fångade henne och förde henne till Muhammed. Händelsen kommenteras i denna hadith och säger även att "om någon annan äldre man vill göra som Muhammed och ta ett minderårigt barn till sig, då ska han veta att om flickan inte säger något för att försvara sig innebär det att hon samtycker".
 • Roland Sennerstam: Hedin har sakliga skäl att ta avstånd från Sögaards uttalanden. Dagen 050520.
 • Stefan Claar (närmaste kollega till Hedin i Filadelfiakyrkan): Klädsamt om Runar hade bett Filadelfia om ursäkt. Dagen 050520.
 • Runar Sögaard: Det gör ont att bli utsatt för kvällspressens hetstävling. Aftonbladet skapade konflikten. Aftonbladet 050522.
 • Stanley Sjöberg: Respekt för muslimer är inte att svika sanningen. Dagen 050527.
 • If Muslims wish other religions to respect their beliefs and their Holy book, they should lead by example. Opinion Journal 050520.
 • Saudis Do Destroy Bibles, Think Tank Affirms. CNSNews 050523.
 • Islamistisk terrorgrupp i Sverige - Ansar al-Sunnahs armé i Sverige - hotar Runar Sögaard med bomber. Expressen 050927.
 • Islamologen Jan Hjärpe: Runar bör ta hoten på allvar. Expressen 050927.
 • Jordanske imamen Abdelmenem Abou Zanat: Dödsfatwan mot Runar ska verkställas. Expressen 050928.
 • Abu Usama el Swede, 28, greps och misstänks för att ha främjat terrorism. Han blev känd efter att ha lagt ut hotfulla uttalanden på internet om Runar Søgaard. Aftonbladet 060530.
 • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Det är skillnad mellan kristen tro och muslimsk tro. Inom islam finns ingen undergörande Gud.Tanga är en stad i norra Tanzania med 95 procent muslimer. Under månaden Ramadan i slutet på 2004 höll Peter Ljunggren en kampanj i staden. Och Gud gjorde under! Varje dag var det många mirakel som vittnade om Jesu helande och frälsande kraft. Ett av de mest minnesvärda helandena var Bin Salim. Han rusade ivrigt fram till plattformen för att vittna om att han hade blivit helad från en 35-årig synskada. Han ville inte visa att han var muslim så han stod längst bak och tog av sin vita muslimhatt och gömde den i kläderna. Hans intresse väcktes medan Peter Ljunggren predikade att Jesus lever och är redo att frälsa och hela i Tanga. När det blev tid för helande, placerade han ödmjukt sin hand över sina ögon. När han tog bort sin hand, fann han till sin överraskning att hans syn hade kommit tillbaka! Fortfarande skeptisk, bad han kvinnan som stod bredvid honom om att ge honom något att läsa, medveten om att han inte kunnat läsa på många år. Kvinnan gav honom ett häfte som Peter skrivit "Frälsning - Vad är det?" på Swahili, och han började läsa det första kapitlet högt för henne. Folkmassan hurrade och skrattade när han plockade upp sin hatt och satte den tillbaka på sitt huvud och sa "Jag är muslim, men idag har Jesus helat mig och nu vill jag tro på Honom!" Nästa morgon vaknade han upp i sitt hem och undrade om allt var en dröm. Han bestämde sig för att testa helandet av sin syn igen, och inför hela sin familj trädde han en synål. (Från MissionsVisionen våren 2005).

  Det finns en våldsbenägen ådra som Muhammed efterlämnat till sina efterföljare. Det visar följande citat:
  Al Hadith (utdrag ur Muhammeds förklaringar) av Sahih Bukhari.

  Volume 9, Book 84, Number 58:
  There was a fettered man beside Abu Muisa. Mu'adh asked, "Who is this (man)?" Abu Muisa said, "He was a Jew and became a Muslim and then reverted back to Judaism." Then Abu Muisa requested Mu'adh to sit down but Mu'adh said, "I will not sit down till he has been killed. This is the judgment of Allah and His Apostle (for such cases) and repeated it thrice. Then Abu Musa ordered that the man be killed, and he was killed.

  Al Hadith (utdrag ur Muhammeds förklaringar) av Malik's Muwatta.

  The words of the Hadith:
  "You will fight the Jews and will prevail over them, so that a rock will say, ‘O Muslim! There is Jew behind me, kill him!’" (Muslim 2921; al-Bukhaari 2926).

  The words of the Hadith:
  "The Hour [Resurrection] will not take place until the Muslims fight the Jews, and kill them. And the Jews will hide behind the rock and tree, and the rock and tree will say: oh Muslim, oh servant of Allah, this is a Jew behind me, come and kill him!"." (Muslim 2922).

  Sheik Ibrahim Madiras Friday sermon, PA TV Sept. 10, 2004:
  "The Prophet said: the Resurrection will not take place until the Muslims fight the Jews, and the Muslims kill them. The Muslims will kill the Jews, rejoice [in it], rejoice in Allahs Victory. The Muslims will kill the Jews, and he will hide. The Prophet said: the Jews will hide behind the rock and tree, and the rock and tree will say: oh servant of Allah, oh Muslim this is a Jew behind me, come and kill him!. Why is there this malice? Because there are none who love the Jews on the face of the earth: not man, not rock, and not tree everything hates them. They destroy everything they destroy the trees and destroy the houses. Everything wants vengeance on the Jews, on these pigs on the face of the earth, and the day of our victory, Allah willing, will come."
  Se detta på Video.

  Dr. Muhammad Ibrahim Maadi on his weekly TV show, Sept. 12, 2004:
  "We are waging this cruel war with the brothers of the monkeys and pigs, the Jews and the sons of Zion The Jews will fight you and you will subjugate them. Until the Jew will stand behind the tree and rock. And the tree and rock will say: oh Muslim, oh servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him."
  Se detta på Video.

  Differences between Christianity & Islam recapped by interfaith team.

  Den man som kallats "profet" och kom från Medina i det nuvarande Saudiarabien, nämligen Islams profet Muhammed, hade redan från början ambitionen att uppnå världsherravälde. Profeten Muhammed var inte nöjd med mindre än att alla folk, judar, kristna och avgudadyrkare skulle acceptera och underkasta sig hans budskap. Därför beväpnade han sitt folk och använde bokstavligen svärdet för att tilltvinga sig lydnad. I början av 800-talet hade Islam erövrat den arabiska halvön. I Jerusalem hade kalifen Omar byggt moskén på tempelberget. Judarna fördrevs och de kristna tvingades att acceptera diskriminerande lagar. Nordafrikas stora och betydande kyrkor angreps och islam ersatte kristendomen som folkens religion. Även i Europa växte Islams inflytande med militär styrka och andligt övertag på grund av församlingarnas inre kris. (Stanley Sjöberg i Hemmets Vän 060309).

  Islam är annorlunda - och våldsam. Islam har en helt annan grund (än andra religioner). Redan profeten Muhammed själv kombinerade det religiösa budskapet med militärt våld. När han flydde från Mecka till Medina år 622 satsade han omgående på att med militära medel kunna återvända till Mecka. Det var dock genom en kombination av militärt våld och utstuderade allianser som han lyckades. Allianserna var dock ofta kortlivade. Mot motståndarna var han skoningslös. Två judiska stammar jagades bort från Medina, all deras kvarlämnade egendom delades ut bland Muhammeds anhängare. En tredje till Muhammed fientlig stam utplånades till sista man, varefter stammens barn och kvinnor såldes som slavar. År 630 tvingade Muhammed Mecka till underkastelse och när han dog två år senare hade han i stort sett militär kontroll över hela den arabiska halvön.
  Det heliga kriget - Jihad. En av Muhammeds uppenbarelser handlade om jihad, det heliga kriget. Det gav rätt att gå till angrepp mot trons fiender med militärt våld. Kort efter Muhammeds död blev det en plikt att föra det heliga kriget. Jihad ska fortsätta tills hela världen underkastat sig islam. Dock ska de otrogna först erbjudas att ge med sig och övergå till islam. Vägrar de och gör motstånd ska de göras till slavar. De som kämpar för islam mot de otrogna blir martyrer: "Den som kämpar för Allahs sak, vare sig han faller eller segrar, honom ska Vi ge en stor belöning" (sura 4:76). Muhammeds efterträdare kombinerade ett religiöst och militärt ledarskap och därigenom fick islam en helt annan grund, jämfört med de andra stora världsreligionerna. På hundra år lyckades Muhammeds efterträdare lägga under sig Syrien, Persien och hela Nordafrika, ja till och med Spanien. Först år 732 stoppades araberna av Karl Martell vid slaget i Poitiers i södra Frankrike. Från Islams våldsamma rötter av C G Holm.

  Muhammed den förlåtande? Muhammeds karriär som islams profet kan inte särskiljas från hans krigarliv. Efter att ha börjat med ett fåtal män som slog till mot och plundrade handelskaravaner, blev Muhammed till sist ledare för en armé på 30.000 man i Tabuq-oasen. Den judiska Kuraiza-stammen i Medina, Arabien, fick uppleva Muhammeds "förlåtande" sinnelag på följande sätt: När judarna hade lagt ner vapnen, ställdes alla dess 600-900 män upp längs med grävda diken och halshöggs. Kvinnor och barn såldes som slavar. Händelsen dokumenterades av Muhammeds levnadstecknare, Ibn Ishaq, och refereras till i Koranen (Sura 33:26).
  Enligt en av de mest beryktade haditherna skall alla judar dödas, när den Slutliga timman (den muslimska återuppståndelsen, Domens dag) är inne. Muhammed sade: "Den Slutliga timman kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna och dödar dem, så att judarna gömmer sig bakom stenar och träd, och stenen eller träder säger: 'O, muslim, Allahs tjänare, det finns en jude bakom mig: kom och döda honom" (ur muslimen ibn al-Hajjajs Sahib, av muslimer ansedd som en av de mest äkta samlingarna av hadither). De flesta muslimer betraktar denna hadith som auktoritativ och relevant. I juli 2011 avslöjade en opinionsundersökning bland palestinierna, som tillhör de bäst utbildade av alla araber, att 73 procent av dem trodde på denna forkmordshadith i dess bokstavliga bemärkelse. Muslimska attityder gentemot judar i Egypten, Jordanien, Turkiet och andra länder är liknande. (Gabriel A. Goldberg i Hashivah nr 2/2012.)

  How Islam Killed Greco-Roman Civilization. With the arrival of Islam, Mediterranean Europe was never again at peace - not until the early part of the nineteenth century, anyway. Muslim privateers based in North Africa, the Barbary Pirates, terrorized the Mediterranean until after the end of the Napoleonic Wars. In the centuries preceding that, Muslim armies, first in the form of the Almoravids and later the Ottomans, launched periodic large-scale invasions of territories in southern Europe; and even when they were not doing so, Muslim pirates and slave-traders were involved in incessant raids against coastal settlements in Spain, southern France, Italy, Dalmatia, Albania, Greece, and all the Mediterranean islands. This activity continued unabated for centuries, and the only analogy that springs to mind is to imagine, in northern Europe, what it would have been like if the Viking raids had lasted a thousand years. It has been estimated that between the sixteenth and nineteenth centuries Muslim pirates based in North Africa captured and enslaved between a million and a million-and-a-quarter Europeans. Although their attacks ranged as far north as Iceland and Norway, the impact was most severe along the Mediterranean coasts of Spain, France and Italy, with large areas of coastline eventually being made uninhabitable by the threat. Frontpagemag.com part 1. Frontpagemag.com part 2.


  Den islamiska legenden om Abraham och avgudarna. Lägg märke till att Abraham och Nimrod inte levde under samma levnadstid.

  Krister Renard om Koranen och dess lära. Det är väl värt att läsa hans iaktagelser och funderingar.

  Testimonies of Arabic speaking people who accepted Jesus Christ as their Savior. Innehåller en mängd vittnesbörd från personer i den arabisktalande världen som har upplevt Jesus Kristus som sin Frälsare (engelska).

  600 före detta muslimer har utfrågats varför de valde Jesus (engelska).

  The Case for the Virgin Birth is in the Quran.


  Hur kunde islam få sådan framgång från början?

  När judarna upptäckte att Muhammeds framställning av de gammaltestamentliga förhållandena innehöll åtskilliga misstag på grund av att judiska och kristna skrifter saknades på arabiska kunde de naturligtvis inte underlåta att roa sig på Muhammeds bekostnad, utan började besvära honom med alla slags närgångna frågor. Att bemöta deras påståenden med verkliga skäl var omöjligt, och därför hävdade Muhammed helt enkelt, att det var Gud, som meddelat både de äldre profeterna och honom själv sina uppenbarelser och att varje försök till kritik därför var fullkomligt orimligt. Istället beskyllde han judarna för att förvränga skrifterna och dölja sanningen, och då hans anhängare bland araberna inte kunde läsa ett ord av judarnas heliga skrifter, litade de blint på sin mästares auktoritet. En miljard muslimer litar fortfarande på denne falske mästarens auktoritet.

  Den muslim som ärligt söker kan finna vem Gud verkligen är

  Detta vittnesbörd om "Omar" , återgivet från Baptist Press visar hur Gud uppenbarade sig för en ung muslim i södra Asien: "Jag växte upp som en stark muslim. När jag var ung, tvingade min far mig att gå till moskén och hålla alla ritualer. Men emellertid så ville jag inte be helt enkelt på grund av att jag tvingades att göra detta. Jag ropade ofta "Gud, jag skulle vilja lära känna dig. Tala till mig!" En gång, när jag satt på ett tåg, bredvid en utlänning som kallades Bill, så talades vi vid och blev bekanta och möttes igen något senare. Jag var förvånad att höra att han var en kristen. Han visade mig en Koran. "Jag är en kristen, och har en Koran. Du är en muslim - har du något Nya Testamente?" frågade han mig. "Nej, varför skulle jag det. Den är förbjuden", svarade jag. "Kan du visa mig vilken vers i Koranen som förbjuder den?", frågade han. Det kunde jag inte - jag hade bara hört att den var förbjuden från Imamen. Bill visade mig den vers i Koranen som säger oss att vi skall också läsa de tidigare böckerna, inte endast det Nya Testamentet (Injil), men också Moses och Profeterna. Vid ett tillfälle, frågade jag Bill "Hur kan Gud ha en son? Du kommer att brinna för evigt i helvetet för att du tror detta. Låt mig rädda dig från denna falska tro." Han svarade: "Var öppen och förneka inte sanningen. Gud skapade dig och är mäktig till att visa dig. Fråga honom!" Det skapade en storm i mitt hjärta. Jag var så vänjd vid de Islamiska ritualerna. Bill sa: "Böj knä i ditt rum och fråga Gud i Buddhas namn, i den hinduistiska guden, i Muhammeds namn och i Jesu namn. Se i vilket namn han svarar dig." Jag tvättade mitt ansikte, stängde dörren till mitt rum och stängde fönstret, sedan föll jag ner på knä inför Gud och sa "Gud, jag har bett till dig i alla dessa år. Du känner mitt hjärta. Jag vill lära känna dig. Tala till mig. Du är den Gud som skapade mig. Kom till mig i Buddhas namn." Jag väntade. Det kom inget svar. "Kom till mig i de hinduistiska gudarnas namn." Under 10 minuter hände ingenting. Sedan bad jag med ett allvarligt hjärta i Muhammeds namn. I alla dessa år, jag har bett till Allah. I tårar väntade jag 10, 20, 30 minuter för ett svar. Inget kom. Sedan sa jag ovilligt, "Om du vill att jag ska be i Jesu namn, var snäll och kom då och tala till mig." Jag behövde inte vänta 30 minuter: i det ögonblicket så var det precis som om någon vandrade in i rummet. Mitt hår reste sig. Från mitt huvud till mina fötter, kände jag det som om någon berörde mig. Jag hörde en röst säga "Omar, jag är Jesus, din Herre. Jag älskar dig. Vill du veta mer?" Jag grät: "Nej, min Herre. Jag litar på dig. Från nu och framöver så är du min Herre. Idag har du svarat mig." Jag kunde inte sova den natten. Jag blev döpt strax efter detta och idag tjänar jag Jesus."

  Muslim omvändes genom en dröm

  För två år sedan lyssnade en man på kristna radioprogram i norra Afrika, med resultat att hela hans familj nu tror på Jesus. När hans äldsta syster också blev frälst, så ville hennes man skilja sig från henne. Natten innan hon skulle vara tvungen att lämna huset, uppenbarade sig en gestalt för hennes man i en dröm, och instruerade honom att lämna sin hustru i fred och tillåta henne att följa sin tro. Följande morgon bad han sin hustru om förlåtelse och slutligen bestämde han sig också för att följa Jesus. Inte långt efter detta blev han arresterad av polisen som sökte igenom hans hus för att hitta kristen litteratur. Under förhör blev han upprepade gånger hotad och skrämd, men till slut blev polisen så imponerad av hans oräddhet och övertygelse att de betalade hans taxi hem.
  Källa: Frontiers, Postfach 351, 9424 Rheineck, Switzerland - Friday Fax 1999

  Libanesisk muslim fann frälsningen

  Jag är en libanes som växte upp i Kuwait och gjorde mins studier i Filippinerna. Jag visste inte vad det var att vara en kristen. Jag kände inte till någonting annat än den muslimska undervisningen. Vid ett tillfälle när jag skulle hem efter att ha varit på disco, sprang jag in i en parkerad kärra och skadade mig allvarligt. Medan jag vilade mig hemma i mitt rum öppnade jag en bibel för första gången och läste om Noa och arken. Jag trodde inte det här var en bok som var så exakt så jag ifrågasatte dimensionerna. En pastor förklarade detta och inbjöd mig till ett bibelstudium. Vad jag hörde liknande ingenting annat jag hade hört läras under hela mitt liv. Gud gjorde sitt frälsningens mirakel i mitt liv och gav mig en troende kvinna till hustru. Tack Herre för att du visade mig alla mina synder för att aldrig vända tillbaks igen.

  Kol. 1:13 " Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike."
  Källa: He Invites

  BURKINA FASO är ett litet och mycket fattigt land med 11,2 miljoner inv. Detta hände i Burkina Faso där islam och animism är de största religionerna. "En man som kallades för Mossi bär sin sjuka son till utomhusmarknaden. En muslimsk religiös man som säljer delar av Koranen erbjuder honom ett textavsnitt inpackat i en gasellskinnpåse. Mossi argumenterar med sig själv 'Allah är stor, men jag behöver medicin idag'. Fruktan griper Mossis hjärta när han tänker 'Min son har varit sjuk i två veckor och ingen kan ge någon hjälp'. Senare passerar Mossi en skylt för anti-diarré medicin, men analfabet som han är så förstår inte Mossi det som stod på skylten. Slutligen når han trolldoktorn som sitter i hukande ställning täckt med ormhuvuden, torkade ugglor och lejonsvansar. Med sina sista pengar köper han en liten fyrkantig elefantskinnbit att användas i enligt med den ordination han får från trolldoktorn. Tre dagar senare dör hans son av uttorkning på grund av diarrén. Varken islam eller fetishm hade några goda råd att ge. När kristendomen kommer till sådana här platser, där mörkrets välde så uppenbart härskar, så är också sjukvård och skolundervisning en självklar bit i hjälpen till människorna.

  Blind blev seende i muslimsk by i Indonesien

  Denna berättelsen börjar 15 år tillbaks i Indonesien, en av de största muslimska länderna på jorden. För en liten 18-månaders flicka vid namn Novi, hade livet redan farit hårt åt för en sådan oskyldig person. Hennes far som var en fiskare, hade inte fått någon fångst på veckor och hungern hade lägrat sig i hemmet. En natt, frustrerad och drucken, slungade han en brinnande oljelampa på Novi och hennes mamma. Glaset krossades och brinnande olja flög in i Novis ögon. Förutom ett litet smalt hörn på hennes vänstra öga så blev hon blind. Hon skulle aldrig mer kunna se igen. Eller så trodde hon tills i augusti senaste året.

  Det var då, 15 år efter Novis ödeläggande upplevelse, som hennes faster kom till henne och gav en speciell inbjudan. Hon hade hört om en grupp människor som skulle komma och visa Jesus-filmen. Det var berättelsen om Jesus från Nasaret, tagen från Lukas boken, och den skulle visas på deras eget språk. Novis faster/moster var redan en kristen och hon skulle gå. Och hon ville att hennes bror/systerdotter skulle följa med henne i tron på att Kristus skulle hela henne. Innan de gick, så bad de för miraklet att Novis syn skulle bli återställd. Och då, när Novi satt och lyssnade till filmen i nattens mörker, så hörde hon de ord som skulle ha kunnat vara hennes egna: "Jesus, Davids Son, förbarma dig över mig!" Det var den blinde tiggaren som ropade ut detta till Kristus och bad Honom att hela honom. Novis faster/moster ropade tyst till Gud i bön i tron på ett mirakel.

  Då hände det. Novi kände någonting nuddade vid hennes hals. "Vad var det?" utbrast hon. "Det är Jesus", svarade hennes faster/syster. Och då kände hon det igen, men denna gången var det på hennes ögon som fingrar nuddade mot hennes ögonlock. Lite visste Novi om att på filmduken visades samma sak, Jesus rörde vid tiggarens ögon. Och aldrig skulle hon ha kunnat tro att resultatet skulle bli detsamma. När "fingrarna" hade lämnat hennes ögon, öppnade Novi dem och upptäckte att, när hon tittade mot duken så kunde hon se Jesus. Novi var helad! Hon kunde se Honom som hade rört vid henne och helat henne. Hon kunde se stjärnorna och träden och hennes faster/moster som hade bett för henne så trofast.

  Efter att ha känt Novi och hennes blindhet i åratal, så blev alla som var med vid visningen slagna med respektfullhet och absolut hänförda. I de kommande veckorna, så blev samma förundran spridd till andra byar när Novi och hennes faster/moster reste med Jesus-film teamet och delade det otroliga miraklet. När de muslimska byborna såg Novi, som de hade känt medan hon var blind, rördes deras hjärtan av budskapet om Helaren. De såg livet i hennes en gång livlösa ögon och förstod att om Kristus kan ge fysisk syn till den fysiskt blinde, så kan han också ge ljus till dem som lever i ett andligt mörker. Som ett resultat så har hundratals människor kommit till Kristus och områdets kyrkor växer.
  Källa: Brian Andrews - revivalnet

  Pojke mirakulöst helad

  Abdul (inte hans riktiga namn) är en 12-årig son till en rik och muslimskt trogen familj. Abdul blev allvarligt sjuk. Ingen doktor kunde hjälpa och även utländska doktorer i en specialklinik var oförmögna till att ställa en exakt diagnos på sjukdomen. Abduls tillstånd blev stegvis sämre. Slutligen förklarade doktorerna att det fanns ingenting som de kunde göra, och de bad föräldrarna att ta hem honom så att han kunde dö i familjär omgivning. Tjänsteflickan som var en efterföljare av Isa (Jesus) från ett land i sydostasien, hörde hur familjen uttryckte sin frustration över det hopplösa läget för sin son. Hon talade om för dem att "Om ni tar Abdul till den plats där vi möts för bön, så ska vi be för honom i Jesu namn, och han kommer att bli helad." Det var en mycket modigt steg, därför att bönemöten är förbjudna av den islamiska lagen i denna nationen, och var och en som närvarar får allvarliga problem, om de åker fast. Oavsett risken så beslöt fadern att ta sin son dit för att bli bedd för av de kristna. Gud rörde vid pojken, som blev mirakulöst helad.

  Jesus uppenbarade sig i en dröm

  Mahmoud reste i dagar för att hitta någon som kunde hela hans syster. En natt medan han sov, så hade han en dröm. I drömmen kom Jesus till Mahmoud. Jesus sa att han skulle hela hans syster. Jesus sa också att han måste tala om för sin familj att de ska besöka den kristna pastorn.

  Mahmoud var överväldigad, men han visste att hans dröm var från Gud. Han åkte raka vägen hem. Hans syster sprang för att möte honom… Jesus hade verkligen helat henne! Mahmoud kom ihåg att berätta för sin familj om sin dröm. Hela familjen var förvånad över systerns helande och berättelsen om hans dröm. De gick för att besöka den kristna pastorn. Pastorn berättade allt om Jesus, Guds Son, och gav honom en bibel. Mahmouds hela familj förstod att det var Gud som talade till dem genom Mahmouds dröm och pastorn. De gav alla sina liv till Jesus!

  Det finns många berättelser genom Bibeln där Gud talar genom en dröm eller en syn. (1 Mos. 41, 46:2-3, Daniel 4, Domarboken 7:10-15, Hesekiel 11.24, Matteus 2:12, 19, Apostlagärningarna 10:3-20, Uppenbarelseboken 1:1). I många av dessa fall så blir resultatet räddning och fysisk hjälp.

  Nordafrikan blev mirakulöst omvänd

  Dick Eastman är direktor för missonsrörelsen "Every Home Crucade" (EHC). Han rapporterar en händelse som EHC personalen upplevde under en av deras satsningar: "En man försökte ge ett häfte om Jesus till en förbipasserande i en nordafrikansk stad. Mannen slet sönder häftet i bitar som han kastade i evangelistens ansikte, sedan hotade han att döda honom. Vid gryningen nästa dag blev evangelisten väckt av att det knackade på hans dörr, och fann den unge muslimen väntande utanför. Han ville nu ha häftet som han hade rivit i bitar den föregående dagen. När evangelisten frågade hur mannen hade hittat hans adress så berättade mannen honom "Å, rösten på natten talade om det för mig", och han fortsatte att förklara att "en röst utan kropp" hade sagt honom att han hade rivit sönder sanningen när han förstörde häftet. Rösten sa honom sedan evangelistens adress och sa honom att om han ville gå för att få ett häfte till och tro vad det innehöll, så skulle han få evigt liv. Den unge muslimen bestämde sig glatt för att lyda rösten och ta emot Kristus; han har nyligen avslutat en sex månaders bibelkurs och är idag fulltids missionär.
  Källa: Dick Eastman, EHC, Colorado Springs, USA

  BREV från Iran

  Så här stor är skillnaden mellan att utöva sin tro i ett fritt land som Sverige och ett muslimskt land som Iran.

     Hälsningar i Herren Jesu Kristi namn och i Guds namn, frihetens Gud, den Gud som har kallat hela mänskligheten till att bli fri från synden.
     Vi vet inte vilka ord vi ska använda när vi skriver till er. Om ni satt i fångenskap i en diktatur och i en värld av lögner, vad skulle ni skriva till de som lever i ett land med frihet att tala?
     Vi har ingen frihet. För att vi inte har någon frihet att tänka, tala och välja känns det som att vi blir korsfästa varje dag. Det tycks som om Satan varje dag kedjar fast oss för att hindra oss att följa Frälsaren Jesus Kristus. Vi är till och med rädda för att, innan ni har fått det här brevet, kan vi ha blivit arresterade för att vi är kristna.
     Som ni vet - var och en som övergår till en annan religion i det här landet kvalificerar till dödsstraff genom stening eller hängning.
     Vi är en grupp lärare och välutbildade personer. Vi bor i en av de heliga städerna. Vi har givit vårt hjärta, vår själ och sinne till Jesus Kristus, som har kärlekens budskap. Vi har många gånger tänkt att skriva till er, men vi har varit rädda för att göra det. Efter att ha lyssnat till era program under några år, har vårt tålamod nu nått sitt slut. Vi måste bara skriva till er, därför att ni har givit oss sanningens budskap. Vi tackar Gud för ert mod att förkunna förlåtelsens budskap. Vi har tagit emot budskapet och är nu Jesu Kristi efterföljare.
     Nästan varje kväll möts vi som grupp för att lyssna på radion. Varje ord ni säger är en rening och lyser upp våra hjärtan. Nu, när vi kastar oss själva ut i ett hav av Jesu kärlek, ber vi er att hjälpa oss att simma. Hjälp oss att växa i vår nya tro. Vi ber varje dag i hoppet om att vår Frälsare ska möta oss. Till den dagen - bed för oss och glöm oss inte. Bed att Gud beskyddar oss.
     Vi åtta som lever i omgivningens fångenskap och i vår Herre Jesu Kristi frihet.

  Från Noreanytt nr 6, okt 1999. Norea Radio Sverige är svensk samarbetspartner till Trans World Radio, som varje vecka sänder evangelium mer än 1200 timmar på 140 språk.

  En glass orsakade blasfemianklagelse

  Två kristna bröder blev nekade servering av en glasssexpedit i Punjabprovinsen i Pakistan i slutet på maj 1999. Glassäljaren motiverade detta med att de kristna kunde inte få glass från samma skålen som muslimerna, och att han hade inte någon skål som var avsedd för kristna. Senare rapporterade han till den lokala polismyndigheten att bröderna som följd av detta hade blirvit sura och kommit med nedsättande anmärkningar om islam och Muhammed. De två bröderna är nu arresterade och står i fara för att bli dödsdömda för blasfemi. Familjen till de två bröderna fruktar också för sina liv och har flytt hemmena sina. Bröderna är 32 respektive 28 år gamla. Bägge är gifta och de har tillsammans 8 barn.
  Källa: Compass Direct

  Svensk imam uttalar sig för dödsstraff

  Sheikh Mahmoud är imam i Jönköpings Islamiska Församling, som är sunni-muslimsk. Han anser i en intervju som uppmärksammats i flera tidningar att den som överger islam för kristen tro ska bestraffas med döden. Och att detta är vad islam påbjuder. Sheikh Mahmoud kommer från Egypten och är utbildad vid Kairo universitet. Dödsstraff för den som konverterar till kristen tro är vanligt i många muslimska länder. Det är dock ovanligt att en representant för Islam i Sverige säger detta så tydligt. Halshuggning är en vanlig avrättningsmetod för sådana här dödsstraff. Sheik Mahmoud tycker att det är en nåd att använda denna metoden eftersom han anser att detta gör lidandet så litet som möjligt. Muslimska lagar ska dock användas i muslimska länder och är därför inte aktuellt i Sverige, enligt imamen i Jönköping. Den dagen muslimerna blir i majoritet i ett land så är religionsfriheten borta och terrorn råder.

  Så fungerar den muslimska rättvisan

  Den 3 maj 2000 blev åtta kristna pakistanska flickor gruppvåldtagna av fyra muslimska män. Flickorna var på hemväg från arbetet vid Lavaira Stitching fabriken när männen stoppade företagsskåpbilen och med våld tog ut flickorna. Undersökningsledaren för fallet tillsammans med fabriksägaren rådde familjerna att hålla tyst om våldtäkten. Men familjerna vägrade att tysta ner händelsen och en tidning rapporterade att männen hade tidigare gjort sexuella närmanden på flickornas arbeten. Olyckligtvis så har kvinnorna liten chans att få sina gärningsmän dömda då en kristen kvinnas vittnesmål bara är värt en fjärdedel av en muslimsk mans. De och deras familjer möter nu ökad förföljelse och fruktar våldsamma repressalier mot dem.

  Om muslimer läser bibeln blir de kristna

  Två unga kristna i ett persiskt talande land hade tagit med sig biblar till en annan stad, när de blev arresterade. Efter två månader i fängelse, blev de ställda inför en domare, tillsammans med sin pastor. Pastorn talade frimodigt till domaren "Vi tror att Bibeln är Guds slutliga sanning och att alla borde läsa den. Vilken skada kan det göra för en muslim att läsa `Bibeln?"

  Oväntat så frigav domaren dem alla, men varnade dem mot att distribuera mer biblar. Han lutade sig sedan över bordet och sade: "Pastor, vet du inte att om muslimer läser Bibeln, så kommer de att vända sig till Kristus? - och jag kommer att förlora mitt jobb."
  Källa: Advance newsletter

  Har du sett en vit man nyligen?

  En före detta Imam (andlig islamisk ledare) i Indonesien har lett 3 000 muslimer till Jesus under en kort tid. Han kom till tro på Kristus genom syner och drömmar i vilken en man sa till honom att studera Bibeln. Hans metod är enkel, i sina samtal med människor frågar han: "Har du sett en vit man i dina drömmar nyligen?" Om de inte har gjort det så säger han bara "Jag bara undrade. Tack." Om de svarar jakande fortsätter han att fråga om de är intresserade av att lära mer om vem den här vite mannen är. Och vem är inte intresserad av identiteten av en mysteriefull person som uppenbarar sig i deras drömmar? Den före detta Imamen visar dem sedan flera ställen i Bibeln där en vitklädd man är omnämnd och förklarar att "Detta är Jesus. Han vill tala till dig, därför att han vill att du ska följa honom." Många muslimer har blivit förberedda för detta steg genom övernaturliga möten och tar emot inbjudan.
  (Friday Fax 2000, 31 December)

  Han var en muslimsk professor - blev kristen

  En tidigare professor inom islamisk historia vid Al-Ahzar universitetet i Kairo - världens största islamiska universitet - har lämnat islam och blivit en kristen, uppger Charisma. "Mark Gabriel" kunde Koranen utantill då han var 12 år gammal, och han var näst bäst i en grupp på 6000 studenter. Men hans historiska studier ledde honom också till den mörka sidan av islam. Han kunde inte förstå varför islamiska nationer var så fientligt inställda till varandra, och han slet med de många motsägelserna i Koranen och mellan Koranens undervisning och Islam i praktiken. "Jag fick alrig lov till att sätta frågetecken vid något som helst - ingen får lov till det", minns han. Hans frågor förde till att han blev utvisad och fängslad. Mark Gabriel anser att terroristattacker är islams sanna ansikte, understödda av verser i Koranen. "Utan död och jihad hugger du huvudet av islam." Muslimerna är fångar i islam. Han har skrivit en bok i ämnet: "Islam och Terrorism". Han deltar även i ett projekt som håller på att översätta Bibeln till arabiska, utan att kalla Gud för "Allah". Nya Dagen 030911.

  Mark Gabriel är före detta muslim och professor i islam som skrivit en bok som motbevisar islam. Han ser rötter till våld i Koranen. och visar att islam inte är en fredlig religion. Charisma 020211.

  Mariam Elbornsson, språkrör i Islamiska Mediakommittén anklagar Mark Gabriel för att vara en bedragare. Dagen 040616.

  Stanley Sjöberg: Många kan bekräfta hans arbete vid Al Azhar-universitetet. Muslimer i vår tid vinner ingenting på att förneka fakta. Dagen 040616.

  Dagen svarar: Än så länge har vi ingen anledning att misstro Mark A Gabriel. Dagen 040616.

  Michael Brown: Of Course Christians and Muslims Don't Worship The Same God. It is true that the three primary monotheistic faiths, Judaism, Christianity, and Islam, all believe in an eternal, uncreated Creator God to whom all human beings must one day give account. But it is self-evident that Muslims and Christians do not worship the same God. First, God is the heavenly Father of Christians, but Allah is not the Father of Muslims. This is one of the most fundamental revelations of the Bible, which is why Jesus taught His followers to pray the "Our Father" prayer on a daily basis (Matt. 6:9-13). Second, through Jesus, we can have intimate fellowship—even friendship—with God. This is an unthinkable concept for Muslims given their view of God's transcendency. Third, Christians believe that Jesus is the full manifestation of God, whereas Muslims see Jesus as only a human prophet, not as the unique representation of the image of God. For Muslims, Jesus is simply another creation of Allah. For Christians, Jesus is the one through whom the Father made the universe. Fourth, the Christian "blessed Trinity" is, for Muslims, a cursed blasphemy. Fifth, true Christians would rather die than deny Jesus as Lord; true Muslims would rather die than confess Jesus as Lord. The New Testament tells us that an essential element of salvation is confessing Jesus as Lord (Rom. 10:9-10). In stark contrast, the Quran says of those who believe that Jesus is God's Son, "May Allah destroy them; how are they deluded?" (Sura 9:30). Can there really be any serious debate as to whether Muslims and Christians worship the same God? We do not worship the same God, which is why Muslims seek to convert Christians to Islam and Christians seek to convert Muslims to faith in Jesus. Charisma 151221.

  Michael Brown: Verses of Violence: Comparing the Bible and Quran. When Christians point to the violent verses in the Quran, Muslims reply, "But what about the violent verses in the Bible?" How should we respond to this fair challenge from Muslims?
  1. The violent verses in the Bible were for a specific time and place; the violent verses in the Quran are spoken in general terms. In the Bible, God commanded Joshua to annihilate the Canaanites, meaning to kill men, women and children, since the Canaanites were considered guilty sinners. Centuries later, during the time of King Saul, the prophet Samuel said that it was God's will to annihilate the Amalekites because of the sins they had committed. While these commands seem monstrous to many readers today, they cannot possibly be applied to contemporary situations and they have never been considered normative for all times in either Judaism or Christianity. In contrast, the Quranic injunctions to smite at the necks of unbelievers and to kill and punish them in various ways have been applied to contemporary situations since the days of Muhammad, right up until today. 2 and 3, see Charisma 151222.

  Kathrin, före detta muslim: "Nu älskar jag Gud och jag gör inte gott för att jag är rädd för honom. Jag gör det för att jag älskar min Gud.
  Mikael, före detta muslim: "Jag lärde mig att jag skulle dö för Gud. Men i kristen tro är det Gud som dör för mig för att jag ska bli räddad och få evigt liv."

  Vad du bör veta om islam. Islam är en växande religion i Sverige. Enligt siffror från Pew Research Center identifierar sig i dag omkring 800 000 personer som muslimer och siffran förväntas öka under de närmaste 30 åren. Gäst i dagens program är Gjohn-Marko Berisha som har vuxit upp i en muslimsk familj i Kosovo. Han är kristen sedan 1993 och teologistudent.
  Från början var böneriktningen i Islam mot Petra. Nabaterna bodde i Petra och dess Gud Dusares hade titeln Allah. Nuvarande böneriktningen är mot Mecca. Moskéerna på Tempelberget i Jerusalem har inte den riktningen. Nabateerma var ett arabiskt folk som på 300-talet f Kr trängde undan edomiterna och skapade ett betydande välde i landet öster om Jordan och söder om Döda havet. Den enda likheten mellan islam och kristendom är att man pratar om en Gud (monoteismen) men vi ser på den här Guden på ett helt annorlunda sätt. Yahweh som är namnet på Guden i Gamla Testamentet finns inte en enda gång i Koranen. Har Allah glömt sitt eviga namn? Han säger det namnet till alla profeterna i Gamla Testamentet, men Muhammed (som är profeternas sigill i Koranen) vet inget om det. You tube 55:43 210327.

  Webb-tv: En kristen väckelse bland muslimer. Hur har islam spridits genom historien? Hur har det kristna budskapet nått muslimer? Och varför väljer många muslimer i dag att bli kristna? Tvångskonverteringar skedde när islam utbredde sig över världen. Islams två vapen för att konvertera människor: Krig/tvång och giftemål. En anledning till att ha flera fruar. Guds frid drar många muslimer till Kristus, samt drömmar och helanden. Världen idag 210403. You tube 54:00. Kommentar: Indonesia's 28.6 million Christians constitute 10.72% of the country's population in 2018, with 7.60% Protestant (20.25 million) and 3.12% Catholic (8.33 million). Some provinces in Indonesia are majority Christian (Protestant or Catholic).

  Vittnesbörd från Kosovo: "När vi valde bort moskén skrek människor efter oss." Världen idag 240409.
  Jesus talade till en egyptisk sökare

  En egyptier läste i Injil (Nya Testamentet). Då han kom till Lukas 3, där den Helige Ande kommer ner över Jesus i form av en duva säger Gud: "Detta är min Son, den älskade, i Dig har jag välbehag". Medan hon läste dessa verserna, slog plötsligt en kraftig vind in i hans rum. En röst talade till honom och sa: "Jag är Jesus Kristus, som du hatar. Jag är Herren som du letar efter." Han minns att han grät och grät, och tog emot Jesus som sin frälsare från den stunden.
  (Troens Bevis Juli/Aug 2001)

  En vitklädd man stod vid sängen

  Nyårsdagen 1997 vaknade en muslimsk dam av att det stod en vitklädd man vid sängen hennes. Då hon frågade vem han var, svarade han att han var en ängel sänd av Gud med goda nyheter till henne. Han bad henne att få tag i en bibel och att hon på en speciell sida i denna boken skulle finna svaret på sina livs problem. Dagen efteråt gick hon till grannen som var en kristen och bad om att få låna en bibel, och på detta sättet upplevde hon frälsning.
  (Korsets seier)

  Mannen i vitt räddade livet på 16-årig arab i Jerusalem som nyss kommit till tro på Jesus.

  Jesus uppenbarade sig i Mekka

  När Ali Pekta från Malatya i centrala Turkiet mötte Jesus för första gången i sitt liv befann han sig i Mekka i Saudiarabien, islams andliga center.

  - Jag arbetade i Saudiarabien och blev med på en hajj, den muslimska pilgrimsresan till Mekka, utan att jag var religiös på något sätt. Det var första gången i mitt liv att jag bad. En natt (under hajj) hade jag en dröm. Jag såg Jesus, och han var väldigt strålande och sträckte sig ut för att omfamna mig. Så berörde han pannan min och sa: "Du tillhör mig."

  Ali hade hört Jesu namn, men han kom från en kommunistisk familj i ett muslimskt land så han visste ingenting om honom och hade aldrig träffat kristna. Morgonen efteråt frågade en vän Ali: "Vad har hänt med pannan din? Den ser fluorescerad ut!" Ali satte sig i bilen för att köra tillbaks till centrum av Mekka för att fortsätta hajj. Bilen var splitter ny, men den startade inte, minns han.

  - Den ville inte tända, och jag hörde en stämma som sa: "Du kan inte åka". Ali bestämde sig för att istället åka från Mekka, och genast startade bilen. Lite senare hörde han stämman igen, denna gången sa den att han var tvungen åka hem igen till Turkiet. Idag, 12 år senare och i en ålder av 45 går Ali en tvåårig kurs vid Istanbuls bibelträningscenter och förbereder sig för kristen heltidstjänst.

  (Visjon nr 5 - 2002)

  Muslims Find Christ in Saudi Arabia. Some say Jesus has appeared to them in dreams

  Mannen i vitt räddade livet på 16-årig arab i Jerusalem som nyss kommit till tro på Jesus.

  Hur en muslimsk ledare i Indonesien blev en kristen (engelska).

  Jag föddes i Mellanöstern av en muslimsk fader och en kristen moder. Jag växte upp som en muslim.. (engelska).

  Esthers vittnesbörd om sin väg från en muslimsk tro till en kristen tro (engelska).

  En egyptier finner vägen till Gud (engelska).

  Kenyas största muslimska stad håller på att bli kristen

  Kuststaden Mombasa är Kenya andra största stad där många nya kyrkor växer upp. För tio år sedan var 99 procent muslimer. Kyrkorna har gått imponerande framåt över det senaste årtiondet och staden som har mer än en halv miljon invånare har nu nästan 60 procent kristna. Även i gamla stadsdelen som var en arabisk enklav med radikala muslimska efterföljare har påverkats och ett fåtal kristna kyrkor finns nu där, fastän förföljelsen är ibland hård.
  Källa: Dawn Ministries

  Jesusfilmen visades på moskéväggen

  Danie Vermeulen från Sydafrika berättar hur han sett 2.000 besluta sig för att följa Jesus. "Vi anlände till en muslimsk by för att visa Jesusfilmen. Det fanns inte en enda kristen familj i byn. Vår projiceringsskärm var för liten, och den största vita väggen i byn var den på moskén. Vi frågade imamen och han gav oss tillåtelse att visa Jesusfilmen där. Den kvällen var det hundratals personer som såg filmen och imamen var den förste som svarade på kallelsen att följa Jesus. Så många blev satta fria under den påföljande bönen för befrielse från demoniska makter att största delen av byborna beslöt sig för att följa imamens exempel. På fem dagar hade 2000 muslimer blivit kristna och fem kyrkor startades för att hjälpa människorna i deras nyfunna tro."
  Källa: Dawn Ministries, Africa - Friday Fax 2002, nr 2, 11 Januari

  Förförd av en islamisk sekt

  Profeten Muhammed förmodas ha fått sin uppenbarelse från ängeln Gabriel. I Galaterbrevet 1:8 står det: "Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse."

  "Jag blev förförd av en islamisk sekt känd som Khalwat-i-Khidr. Denna kult vördar den hedniske Gröne Mannen under hans islamiska namn "Khidr". Muslimer dyrkar hedniska gudar. I Koranen är Khidr förmodad vara Moses lärare! Boken är alldeles full av lögner och dåliga råd. Efter att jag hade blivit initierad av denna kults främsta person fick jag någonting som kallas för "det eviga livets kyss". En kväll när jag var i färd med att bränna min bibel så föll den upp i Apostlagärningarna 19:6. Jag läste om tungotalets gåva och den Helige Ande. Jag kände en ljuvlig förnimmelse och jag hörde en röst säga: "Välkommen tillbaks, du trogne och trofaste pojke! Jag deltar nu i en bibeltroende kyrka och har blivit frälst! Kolosserbrevet 1:13 " Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike."
  Källa: He Invites

  Emir Caner är före detta muslim. Han säger: Jag tror att det största kätteriet i mänskligheten är Islam. Om du inte tror mig, ställ då frågan varför 1,2 miljarder muslimer är på väg till helvetet när de dör. BP News 011210. Emir är nu professor i kyrkohistoria. Hans hemsida finns här. Och här kan du läsa en artikel om honom - What Christians Need to Know about Muslims. Emir har gett ut en bok som heter "The Costly Call: Modern-Day Stories of Muslims Who Found Jesus."

  Emir Caners bror, Ergun Mehmet Caner, blev omvänd från islam när han var 17 år. Han berättar här om islams militanta mål. Christian Times. Ergun är professor i teologi och kyrkohistoria.

  En muslim upplevde en inre tomhet, men ett Johannesevangelium ledde honom till Gud och den inre frid han sökte. BP News 020513.

  Erkin var muslim men började undra varför Jesus var jungfrufödd (också enligt Koranen, Sura 3:47 och 3:59). Han bad till Gud för att få ett svar på detta och så talade Gud till hans hjärta: "Han (Jesus) hade en jungfrufödsel därför att Han var tvungen att vara syndfri för att betala för dina synder."

  Afghanen Mohammed Akbar (betyder Muhammed är den störste) ändrade sitt namn till Akbar al-Masiih (betyder Messias är störst). BP News 020726.

  Khalid Mansoor Soomro från Pakistan var en hängiven muslim. En dag gjorde han ett utmanade test inför sina kristna studiekamrater. Han brände en Koranen och en Bibel. Den boken som inte brann upp var en sann bok, därför att Gud räddar sitt Ord.

  Ett vittnesbörd från en saudier om hur Jesus uppenbarade sig för honom och hur han genom detta blev en totalöverlåten kristen som fick genomgå tortyr och så när hade blivit halshuggen om inte Gud hade intervenerat.

  Jesus uppenbarade sig vid sjuksängen och helade den etiopiske muslimske prästen Mohammed Amin från långt fortskriden AIDS. CBN 2002. You tube (4:45).

  Indiske mullavin Bilal Nadvi kallades av Jesus i en uppenbarelse. Nu använder han Koranen för att omvända muslimer. Dagen 040527.

  Former muslims testify about islam. Audio eller video.

  Ministers Use Quran To Evangelize Muslims. MCJ 050103.

  Armenian woman meets Jesus on her death bed in Iran. OpenHaven.com 050330.

  Före detta muslimsk kvinna, W.L. Cati, har siktet inställt på att nå in med evangelium i islams hjärta. Across.

  "If you really try to read the Koran it's very confusing." Crosswalk 050610.

  Walid Shoebat: Dear Muslim, let me tell you why I believed.
  In 1993, Walid studied the Tanach (Jewish Bible) in a challenge to convert his wife to Islam. Six months later, after intense study, Walid realized that everything he had been taught about Jews was a lie. Läs hans bok här.
  Walid Shoebat är född i Betlehem, hans farfar var en känd mulla, stormuftin Hajj Amin al Husseini i Jerusalem som hyllade Hitler. Walid gifte sig med en kristen kvinna för att överbevisa henne om hur fel kristen tro var tog han ett år för att studera Bibeln, men när han läste om Israel i Gamla Testamentet blev han överbevisad om att han hade fel. Koranen är en förfalskning av Torah i Bibeln, säger han.
  Walid Shoebat, är en före detta muslimsk terrorist som säger att sju nationer kommer att resa sig upp för att förgöra antikrist (Mika 5). 666 in the Arabic = In the Name of Allah. Allah is anti-Trinitarian. Edom är Arabien. Edoms bäckar kommer att förvandlas till tjära och dess jord till svavel, ja till brinnande tjära. Varken dag eller natt ska den branden slockna (Jes. 34:5-14). Egypten drabbas av ett inbördeskrig, Jesaja 19. You tube 28:31.
  Walid Soebat: Islams Messias är Antikrist. Gud i Bibeln älskar judarna, Allah i Koranen hatar judarna. You tube 13:53.

  Muslimer vet att de endast kan bli frälsta genom goda gärningar. Många muslimer är övertygade om att de kommer att hamna i helvetet när de dör. De tvingas också medge att Allah svarar inte på deras böner. Koranen ger dem inte heller någon chans att bli frälsta. Allt detta leder till att många radikala muslimer väljer att dö i jihad, det heliga kriget, därför att detta är den enda tydliga vägen till paradiset. De ser inga skäl till att leva, så de väljer det enda skälet att dö.
  (Broder Andrew, grundare av Open Doors, Holland)

  Raju i Kashmir fann vägen till Jesus genom en dröm

  Raju var en from muslim som fick en dröm i vilken han såg två lik som låg på vägen. I enlighet med islamisk tradition så måste döda kroppar begravas omedelbart. Raju begravde den förste, men den andre talade till honom och sa: "Jag är inte död. Jag har evigt liv, och det kan du också få. Gå till din vän. Han har en svart bok. Sidan x berättar om hur du finner evigt liv." Den följande dagen besökte Raju sin vän som var en hemlig efterföljare av Isa (Jesus). Hans vän öppnade sin "svarta bok" (Bibeln), och Raju fann evigt liv, precis så som han hade sett det i sin dröm. Han har nu startat 30 husförsamlingar!

  West African Muslim led to Christ through a dream when he was in coma. "While Razak was in a coma, his dead cousin appeared to him in a dream and warned: ‘Razak, I don’t like where I am. I am shocked and lost. There is no way I can go near God Almighty. I am millions of miles away from Him. My deeds could not do me any good. But it is too late for me. Please find a Bible. Find Anabi Issah (Jesus)!’" Assist News 060526.

  Beirut Militia Fighter Killed 223 Before Christ Changed His Life. Assist News 060806.

  Islam And The Cross: Selections From "The Apostle to Islam" by Samuel M. Zwemer.

  From Islam to Christ - The journey of one radical muslim. EveryStudent.com.au.

  500 muslimer døbt i Norge. I den afsides liggende bjerglandsby Ål er omkring 500 muslimske flygtninge blevet døbt siden 2002. Utfordringen 06115.

  Visions of Jesus Stir Muslim Hearts. "What's happening nowadays in the Muslim world has never happened before." CBN 061208.

  Tortured For a Faith He Did Not Possess.

  From Dreams to Reality. Five Remarkable Testimonies. More Than Dreams.

  Sedar Dedeoglu, Descendant of Muhammad converts to Christianity, but faces threat to life if forced to return to Turkey. 070207.

  Visions of Jesus Stir Muslim Hearts. CBN News 070220.

  Muslim in West Africa Led to Christ through a Dream. Assist News Service 070611.

  Imam Receives Christ via Satellite TV, Escapes Iran. Religion Today 070308.

  Father Zakaria Boutrous: Muslim Clerics leave Islam and embrace Christ! You tube 6:33.

  Father Zakaria Boutrous is an Egyptian Coptic priest who was kicked out his country for evangelizing Muslims. CBN News 070813.

  Jesu Kärlek frälste mig! Av: En befriad kvinna. Gudslängtan.se 080210.

  Abdullah skulle ha blivit mulla i Afghanistan, men blev kristen i Sverige, när Jesus uppenbarade sig för honom. "Det är jag som är vägen till Gud, svarade Jesus i drömmen." Dagen 080311.

  I SAW JESUS! - pakistani muslim Gulshan Esther 's story (1). You tube 1.
  I SAW JESUS! - pakistani muslim Gulshan Esther 's story (2). You tube 2.
  I SAW JESUS! - pakistani muslim Gulshan Esther 's story (3). You tube 3.
  I SAW JESUS! - pakistani muslim Gulshan Esther 's story (4). You tube 4.
  I SAW JESUS! - pakistani muslim Gulshan Esther 's story (5). You tube 5.
  I SAW JESUS! - pakistani muslim Gulshan Esther 's story (6). You tube 6.
  I SAW JESUS! - pakistani muslim Gulshan Esther 's story (7). You tube 7.
  I SAW JESUS! - pakistani muslim Gulshan Esther 's story (8). You tube 8.
  I SAW JESUS! - pakistani muslim Gulshan Esther 's story (9). You tube 9.
  I SAW JESUS! - pakistani muslim Gulshan Esther 's story (10. You tube 10

  How ex-muslim Nabeel found Jesus is Lord,Trinity is True (1). You Tube 1.
  How ex-muslim Nabeel found Jesus is Lord,Trinity is True (2). You Tube 2.

  Six million Muslims convert to Christianity in Africa every year. You tube.

  Hamas leader's son declares faith in Christ. "The people who supposedly represent the religion admired Mohammed more than God, killed innocent people in the name of Islam, beat their wives and don't have any idea what God is. I have no doubt that they'll go to hell. I have a message for them: There is only one way to Paradise -- the way of Jesus who sacrificed Himself on the cross for all of us."
  Israelis and their friends should not be deceived into thinking that peace with Hamas is possible."You will never, but never have peace with Hamas. Islam, as the ideology that guides them, will not allow them to achieve a peace agreement with the Jews. They believe that tradition says that the Prophet Mohammed fought against the Jews and that therefore they must continue to fight them to the death. They have to take revenge against anyone who did not agree to accept the Prophet Mohammed."
  Islam as a culture "sanctifies death and the suicide terrorists." Hamas extremists "are blind and ignorant. It's true, there are good and bad people everywhere, but Hamas supporters don't understand that they are led by a wicked and cruel group that brainwashes the children and gets them to believe that if they carry out a suicide attack they'll get to Paradise."BP News 080808.

  Hamas leader's son, now a Christian, says only Gospel can transform Mideast. BP News 080811.

  Taysir Saada - Once An Arafat Man. Arafat sniper now works for Jesus. Fatah terrorist used to throw grenades in Christian homes. World Net Daily 080928.

  Muslims on West Bank (Palestine) SAW Jesus Christ. You Tube.

  Jesus raised a former muslim woman from the dead. You Tube.

  A Muslim Imam was HEALED by Jesus Christ. You Tube.

  Two 8 Year Old Preachers prayed for Indonesian Muslims. You Tube.

  Egypt, More muslims embrace Christ and Growing Persecution. You Tube.

  Al-Jazeerah: Every Year 6 Million Muslims convert to Christianity in Africa. You Tube.

  Muslims Finding Christ Through Dreams. Charisma 081223.

  In 1978, Azar came to the United States for an education. So Azar, a Muslim, remained in America, and worked very hard to be successful. Azar started off working as hard to be a good Muslim. She believed her good deeds would earn her a place in heaven. But after years of ceremonial washing and prayers five times a day, she tired of the routine. See how she had a vision of Jesus Christ! You tube 7:51.

  Tass Saada - Han var en krypskytt i Fatah/PLO och personlig chaufför till Arafat som upplevde hur Jesu kärlek förvandlade hans hat till att älska de han hatat! Fox 4 news 090309.

  From Islam to Christ - The journey of one radical muslim. ausprayernet.org

  Hannah Shah våldtogs av sin far - imamen. "Det är ett under att jag lever" Svenska Journalen 100122.

  Broder Mose ger all ledig tid till att lära araber om vem Jesus är. "Mitt folk - arabmuslimerna som jag älskar - behöver känna att vi förstår dem och älskar dem". Korsfästelsen förnekas av muslimerna eftersom Gud då uppfattas som för svag att stå emot romarna.Muslimer behöver hjälp att förstå att Jesus kom för att ge sitt liv. Dagen 100216.

  Han bytte hat mot kärlek. Gerillasoldaten Tass Saada jobbade för Arafat - nu vill han tjäna Jesus. Världen idag 100730.

  Jafar gav inte upp. För drygt två år sedan hade Jafar varken arbete eller uppehållstillstånd och bodde tillsammans med familjen i en liten 1:a, med ständig oro för framtiden. Men ett reportage i Svenska Journalen förändrade allt. Dagen 100910.

  To reach Muslims, trade fear for love. BP News 100910.
  The secret to praying for Muslims. BP News 100910.
  Deciding what and what not to cover. BP News 100910.

  Allt fler muslimer i Danmark upptäcker en kärleksfull Gud och omvänder sig till kristen tro. Omkring 100-150 iranska muslimer har tagit det steget det senaste året och siffran är stigande. Dagen 110209.

  "De flesta som konverterar gör det i en migrantkyrka". Världen idag 110211.

  Mullan mötte Jesus i Karlskoga. Bytet av tro förändrade Hama Alis personlighet. Världen idag 110406.

  Kamal Saleem - A Muslim Cries Out to Jesus. He heard a voice call his name and saw a vision of Christ. This was miraculous, because up until then, Kamal was a Muslim. CBN TV.

  Imamer predikar om Jesus utifrån Koranen. Lars Anderås, verksamhetsansvarig Pingst Internationellt, lyssnade på imamerna på plats i höstas: Gud gör de mest knepiga saker. De predikar blodet och försoningen på ett sätt som ingen i Sverige predikat sedan 1800-talet. Det är rakt på, det är tungt och tydligt. Jag sitter bara frågande, vad är detta? En imam som predikar försoning och där förälskelsen till Jesus bara lyser ur ögonen. Dagen 110714.
  "De skulle dö om de tillkännagav sin tro" Imamer som blivit kristna skulle hamna i direkt livsfara om de bekänner. Det säger en man med lång arbetserfarenhet i det aktuella landet. Dagen 110714.
  Professor emeritus Jan Hjärpe: Historien är osannolik. Dagen 110714.
  Kommentar: Även Jan Hjärpe kan få lära sig något nytt. Gud går sina egna vägar när han gör någonting nytt.
  Jesustroende imamer gör missionärer nyfikna. Nu berättar fler missionärer att de hört talas om liknande saker i andra delar av världen, men ämnet är känsligt och de kan därför inte träda fram med namn. Dagen 110722.
  The "Insider Movement": A Brief Overview and Analysis. biblicalmissiology.org 110320.

  Former Muslims pay heavy price for faith. BP News 100806.

  Couple sees Muslims come to Christ. BP News 100806.

  Miraculous healing brings African to faith. BP News 100806.

  Elham Saberi, 38 år: Gud talar till mig i mina drömmar. Jag var tvungen att söka sanningen. Jag började be: "Gud, visa mig vem du är. Är du Jesus? Är du Allah?" När jag såg ljuset i drömmen blev allt klart för mig och när jag vaknade kände jag mig jätteglad och mycket lugn, för första gången på väldigt länge. Det var då jag förstod att Jesus var vägen. Dagen 110916.

  En av de somaliska konvertiterna som evangeliserade i Rinkeby berättar om sin kallelse. Vaknade av att Jesus knackade på dörren mitt i natten. Dagen 110922.

  Testimonials from Ex-Muslims.

  Susan Crimp, Joel Richardson: Why We Left Islam: Former Muslims Speak Out. Interview with Joel Richardson.

  Planerade självmord - blev mirakelhelad. Kristin lämnade islam och fick ett rikt liv med Jesus. Världen idag 111209.

  Muslim woman’s journey of faith helped by a micro-loan. Godreports 111222.

  Davud fann frihet bortom islam och världslig lockelse. Davud skulle ha blivit mulla och fakir, men hamnade i kriminalitet. I sitt djupaste mörker mötte han Jesus och det förändrade allt. Världen idag 120201.

  Annahita Parsan: Skörden är bra, men arbetarna är för få. Muslimer kommer till kristen tro i Stockholm. "Det finns kristna som säger att vi har samma Gud, men jag säger att vi inte har det. Gud i islam lever i himlen, medan Gud i kristendomen finns här på jorden." Dagen 120214.

  Young Muslim turn to Lord Jesus and became a Pastor. You tube 41:53.

  Malmö-DJ vände om till Jesus. Lämnade ytligt klubbliv och droger och fick frid på insidan. Han kom hit som flykting från Iran, 11 år gammal. Världen idag 120704.

  Tron kostade honom nästan livet. Umar Mulinde, 38 år och från Uganda, lämnade islam och blev kristen. På julafton 2011 försökte två muslimer mörda honom genom att kasta livsfarlig syra över honom. Nu är han i Israel, där han är på väg att få livet tillbaka. Världen idag 120716.
  Pastor Umar Mulinde Discusses Muslim Acid Attack That Left Him Permanently Disfigured. answeringmuslims.com 120904.

  Sittstrejkande iranier mötte Jesus. Göteborg. Förra året öppnade Smyrna i Göteborg sina dörrar för en grupp sittstrejkande iranier. Flera av demonstranterna blev kristna, och nu samlas allt fler persiskspråkiga i kyrkan. Många får betala ett högt pris för sin kristna tro, men fortsätter ändå att evangelisera. Dagen 120803.

  Jesus Christ revealing Himself to Muslims, Islamic Followers. Here the account of how these Muslims met Jesus Christ. The Story of Fariborz, Hanene, Hanife, Hassan, Hormoz and Kadia. A Muslim Journey to Hope presents the stories of people who have had a life-changing experience. Each story is true, and each story is different. You tube 1.14:20.

  Muslim Scientist Dr Hormoz Converted to Christianity. Part 1. You tube 7:32.
  Muslim Scientist Dr Hormoz Converted to Christianity. Part 2. You tube 4:53.

  Dr Daniel Shayesteh - Why I converted to Christianity. Han kommer från norra Iran vid Kaspiska havet. Från det att han var barn fick han lära sig att judar och kristna var orena människor, Koranen säger det. Vi fick lära oss att om vi rör vid dem så blir vi själva orena, då måste man rena sig på ett religiöst sätt. Ger vi dem ett glas vatten så kan man inte ta in glaset i huset utan man måste först rena det, tar man in det orenat måste man rena hela byggnaden, vilket blir dyrt att ta dit en präst för att göra någonting. Det här synsättet kommer från Saudiarabien. Kaba är den centrala helgedomen för muslimer och finns i Mekka. Icke muslimer får inte komma närmare Mekka än 24 km, för om de kommer in dit så gör de den heliga platsen oren. Saudiararabien tillåter inga flygplan att flyga över Mekka för det kan tänkas att det i planet finns en jude eller en kristen som kan förorena atmosfären. Muslimer vet i stort sett ingenting om kristendomen och Kristus därför att de är från sin barndom hjärntvättade och lever med det, därför har de inget medlidande för den sortens folk. Jag kommer från det livet och jag verkligen prisar Hans namn att Han förde mig ut ur det tjocka mörkret. You tube 4:49.   You tube 10:32.
  Iranian Muslim Leader found Lord Jesus Christ....Dr. Daniel Shayesteh. Islam is the religion of anger. You tube 54:00.
  Islam is a cruel religion: You tube 64:01.   Interview.

  13 year old muslim boy converted from Islam to Christ. Led to miraculous result! You tube 6:14.

  Saudi Arabian Muslim Accepts Jesus! You tube 6:50.

  Mark Gabriel - Egyptian Imam & professor leaves Islam - Accepts Christ. You tube 10:06.

  Majed, Former Muslim's journey from Islam to Christ! You tube 10:26.

  Abdullah - A testimony of a former muslim who came to believe in Jesus Christ as his Savior & Lord. You tube 9:58.

  Mom tried to kill her muslim son who converted to Christianity. You tube 4:07.
  Sura 4:89 "De skulle vilja att ni förnekade sanningen, liksom de har förnekat den, så att ni blir jämställda. Tag dem inte till bundsförvanter dörrän de överger ondskans rike för att tjäna Gud; och om de (the apostates - avfällingarna) återgår till sin tidigare hållning, grip dem och döda dem, var ni än finner dem. Tag inte någon av dem till bundsförvant och sök inte hjälp hos någon av dem..." This command to kill or slay is in all mainstream translations. Furthermore it is Qur'an 4:89 that is often quoted in Sharia courts as justification for the execution of an Apostate. Wikipedia.

  Negeen Mayel, Afghan Muslim Girl : Why I am a Christian today. You tube 37:16.
  Jesus or Muhammad? Aramaic Broadcasting Network.

  Pakistani Muslim Converted to Christianity. Islam tillåter inga frågor. Muslimer saknar brist på kunskap (Hosea 4:6). You tube 9:36.

  Muslim Converts to Christianity and Exposes the evils of the Cult of Islam. He heard a voice call his name and saw a vision of Christ. This was miraculous, because up until then, Kamal was a Muslim. You tube 8:11.

  Muslim Terrorist Encounters Jesus Christ. Muslim terrorist Khalil tried to disprove the accuracy of the Bible and in the process started believing the Word of God. In a dream Khalil sees Jesus and his life is forever changed. You tube 11:47.

  Muslim Imam converts to Christianity in Etiophia. You tube 3:08.

  Amy - Former Muslim Woman Healed and Sees Jesus in a Vision!! You tube 11:39.

  Jesus Knocks on Muslim Imam's Door. Zak Gariba was a former Nigerian Imam, now he is a Christian Pastor. Part 1 - Yout tube 9:21. Part 2 - You tube 6:56.

  >Why Revival Is Exploding Among Muslims. Today thousands of Muhammad’s followers are having dreams and visions of their own—experiences that rock their world. While political revolution avalanches throughout the Middle East, tremors of spiritual change are also being felt on a widespread scale, especially within countries hostile to Christianity. Ironically, thousands of stories are emerging from around the world of Muslims being awakened to the gospel, literally from their dreams. Charisma 121210.

  Revival in Iran: 'I Want to Be a Christian'. Many Iranian refugees have fled Iran and come here to Turkey where they can seek refugee status with the United Nations. Some say it's just like coming out of the darkness."[It's] totally different from Iran," Iranian Christian Afshin told CBN News. "I can privilege [speak about] God's Word to other guys. I can freely praise the Lord. I can easily go to church. It's completely different." Charisma 140729.

  The rising tide of Muslim converts to Christianity. If you spend any time keeping up with the news, you know that radical Islam is a significant and destructive force in the world. David Garrison, does not disagree with that assessment, but he says it’s only part of the story. There is also a revival in the Muslim world, Garrison says. He believes between 2 and 7 million former Muslims have converted to Christianity in the past two decades, and he has impressive research to back up his claim. He documents his findings in his book A Wind in the House of Islam. worldmag.com 140728.

  Jesus gav Ezra nya drömmar. Mötte Jesus på ett omtumlande sätt. Jag sov och såg Jesus vid sidan av min säng. Tre gånger upprepade han mitt namn, Athmani, och sade: "Du har tjänat Satan tillräckligt länge, nu ska du tjäna mig." Pingst.se 140924.

  Uppmanar kyrkor att nå flyktingar med kristna budskapet. "Det är dags nu," säger pastor Merzek Botros från Centrumkyrkan i Sundbyberg. Dags att börja prata om vår tro, dags att möta de muslimer som kommer till vårt land, dags att stå upp för sanningen, menar han. Tillsammans med "Global gemenskap" går Merzek Botros nu ut med ett upprop till alla församlingar i Skandinavien, ett upprop om att gå ut i vårt nya missionsfält på hemmaplan. "Om vi inte tar vårt ansvar riskerar Sverige att hamna i svårigheter," säger han. 30 000 biblar på arabiska kommer snart levereras till Sundbyberg och 60 000 Lukasevangelium på arabiska. Därutöver en mängd kristen litteratur på både arabiska och andra språk. Världen idag 151109.

  Konvertiterna som vill berätta om sin tro. "Vi är villiga att gå före för att andra ska kunna gå efter." Det säger Shino och Shania Gabo, som får utstå mycket­ hot och hat för att de konverterat från islam till kristendom. Deras dröm är nu att starta en tv-kanal för att nå ut till somalisk­talande i hela världen. 1992 kom somalierna Shania och Shino Gabo till Sverige som flyktingar. Efter 13 år valde de att bryta upp från tillvaron i Hammarkullen, Göteborg, för att pröva lyckan i England. Där förändrades deras liv fullständigt efter flera drömmar. Nu är visionen att berätta om Jesus för somalisktalande över hela jorden. Dagen 151112.

  Bekim lever som hemligt kristen i Kosovo. Kosovo är ett av Europas minst protestantiska områden. Här upplever sig kristna ofta diskriminerade och utsatta på grund av sin tro. Detta är en kristen albans historia - hur han som femtonåring efter kriget hittade Jesus, trots att korset var hans fiende. Han minns hur serberna ritade kors på dem de dödat, och på husen de bränt ner. Dagen 151202.

  Han sökte Allah men fann Jesus. "Gud, jag vet att det är sant, men ge mig först en tid att sörja." Muslimen Nabeel Qureshi sökte Allah och fann Jesus. Men han fick ge upp sin familj och sin identitet för sin nya tro. Nabeel Qureshis familj kom från Pakistan till USA, där pappan var officer inom flottan. I boken "Jag sökte Allah och fann Jesus" (Credoakademin) berättar han om sin uppväxt i en kärleksfull familj med starka religiösa traditioner inom en av islams mindre kända grenar, ahmadiya. Hans föräldrar var högt ansedda och i traditionen ingick att tidigt lära sig argumentera för den muslimska tron - och emot den kristna. Dagen 151124.

  Nabeel Qureshi: Jag sökte Allah och fann Jesus. Jag sökte Allah och fann Jesus är en bok som rymmer en fängslande historia om en muslim som gör en dramatisk resa från varmt troende muslim till övertygad kristen. Den är ett stundvis hudlöst porträtt av en ung man som gör allt för att försvara sin muslimska tro och spjärna emot Guds sanning om Jesus Kristus och hans uppståndelse. Boken ger en unik inblick i hur det är att växa upp som muslim i västvärlden, hur många muslimer tänker och känner både kring sin egen tro och kring den emellanåt anstötliga kristna tron. Du som vill lära dig att bättre förstå och bemöta dina muslimska vänner och bekanta får här ta del av ett vittnesbörd som är långt mer värt än tusen läroböcker. Credoakademin.

  Muslim convert to Christianity Nabeel Qureshi: 'Christ has revolutionised my life'. The Muslim convert to Christianity who is emerging as one of the world's leading experts on Islam has issued a chilling warning of the fundamental violence within the faith. Nabeel Qureshi, whose book Seeking Allah, Finding Jesus became a New York Times best seller, believes the world is in the midst of an Islamic reformation. This means a return to the religion's fundamentals, he told Christian Today, and there is no doubt that these fundamentals are explicitly violent. Qureshi told Christian Today: "There is a basis to believe in Jesus. He rose from the dead. You can check that historically. You don't have to believe it on blind faith. The Koran says if you believe Jesus is God, you will go to hell. (ch 5:72) whereas Romans (10:9) tells us we need to believe that to be saved. So they are exactly contrary. Therefore you cannot be both Christian and Muslim." He warned that Muslims today have just three choices - to become nominal, to become apostate, which in Islam is punishable by death, or to embrace the fundamentals of the faith and become radical. Many are opting for the latter, he said. "A reformation is going back to the original form. This is an Islamic reformation we are seeing." Christian Today 160311.

  A Traitorous Decision. Word of Gulzhan’s traitorous decision spread quickly through the village. She had been studying the Word of God with a Frontiers field worker when, one day, Jesus met her in a dream. From that point on, Gulzhan had devoted herself to following Him. But living in a village where Islam is deeply embedded in the people’s hearts and minds meant that she faced stiff resistance from her community. As winter rolled around, the cold weather drove villagers off the streets and into their warm homes. Now Gulzhan rarely had to meet the disapproval of her neighbors when she went out to the market. But the worst of the persecution came from her husband, Elemes. He felt shamed by Gulzhan’s new faith in Jesus and turned violently angry towards her. Whenever he saw her reading the Word, he would beat Gulzhan, pulling her by the hair across the floor while yelling curses at her and insulting her Savior. Elemes’ anger towards his wife burned unabated. Frontiers.

  Mother Teresa: "Love isn't something you say, it's something you do."

  Muslim Educational Video: Girls Who Don’t ‘Wear the Hijab’ Are ‘Closer to Satan’. Qatar’s government-owned Islamweb.net is showing a video in which an Islamic mother teaches her daughter that Muslim girls who do not wear the hijab or who wear clothing that shows their arms, legs, or hair are "closer to Satan". Breitbart 160309.

  Former Muslim Now Baptizing Muslim Converts. Shahid is proof that God is moving powerfully across parts of Muslim-majority Middle East and North Africa. Shahid (not his real name for security purposes), is from Libya and grew up a devout Muslim. "As every Libyan, when I was a little boy, I used to go to the Koranic school," Shahid told Leading The Way with Dr. Michael Youssef, a Christian television and radio ministry that broadcasts in more than 190 countries around the world. Shahid spent 14 years of his life attending Muslim schools, where a strict interpretation of Islamic jurisprudence was taught. He became an expert in the Koran, even memorizing the entire Muslim holy book. After several months of intensive Bible studies, Shahid said he "accepted Jesus' salvation and got baptized." CBN 160310.

  Mohammed Hamdan från Irak: Jag vill tacka alla ni som har hjälpt mig. Jag vill rikta mitt tack till den svenske kungen och hans familj och önska dem all välgång. Jag vill också uttrycka min tacksamhet till den svenska regeringen som gör allt för de flyktingar som kommer hit. Jag är så tacksam mot alla kyrkor i Sverige och jag hoppas att de ska stå fast i sin tro. Tack svenska folket för all er godhet och medmänsklighet. När jag kom till Sverige och såg hur vi flyktingar behandlades här upptäckte jag att svenskar har så mycket kärlek inom sig som de kan dela med sig av. I mitt land har vi fått lära oss att kristna inte är goda, men nu vet jag att det inte är sant. Kyrkan tar emot oss och lär oss svenska språket och det är inget som moskéerna gör. Nu bor jag hos en äldre svensk man. Han tar så väl hand om mig. och jag vill verkligen tacka honom från djupet av mitt hjärta. Jag kommer aldrig att glömma vad han gör för mig. Min vän hjälper mig på alla sätt och han är så generös mot mig även om vi kommer från olika delar av världen. I all denna godhet, som jag har sett hos det svenska folket, har jag också upptäckt kristendomen. Jag har sett att människorna här gör det som står i bibeln, att de älskar sin nästa som sig själva. Nu har jag tagit steget att bli kristen och jag vill gärna ha hjälp att byta mitt namn. NWT 160318.

  Fyra bibelöversättare mördade i Mellanöstern. Wycliffe Associates förlorade fyra av sina medarbetare i samband med ett blodigt överfall mot det lokala kontoret. Två av översättarna sköts till döds medan två andra slogs ihjäl då de skyddade personen som är huvudansvarig för översättningsarbetet genom att lägga sig på honom. Wycliffe Associates avslöjar inte vilket land överfallet skedde i. Men bibelöversättarorganisationen uppger att flera andra på kontoret också skadades vid attacken. Mitt i förtvivlan uttrycker Wycliffe Associates samtidigt stor tacksamhet över att datorerna som innehöll färdigöversatt bibelmaterial på åtta språk inte förstördes. De uppger också att de kvarvarande i översättningsgruppen har bestämt sig för att fördubbla sitt engagemang för att Bibeln ska kunna tryckas på alla de åtta aktuella språken.Dagen 160320.

  Muslim doctor converts to Christianity and plants 50 churches. Living in one of the most unreached places in the world, devout Muslim Sanjay's whole life changed when he was healed from cancer. Growing up as a devout Muslim, Sanjay* gave his life to Jesus and now, despite persecution, shares the gospel with everyone he meets. Since his conversion, Sanjay has led hundreds to faith in Jesus and planted 50 small house churches for believers with Muslim backgrounds. Sanjay's journey to faith started when he was in hospital in Kolkata, India, having chemotherapy. "I was crying, and the one name that I did not want to believe in came back to me again and again - the name of Jesus," he says. "I was so weak and so sick. So I prayed to the Lord Jesus and said, 'will you heal me?'" Slowly, Sanjay began to feel better. Knowing that something had changed, he returned to the hospital for tests and discovered the cancer was gone. He was healed. "I saw that only Jesus can save my life," he says, "nobody else can." Realising that it was Jesus who restored his health, Sanjay gave his life to Christ and got baptised. West Bengal, where Sanjay lives, is one of the least evangelised places on the planet. Christian Today 160226.

  Bedridden Arab woman stood up by Jesus; family believes. bibles4mideast.com 160404.

  Incredible Miracle of a Girl made Terrorist's Conversion. They tried to poison her but it did not work. bibles4mideast.com 160420.

  Daughter of a Muslim Ruler under house arrest for Christian faith. Jesus came to a muslim women and said: "Daughter, you’re a sinner. There is none righteous, no, not one: All are gone out of the way, they are together become unprofitable; But I came to take all of your sins. I did ransom for many. Believe me and accept me. I give you eternal life." bibles4mideast.com 160425.

  Olof Edsinger: Hur kan jag vittna för min muslimske granne? Finns det några specifika skäl för en muslim att konvertera från islam till kristen tro?
  1) Enligt islam ska vi be för Muhammed, eftersom det inte är självklart att han kommer till himlen. Men varför följa en profet som vi inte ens vet vart han är på väg?
  2) Enligt islam är det Jesus som ska komma tillbaka och döma världen. Och då borde det ju vara bra att redan här och nu ha en relation till honom? Världen idag 160603.

  Historiskt stor väckelse bland muslimer. En historisk tillväxt av antalet kristna pågår i den muslimska världen. Islamistisk förföljelse och kristna som gensvarar i kärlek, är två förklaringar. Listan över evangelisk tillväxt toppas av Iran. Landets kristna kyrka såg ut att ha nått vägs ände när den islamiska revolutionen segrade 1979. Missionärer utvisades, evangelisation blev olagligt, biblar på persiska förbjöds och pastorer dödades. Den kristna kyrkan såg ut att dö. Men det skulle bli tvärtom. "Våld i islams namn har resulterat i att man tröttnat på regimen och lett till att många iranier ifrågasätter sin tro", fastslår Mark Howard vid Elam Ministries, en organisation som grundades 1990 av kyrkoledare i Iran. "1979 fanns det uppskattningsvis 500 kristna från muslimsk bakgrund i Iran. I dag är det hundratusentals - en del säger över en miljon", berättar Mark Howard i en artikel publicerad på gospelcoalition.org. Väckelsen i Iran påverkar även regionen. Bland annat i Afghanistan, ett land som enligt Operation World har världens näst snabbast växande evangeliska kyrka (16,7 procent). Statistiken har brister, men tendensen är tydlig menar Peter Paulsson vid svenska Open Doors. Världen idag 160804.

  Islams och kristendomens Gud jämfördes. Vi har en Gud som inte är högmodig, utan ödmjukade sig och sänkte sig vår nivå. Det var budskapet från konvertiten och tv-programledaren broder Rashid när den arabiska kristna konferensen i Solna inleddes i torsdags. "Sedan jag blev kristen har jag aldrig varit rädd för Gud," sa Rashid, som inte är välkommen i några arabiska länder, och lever under ständiga dödshot. Som liten pojke fick han lära sig att Gud är så mycket högre än oss att vi aldrig kan nå honom, att det bästa man kan bli är en Guds slav och att ett av de 99 namnen som finns på Gud i Koranen är "högmod". Han fick lära sig att muslimer var bättre än andra, och att man inte skulle ta kristna och judar till vänner. Rashids världsbild krockade dock med verkligheten. Världen idag 160808.
  Imamsonen lever med ständiga dödshot. Broder Rachid är imamsonen som blev kristen och i dag når miljontals människor i arabvärlden. Trots att han lever under ständiga dödshot fortsätter han att sända ut sina program som jämför islam och kristendom. "All frihet har ett pris. Jesus betalade också ett högt pris för vår frihet," säger han när Världen idag möter honom under en arabisk konferens i Solna. Det går inte att hävda att IS inte har med islam att göra, menar broder Rachid. "Det finns de som säger att IS inte har med islam att göra, men det har det. IS-anhängarna handlar i enlighet med saker som står i Koranen och haditherna, menar broder Rachid och nämner bland annat hur Muhammed gick ut i krig var 45:e dag." När fler upptäcker att islam inte är "fredens religion" och att IS egentligen bara följer Muhammeds exempel, börjar fler också ställa frågor om Jesus och jämföra de båda exemplen, menar han. Världen idag 160811.

  Iranierna Maryam och Mehdi mötte Jesus. För fyra år sedan kom iranierna Maryam och Mehdi till Sverige. Maryam mötte Jesus redan i Iran, men i Sverige har tron fått växa. Här har även Mehdi hittat en tro för livet. Men Migrationsverket tror inte på deras konvertering och nu riskerar de att skickas tillbaka till Iran, där konvertering från islam till kristendom leder till fängelse, tortyr och i värsta fall döden. Inblick 160811.

  "En av tre konvertiter har Jesus-dröm." Antalet muslimer som får möta Jesus i drömmar kan vara större än man kunnat ana. Enligt Tom Doyle, författare och förkunnare, som i flera år rest i muslimvärlden, kan det handla om en tredjedel av alla de muslimer som nu konverterar till kristen tro. Världen idag 161110.

  Report: High-Ranking ISIS Leader Gives His Life to Jesus. You've heard of Muslims getting saved after dreams of Jesus. Now, a high-ranking ISIS leader has reportedly given his life to Jesus after watching a Christian television broadcast. His name is Muhammad*. After watching Leading The Way's satellite TV channel, he had a plan, according to Michael Youssef's ministry. That plan: to kill a member of Leading the Way's follow-up team. Charisma 161227.

  Många kristna konvertiter i Europa. I flera länder runtom i Europa rapporteras det om ett ökande antal kristna konvertiter. I Tyskland och Storbritannien finns församlingar där före detta muslimer utgör en stor del av medlemmarna. I bland annat Berlin finns församlingar där före detta muslimska konvertiter utgör en majoritet, skriver Sveriges radio (2016). Enligt en annan källa, Christian Post, växte till exempel en församling i Steglitz utanför Berlin från 150 till 700 på grund av tillströmningen av före detta muslimska konvertiter. En iransk konvertit säger att det som drog honom till kristendomen var Jesu kärleksbudskap. "En religion som började med våld kan inte leda människorna mot frihet och kärlek. Jesus Kristus sa: ´de som använder svärdet kommer att förintas av svärdet`. Detta förändrade mitt sätt att tänka." Dagen 170324.

  SAT-7 växer snabbt - har över 20 miljoner tittare. Den kristna tv-kanalen SAT-7 når i dag 76 procent fler arabisktalande tittare än för fem år sedan - 21,5 miljoner i tio länder. Och den nybyggda studion i Beirut är en av Mellanösterns största. SAT-7 har på drygt 20 år vuxit från något enstaka satellitsänt tv-program per vecka till att vara den ledande kristna tv-stationen i Mellanöstern och Nordafrika. De fyra kanalerna sänder dygnet runt, och med sändningarna på turkiska och farsi har de 25 miljoner tittare i 25 länder. Därtill ser många i Europa, Amerika och andra delar av världen programmen på webben. Ungefär var tredje tittare är egyptier. Att de kristna i Algeriet och Marocko har bidragit med många programidéer har gett höga tittarsiffror där. Också i Syrien och Saudiarabien har kanalen överraskande många tittare. I Beirut har SAT-7 med hjälp av en generös sponsor nyss byggt och invigt en av Mellanösterns största tv-studior i fem våningar och med modern teknik, där också BBC och andra kommersiella kanaler hyr in sig. Dagen 170406.

  Live-sända vittnesbörd når arabisktalande världen över. Den arabiska församlingen i Sundbyberg har sysslat med tv-sändningar i många år. Men nu har de byggt en ny studio och börjat med live-sändningar. "Många tittare hörde av sig under programmet," berättar pastorn Merzek Botros. Sedan tre veckor tillbaka live-sänds programmet varje måndag klockan 19.00 av den arabiska församlingen i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Planen är att så småningom sända program fem dagar i veckan. En annan plan är att börja sända program på persiska så att budskapet kan nå ut till fler - bland annat afghaner. Som det är nu har människor i länder som Syrien, Irak och Egypten - och även Sverige - tittat på programmet. Merzek Botros berättar att omkring 2 000 människor såg det senaste avsnittet. Världen idag 170410.

  Evangeliets djupa innebörd. Muslimer behöver få höra att korsfästelsen genomfördes av romarna. Då kan de förstå att Jesus dog på korset och uppstod ur graven. Det skriver Emmanuel Luther Ratiq. Dagen 170413.

  Joakim Lundqvist: Samme Gud som just nu är i färd med att riva murar i Mellanöstern, är beredd att riva murar i Sverige! Redan uppskattas det att cirka fem-sex miljoner människor tagit emot Jesus enbart i Egypten, sedan den arabiska vårens början. Men detta, sade Sameh, skulle bara vara "den ringa begynnelsens dag", jämfört med vad som väntade! Världen idag 170421.

  Muslim meets Jesus in dream and gets marked with an incredible sign for the rest of his life. A Muslim meets Jesus in a dream while on a pilgrimage to Kaaba, Mecca. This event has changed his whole life and wherever he goes, he is marked with this special sign after this mighty meeting! You tube 5:37. Ali Pektash, a Muslim man from Turkey went on a pilgrimage to Mecca in a desperate bid to get his life straightened out - and met Jesus!

  Motståndare till kristendomen - har nu kommit till tro. För 1,5 år sedan var Mohammed Al Gaff djupt skeptisk till kristendomen och Merzek Botros kyrka i Sundbyberg. En dröm skulle dock förändra allt. I dag har han och hans fru tagit emot Jesus och deltar för första gången i en kristen konferens. Världen idag 170807.

  Tomas Samuel var jihadist - nu berättar han om Jesus. Tomas Samuel värvade muslimer till kriget mot USA i Irak 2003. Men tio år senare blev han kristen och nu vill han, med hjälp av apologetik, övertyga fler om att Jesus har dött för dem. Enligt Tomas Samuel är många av de tongivande muslimerna i Sverige salafister och han säger att de tillhör Muslimska brödraskapet. Han förklarar att salafister är litterära personer och att det krävs argumentationsförmåga, inte bara känslor, för att diskutera med dem. Dagen 170929.

  Nancy Samuel lämnade Islam och fann Jesus. Nancy Samuel flydde Egypten efter dödshot och kom till ett kallt och ensamt Sverige. Med sig hade hon Tomas, salafisten som chockat henne totalt. Det bästa med mitt nya liv är att jag har en levande relation med Gud. I islam kan du aldrig vara säker på om Gud kommer att acceptera dig, men i kristen tro har Jesus redan accepterat dig och därför kan du lovsjunga med glädje. Jag upplever ständigt hur Jesus tar mina sorger och ger mig tålamod och styrka. Livet med Jesus är inte enkelt, men det är värt det. Dagen 171227.

  Joakim Lundqvist: Muslimen drömde om kyrkan och blev frälst. En ung, muslimsk flykting sitter i Gävle, samhället där han hamnat på sin flykt undan kriget i sitt hemland, och funderar. Han har varit med om något han inte begriper eller kan tolka betydelsen av. Flera nätter i rad har han drömt samma dröm, om och om igen. Han har sett en stor lokal full med tusentals människor som står med händerna lyfta. Drömmen återkommer, men han vet inte hur han ska relatera till den. Vad betyder detta? Vad är det för en plats han drömmer om? Han bestämmer sig för att hitta den här platsen och börjar gå runt i Gävle och fråga folk på gatan om de känner till någonstans där tusentals människor står med lyfta händer. Men ingen vet vad det är för lokal han pratar om. Vad ska han göra nu? Platsen han sett i drömmen är väldigt stor, så kanske ligger den i huvudstaden, i Stockholm? Den unge mannen sätter sig på tåget dit och kliver lite senare av på Stockholms Central, förberedd på att fråga sig fram och - förhoppningsvis - ledas till lokalen från drömmen. Men innan han ens hunnit lämna perrongen kommer en man fram till honom - en som han aldrig har sett förut - och säger kort och gott: "Du har åkt en station för långt." Den unge muslimen tackar lite förvirrat för informationen, kliver på tåget igen och åker en station tillbaka i riktning mot Gävle. Han kliver av i Uppsala. På gatorna börjar han nu stanna förbipasserande, beskriva drömmen om lokalen med tusentals människor som lyfter sina händer, och fråga om de vet vad detta kan vara någonstans. Ganska snabbt får han svaret från en Uppsalabo: "Det måste vara Livets ord!" Den unge mannen får vägbeskrivning och anländer snart till Livets ords kyrka. När han kommer in ser han exakt den lokal som han natt efter natt har sett i sin dröm, och de tusentals som står med lyfta händer och lovsjunger Gud. Där och då går en inbjudan ut om att säga ja till evangeliet, att komma till Jesus och få syndernas förlåtelse. Mannen lyfter sin hand i gensvar, och tar emot Jesus i sitt hjärta den kvällen. Den här berättelsen, som utspelades för bara några månader sedan, påminner oss om söndagens episteltext, att evangeliet är Guds kraft till frälsning (Rom 1:16) - och om hur långt himlen är beredd att gå i övernaturlig koordination, för att ytterligare ett hjärta ska komma inom dess hörhåll! Evangeliet om Jesus är inte en teori, en självhjälpslära eller en filosofi bland många, utan ett unikt budskap, inandat av Gud själv, med en inneboende sprängkraft att förvandla varje människa som hör det. Och så länge församlingen lyder Romarbrevets uppmaning och inte skäms för evangeliet, utan predikar det frimodigt i tro på dess kraft, är absolut ingenting omöjligt. Inte ens Sverige.

  Christian convert from Iran converting Muslims in Sweden. From escaping Iran through the mountains as a Muslim refugee, to surviving domestic abuse and imprisonment in a Turkish prison, to carving out a life in Sweden, Annahita Parsan’s story is the stuff of a Hollywood movie. Parsan, a convert from Islam to Christianity and mother of two, has emerged as one of the most prominent religious figures in Europe, both because of her unlikely geographic and spiritual pilgrimage and her decision to reach out to Muslims with the gospel -- at great personal risk. "My life is completely different since coming to Jesus"" said the 47-year-old Parsan, whose memoir, "Stranger No More: A Muslim Refugee Story of Harrowing Escape, Miraculous Rescue and the Quiet Call of Jesus," was published late last year. Fox News 180117.
  Omvända muslimer i Sverige blev USA-nyhet. En väckelse bland muslimer i Stockholm har blivit en nyhet i USA. Anledningen är att Annahita Parsan, präst i Hammarbykyrkan, skrivit en bok om sin egen omvändelse som just kommit ut på den amerikanska marknaden. Varje vecka kommer muslimer till tro på Kristus i de samlingar som prästen Annahita Parsan leder i Hammarbykyrkan. Där hålls tre samlingar i veckan på persiska, samt gudstjänst på söndagar. "Efter min undervisning frågar jag alltid om det är någon som nu vill ta emot Jesus i sitt hjärta, och det är alltid några som vill. Och vi får döpa muslimer som kommit till tro varje vecka," berättar Annahita. Hon har själv varit muslim men konverterat. I en ny bok berättar hon om sin flykt från Iran och hur hon fått ett nytt liv som kristen. Den har just kommit ut i USA med titeln No More Stranger, något som i förra veckan uppmärksammades av Fox News. Den stora amerikanska nyhetskanalen rapporterar om Annahita Parsans arbete i Svenska Kyrkan där hon gång på gång får vara med och leda muslimer till tro. I intervjun berättar hon också om de hot som riktas mot henne, bland annat knivhot och hot om bombattacker. "Jag har en polisman som jag alltid kan ringa och vi har säkerhetsskydd under våra gudstjänster," berättar hon i Fox News intervju och tillägger att hoten även kommer från avlägsna släktingar. "Men för mig är det som jag gör värt detta," förklarar hon. Annahita Parsan berättar i intervjun att vissa av dem som kommer till tro på Jesus är besökare i Sverige som sedan återvänder till sitt land. "Jag kan inte räkna hur många muslimer som har kommit till tro, men flera hundra kan jag säga att det är. Förr åkte svenskar till andra länder för att missionera, nu är missionsfälten här." Annahita Parsans bok kommer att ges ut på svenska och på hennes hemspråk persiska under 2018. "Mitt mål med boken är att folk ska lära känna Jesus och komma till tro på honom. Inte att de ska lära känna mig eller mitt liv. Det är Jesus som ska vara i centrum." Världen idag 180121.

  Planerar att nå 50 miljoner muslimer med evangeliet. I Sundbyberg har en arabisktalande församling just påbörjat en storsatsning i sociala medier. Deras mål: Att nå 50 miljoner muslimer med evangeliet. "Vi frågade oss själva: Vad skulle göra Jesus glad 2018," säger pastorn Merzek Botros som leder projektet. Världen idag 180131.

  Svensk webbsida vill nå muslimer med Jesus. Muslimer tror på Jesus. Det vill missionsorganisationen All Nations ta fasta på - och har nyligen lanserat webbsidan isaalmasih.se. Syftet är att nå muslimer med evangeliet. Dagen 180211.
  VAD SÄGER KORANEN OM JESUS?
  Många, både muslimer och icke muslimer, blir förvånade när de hör att Koranen talar mycket om Jesus. Många människor vet väldigt lite om Jesus, utöver det att han är en profet. Vid ett noggrant studium av Koranen förstår vi dock att Jesu Kristus ( Isa al Masih) är mer än bara en profet. Han är unik i världshistorien, större än alla profeter, ja mer än bara en profet. Låt oss studera vad Koranen säger.
  Jesus Kristus är den ende i Koranen som:
  - kallas syndfri/ helig/ zakiyya/ (19:19)
  - kallas syndfri/helig före sin födelse (19: 19)
  - är en viktig profet och budbärare vars synder eller bön om förlåtelse inte nämns (Muhammed uppmanas i Koranen att be om förlåtelse för sina synder) (40:55, 47:19)
  - existerade före sin födelse (4:171)
  - var en profet från sin födelse (19:30)
  - blev avlad genom Guds Ande (21:91, 66:12)
  - föddes av en jungfru (19:20)
  - talade i vaggan (5:110, 19:30)
  - vars mor namnges (5:114)
  - uppkallas efter sin mor (5:114)
  - vars mor valdes framför alla andra kvinnor (3:42)
  - är ett exempel/ ordspråk (43:59)
  - är en profet och budbärare och samtidigt ett tecken/ mirakel (19:21, 21:91)
  - kallas välsignad/ mubaarak/ (19:31)
  - uttalar frid över sig själv (19:33)
  - kallas nära Gud (3:45)
  - är ett vittne på domens dag (4:159)
  - har kunskap om/ är ett tecken på den sista dagen (43:61)
  - leds/ hjälps av den Helige Ande (2:87)
  - är Guds förutbestämda nåd/ barmhärtighet (19:21)
  - bekräftar en bok (3:50)
  - helar (5:110, 3:49)
  - skapar (5:110, 3:49)
  - ger liv till de döda (3:49)
  - för fram de döda (5:110)
  - avslöjar dolda ting (3:49)
  - känner av otro inom människor (3:52)
  - tillåter ting som tidigare varit otillåtna (3:50)
  - kallas Kristus eller Messias (4:172)
  - är högt upphöjd i den här världen och i den kommande (3:45)
  - kallas en ande från Gud (4:171)
  - kallas ett uttalande om sanningen (19:34)
  - kallas ett ord från Gud (3:39, 45)
  - kallas Guds ord (4:171)
  - Gud reser upp till sig själv (3:55, 4:158)
  - talade efter sin död (5:117)
  - var levande efter sin död (5:117)
  - lever idag (5:117)
  - det sagts att han är nära Gud (3:45)
  - förklaras vara ett vittne på uppståndelsens dag (4:159)
  - mer än en gång kallas för Guds budbärare (4:157, 171)
  - är en kvinnas säd (3:36)

  Mohammed finds Jesus in Mecca! Mecca! Mohammed shivered with excitement. To think he was really here, at the heart of Islam in Saudi Arabia, the birthplace of the great Prophet whose name he bore - the dream of a lifetime! Although Mohammed served as an imam (pastor) at his local mosque on the island of Sumatra, Indonesia, he had never before made a pilgrimage to Mecca, as all devout Muslims must do at least once. This first hajj in May 1992 fulfilled Mohammed's commitment to the fifth and last pillar of Islam. He went full of expectation that the trip would represent the spiritual climax of his life. On his first day in Mecca, Mohammed signed up for a bus tour of some outlying holy sites. The next morning he arrived early for one of the many regularly scheduled departures, and he sat right behind the bus driver to get a good view out the front window. He was glad the coach did not fill up and seats nearby remained empty. The bus shifted into gear and headed down the road toward the city of Medina and the shrines they would visit. In Medina the Prophet Mohammed had established his the ocratic state after fleeing a murder plot in Mecca in the year 622. With Medina more than 200 miles north of Mecca, Mohammed had plenty of time to strike up a conversation with the bus driver. Above the drone of the engine they exchanged chit-chat, using English as a common language. "Yes, this is my first hajj," Mohammed told the dark-haired driver whose face framed deep, penetrating eyes. "I'm from Sumatra, a Malay - one of the largest Muslim people groups in Southeast Asia." The driver swiveled his head sideways enough to see Mohammed. "You know, you really shouldn't have spent all your money coming here." Mohammed figured he had misunderstood. He leaned forward to catch the driver's words. "Excuse me?" "Coming here on pilgrimage is really a waste of money," the driver repeated unmistakably. "All the rituals seeking to get into Allah's good graces - when you stop to think about it, Islam is full of hypocrisies." Stunned, Mohammed could only listen as the man went on to point out issues he had never considered. For over an hour they conversed as the bus rumbled on through the desert. "The truth is," said the driver, turning to look straight at his passenger, "God wants to know you personally, as a friend, not just at a distance through rituals. Islam can't give you that kind of relationship." With their destination approaching, the driver slowed and downshifted to park at the site. Everyone disembarked, but Mohammed's head spun with new, unthinkable thoughts. In a daze he followed the tour group, yet now everything seemed confused. What did the driver mean? Where did he get such a perspective? How could I possibly run into a person like that in the Holy Land! After the tour Mohammed hurried back to meet the returning bus, eager to get a seat by the driver and resume their conversation. But when he boarded, he looked up to see the face of someone new. His spirits sank. "What happened to the earlier driver?" he asked the man behind the wheel. He got little more than a shrug in response. Mohammed found a seat and stared out the window. During the trip back to Mecca, his heart burned with the words of the man on the morning bus. He felt he could recall the whole conversation from beginning to end. Mohammed's hajj lasted more than a week, but the excitement and anticipation he had brought with him fizzled like air from a leaky tire. Everything he saw and did etched fresh questions and doubts into his mind. As he continued his pilgrimage, he scanned all the buses lined up at each tour site, but never saw his driver again. Back at home, Mohammed's family wondered why he had not returned bubbling with joy from his spiritual zenith. In the solitude of his thoughts he pored over the events of his hajj. He could not forget the driver's words or his face. Yet Mohammed's spirit grappled with perplexities. If Islam is not the true faith, what is? A few days later, Mohammed dropped by the home of a neighbor we will call A-Ching, a Chinese Christian, to borrow something. A-Ching welcomed him inside with customary Indonesian hospitality. As they chatted, Mohammed's eyes lit on something hanging from A-Ching's wall. There within a picture frame he saw the face of his bus driver from Mecca! Mohammed gasped, pointing to the picture. "A-Ching! Do you know this man?" "Yes, I do," came the reply. "That's Jesus. You know Him as Isa." Mohammed sat still as a stone. Isa! The second-highest prophet in Islam - the Christians' Messiah! Could it be ...? When he found his voice, he spoke up quietly. "I have a story to tell you, A-Ching." His neighbor, just as shocked at the tale, listened in silence. When Mohammed finished, he began to choke up, suddenly overcome with conviction of his sin. A-Ching explained the truths Jesus had declared about His own identity and purpose. "Mohammed, you can receive salvation as the free gift of God through Jesus Christ," A-Ching told him. "You can have a personal relationship with God." Mohammed prayed and committed his life to Christ. When he returned home, he gathered his family and spilled out the whole account. Awed at his story and his transformation, they, too, confessed Jesus as Lord and Messiah. A-Ching introduced Mohammed privately to the pastor of his local fellowship. Then, for their own protection, a network of believers spirited the new convert and his family to a safe house in another city where they could receive biblical teaching without risking retribution from angry Islamists. Mohammed's trip to Mecca indeed proved to be the turning point of his spiritual life. But he never expected supernatural revelation to come through his bus driver. bibles4mideast 180511.

  Salafisten mötte Jesus i en dröm. Som ung salafist närde Tomas Samuel en dröm om att bli jihadkrigare. Han ville återvända med segern eller dö i strid för Gud, precis som hans mamma lärt honom. När Tomas Samuels tänkta uppdrag i Irakkriget blev inställt drabbades han av depression. När så Jesus uppenbarade sig för honom i en dröm fick hans liv en helt ny riktning. Inblick 180927.

  Jesus raised a former muslim woman in Etiophia from the dead. Dead for 12 hours. You tube 5:03.

  Islamist började tvivla på Koranen - fann Jesus. Kurden Zanyar var en hängiven muslim som var del av en radikal sunnigrupp. Koranens ord om att döda otrogna fick honom dock att börja ifrågasätta islam. I dag är han kristen och lever under dödshot. "När jag började läsa om Jesus förstod jag hur totalt annorlunda han är jämfört med Muhammed." Världen idag 191205.

  "Kärleken från Gud var så överväldigande." Under hela sin uppväxt brann David Nazareth för islam och var en jihadist som ville få kristna att konvertera till islam. Men Gud förde honom från sitt hemland till Sverige - där han mötte Gud. "Tomheten försvann och för första gången i livet kände jag mig älskad," berättar han. Världen idag 200122.

  "Ryktet om Jesus sprider sig bland iranier." Iranskan ikläddes en hijab och placerades i en liten fängelsecell, där hon förhördes dagligen och pressades att avslöja namnen på andra konvertiter. Ladan vägrade - men bad Gud om att inte heller bli frisläppt. Numera bor Ladan i ett land i väst och reser runt för att bidra till att sätta ljus på förföljelse på grund av tron. Hon vet att hennes fall är långt ifrån unikt, och att inte alla slutar lika bra. Men fortfarande blir hon berörd när hon berättar sin historia, och historierna om de många trossyskon hon har kontakt med och som ännu bor i Iran och angränsande länder. Ladans historia är typisk eftersom den involverar så mycket mörker och fruktan, samtidigt som den vittnar om optimism och hopp. Hon berättar att samtidigt som myndigheterna slår ner på kyrkor, finns det ett växande intresse för Jesus i hemlandet. Världen idag 200218.


  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


  Artiklar

  Info om hur den muslimska religionen förföljer kristna och andra oliktänkande.  Innehållsrik sida om situationen i den islamska världen. Uppdateras regelbundet.

  Mänskliga rättigheter i muslims tappning (engelska).

  Allah'u akbar! Allah'u akbar!

  Den arabiska antisemitismen och Sions Vises Protokoll.

  De historiska skillnaderna mellan de båda sunni och shi'a muslimska sekterna. (engelska)

  Muslimer i Egypten utkräver med hotelser Jitzya av de kristna.

  Radikala muslimer i Egypten tvingar kristna kvinnor att konvertera till islam. (engelska)

  Framsteg kan aldrig göras under Koranens inflytande. (engelska)

  Halva befolkningen i Iran skulle lämna islam om de hade frihet till att göra det. (engelska)

  Den sudiska religiösa polisen Mutawah gjorde en räd och arresterade 40 kristna som var samlade i ett par hem för att bedja. (engelska)

  Kyrkan i norra Afrika ser fram emot en ny början. (engelska)

  Muslimer välkomnar vänskap med kristna. (engelska)

  En fundamentalistisk islamisk ledare i Turkiet hotar att döda sin dotter. (engelska)

  ”Imamerna säger inte hela sanningen” Koranen är tydlig på att en muslimsk kvinna som gifter sig med en kristen man ska dödas. Det säger Gjohn-Marko Berisha, tidigare muslim som blivit kristen, apropå dödshotet mot ett ungt par i Sverige.

  En mördare som erkänt sina blodiga gärningar har blivit upphöjd av de religiösa hårdföra i Iran som en nationell hjälte för att ha mördat 16 prostituerade i en av landets heligaste städer. Seriemördaren erkände:Jag dödade kvinnorna för Guds skull, och för beskyddandet av min religion därför att de var prostituerade och fördärvade andra människor. (2001-08-01).

  Pastor Stanley Sjöberg: Islam har förklarat krig mot västvärlden (2001-09-25).

  Abd al Haqq Kielan (ordförande i Svenska Islamiska Samfundet): Islam förbjuder aggression och accepterar inte terror (2001-09-26).

  Stanley Sjöberg svarar: Där islam styr regerar våldet (2001-09-26).

  Får islam kritiseras? (Ledare i Nya Dagen 2001-09-27).

  Rune Imberg (teolog): Det ”fredliga islam” hotar med dödsstraff (2001-10-03).

  Gjohn-Markko Berisha (pastor och före detta muslim): Imamens påståenden stämmer inte med sanningen (2001-10-03).

  Stefan Gustavsson (direktor för CredoAkademin): Ofriheten i muslimska länder är en följd av religionens grundsyn (2001-10-23). Denna artikel kan rekommenderas!

  Bertil Bengtsson (flyktingpastor): Omvända muslimer dödshotas i Sverige (2001-11-01).

  ...men samtidigt sekulariseras muslimer i Sverige i snabb takt (2001-10-14).

  Muslimer i Sverige som konverterar till kristendom löper stor risk att trakasseras. (2001-11-13).

  När jag berättade för min äldre bror sa han: "tyvärr bor ni i Sverige så jag kan inte slå ihjäl dig". (2001-11-13).

  Islam och slaveriet - en oavslutad historia (2002-05-28).

  Tre hedersmord i Jordanien på en vecka. (2002-09-08).

  Irans ayatolla i Tabriz hotar kända amerikanska evangelister med dödsdom för att ha skändat Muhammed. (2002-09-08).

  Det är tillåtet att i Frankrike kalla islam för "den dummaste religionen". Den franske författaren Michel Houllebecq hade stämts av muslimska företrädare för rasism, men blev 021022 friad.

  Saudi Arabia blocks religious websites.

  Daring leaps of faith.

  Islams orättfärdiga lagar diskriminerar i Guds namn.

  Omvända muslimer i Kristiansand blev mordhotade och misshandlade av sina muslimska landsmän.

  Prästen Åke Eldberg frågar: Varför är islam så olika här mot andra delar av världen? Och får svar av muslimerna Mostafa Malaekah och Martin Lansler i Islamiska Mediakommittén. Läs debatten här.
  Åke Eldberg genmäler på Malaekah och Lansler: Jag undrar fortfarande om ni svenska muslimer tror att det finns en version av islam som kan integreras i ett samhälle där alla religiösa grupper har lika rättigheter? Läs svaret här. Malaekah och Lansler svarar med att Gud har instiftat dödsstraff för avfall från islam. Läs om detta här.

  244 pilgrimer ihjältrampade i Mecka. "Det var Guds vilja", säger Iyad Madani, som är ansvarig för mötet.

  Öga för öga, islams grymma värld. En shariadomstol har dömt att en mans ögon ska plockas bort av läkare och sedan ska batterisyra hällas i ögonhålorna.

  Irans nye president: Känd som "The Terminator", ledde exekutionsplutoner, sköt själv de som inte dog genast i huvudet.

  28-åriga indiska fembarnsmamman Imrana Illahi blev våldtagen av sin svärfar, och beordrades därför av en lokal Sharia-domstol att skilja sig från sin man och istället gifta sig med svärfadern.

  De varnar för att unga muslimer indoktrineras. "Om samma saker sas i en kyrka som man kan höra i en moské skulle det bli ramaskri".

  Ulf Nilsson: Varför blir man självmordsbombare?

  Koranen styrker självmordsbombare. En större undersökning visar att det är islamska övertygelser som motiverar självmordsbombare. De genomgår en rigorös religiös träning. De ber, fastar och memorerar långa stycken ur Koranen. Löften om att omedelbart komma till himlen och få förlusta sig med vin och kvinnor motiverar också.

  I huvudet på självmordsbombare. En imam med examen från al Ahzar universitetet i Kairo förklarade att dessa jihad-krigare får sina synder förlåtna omedelbart när bomben utlöses och de behöver inte stå till svars för något i sitt jordeliv på domens dag. Och i himlen får de förlusta sig med 72 jungfrur och dricka vin.

  39-årige svensk (född i Libanon) som är misstänkt för Londonbomberna hotar Sverige med skräckscener.

  al-Qaida gruppen Ansar al-Sunna uppges ha ett träningsläger i Sverige.

  Islamistgrupper hotar att spränga Stockholms tunnelbana och lägger ut bloddrypande Sverigekartor på nätet.

  ’Fatwa’ by Muslim leaders against terrorism should address 100 verses in the Koran sanctioning violence, expert says. Till exempel: "I will strike terror into the hearts of those who disbelieve. Smite, then, the upper part of their necks and smite off all fingertips" (Surah 8:12 in the Koran).

  Bojkottar Kronfågel. Beslut om halalslakt möter kritik.

  Islamistextremister jublar över katastrofen. "Katrina är en soldat utsänd av Gud i kampen mot Amerika".

  Sveriges imamråd varnar för extrema terrorister i Sverige. Säpo: Vi ser allvarligt på de nya terrorhoten.

  From Muslim Leader to Evangelist for Christ in Nigeria.

  Islams ansikte: Dödshot för att danska Jyllans-Posten publicerade tolv serieteckningar föreställande profeten Mohammed.

  Föräldralösa barn i Pakistan värvas till Jihad, det heliga kriget och tvingas slåss mot grannen Indien. Det påstår en av Pakistans ledande hjälporganisationer.

  Mahathir bin Mohamad - premiärminister i Malaysia 1981-2003: Trots att profeten Muhammed förkunnade en enda lära finns i dag tusen läror som förklarar sig vara islam. Splittringen har krävt miljoner dödsoffer.

  Svensk imam bad om död åt islams fiender.

  Svenska imamer som radions eko-redaktion talat med: "Muslimska kvinnor bör inte gifta sig med icke-muslimska män".

  Stockholmsmoskén sålde judefientligt material. På kassetterna ber man gud om hjälp med att utrota judarna och uppmanar till Jihad, ett heligt krig.

  JK utreder de antisemitiska kassetterna.

  JK lägger ner utredningen. Orsak: Sveriges Radio vill inte lämna ut kassetterna.

  Muslim scholar: Killing civilians OK. Head of Islamic center in London responds to attack. World Net Daily 050712.

  Det extremistiska pakistanska partiet Jamaat-e-Islami utlovar en belöning på 60.000 kronor till den som dödar en grupp danska tidningstecknare som avbildat profeten Muhammed. DN 051202.

  Islamofobi saknas i Säpo-statistik. DN 051202

  Muslimer i Paris tvingar en evangelisk församling (Temple de Paris evangelical church) på 300 medlemmar att flytta från "deras" område, "otherwise we'll make life miserable for you." Religon Today 051202.

  Face of Muhammed. Blogg om Muhamedkarikatyrerna i Jyllandsposten.

  FN granskar Jyllandspostens publicering av porträtt föreställande profeten Mohammed. Dagen 051207

  Nalin Pekgul: Muslimsk fundamentalism hotar Europa. Dagen 051214

  Danmark hotas med handelsbojkott av den islamiska samarbetsorganisationen ISESCO. Detta så länge ingen officiell ursäkt kommer för de teckningar av profeten Muhammed som tidigare i höstas publicerades av tidningen Jyllands-Posten. Sveriges Radio 051227.

  Arabstater kritiserar Danmark. Svenska Dagbladet 051229 och Kyrkans Tidning 051228.

  Danmark går med på att diskutera Muhammed-karikatyrer. Dagens Nyheter 051230.

  Islam hotar Danmark -Persson tiger. Abd al Haqq Kielan, ordförande för Svenska islamska samfundet, liknar teckningarna i Jyllandsposten vid en början på Förintelsen av judarna, fast nu mot muslimer. Struntprat! Världen idag 060102.

  Abd al Haqq Kielan: Enligt islamsk lag får en muslim inte bli kristen. Världen idag 060104.

  Inget åtal för danska Muhammed-teckningarna. Expressen 060107.

  Shahid Mehdi, muslimsk skriftlärd: "Kvinnor som inte bär slöja inbjuder till våldtäkt". I Norge är två av tre våldtäktsmän muslimer, 80 procent av offren norskor. Världen idag 060109.

  Islamister över hela världen angriper ledande dansk tidning som publicerat skämtbilder av Muhammed. Världen idag 060109.

  Stig Fredrikson, Publicistklubben: Det handlar om en kulturkrock. Världen idag 060109.

  Det handlar också om islamiskt hat: Iranian Pilgrims in Mecca Shout "Death to America, the Great Satan" in an Anti-American Rally. Och "Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar." MEMRI 060109.

  Pia Kjærsgaard kallar muslimer förrädare. Svenska Dagbladet 060109.

  Muslimer stämmer Pia Kjærsgaard. Aftonbladet 060110.

  Kristna tidningen Magazinet i Norge publicerar Jyllands-postens teckningarna om Muhammed. Expressen 060110.

  Magazinet trykker omstridte Muhammed-tegninger. Magazinet 060110.

  Per Edgar Kokkvold i Presseforbundet støtter trykking av Muhammed-tegninger. Magazinet 060110.

  Både sinte og takknemlige brev strømmer inn til Magazinets redaksjon. Magazinet 060110.

  Norske medier trykker Muhammed-tegninger. Jyllands-Posten 060110.

  Webb-TV - Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen om muslimernas anklagelser mot Danmark. Jyllands-Posten 060110.

  Jyllands-Postens alla artiklar i ämnet. Jyllands-Posten 060110.

  Två av teckningarna. Jyllands-Posten 050929.

  The 12 Muhammed Drawings. face-of-muhammed.blogspot.com

  Dagbladet tryckte även teckningarna. Dagbladet 060109.

  345 pilgrimer har omkommit i Mecka och över 1000 personer kan ha skadats när de skulle kasta sten på djävulen. Aftonbladet 060110.

  Danska imamer spred egna bilder om Muhammed som pedofil och utrustad med gristryne! DN 060112.

  Tidningen Magazinets chefredaktör har fått dödshot efter publicering av skämtteckningar på profeten Muhammed, som publicerats i Jyllands-Posten. Världen idag 060113.

  Dödshoten - islams rätta ansikte? Världen idag 060113.

  Muslimerna i Danmark söker nu dialog om Muhammed: "Vi har också gjort fel." Dagen 060114.

  Kors og bibeler er bandlyst på flyet til Saudi-Arabien. Kristeligt Dagblad 060112.

  Stadig flere muslimer i Danmark deltar nå i debatten om ytringsfrihet og overlater ikke til imamene å representere deres meninger. Magazinet 060116.

  49 Moderata muslimer försvarar Jyllands-Posten. Svenska Dagbladet 060117.

  Världens största islamiska organisation OIC fördömer publiceringen av karikatyrer av profeten Muhammed i den norska tidskriften Magazinet. Dagens Nyheter 060119.

  Danmark och Norge hotas av bojkott. Dagen 060121.

  Saudiarabien kallar hem ambassadör från Danmark. Dagens Nyheter 060126.

  Saudiarabien bojkottar Arla Foods produkter. Svenska Dagbladet 060127.

  Planerade terrorattack - mot Rosenbad. Hemlig plan mellan nazist och militant muslim avslöjad. Aftonbladet 060127.

  Jyllandsposten förklarar sig. karikatyrteckningar på profeten Muhammed inte syftade till att kränka någon. Dagens Nyheter 060128.

  En majoritet av danskarna anser att varken statsministern eller Jyllands-Posten ska be om ursäkt för teckningarna av profeten Muhammed. Dagen 060128.

  Muslimer tar upp karikatyrerna i FN. Danska flaggor bränns i Nablus på Västbanken. Medlemmar av al-Fatah och al-Aqsa-martyrernas brigader pekas ut för flaggbränningen. Arla förlorar nu minst 10 miljoner per dag. Arlas produkter har plockats bort från butikshyllor på hela Arabiska halvön. Expressen 060129.

  Orsaken är al Aqsabrigadernas hotfulla flygblad som ger svenskar och danskar 48 timmar att lämna "Palestinas jord". Dagens Nyheter 060130.

  Siste svensken vill inte lämna Gaza. Det skulle bli en katastrof för palestinierna. Christer Nordahl är tillförordnad chef för flyktingorganet UNRWA:s verksamhet i Gaza. Dagens Nyheter 060130.

  Danska Röda korset evakuerar sina medarbetare. Dagens Nyheter 060130.

  Muslimska och danska hackare angriper varandra. Dagens Nyheter 060130.

  Arla stänger mejeri i Saudiarabien med 800 anställda. Dagens Nyheter 060130.

  Saudiarabiens ambassadör hemkallad från Danmark. Norska UD markerar emot Magazinets Muhammed-teckningar. Världen idag 060130.

  Irakisk milisgrupp hotar med attack mot danska mål. Dagens Nyheter 060130.

  Jyllands-Posten ber om ursäkt. Dagens Nyheter 060130.

  Jyllands-Posten ber muslimer om ursäkt och Anders Fogh Rasmussen beklagar bilderna. Aftonbladet 060130.

  Freivalds talade med Abbas om hot. Aftonbladet 060130.

  Kristna assyrier får ta konsekvenserna av Muhammedbilder i dansk press. Dagen 060131.

  Svenskar varnas för att stanna kvar i Palestina. Dagen 060131.

  Svenskar varnas för att stanna kvar i Palestina. Dagen 060131.

  Frågor och svar om publiceringen av Jyllands-Postens Muhammedbilder. Dagens Nyheter 060131.

  Demonstranterna i Gaza brände danska flaggor, skanderade "Krig mot Danmark, Död åt Danmark" och krävde en arabisk bojkott av produkter från Danmark. Dagens Nyheter 060131.
  Kommentar: Demonstranterna avfyrade skott i luften och brände danska och amerikanska flaggor samt porträtt av Danmarks statsminister Anders Fough Rasmussen och USA:s president George W Bush. Motsvarigheten till illdåd skulle vara att vi i väst brände palestinska och arabiska flaggor samt porträtt av islamiska och arabiska ledare! Islam bevisar med sina handlingar att deras religion är våldsam och Muhammed är deras profet.

  Religiöst fördömande mot dansk Irakstyrka. Fatwa utfärdad av en "terrorist" i södra Irak. Dagens Nyheter 060131.

  Bombhot och fatwa drabbar Danmark. Dagens Nyheter 060131.

  Jyllands-Postens ursäkt. Jyllands-Posten 060131.

  Dansk imam kritisk mot ursäkt. Dagens Nyheter 060131.

  Falskt bombhot mot Jyllandsposten. Dagens Nyheter 060131.

  Generalkonsuln tror hotbilden mot svenskar reduceras. Dagens Nyheter 060131.

  Extrema islamister hotar med självmordsattacker i Sverige och Danmark. De kallar sig "Glory Brigades In Northern Europe". Aftonbladet 060131.

  Nya falska bombhot mot Jyllands-Posten. Dagens Nyheter 060201.

  Bomber mot kyrkor kan bero på teckningar av Muhammed. Dagen 060201.

  Hamasledare vill att skämttecknare straffas. Dagens Nyheter 060201.

  Reaktionen på Jyllands-Postens publicering säger oss något om islam och demokratin. Dagen 060201.

  Protesterna sprider sig i den muslimska världen. Dagens Nyheter 060201.

  Bilderna publiceras i flera länder. Aftonbladet 060201.

  En lång rad tidningar över hela Europa publicerar nu bilderna. Svenska Dagbladet 060201.

  Franska dagstidningen France Soir publicerarar karikatyrerna av profeten Muhammed på ett helt uppslag. Dagens Nyheter 060201. 83 procent av DN:s läsare tycker att det är rätt att fler publicerar Muhammed-karikatyrerna, 14 procent tycker att det är fel.

  Mohammed-Karikaturen: Dänische Zeitung gibt sich geschlagen. Die Welt 060201.

  Die umstrittenen Karikaturen. Die Welt 060201.

  Carsten Juste, Jyllands-Postens chefredaktör, gläds åt stödet från de europeiska tidningar som beslutat att trycka de omstridda karikatyrerna. Dagens Nyheter 060201.

  Sveriges muslimska råd: Bilderna borde klassas som hets mot folkgrupp. Dagens Nyheter 060201.

  Muslimskt missnöje med dansk ursäkt. Svenska Dagbladet 060201.

  Satirbilder om judar vanligt i muslimska tidningar. Världen idag 060201.

  Arla-bojkott oroar mjölkbönder. Dagens Nyheter 060202.

  Dämpad franskmuslimsk reaktion. Dagens Nyheter 060202.

  Nya hot kring Muhammedteckningarna. Svenska Dagbladet 060202.

  Skriftligt hot från Folkets motståndskommitté och al-Aqsamartyrernas brigader: "Var och en i Palestina som har danskt, norskt eller franskt pass är fredlös". Dagens Nyheter 060202.

  Tysk kidnappad av misstag på Västbanken. Dagens Nyheter 060202.

  Muhammad cartoon row goes global. In Pakistan, hundreds of students set fire to French and Danish flags in protest at the drawings. Aljazeera 060202.
  Kommentar: Den islamiska världen börjar göra precis det som karikatyrerna utvisar!

  Muslimer i Norden skadas av kampanjen. Fanatiker tar för givet att de själva skall ha all rätt i världen att komma till tals, men ser ogärna att deras kritiker ges utrymme. Svenska Dagbladet 060202.

  Beväpnade män intog EU-kontoret i Gaza - Militanta palestinier krävde ursäkt för Muhammed-bilder. Aftonbladet060202.
  Kommentar: Stora likheter mellan denna bilden av en beväpnad islamist och Muhammed-karikatyrerna!

  Nederländernas mest kända kritiker av islam, Ayaan Hirsi Ali: "Ge aldrig efter för muslimska hot". Dagens Nyheter 060202.

  Allvarligt om islam behandlas med silkesvantar efter dansk ursäkt att inte röra upp getingboet igen. Dagen 060202.

  Chefredaktören för norska Magazinet skakad efter Muhammedpubliceringar. Dagen 060202.

  Muslimska rådet i Sverige: Det här är ingen enskild händelse. Dagen 060202.

  Norge stänger diplomatkontor på Västbanken. Dagens Nyheter 060202.

  EU-kommissionären Franco Frattini tycker Muhammedkarikatyrer var obetänksamma. Dagens Nyheter 060202.

  Danmark kallar till diplomatiskt krismöte. Dagens Nyheter 060202.

  Veckotidningen al-Shihan i Jordanien publicerar en del av bilderna.
  "Vad bidrar mest till att skapa fördomar om Islam - de här teckningarna eller bilder på en kidnappare som skär halsen av sina offer framför kamerorna eller en självmordsbombare som spränger sig själv i luften under ett bröllop i Amman?"
  "Vi får inte glömma att några av våra imamer använder moskéerna för att förolämpa andra religioners troende." Expressen 060202.

  Norska bloggare uppmanar till aktion: Publicera bilder av Muhammed. Expressen 060202.

  Bråket om Muhammedteckningarna dag för dag. Svenska Dagbladet 060202.

  Islamsk intolerans: När kristna kände sig kränkta inbjöd de till samtalskväll. När muslimer känner sig kränkta hotar de med bomber och dödshot, stänger ambassader, utöver handelsbojkott och gör påtryckningar i FN. Världen idag 060202.

  Kräkreflexer hos kränkta muslimer får aldrig avgöra yttrandefrihetens gränser. Svenska Dagbladet 060202.

  Antisemitism på tv når tusentals hem i Sverige. "Profeten sa: Domedagen kommer endast när muslimer bekämpar judar och dödar dem, tills juden gömmer sig bakom träd och stenar och träden och stenarna ska säga: ’O, muslim, o, Allahs tjänare, det finns en jude bakom mig. Kom och döda honom’" . Världen idag 060203.

  Så tycker DN-läsare om Muhammed-konflikten. Dagens Nyheter 060203.

  DN har träffat karikatyrtecknarna. De lever under polisskydd. Dagens Nyheter 060203.

  Grönlandstidningen Sermitsiaq publicerar Muhammedbilder. Sermitsiaq 060203.

  Sermitsiaq offentliggør Muhammedtegninger. Dagens Nyheter 060203.

  USA (talesmannen Kurtis Cooper vid det amerikanska utrikesdepartementet ) fördömer Muhammedkarikatyrer. Dagens Nyheter 060203.

  Afghanistans president Karzai vill att muslimer "förlåter" teckningarna. Dagens Nyheter 060203.

  Upprörda känslor i svenska moskéer. Dagens Nyheter 060203.

  Danmark varnas av brittisk imam: Vårt budskap till Danmark och hela västvärlden är att om de inte tar itu med det som hänt, så öppnar det vägen för muslimer med dåliga tankar. Dagens Nyheter 060203.
  Kommentar: Dåliga tankar som framkallats av danska imamer som reste till Mellanöstern för att skapa denna oron.

  Terrorvåg hotar nu hela Europa. Dödsstraff ska användas mot alla som förolämpar profeten, säger en talesman för Londonbaserade islamistgruppen al-Ghurabaa. Expressen 060203.

  Irans utrikesministerium hotar Sverige. Expressen 060203.

  Mulla Krekar: Kriget har startat. Att Magazinets chefredaktör ångrat sig spelar ingen roll. Expressen 060203.

  Bin Ladin vår älskade! Danmark måste sprängas i luften! skanderade demonstranter i Ramallah. Svenska Dagbladet 060203.

  Norska hjälparbetare attackerade. Biståndsarbetet i Sudan avbryts efter stenkastning. Aftonbladet 060203.

  Säpo fruktar attacker från enskilda fanatiker. Expressen 060203.

  Jihad Momani, chefredaktör för den jordanska veckotidningen Shihan förlorade jobbet. Expressen 060203.

  Danska ambassaden i Jakarta stormades. Expressen 060203.

  Arabiska medier: Vi väntar på en officiell ursäkt. Expressen 060203.

  Danmarks regering kan inte be om ursäkt. Dagens Nyheter 060203.

  Journalister i terrorskräck. "Vi kan inte be om ursäkt - vi lever i ett fritt land". Aftonbladet 060203.

  Världen har lärt sig att det är förbjudet att avbilda profeten Muhammed. Dagens Nyheter 060203.

  Bejzat Becirov, Isalmic centers ordförande i Malmö: Publiceringen berodde inte på okunskap. Snarare var den ett politiskt spel mellan tidningen och den danska regeringen. Dagens Nyheter 060203.

  Norska muslimer lovar att medla. Dagens Nyheter 060203.

  Fransmän våndas över yttrandefrihet. Dagens Nyheter 060203.

  Sveriges, Norges, Danmarks och Chiles ambassader i Syrien sattes i brand. Demonstranterna stormade den danska ambassaden med ropet: "Allah är stor". Den danska flaggan brändes och ersattes med en fana med texten: Ingen Gud utom Allah, Muhammed är hans profet. Dagens Nyheter 060204.

  Svenska ambassadören: "Säkrast att gå därifrån". Dagens Nyheter 060204.

  Syriens utrikesminister ber om ursäkt. UD:s protest: "Syrien har brustit i detta eftersom attacken kunnat ske utan att de syriska myndigheterna ingrepp." Dagens Nyheter 060204.

  Dansk polis grep 100 protesterande. Dagens Nyheter 060204.

  Påven fördömer Muhammedkarikatyrer. Enligt AFP har ytterligare en jordansk tidning, Mehwar, publicerat teckningarna och en förundersökning har inletts även mot den. På lördagen publicerades karikatyrerna i två av Nya Zeelands tidningar, Dominion Post och The Press, i syfte att  visa för läsarna vad bråket handlar om och ge dem möjlighet att ta ställning själva , förklarade en av utgivarna, Tim Pankhurst. Dagens Nyheter 060204.

  Iranska sanktioner för Muhammedteckningar. Överväger nu att bryta ekonomiska avtal med länder där karikatyrerna har publicerats. På Irans tänkbara "svarta lista" hamnar Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Nya Zeeland, Schweiz och Polen. Iran har tidigare meddelat att man inte kommer att utfärda visum till journalsiter från länder där karikatyrerna har publicerats. Dagens Nyheter 060204.

  Norrmannen Per Edgar Kokkvold, generalsekreterare i Norsk Presseforbund, har hotats till livet sedan han blev förväxlad med en redaktör på Jyllands-Posten och utpekad som Muhammed-tecknare. Expressen 060204.

  Uppmaning till kamp i fredagsbönen från många länder: "Om de vill ha ett religionskrig så är vi redo", sade imamen Hassan Sharaf i Nablus. sedan han blev förväxlad med en redaktör på Jyllands-Posten och utpekad som Muhammed-tecknare. Expressen 060204.

  Bara en Muhammed-teckning i Kanada, av den franskspråkiga Le Devoir. Svenska Dagbladet 060204.

  Danska konsulatet i Beirut satt i brand. "Död åt danskarna", skanderade små grupper, andra bar på plakat med texter som "Ni säger att ni är civiliserade, vi säger att det är ni som skapar terrorismen." Dagens Nyheter 060205.

  Laila Freivalds kritiserar den syriska polisen: "De gjorde inte sitt jobb." Aftonbladet 060205.

  Experter varnar för nya angrepp. Aftonbladet 060205.

  Sverige höjer säkerheten på ambassader. Dagens Nyheter 060205.

  Svensk linje bestäms på måndagen. Dagens Nyheter 060205.

  Irak stoppar handel med Danmark. Dagens Nyheter 060205.

  Protester också i Afghanistan av mer än 1000 personer. De protesterande krävde att ansvariga för publiceringen skulle dras inför rätta och att tidningar som tryckt bilderna skulle förbjudas.Dagens Nyheter 060205.

  Amerikansk tidning, The Philadelphia Inquirer, publicerar karikatyr. Tidigare har The New York Daily Sun publicerat två av teckningarna. Dagens Nyheter 060205.

  Imamer försökte hejda våldet i Beirut. Syrien ligger bakom mycket av det här. Flera bussar hade kommit över gränsen från Syrien. Dagens Nyheter 060205.

  USA: Syrien kände till attacken mot ambassaderna i Damaskus i förväg. Dagens Nyheter 060205.

  Svenska i Beirut: Rykten går redan om nya demonstrationer. Dagens Nyheter 060205.

  Niklas Ekdal: Danmarks sak blir vår. Dagens Nyheter 060205.

  Svenska kyrkan kommenterar inte Muhammedkarikatyrer. Dagens Nyheter 060205.

  Syrien beskylls för konsulatsbränderna. Svenska Dagbladet 060205.

  Demonstranter stormade danska ambassaden i Teheran. Aftonbladet 060206.

  Brandbomber mot danska ambassaden i Teheran. Orolig dag på flera håll i Mellanöstern och i Asien. Dagens Nyheter 060206.

  Flera döda i protesterna mot Muhammedbilder. Aftonbladet 060206.

  Terrorshejk från Saudiarabien ville ta över svensk moské i Malmö. Han samlade pengar till al-Qaida. Aftonbladet 060206.

  Laila Freivalds informerade partiledarna. "Vi accepterar inga attacker". Aftonbladet 060206.

  USA står "solidariskt" bakom Danmark och Norge. Dagens Nyheter 060206.

  Prästen i Beirut: "Det var inga människor som hemsökte oss. Det var monster." Dagens Nyheter 060206.

  Iran bryter alla handelsförbindelser med Danmark. Dagens Nyheter 060206.

  Liber Förlag har dragit in boken "Religion" publicerad hos Almqvist & Wiksell 1993. Detta sedan bland annat Hagaskolan i Varberg upptäckt att den innehåller två bilder av profeten Muhammed. Imamen Abd al Haqq Kielan säger att islam har bildförbud också på profeter som Moses och Jesus. Dagens Nyheter 060206.

  Ilskan växer i Storbritannien över de aggressiva protesterna mot Muhammed-teckningarna. Dagens Nyheter 060206.

  Jerusalem Post publicerar några av karikatyrerna. Dagens Nyheter 060206.

  Redaktören för en tidning i Malaysia, Sunday Tribune med en upplaga på 48 000, har avgått efter att ha publicerat en dansk teckning av profeten Muhammed.. Även i Jemen, veckotidningen al-Hurriyya (Frihet), har en tidning återgett Muhammed-bilder. Även Jordanien och Marocko har publicerat karikatyrerna, naturligtvis med konsekvenser för redaktörerna. Svenska Dagbladet 060206.

  I tidningar från arab- och muslimvärlden förekommer det frekvent att satirbilder, av judar och judiska religiösa symboler, publiceras. I både statliga och ickestatliga medier hånas judar som folkgrupp och utmålas som onda och fientliga mot övriga världen. Världen idag 060206.

  Stor anti-dansk manifestation i Algeriet. Omkring 2.000 algerier brände danska flaggor och citerade Koranen. Dagens Nyheter 060206.

  Can you imagine how people would react if Christians were to react in such a way to a mere cartoon? I recall clearly the National Gallery of Victoria, Australia hosting an "exhibition" of a most vulgar piece of "art" in October 1997. The "artist" was Andres Serrano. His work was titled "Piss Christ", painted in 1989. It was a photographic rendering of a crucifix submerged in urine. Though offensive to our faith, we did not riot worldwide over it's publication, or celebration. (Rob 060207).

  The New York Times rushed to praise a frivolous Broadway play showing Jesus having gay sex with Judas, yet hasn't dared to reproduce a Danish cartoon making a serious point about the misuse of the teachings of the prophet Mohamed by Islamist terrorists.

  Muslim Militants Threaten Christians and Europeans. Religion Today 060207.

  16 årig gymnasist i Turkiet skjöt ihjäl katolsk präst under det att han skrek "Gud är störst!". Pojken säger till polisen att han var påverkad av sin ilska mot de danska Muhammed-karikatyrerna. Svenska Dagbladet 060207.

  EU varnar Iran för handelsbojkott. Dagens Nyheter 060207.

  Sex norska soldater skadade i Afghanistan på grund av teckningarna. Några av svenskarna skärrade på grund av folkmassans angrepp mot Natostyrkan. Dagens Nyheter 060207.

  Fogh Rasmussen får stöd av president Bush. Dagens Nyheter 060207.

  Muhammed-krisen gör Fogh dyster. Svenska Dagbladet 060207.

  Danska ambassaden i Teheran åter under attack. Dagens Nyheter 060207.

  Iranska regimen utnyttjar ilskan. Svenska Dagbladet 060207.

  Danska flaggor säljer bra i Gaza. Svenska Dagbladet 060207.

  Bokförlaget Liber hävde försäljningsstoppet av läroboken "Religion" efter expertråd. Dagens Nyheter 060207.

  Freivalds träffade muslimska ambassadörer. Dagens Nyheter 060207.

  Frågor och svar om Muhammedkarikatyrerna. Dagens Nyheter 060207.

  Den muslimske predikanten Abu Hamza dömdes till sju års fängelse av en domstol i Storbritannien för flera fall av uppvigling till mord och för hets mot folkgrupp. Dagens Nyheter 060207.

  En maronitisk kyrka attackerades i Libanon. Dagen 060207.

  Arabisktalande frikyrkoförsamling i Göteborg vandaliserad. Dagen 060207.

  "Vi har kastat karameller till islamisterna". Forskare tror att auktoritära regimer nu ser chansen att rikta folkets missnöje mot något annat. Dagen 060207.

  Teckningarna kan bli dyra. Skandinavien exporterar för 36 miljarder kronor till Mellanöstern. Näringsliv 24 060207.

  Vid en demonstration i det palestinska flyktinglägret Ain al-Houlwa i Libanon ropade folkmassan: "Varje muslim måste döda en dansk, fransman eller annan västerlänning." (Expressen 060207).

  Putin: Inskränk pressfriheten. Världen idag 060208.

  FN, Islamiska konferensen och EU enade om Muhammedbilder. Världen idag 060208.

  Imamer spred falska Muhammed-bilder och ljög om dess tillkomst. Världen idag 060208.

  Förvirrad Ayatolla Ali Khamenei i Iran anklagar Israel för Muhammedbilder. Världen idag 060208.

  Hjärnan bakom uppviglingen mot Danmark, imamen Ahmed Abu Ladan.
  Jag tittar på ett förfalskat porträtt av profeten Muhammed, som den danske imamen Ahmed Abu Ladan hade med sig vid jultid vintern 2005, när han reste runt i arabvärlden för att informera om de satiriska teckningarna i Jyllandsposten. Bilden föreställer en fransman utklädd till gris, som deltar i en årlig, lite löjlig, provinsiell tävling i Frankrike, om vem som kan låta som en gris på det mest illusoriska sättet. Nöff nöff. Mannen är iklädd ett gristryne av plast och stora svinöron, för att göra intryck på juryn. Fotot togs i augusti 2005 och den hade den danska imamen med sig i en lätt retuscherad form under den så kallade informativa rundresan till de olika arabiska huvudstäderna om hetsen mot muslimerna i Europa. Flera tidningar i Europa som är tillförlitliga har redan skrivit om denna nya twist i följetongen om teckningarna i Jyllandsposten. För att inte tala om mängder av så kallade ofina bloggar, som också rapporterar om hur hetsen i arabvärlden mot lilla Danmark sparkades igång. Fotot på fransmannen Jacques Barrot med grisnäsan hade imamen lagt till bland de andra, i hans tycke, tämligen oförargliga teckningarna i Jyllandsposten. Han gjorde dessutom en poäng av att fransmannen med gristrynet av plast faktiskt föreställde profeten Muhammed. Och det bidrog på ett mycket markerat sätt till att effektivisera uppviglingen mot Danmark. Till slut brände en arabisk pöbel i Damaskus ner den danska (och svenska) ambassaden. (Dick Haas 060208)

  Gruppen från Islamisk Trossamfund kompletterade portföljen med de tolv teckningarna i Jyllands-Posten med tre egna obscena skapelser. En framställde Muhammed som pedofil (enligt islamisk tradition, hadith, gifte sig Muhammed med sexåriga Aisja och äktenskapet "fullbordades" när Aisja var nio) en annan påstods föreställa Muhammed som gris. Den sistnämnda "teckningen" har kunnat beläggas som en fotokopia av ett suddigt foto från AP, där en man vid namn Jacques Barot i augusti 2005 deltog i en lokal fransk tävling i "grisgrymtning" (inget med Muhammed att göra alltså). (Contra 060307)

  Hundratals palestinska tonåringar attackerade högkvarteret för den internationella observatörsstyrkan i Hebron, där tolv svenskar ingår. Dagens Nyheter 060208.

  Svenskar evakuerades från Hebron. Dagens Nyheter 060208.

  Fler döda i nya protester mot Muhammed-karikatyrerna i Afghanistan. Dagens Nyheter 060208.

  Fransk satirtidskrift publicerade de tolv omtalade Muhammed-karikatyrerna. Dagens Nyheter 060208.

  Får man teckna av profeten? Aftonbladet 060208.

  Irans största tidning har utlyst en tävling om de bästa karikatyrerna av Förintelsen. Jyllands-Posten tänker inte publicera dem. Dagens Nyheter 060208.

  USA:s utrikesminister Condoleezza Rice anklagade både Iran och Syrien för att medvetet ha underblåst antivästliga stämningar. Dagens Nyheter 060208.

  Iran avvisar anklagelse från Rice. Expressen 060208.

  KG Hammar ser Muhammedkarikatyrerna som en provokation mot muslimer. Jyllandspostens publicering var en provokation. Kyrkans Tidning 060209.
  Kommentar: När de blasfemiska Ecce Homo-bilderna av Jesus och lärjungarna visades i Uppsala Domkyrka hade KG Hammar inget att invända mot det. De protesterande var bara bibeltroende som på sin höjd vid något tillfälle kastade någon rutten tomat. Nu har ambassader bränts ner och fanatiska muslimer visar sitt dödsförakt mot karikatyrerna. Då vänder ärkebiskopen kappan efter vinden och förklarar bilderna vara en provokation. Det kan de nog vara för muslimer som ser Muhammed som deras heligaste profet och föredöme men för oss Jesus-troende som inte har Jesus som en poet utan som vet att han var det renaste himlen sänt till jorden för vår eviga frälsning så var Ecce Homo-bilderna nidbilder och en provokation för vår tro.

  Så tycker DN:s läsare om karikatyrutvecklingen. Dagens Nyheter 060209.

  Bojkotten av danska varor slår hårt mot anställda muslimer i arabländerna. En muslim i Beirut: "Det är fel på mentaliteten både hos dem (i Danmark) och hos oss i arabvärlden." Dagen 060209.

  Det är bara några få procent av Europas muslimer som aktivt praktiserar sin religion. Dagen 060209.

  Hizbollahs ledare Sayyed Hassan Nasrallah: "I dag försvarar vi vår profet med ord, men vi är redo att försvara honom med vårt blod". Enligt Nasrallah kan det bli en kompromiss först då Danmark ber om ursäkt och europeiska parlament stiftar lagar som förbjuder förolämpningar av profeten Muhammed. Dagens Nyheter 060209.

  Livets Ord fördömer karikatyrteckningarna. Dagens Nyheter 060209.

  Magazinet-redaktören polisanmäld av en muslimsk organisation. Dagen 060209.

  Talibanerna erbjuder guld för mord på karikatyransvariga. Expressen 060209.

  Freivalds kritiserar svenska Muhammedbilder. Syrien protester mot att det invandrarfientliga partiet Sverigedemokraterna (Sd) publicerat en skämtteckning av profeten Muhammed. Säpo och UD fick Sverigedemokraternas internetleverantör att släcka ned partiets hemsidor på internet. Dagens Nyheter 060209.

  Sverige varnas av arabiska medier. Nyheten att en svensk tidning publicerar egna Muhammedkarikatyrer toppar arabiska nyhetssändningar. Expressen 060209.

  Terrorexpert: Konflikten har blivit vår. Expressen 060209.

  Sverige dras in i Muhammedkonflikten. Den militanta rörelsen Hizbollahs tv-kanal al-Manar har visat inslag där Sverige påstås häckla profeten Muhammed. Svenska Dagbladet 060209.

  Bakgrunden till teckningarna i Jyllands-Posten var att författaren Kåre Bluitgen skrivit en barnbok om profeten Muhammeds liv och sökte efter en illustratör. Det visade sig att tilltänkta illustratörer inte vågade ställa upp, för att de blivit utsatta för hot från islamister. Jyllands-Posten ställde då frågan om Danmark var underkastat islamisk censur och inbjöd de 40 medlemmarna i landets tidningstecknarförening att ge sin syn på Muhammed. Tolv stycken kom med bidrag till Jyllands-Posten, men det var egentligen bara tio som återgav "profeten" Muhammed. Den elfte visade Kåre Bluitgen och den tolfte visade "skoleleven Muhammed" som på en svart tavla skrev om "Jyllands-Postens reaktionära provokation". Teckningarna återfinns bland annat på "Jihad i Malmös" blogg, se veckans länktips nedan. Bluitgen har numera fått tag på en person som illustrerat hans bok, men tecknaren är anonym. Bluitgens bok är en kortfattad neutral berättelse om "profeten" Muhammeds liv. (Contra 060307)

  Var i Koranen står det att Muhammed inte får avbildas? I antik muslimsk tradition har det varit fullt tillåtet att avbilda "profeten" Muhammed. Det finns i Koranen inget uttalat förbud mot avbildning av "profeten", men väl ett förbud riktat mot avgudadyrkan och avbildsdyrkan. I princip samma påbud som i tio Guds bud riktar sig mot avbildning av Gud: "Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren din Gud" (2 Mosebok 20:4-5). Motsvarande finns i Koranen sura 5:92 ("Ni rättrogna, i sanning är vin, hasardspel, avgudabilder och lottkastning avskyvärda och Satans verk") och 21:52. På Medeltiden var det dock inte ovanligt med bilder av Muhammed i muslimska skrifter och helgedomar. Med tiden försvann de, och det gäller särskilt i den sunnitiska varianten av islam. (Contra 060307)

  While the debate rages, an important point has been overlooked: despite the Islamic prohibition against depicting Mohammed under any circumstances, hundreds of paintings, drawings and other images of Mohammed have been created over the centuries, with nary a word of complaint from the Muslim world. The recent cartoons in Jyllands-Posten are nothing new; it's just that no other images of Mohammed have ever been so widely publicized. Fria Iranvänner.

  Muhammedkarikatyrerna publicerades i en tidning i Egypten redan i höstas utan att det bröt ut några kravaller!" (Dagens eko 060210).
  Kommentar:
  Detta visar att det är uppiskade stämningar från muslimska ledare mot västvärlden som är själva drivkraften till oroligheterna och protesterna.

  Muhammedkarikatyrer publicerade i tre tidningar i Egypten i fjol. Dagens Nyheter 060210.

  Trodde vi inte alla att islam förbjuder bilder på profeten? Det gjorde vi. Men vi var felinformerade. Avbilda eller inte avbilda, det beror på vilken muslim man är. Islams historia är fylld med perioder då Muhammed avbildades. Och ingen sade egentligen knäpp. Ändå blev jag litet förvånad när jag upptäckte häromdagen att den egyptiska tidningen al Fadjer i Kairo återgav Jyllandspostens samtliga tolv teckningar redan den 17 oktober 2005! Man förklarade också varför teckningarna blev ritade. Det vill säga, två veckor efter den första publiceringen i Danmark kan muslimska läsare i Kairo ta del av bilderna. Och man hör inte så mycket som ett pip i Kairo. Inga arabiska eller muslimska ledare eggar massan till upplopp mot Danmark eller resten av Europa. Först när de danska imamerna dök upp och fick igång en politiserad debatt om hur västvärlden försöker undergräva den muslimska världen med begrepp som demokrati och frihet, blev det liv i luckan. De muslimska ledarna möts för rådslag i Mecka i december - och för motaktioner. Och hur det gick sedan vet vi nu på ett ungefär. (Dick Haas 060209)

  Photo: Persian or central Asian illustration showing Mohammed (on the right) preaching.

  Mohammed Image Archive. Depictions of Mohammed Throughout History. The recent cartoons in Jyllands-Posten are nothing new; it's just that no other images of Mohammed have ever been so widely publicized.

  Ekstra Bladet publicerar det material som imamerna hade med sig till Mellanöstern. Ekstra Bladet 060115.

  Visade pedofil Muhammed. De danska imamerna reste runt i Mellanöstern med långt mer provokativa bilder än Jyllands Postens teckningar. Se dokumentationen här.

  Imam Ahmed Akkari: OK att visa profeten med gristryne. Ekstra Bladet 060131.

  Imam Raed Hlayhel från Åhus sprider lögn och bär ved till Muhammed-bålet i arabiska medier. Ekstra Bladet 060131.

  Abu Labans dubbelspel. Ekstra Bladet 060201.

  Laban har förvärrat konflikten och skadat danska muslimer. Ekstra Bladet 060201.

  Abu Labans uppfinner vredgade muslimer. Ekstra Bladet avslöjar falska föreningar och grov manipulaton bak danska imamers protester mot profet-teckningarna. Ekstra Bladet 060202.

  Invandrarkvinnor polisanmäler imamen Raed Hleihel och Det Islamiske Trossamfund för att sprida hotande och diskriminerande uttalanden mot muslimska kvinnor.Ekstra Bladet 060208.

  Muslim hypocrisy. The cartoons published last September in Jyllands Posten, a paper that hardly anyone outside Denmark, one of Europe's smallest countries, had ever heard of, are mild when compared to cartoons routinely produced about Jews in the countries where some of the worst anti-Danish protests are now being staged. Al Ahram, one of Egypt's leading dailies, has published cartoons of Jews laughing while they drink blood. (The U.S. senate has approved a $1.84 billion aid package for Egypt for 2006, the second highest in the world.) Some of the cartoons don't just resemble those published by the Nazis. They are literally copied from Nazi originals. A Belgian and Dutch Muslim group last week posted on its website pictures of Anne Frank in bed with Hitler. JewishWorldReview 060207.

  Muhammedteckningar borta efter Säposamtal. Dagens Nyheter 060210.

  Säpo försvarar beslut att stänga SD-sajt. Dagens Nyheter 060210.

  Säpo lägger nu locket på. Dagens Nyheter 060210.

  Den svenska regeringen har inte haft något att göra med nedsläckningen av webbsidan med Muhammedteckningarna. Dagens Nyheter 060210.

  Mycket krävs för sajtstängning. Dagens Nyheter 060210.

  Muslimsk vrede växte i 130 dagar. Dagens Nyheter 060210.

  Innehav av Muhammed-karikatyrer förbjuds i Malaysia. En lokal tidning har tvingats stänga sedan den publicerat karikatyrerna. Dagens Nyheter 060210.

  Muslimsk ledare i Tyskland fördömer våld. Dagens Nyheter 060210.

  "Stoppa EU-bistånd till bojkottländer". Dagens Nyheter 060210.

  Chefredaktören för den norska tidningen Magazinet bad på fredagen om ursäkt för publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. Norges Islamska Råd säger att man godtar ursäkten. Demonstrationer mot karikatyrerna fortsätter dock runt om i världen. En saudisk religiös ledare sade i ett tevesänt tal att ursäkter från de europeiska länderna inte räcker - "vi kräver hårda straff utan mildhet mot dem som förlöjligar profeten Muhammed". Dagens Nyheter 060210.

  FN:s generalsekreterare Kofi Annan kritiserar fortsatta publiceringar. Dagens Nyheter 060210.

  Europas blodiga väg mot yttrandefrihet. Dagens Nyheter 060210.

  Norsk chefredaktör ber om ursäkt. De norska muslimerna och chefredaktören för den kristna tidningen Magazinet, har bilagt striden om Muhammedkarikatyrerna. Svenska Dagbladet 060211.

  Varningar för växande misstro. I Delhi samlades tusentals muslimer till protestmarsch under ropet "Död åt Danmark". Svenska Dagbladet 060211.

  Salam Karam: Jyllands-Postens publicering av karikatyrbilder på Muhammed kommer som en skänk från ovan för antidemokraterna i Mellanöstern. Svenska Dagbladet 060211.

  Majoriteten av danskarna tycker att krisen kring Muhammedkarikatyrerna är "imamernas" fel. Bara en av fem lägger skulden på Jyllands-Posten som publicerade nidteckningarna i höstas.Elva procent vill ge myndigheterna i Mellanöstern skulden medan fem procent tycker att danska regeringen haft ett finger med i spelet. Svenska Dagbladet 060211.

  Svenska Dagbladets artiklar om karikatyr-händelserna.

  Heliga mönster för Muhammed. Att publicera Muhammedkarikatyrerna betraktas i arabvärlden som en värre symbol­kränkning än muhammedanernas brännande av den danska flaggan. Dagens Nyheter 060211.

  Lars Leijonborg anmäler Laila Freivalds till konstitutionsutskottet, KU. Dagens Nyheter 060211.

  Azam Tamimi, från ett av Storbritanniens islamiska politiska institut vid muslimsk demonstration i London: Jag har bevis för att publiceringen av karikatyrerna var en konspiration mellan en dansk redaktör, sionister och neokonservativa amerikaner. Och folkmassorna jublande... Dagens Nyheter 060211.

  Alla danskar uppmanas lämna Indonesien. Dagens Nyheter 060211.

  Muslimska extremister hotar döda alla danskar i Indonesien. Aftonbladet 060211.

  Danskarna tvingas fly för sina liv från Indonesien. Aftonbladet 060212.

  Journalister i Algeriet och Jemen har gripits för att ha publicerat Muhammedkarikatyrer. Algeriet har stängt två tidningar, Errisala och Iqraa. Jemen har stängt tre tidningar, al-Hurriya, Yemen Observer och al-Rai al-Aam. Dagens Nyheter 060212.

  Spray stängde sajt med Muhammedkarikatyr. Dagens Nyheter 060213.

  Den iranska tidningen Hamszahri har publicerat det första bidraget till sin karikatyrtävling om Förintelsen. Dagens Nyheter 060213.

  Karikatyrprotester ökar i Pakistan. Dagens Nyheter 060213.

  Författaren Kåre Bluitgen sökte illustratörer till en ungdomsbok om profeten Muhammed. Det var så krisen som skakat världen inleddes. Aftonbladet 060213.

  Ska alla tvingas att följa islam? Huruvida det finns ett generellt och allmänt accepterat bildförbud i islam är omtvistat. Men om så är fallet gäller det för muslimer. Därför uppstår lätt absurditeter och inkonsekvenser som måste ifrågasättas: Varför ska icke-muslimer i Danmark och övriga Europa tvingas att följa ett islamskt påbud? Och varför blev det inga stora demonstrationer i muslimvärlden när en tidning i Egypten publicerade Muhammed-teckningar redan i oktober förra året? Varför reagerar inte danska, svenska och norska muslimer med protester och bojkotter av muslimska tidningar och TV-kanaler som ofta publicerar anti-kristna bilder och antisemitiska teckningar? Världen idag 060214.

  Två döda vid Muhammed-protester i Pakistan. Aftonbladet 060214.

  Sverigedemokraterna anmälda för hets mot folkgrupp av Bassem Nasr, som toppar centerpartiets riksdagslista för Malmö. Expressen 060214.

  Saudiska bloggare protesterar mot Saudiarabien. Expressen 060214.

  Finlands statsminister Matti Vanhanen är "besviken" över att karikatyrerna som föreställer profeten Muhammed har publicerats på finländska webbsidor. Expressen 060214.

  Fogh Rasmussen i blåsväder. Svenska Dagbladet 060214.

  Tysk tecknare mordhotad för Irankarikatyr. Svenska Dagbladet 060214.

  Tre döda i karikatyrprotester i Pakistan. Dagens Nyheter 060215.

  Vreden i Pakistan mot Jyllands-Postens publicering håller på att bli en katalysator för en uppdämd ilska mot västmakternas agerande. Dagens Nyheter 060215.

  SVT-medarbetare: Okej att driva med kristna. "Om det hade gällt judar hade det varit hets mot folkgrupp och olagligt. Det är även mer okej att driva med kristna än med muslimer, då de inte är i majoritet." Världen idag 060215.
  Kommentar: Upprörande uttalande av den inställning Svensk Televison uppvisar. Svensk Television ska inte tillåta att någon driver vare sig med kristna, judar eller muslimer. Nyss var det också Täppas Fågelberg som på nytt luftade sin avoghet till kristna.

  Delar av de låttexter som spelas i Public Service-programmet Rundgång har starkt sataniskt innehåll. Världen idag 060217.

  Hammar svarar om Ecce Homo och Muhammed. Kyrkans Tidning 060216.
  Kommentar: Enligt Hammar handlade Jyllandspostens teckningar om att kritisera och medvetet förlöjliga och därigenom kränka en annan religions företrädare. I Ecce Homo-debatten handlade det bara om att kristna argumenterade med andra kristna i en central tolkningsfråga. Det är struntprat av Hammar. Ecce Homo-bilderna var kränkande mot Jesus själv, men tydligen är Muhammed viktigare än Jesus för KG Hammar.

  Iran har med beslutat att wienerbröd, som internationellt går under beteckningen danska bakverk, numera ska kallas "Profeten Mohammeds rosor". Dagens Nyheter 060216.

  Tröja med Muhammedteckning retar Berlusconi. Dagens Nyheter 060216.

  Fortsatta protester mot danska teckningar i Pakistan. Bilder av USA:s president George W Bush och den danske premiärministern Anders Fogh Rasmussen förstördes. Slagord användes som " Muhammed, här kommer jag" och "Död år hädarna". Dagens Nyheter 060216.

  Stärkt stöd för Fogh Rasmussen. Dagens Nyheter 060217.

  Danmark stänger sin ambassad i Islamabad, Pakistan. Dagens Nyheter 060217.

  Muslimsk präst i Pakistan erbjuder över en miljon dollar till den som dödar någon av de danska tecknare som ritade bilder på Muhammed. Aftonbladet 060217.
  Kommentar: Prästens sjuka förslag gör ju att karikatyrerna motsvarar verkligheten för dessa präster i Muhammeds namn.

  Minst tio personer dödades när libysk kravallpolis försökte hejda Muhammeddemonstranter från att storma det italienska konsulatet i hamnstaden Benghazi. Svenska Dagbladet 060217.

  Den kontroversiella italienska reformministern Roberto Calderoli tvingades att avgå. Dagens Nyheter 060218.

  Fyra demonstranter sårades i Pakistan när säkerhetsstyrkor öppnade eld för att hindra människor från att sätta eld på banker och andra byggnader. Dagens Nyheter 060218.

  Undantagstillstånd i Nigeria efter Muhammedprotester. I norra Nigeria (Maiduguri i delstaten Borno) dödades 16 människor i samband med att protester mot de danska nidbilderna av profeten Mohammed övergick i våldsamheter mot kristna. Uppretade muslimer satte eld på 11 kyrkor och ett antal affärer. Majoriteten av offren tros vara kristna som är i minoritet i området. Dagens Nyheter 060218.

  8,1 miljoner kronor och en Toyota-bil utlovas av islams imamer i Pakistan till den som dödar tecknarna av Muhammed-bilderna. Aftonbladet 060218.

  Danmark kallade hem sin ambassadör från Pakistan efter att ha stängt sin ambassad i den pakistanska huvudstaden Islamabad. Dagens Nyheter 060219.

  Danska myndigheter mejlbombas. Dagens Nyheter 060219.

  Jyllands-Postens kulturredaktör förklarar publiceringen. Vårt mål var enbart att pressa tillbaka de självpåtagna begränsningarna i yttrandefriheten som verkade komma allt närmare. Dagens Nyheter 060219.
  Kommentar: Händelserna har visat att det man säga om andra religioner eller personligheter kan man inte säga om islam och Muhammed.

  Jyllands-Postens chefredaktör bad om ursäkt i en köpt annons i en saudisk tidning. Dagens Nyheter 060219.

  Protester mot Muhammed-teckningarna kan ha kostat 45 människor livet i Nigeria.
  40 procent av muslimerna i Storbritanien önskar att sharialagar införs.
  8 av teckningarna publicerade i ett veckomagasin i Mocambique. Jyllands-Posten 060219.

  Ett par hundra medlemmar av en extrem indonesisk islamistgrupp har gett sig på USA:s ambassad i Jakarta av upprördhet över att profeten Muhammed är avbildad i en relief i USA:s högsta domstol. Reliefen gjordes år 1935 när byggnaden uppfördes!Dagens Nyheter 060220.

  Muslimskt vansinne!!! Iranska elever som går martyrskola för att bli självmordsbombare. "Vi har mer än 1 000 utbildade personer som är redo att bli martyrer." Aftonbladet 060218.

  En islamisk domstol i norra Indien har dömt de tolv danska Muhammedtecknarna till döden. 90 miljoner utlovas i belöning. Expressen 060218.

  Minst 51 döda vid muslimska attacker mot kyrkor i Nigeria. 13 kyrkor sattes i brand.Dagen 060221.

  Två kyrkor i staden Sukkur i södra Pakistan angreps fter en påstådd skändning av Koranen. Dagen 060221.

  Kristna i södra Nigeria brände ner två moskéer. Dagens Nyheter 060221.

  Utgivningen av den saudiarabiska dagstidning Shams har stoppats efter att den publicerade flera av de kontroversiella Muhammedteckningarna. Dagens Nyheter 060221.

  Effekterna av Muhammedkarikatyrerna får sommarturister att boka resor till gamla klassiker som Mallorca i stället för Turkiet och östra Medelhavet. Svenska Dagbladet 060221.

  19 nigerianer dödade av kristen mobb i staden Onitsha i södra Nigeria. Dagens Nyheter 060222.

  Vid VM i fotboll i Tyskland byter arrangörerna ut hotellbiblarna som brukar finnas på rummen mot koranen för de saudiska spelarna. Men skulle de tyska spelarna hälsas med biblar på hotellrummen om fotbolls VM skulle gå av stapeln i Saudiarabien? Kommentar: Säkerligen inte.Dagen 060222.

  Arla, som nu gör stora förluster på grund av bojkotten i arabvärlden mot danska produkter, har under många år diskriminerat Israel och gynnat muslimska krav. Världen idag 060222.

  Birgitta Ohlsson (fp): "Ryggradslöst av Arla att böja sig för Israelhat". Världen idag 060222.

  Nya avslöjanden pressar danske statsministern. Dagens Nyheter 060222.

  Kyrkornas världsråd beklagar publiceringen av Muhammed-teckningarna. Kyrkans Tidning 060223.

  Freivalds bad muslimska ambassadörer om ursäkt. Dagens Nyheter 060223.

  Danmark inbjuder kristna och muslimer till en konferens om religiös dialog. Dagens Nyheter 060224.

  Minnesota pastor John Piper says the cartoons about Mohammed give insight on the difference between Mohammed and Jesus Christ. CBN News 060224.

  Religiöst våld skördar nya offer. Dödsoffren räknas över 150, medan minst 900 skadats och 16 000 tvingats fly. Svenska Dagbladet 060226.

  Jyllands-Posten kritiserar Kofi Annan för Danmarksklander. Dagens Nyheter 060228.

  143 tidningar i 56 länder har publicerat en eller flera av de tolv Muhammed-teckningarna. Svenska Dagbladet 060301.

  Salman Rushdie och elva andra intellektuella uppmanar i ett manifest till motstånd mot den "islamiska totalitarismen". "Efter att ha besegrat fascismen, nazismen, stalinismen står världen inför en nytt global och totalitärt hot, islamismen. Dagens Nyheter 060301.

  FN varnar skandinaver på Västbanken. UD har sedan en längre tid avrått svenskar från att resa till Västbanken eller Gaza.Dagens Nyheter 060301.

  Arla har under många år accepterat muslimska länders krav på att inte använda israeliska råvaror eller transportera via israeliska hamnar. Världen idag 060222.

  Arla får betala priset för sin ryggradslöshet. Om omvärlden drog alla muslimer över en kam på samma sätt som den muslimska världen gör gentemot världens alla danskar, skulle man med rätta anklagas för islamofobi. Världen idag 060227.

  Kan islam moderniseras? Där islam har ett avgörande inflytande på lagstiftning och rättspraxis, där saknas respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. Världen idag 060227.

  Siewert Öholm: Sluta att köpa Arla-mjölk. De har avtalat bort affärer med Israel för att få handla med de muslimska länderna.Dagen 060301.
  Kommentar: Och ändå blev de bojkottade av de muslimska länderna! Arla har fallit i sin egen grop.

  Bojkotten har kostat Arla 507 miljoner. Dagen 060302. 50 000 butiker har slutat köpa Arlas produkter i arabvärlden.

  Moderatstudenter publicerar Muhammedbild.... Dagens Nyheter 060302.

  The Mohammed cartoons: fear casts out love. BP News 060302.

  .... men tvingas snabbt ta bort bilden. Svenska Dagbladet 060303.

  En dotter till en av karikatyrtecknarna eftersöktes av 12 muslimska män på hennes skola. Dagens Nyheter 060303.

  Al-Qaidas andreman Ayman Zawahiri manar till anfall mot västvärlden. Muhammedkarikatyrerna beskrevs av Zawahiri som ett korståg lett av USA. "Det är vår plikt att delta i en massiv ekonomisk bojkott mot Danmark, Norge, Frankrike, Tyskland och alla länder som deltar i detta korståg mot Islam." Dagens Nyheter 060305.

  Danmark öppnar sin ambassad i Indonesien. Dagens Nyheter 060306.

  Reklam för islam-forskaren Jörgen Baek Simonsens nya bok, Vad är islam, förbjuds i Köpenhamn. Dagen 060308.

  40 procent av Storbritanniens muslimer vill införa sharia-lagen. Man kan inte ha både demokrati och sharia - det är helt oförenligt. Världen idag 060308.

  Tre unga svenska muslimer reser på UD:s uppdrag till Egypten och Jordanien för att tala om livet i Sverige. Dagens Nyheter 060309.

  Ulf Ekman: Problemet islam. Världenidag 060310.

  Den danska riksåklagaren har beslutat att inte väcka åtal mot Jyllands-Posten för artikeln "Muhammeds ansigt" som publicerades den 30 september 2005. Dagens Nyheter 060315.

  Muslimer ber FN diskutera karikatyrer. Dagens Nyheter 060317.

  Karikatyrprotester i Sierra Leone. "Den hedning som leder Jyllands-Posten borde åtalas av Danmarks regering." Dagens Nyheter 060319.

  Danska imamer på ny Mellanösternresa. Imamerna kommer av allt att döma inte att säga att det ser bra ut i Danmark. Dagens Nyheter 060320.

  Arla startar charmoffensiv i arabvärlden och uttrycker förståelse för muslimers bojkott av danska mejerivaror. Dagens Nyheter 060321.

  Populär egyptisk sångare sjunger hatlåt om Danmark. Aftonbladet 060321.

  Ingvar Carlsson kritiserar Danmark för Muhammedkarikatyrer. Dagens Nyheter 060322.

  Säpo: Det fanns allvarliga hot riktade mot bland annat svenska ambassader efter Sverigedemokraternas publicering av en Muhammedteckning på sin hemsida. Svenska Dagbladet 060323.

  Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen är bestört över den danske imamen Ahmed Akkaris uttalande om att spränga politikern Naser Khader i luften om han skulle bli minister. Dagen 060323.

  Mannen som anklagas för Muhammedkrisen, Ahmed Abu Laban, uppges inför dold kamera ha talat om en kommande "martyraktion", det vill säga terrordåd. Det var han som for till al-Azhar-universitet i Kairo med Jyllands-Postens karikatyrer i höstas och sedan reste runt i andra länder i Mellanöstern för att diskutera teckningarna med islamiska ledare. Expressen 060324.

  Danske imamen Ahmed Akkari avsatt som talesman. Dagens Nyheter 060325.

  Danske imamen Ahmed Akkari avsatt som talesman. Svenska Dagbladet 060325.

  Sveriges tillförordnade utrikesminister Carin Jämtin var först inte välkommen till Darfur på grund av Muhammedkarikatyrerena. Dagens Nyheter 060329.

  Dödhotad kristen afghan gick under jorden när han släpptes. Demonstrerade studenter mot frisläppandet skrek "Död åt kristendomen". Enligt sharialagen ska avfällingar från islam straffas med döden. DN 060328.

  Muslimska prästerskapet i Egypten upprörda över Jesusfilm. Dagen 060331.

  Den muslimsk populationen i väst ökar. Så här ser det ut i några länder:
  Albanien 70 %.
  Bosnien-Herzegovina 60 %.
  Makedonien 30 %.
  Ryssland 19 %.
  Bulgarien 12 %.
  Frankrike 10 %
  USA 2 %.
  Se vidare artikeln Observers Foresee Europe Divided into Muslim / Non-Muslim från BP News 060317.

  Danske imamen Ahmed Akkari har avsatts som talesman för organisationen det islamiska trossamfundet. Dagens Nyheter 060325.

  27 muslimska grupper och Islamisk trossamfund i Danmark stämmer morgontidningen Jyllands-Postens chefredaktör och kulturredaktör. Kyrkans tidning 060331.

  Bojkott hårt slag mot dansk export. Dagens Nyheter 060410.

  Krisen kring Muhammed-karikatyrerna och en lång period med Danmark i internationellt fokus har ökat risken för terrordåd i landet. Expressen 060411.

  25-årig muslim dödade kristen kopt i Egypten under det att han skrek: "Det finns ingen gud utom Allah, och Mohammed är hans profet". Dagens Nyheter 060415.

  Estniska islamiska församlingen fördömde publiceringen av de omstridda Muhammedkarikatyrerna i en estnisk tidning. Dagens Nyheter 060417.

  Muslims outraged of the Prophet Mohammed in Hell by new cartoon in a Catholic magazine.The magazine links to the ultra-conservative Roman Catholic group, Opus Dei. It shows the poets Virgil and Dante on the edge of a circle of flame looking down on Mohammed. The Daily Telegraph 060417.

  Muhammedteckningarna kan tas upp till prövning i Finland. Dagens Nyheter 060422.

  Ordföranden Mahmoud Aldebe från Sveriges muslimska förbund kräver att skilsmässor ska godkännas av en imam, kommunala skolor ska undervisa muslimska barn i hemspråk och religion i separata grupper, och flickor och pojkar ska inte få simundervisning tillsammans. Dagens Nyheter 060427.

  Mahmoud Aldebe kräver islamsk lag - i Sverige. Dagens Nyheter 060428.Svenska Dagbladet 060429.

  Tolv män är på väg till Danmark för att mörda karikatyrtecknarna! Dagen 060504. Aftonbladet 060505.

  3 februari 2006 höll muslimer en demonstration utanför den danska ambassaden i London. Se bilderna här. Här är några av texterna på plakaten:

  Slay those who insult Islam.
  Butcher those who mock Islam.
  Behead those who insult Islam.
  Europe is the cancer, Islam is the answer.
  Exterminate those who slander Islam.
  Islam will dominate the world.
  Freedom go to hell.
  Europe. Take som lessons from 9/11.
  Europe you will pay. Your 9/11 is on it's way!!
  Be prepared for the real holocaust!
  Massacre those who insult Islam.

  Förvirrade svenskar hånade islam i berusat tillstånd i Egypten. Blev med omedelbar verkan hemskickade. Aftonbladet 060505.

  Dhimmi-nized - Scared Westerners single out one religion for kid-gloves treatment. World Magazine 060506.

  Arabisk imperialism och islamism. Världen idag 060510.

  Imamen Ahmed Abu Laban lämnar Danmark och flyttar till Gaza. Expressen 060511.

  A suicide bombing at an Israeli restaurant in Tel Aviv, is a "gift from Allah" and revenge against American Jewish support for Israel, Abu Nasser, a leader of the Al Aqsa Martyrs Brigades, one of the groups responsible for the deadly blast, told WorldNetDaily. WorldNetDaily 060515.

  Don't Be Friends With Christians or Jews, Saudi Texts Say. New York Times 060524.

  Islamistorganisationen Jamaat-ud Daawa i Pakistan kidnappar och säljer kristna barn som slavar eller till barnsexhandel. Akash 10 år berättar att han rövades bort av en man med "turban och skägg". Världen idag 060524.

  Den danska tidningen Politiken publicerade Muhammedkarikatyrerna idag. Dagens Nyheter 060528.

  Publiceringen av Muhammadkarikatyrerna på finländska internetsidor leder inte till åtal. Dagen 060601.

  Protestlista mot justitiekanslerns beslut att inte granska Stockholms moské som sålt kassetter där judar kallas "bröder till apor och grisar". Dagens Nyheter 060605.

  Just in time for the one-year anniversary of 7/7, a poll conducted for The Times of London indicates that 13 percent of British Muslims believe that the four Islamic suicide bombers who murdered 52 people in London last July should be regarded as "martyrs." With a Muslim population in Britain estimated at 1.6 million, this means that some 208,000 British Muslims regard these killers with what can only be described as a worshipful attitude. Jewish World Review 060710.

  While British authorities are looking for whatever motivated the "home-grown" terrorists to launch their plot to bring down several jetliners, a media researcher says the answer is right under their noses. AgapePress reports White Horse Media president Steve Wohlberg says the politically correct idea that Muslim terrorists are just perverting Islam is making the threat worse. "I don't believe that those of us in the West, including our government, can really deal effectively with this threat by coming to the conclusion that they're radicals," Wohlberg offers. The root problem, he insists, is the teachings found in the Quran -- and most Muslims, who he says are peaceful, rely on their imams to teach them what the Quran says. "They believe that Islam is really a peaceful religion -- and they're misled," he says. "And those that have their eyes open, those that are really reading the Quran, many of these people are the terrorists." Wohlberg insists that Islam's holy book is filled with violent commands designed to force the world's adherence to Islam. He also believes that until this truth is acknowledged, the U.S. government will not be able to deal with the threat of terrorism. Agape Press 060815.

  Jesus Only Way to Stop Radical Islam, Former Muslim Says. Crosswalk 060905.

  Muslimer i Danmark uppviglas av arabisk teve. Dagens Nyheter 060907.

  Danska tidningen Information publicerade 4 av de iranska Förintelse-karikatyrerna. Dagens Nyheter 060908.

  Muslimske organisationer tager afstand fra Holocaust-karikaturer. Information 060908.

  Bojkotten av danska varor i muslimska länder i samband med publiceringen av Muhammedkarikatyrerna kostade danska företag nästan 1,3 miljarder kronor. Dagens Nyheter 060908.

  Muslimsk proteststorm mot påven. Dagens Nyheter 060915.

  Muslimer kräver ursäkt för påvens tal. Sveriges Radio 060915.

  Vad påven sade om islam i Regensburg. Vatikanradion 060916. Benedictus XVI citerade en dialog som den byzantinske kejsaren Manuel II Palailogos hade omkring år 1391 med en bildad perser om kristendomen och islam: "Visa mig då vad för nytt Mohammed har kommit med och du kommer bara att finna sådant som är ont och omänskligt, som till exempel föreskriften att tron bör utbredas med hjälp av svärdets makt."

  Ingen hejd på muslimska reaktioner igen. Påven angrips för ett citat av en kejsare från 1300-talet. Dockor av påven bränns. Tänk om vi i väst skulle svara på detta med att bränna dockor föreställande Muhammed???Sveriges Radio 060915.

  Påven kryper till kors och ber den muslimska världen om ursäkt. Dagens Nyheter 060916.

  Muslimer godtog inte påvens ursäkt. Dagens Nyheter 060917.

  Italiensk nunna sköts ihjäl i Somalia. Attack kan ha berott på påvens kontroversiella uttalanden kommentar om våld och islam. Dagens Nyheter 060917.

  Koranexpert manar till protester. Yusuf al-Qaradawi, den inflytelserike egyptiskfödde koranexperten, uppmanade på söndagen muslimer världen över att på fredag hålla en vredesdag mot påvens uttalanden om islam.Svenska Dagbladet 060918.

  Bråket om påvens föreläsning växer. Irakiska al-Qaida hotade hela världen med våld medan Iran anklagade Israel och USA för att ligga bakom påvens ordval.Svenska Dagbladet 060918.

  Cardinal George Pell: Pope protests 'show violence' in Islam. Herald Sun 060918.

  Påven ber om ursäkt för citat om islam. Flera kyrkor har bränts efter uttalandet. Dagen 060919.

  Motreaktion: Påven har rätt. "Man får akta sig för att ens antyda att vissa muslimer kan vara en aning eldfängda. Då reagerar de nämligen med att demonstrera sitt fredliga gemyt med mordhot, gatubränder och krav på knäfall och ursäkter", skriver Jyllands-Posten.Svenska Dagbladet 060919.

  Pope Apologizes for Speech Offending Muslims. Relgion Today 060919. Pope had quoted Emperor Manuel II Paleologos of the Orthodox Christian Byzantine Empire saying: "Show me just what Muhammad brought that was new and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached." He also said violence was "incompatible with the nature of God and the nature of the soul."

  På nytt visar islamska extremister sin våldsbenägenhet i Allahs namn. Al-Qaida threatens Jihad over Pope's remarks. An Iraqi terror group led by al-Qaida has threatened to massacre Christians in response to remarks about Islam by Pope Benedict XVI. An Internet statement by a branch of al-Qaida threatened reprisals against "worshippers of the cross" for the pope's remarks. "We shall break the cross and spill the wine.... (You will have no choice but) Islam or death," said the statement, citing the Prophet Mohammed's promise that Muslims would "conquer Rome...as they conquered Constantinople. God enable us to slit their throats, and make their money and descendants the bounty of the mujahideen (holy warriors)."

  Muslimska religiösa ledare på Gaza-remsan varnar påven för att han måste "acceptera" islam om han vill leva i fred. mideast.jpost.com 060918.

  Columnist Anne Applebaum: Enough Apologies. All of which is simply beside the point, since nothing the pope has ever said comes even close to matching the vitriol, extremism and hatred that pour out of the mouths of radical imams and fanatical clerics every day, all across Europe and the Muslim world, almost none of which ever provokes any Western response at all. And maybe it's time that it should: When Saudi Arabia publishes textbooks commanding good Wahhabi Muslims to "hate" Christians, Jews and non-Wahhabi Muslims, for example, why shouldn't the Vatican, the Southern Baptists, Britain's chief rabbi and the Council on American-Islamic Relations all condemn them -- simultaneously? The Washington Post 060919.

  Israel's population almost 7 million.On the eve of Rosh Hashanah (the Jewish new year), the population of Israel stands at 6,990,700. According to the annual statistical summary of 2005 published Tuesday by the Central Bureau of Statistics, 76% of the population is Jewish and 19% Arab. The population figure is comprised of: 5,313,800 Jews, 1,140,600 Muslims, 146,000 Christians (of them 118,000 Christian Arabs), 115,200 Druze and 272,200 who did not classify a religion. (ICEJ News 060919).

  Fortsatta muslimska protester mot påven. Dagens Nyheter 060920.

  Påven får stöd från kristna och muslimska ledare. Dagen 060920.

  Motreaktion: Påven har rätt. Dagen 060920.

  Så sade påven i det kritiserade talet i Tyskland. Dagens Nyheter 060920.

  Hela påvens tal. Faith, Reason and the University Memories and Reflections. Vatikanen.

  Påven anser sig "missförstådd" av muslimer. Dagens Nyheter 060921.

  Religiös konflikt hotar trappas upp. Dagens Nyheter 060922.

  Påven Benedictus XVI retar judar, buddister och muslimer. Dagens Nyheter 060922.

  Påven inbjuder till möte med muslimska ledare. Påven säger att han djupt respekterar islam "som tillber den ende Guden". (Kommentar: Som andlig ledare för katolsk kristendom borde han veta bättre.)
  Detta är dock inte något nytt från påvarnas och kyrkans sida. Benedictus XVI fastslog 061019 att han står fast vid dokumentet Nostra Aetate: 'The Church regards with esteem also the Muslims. They adore the one God (De dyrkar den ende Guden), living and subsisting in Himself; merciful and all-powerful, the Creator of heaven and earth, Who has spoken to men; they take pains to submit wholeheartedly to even His inscrutable decrees, just as Abraham, with whom the faith of Islam takes pleasure in linking itself, submitted to God. Though they do not acknowledge Jesus as God, they revere Him as a prophet. They also honor Mary, His virgin Mother; at times they even call on her with devotion. In addition, they await the day of judgment when God will render their deserts to all those who have been raised up from the dead. Finally, they value the moral life and worship God especially through prayer, almsgiving and fasting.' Dagens Nyheter 060922.

  EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso är besviken över det dåliga stöd påven fått från europeiska ledare i dennes konflikt med den muslimska världen. Dagen 060924.

  Pope's Comment: Protest Rallies Staged in Pakistan. Religion Today 060925.

  Den egyptiska regeringen har förbjudit tre utländska tidningar för att de innehåller artiklar som anses kränkade mot Islam. Dagens Nyheter 060925.

  Påven träffade muslimska företrädare. Kyrkans Tidning 060925.

  Påven smickrade muslimerna i sitt tal. At this time when for Muslims the spiritual journey of the month of Ramadan is beginning, I address to all of them my cordial good wishes, praying that the Almighty may grant them serene and peaceful lives. May the God of peace fill you with the abundance of his Blessings, together with the communities that you represent." Svenska Dagbladet 060925.

  Påven mötte muslimska sändebud och uttryckte sin "totala och djupa respekt" för den muslimska läran. Dagens Nyheter 060925. Kommentar: Påven är en andlig vindflöjel.

  Islam "a religion of peace"? BP News 060926.

  Tyska politiker kritiserade häftigt ett beslut av Tyska Operan i Berlin att ställa in en rad föreställningar av Mozarts verk "Idomeneo" för att inte riskera att reta upp muslimer. Anledningen var att på scenen figurerar profeten Muhammeds avhuggna huvud. Dagens Nyheter 060926.

  Merkel kritisk mot opera-beslut. Dagens Nyheter 060927.

  The violence by Muslims responding to comments by the pope fit a pattern that has been building and accelerating since 1989.
  1989 - Salman Rushdie's novel.
  1997 - The U.S. Supreme Court refused to remove a 1930s frieze showing Muhammad as lawgiver.
  2002 - The American Evangelical leader Jerry Falwell called Muhammad a "terrorist".
  2005 - An incorrect story in Newsweek, reporting that American interrogators at Guantánamo Bay. February
  2006 - The Danish newspaper Jyllands-Posten published twelve cartoons of Muhammad.
  2006 - Pope Benedict XVI quoted a Byzantine emperor's views that what is new in Islam is "evil and inhuman," prompting the firebombing of churches and the murder of several Christians. Jewish World Review 060927.

  En gymnasielärare i Frankrike har tvingats gå under jorden sedan han skrivit ett kritiskt inlägg mot islam i den stora franska tidningen Le Figaro. Dagen 060929.

  al-Qaidas andreman Ayman Zawahiri kallade på fredagen påve Benedictus XVI för "bedragare" i en videoinspelning. Dagens Nyheter 060929.

  Norska TV2 visar i en dokumentär de kontroversiella Muhammed-karikatyrerna från danska Jyllands-Posten. Dagens Nyheter 061002. TV2 Norge -Truet til taushet.

  Danska TV2 visade i dag en video där medlemmar i Dansk folkeparti framställer profeten Muhammed som en full kamel och som en beväpnad terrorist som anfaller Köpenhamn. Aftonbladet 061006.

  Pope makes additions to text on Islam: The original said the emperor's remark was made "somewhat brusquely." In the new version, it says it was made with "a brusqueness that we find unacceptable." USA Today 061009.

  Fogh Rasmussen tar avstånd från nidbilder. Dagens Nyheter 061009.

  Ilska över dansk Muhammedvideo. Dagens Nyheter 061010.

  Brandbomber mot danska ambassaden i Teheran. Svenska Dagbladet 061010.

  Muhammedtema på ännu en dansk fyllefest hos Radikale Venstres ungdomsförbund. Dagens Nyheter 061012.

  Lars Mörling: Självcensur under hot. Världen idag 061018.

  Jyllands-Posten frikänd. Världen idag 061026.

  Konvertiter till kristen tro hotas - även i Sverige. "Många muslimer i Sverige har inte friheten att konvertera." Dagen 061026.

  "Johannes" blev dödshotad inför vittnen, män som inte är speciellt religiösa själva, men som inte tål att han lämnat den muslimska tron. Dagen 061026.

  I tio år levde Ali med tvivel - sedan lärde han känna Jesus och fick svar på sina frågor. Dagen 061026.

  Muslim Cleric: Women Are Like ‘Uncovered Meat’. Compared women who do not wear the Islamic headdress with "meat that is left uncovered in the street and is then eaten by cats." NewsMax 061026. Daily Mail 061026.

  Hatets andemakt uppenbaras genom muslimsk skrift som kritiserar påven. Muslimer uppmanas att ha fyra mål: Hata dem som kränker islam, försvara profeten och stötta islam, fortsätta bojkotta varor från väst och be för att kränkarna ska utplånas. Dagen 061028.

  Palestinian preachers in several major mosques in the West Bank and Gaza Strip are celebrating the anti-American violence in Iraq as a gift from Allah bestowed upon Muslims through prayer during the holy month of Ramadan. WorldNetDaily 061031. Kommentar: Bara mörkrets furste själv kan stå bakom sådana predikanter!

  Jeff Jacoby: Scenes from the jihad. Jewish World Review 061102.

  Jesus Only Way to Stop Radical Islam, Former Muslim Says. crosswalk.com 061102.

  A leading Turkish cleric, Ali Bardakoglu, head of Turkey's religious affairs, called criticism of Islam a serious threat to world peace.

  Muslim dömd för hatbrott i Storbritannien. Han ville se nya 11-septemberterroranfall över hela Europa. Dagens Nyheter 061109.

  Nima Daryamadj: Varför är Koranen så illa skriven? Aftonbladet 061110.

  Clear links between rapes and Muslim immigrants. Canada Free Press 061110.

  Hotad för halshuggen Muhammed. Kommentar: Operapjäsen är vidrig.Dagens Nyheter 061114.

  Ex-Muslim Calls on U.S. to Restrict Immigration from Islamic Nations. An Egyptian-born author says the United States is asking for trouble if it does not take steps to drastically restrict immigration from terrorist-harboring Islamic countries. Nonie Darwish has written a book called Now They Call Me Infidel: Why I Renounced Jihad for America, Israel, and the War on Terror. According to AgapePress, the former Muslim is deeply concerned that the U.S. will experience the problems of Europe and other areas of the world that have allowed unfettered Islamic immigration. So Darwish believes the U.S. should immediately stop issuing religious visas to Muslims wanting to immigrate here. "We have to ask [would-be immigrants] the question," she asserts, "do you want to live under shariah law?" And those who answer yes should never be granted a visa." (Religion Today 061220)

  Det är motiverat att utvisa den terroranklagade mulla Krekar från Norge, fastslår en norsk domstol. Dagens Nyheter 061122.

  Islamism - vår tids nazism. Världen idag 061122.

  En tidningsredaktör har av en domstol i Jemen dömts till ett års fängelse för att ha publicerat de danska Muhammedkarikatyrerna. Dagen 061124.

  Muslimsk koranskola i Danmark: Alla judar måste dö. Dagen 061128.

  Muhammedteckningar kostade Danmarks utrikesdepartement 28 miljoner. Dagens Nyheter 061129.

  Våldsam mulla i Pakistan betalar en miljon dollar till den som dödar karikatyrtecknaren/-tecknarna i Danmark. Dagens Nyheter 061215.

  Artiklar av och om Ayaan Hirsi Ali. Somaliafödde Ayaan Hirsi Ali är en av få som öppet vågar diskutera frågor om islam, kultur, värderingar och var gränsen går för vad som är acceptabelt i västvärlden.
  Why muslims deny the Holocaust. Los Angeles Times 061216.

  Islamister i Somalia manar nu trosfränder även utanför landets gränser till "heligt krig" mot Etiopien. Dagens Nyheter 061223.

  Hajj - I profeten Muhammeds fotspår. Svenska Dagbladet 061224.

  Dansk konstgrupp drev med Ahmadinejad. Svenska Dagbladet 061224.

  Nästan te miljoner pilgrimer på berget Arafat utanför Mekka. Dagens Nyheter 061229.

  Al-Qaidas andreman manar militanta islamister till gerillakrig i Somalia. Dagens Nyheter 070105.

  An undercover investigation has revealed disturbing evidence of Islamic extremism at a number of Britain’s leading mosques and Muslim institution. Dinocrat.com 070107.

  Mike Licona: What are we to do about Islam? BP News 070126.

  Muslim worshippers are being urged by radical clerics to ignore British law. The Guardian 070107.

  Muhammedteckningarna inför rätta i Frankrike. Dagens Nyheter 070107.

  Londonregeringen tolererar inte att en muslimsk skola använder en bok som beskriver judar som apor och kristna som grisar. Dagens Nyheter 070110.

  Persecution Harder Among Muslims Who Convert to Christianity. ASSIST News Service 070112.

  Egyptisk bloggare dömd till fängelse. Dagens Nyheter 071022. Aftonbladet 071022. Världen idag 070226.

  Islam converts change face of Europe. About 30 million Muslims currently live in Europe, out of a total population of 380 million. With a high Muslim birthrate in Europe, the number of Muslims living in the continent is likely to double within 25 years. The Jerusalem Post 070123.

  Bernard Lewis: Muslims 'about to take over Europe'. Dhimmi Watch 070129.

  Next generation of UK Muslims want Sharia law.According to a poll published on Monday, forty percent of Britain's Muslims between the ages of 16 to 24 said they would prefer to live under Islamic Sharia law in the UK. Thirty-six percent of that same age group said a Muslim who converted to another religion should be "punished by death," and thirteen percent of those said that they "admired" organizations such as al-Qaida and others who were prepared to "fight the West." (The Jerusalem Post 070130)

  Pastor Daniel Scot was honored Jan. 26 in New York City for his stance against an Australian hate crimes law under which he was convicted for "vilification" of Islam. BP News 070131.

  Ugandan archbishop: Militant Islam is century’s key challenge. BP News 070131.

  Muslims drive Yemenite Jews from their homes. Jerusalem Newswire 070227.

  Bravo Australien! Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday (April 4, 2007) to get out of Australia, as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.

  Moses, Jesus 'really prophets of Islam'. Chief Muslim claims Jewish Temples never existed, Al Aqsa built by angels. World Net Daily 070315.

  Flydde dödsstraff och sharia-lagar i Pakistan. Nu riskerar han åtal i Australien för att ha "smädat" islam. Världen idag 070404.

  FN-resolution antagen som förbjuder islamkritik. Världen idag 070402.

  Uppemot 4 000 misstänkta islamistiska terrorister och understödjare är aktiva i Storbritannien. Världen idag 070414.

  Författaren Melanie Philips: Europa är hotat av islamister. Världen idag 070415.

  Brittiska shariadomstolar väcker starka protester. Världen idag 070415.

  Sex Slavery Under the Islamic Republic of Iran Islamists have added another way to dehumanize women and girls: buying and selling them for prostitution. Exact numbers of victims are impossible to obtain, but according to an official source in Tehran, there has been a 635 percent increase in the number of teen-age girls in prostitution. The magnitude of this statistic conveys how rapidly this form of abuse has grown. In Tehran, there are an estimated 84,000 women and girls in prostitution, many of them are on the streets, others are in the 250 brothels that reportedly operate in the city. The trade is also international: Thousands of Iranian women and girls have been sold into sexual slavery abroad. (International Media Intelligence Analysis News Alert, 04/23/07, Réalité-EU)

  African Christian woman stabbed. Fatima's once loving husband, Salam, tried to kill her when he discovered she was a Christian. Fatima refused his demands to renounce Christ and follow Islamic rituals of praying and fasting. Salam stabbed her in the chest, and if neighbors had not intervened, he would have cut her hand off. Christian Aid 070525.

  One in four younger U.S. Muslims say suicide bombings to defend their religion are acceptable at least in some circumstances. CBS News 070527. Crosswalk.com 070525.

  Islamic Extremists in the Gaza Strip Threaten Female Newscasters With Beheading. CNSNews.com 070604.

  Muslimer rasar mot Rushdies sir-titel. Ministern för religiösa frågor i Pakistan hävdar att adelstiteln rättfärdigar självmordsdåd! Dagens Nyheter 070618. Kommentar: Ministern förverkligar den våldssyn som islam ansikte gett och ger västvärlden! Hur många galningar blir inte påverkade till att utöva våld genom ledare som själva inte begriper att våld föder våld.

  Bråket om Rushdies adelstitel växer. Dagens Nyheter 070620.

  En ledande grupp islamiska skriftlärda hedrade på torsdagen al-Qaidaledaren Usama bin Ladin med en fin utmärkelse - som en reaktion mot att författaren Salman Rushdie adlats i Storbritannien. Dagens Nyheter 070621. Kommentar: Där ser man var de har sin förebild.

  Pakistansk belöning på 1,14 miljoner kronor till den som skär halsen av författaren Rushdie. Aftonbladet 070621. Kommentar: Djävulen kommer endast för att slakta och förgöra, samma ande verksam här.

  Hirsi Ali: "This obsession with subjugating women is one of the things that makes Islam so low. And the agents of Islam ... know that any improvement in the lives of women will lead to the demise of Islam and a disappearance of their power. This is why, among other things, they are so desperate to cage in women. This is why they also hate the West." Religion Today 070621.

  The muslim angry demonstrator Kashmir's 'Rage Boy' invites humour, mirth. The Times of India 070701.

  Flicka dog efter könsstympning. Varannan flicka mellan 10 och 18 år i Egypten är könsstympad. Nu förbjuder Egypten ingreppet. Aftonbladet 070702.

  Islamiska trossamfundet i Danmark vill ha en fatwa rörande Jyllands-Posten, om inte tidningen fälls i domstol för sina kontroversiella teckningar av profeten Muhammed. Dagens Nyheter 070713.

  Why is it right and legal for Muslims to criticise, denounce, slander and vilify all other religions in any way they choose, particularly the Jews and Christians? However, if one were to respond by examining Islam critically the Muslims would consider that an abuse and vilification of Islam and would demand an apology, and even after the apology is given there will be no guarantee that the culprit would live.

  Pia Kjaersgaard friad från förtal. Den danska politikern Pia Kjärsgaard kallade de muslimer som åkte utomlands och uppviglade under Muhammed-krisen för "landsförrädare". Expressen 070713.

  Kristne Samuel Ahmed ska utvisas och fruktar för sitt liv. Världen idag 070718.
  Se även Samuels hemsida.

  New Documentary Challenges Idea of Islam as a Peaceful Religion. OneNewsNow.com 070723.

  Egyptens stormufti: Muslimer har rätt att välja en annan tro. Ali Gomaas uttalande dementerades dock snabbt av statlig myndighet. Om en muslim byter religion begår hon en dödssynd. Konvertiter blir ofta kvarhållna under undantagslagar eller ställda inför rätta för förakt mot religionen. Dagen 070727.

  Islamiströrelser i Filippinerna har dödat mer än 1.700 människor sedan år 2000. Dagens Nyheter 070730.

  The War Is Against Radical Islam, Not 'Terrorism,' Says Policy Expert. The Jewish Policy Center 070731.

  Religiöst förvirrad kvinnlig episkopalpräst kallar sig för både kristen och muslim. Dagen 070802.

  Indonesien: "Det är tid för kalifatet att styra". Dagens Nyheter 070812.

  Nej för Vilks Muhammedhundar. Dagens Nyheter 070813.

  Skillnaden mellan att skända en bibel och en koran.

  Profeten Muhammed som rondellhund är konstnären Lars Vilks nya verk. Av säkerhetsskäl ställs de inte ut på konsthallen i Gerlesborg. Dagens Nyheter 070814.

  Den farliga teckningen som ingen tycks våga ställa ut: Profeten som rondellhund.

  Konstnären Lars Vilks publicerar en klassiskt antisemitisk bild. Utställning och dialog om Muhammedbilder stoppas.

  Islamska rådet i Norge erkänner muslimers rätt att konvertera.

  Ett 60-tal muslimer demonstrerade mot Nerikes­Allehanda i Örebro efter deras publicering av Muhammedhundar. Dagens Nyheter 070824.

  Den muslimska visan spelas upp på nytt: Irans regering protesterar mot att tidningen Nerikes Allehanda publicerat en bild av profeten Muhammed som rondellhund. Den svenska ambassaden i Teheran ta emot en officiell protest. Dagens Nyheter 070827.

  Bilder och framställningar av profeten Muhammed i västerländska medier har flera gånger medfört protester från bland annat muslimska länder. Dagens Nyheter 070827.

  Ingen svensk reaktion på Irankritik. Pressekreteraren för utrikesminister Carl Bildt: " Regeringen lägger sig inte i vad tidningar skriver." Dagens Nyheter 070828.

  Muslimer i Örebro och resten av Sverige ska fortsätta sina demonstrationer mot Nerikes Allehanda. Dagens Nyheter 070828.

  Irans president Mahmoud Ahmadinejad uttalar sig: "Sionister publicerade hundbild." Dagens Nyheter 070828.

  Islamologen Jan Hjärpe: Det är konspirationsteorier. Ignorera det fullständigt. Aftonbladet 070828.

  JK: Ingen åtgärd mot Muhammedhund. Dagens Nyheter 070829.

  Nerikes Allehanda förklarar i en ledare varför man publicerade teckningen. Nerikes Allehanda 070829.
  Kommentar: NA skriver: "Rätten till religionsfrihet - och rätten att häda religioner hör ihop." Att häda en religion är väldigt känslokallt och dåligt gjort och jag har full förståelse att någon protesterar mot sådant. Problemet i det här fallet är hur någon alls kan bry sig om teckningen av Muhammed som rondellhund? Hur mycket av sådant material har inte tryckts i mängd när det gäller kristendomen? Vem har t ex inte läst serien "Herrens änglar" där sådant är vardagsmat? För att inte nämna Elisabeth Ohlson Wallin. När hon gör sina hädiska fotografiska bilder står hela kultureliten på tå i beundran! Tänk om det hade varit Muhammed hon avbildat istället för Jesus och hans lärjungar. Vem som helst kan begripa vad som då hade hänt...

  Pakistan ger sig in i strid om Muhammedteckning. Dagens Nyheter 070830.

  Gunnar Hökmark: Självmordsbombare värre än Muhammed-karikatyrer. Varför är muslimska ledare så tysta när Islam används för att motivera förakt för livet? Och varför utkrävs det inget ansvar av dem? Expressen 070830.

  Svar till Helena Benaoudas (ordörande i Sveriges Muslimska Råd) från Lars Mörling: Det är strikt förbjudet att avfalla från islam och bli en kristen i så gott som samtliga länder där islam är en majoritetsreligion. Hur kommer det sig? Dagen 070830.
  Merzek Botros: Det som du sa i intervjun, Helena, är ett personligt önsketänkande. Dagen 070830.

  Ledarskribent Lars Ströman på Nerikes Allehanda: "Vi räknade inte med att det skulle bli en sådan grej". Dagen 070830.

  Saudiarabien: Biblar, kors och krucifix, davidsstjärnor och andra icke-muslimska symboler får inte föras in i Saudi-Arabien enligt landets lagar. Världen idag 070831.

  Ny demonstration mot Nerikes Allehandas publicering av profeten Muhammed som rondellhund. Dagens Nyheter 070831.

  Demonstrationer mot Sverige i Pakistan. I Karachi brände en islamistisk grupp en docka av statsminister Fredrik Reinfeldt. I staden Lahore hade demonstranterna bland annat plakat med texten Ner med Sverige. Dagens Nyheter 070831.
  Svenska flaggan bränns också i Pakistan. "Död åt Lars" skanderas.Aftonbladet 070831.
  Kommentar: Yttringarna från Pakistan bekräftar på nytt att islam är en våldets religion.

  Lars Vilks, konstnären bakom teckningen av Muhammed som har publicerats i Nerikes Allehanda, har hotats till livet. Dagens Nyheter 070831.

  Fredrik Malm (fp): "Regeringen får inte tiga om karikatyrerna". Dagen 070831.

  Reinfeldt kommenterar Muhammedbilderna: "Yttrandefriheten handlar om att vi inte politiskt fattar beslut om vad som publiceras i tidningar." Dagen 070831.

  Även Afghanistan fördömer teckningen i NA. The Kabul Times: Teckningen har provocerat alla afghaner. Dagens Nyheter 070901.
  Kommentar: Nästan ingen afghan lär ha sett teckningen.

  Nu protesterar också Egypten mot publiceringen av profeten Muhammed som rondellhund. Dagens Nyheter 070902.

  "Islam - en helig ko i Danmark." Dagstidningen Politiken arbetar med ett dubbelt kontrakt: Det är helt OK att håna kristendomen, men det är inte OK att håna islam. Aftonbladet 070902.

  Jordaniens regering fördömde publiceringen av en bild av profeten Muhammed som rondellhund i tidningen Nerikes Allehanda. Dagens Nyheter 070903.

  Reinfeldt mötte svenska muslimer. Dagens Nyheter 070904.

  Debatten kring Lars Vilks Muhammedteckning bidrar till ökad förståelse i Sverige, anser integrationsminister Nyamko Sabuni. Dagens Nyheter 070904.

  Lars Vilks om hundar och suggor. Vilks: "Kritiken av religionerna måste vara fri. Varför ska islam undantas från kritik som är given för judendom och kristendom?" Dagens Nyheter 070905. Kommentar: Ja till konkret kritik. Nej till kränkningar "utan något på fötterna". Sådana kränkningar blir förolämpningar.

  Egyptiskt krav på förbud mot Muhammedkränkning. Dagens Nyheter 070905.

  Kravlista vill ha ett utskott för islamofobi. S och kd säger nej. Dagens Nyheter 070905.

  Muslimer nöjda efter möte med Reinfeldt. Dagen 070907.

  Ambassadörer nöjda med Reinfeldtmöte. Dagens Nyheter 070907.

  Konstnären Lars Vilks rondellhund i Trelleborg sattes i brand. Dagens Nyheter 070907.

  Demonstration med cirka 550 deltagare utanför Upsala Nya Tidning (UNT). Dagens Nyheter 070907.

  Flera JK-anmälningar om rondellhund. "Det mesta talar för att det inte handlar om 'hets mot folkgrupp'" Dagens Nyheter 070907.

  Det snabbt växande antalet självmordsattentat i Afghanistan utförs ofta av unga afghanska män som har gått i religiösa skolor i Pakistan. Förövarna är ofta unga, fattiga och outbildade. De är lätta att rekrytera från de religiösa skolorna i Pakistan. Dagens Nyheter 070908.

  Den extrema islamistiska sunni Deobandi-sekten från Pakistan tagit kontrollen över hälften av moskéerna och de flesta muslimska skolorna i Storbritannien berättar The Times:
  Almost half of Britain’s mosques, more than 600 of Britain’s 1,350 mosques according to a police report, are under the control of a hardline Islamic sect whose leading preacher loathes Western values and has called on Muslims to "shed blood" for Allah. Riyadh ul Haq, supports armed jihad and preaches contempt for Jews, Christians and Hindus. He heaps scorn on any Muslims who say they are "proud to be British" and argues that friendship with a Jew or a Christian makes "a mockery of Allah’s religion". The Times 070907.
  Fakta om Deobandi.

  Lars B Stenström: Man kan diskutera om rätten att förlöjliga och håna, till exempel religioner och trosföreställningar, alltid ska utnyttjas bara för att den finns? Dagen 070911.

  Ledaren för al-Qaida i Irak har satt en belöning på 100 000 dollar till den som mördar konstnären Lars Vilks. Även Ulf Johansson, chefredaktör för Nerikes Allehanda, hotas. Den som mördar Johansson belönas med 50.000 dollar. Dagens Nyheter 070915.

  Även fem namngivna svenska storföretag hotas på ljudbandet. Dagens Nyheter 070915.

  Nerikes Allehandas chefredaktör Ulf Johansson ångrar inte publicering: "Det här stärker mitt beslut att publicera bilden." Dagens Nyheter 070915.

  DN:s Michael Winiarski: Hotet mot Lars Vilks ska tas på allvar. Dagens Nyheter 070915.

  DN:s Niklas Ekdal: Försvara det öppna samhället. Dagens Nyheter 070915.

  DN:s chefredaktör Thorbjörn Larsson: "Journalistiskt relevant att publicera." Dagens Nyheter 070915.

  En del av de största tidningarna har visat bilden. Dagens Nyheter 070915.

  Muslimska organisationer fördömer hoten. Dagens Nyheter 070915.

  Brandattentat mot Vilks rondellhund i Trelleborg. Dagens Nyheter 070915.

  Utslag på vad vår yttrandefrihet tål. Dagens Nyheter 070915.

  Vilks: Regeringen borde fördöma dödshoten. Dagen 070916.

  Nerikes Allehanda: "al-Qaidas primitiva logik". Dagen 070916.

  Lars Vilks: Kul att terroristerna visar intresse för konsten. Dagens Nyheter 070916.

  "al-Qaida i Irak" hotar svenskar till livet. Dagens Nyheter 070916.

  Hoten omnämns i internationella medier. Dagens Nyheter 070916.

  Konstnären Lars Vilks och chefredaktören Ulf Johansson fick förstärkt polisskydd. Dagens Nyheter 070916.

  "De ska skära halsen av mig" Men Lars Vilks låter inte hoten skrämma honom. Aftonbladet 070916.

  Europeiska muslimer tar avstånd från hot. Dagens Nyheter 070917.
  Fatwa till stöd för Lars Vilks.Federationen för islamska organisationer i Europa fördömer hoten. Dagen 070918.

  Uttalandet från de islamiska organisationerna väger tungt. Dagens Nyheter 070917.

  Vilks i seminarium mot politisk islam. Dagens Nyheter 070917.

  Hoten tvingar Vilks flytta. Dagens Nyheter 070917.

  Islamisterna kom med förtäckta hot mot oss otrogna. gudmundson.blogspot.com 070918.

  Muslim dentist 'told patient to wear a headscarf or go elsewhere'. Daily Mail 070918.

  Islamisthot mot svenska företag. SAS, H&M, Alfa Laval, och Arla bland 100 svenska företag som namnges. Aftonbladet 070918. DN 070919.

  Vilks rondellhund åter brandskadad. Dagens Nyheter 070919.

  Vilks får stöd av ex-muslimer. Att avsäga sig religionen är ett av de grövsta brotten inom islam. Dagens Nyheter 070919.

  En tecknare i Bangladesh har gripits för att han i en serie drivit med sedvänjan att sätta namnet Muhammed framför tilltalsnamnet. Förbjudet kalla en katt för "Muhammed Katt". Demonstranterna skrek "död åt chefredaktören" och "häng tecknaren". Dagens Nyheter 070919.

  Kvinna fick 100 dagsböter för hot mot Vilks. Dagens Nyheter 070919.

  Kränkta muslimska regimer vägrar religionsfrihet. Dagen 070919.

  Vilks rondellhund brann igen. Dagens Nyheter 070920.

  Justitiekanslern (JK): Konstnären Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som svensk rondellhund är inte hets mot folkgrupp. Dagens Nyheter 070920.

  Rondellhunden Trelle i Trelleborg har förstörts och jämnats med marken å grund av ungdomars förstörelselusta. Dagens Nyheter 070921.

  Jesushund försvann spårlöst. Dagens Nyheter 070925.
  Kommentar: Sjukt tilltag av en konstnär. Då var väl Muhammed som rondellhund en lättsam företeelse jämfört med detta.

  Nils Olof Ericsson: Ska vi vika oss för hoten från islams religiösa ledare? Dagen 070925.

  Ex-muslimer blir utfrysta och hotade även i Sverige "Flera muslimer som blir frälsta riskerar att bli utfrysta och hotade av sina familjer. Detta hävdar Ferro Mehmedovic, pastor i Hyllieparkkyrkan i Malmö. I en brittisk dokumentär om konvertiter avslöjas också hur många tvingas fira gudstjänst i hemlighet.
  I dokumentären, som sändes på brittiska Channel 4, mötte reportern Antony Barnett konvertiter som levde under hot från sina gamla trosfränder. En familj som hade blivit utkastad från sitt hem, samt en konvertit vars bror hade nästan misshandlats till döds, intervjuades i programmet.
  Vid Centralrådet för ex-muslimer i Skandinavien vill man vara ett stöd för före detta muslimer. Vice ordförande Afsaneh Vahdat kan däremot ange ett antal fall där några av deras medlemmar har råkat ut för hot." Graderna på hot beror mycket på radikaliteten som man kommer ifrån, säger pastor Mehmedovic.Världen idag 071003.

  Mulla Krekar sägs stå bakom flera webbplatser varav åtminstone en hyllar terror och firar amerikanska förluster i Irak och Afghanistan. Dagen 071010.

  Muslimskt upprop till kristna ledare. Dagens Nyheter 071011.
  Christian Leaders Ponder Muslim Scholars' Appeal for World Peace. christianity.com 071015.
  Muslimska ledare i nytt fredsutspel. 138 av världens mest framträdande moderata muslimska ledare riktade ett brev till 30 kristna ledare med en inbjudan till ökad dialog. Dagen 071016.

  Dansk folkeparti har Muhammed på sina valaffischer. Valaffischen föreställer en hand som tecknar profeten Muhammed och rubriken lyder "Yttrandefrihet är danskt, censur är det icke". Dagens Nyheter 070925.

  Dansk polis tar affischerna med ro. Dagens Nyheter 070925.

  Qatars regering gav Gävle islamiska center fem miljoner till köpet av Metodistkyrkan. Dagen 071101.

  'Islamophobia' Used to Crush Muslim Dissent, Panel Says. CNSNews.com reports that Muslim extremists are branding opponents "Islamophobes" in an effort to paint themselves as the victim and silence dissent and opposition to their political and religious beliefs, according to a panel convened in Washington, D.C., Tuesday. "'Islamophobia' has become... the new battleground in this war" on terrorism, Anne Bayefsky, a senior fellow at the conservative Hudson Institute, said at the panel discussion. She said the term "inverts victim and perpetrator" by portraying Islamic fanatics as the victim, thus allowing them to label dissent as a violation of human rights and, in effect, silence dissent. The Organization of Islamic Conference (OIC) at the United Nations has been lobbying hard for bans against "Islamaphobia, which are "tantamount to blasphemy strictures that have been used to curtail freedoms of expression, press, and religion by some of the OIC's most repressive member states," noted the Hudson Institute in its preview to the panel discussion. (Religion Today 071101).

  Every year 5,000 women are murdered in so-called 'honor killings' where members of a family kill one of their own women, like a mother or a sister because they believe her actions have shamed the family. Rana Husseini says that honor is restored only when the woman is dead. Husseini has documented the practice of honor killings as a reporter for The Times of Jordan. "Living in a patriarchal society, women somehow tend to be always blamed," said Hussein. "Her family holds her responsible for their reputation and so the minute this woman does something wrong they see no solution but to kill her. For them blood cleanses honor." Her upcoming book, Murder in the Name of Honor documents the rise of honor crimes worldwide. (071109).

  Vilks gör musikal av rondellhunden. Dagens Nyheter 071106.

  Högsta domstolen i Norge har beslutat att den kurdiske islamisten mulla Krekar kan utvisas. Dagens Nyheter 071108.

  Kristen politiker mordhotas på Youtube av muslimer (som relaterar till Tablighi Jamaat). Världen idag 071112.

  Greps för att teddybjörnen hette Muhammed. Dagens Nyheter 071126.

  Förhörs om teddybjörnen - riskerar spöstraff. Dagens Nyheter 071127.

  Den brittiska lärarinnan dömd för nallens namn. Hon fick 15 dagars fängelse och utvisning ur Sudan. Hennes brott var att hon lät sina elever ge en nallebjörn namnet Muhammed. Dagens Nyheter 071129.

  Flera hundra människor tågade genom Sudans huvudstad Khartum och krävde att den dömda brittiska läraren Gillian Gibbons ska dödas. Dagens Nyheter 071130.

  Brittiska läraren benådas av Sudan. Dagens Nyheter 071203.

  I profeten Muhammeds fotspår: Ghulam, 11 år, tvingas gifta sig med den 40-årige Faiz Mohammed. Aftonbladet 071218.

  Upp till bevis Sveriges Unga Muslimer! Dagen 071118.
  Hamid Zafar: Muslimer missionerar inte - till skillnad från kristna. Dagen 071228.

  Men Jailed in Sudan for Selling Book on Mohammed's Child-Bride. (CNSNews.com) - A Sudanese court reportedly has sentenced two Egyptian men to six months' imprisonment for harming Islam after they marketed a book deemed critical of one of Mohammed's wives. The men, who work for an Egyptian publishing house, were arrested at an international book fair in Khartoum while promoting a book on Aisha, who Muslim historians record as one of Mohammed's 12 wives and concubines. According to an authoritative Hadith -- the traditions and sayings of Mohammed -- the middle-aged prophet's marriage to Aisha was consummated when the girl was nine years old. Often called "the mother of believers," she was said to have been the favorite wife of Mohammed, who died when she was 18. The Egyptians, Abdel-Fattah Abdel-Raouf and Mahrous Mohammad Abdel-Aziz, were sentenced Sunday after being convicted under a section of the Sudanese penal code that deals with insulting religious beliefs or inciting hatred and contempt for religion.
  Under the same section, a British teacher in Khartoum last month faced the possibility of jail time and lashes for allowing her young students to name a class teddy bear "Mohammed." Gillian Gibbons eventually was sentenced to 15 days' imprisonment and, after appeals by British Muslim lawmakers, was pardoned and released early this month.
  Eleven Mideast human rights groups signed a statement in Cairo condemning the latest verdict and sentence. They cited eyewitnesses as saying the agents who arrested the two Egyptians had been accompanied by members of a Wahhabist fundamentalist group, one of whom apparently bought a copy of the book and then complained to the authorities. In the statement, released through the Arabic Network for Human Rights Information, the groups said the trial was speedy and unfair, since the defendants reportedly did not have legal representation.They called on the Sudanese government to release the two men, saying the case was a violation of freedom of opinion and expression, and a violation of the right to a fair trial. After their arrest last week, Justice Minister Mohammed Ali al-Mardhi was quoted as saying the book contained blasphemous passages regarding Mohammed and "the mother of believers." Christianity.com 071219.
  According to the human rights groups, the book was written by a Syrian author.

  Aqsa Parvez blev hedersmördad i Kanada. Orsak: Pappan kom på att i skolan hade Aqsa tagit av sin sin sjal och bytt om till jeans. Daily Times 071219.

  Muslimsk julhälsning till kristna. Dagens Nyheter 071224.

  Sannolikt att det är islamister som ligger bakom attentatet mot Benazir Bhutto i Pakistan. Dagens Nyheter 071227.
  al-Qaida låg bakom Bhuttos död. Aftonbladet 01228.

  Sveriges muslimska förbund kallar mordet för ett fegt terrordåd. Kyrkans Tidning 071228.

  Förbud för ickemuslimer att uttala ordet "Allah" i Malysia. Dagen 071228.
  Kommentar: Det är dock inte sant att termen Allah som beteckning på Gud användes av arabiskspråkiga kristna innan det ens fanns några muslimer.

  Allah får åter användas i Malaysia. Dagens Nyheter 071231.

  Olof Djurfeldt: Islam är ingen missionerande religion - eller...? Dagen 080103.

  Vitryss åtalad för Muhammedbilder. Dagens Nyheter 080112.

  Anglikansk biskop i Storbritannien mordhotad. Dagen 080106.

  Threats made against British Bishop who said Islamic extremism has created no-go areas in the United Kingdom. ASSIST News Service 080202.

  Q and A: Sharia law explained. BBC News 080208.

  Misstänkta för mordplaner på Muhammedtecknare in Danmark. Dagens Nyheter 080212.

  Danska politiker uttrycker avsky över de avslöjade mordplanerna. Dagens Nyheter 080212.

  Lars Vilks inte oroad. Dagens Nyheter 080212.

  Her er alle Muhammed-tegningerne. Ekstra Bladet 080212.

  Danish Dailies Reprint Muhammad Cartoon After Arrests. Religion News Blogg 080213.

  Minst 11 tidningar tryckte teckning. Dagens Nyheter 080213.

  Muhammedteckningarna på diplomatnivå i Iran. Dagens Nyheter 080213.

  Muslimska protester mot Danmark ökar. I Pakistan brände demonstranter den danska flaggan, i Kuwait krävde flera parlamentariker en total bojkott av Danmark. Dagens Nyheter 080214.

  Danmark avvisar krav från Iran att danska politiker ska be om ursäkt för den senaste Muhammedpubliceringen. Dagens Nyheter 080216.

  Bangladesh fördömer Muhammedbild. Dagens Nyheter 080216.

  Protesterna i den muslimska världen mot de danska Muhammedteckningarna blossade åter upp efter fredagsbönen. Dagen 080222.

  Study: 3 in 4 U.S. mosques preach anti-West extremism. Secret survey exposes widespread radicalism. WorldNetDaily 080223.

  Jordanska medier i Muhammed-kampanj mot Danmark. Dagens Nyheter 080224.

  Hamas-kanin hotar att döda danskar. Dagen 080227.

  93 procent av världens muslimer är inte extremister. Det betyder också att 91 miljoner muslimer är extremister! Dagen 080227.

  Tusentals upprörda sudaneser protesterade på onsdagen i huvudstaden Khartum mot Danmark och danska tidningars publicering av Muhammedkarikatyrerna. Dagens Nyheter 080227.

  Tusentals afghanska studenter protesterade mot Muhammedteckningarna. Dagens Nyheter 080308.

  Tårgas och batonger sattes in mot upprörda demonstranter i Peshawar som protesterade mot Danmark och Nederländerna.. Även i Iran och Thailand förekom protester. Dagens Nyheter 080312.

  Varför valde Abd al Haqq Kielan att bli muslim? Dagen 080312.

  Iranskt lagförslag ger dödsstraff åt "avfällingar" och de som "förolämpar profeten". Dagen 080312.

  Al Qaida-ledaren bin Ladin hotar med våldsamma hämndaktioner efter publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. Dagens Nyheter 080319.

  Affischer med profeten Muhammed med en bomb i turbanen hängdes upp på olika platser i Tjeckiens näst största stad Brno på onsdagen. Dagens Nyheter 080320.

  Ex-president i Afghanistan dödad av gömd turbanbomb i Kabul. Rabbani har lett samtal med talibanerna i ett försök att få till stånd fred. Expressen 110920.

  Chinese Christian Mistreated in Prison for 'Insulting' Muslims Liu Huiwen, a Chinese Christian sentenced to 18 months imprisonment last November for distributing a gospel leaflet to Muslims in Gansu province, is suffering mistreatment in a Muslim-majority prison, local sources told Compass Direct News. After a recent prison visit, Liu's wife Miao Hui Lian claimed that he was limping badly and looked very thin. Liu, unable to speak openly, told his wife that the prison was a "very bad place" and that he was being "bullied constantly." When Liu's wife attempted to travel to Beijing to report the abuse, police warned her to stay at home. A local source told Compass that, "We have reason to believe the guards or inmates are punishing him for what he did and trying to cast terror into his heart." (Religion Today 080320).

  Saudi Politicians Refuse to Act Against Defamation of Religions. Europe News 080322.

  The Coptic priest Zakaria Botros fights fire with fire. He is named Islam’s "Public Enemy #1" by the Arabic newspaper, al-Insan al-Jadid. National Review Online 080325.

  Politikern Geert Wilders omstridd islamfilm utlagd på internet. DN 080327.

  Omstridd islamfilm stoppad efter ett dygn. DN 080328.

  Iranprotest mot islamfilmen. DN 080330.

  The Pakistan Christian Post reports that no churches should be permitted in Saudi Arabia, unless Pope Benedict XVI recognized the prophet Mohammed, according to a Middle East expert. Saudi mediators are currently working with the Vatican on negotiations to allow places of religious worship, but some experts, such as Anwar Ashiqi, president of the Saudi center for Middle East strategic studies, believe it will not occur without this recognition. "I have taken part in several meetings related to Islamic-Christian dialogue and there have been negotiations on this issue," Ashiqi said. "It would be possible to launch official negotiations to construct a church in Saudi Arabia only after the Pope and all the Christian churches recognize the prophet Mohammed. If they don`t recognize him as a prophet, how can we have a church in the Saudi kingdom?" (Religion Today 080331).
  Kommentar: Visst är Muhmmed en profet, men en falsk profet!

  Wilders ändrar i sin islamfilm. DN 080331.
  PVV-partiets hemsida.

  Jihad Against West is Well-Entrenched, Author Says. cnsnews.com 080331.

  Anglikan säger: Bygg inga nya moskéer i Storbritannien så länge som kristna förföljs i muslimska länder runt om i världen. Dagen 080403.

  Islamfilmen kan inte stoppas. Det finns inte stöd i lagen för ett förbud. Dagens Nyheter 080407.

  Councillor shuts down committee for ex-Muslims. Politician Ehsan Jami says people are scared to join the organisation because of threats from Muslims. expatica.com 080417.

  Shari'a-Compliant Financing Described As New Islamist Threat. Radical Islamists not only want to destroy America with bombs and weapons of mass destruction, they also are infiltrating U.S. financial markets and influencing the flow of credit and capital, according to the Center for Security Policy (CSP), a conservative think-tank. Crosswalk.com080422.

  The Grave Threat of Arab-Muslim Anti-Semitism. FrontPageMagazine.com 080424.

  Nordiska reaktioner på attentatet i Islamabad som dödade 8 människor. Dagens Nyheter 080602.

  Förbjöds sprida kristet material av muslimsk polisman i Birmingham. Världen idag 080602.

  Bombdåd får pakistanska flickor att hoppa av skolan. Dagens Nyheter 080612.

  Norska ambassaden i New Delhi fruktar attentat. Adressavisen publicerade en karikatyr föreställande en halvnaken man med en t-tröja med trycket "Jag är Muhammed, ingen vågar trycka mig". Dagens Nyheter 080630.

  FN bekämpar yttrandefriheten. Det är inte förvånande att islamska diktaturer straffar oliktänkande. Men vart är Kanada på väg? Världen idag 080716.

  Fortsatt häkte för två tunisier som misstänks för mordplaner på Muhammedtecknaren Kurt Westergaard i Danmark. Dagens Nyheter 080725.

  Fortsatt strid om Muhammedteckningarna i Danmark. Dagen 080731.

  Susan Crimp and Joel Richardson: Why We Left Islam. WorldNetDaily 080731.

  Members of the Egyptian Unique Moustache Association: "We Respect the Moustache of Hitler Because He Humiliated the World's Most Despicable Sect." Aired on Egyptian TV on July 11, 2008. Transcript.

  Uppmaningar till att mörda homosexuella, äktenskapsbrytare och personer som byter från islam till en annan religion i Regent's park-moskén i Storbritannien. Dagen 080902.

  Terrornätverket al-Qaida tänker "om Gud vill" utrota Danmark från jordens yta. Dagens Nyheter 080905.

  Muslims condemn censorship of hadiths seeking dead Jews. University calls website statements 'truly despicable'. WorldNetDaily 080906.

  20 års fängelse för översättning av Koranen i Afghanistan. Dagen 080913.

  Rör för över 6 miljarder kronor redan har köpts in till gasledningsbygget i Östersjön, trots att varken Sverige eller Finland gett något klartecken till projektet. Under sommaren anlände 1 500 rör till Kotka, den största exporthamnen i Finland. Världen idag 080912.

  Terrorister vill förgifta Danmark. Expressen 080914.

  Ny lag i Iran: Dödsstraff för alla som lämnar islam. Expert på religionsfrihet: Ingenting liknande har hänt förut. Även dödsstraff för som etablerar en hemsida där man propagerar för sin icke-muslimska religiösa övertygelse. Dagen 080916.

  USA kritiserar Islamiska konferensen i sin rapport om religionsfriheten. Dagen 080923.

  Bloggare i Malaysia fick 2 års fängelse för artikel om islam. Dagen 080923. Läs hela rapporten om religionsfrihet här.

  Fatwa mot Musse Pigg. Möss bör dödas när man får syn på dem enligt Islams lära. Det gäller även Musse Pigg! Dagen 080925.

  Brittisk polis har gripit tre män för inblandning i en brand hos ett förlag som har gett ut en bok om profeten Muhammed och hans unga hustru Aisha. Dagens Nyheter 080927.

  Geert Wilders: A total of fifty-four million Muslims now live in Europe. San Diego University recently calculated that a staggering 25 percent of the population in Europe will be Muslim just 12 years from now. Bernhard Lewis has predicted a Muslim majority by the end of this century. thefirstorlast.com 080928.

  Talibanerna vill döda danskar efter Muhammedteckningarna. BP News 081021.

  Malaysia: Minorities Warned Not to Question Islam The Associated Press reports that Malaysian officials warned minorities against voicing complaints about privileges enjoy by ethnic Malay people and questioning Islam. The sultans of nine states joined to issue the statement, saying such questioning "can lead to disunity and racial strife that can undermine the peace and harmony." An estimated 60 percent of Malaysia's population is Muslim, with non-Muslim Chinese and Indians making a significant minority. "It (the warning) is quite unprecedented and I think it is coming in response to what the country is facing -- what the rulers perceive as the fracturing of racial harmony," said Tricia Yeoh of Center for Policy Research think-tank. This combination of racial-religious tensions has become more apparent in the last year.(Religion Today 081021).

  Indonesisk muslim vill äkta barn. Dagens Nyheter 081026.

  Bloggare i motvind i Mellanöstern. Dagens Nyheter 081026.

  UK TV channel's bid to address Muslim notions about Biblical concepts angers Muslims. Assist News 081026.

  Avrättad somaliska var bara 13 år. Islamisterna grep flickan i stället för gärningsmännen som våldtog henne. Dagen 081031.

  USA - Stop Shariah. Statement by the coalition to stop shariah regarding U.S. treasury's efforts to promote 'islamic finance'. Blog at WordPress.com 081106.

  Sharia Law: Coming to a Western Nation Near You? FrontPageMagazine.com 081106.

  Mus'ab Hassan Yousef, Son of a West Bank Hamas Leader: Atrocities Committed by Hamas Led Me to Convert to Christianity. Broadcast: August 19, 2008. Publicerat på MEMRI:s hemsida den 7 september, 2008, från en intervju med Hassan Yousef, son till en Hamas-ledare på Västbanken, Sheikh Hassan Yousef, vilken sändes på Al-Hayat TV den 19 augusti, 2008.

  Bockar till trädgårdsmästare. Enligt Islamska konferensen (57 muslimska stater) är islamofobi att ifrågasätta islam eller uttrycka något om islam, Koranen eller Muhammed så att någon muslim kan ta illa vid sig. Man vill att all islamkritik ska förbjudas. Världen idag 081119.

  Roberto Saviano och Salman Rushdie möttes i Stockholm. Dagens Nyheter 081125. DN 081125.

  Piratledaren Abdullah har tjänat 83 miljoner kronor i år. Aftonbladet/Netlog.com 081126.

  Militanta muslimer bakom attackerna i Bombay. Den totala dödssiffran har nått 195 och 295 har skadats. DN 081127. Själva säger de sig tillhöra en indisk muslimsk organisation vid namn Deccan Mujahedin. DN 081129. En talesman för indisk polis gick på söndagen ut med uppgifter om att militanta gruppen Lashkar-e-Taiba är skyldig till terrordåden i Mumbai. Gruppen uppges komma från Pakistan. Aftonbladet 081130. USA pekar också ut den militanta pakistanska gruppen Lashkar-e-Toiba som skyldig till attackerna i Bombay. DN 0811203.

  En åttaårig saudisk flicka nekas skilsmässa från en 58-årig man. Dagen 081221.

  Children starved in Egypt to coerce mom to renounce Christ. Report says police assault woman, promise freedom for conversion. WorldNetDaily 081222.

  Fredspristagare trakasseras - "hon stöder Israel". Polisen tittade bara på när en mobb attackerade hennes hem i Iran. Dagen 090114.

  Professor Muhammad Hourani från Hebrew University i Jerusalem är palestinier och rättrogen muslim men kritisk till dagens ganska bokstavstrogna shariatolkning och som israelisk medborgare lojal mot sin stat och därför inte längre välkommen i de palestinska universiteten Bit Zeit eller Al Quds. Hourani konstaterar i en intervju i Katolskt Magasin nr 12/081204 att islam idag saknar politiska koncept för konkret samhällsbygge. Muslimsk teologi utgår från den styrkeposition islam hade under medeltiden men är inadekvat idag. Alla de 21 arabländerna är diktaturer i olika hög grad och han uppmanar politiska muslimska ledare att verka för ett starkare civilt samhälle av sekulär karaktär - de religiösa ledarna kan inte bidra här. Till detta skulle den avbrutna tolkningstraditionen behöva få nytt liv och relevans.

  Holland crack down on 'hate speech'. Dutch Freedom Party leader Geert Wilders made headlines around the world in March of 2008 with his film Fitna, which juxtaposed Koran verses against a background of violent film clips and images of terrorism by Islamic radicals. OneNewsNow 090126.

  The threat of 'sharia' to America. Sharia a very elaborate legal system that can [order you be put] to death if you leave Islam.OneNewsNow.com 090128.

  Forskare: Radikal islamism tar över Rosengård i Malmö. Dagen 090128.
  Rapport om våldsbejakande extremism och radikalisering. Försvarshögskolan.

  Falskt rykte om danskt griskött i kyckling oroar muslimer i Mellanöstern. Dagens Nyheter 090211.

  Chefen för Europeiska fatwarådet, Youssef al-Qaradawi, har nyligen hyllat Adolf Hitler och sagt att Förintelsen var Guds sätt att straffa judarna. Dagen 090216.
  Svenska och norska muslimer tar avstånd. Dagen 090217.

  Norsk imam: USA bakom 11 september. Dagen 090217.

  Malaysia förbjuder åter kristna att säga "Allah". Dagen 090303.

  U.N. to make ban on criticizing Islam mandatory? Expected proposal would criminalize such comments in U.S. WorldNetDaily 090304.

  Muslim states seek to criminalize ‘defamation of Islam’. Long-term campaign to protect Islam from insult could sanction beheadings. ICEJ News 090313.

  Libya’s Gaddafi says Bible is a fake. ICEJ News 090317.

  Två videor som inte får visas på You tube - de kan kränka muslimer. De kan ses på www.muhammadtube.com :
  http://www.muhammadtube.com/video/1502/Banned-on-YouTube-1
  http://www.muhammadtube.com/video/1528/Banned-on-YouTube-2

  Iranian Extremists Threaten to Kill 3 Ex-Muslim Pastors. The Christian Post reports that some Iranian Christians cannot escape threats even once they leave country. Three Iranian pastors in Athens, Greece, received a letter March 11 stating that, unless they return to Islam, they will found and killed as apostates. The letter, written by a radical group calling themselves "The Hezbelloah Party," accused the pastors of "anti-Islamic activities" and participation in "espionage organizations" against Iran. "Be aware that in these days that the power of the Islamic world is growing, it's army and economy's success have blinded the American and European government and have defeated and scared them," the letter reads. The group threatened to "fulfill our religious duty towards you" if the pastors do not convert back to Islam. The pastors currently work with Iranian and Afghani expatriates and refugees in Greece. (Religion Today 090323)

  Jemen: Erbjöd sig att spionera för Israel, dömdes till döden. Två andra dömdes till fängelse. De tre männen förnekar anklagelserna och hävdar att bevisen mot dem är fabricerade. Dagen 090324.

  Critics blast U.N. panel religious vote. BP News 090327.

  Prygel av flicka upprör pakistanier. Dagens Nyheter News 090404.

  FN-råd vill förbjuda religionskritik mot Islam. Kyrkans Tidning 090406.

  Annelie Enochson (kd): Skrämmande utveckling i FN. Hur kan det vara möjligt att FN:s råd för mänskliga rättigheter har blivit ett forum för raka motsatserna till innebörden av dess namn? Världen idag 090420.

  Svenska Pen-klubben, där Mohamed Omar är medlem, undviker att kritisera honom. Omar har blivit radikal muslim och ser Irans religiöse ledare Khomeini som en politisk förebild. Världen idag 090420.
  Nu lämnar Omar Pen-klubben. Världen idag 090427.

  Frikyrkopengar till Världen idag-kritik för att Världen idag uppmärksammat negativa sidor av islam. Världen idag 090427.

  Mogren bryter med Omar. Prästen Mikael Mogren är förkrossad över att poeten Mohamed Omar ifrågasatt Förintelsen: "Han finns inte längre i min vänskapskrets." Dagen 090428.

  Tidskriften Minaret vill inte längre ha något med Omar att göra. Abd al Haqq Kielan: Det är en tragedi. Jag trodde att jag kände honom, men tydligen inte. Jag är inte riktigt säker på hur han mår. Dagen 090428.

  Omar: Prästen Mikael Mogren ljuger. Islams makt växer med en enorm kraft, det går inte att stoppa. Och att jag stödjer Hizbollah och Hamas syfte är inget konstigt. Det gör alla muslimer. Dagen 090429.

  Talibanledare i Pakistan: "Profeten Muhammed har sagt att jihad ska fortsätta tills domedagen."

  Holger Gustafsson (kd): Talibaner terroriserar i Pakistan. Dagen 090428.

  Gunnar Hökmark (m): FN:s råd för mänskliga fri- och rättigheter kan inte få vara plattformen för hat och antisemitism. Dagen 090505.

  Sören Jacobsson: Ska kritik av islam tystas ned? Det är inte ett problem att Världen idag skriver om olika övergrepp som sker i islams namn, utan det stora problemet är att andra massmedia tiger och anpassar sig till en underdånig tystnad. Världen idag 090511.

  In Muslim Culture, Honor Killings Not Out of Date. Crosswalk.com 090522.

  Malaysia Christians Still Banned from Using 'Allah'. Christian Today reports that a Catholic newspaper in Malaysia has lost its latest appeal to use "Allah" as a translation for "God." The Herald had previous permission revoked on February 26 because the newspaper could be picked up by Muslims, leading to potential confusion, the court then said. The Herald may not use the word until court renders its decision July 7. "We had asked them to lift the ban so that we can use the word until the court decides. We are innocent until proven guilty, so why shouldn't we use it," said the Rev Father Lawrence Andrew, who edits the Catholic weekly. "The court is going to hear our case on July 7 so that's an opening in the dark tunnel." Under one religion law in Malaysia, it is an offense for non-Muslims to use the word "Allah" to refer to another God. (Religion Today 090603).

  3 year old muslim girl yearns to kill infidels. Video You Tube 3:00.

  Hedersmord: 18-årig brud i Pakistan mördad av släkten. Världen idag 090629.

  85 shariadomstolar i Storbritannien. Världen idag 090701.

  Dubbelt lagsystem oroar britter. Undersökning visar att minst 85 shariadomstolar opererar underjordiskt i Storbritannien. Dagen 090703.

  "Hundratals familjeärenden avgörs i svenska moskéer". Dagen 090703.

  Ville gifta bort dotter - greps i färjehamnen i Rødby. Aftonbladet 090704. Fotnot: 92 procent av befolkningen är albaner och 90 procent av albanerna är muslimer. De flesta romer, bosniaker, turkar och gorani i Kosovo är också muslimer.

  Pakistan: Taliban Buying Children for Suicide Bombers. The Washington Times reports that some children in Pakistan have been sold to a fate worse than slavery. According to a Pakistani official, Taliban have paid up to $14,000 for children who will become suicide bombers. Baitullah Mehsud, Pakistan's chief Taliban, "has turned suicide bombing into a production output, not unlike [the way] Toyota outputs cars," a U.S. Defense Department official said recently. "[Mehsud] produces these suicide bombers, which are sold or bartered, which can be used by [Afghan Taliban leader Mullah] Omar's Taliban or ... other groups." Much of Pakistan's population lives in poverty, with per-capita income running about $2,600 a year. Pakistan and the United States have both offered high rewards for information leading to Mehsud's capture. (Religion Today 090703).

  Laila, 47, är sedan flera år skild enligt svenska lagar - men är bunden till sin man enligt islamisk sed. "Jag är inte fri på riktigt förrän en imam eller islamisk domstol tillåter det", säger hon. Dagen 090709.
  Islamolog: Svårt för kvinnor att skilja sig. Dagen 090709.

  "Sharian grunden till hederskulturen". Dagen 090709.


  Migrationsverket stänger av asyljurist som spred rasistisk propaganda. Dagens Nyheter 090715.

  Nigerias militär jagar islamistisk sekt. Orsaken är att en islamistisk sekt har dödat ett stort antal människor under en flera dagar lång våldsvåg. Kyrkans Tidning 090729.

  Hur tänker en hedersmördare? Emre Güngör har skrivit en bok om papporna som mördade sina döttrar. Dagen 090806.

  Allt färre muslimer stöder al-Qaida. Flera opinionsundersökningar visar hur terrornätverkets självmordsdåd och attacker mot civila gjort att muslimer vänder dem ryggen. Dagen 090807.

  Ahmad Hamad, 15 år, är upplärd till våld och uppfylld av Allah. För islams skull vill han snöra på sig sprängämnen. Dagens Nyheter 090809.

  Teen Says Parents Want to Kill Her for Converting. Charisma 090810.

  En man i Jordanien har anklagats för att ha skjutit sin gravida syster för att hon gift sig utan sin familjs tillåtelse. Dagens Nyheter 090813.

  Frankrikes minister för stadsutveckling: Ett förbud i Frankrike mot den heltäckande burkan skulle stävja "den radikala islamismens cancer". Dagens Nyheter 090815.

  Poeten Mohammed Omar har bjudit in Ahmed Rami, dömd för hets mot folkgrupp, att tala vid en ny studiecirkel i Uppsala. Omar hyllar Rami som martyr och vill nu samla tusentals ungdomar i en antisionistisk folkrörelse. "Varje sann muslim beundrar Ahmed Rami." Dagens Nyheter 090818.

  Gustav von Essen (KD) menar att Mohammed Omar och arrangörerna av studiecirkeln medverkar till spridning av judefientlighet och hat. Världen idag 090818.

  Poeten Mohamed Omar har arrangerat fyra antisionistiska föreläsningar i Gottsunda den senaste tiden. Världen idag 090909.

  Bo Lundgren: När fenomenet muslimsk extremism ska kommenteras och förklaras i svenska medier, tillgriper man ofta, i pedagogiskt syfte, en liknelse om Livets ord. Världen idag 090918.

  Tusentals överröstade Mohamed Omars antisemitdemonstration. Världen idag 090921.

  Muslimsk teolog vill förbjuda heltäckande slöja. Dagen 091008.

  "Muslim Demographics" - very worthwhile to watch. You tube 7:31.

  Iransk författare polisanmäler Omar. Världen idag 091009.

  JK: SD:s debattartikel ej brottslig. SD:s partiledare Jimmie Åkesson skrev i en debbatartikel bland annat att "islam är det största utländska hotet mot Sverige sedan andra världskriget". Dagens Nyheter 091023.

  Plan på attack mot Jyllands-Posten. Två män från Chicago har gripits misstänkta för att ha planerat att angripa den danska Jyllands-Posten. Tidningen rönte stor uppmärksamhet då den 2005 publicerade karikatyrerna på profeten Muhammed. Dagens Nyheter 091027.

  Samtal om islam blev makars fall. Åtalade engelska hotellägare tvingas sälja rörelsen. Enligt uppgifter i brittiska tidningar ska diskussionen bland annat ha handlat om islams grundare Muhammed, som paret uppges ha kallat för "krigsherre". Det sägs också ha varit en diskussion om synen på Jesus, om han är Guds son eller bara en av islams profeter. Världen idag 091028.

  Samtal om islam var inget brott. Brittiskt hotellägarpar friades i rätten. Världen idag 091218.

  Islamisten Mohamed Omar planerar bilda ett nytt antisionistiskt parti i Sverige. Till detta parti hälsar han även nazister välkomna. Dagen 091102.

  Malaysias regering vägrar att släppa 10 000 biblar, som beslagtagits eftersom de innehåller ordet Allah för Gud. Dagen 091105.

  Muslimsk ilska över attentatet av den misstänkte gärningsmannen Nidal Malik Hasan som dödade 13 personer. Flera vittnen hävdar att han ropade "Allahu akbar" (arabiska för "Gud är störst") flera gånger under själva dådet. Dessutom hade FBI haft ögonen på en "Nidal Hasan" som på internet skrivit om självmordsbombare i positiva ordalag. Dagens Nyheter 091107.

  Gravid kvinna i Somalia riskerar att stenas till döds så fort hon fött sitt barn av islamistgruppen al-Shabaab. Dagen 091108.

  Fritidsgård i Rinkeby centrum för värvning till strider i Somalia. Dagens Nyheter 091111.

  Ulf Sundkvist: Religionsfrihet förutsätter respekt. Finns inte friheten att välja sin tro eller etisk ståndpunkt på grund av en religiös eller politisk hederskultur måste vi reagera. Hemmets Vän 091112.

  Terrordåd i Allahs namn är ett problem. I stort sett alla nutida terrordåd begås av muslimer som själva säger att Koranen påbjuder dem att utföra dessa vedervärdiga illdåd. Men varför vågar inte större tv-kanaler och tidningar säga detta? Världen idag 091116.

  Imam välsignar massakern på den amerikanska militärbasen Fort Hood. Dagens Nyheter 091117.

  Med 57,5 procent av rösterna i söndagens folkomröstning sade invånarna i Schweiz nej till fler byggen av minareter i landet. Dagens Nyheter 091129.

  Blandade reaktioner i Europa efter minaretsförbudet i Schweiz. Dagens Nyheter 091130.

  Bestörtning över minaretförbud. Dagen 091130.

  Litet kristet parti bakom förbudet av minareter. Dagen 091201.

  Mats Tunehag: Religionsfrihet bortom minaret. En grundläggande princip är att man inte ska få utnyttja - missbruka - religionsfrihet för att minska religionsfriheten. Samma sak gäller demokratin. Världen idag 091202.

  Islamkännare om omröstningen i Schweiz: "Minaretförbud inte islamofobi". Världen idag 091202.

  Anne Graham Lotz: Sometimes even people within the church think of the god of Islam as the same as the God of Abraham, Isaac and Jacob, but he's not, Lotz said, and they confuse religion with a personal relationship with God. BP News 091203.

  Var fjärde svensk (26 procent), vill förbjuda nya minareter. Äldre är större motståndare än yngre. 44 procent, mindre än hälften, vill tillåta minaretbyggen. Samtidigt är 30 procent av de tillfrågade är tveksamma till ett förbud. Aftonbladet 091203.

  Mats Tunehag: Religionsfrihet som regn i Sahara. Det finns över 70 miljoner muslimer i Turkiet, och över 70 miljoner muslimer i Iran. Både länderna har kristna minoriteter som diskrimineras och förföljs. Det blir ihåligt och patetiskt när dessa två länder klagar på Schweiz och utfärdar hot. Varför är det så tyst i media om detta? Vem har religionsfrihet i praktiken: muslimer i Schweiz eller kristna i Iran, Turkiet och Maldiverna? Världen idag 091209.

  EFK-församling skyddar muslimsk familj. Dagen 091210.

  Adiba skulle mördas för att hon konverterat. Knivskars av en okänd man utanför sin kyrka - ändå utvisas hon från Sverige. Dagen 091211.
  Migrationsöverdomstolen tar inte upp Adibas fall. Dagen 091211.

  Stenad till döds i Somalia för äktenskapsbrott. Dagen 091213.

  Mats Tunehag: Ring mig om en isbjörn drunknar! Det är mer tortyr, förföljelse av kristna, mindre pressfrihet, med mera, år 2009 än det var 2008. Rapporten berättar att tortyr är rutin i Bahrain, bortom kontroll och vida spridd i Tunisien och vanlig praxis i Saudiarabien. Förtrycket är vardagsgrått och vardagsmat. Men redaktörer världen över säger: Ring mig om en amerikansk soldat begår ett övergrepp! Världen idag 091214.

  Egyptian convert brings fight against Muslim persecution to Jerusalem. Rev. Majed El Shafie, an Egyptian Muslim convert to Christianity and founder of the One Free World International advocacy group, is heading a group of Christian leaders, human rights activists and Canadian parliamentarians to Israel this week to raise awareness about the plight of Christians living in Muslim countries. The group reports that there are hundreds of millions of Christians in the world today who are persecuted for their faith, 80% of whom live in Muslim countries. El Shafie also noted that in 2009, 165,000 Christians were killed because of their faith. "Hamas digs up the bodies of Christians from Christian burial sites in the Gaza Strip claiming that they pollute the earth," he claimed in advance of a lecture Monday evening at the van Leer Institute in Jerusalem. El Shafie has personal experience of Muslim persecution of Christians. Born in Cairo into a wealthy family of distinguished lawyers and judges, he converted to Evangelical Christianity and wrote a book about his experiences, as well as number of Gospel pamphlets. As a result of his publishing activities, he was arrested, imprisoned, tortured and condemned to death. He managed to escape from an Egyptian prison and hid out in the Sinai with Bedouin before escaping to Israel on a jet ski rented in the Red Sea resort of Taba. Imprisoned for over a year in Beersheva, he learned Hebrew and was eventually released into the custody of the International Christian Embassy Jerusalem, which arranged asylum for him in Canada. He then founded "One World" in 2004 and has been active in defending individuals being persecuted and jailed in Muslim countries for their faith. While in Jerusalem, the OFWI delegation will meet with Knesset Speaker Reuven Rivlin, Deputy Minister of Foreign Affairs Danny Ayalon and Mayor of Jerusalem Nir Barkat to try enlist Israel’s help in the effort to confront Muslim persecution of Christians. ICEJ 091214.

  Reportage från diktaturen Syrien. SVT Play 091220.

  Mikael Kindbom: Lägg ner Existens. Världen idag 091218.

  Farligt byta Allah mot Jesus. Att låta döpa sig kan bli farligt för en flykting, vare sig han eller hon återvänder till hemlandet eller stannar i Sverige. Världen idag 091230.

  Muhammedtecknaren anfölls av yxman. Dagens Nyheter 100102.

  Somaliska terrororganisationen al-Shabaab: Vi hyllar hans gärning. Dagens Nyheter 100102.

  Obligatoriska skägg i Shabab-land. Den islamistiska somaliska al-Shabab-milisen har gett alla män order om att odla helskägg, raka bort mustascherna och se till att byxorna inte täcker vristen. Dagens Nyheter 091219.

  Yxmannen samlade in pengar i Sverige. Expressen 100103.

  Egyptiskt slöjförbud står fast. Dagens Nyheter 100103.

  Konstnären Lars Vilks dödshotades. Telefonsamtalet spårat till Somalia. - "Jag har fått massvis av hot tidigare". Aftonbladet 100104.

  "Medierna borde trycka Muhammed-teckningarna". När medier inte vågar trycka dessa harmlösa teckningar, är det inte för att vi har böjt oss för den muslimska tron, men vi har böjt oss i skräck för islamistisk terror. Världen idag 100104.

  Lars Vilks om Håller kulturlivet på att anpassa sig till sharialagarna? Så svartmålas Westgaard och jag. Newsmill.se 100105.

  Frankrike deporterade extrem imam. Dagens Nyheter 100107.

  Den norska tidningen Aftenposten publicerade på fredagen fem av de omtvistade danska karikatyrteckningarna av profeten Muhammed. Dagens Nyheter 100108. Dagen 100108. Aftenposten 100108.

  Pakistansk kritik mot Aftenposten. Dagens Nyheter 100110.

  Ayman tackar Erikshjälpen för att han får stanna i Sverige. Vi räknades som människor. De har bevisat att människor kan hjälpa varandra, oavsett tro, och att vi kan behandla varandra som medmänniskor. Lever vi så blir det inga krig i världen, säger Ayman Dagen 100113.

  En 16-årig flicka har begravts levande av släktingar i sydöstra Turkiet i ett så kallat hedersmord för att hon ska ha haft manliga vänner. Dagens Nyheter 100104.
  Aftonblaet 100104.
  Expressen 100104.

  Muslimska organisationer i konflikt. Paraplyorganisationen Sveriges muslimska råd har uteslutit den stora medlemsorganisationen Sveriges muslimska förbund. Helena Benaouda är ordförande i SMR. Mahmoud Aldebe är ordförande i SMF. Kyrkans Tidning 100115.

  Hannah Shah våldtogs av sin far - imamen. "Det är ett under att jag lever" Svenska Journalen 100122.

  Göran Hägglund: "Vi kan locka många fler muslimska väljare". KD:s partiledare Göran Hägglund om imamen Abd al Haqq Kielans utspel: "Jag tror han har rätt." Och Hägglund utesluter inte att Abd al Haqq Kielan skulle kunna ha en framtid i partiet! Dagen 100126.
  Konvertiten och kristdemokraten Gjohn-Marko Berisha: "Imam Abd al Haqq Kielan har en dold agenda." Berisha varnar också för att partiets värdegrund ska urvattnas på samma sätt som såväl Moderaterna som Broderskaparna redan gjort. Dagen 100129.
  Imam Abd al Haqq Kielan: "Muslimer och KD har gemensam värdegrund". Dagen 100204.
  Imamen inte med på KD-lista. Men partiet kan räkna med Abd al Haqq Kielans stöd. Dagen 100205.

  Terrordåd mot judisk vallfartsplats i Egypten stoppat. Egyptisk polis har gripit 25 islamister som misstänks ha planerat att attackera en judisk vallfartsplats. Dagen 100203.

  Mats Tunehag: Arabvärldens tickande bomb. Hundratals miljoner araber lider av det gigantiska underskottet på demokrati och bristen på mänskliga rättigheter. Från 1980 fram till 2000 hade Saudiarabien, Egypten, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Syrien och Jordanien endast 367 registrerade patent i USA - sammantaget. Under samma tidsperiod registrerade Israel 7.652 och Sydkorea hela 16.328 patent. Det intellektuella utbytet med andra länder och kulturer är minst sagt sparsamt i det muslimskt dominerade arabvärlden. Antalet böcker som översätts till arabiska varje år - för hela arabvärlden - är bara en femtedel av vad som översätts till grekiska. I många länder är det viktigare att kunna rabbla Koranen än att kunna matematik eller språk. Detta påverkar givetvis det stora problemet, den tickande bomben: arbetslösheten. Trots att flera arabländer har olja, har man misslyckats med att lyfta befolkningarna ur fattigdom. Rapporter visar att 40 procent av befolkningen i arabvärlden lever på mindre än två dollar om dagen. Världen idag 100212.

  Växande muslimsk vrede i Norge över tidningen Dagbladets publicering av en teckning föreställande profeten Muhammed som en gris. Dagen 100212.

  Anklagelser om tortyr i Iran. Dagens Nyheter 100214.

  En kvinna som inte fick bära ett korshalsband när hon arbetade förlorade i domstol mot flygbolaget British airways. Dagen 100215.

  Inte fel förbjuda kors på arbetet. British Airways gjorde inget fel när man förbjöd en anställd att bära ett kors runt halsen. Det fastslår en appelationsdomstol. Världen idag 100217.

  Islamist gripen för hot i Norge. Misstänkt för hot mot två journalister som arbetar för tidningen Dagbladet. I måndags förklarade han i en tidningsintervju att han stöder den islamistiska terrorgruppen al-Shabab i Somalia, som stenat homosexuella, eftersom dessa förtjänar att dö. Dagens Nyheter 100217.

  Hatbrott mot religiösa ökar. Under år 2008 identifierades drygt 600 anmälningar med ett antireligiöst motiv, vilket är nästan en fördubbling jämfört med föregående år. Kyrkans Tidning 100301.

  Muammar Khadaffis muslimska organisation World islamic call society har den 8 juli 2008 köpt Skandinaviens största moské, som finns i Rosengård, Malmö, för 37 miljoner kronor. Medierna fick ingenting veta om köpet när det gjordes och Bejzat Becirov, som är moskéns vd, lägger på luren när Världen idag ställer frågor om köpet. Det var World islamic call society som i början på 1980-talet finansierade köpet av den tomt där moskén senare byggdes. I ett tal i Timbuktu strax efter publiceringen av Muhammedkarikatyrerna 2005, sade Khadaffi att det är ett missförstånd att Muhammed endast är en profet för araber och muslimer: "Alla människor måste bli muslimer. Muhammed är profeten för människorna i Skandinavien, i Europa, Amerika, Asien och Afrika" och förutspådde även att de 50 miljoner muslimer som bor i Europa inom några få decennier kommer att omvända världsdelen till en muslimsk kontinent. "Allah mobiliserar den muslimska nationen Turkiet och lägger den till EU. Det är ytterligare 50 miljoner muslimer. Det kommer att bi 100 miljoner muslimer i Europa. Källa: Världen idag 100215 och memri.org.
  Libyan Leader Colonel Gaddafi, funder and founder of WICS, has stated on record, "This religion shall overcome all other religions before it. Their time has gone. It is his promise. Allah shall prevail this religion over the rest."
  "There are tens of millions of Muslims in the European continent and the number is on the increase. The number of indigenous Europeans is falling drastically."
  "The European continent will be converted to Islam."
  "Europe will one day be a Muslim continent." Källa: Wikipedia.

  Omkring 5.000 kvinnor dödas varje år i så kallade hedersmord. Dagens Nyheter 100304.

  38 journalister på Politiken tar i ett brev som publicerades i tidningen avstånd från Köpenhamnstidningens ursäkt i bråket om Muhammedkarikatyrer. Dagen 100306. DN 100306.

  Katoliker upprörda när muslimska journalister spottade ut nattvardsbröd. Dagen 100306.

  Hamas leader worship the black stone in Mecca. Hamas leader Khaled Mashaal is about to kiss the black stone at the Kabah in the Grand Mosque in Mecca. Ivar Fjeld 100308.

  Sju gripna för mordplaner mot Lars Vilks. Några av de gripna har irländskt medborgarskap och flera har sitt ursprung i Mellanöstern. Dagens Nyheter 100309.
  Bakgrund: Konflikten runt Lars Vilks. Abu Omar al-Baghdadi, ledare för terrornätverket al-Qaida i Irak, utfäste en belöning på 100.000 dollar till den som mördade Lars Vilks, och 50.000 kronor till den som dödade Nerikes Allehandas chefredaktör Ulf Johansson. Dagens Nyheter 100309.

  Vilks bild publiceras i flera medier, Expressen, Dagens Nyheter och Sydsvenskan.. Dagens Nyheter 100310.

  "'Jihad Jane' en klantig amatör". Dagens Nyheter 100310.

  Malaysia fördömer svenska tidningar. Dagen 100314.

  Karikatyr av Muhammed som en gris i muslimskt nyhetsbrev. Dagens Nyheter 100315.

  En amerikansk-pakistansk man som anklagas för att ha deltagit i komplottplaner med anknytning till de danska karikatyrteckningarna av profeten Muhammed har erkänt sig skyldig till terrorbrott. Dagens Nyheter 100318.

  Iran uppmanar Sverige agera mot kränkning av islam. Dagens Nyheter 100318.

  Svensk flagga brändes i Malaysia. Dagen 100326.

  Statsminister Fredrik Reinfeldt och regeringen protesterar nu mot flaggbränningen vid Sveriges ambassad i Malaysia. Dagens Nyheter 100327.

  En medeltida fatwa om jihad, som radikala islamister ofta hänvisar till, är inte giltig i dagens globaliserade värld. Det har en grupp muslimska skriftlärda slagit fast. Dagens Nyheter 100331.

  Gabriel Donner: Konvertiter ignoreras av handläggare. Utan motivering och med ett avslag i handen fruktar de kristna konvertiterna för att muslimer inom Migrationsverket genom avslag låter förföljelsen från hemlandet sträcka sig ända in i Sverige. Dagen 100331.

  Imamen Abdullah Hakim Quick, som fällt hätska kommentarer mot homosexuella och judar, kommer inte till Sverige. Hans medverkan i Sveriges unga muslimers konferens i april är inställt. Dagen 100402.

  SKR vädjar för kristna irakier. Världen idag 100401.

  Avsnitt av South Park stoppas i svensk tv. Tv-serien South Park stoppas i svensk tv. Seriens 200:e avsnitt, där profeten Muhammed avbildas i björndräkt, kommer inte att visas. Kyrkans Tidning 100429.

  Belgiskt nej till burka. Dagens Nyheter 100429.

  Nigeriansk senator gifte sig med 13-åring. 2006 gifte han sig med en 15-åring som han förmådde att sluta skolan för att bli hans fjärde fru".Den flickan uppges senatorn ha skilt sig från, när hon var 17 och fått ett litet barn, för att kunna gifta sig med egyptiskan. Dagen 100502.

  Imam åtalad för sexbrott. En 48-årig imam som undervisar barn om koranen har åtalats för att sexuellt ha ofredat en 11-årig flicka som var hans elev. Expressen 100505.

  Vilks överfölls i Uppsala. Världen idag 100512.

  Lars Vilks hemsida hackad. Dagen 100512.

  Lars Vilks hem utsatt för mordbrand. Dagen 100515.

  Två män, en 19 och 21 år, har anhållits misstänkta för brandattentatet mot konstnären Lars Vilks hus. Dagens Nyheter 100516.

  Vilks hemsida hackad på nytt - "tar det med ro". Dagens Nyheter 100516.

  Bröder misstänkta för Vilksattack. Dagen 100517.

  Åtal för Muhammedaffisch. Dagen 100520.

  Pakistan fördömer Facebook-Muhammed. Skånepartiets ordförande Carl P Herslow åtalas för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp sedan han spritt en affisch som föreställer en teckning av profeten Muhammed, naken med en nioårig hustru. Dagen 100520.
  Teckningstävling om Muhammed provocerar. En tävling på Facebook där människor uppmanats att teckna av profeten Muhammed har upprört känslor i Pakistan. Kyrkans Tidning 100521.
  Facebookförbud efter Muhammedkarikatyrer. Myndigheterna i Bangladesh har blockerat webbsidan Facebook efter att profeten Muhammed har avbildats på ett satiriskt sätt. Kyrkans Tidning 100531.

  Salman Rushdie: Svårare att publicera Satansverserna i dag. "Vi är i farozonen att förlora slaget om yttrandefriheten." Dagen 100603.

  Stefan Pehrson: Koranen förespråkar sionism. Det finns en sura (kapitel) som heter "Israels barn", nr 17. Där står det: "Så ville han [farao] driva dem ut ur landet, men vi [Gud] dränkte honom och dem, som följde med honom, allesammans. Därefter sade vi till Israels barn: ’Bebo landet!’ Och då löftet sista gången uppfylls, skall vi föra er fram utan åtskillnad." (17:105-106; Zetterstéens översättning). Världen idag 100607.

  Pojke fälls för Vilksattack. Dagens Nyheter 100617.

  Dansk muslim: Jag blir så frustrerad över att många av världens största idioter är muslimer. Dagen 100713.

  Franska nationalförsamlingen röstade för att förbjuda burka (heltäckande slöja) på allmän plats. Dagens Nyheter 100713.

  Kristet center ska utmana moskébygge på Ground Zero. Dagen 100715.

  Hemmagjord terrorism i Europa. Världen idag100716.

  Elizabeth Kendal: What happens when Islamic totalitarianism meets Christian freedom? According to Sharia, every child born to a Muslim father is deemed Muslim from birth. According to Sharia, a Muslim woman is only permitted to marry a Muslim man. If a Christian father converts to Islam (as some do for any number of pragmatic reasons, such as a desire for a Muslim wife or a better job), his Christian children are automatically deemed Muslim. They have no say in this and may not apostasise: i.e. return to Christianity. If a Muslim parent converts to Christianity they automatically lose custody of their children. continentalnews.net 100715.

  Syrien vill förbjuda heltäckande slöja. Dagen 100721.

  Kan Islam reformeras? Enligt Moorthy Muthuswamy, en expert på politisk islam, talar 61 procent av Koranen illa om otroende och fordrar deras erövring och underkastelse med våld, men endast 2,6 procent talar om den på det hela taget goda mänskligheten.
  Det är en liknande historia när man tittar på "sira", Muhammeds biografier. Ta de äldsta av dessa, de som är skrivna av Ibn Ishag. Av de 130 korta kapitlen som i detalj beskriver Muhammeds liv efter hans ankomst till Medina, så är över 70 av dessa om räder, drabbningar och lönnmord eller om förberedelser för räder och drabbningar, hur man ska dela bytet, prisande dikter om drabbningar, namn på dessa som kämpade o.s.v. Enligt en innehållsanalys gjord av Bill Warner i centret för studier av politisk islam, så är åtminstone 75 procent av sira om jihad. Detta är obekväma fakta för de som hoppas att Islam kan reformeras. Det spelar ingen roll hur reformsinnad man kan vara, det är svårt att komma fram till en symbolisk tolkning av Koranens talrika rop om att kriga mot otroende, sedan det var bokstavligen vad Muhammed själv gjorde. frontpagemag.com 100708.

  Kristna och muslimer måste inse att de är andliga syskon. Det underströks vid den nyligen avslutade baptistiska världskongressen på Honolulu. Samtidigt varnades för en tilltagande islamofobi i många evangeliska kyrkor. Kyrkans Tidning 100803.
  Kommentar: Koranen säger i Sura 5:17: De förnekar sanningen som säger: "Gud är Kristus, Marias son." Säg: "Vem kan hindra Gud, om Han vill låta Kristus, Marias son, hans moder och alla på jorden förgås?

  Terry Jones planer på bokbål får muslimer att hota med terrordåd. Aftonbladet 100827.

  Stanley Sjöberg: Vårt svar till muslimer måste vara i kärlek. Hemmets Vän 100826.

  Set my people free: De marscherade för muslimska konvertiter. Icke muslimer be­­handlas ofta som andra klassens medborgare. Lag­­stiftningen i många muslimska länder är den samma som Sydafrikas apartheid, fast här gäller det religion. Världen idag 100830.

  Våldsamma demonstrationer trots avblåst koranbränning. Det räckte inte med att pastor Terry Jones avblåste sin koranbränning. I Afghanistan demonstrerade mer än 10.000 människor och brände ner affärer i en protest mot Jones. Dagens Nyheter 100911.

  Vilksåtalade bröder åter i rätten. Sydsvenskan 100905.

  Den danske Muhammedtecknaren Kurt Westergaard har fått tyska pressens mediepris för hans "obändiga engagemang för press- och åsiktsfrihet och hans mod att försvara dessa demokratiska principer trots dödshot". Dagens Nyheter 100907.

  Amerikansk församling vill bränna Koranen. Muslimer och kristna ber dem låta bli - kan hota amerikanska soldaters liv i Afghanistan. Dagen 100908.

  Upprörda demonstrationer mot Koranbål. I Pakistan och Afghanistan pågår flera demonstrationer mot pastor Terry Jones planerade bokbål. I nordöstra Afghanistan öppnade en tysk Natobas eld mot demonstranterna och elva personer rapporteras ha skadats. Dagens Nyheter 100910.

  Terry Jones tar tillbaka hot om Koranbål, tillfälligtvis. Anledningen är, enligt Jones, ett löfte från en muslimsk imam om att ordna ett möte med anledning av det omdiskuterade bygget av ett muslimskt center nära Ground Zero i New York. Dagens Nyheter 100910.

  Imamen tänker inte möta pastor Jones. "Våra planer att bygga centrumet har inte förändrats." Dagens Nyheter 100910.

  Våldsamma demonstrationer trots avblåst koranbränning. Det räckte inte med att pastor Terry Jones avblåste sin koranbränning. I Logarprovinsens huvudstad Pul-i-Alam i Afghanistan demonstrerade fler än 10.000 afghaner och slagorden haglade: "Död åt Amerika!" Protesten blev allt våldsammare rapporterar Los Angeles Times och övergick efter en stund i våldsam skadegörelse. Butiker sattes i brand och några av de protesterande försökt storma guvernörens hem. Tre personer skadades när säkerhetsstyrkor sattes in och möttes av stenkastning. Liknande demonstrationer genomfördes på flera håll i Afghanistan under lördagen, trots att alla då visste att Terry Jones avblåst brännandet. För många räckte det med hotet att bränna deras heliga skrift. Dagens Nyheter 100911.

  Kanske inte alls Muhammedteckning. Den danske tecknaren Kurt Westergaards vid det här laget världsberömda teckning kanske inte alls föreställer Muhammed. Det sa Westergaard när han fick ett tyskt mediepris i närvaro av förbundskansler Angela Merkel. Dagen 100909.

  Skärpt straff krävs för Vilksbrand. Dagen 100909.

  Muslimer upprörs trots avlyst bokbål. Dagens Nyheter 100912.

  Ruben Agnarsson: Bokbålspastorn - en absurd medieprodukt. Världen idag 100913.

  Kristen skola i Pakistan bränd i koranprotest. Dagens Nyheter 100915.

  Mats Tunehag: Yttrandefrihet: lag och etikett. Världen idag 100916.

  Miljonräkning väntar Koranfientlig pastor. Den amerikanske pastorn Terry Jones, som hotade att elda upp Koranen den elfte september, har fått en obehaglig överraskning i brevlådan. Staden Gainsville har skickat en räkning på nästan 1,4 miljoner kronor för säkerhetskostnaderna. Dagens Nyheter 100923.

  Fängelse för Vilksattentat. Dagens Nyheter 100923.
  Hovrätten dömde som tingsrätten om Vilksbrand. Sveriges Radio 100923.

  Algerian Christians Acquitted of Eating during Ramadan. Crosswalk.com 101007.

  Saudiska kvinnor bort från kassorna. Dagens Nyheter 101101.

  Palestinier hånade islam på blogg - kan få livstid. Familjen är förkrossad och säger att sonen bör stanna bakom lås och bom. Dagen 101118.

  Islamister hotar halshugga Vilks. En svensk inom terrororganisationen al-Shabaab hotar på en film, inspelad i Somalia, att halshugga Lars Vilks och manar "bröder och systrar" i Sverige att döda "den här hunden". Senast i januari fick Lars Vilks mordhot på svenska i telefonsamtal från huvudstaden Mogadishu. Dagens Nyheter 101124.

  Konstnären Lars Vilks visade bild på Jesus med elefantkropp och en bild av Muhammed som skär halsen av en jude. Kyrkans Tidning 101125.

  Afghaner hotas med avrättning efter att ha konverterat till kristendomen. Dagen 101128.

  Ulf Ekman: Den lidande kyrkan. Världen idag 101129.

  Muslim Mob in Egypt Firebombs Christian Homes, Businesses. Christians in a small village in southern Egypt are rebuilding their lives and homes after hundreds of Muslims rampaged through their community firebombing houses and businesses over rumors of a romantic relationship between a Christian and a Muslim. The attack started on the evening of Nov. 15 when a throng of hundreds of Muslims poured onto the streets chanting "God is great!" while brandishing swords, knives, meat cleavers and shooting rifles in the air, according to Ra'fat Samir, a human rights activist in Luxor. Crosswalk.com 101130.

  Öronbedövande tystnad kring imamens skottpengar på Asia Bibi. Dagen 101207.

  Sydsvenskan: Fundamentalistiska åsikter är utbredda i många muslimska länder. Att avfällingar från islam bör straffas med döden är en åsikt som delas av 76 procent av de tillfrågade i Pakistan. En ännu större andel - 82 procent - anser att den som begår äktenskapsbrott skall stenas. Dessvärre är Pakistan inget särfall. Sydsvenskan 101212.<(p>

  "Han pratade i termer som radikala islamister brukar använda". Dagens Nyheter 101213.

  Självmordsbombaren i Stockholm hyllas. Dagens Nyheter 101214.

  Fakta: Självmordsbombare. Dagens Nyheter 101214.

  Förvåning och vrede i Tranås. Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab har satt Tranås på kartan. Dagen 101214.

  Omar Mustafa: Ungdomar som börjar praktisera islam är öppna för alla typer av tolkningar, även de mest extrema. Men det är väldigt få som blir extremister. Dagen 101214.

  Sju globala muslimska nätverk som påverkar Europas muslimer. Muslimska brödraskapet från Egypten. Jama'at-i islami från Pakistan och sydostasien. Muslimska världsförbundet från Saudiarabien. Den globala jihadiströrelsen med al-Qaida i mitten. Muslimska tv-predikanter som den egyptiske imamen Yusuf al-Qaradawi. Tablighi Jama'at med anhängare i Indien, Pakistan, Bangladesh och Indonesien. Turken Fethullah Gülens idéer. Sufismen, islams mystiska gren. Dagen 101214.

  Europas muslimer har världens ögon på sig. Sveriges har fått sin första självmordsbombare, som i sitt avskedsmeddelande säger att han åkte ner till Irak för att lära sig om jihad. Dagen 101214.

  Terrorismforskaren Laila Bokhari: De använder döden som budbärare. "Ofta blir de medlemmar i terroristorganisationer därför att kamraterna är med eller på grund av rollmodeller som de ser upp till. De kan vara nyreligiösa eller mer politiskt motiverade och anse att världen är orättfärdig." Dagen 101214.

  Abd al Haqq Kielan tar avstånd från terrorattacken: Islam totalförbjuder både mord och självmord. Dagen 101214.
  Kommentar: Självmordsbombarna anser att deras gärningar är rättfärdiga, de befinner sig ju i krig och blir indoktrinerade att de kommer att bli hjältar. Muhammed, muslimernas främsta förebild, deltog själv i nästan 30 slag (krig), lät halshugga 600-900 judiska krigsfångar och hans efterföljare erövrade hela arabiska halvön med svärdet (jihad). De som inte underkastade sig islam frivilligt tvingades till det! Så våld och angrepp är absolut inte främmande för islam. Sura 33:36 i Koranen uppmanar muslimerna att inte ha någon annan uppfattning än vad Muhammed hade! (It is not fitting for a Believer, man or woman, when a matter has been decided by Allah and His Messenger to have any option about their decision: if any one disobeys Allah and His Messenger, he is indeed on a clearly wrong Path.) Den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag, säger Koranen i svensk översättning.

  Säpo: Flera våldsamma nät i Sverige med 200 aktiva personer. I Sverige finns ett antal nätverk som verkar utifrån en våldsbejakande, islamistisk, extremistisk ideologi. De flesta av dem som radikaliseras är uppväxta i Stockholm och de flestas radikaliseringsprocess inleds i Sverige. Dagen 101215.

  Självmordsbombaren fick antagligen kort utbildning i Irak av människor med kopplingar till terrornätverket al-Qaida. Dagen 101215.

  Irakiska myndigheter: al-Qaida-terrorister planerar självmordsattacker i Europa och USA under julhelgen. Dagen 101216.

  Kjell Axel Johanson: Vilks och självmordsattacken. Världen idag 101217.

  Skadestånd för missbruk av Muhammedkarikatyr. Muhammedkarikatyr fick inte användas av den danska föreningen Stop Islamiseringen af Danmark. Dagen 101219.

  Terrordådet i Stockholm är olyckligt och förkastligt, skriver imamerna i Svenska Fatwarådet i ett utlåtande. Dagen 101219.

  Egyptisk konvertit åtalad för hädelse av islam. Dagen 101220.

  Gabriel Donner: Hur går det för de kristna afghanerna i Sverige? Dödshot mot de utlänningar som i Afghanistan visar upp kristendomen i positiv dager. Dagen 101221.

  Lars Anderås: Se på muslimen som din jämlike. Dagen 101221.

  Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab rättfärdigade sitt agerande med citat från Koranen. Radikala budskapet föder drömmar hos unga.
  Detta är de citat som Taimour Abdulwahab hämtat ur Koranen, de ord som är inom citationstecken, den övriga texten visar dess sammanhang:
  "Det rättvisa straffet för de som kämpar emot Gud och Hans budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i livet efter detta." Sura 5:33.
  Det här är den perfekta religionen; ni ska inte kränka era själar (genom att slåss) under de heliga månaderna. "Ni får emellertid förklara fullt krig mot idoldyrkarna" (även under de heliga månaderna), när de förklarar fullt krig mot er, och var medvetna om att Gud står på de rättfärdigas sida. Sura 9:36
  Under de heliga månaderna får angrepp bemötas med ett likvärdigt gensvar. "Om de attackerar er, får ni slå tillbaka genom att utsätta dem för ett likvärdigt straff." Ni ska iaktta Gud, och var medvetna om att Gud är med de rättfärdiga. Sura 2:194. Dagen 101222.

  Fem personer, varav tre svenska medborgare, har gripits misstänkta för att ha förberett terroristbrott i Danmark. Utav de fyra gripna personerna i Danmark bor tre i Sverige, varav en är en 44-årig tunisisk medborgare, en 29-årig svensk medborgare född i Libanon samt en 30-årig svensk medborgare. Den fjärde mannen som gripits i Danmark handlar om en 26-årig irakisk man som sökt asyl i Danmark. Samtidigt med gripandet i Danmark grep den svenska säkerhetspolisen i Stockholm en 37-årig svensk medborgare med ursprung från Tunisen, också han misstänks för förberedelse till terrorbrott. Dagens Nyheter 101229.
  Här är svenskarna som häktats. Dagens Nyheter 101231.
  Helena Benaoudas dotter har barn med en av de misstänkta som häktats i Köpenhamn, Munir Awad. Dagen 101231.
  Abd al Haqq Kielan: "Det är perverst att de kallar sig muslimer" Dagens Nyheter 101231.

  Det norska förlaget Cappelen Damm stänker ge ut en bok med de omstridda Muhammed-teckningarna. Dagen 101231.

  Hockeydomare avstängd efter att ha lagt Muhammed-karikatyr på Facebook. Dagens Nyheter 110102.

  Självmordsbombaren Taimour Abdulwahab som sprängde sig själv till döds den 11 december fick sin träning i Irak. Dagens Nyheter 110107.

  Dödshot mot kurdisk poet i Värmland. En kurdisk poet i Värmland har hotats till livet av islamister i Irak sedan han skrivit en dikt om kvinnans ställning i det muslimska samhället. En mulla kritiserade den under en fredagsbön i den irakiska staden Arbil. Mullan anser att dikten förolämpar Allah, och bad om hämnd genom döden för författaren. Poeten framhåller att diktens syfte inte är att kritisera Allah.
  Denna notis har publicerats i Svenska Dagbladet 110105 och i ett flertal andra tidningar.

  Åke Nilsson: Koranen inspirerar till våld. Varifrån har de (våldsmän som är muslimer, extrema sådana) fått hatet och tron att man får lov att döda kristna och judar? Jo, deras heliga bok Koranen ger faktiskt stöd för dödande. Jag citerar ur några suror, 8:12-12: "Jag är med eder, styrken alltså dem som tro! Jag skall injaga skräck i deras hjärtan som är otrogna. Halshuggen dem och huggen av dem fingrarna! Detta för att de trotsade Allah och hans apostel." Världen idag 110107. I sura 48:29 står det: "Muhammed är Allahs apostel, och de som följa honom äro fruktansvärda mot de otrogna, men barnhärtiga mot varandra." Och de otrogna är just i Muhammeds ögon kristna och judar. Se sura 9:30.

  Helena Benaouda bryter tystnaden: "Jag var aningslös". Personligen får jag hotfulla sms och telefonsamtal dygnet runt. Dagens Nyheter 110110.

  "EU måste agera kraftfullt". EU måste börja agera kraftfullt för att skydda kristna minoriteter runt om i världen. Det menar utrikesministrarna i Italien, Frankrike, Polen och Ungern. Världen idag 110110.

  Issa fick 18 knivhugg - för att han är med i SD. Issa hör någon ropa "Allahu akbar" (Allah är stor). Sen sker allt blixtsnabbt. Har tvingats gå under jorden och skaffa ny identitet på grund av sitt politiska engagemang. Dagen 110112.

  Ulrik Petersson: Islams anspråk måste genomlysas. Islam är den yngsta av de stora världsreligionerna. Det finns en avgrund av skillnader mellan islam och kristen tro. Våldet är legitimt på ett helt annat sätt. Övergreppen blir därför otaliga. Världen idag 110113.

  Mats Tunehag: Antisovjetism och antiislamism. Det är märkligt att svenskar ofta ropar på dialog med exempelvis islamska terroristgrupper som Hamas, men man kan inte ens säga hej till Jimmy Åkesson. De som efterlyser dialog med "moderata muslimer", borde kanske också kräva dialog med "moderata Sverigedemokrater". Men vad är moderat islam? Samtliga 57 muslim­ska länder i världen vill att det globalt ska vara förbjudet att kritisera islam och Muhammed. Den pakistanske guvernören som mördades nyligen ifrågasatte landets blasfemilag. Men 500 moderata imamer har sagt att man inte ska sörja guvernörens död för blasfemilagen är bra. Man hotar med att den som sörjer ska gå samma öde till mötes som guvernören. Många i Pakistan anser att självmordsbombande är fel, men 75 procent, cirka 140 miljoner pakistanska muslimer, menar att den som lämnar islam bör bestraffas, gärna med döden. Världen idag 110114.

  En 40-årig kvinna från Göteborg åtalas för att ha hotat konstnären Lars Vilks i tre mejl som hon skickade till hans hemsida. Dagens Nyheter 110117.

  Iransk pingstpastor hotad i Danmark. Efter två sönderslagna bilar, uttalade hot och döttrarnas stigande rädsla fick den Iranskfödde danske pastorn Massoud Fouroozandeh nog och flyttade från området där familjen bott i tiotalet år. Världen idag 110118.
  Massoud Fouroozandeh: Islam og kristendom.

  Danska politiker reagerar mot hoten - "fullständigt oacceptabelt". Världen idag 110118.

  EU:s utrikesminister lovar krafttag mot religionsförföljelse. Dagen 110121.

  Arabvärlden retar sig på omvärldens reaktioner på massmordet på kopter. Dagen 110125.

  EU höjer rösten för utsatta kristna. Länder som brister i sitt skydd av religiösa minoriteter ska kunna utsättas för sanktioner från EU, enligt en resolution från EU-parlamentet. Svenska Europa­parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) är mycket nöjd över att resolutionen antagits: "Det här sänder en viktig signal om att parlamentet står bakom grundläggande värderingar när det gäller mänskliga rättigheter och yttrandefrihet." Hon betonar särskilt att Europaparlamentet riktar kritik mot Turkiet för behandlingen av kristna i det ockuperade norra Cypern. Världen idag 110128.

  Nya hot mot Lars Vilks. Hoten kom från en man som enligt Vilks ringde upp honom från Somalia samt ett sms undertecknat "al Shabab". Dagens Nyheter 110129.

  De terrormisstänkta svenskarna planerade att halshugga journalisterna på Jyllands-Posten. Målet var att skjuta och döda så många som möjligt på 20 minuter. Dagens Nyheter 110131.

  Kjell Axel Johanson: Tobias Billström och det öppna samhället. Billströms migrationspolitik har länge varit ett problem, men nu har informationen från Wikileaks om Billströms och Bilds samtal i Bagdad gjort att frågorna om vad migrationsministern egentligen står för, nått en nivå som gör att hela regeringens trovärdighet ifrågasätts. Ett öppet samhälle kräver att Tobias Billström snabbt får ett annat jobb. Världen idag 110131.

  Här är förföljelsen av kristna störst. Nordkorea är värst, men i övrigt är det muslimska länder som dominerar Open doors lista över länder där kristna lider störst förföljelse. Världen idag 110131.

  Alf Svensson: EU måste stå upp för religionsfriheten. Världen idag 110202.

  Dömd för hädelse i gymnasieprov. En 17-årig student i Pakistan anmäldes för att ha varit nedlåtande mot profeten Muhammed i sina svar på ett gymnasieprov. Nu har studenten dömts för hädelse. Human Rights Watch: Det är illa nog att en tjänsteman på skolan anmält det, men att polis och rättsliga myndigheter går vidare och låser in en tonåring under dessa förhållanden är helt sjukt. Dagen110203.

  Kristna ser olika på läget i Egypten. Har Egyptens kristna anledning att se med oro på den explosionsartade utvecklingen i landet, eller har de allt att vinna på revolten? Muslimska brödraskapet publicerade ett uttalande på sin hemsida förra året, där Israel pekades ut som "källan till terrorismen i världen". "Brödraskapet vill riva upp fredsavtalet med Israel. Och då kan vi räkna med förvärrade konflikter i regionen och stärkt samarbete med palestinska Hamas och Hizbollah i Libanon" Världen idag 110203.

  Ulf Ekman: Folkets rop efter politisk frihet. Vi är ofta mycket naiva. Inte minst om vi tror att nu har kristna och muslimer genom revolten blivit vänner i Egypten och förenats i motståndet emot Mubarak. Nej, så lätt går det inte, och inte heller får vi glömma den förföljelse och de trakasserier som i åratal drabbat de kristna i Egypten och över hela Mellanöstern. Skulle dessa få det lättare under Muslimska brödraskapet? Knappast! Visst finns det skillnader mellan islamister och jihadister, i vissa metoder, men i övergripande målsättning är nog dessa skillnader relativt små. Någon behöver dessutom reda ut vad "moderata muslimer" egentligen står för. Det lär nog inte vara samma sak i Mellanöstern som i Sverige. Så detta att likna egyptiska MB vid svenska KD (Peter Weiderud) är inte speciellt gångbart. Det är lite hårresande i sin naiva förenkling. Världen idag 110203.

  Siewert Öholm: Egypten Israel och Grannarna. EU har inget sagt om vare sig val eller människorättsfrågor förrän islamister började spränga kyrkor och mörda kristna i stor skala. Göran Person höll tyst. Billström ser bara flyktingbyråkrati. Världen idag 110203.

  Mats Tunehag: Vad händer sedan i arabvärlden? Folken i arabvärlden har rätt till demokrati och religionsfrihet, men vi får inte vara naiva över den långa väg som ligger framför. Världen idag 110203.

  Katherine Cash (sakkunnig om religionsfrihet på Svenska missionsrådet): Staten måste skydda religionsfriheten. Varje gång europeiska politiker använder samhälleliga normer som måttstock för begränsningen av religionsfriheten, vilket de ofta gör, ger det legitimitet åt politiker i länder som Pakistan att göra likadant. Världen idag 110203.
  Hans G Eriksson: Religionsfriheten är inte relativ. Den liberale integrationsministern Erik Ullenhag tycks ha tolkat in religionsfriheten bland de relativa friheterna, trots att han är jurist. I dag tycks det mesta gå att rucka på, särskilt om religionen är motintresset. Dagen 110209.

  Oppositionen i Egypten med i förhandlingarna. Ett tydligt ställningstagande för protesterna mot Mubarak kommer från Sameh Maurice, pastor i Kasr el Dobaras evangeliska kyrka i Kairo. I ett brev till ledaren för företagarorganisationen Fellowship of Companies for Christ International beskriver han hur Egyptens unga länge känt sig svikna av maktens företrädare. "Korruption, överdriva och kriminella personliga vinningar har skapat en omfattande fattigdom bland vårt folk", skriver han. "Om ni vill veta var vi står i relation till vad som händer nu: vi vägrar att låta lögner och rädsla besegra oss. Vi accepterar inte lögnen som säger att vi ska acceptera en förtryckande och icke-demokratisk regim eftersom alternativet är värre. Är vår Gud begränsad till ett fåtal alternativ?" Världen idag 110207.

  Dikatatorn Mubarak talar: "Jag avgår vid valet i höst". Dagens Nyheter 110210.

  Egyptens president Hosni Mubarak avgår. Beskeden möttes av ett omedelbart jubel av demonstranterna på Befrielsetorget (Tahirtorget). Vicepresident Omar Suleiman var inte glad när han tillkännagav beskedet (Omar Suleiman har länge varit Mubaraks högra hand. Som ytterst ansvarig för regimens fortlevnad har Suleiman slagit ner hårt mot dissidenter och oliktänkande). Det var en bister Suleiman som levererade beskedet i statstelevisionen: " Med hänsyn till de svåra omständigheter som landet går igenom, har president Hosni Mubarak beslutat lämna posten som republikens president och lämna över till de väpnade styrkornas högsta råd att sköta statens angelägenheter." De väpnade styrkornas högsta råd kommer att avsätta regeringen, upphäva parlamentet och styra genom chefen för högsta konstitutionella domstolen Svenska Dagbladet 110211.

  Det som hänt i Kairo kommer att kallas arabvärldens motsvarighet till murens fall. Dagens Nyheter 110211.

  Glädje runt om i arabvärlden över Mubaraks fall. Dagens Nyheter 110211.

  "Egypten sporrar grannländerna". Den flodvåg av folkligt missnöje som svept över Tunisien och Egypten kommer att sprida sig till länder som Jemen, Dagens Nyheter 110212.

  "Detta betyder inte demokrati". Dagens Nyheter 110212.

  "Ett berg av arbete väntar". "Nu hoppas vi att militären sträcker ut en hand till oppositionsrörelsen och skapar strukturer för en övergångsfas där både civila och militära krafter ingår". Dagens Nyheter 110212.

  Militärens nästa steg avgör landets framtid. Dagens Nyheter 110212.

  Generaler försöker lugna i Egypten. Egyptens nya militärregim lättar på utegångsförbudet och hälsar Israel att fredsavtalet består. Dagens Nyheter 110212.

  "Mubaraks pengar till hemliga konton". Hosni Mubarak ägnade de 18 dagar som det tog demonstranterna att störta honom åt att säkra familjens tillgångar. Den förre presidenten anklagas för att ha tillskansat sig uppemot motsvarande 440 miljarder kronor under sina 30 år vid makten. Det påstås att hans förmögenhet finns spridd i utländska banker, guldtackor och fastigheter i London, New York, Paris och Los Angeles. Dagens Nyheter 110213.

  Militären: Fria val om sex månader. Parlamentet upplöses, konstitutionen upphävs - och inom sex månader planeras fria val. Dagens Nyheter 110213.

  Irans gröna rörelse marscherar igen. Dagens Nyheter 110214.

  Irans president: Protesterna leder ingenstans. Samtidigt krävde regimtrogna politiker att oppositionsledare ska avrättas och oron växte för vad som kommer att hända med de gripna demonstranterna. Dagens Nyheter 110215.

  Irans ledning tillåter inga missnöjesyttringar. Dagens Nyheter 110215.

  Bakgrund: Politiska läget i arabvärlden. Dagens Nyheter 110215.

  Koranskolor i hetluften. Hinduer saknar intellekt och dricker urin från kor. För den muslim som antar västliga seder väntar tortyr efter döden. Kristna, judar och andra icke-muslimer är "kaffur", kreatur av värsta slag. "Sanningar" som dessa bankar, ofta bokstavligt, Koranskolor i Storbritannien in i sina elever. Detta enligt tv-programmet Lektioner i hat och våld, som gjorts av brittiska Channel 4 och som visades i måndags. Världen idag 110215.

  Siewert Öholm: Snart inga kristna kvar i Mellanöstern. Religionsfriheten är dessvärre inte bara ett Egyptiskt problem. Det gäller hela regionen. I en rapport från organisationen The israel Projekt (TIM) framkommer att förföljelser mot kristna har lett till att dessa mer eller mindre håller på att utplånas. I land efter land, med muslimska makthavare blir förföljelserna till slut övermäktiga. Kristna flyr och söker skydd i andra länder. Hela deras existens är hotad. Om detta måste Sverige, EU och FN tala klartext nu! Världen idag 110218.

  Mats Tunehag: Vill arabvärlden ha demokrati? Vi kan aldrig se verklig demokrati i arabvärlden och Iran om inte islam ifrågasätts. Världen idag 110221.<(p>

  Gaddafi: "Jag ska dö som en martyr!" Han hävdade att demonstranterna - "råttorna" - i själva verket är ett fåtal vilsna ungdomar som fått droger av en "liten, sjuk grupp". De kommer att ställas inför rätta. De kommer be om nåd, men vi kommer inte förlåta. "Den som begår brott mot militären, samarbetar med främmande makt och underminerar landets försvar straffas med döden." Nicaraguas president Daniel Ortega däremot, ringde Gaddafi för att "uttrycka sin solidaritet för den kämpande ledaren". Aftonbladet 110222.
  Expressen 110222.

  Gaddafi till Berlusconi: "Det är lugnt". Berlusconi anklagas för att vara kompis med en diktator . Aftonbladet 110222.

  "Khaddafi gav order om Lockerbieattentatet". Libyens diktator Muammar Khaddafi gav själv order om Lockerbieattentatet, som krävde 270 människoliv. Det säger landets avgående justitieminister. Dagens Nyheter 110224.

  Nicaraguas Ortega stöder Khaddafi. Nicaraguas president Daniel Ortega gav på lördagen sitt stöd till "broder" Muammar Khaddafi. Dagens Nyheter 110226.

  Hugo Chavez stöttar Khaddafi. För en månad sedan hyllade Venezuelas regering störtandet av Hosni Mubarak i Egypten, men nu ställer man sig på Khaddafis sida när hans position är hotad på ett liknande sätt. Även Nicaraguas president Daniel Ortega och Fidel Castro på Kuba har stöttat den libyske ledaren de senaste dagarna. Dagens Nyheter 110228.

  Sipri: Libyen tar emot vitrysk militärmateriel. Militär utrustning misstänks ha flugits in från Vitryssland till Muammar Khaddafis säkerhetsstyrkor i Libyen. I motsatt riktning har den libyske ledarens eget plan fraktat värdefulla varor, antagligen diamanter. Dagens Nyheter 110228.

  100 000 kristna martyrer varje år. Det är inte minst förföljelsen av kristna i muslimska läner är orsak till de höga siffrorna. Världen idag 110228.

  Khaddafi: Libyska folket behöver ingen hjälp. Dagens Nyheter 110302.

  Pakistansk minister mördad. Pakistans ende kristne minister Shahbaz Bhatti har skjutits till döds på grund av sin kritik mot landets kontroversiella blasfemilagar. Talibaner säger sig ligga bakom mordet. Dagens Nyheter 110302.

  Många sköts i ryggen när militären öppnade eld. Khaddafis soldater har vid flera tillfällen försökt döda medicinsk personal. Dagens Nyheter 110202.

  al-Qaida hotar med terrordåd i Sverige. Efter självmordsbombaren i Stockholm hotar al-Qaida med nya terrordåd mot Sverige. I terrornätverkets tidskrift hyllas han som martyr. Hämnd för teckningar av profeten Muhammed har blivit gemensam nämnare för våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Svenska Dagbladet 110217.

  Islamisterna spänner musklerna i Egypten. Teologen Yusuf al-Qaradawi - andlig ledare för Muslimska brödraskapet - kan komma att få en nyckelroll i revolten i Egypten. Dagen 110222.

  Uppsala slott hade ett "Gaddafi-rum". Hyran betalades med forskningsanslag från Libyen. Uppsala universitet tog emot pengar från den just nu omdiskuterade diktatorn Muammar Gaddafi. I början av 1980-talet fick universitet forskningsanslag av Libyen-diktatorn, pengar som bland annat gick till ett Gaddafi-rum på Uppsala slott. "Jag tycker att det var dumt av honom att ställa upp", säger islamprofessorn Jan Hjärpe. Världen idag 110307.

  Muslim Brotherhood Calls for War on Israel. Al-Qaradawi is widely recognized as an intellectual force behind the Muslim Brotherhood. His sermon to the approximately one million people in Tahrir Square was venomous, calling for war against Israel and a takeover of Jerusalem. "Al-Qaradawi asked the Egyptian army to open wide the Rafah crossing and to pray for the re-conquest of Jerusalem by the Muslims, so that he and the Muslims could pray in security at Al-Aqsa Mosque. This part of his sermon was cheered and applauded by the crowd," reports the Middle East Research Center. Charisma 110308.

  Mats Tunehag: Var fanns protesterna mot Gaddafi förr? Världen idag 110309.

  Är islam en fredens religion? Hur ser du på att konvertiter i vissa länder straffas med döden? Fuad Colic (Imam i den bosniska islamiska församlingen i Göteborg) svarar: "Jag tänker så här. Säg att en person är muslim, men tycker det vore bättre att vara kristen i Sverige. Han byter namn till Bergblad och börjar gå i kyrkan. Men sen trivs han inte med det utan byter till moskén, och sen till kyrkan igen. Det blir anarki, och det varnar Koranen för. För sådana människor säger Koranen att straffet kan vara döden." (Dagen 110309). Kommentar: Imamen svarar inte på den verkliga konvertitfrågan: Vad händer den muslim som inte byter namn till Bergblad men behåller sitt muslimska namn och som lämnar islam och låter döpa sig som kristen?
  Pastor Gjohn-Marko Berisha kommer från Kosovo och hans morfar var imam. När han var barn fanns inget utrymme för att ställa frågor om Koranen, det gör man inte som muslim, inte ens på koranskolorna. Han tycker att det är falsk marknadsföring att kalla islam för en fredens religion. "Om man går tillbaka till ursprunget har jag väldigt svårt att se islam som fredens religion för den grundas med våld. Sen talar islam om fred, om ett fredens hus, men man måste veta vad som döljer sig bakom det begreppet. Ett land blev ett fredens hus när islam tagit över det. I början av sin verksamhet betonar Muhammed personlig omvändelse och mycket icke-våld. Problemet är att ju mer makt han får, desto mer våldsbenägen blir han. Han går från att säga att det inte ska finnas tvång i religionen till att använda våld mot dem som inte följer honom." (Dagen 110309).

  Kjell Axel Johansson: FN:s uteslutning av Libyen kraftlös. Världen upplever just nu ett antal fascinerande exempel på realpolitiska saltomortaler. FN:s råd för mänskliga rättigheter har just uteslutit Libyen som medlem. Det skulle se kraftfullt och imponerande ut, om man inte samtidigt drog in årets rapport om landets förhållande till mänskliga rättigheter. I rapporten får Kaddafis Libyen beröm av bland andra Nordkorea, Kina, Saudiarabien, Kuba, Egypten (innan upproret), Tunisien (innan upproret), Burma, Venezuela och Iran Världen idag 110311.

  Skånepartiets ledare Carl P Herslow frikänd i dom om nakenbild med Muhammed. Dagen 110316.

  Lars Mörling: Brödraskapet avgör arabvärldens öde. Vi behöver ställa oss frågan vad det skulle innebära om det Muslimska brödraskapet kom till makten i Egypten.Det skulle sannolikt leda till att islamister tar makten i ett antal andra arabstater inom en ganska snar framtid. För Egyptens koptiska kristna kommer förföljelsen att öka och för konvertiter från islam blir situationen direkt livshotande. För Israel skulle det troligen leda till att fredsavtalet mellan Egypten och Israel från 1979 rivs upp. Det Muslimska brödraskapet har hela tiden ansett att president Anwar Sadat förrådde islam när han skrev på freds­avtalet med Israel. Man bör komma ihåg att Hamas är en systerorganisation till det Muslimska brödra­skapet i Egypten med mycket nära relationer. Hemmets Vän 110217.

  Franklin Graham: "We’ve brought in Muslims to tell us how to make policy toward Muslim countries. It’s like a farmer asking a fox, ‘How do I protect my hen house?’" The Muslim Brotherhood is fomenting much of the rebellion and the deteriorating social order roiling the Middle East, forcing millions of Christians to flee for their lives, says Graham. More than 75 percent of religious persecution in the world is currently being carried out against Christians, the report concludes. Christians face increased suffering in 22 countries around the world, with Iraq, Egypt, Lebanon, Pakistan, and Nigeria being among the worst countries to be a Christian in today. Newsmax.com 110318.

  Islamistfru nekade tre kristna konvertiter asyl. Ebtisam Aldebe var nämndeman i Stockholms förvaltningsrätt, utsedd av Centerpartiet i Solna. Där har hon under de senaste fyra åren varit med om att avgöra minst 40 ärenden vid Migrationsdomstolen. Nämndemannen Ebtisam Aldebe har avgjort i minst tre utvisningar till konvertitens nackdel. När överklagandet avslogs i Migrationsdomstolen den 17 september 2010 fattades beslutet av rådman Eva Frånlund Althin tillsammans med nämnemannen Ebtisam Aldebe. Motiveringen var att den afghanske mannen "inte konverterat av genuin övertygelse". De två andra nämndemännen var av en annan mening, och anmälde att de hade velat döma till förmån för mannen. Enligt Gabriel Donner, ombud för flera asylsökande som konverterat till kristendomen, var Ebtisam Aldebe tungan på vågen på samma sätt i åtminstone två av hans ärenden gällande kristna konvertiter från Afghanistan.Världen idag 110321.

  Islamiska förbundet anlitade föreläsare med antisemitiska värderingar på en stor konferens i Stockholm i julas. En av huvudtalarna är känd för att sprida myter om judisk konspiration och ritualmord. Dagens Nyheter 110325.

  Muslimska länder ger upp krav på förbud mot religionskritik. FN-resolutionen om förbud mot religionskritik har dragits tillbaka. Dagen 110326.

  Kriget mot kristna. Våldet mot kristna i Mellanöstern och Afrika tycks bara eskalera. Västvärlden är fortfarande alltför tyst om de systematiska övergreppen. Dagens Nyheter 110327.

  Paul Kagame, Rwandas president: Libyen får inte bli ett nytt Rwanda. Dagen 110331.

  Processexpert: Aldebes bakgrund är olämplig. Ebtisam Aldebe, hustru till den muslimske ledaren Mahmoud Aldebe, har flera gånger ifrågasatt kristna asylsökande konvertiters övertygelse. Det framgår av de domar hon varit med om att fatta i Migrationsdomstolen. Världen idag 110404.

  Terry Jones: "Vi har inte förespråkat våld - vi brände bara en bok". Dagen 110405.
  Vilks: Enda lösningen att elda upp fler koraner. Ger man efter, skänker man våldsbejakare en framgång med sitt hotande och våldförande, och hur paradoxalt det än kan låta kan världen behöva 1 000 Terry Jones, skriver han. Inflation skapar utmattning och där är inte situationen än, menar Vilks. Dagen 110405.

  Dick Erixon: Koranbränning ingen ursäkt för våld. Fokus flyttas från dem som mördar människor till några som bränner lite papper. Det går inte att på samma dag jämföra upprördhet över en provokation som inte fysiskt skadar någon, med att kallblodigt släcka livet på en medmänniska. Svenska medier sväljer tanken att mördandet av FN-personal i Afghanistan direkt kan förklaras av att en koran har bränts på andra sidan jordklotet. Detta är nonsens. Världen idag 110406.

  Dödsfienderna som blev fredens änglar. För 15 år sedan var de milisledare och gjorde allt för att mörda varandra. I dag har pastor James Wuye och imam Muhammad Ashafa förlåtit varandra. De har vigt sina liv åt att sprida försoning i sitt sargade Nigeria. Dagen 110406.

  Annelie Enochson, Stefan Gustavsson, Anders Sjöberg, Mats Tunehag: Ingen demokrati utan religionsfrihet. Länder som just nu är inne i folkligt drivna revolutioner har mycket svag religionsfrihet. Och det finns en risk att det nuvarande läget försvårar möjligheten att fritt utöva religion. Dagen 110412.

  Koranbrännaren Terry Jones församling: "Detta är Guds budskap: Islam är djävulens verk!" "Vi hjälper muslimer att bryta med en livslögn. Vi är alldeles för rädda för att såra varandra i dagens samhälle. Som kristen tror jag att muslimerna hamnar i helvetet och det är klart att det är sårande för dem att få höra."
  Lawrence Reimer (interreligiös förespråkare i Gainesville: "Interreligiöst samarbete har långa traditioner i vår stad men Terry Jones har aldrig velat vara en del av det. Han tror att han känner hela sanningen. För mig är det ett tecken på en omogen tro. Om Jones sanning är den riktiga har Gud gjort en rejäl tabbe." Dagen 110413.
  Kommentar: Reimers kommentar är klart omogen. Gud har inte skrivit Koranen.

  Tv-chef: Ingen kämpar för religionsfrihet. Terry Ascott på Sat-7 oroas över de kristnas framtid i Mellanöstern - trots revolutionsvågen ifrågasätts inte islams dominans. Dagen 110428.
  Sat-7 - från 0 till 15 miljoner tittare på 15 år. Dagen 110428.

  Syrisk regim ger folket ultimatum. Dagens Nyheter 110502.

  Brödraskapet: USA bör lämna muslimska länder. En av de starkaste reaktionerna på bin Ladins död kom, från Muslimska brödraskapet i Egypten. I ett uttalande sa de att USA nu när bin Ladin är borta, måste dra tillbaka sina trupper från Irak, Afghanistan och andra muslimska länder. USA borde också snarast erkänna Palestina som självständigt. Dagen 110504.

  Forskare: Koranskolor är bra för integrationen. "Man omtolkar ofta Koranen utifrån den svenska verkligheten som man ställs inför" Dagen 110505.

  Kristna i Pakistan fruktar hämnden. Men alla experterna är inte överens om att hotbilden har förvärrats: Det kan egentligen inte bli så mycket värre för de kristna i Pakistan eller Egypten. Dagen 110506.

  Islamister attackerar kristna i Syrien. Kristna i Syrien tvingas att antingen delta i protesterna för att presidenten ska avgå eller så måste de lämna landet. "Om muslimska Salafis vinner politiskt inflytande kommer de se till att det inte finnas några spår av kristendom kvar i Syrien", sa en syrisk kristen ledare. Dagen 110505.

  Risk att radikal islamism ska forma Mellanöstern. Anglikansk biskop varnar för den politiska framtiden. Extremistiska muslimska krafter kan komma att forma Mellanösterns politiska framtid. Det befarar Michael Nazir-Ali, tidigare biskop i Anglikanska kyrkan. Allt sedan revolutionen har alla tillförlitiga observatörer rapporterat om en märkbar ökning av wahhabi- och salafistgruppers våld mot kristna. Dessa gruppers mål är en islamistisk stat, byggd på en extremistisk ideologi. Världen idag 110513.

  Red Cross has merged with the Islamic Red Crescent. Ivar Fjeld 110525.

  Arne Lapidus: Därför är det tuffare för andra vågens protester. Dagen 110526.

  Egyptens kristna lever under hot. Internationella experter och talespersoner varnar för en livsfarlig upptrappning av attackerna mot kristna i Egypten och för att internationella medier inte rapporterat på ett korrekt sätt om incidenterna. Dagen 110527.

  Statsvetare: Inga lovande utsikter för arabvåren. Vid en snabb blick på de senaste 100 årens trender ger inga lovande utsikter för att arabvåren ska förbättra de kristnas situation i Mellanöstern. Dagen 110527.

  Irak är skräckexempel för kristna i arabvärlden. Dagen 110527.

  Muslimska tonåringar står upp - för judarna. Startade ett projektarbete - och tog med hela skolklassen till Auschwitz. Världen idag 110601.
  Förintelsens ögonvittnen på första parkett vid filmpremiär. Världen idag 110601.

  Pakistani Muslim Clerics: Ban the Bible. A group of radical clerics in Pakistan wants the country’s Supreme Court to declare certain passages in the Bible blasphemous - because they depict as flawed certain biblical characters whom Muslims regard as Islamic prophets. If the court fails to do so, they said, then lawyers will submit an application for the Bible to be formally banned in Pakistan. CNS News 110601.

  Annelie Enochson (KD): Vi måste försvara förföljda kristna. 75 procent av religiös förföljelse drabbar kristna. Förföljelse drabbar olika religiösa minoriteter runt om i världen, men främst kristna sådana. Vi behöver på ett tydligare sätt ta avstånd från och protestera mot dessa förföljelser. Dagen 110706.

  As Islamic extremists declare Britain's first Sharia law zone, the worrying social and moral implications. There are now more than 2.8 million Muslims living in the U.K., which is 5 percent of the population. At least 5,200 people convert to Islam in the UK each year, 60 per cent of them women. ‘The entire infrastructure of Britain is changing. Mosques, Islamic schools, Sharia courts, Muslim-owned businesses and banks have now become an integral part of the British landscape.’ So how likely are these extremists to succeed with their plans to turn parts of Britain into militant Islamic enclaves? There are already 100 mosques in Waltham Forest, Newham and Tower Hamlets. Across London, 24 Islamic primary and secondary schools teach thousands of pupils the national curriculum, but can devote time to Islamic studies in religious lessons. Hundreds of after-school classes (where boys and girls wearing robes, skull caps or hijabs and learn to recite the Koran by heart) flourish in the mosques of British cities. Eighty-five Sharia courts now operate nationwide, parallel to traditional courts, with justice dispensed by Islamic judges on domestic rows, divorce, financial disputes and an increasing number of minor criminal acts, such as theft. There is also a separate Islamic financial system which conforms to Sharia banking industry restrictions, including a ban on interest payments on loans. According to this year’s Global Islamic Finance Report, Britain is now the main centre for Islamic finance outside the Muslim world. MailOnline 110729.

  Religiösa konflikter ökar i Sverige. Sverige är ett av de tio länder i världen där sociala konflikter med religiös koppling ökar mest, enligt en ny studie. Kravallerna i Rosengård 2008 och ökat antal hatbrott mot muslimer är några av orsakerna. I Pews index går Sverige från att vara ett av de lugnaste länderna till att ligga i mitten av den globala skalan, med en indexhöjning från 1,2 till 2,3 mellan 2008 och 2009. Som jämförelse låg då Finland på 0,6 och Norge på 1,3. Ökningen beror enligt rapporten på "ökad fientlighet mellan befolkningen i stort och den växande muslimska minoriteten." Svenska Dagbladet 110810.

  Father Tortures Teenage Daughter for Leaving Islam. A 14-year-old girl in western Uganda is still unable to walk 10 months after her father tortured her for leaving Islam and putting her faith in Christ, Charisma 110812.

  Iranska myndigheter har konfiskerat 5500 importerade biblar i nordvästra Iran. Mohabat News stated that in November of 2010, police officers and revolutionary guards seized 300 bibles from a bus after its inspection and "in a shameful action, burned them all in the village of Darishk. According to Mohabat News, "Insulting the Christian Bible is a continuation of an organized campaign by agencies that view anti-Christian propaganda on the top of their agenda." Assist News Service 110815.

  Arabisk vår påverkar kristna olika. Världen idag 110824.

  Antisemitiska strömningar i Kairoprotester mot Israel. Det fanns tydliga undertoner av antisemitism under förra helgens demonstrationer mot Israel i Egyptens huvudstad Kairo. I Al-Jazeeras tv-sändningar kan man i folkmassan se banderoller med målade hakkors, och texten "Gaskamrarna står redo". Världen idag 110824.

  Dödshot mot konvertiter i Sveriges Radio. Imam från Rinkeby fick lägga ut texten om hur man skulle agera mot somalier som blir kristna. Dagen 110907.
  Pastor fick höra dödshot mot kristna somalier. Dagen 110907.
  EFS polisanmäler Sveriges Radio. EFS har polisanmält Sveriges Radio. Det sker efter de dödshot som en imam riktat mot somaliska konvertiter i ett radioprogram. Inslaget har legat på SR:s hemsida lång tid efter första sändningen. Dagen 110910. Världen idag 110912. Dagen 110913.
  En av de hotade somalierna: Vi har inte velat anmäla. Den kristne somaliern, som väljer att vara anonym, berättar att det här inte var första gången som han blivit hotad till livet för sin kristna tros skull. Det har snarare blivit vardag. Dagen 110913.
  Elisabeth Sandlund: Märkligt tyst om mordhot. Dagen 110915.

  Imam fälls inte för dödshot. Justitiekanslern: Programledarens mothugg gör att det inte behövs någon utredning. Dagen 111018.

  En av de somaliska konvertiterna som evangeliserade i Rinkeby berättar om sin kallelse. Dagen 110922.

  Danske tecknaren Kurt Westergaard - omtalad för sin Muhammed-avbildning 2005 - skickades på order från säkerhetspolisen i måndags hem från Oslo där han på tisdagen skulle ha varit med vid en bokpresentation. Dagens Nyheter 110913.
  Medieuppgifter: Dansk tecknare dödshotades. Dagens Nyheter 110917.

  Ex-president i Afghanistan dödad av gömd turbanbomb i Kabul. Rabbani har lett samtal med talibanerna i ett försök att få till stånd fred. Expressen 110920.
  Kommentar: Se denna.
  Muhammedteckningarna.

  Muslim immigrants want Switzerland to change national flag. A group of Muslim immigrants wants to force Switzerland to abandon the current flag - a white cross on the red background. They say that it violates the rights of the representatives of non-Christian confessions. However, their proposal is unlikely to be welcomed by the native Swiss and will only increase the number of votes in favor of the treasury of the local far-right People's Party. Pravda 111012.

  Elisabeth Sandlund: Sextioårsdag värd att uppmärksamma. Religionsfrihet är ingen självklarhet som vi kan ta för given. Dagen 111021.

  Hugo Chávez ser Khaddafi som en martyr. Dagens Nyheter 111021.

  Tidning eldbombad efter islamnummer. Charlie Hebdos lokaler i Paris förstördes natten till onsdagen i en brandbombsattack, i samband med att den kända franska satirtidningen släpper ett specialnummer med profeten Muhammed som "gästredaktör". Dagen 111102. Dagen Norge 111102.

  Muslims Against Crusades banned by Theresa May. BBC News 111110.
  Muslims Against Crusades (MAC) is a banned Islamist group in the United Kingdom. The group was founded in 2010 by Abu Assadullah. Professional boxer Anthony Small and Islam4UK spokesman Anjem Choudary are associated with the group. The group strongly opposes what it considers to be man-made laws in Britain and views man-made laws as the biggest threat to the progression of mankind. Muslims Against Crusades believe that Muslims are not "obliged to obey the law of the land in whatever country they reside".[In 2011, the group proposed that Muslims should set up independent emirates in select cities in the UK, operating under Sharia entirely outside British law. The group suggested the towns of Bradford, Dewsbury, and Tower Hamlets in the East End of London as the possible first testbeds for these entities. The group has often clashed with the English Defence League. Home Secretary Theresa May banned the group from midnight on 11 November 2011, making membership or support of the group a criminal offence. The group has been openly denounced by the Muslim Council of Britain. Many former MAC activists are currently active in Islamist groups known as 'Millatu Ibrahim' and the 'Tawheed Movement.' Wikipedia.

  Planerade mörda Mohammedtecknare. Åtalet gäller att ha "bildat en grupp med syfte att begå en eller flera terrorhandlingar". Misstänkta terrormål är den danska tidningen Jyllands-Posten och Mohammedtecknaren Kurt Westergaard. Dagens Nyheter 111115.

  Nasrin Mosavi Sjögren: Det är skillnad på kristendom och islam. Världen idag 111128.

  4.600 människor har fått sätta livet till under revolten mot Bashar Assads regim som bröt ut i våras. FN:s människorättsråd krävde i en resolution i fredags kväll tuffare internationella åtgärder mot Syrien. 37 länder röstade för, sex avstod och fyra — Ryssland, Kuba, Ecuador och Kina — röstade emot. ">Dagens Nyheter 111203.

  Kunskapsbrist i kristen tro skäl till asylavslag. Migrationsöverdomstolen tror inte på konvertiten som inte kunde svara på när Jesus föddes. Dagen 111206.

  Muslimsk tradition prövas i domstol. Män som gift sig enligt muslimsk tradition kan få kostsamma överraskningar vid skilsmässor i tingsrätten. Att svensk domstol ens prövar fallen är okänt för många, men det blir allt vanligare enligt en forskare på området. Dagens Nyheter 111208.

  Islamister vinnare i Egypten. Muslimska brödraskapets parti Frihets- och rättvisepartiet sade sig ha vunnit 39 procent av rösterna medan ultrakonservativa islamister i al-Nur - Ljuset - gjorde anspråk på "över 30 procent". Dagens Nyheter 111218.

  Arabisk vår mot oförutsägbar framtid. Dagens Nyheter 111219.

  Franklin Graham: Islamists 'Lining Up' Against Israel. CBN News 111219.

  Planerade mörda Lars Vilks. Rättegången inleds mot tre män som står åtalade för förberedelse till mord. Dagens Nyheter 111219.
  Vilks-misstänkta släpptes. Dagens Nyheter 111228.

  SKR manar till förbön för kristna i Mellanöstern. De kristna blir allt färre. Förtryck och förföljelse driver många på flykt, konstaterar Sverige Kristna Råd i ett uttalande och manar till förbön för Mellanösterns folk. Dagen 111222.

  Lars Vilks ångrar ingenting. Kristianstadsbladet 120104.

  End of Arab Christianity. Arab Christianity is near its extinction everywhere. "Christianity in Iraq could be eradicated in our lifetime, partially as a result of the US troop withdrawal," declared Leonard Leo, chairman of the US Commission on International Religious Freedom. Up to 900,000 Christians already fled the country since 2003, according to a recent study by Minority Rights Group International. In Egypt, 100,000 Christians already left the country after Hosni Mubarak's fall. In Syria, the major Christian leaders are supporting Bashar Assad's bloodbath, fearing an Islamic takeover by the Muslim Brotherhood. Elsewhere, in Gaza, the 3,000 Christians who remain are subjected to persecution and death. Meanwhile, every year some 1,000 Palestinian Christians are leaving their citadel Bethlehem. Ynet news 120105.

  Skolor får förbjuda burka i specifika fall. Förbud är bara godkänt om klädseln väsentligt skulle försvåra kontakten och samspelet mellan lärare och elever eller medföra särskilda risker vid till exempel laborationer, skriver Skolverket i en promemoria- Världen idag 120113.

  Erik Helmerson: Bryt tystnaden om våld mot kristna. Mellanösterns kristna flyr religiös förföljelse och våld. Situationen blir alltmer alarmerande. Men i västvärlden förtigs övergreppen. Dagens Nyheter 120117.

  Indonesisk ateist riskerar fängelse. Indonesiern Alexander An förnekade Guds existens på Facebook. Följden blev att han misshandlades av en rasande skara i Pulau Punjung och greps av polis. Ateism är olaglig i Indonesien. An, som har varit administratör för en Facebook-sida som förespråkar ateism, skrev också "Gud existerar inte" och enligt en lokal polischef misstänks nu An för hädelse mot islam. Dagen 120120.

  Christians fear losing freedoms in Arab Spring movement. USA Today 120131.

  Alla kristna borde ha en muslimsk vän. Det tycker David Shenk, mångårig missionär bland muslimer, som tycker att det i västvärlden finns en alltför stor rädsla för islam. I helgen var han på Sverigebesök. Dagen 120214.

  Minister varnar för "militant sekularisering" av Europa. En våg av "militant sekularisering" marginaliserar religionens roll i det offentliga livet. Det menar baronessan Warsi, Storbritanniens första kvinnliga muslimska minister. Hon är född i Storbritannien, men har pakistanska rötter och är muslim. Warsi menar att det kristna arvet är något positivt och har själv barn i en kristen skola. Världen idag 120214.

  Far och dotter på ständig flykt för sin tro. Maher al-Gohary: Vi ber varje dag om ett vanligt liv. För 37 år sedan konverterade egyptiern Maher al-Gohary från islam till kristen tro. Under många år har han och 17-åriga dottern Dina levt på flykt. För tillfället befinner de sig i Sverige, men här kommer de troligtvis inte heller få stanna. "Om en muslim lämnat sin tro för kristendomen måste han dö. Det är en fatwa. Här i Sverige finns inte lika många muslimer så här skulle vi vilja stanna." Dagen 120217.

  Muslimer er stærkt overrepræsenterede i Europas fængsler. Forfejlet integration og stigende marginalisering er skyld i, at muslimer udgør en stigende andel af de indsatte i de europæiske fængsler. EU er bekymret over udviklingen og kræver, at medlemslandene sikrer muslimer bedre vilkår og rettigheder, som skal modvirke splittelse og radikalisering. I Storbritannien udgør muslimer nu 12,6 procent af de indsatte - mod kun tre procent af befolkningen. Det er en overrepræsentation på over fire gange. I Danmark udgør muslimer 4,1 procent af befolkningen, men ifølge tal fra Kriminalforsorgen udgør de 19 procent af de indsatte. Rapporten anslår, at mellem 800 og 1000 muslimske indsatte i britiske fængsler vil blive radikaliseret og potentielt begå terror i løbet af de næste 10 år. Kristeligt Dagblad 120215.

  Religionsfrihet med i utrikesdeklarationen. Bildt: Situationen för kristna i Mellanöstern oroar. Världen idag 120215.

  Kalsongbombaren fick livstid. Den man från Nigeria som försökte spränga ett passagerarflygplan på väg till Detroit 2009 dömdes till livstids fängelse. 25-årige Umar Farouk Abdulmutallab, har inte visat den minsta ånger för det han gjort, något som även domaren konstaterade. 25-åringen sa också, inför rätten, att det han försökt göra var rättfärdigt och att attackerna måste fortsätta. - Mujahedin är stolta att döda i Guds namn och det är precis vad Gud har sagt åt oss att göra i Koranen. I dag är en segerns dag, sa han bland annat. Dagens Nyheter 120216.

  Flera döda i protester i Afghanistan. Hundratals afghanska demonstranter kastade sten mot polisen i dag, under den andra dagen av protester sedan exemplar av koranen hittats bland sopor som amerikanska soldater skulle bränna. Protesterna tilltog i styrka när antiamerikanska demonstranter brände bilar och attackerade butiker medan de tågade mot centrala Kabul. Liknande protester rapporteras från staden Jalalabad i östra Afghanistan. Tusentalet arga demonstranter angrep militärbasen Bagram i går. Svenska Dagbladet 120222.

  Humanitär hjälp ses som krigshandling. En klappjakt pågår i Damaskus på personer som levererar medicin och förnödenheter till upprorsfästen på andra håll i Syrien, enligt aktivister och oppositionella. Svenska Dagbladet 120222.

  Eggkasting mot Lars Vilks under foredrag. Den svenske kunstneren Lars Vilks ble utsatt for eggkasting fra salen under et foredrag om ytringsfrihet i Karlstad tirsdag kveld. Dagen 120222.

  Taliban oppfordrer til drap på utenlandske soldater. Taliban-opprørere oppfordrer afghanere til å drepe utenlandske soldater som hevn for koranbrenningen ved en amerikansk militærbase. Dagen 120223.

  Alawi Syrian soldiers force a man to say "No god but Maher Al Assad, no God but Bashar Al Assad", before murdering him. Others claiming to "worship" Bashar. You tube 2:33.
  Kommentar: Det här är regimens representanter som Hizbullah, den iranska regimen, Kina och Ryssland backar upp.

  Imam predikar våld mot kvinnor. En utredning pågår mot en muslimsk imam utanför Barcelona som misstänks ha uppmanat de rättrogna att "disciplinera" vilseledda hustrur genom att använda fysiskt och psykiskt våld. Dagens Nyheter 120306.

  Arab fick toppjobb i Israel. Varnar för "arabisk vinter" för kristna. Han vill att Sverige och EU ska utöva politiska påtryckningar till förmån för de kristna minoriteterna i Mellanöstern. Kritiskt menar han att det ekonomiska stödet från Europa i dag främst går till olika muslimska grupperingar. Han skulle vilja att stöd även riktades till kristna projekt och till oberoende media som kan ge omvärlden en sann bild om förtrycket mot kristna. Världen idag 120312.

  Västvärlden ser inte hur kristna förföljs. Bilden av muslimen som maktlöst offer och den kristne som priviligierad gärningsman är så förankrad i vårt medvetande att vi har svårt att ta in att det finns stora regioner där den utsatta, svaga minoriteten är kristen. (DN 120318).

  SD censurerades i riksdagen. Kritik mot islam stoppades av tjänstemän. Ett islamkritiskt citat från riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) stoppades av tjänstemän i justitieutskottet. Enligt tjänstemännen kunde det ursprungliga citatet utgöra hets mot folkgrupp, skriver Riksdag&Departement. Det var i februari som Kent Ekeroth, som representerar Sverigedemokraterna i justitieutskottet, skrev ett yttrande om den handlingsplan mot våldsbejakande extremism som presenterats av regeringen. I yttrandet skriver Ekeroth: "Tidigare undersökningar i Sverige och i Europa har till exempel pekat på att stora delar, till och med i vissa fall majoriteter av muslimska populationer innehar kvinnofientliga, antidemokratiska och våldsbejakande värderingar". Världen idag 120319.

  Book tells Muslim men how to beat and control their wives. The 160-page book, published by Idara Impex in New Delhi, India, is written by Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi, who’s described in the book’s foreword as a "prolific writer on almost every topic of Islamic learning." Toronto Sun 120323.

  Muslim, Zionist and proud. His father praised Hitler, but Kasim Hafeez writes about love for Israel, Jewish people. Kasim Hafeez is a British Muslim and former Islamist who is now a proud Zionist and stands with Israel. ynet 120425.

  Glimmers of Christ's Light in Darkness of Saudi Arabia. Christ is building His church, even where He is officially forbidden. And like Peter and John in the Book of Acts, "Rashid" can not help speaking about what he has seen, heard and experienced through the power of the Holy Spirit. Saudi Arabia perennially reigns among the worst persecutors of Christians according to Open Doors' annual World Watch List that ranks the 50 countries where persecution of Christians for religious reasons is most severe. This year Saudi Arabia ranks third. This nation where Islam was born some 1400 years ago has been closed for centuries to the gospel. Its legal system is founded on Islamic law, and conversion to another religion is a capital crime. All churches are banned in Saudi Arabia. Saudi religious police have raided Christian services held in private homes and arrested Christians from the Philippines and other countries for worshiping Jesu Crosswalk.com 120427.

  Terry Jones Burns Quran to Protest Nadarkhani Imprisonment. Terry Jones, minister of a 25-member congregation in Gainesville, Fla., publicly burned a copy of the Quran on Friday—as he had warned he would do—an act strenuously condemned by the 600-member World Evangelical Alliance (WEA). Charisma 120430.

  Uppdrag granskning granskar Sveriges moskéer.
  Muslimska ledare uppmanar kvinnor till underkastelse. Dold kamera avslöjar dubbla budskap. Utåt är muslimska ledare i svenska moskéer noga med att framhålla kvinnans och mannens lika värde. Uppdrag gransknings dolda inspelningar ger en helt annan bild - då uppmanas kvinnan tvärtom till total underkastelse. SVT 120516.
  I Göteborgs moské tog Abdul Rashid Mohammed emot Uppdrag gransknings medarbetare. Så här lät besöket, ord för ord. SVT 120517.
  I Uppsala moské tog Abdul Wadod emot Uppdrag gransknings medarbetare. Så här lät samtalet, ord för ord. SVT 120517.
  På Islamiska kulturcenter i Rinkeby tog Hussein Farah Warsame emot Uppdrag gransknings medarbetare. Så här lät besöket, ord för ord. SVT 120601.
  På Islamic center i Malmö träffade Uppdrag gransknings medarbetare Roland Vishkurti. Så här lät samtalet, ord för ord. SVT 120605.
  I Stockholms moské tog Mahmod Adam emot Uppdrag gransknings medarbetare. Så här lät samtalet, ord för ord. SVT 120606.
  I Örebro moské tog Abdur Kadir Salad emot Uppdrag gransknings medarbetare. Så här lät samtalet, ord för ord. SVT 120607.
  Så här lät det när Uppdrag gransknings medarbetare besökte Salsabil i Malmö, hela samtalet ord för ord. SVY 120608.

  Civilminister Stefan Attefall efter kvinnoförnedrande uttalanden i moskéer: "Jag är inte jätteförvånad". Världen idag 120517.
  Moskéer kan bli av med statsbidragen. Svenska moskéer riskerar att få sina statliga bidrag indragna. Det säger Max Stockman på Nämnden för statligt stöd till trossamfund efter att ha sett Uppdrag Gransknings reportage om muslimska ledares syn på äktenskap och våld mot kvinnor. Dagen 120518.
  Fakta: Följande mos- kéer ingick i "Uppdrag gransknings" reportage: Stockholms stora moské, Islamiska kulturcentret i Rinkeby, Imam Ali Islamic Center i Järfälla, Uppsala moské, Örebro moské, Sundsvalls moské, Göteborgs moské, Islamiska sunnicentret i Göteborg/Bellevuemoskén, Islamic Center i Malmö och Salsabil kulturcenter i Malmö.
  På frågan om månggifte är tilllåtet svarade 9 av 10 ja (frågan ställdes inte till Bellevuemoskén).
  På frågan om kvinnan bör polisanmäla mannen för misshandel svarade 6 av 10 nej, 2 av 10 var osäkra och 2 av 10 svarade ja.

  Stanley Sjöberg: Ta reda på islams etiska normer. "Om någon av era kvinnor begår en grovt oanständig handling, tillkalla då fyra bland dem av er som bevittnat handlingen, och om de vittnar att de har sett den, stäng då in henne i hennes hem till dess döden befriar henne eller Gud visar henne en väg. Om två begått en sådan handling, straffa dem båda. Men lämna dem i fred, om de ångrar sin handling och bättrar sig" (Sura 4, verserna 15-16). Straffet för en oanständig handling är livstids isolering, till dess döden befriar kvinnan. Det kan också innebära ett dödsstraff. Det arabiska ordvalet för "oanständig handling" är "fâhishah" och gäller det som uppfattas som "anstötligt i ord och handling" (Koranens budskap sidan 100). I den förklarande texten på samma sida konstateras att straffet gäller speciellt om två människor avslöjats ha en homosexuell relation. "Straffet för äktenskapsbryterskan och för äktenskapsbrytaren är hundra piskslag för var och en; och låt inte medkänslan med dem avhålla er från att följa Guds lag, såvida ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Och se till att några troende bevittnar bestraffningen" (Sura 24, vers 2, sidan 505). "Ni får ta till hustrur ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av uppenbarelsen, sedan ni gett dem deras brudgåva" (Sura 5:5). Kommentaren till denna vers (sidan 136) är följande: "Medan muslimska män får söka hustrur bland anhängare av andra uppenbarade religioner, får muslimska kvinnor inte ingå äktenskap med andra än muslimer. Hemmets Vän 120524. Hemmets Vän 120524.

  Åke Hällzon: Din tro formar dina värderingar. Det går inte att bortse ifrån att de "svenska värderingar" integrationsministern Erik Ullenhag efterlyser är sprungna ur kristen tro och att kristendomen har spelat en avgörande roll vid utformningen av vårt samhälle, rättssystem, historia, kultur och språkutveckling. Svensk lagstiftning har en annan värdegrund än den som lärs ut i flera av landets moskéer. Och oavsett om vi bekänner oss som kristna eller inte går det inte att bortse ifrån att det är kristen tro och de kristna församlingarna som spelat en avgörande roll i stora delar av svensk nutidshistoria. Det är en människas tro och livsåskådning som ytterst ligger till grund för hennes handlande och i förlängningen utformningen av samhälle och lagstiftning. Hemmets Vän 120524.

  TV-präst från Egypten är apostel i muslimvärlden. Fader Zakaria Botros vigdes till präst på 1950-talet i Kairo i sitt hemland Egypten. Han är värd för ett 90 minuters TV program som dagligen ses av cirka 50 miljoner muslimer i Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien. Via Botros telefonservice tar upp till 1000 muslimer emot Kristus varje månad. En del blir frälsta när de tittar på hans direktsändning. Dessutom besöker miljoner människor Fader Zakarias hemsidor. MedieMission international.

  Koptiske tv-predikanten Zakaria Botros har besökt Sverige: Han manar konvertiter ligga lågt med sin tro. Enligt fader Zakaria har islam två ansikten. Det första hämtas från Muhammeds tid i Mecka, då muslimerna är i minoritet, och Muhammed predikar ett snällt budskap. Islams andra ansikte är hämtat från Medina, platsen Muhammed flyttade till, och där han blev ledare för samhället. "Då blev han krigaren, som spred sin religion med svärd." Enligt fader Zakaria är det så islam fortfarande fungerar. I exempelvis Europa så befinner sig islam i Mecka-fasen. Men blir muslimerna för starka, då går de in i den kompromisslösa Medina-fasen, med målet att ta över hela samhället som ska styras enligt sharia. Dagen 120608.

  Svensk-arabisk Levande bibeln nu klar. Centrumkyrkan i Sundbyberg, Stockholm, har tagit fram en bibel som ska hjälpa församlingarna att nå ut till arabisktalande människor i Sverige. Världen idag 120529.

  Muhammad Mursi: "Kristna ska konvertera eller lämna landet". Egyptisk nättidning citerar Muslimska brödraskapets presidentkandidat. Enligt den populära egyptiska nyhetssajten El Bashayer säger Muhammad Mursi, Muslimska brödraskapets presidentkandidat, att alla kristna i landet ska konvertera till islam, tvingas lämna landet eller acceptera att betala en särskild skatt för icke-muslimer. I ett tal till universitetsstudenter i Kairo på lördagen förklarade Mursi att "Koranen är vår grundlag, profeten är vår ledare, jihad vår väg och döden i Allahs namn är vårt mål". Världen idag 120601.

  Krigsbrott "taktik" för syrisk regim. Tortyr och avrättningar av civila. Plundrade och nedbrända hus. Den syriska regimens systematiska angrepp på civila handlar om regelrätta krigsbrott, anser Amnesty International, som besökt Syrien i hemlighet. Den syriska regimen har konsekvent nekat internationella människorättsorganisationer och medier att övervaka den allt mer desperata situationen i landet. Dagen 120614.

  Arabisktalande församling i Sundbyberg gör egna tv-program till arabvärlden. Hemmets Vän 120621.

  Egypten riskerar bli styrt av islamistisk ideologi. "Resultatet var det väntade, men inte det jag önskade. Kortsiktigt tror jag på politisk smekmånad, men förr eller senare tar Brödaskapets islamistiska ideologi över," säger George Guirguis, Älvsjö. Sedan Mubarak föll i fjol har, säger George Guirguis, situationen inte förbättrats för landets kristna befolkning, som diskrimineras svårt på olika sätt. "De får inga jobb. De betraktas som andra klassens medborgare. Deras affärer bränns ner och rånas. På 1960-talet var det helt annorlunda. Då ägdes till exempel de flesta guldsmedsaffärer av kristna. I dag är majoriteten ägda av islamister, som helt enkelt stulit butikerna från kopterna." Världen idag 120626.

  Religion påverkar möjligheten till jobb. Judar och muslimer har svårare att få jobb i Sverige. Sökande från religiösa minoriteter har cirka 25 procentenheters lägre sannolikhet att bli erbjudna ett arbete. Det visar en ny undersökning från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Dagen 120629.
  Kommentar: Samhället måste moverka all sådan diskriminering. I ett fungerande samhälle måste alla människor ha samma möjligheter till att få ett jobb.

  Islamexperter: Finns fog för kopternas oro. Efter att Muslimska brödraskapet i Egypten vunnit presidentposten frågar sig nu omvärlden vilka gruppen är som spelar en avgörande roll när landets framtid stakas ut. En fråga som inte har något entydigt svar. Världen idag 120702.

  Calls to Destroy Egypt's Great Pyramids Begin. According to several reports in the Arabic media, prominent Muslim clerics have begun to call for the demolition of Egypt's Great Pyramids—or, in the words of Saudi Sheikh Ali bin Said al-Rabi'i, those "symbols of paganism," which Egypt's Salafi party has long planned to cover with wax. FrontPageMagazine.com 120711.

  "Ingen demokrati i sikte i Syrien." Inbördeskriget i Syrien har nått fram till hjärtat av Damaskus. Antalet som dödats sedan upproret startade för 16 månader sedan beräknas nu uppgå till 17 000 människor. Onsdagens självmordsattentat mot säkerhetstjänstens högkvarter i huvudstaden dödade flera viktiga nyckelpersoner inom den syriska regimen. Dagen 120720.

  Jacob Rudolfsson: Orimliga krav på konvertiter. Civilsamhällets kompetens behöver väga tyngre när Migrationsverket utreder konvertiter. Det är orimligt att i det närmaste kräva en teologiexamen av den som tvingats fly från sitt hemland. Inte sällan har konvertiter fått höra att de visst kan leva säkert i sina hemländer där religionsbyte straffas med döden "så länge de håller sin tro för sig själv". Religionsfriheten och därmed rätten att fritt utöva och propagera för sin tro förpassas därmed till den privata sfären utan tillgång till offentligheten - av en myndighet med rättssäkerhet som högsta norm. Dagen 120726.

  Malaysia bannlyser bok som är "mot islam". Malaysia har ett av världens hårdaste censursystem och särskilt hårt slår kontrollen på böcker, film och musik med religiöst tema. Debatten om en pågående islamisering har blossat upp när en butikschef står åtalad för att ha sålt böcker - som ännu inte blivit officiellt bannlysta. Nik Raina riskerar nu upp till två år i fängelse och eller böter om motsvarande 6500 kronor om hon döms i sharia-domstolen i september. Dagen 120809.

  Stefan Swärd: Kyrkan behöver välkomna flyktingar. Tidiga kyrkohistorien visar att i Romarriket var det de kristna som tog hand om de gamla, sjuka, de utsatta med mera. Världen idag 120808.

  Stanley Sjöberg: Var inte rädd för muslimer. Vår uppgift är inte att vara avvisande mot muslimerna, utan att visa dem den kärlek som Jesus manifesterade inför samarierna. Det är viktigt att förstå att inom en muslimsk befolkning är ungefär 20 procent bokstavstrogna gentemot islams "sharia". De är oförsonliga mot judar och kristna. Men de allra flesta muslimer vill ha goda relationer med både judar och kristna. Dessutom finns ungefär 20 procent längtande, andligt sökande, ödmjukt lyhörda för Jesus och evangeliernas vittnesbörd om honom. Om vi bygger upp murar av rädsla och förstärkta fördomar, då vågar inte ens muslimer gå in i våra kyrkor eller ta kontakt med oss kristna. Hemmets Vän 120809.

  Islamister rasar mot OS-medaljörer. Att springa i shorts under OS är inte acceptabelt. Det menar radikala islamister i Tunisien, som nu kräver att regeringen fråntar OS-medaljören Habiba Ghribi sitt medborgarskap. Även en OS-simmare som drack juice och därmed bröt fastan under ramadan väcker starka protester. Världen idag 120815.

  "Migrationsverket leker med kyrkan". Efter en lång tids påtryckningar kom Migrationsverket med ett rättsligt ställningstagande för religion och konvertering som asylskäl i februari i år. Men nu ifrågasätts om man efterlever ställningstagandet. "De verkar inte följa sina egna rekommendationer", säger Bengt Sjöberg, pastor med lång erfarenhet av asylärenden. Världen idag 120813.

  Allt fler konvertiter avvisas. Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås larmar om att allt fler kristna konvertiter avvisas till länder där de riskerar förföljelse. Representanter för ett femtontal församlingar står bakom den i Sverige unika ekumeniska satsningen på stöd för asylsökande och papperslösa flyktingar. "Jag anser att ribban för att få stanna i Sverige höjts otroligt. Det handlar om politiska beslut, och inte längre om att bedöma enskilda människoöden", säger Annika Beckung från Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås. När Migrationsöverdomstolen utvisade en afghansk man i slutet av förra året för att man inte trodde på hans konvertering från islam till kristendom, larmade många om vilka konsekvenser den prejudicerande domen skulle få för andra framtida konvertiter. "De som omvänder sig och blir döpta blir det på djupet. Det kräver ett otroligt mod. Vi har aldrig mött någon som konverterat på låtsas för att få stanna i Sverige", säger Ingegerd Helgesson. Dagen 120816.

  Hårdare hantering av konvertiter - nu drabbas Farhad Hajizada. Dagen 120817.

  Sverige deporterar irakier trots protest. Att Iraks parlament inte vill fortsätta att ta emot flyktingar som tvångsavvisas från Sverige och andra EU-länder, spelar ingen roll för svenska myndigheter. I går planerades en ny avvisning av cirka 25 irakier till Bagdad. Världen idag 120829.
  Kristen irakier utvisas - lämnar fru och barn i Sverige. Yaser Hanna är kristen från Iraks huvudstad Bagdad. Nu utvisas han från Sverige, medan hans fru och två barn gått under jorden. Världen idag 120829.
  Billström: Vi kan fortsätta avvisa. Iraks regering har inte begärt någon omförhandling av återtagandeavtalet med Sverige. Men även utan ett avtal skulle tvångsavvisningarna kunna fortsätta, enligt migrationsminister Tobias Billström (M). Världen idag 120829.

  Thirty-Two Sins of Muhammad. A new book has been published in German and English by author Zahid Khan, titled "The Criminal Acts of Prophet Mohammed." The author demonstrates that Muhammad, instead of being a true Prophet of God, was misguided by his own evil pursuits and ambitions. His success was not due to the depth of his religious insights, but rather due to animating thousands of idled Arabs by the prospect of spoils and sex-slaves on earth and even more virgins and material pleasures in the hereafter. islam-watch.org 120831.

  A Brief History of the Muslim Brotherhood by Peter Farmer. familysecuritymatters.org 120814.
  The Muslim Brotherhood, Part II - Haj Amin al-Husseini by Peter Farmer. familysecuritymatters.org 120827.
  The Muslim Brotherhood, Part III - Hitler’s Imam by Peter Farmer. familysecuritymatters.org 120904.

  Han kämpar för två dödshotade iranska kvinnor. De två kvinnorna menar att de lämnat islam och numera är kristna. Men att så är fallet tror inte Migratonsverket och nu sitter de inspärrade i väntan på utvisning. "Att åka till Iran betyder döden för en av dem och tvångsgifte för den andra", säger artisten Ingemar Olsson, som jobbar som pastor i Ängebykyrkan i Fellingsbro, där kvinnorna funnits med. Dagen 120903.

  Egypt: Kill a Christian, Collect a Reward by Raymond Ibrahim. Already under President Morsi's first two months, Islamists have become more emboldened—whether by pressuring women to wear the hijab, by killing a Muslim youth for publicly holding hands with his fiancée, or by disseminating flyers that call for the total genocide of Egypt's Christian Copts. The flyers include the names and contact points for those Muslims who wish to collect their rewards for killing Christians. Gatestone Institute120904.

  Elisabeth Sandlund: Skilj på sak och person i religionsdebatten. Islam kan kritiseras - men muslimer måste mötas med kärlek. Dagen 120907.

  Forced Conversions and Abductions on the Rise in Muslim World. The so-called Arab Spring has brought good news to Islamist groups such as the Muslim Brotherhood in Egypt, which is celebrating the rise of a former member, Mohammad Morsi, as president. But the political upheaval has been bad news for many of the region's Christians. The response of the West has largely been one of indifference. According to a new report commissioned by the rights group Christian Solidarity International, Coptic women and girls have become increasing targets for kidnappings, forced marriages and conversions to Islam. The document, "Tell My Mother I Miss Her," was highlighted during a recent hearing of the Helsinki Commission, chaired by Congressman Chris Smith (R-N.J.). The commission focuses on religious rights outside of U.S. borders. One documented case details the abduction of a 23-year-old woman. On Feb. 4, 2011, while attending an evening church service with her mother, the two became separated, and an eyewitness said that a bus carrying other young women whisked her off the street. She has not been seen since. The father of the missing girl said that he knows of other incidents, adding that "because we are Christians, we are slaughtered." The report seems to agree with him, noting, "The Egyptians [government officials] are not particularly concerned with following up with this. They don't take complaints of disappearances seriously, they don't prosecute the cases and there has not been a single conviction of the abduction or forced conversion of Coptic women." This latest CSI report follows a similar one in 2009. Apparently little has changed for Coptic women in Egypt, no matter who is running the country. "Unless the Copts and Coptic women and girls are protected," Smith said, "Egypt will not be strong, Egypt will not be stable and Egypt will not be a successful democracy."
  Unfortunately, abductions and forced conversions of Christians are occurring in other parts of the Muslim-majority world, often with little response from governments, which usually turn a blind eye to the oppression. The Human Rights Commission of Pakistan reports that 1,800 Christian and Hindu girls were forcibly converted to Islam in 2011. The commission says that police registered almost no cases against the Muslim captors and sometimes even co-operated with them. Religion Today and the Pakistan Christian Post report:
  • Police in Rawalpindi refused to register a father’s complaint against two kidnappers of his daughter.
  • Police in Faisalabad failed to provide any information to a Christian man about his kidnapped wife.
  • Police in Chunian have refused to follow up a report that a pastor’s sister was raped and forcibly converted to Islam after her abduction while returning home from college. The Pakistan Christian Post says, "She was held for days, suffered sexual abuse, threats and violence. In such a state of terror and exhaustion, first she was coerced into converting to Islam, and then marriage."
  Abductions of Christian girls and boys have also been occurring for years in Nigeria, the scene of escalating religious violence this year. Christian leaders there have reported that abductions of teenage Christian boys and girls have become commonplace in majority-Muslim Sokoto state, for instance. In Sudan, there have been cases of fathers forced to convert because their families were threatened by Muslims.
  These are all widely dispersed countries in the Muslim-dominated world, with many social and political differences between them. Yet they exhibit very similar traits when it comes to Muslims defending what they see as the dignity of Allah. There is little concern in these areas for concepts such as religious liberty or human equality. Muslims unabashedly believe that Allah has given them first place in society, and that — in many cases — they can take what they want from religious minorities: wives, slaves, whatever. (Religion Today 120907.)

  Konstnären Lars Vilks stödjer nu öppet den antimuslimska organisationen Sion. Dagen 120909.

  Islam vs. Islamists. The film follows moderate Muslims who have challenged the "Islamists" who espouse a more radical view of their religion. The film shows the Islamists advocating, among other things, the imposition of Sharia law on Muslims in the West, the stoning of women who commit adultery, and even violence and terrorism. Vimeo 53:03.
  Enemies of free speech. As four men go on trial in Denmark accused of planning an attack against newspaper Jyllands-Posten, Kenan Malik argues that since the Danish cartoon controversy free expression is now seen as an enemy of liberty. indexoncensorship.org 120412.
  Naser Khader, demokratisk muslim med sympatier för den kristne Guden.
  Dansk imam avsätts efter mordhot mot Naser Khader. Sveriges Radio 060325.

  UK Islamist Leader: Islam Will Dominate America. They've been called "megaphone jihadists," radical Muslims who take to the streets of Western cities demanding Islamic shariah law. It's a rising movement in Europe that also shows signs of growth in America. Anjem Choudary has been called the face of radical Islam in Great Britain. He holds frequent rallies calling for shariah law to be imposed on the United Kingdom.
  "So you believe America, Great Britain, all of Europe, will be Islamic states living under shariah?"
  "I am convinced," he replied. "I am 100 percent certain that the shariah will be implemented in America and in Britain one day. The question is, 'when?' and how it will come to fruition." Charisma 120909.

  Islamister hotar med attack i Norge. En norsk islamistgrupp hotar med en "11 september-attack" eller ännu större attack än den 22 juli förra året i Norge. Hotet utreds av säkerhetstjänsten PST. Gruppen Ansar ul-Sunnah kräver att Norge kallar hem sina soldater från muslimska länder och stoppar allt samarbete med "fiender till islam". Gruppen nämner statsminister Jens Stoltenberg, utrikesminister Jonas Gahr Störe och försvarsminister Espen Barth Eide som speciellt utsatta, då de "ger order om direkta angrepp på muslimer". Ansar ul-Sunnah gör anspråk på stadsdelen Grönland i Oslo, där den vill upprätta en islamisk stat. Dagens Nyheter 120817.

  Stora protestaktioner mot palestinska regeringen. De största protesterna hittills mot det palestinska myndigheterna pågår i flera städer på Västbanken. Den allt svårare ekonomiska situationen har lett till våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och kravallpolis. Världen idag 120911.

  Muhammedsatir ledde till ambassadattack. Bakgrunden är filmen "Innocence of muslims", som lades ut på Youtube i somras, och som nu har fått stor publicitet då den översatts till arabiska. Delar av filmen ska ha visats på egyptisk teve, och efter det drog proteststormen igång. Dagen 120912.

  Protester mot Muhammed-filmen i Libyen, Egypten, Tunisien och Marocko. GP 120912.

  Obama: "Ett brutalt angrepp". USA:s president Barack Obama fördömer attacken i Benghazi i Libyen i natt, då USA:s Libyenambassadör och tre andra amerikaner dödades. Sveriges Radio 120912.

  Kontroversiell filmskapare: Islam är en cancersvulst. Den amerikansk-israeliske regissören Sam Bacile har gömt sig. Inte konstigt, med tanke på att hans film "Innocence of Muslims" tros vara orsaken till tisdagens mycket våldsamma anti-amerikanska demonstrationer i Nordafrika. I Egypten riktas också arga röster mot den koptiska kyrkan. Filmens trailer är dubbad till egyptisk arabiska, vilket är anledningen till att den nu spridits i Nordafrika, och bakom översättningsarbetet misstänker man att koptiska grupper i USA ligger bakom. Dagens Nyheter 120912.

  Regissören om Muhammed-filmen. Efter ambassad-attacken Regissören till filmen som triggade angreppen mot USA:s ambassad i Benghazi, säger att han ville visa islams brister. I den två timmar långa filmen "Muslimernas oskuld" framställs profeten Muhammed bland annat som en sexförbrytare. Filmen har ännu inte börjat visats, men ett 13 minuter långt filmklipp har cirkulerat på nätet. Den är gjord på engelska, vem som översatt den till arabiska säger sig Bacile inte veta, men Morris Sadek, en egyptisk kopt boende i USA, ska ha marknadsfört filmen på sin hemsida, rapporterar al-Jazira. SvT 120912.

  Sam Bacile "Innocence of Muslims" - Full Trailer. You tube 13:51.
  Kommentar: Inte en trovärdig film, den är amatörmässig och påhittad, kanske inte ens en film, bara en trailer för att skapa ?

  Protesters attack U.S. diplomatic compounds in Egypt, Libya. CNN 120911.

  Liselotte Mattsson: Vi måste tala sanning om islam. Dagen 120912.

  Quote of the day: Khomeini spits on those who say Islam is peaceful.

  Skådespelare ursinniga efter anti-muslimsk film. "Vi blev svårt vilseledda gällande dess avsikter och syften". De säger att de inte hade en aning om att det skulle bli en anti-muslimsk film som svartmålade profeten Muhammed. En skådespelare som vill vara anonym säger till tv-kanalen att filmen hade arbetsnamnet "Desert Warrior" och att profeten Muhammed inte ens fanns med i originalmanuset; när filmen spelades in hette den karaktären George. Mycket talar för att Sam Bacile inte ens existerar. Han kan istället vara en 55-åring vid namn Nakoula Nakoula, en koptisk man som bor utanför Los Angeles. Dagens Nyheter 120913.

  The ‘maverick’ Egyptian-American Copt behind the anti-Muslim film. Morris Sadek describes himself as a human rights attorney and president of a small group called the National American Coptic Assembly, based in Chantilly, Va. But fellow Copts depict Sadek as a fringe figure and publicity hound whose Islamophobic invectives disrupt Copts’ quest for equal rights in Egypt. The man who translated the film into Arabic, sent it to Egyptian journalists, promoted it on his website and posted it on social media was an obscure Egyptian-born Coptic Christian who lives near Washington and proudly touts his ties to Terry Jones. Religion News Service 120913.

  Det muslimska brödraskapet och islamisterna har tagit över i Egypten. Merzek Botros berättar om kristna som inte längre vågar gå till kyrkan av rädsla för repressalier, om hur regimen försöker ta över kyrkornas ekonomi och om hur press och opposition tystas. Hemmets Vän 120913.

  Legosoldater slåss för sharialagar i Syrien. Utländska islamister utgör en allt större andel av de stridande i Syrien. Jacques Beres, en av grundarna av Läkare utan gränser, hävdar att islamisterna ser konflikten som ett heligt krig. Dagen 120913.

  Muslim Leaders React to 'Heinous' Video, Violence Sheds Light on Egypt's Copts. Anti-American protests ignited by an obscure YouTube video that mocks Mohammed spread throughout the world Friday, reaching past Egypt, Libya, Lebanon, Yemen and Sudan into Afghanistan, East Jerusalem, Bahrain, Indonesia, Iraq, Iran, Pakistan, Qatar, Malaysia, Turkey, the West Bank, Syria and Britain. Protesters chanted anti-American and religious slogans and set fire to buildings, attacking and looting American embassies. Clashes have left both protesters and police dead and injured. As violence escalated, responses from Muslim leaders varied. Egyptian president Mohammed Morsy waited until Thursday to issue his first clear apology for the violence, while his initial remarks centered on decrying the content of the YouTube video that first sparked mob violence in Cairo. In a statement posted by Morsy on his Facebook page, he expressed his indignation at the video. "The presidency condemns in the strongest terms the attempt of a group to insult the place of the Messenger, the Prophet Mohammed ... and condemns the people who have produced this radical work," he said. "The Egyptian people, both Muslims and Christians, refuse such insults on sanctities." Afghanistan president Hamid Karzai, too, focused his statements on the "desecration" and "heinous act" of the filmmakers in presenting a negative picture of Mohammed in the video. "Desecration is not a part of the freedom of expression," Karzai said, "but a criminal act that has now badly affected the righteous sentiments of 1.5 billion Muslims all over the globe." Karzai was insistent that the Prophet Mohammad "was the greatest prophet of Islam, a prophet sent to guide mankind, a pacifist and promoter of truth and honesty in the world," and clear that militant Muslims angry over the negative portrayal of Mohammed in the video were justified in reacting to this insult. On Wednesday, the Holy Synod of the Coptic Orthodox Church released a statement condemning the film and its controversial message. In Dahshour, Egypt, tensions between Muslims and Christians escalated when a dry cleaning business owned by Christians scorched a Muslim man’s shirt. Violence ensued in the town square, and when a gasoline bomb from a rooftop killed a Muslim man, Muslims descended into angry reprisals. Ahmed Araby, a car dealer who is a Muslim, says that once Muslims and Christians "were like brothers", in Dahshour, but now "a huge problem has fallen on our doorstep". And he adds, "The people won't be happy until they kill a Christian in return. It's the way things are in the village." Christian Headlines 120914. Kommentar: The Good Book,the Bible tells us: "By their fruits you shall know them." And it started with Mohammed who was not any pacifist.

  Muslimsk ledare river sönder en engelsk bibel som sedan antänds utanför USA:s ambassad i Kairo. Muslimer blir väldigt uppretade om någon förstör en Koran-bok. Tisdag 11/9 2012 när det blev upplopp i Kairo och uppretade muslimer i tusental skanderade mot USA på grund av den filmsnutt som visats på Internet så förstörde de och brände en engelsk bibel. Där hade de själva ingen stopp-knapp. Det är detta som är så farligt med muslimer, i uppretat tillstånd så har de ingen som helst självbehärskning. Se den hatfulla stämningen, även om bilderna inte är så tydliga, antagligen från en mobiltelefon. Bland annat skrek man "Khaybar, Khaybar, O Jews, the army of Mohammad is coming." Khaybar, Khaybar, O judar, Muhammeds armé kommer. Assyrian International News Agency 120914.
  Wikipedia skriver om slaget i Khaybar år 629: Slaget vid Khaybar enligt den muslimska traditionen. Hadith, eller den muntliga traditionen som härstammar ifrån ord och gärningar kring profeten Muhammed, hävdar att de segerrika muslimska skarorna dödade de judiska ledarna och tog deras kvinnor och barn till slavar. I moderna tider har händelserna vid Khaybar inspirerat en arabisk antisemitisk sång som ofta används vid demonstrationer mot Israel. Den lyder följande: Khaybar, Khaybar - ya Yahud, jaysh Muhammad saufa ya'ud, och betyder ungefär "Khaybar, Khaybar - o judar, Muhammeds armé skall återvända". Ytterligare en version är: Khaybar, Khaybar ya Sahyun, Hizbullah qadimun vilket uttydes "Khaybar, Khaybar - o sionister, Hizbullah kommer".

  Kopter anklagas för film om Muhammed. Fördömanden av en Muhammedfilm har inte hjälpt. I går attackerades USA:s ambassad i Jemens huvudstad Sanaa samtidigt som uppretade muslimer demonstrerade i Irans huvudstad Teheran. Dagen 120914.

  Präst inspirerade till Muhammedfilm. Den anti-muslimska film som vållat stort rabalder i Mellanöstern de senaste dagarna påstås nu ha inspirerats av en koptisk präst i Kalifornien. Mannen har tidigare suttit fängslad för att ha försökt få muslimer att konvertera. Dagen 120916.

  Brittisk radioprofil kritisk till BBC:s hantering av kristna. Roger Bolton ansvarade för BBC:s religiösa radioprogram Sunday i många år. Nu hävdar han att BBC präglas av "liberala skeptiska humanister" som skrattar åt kristna, men som är rädda för att skämta om islam. Dagen 120917.

  Lars-Erik Wallhagen: Vem företräder religionsfrihet? Min fråga är: Har Migrationsverket tagit på sig behörigheten och rätten att bestämma en individs tro? Corren 120912.

  Vägrade ta ombord iranska kvinnorna. Två kristna iranska kvinnor skulle utvisas, men blev stoppade på flyplatsen. Enligt flygbolaget Lufthansas policy får ingen åka med mot sin vilja. "Jag tror det var mycket tack vare vår mejlbombning till Lufthansa som gjorde att det inte blev av", säger Ingemar Olsson, kvinnornas pastor i Örebro. Dagen 120918.
  Få flygbolag sätter stopp för utvisningar. De flesta flygbolag tillåter utvisningstransporter ombord. Av de flygbolag som Dagen frågat är Lufthansa det enda som har en policy att inte transportera människor mot sin vilja. Dagen 120918.

  Bitte Assarmo: Muhammeds sak är inte vår. De senaste dagarna har svenska medier rapporterat i parti och minut om det ökande våldet i den muslimska världen och om mordet på den amerikanska ambassadören i Libyen. Och det står helt klart vilka man klandrar. Det är nämligen skillnad på religion och religion. Och om islam och dess profet får ingenting ont sägas. Inget annat våld än just det islamistiska ursäktas med att säga att våldsverkarna blivit "kränkta" och "provocerade". Det är en inställning som är både infantil och direkt farlig. Dagen 120918.

  "BBC ser på kristna som dårar". BBC och andra brittiska tv-bolag ser på kristna som "dårar" men är rädda för att kritisera islam. Det menar Roger Bolton, en profil vid BBC:s radiokanal Radio 4. Världen idag 120919.

  Nya satirteckningar på Muhammed publicerade av fransk tidning. Trots hård kritik valde det franska satirmagasinet Charlie Hebdo att publicera teckningar på profeten Muhammed i veckans nummer. Illustrationerna kommer att "chocka de som vill bli chockade", sägs det i ett uttalande. Dagen 120920.

  Utvisningarna stoppade - Zeinab och Amireh hemma. Migrationsverket beslutade på torsdagen att utvisningarna av Amireh Alirezei och hennes dotter Zeinab Zavvar inte ska verkställas. Kvinnorna släpptes ut ur förvaret i Flen och kunde åka till Örebro. "Jag är jätteglad", sa Zeinab Zavvar när hon klev av tåget. Dagen 120921.
  Svårt för asylsökande bevisa sin tro. Hur bevisar en asylsökande människa att hon blivit kristen? Många pastorer och präster går i god för sin nya församlingsmedlem, men det räcker sällan som bevis för Migrationsverket. Dagen 120921.
  Nu hotas Zeinab och Amireh av utvisning igen. För några dagar sedan var de på väg att avvisas ur landet. Nu sitter Amireh och Zeinab på flyktingförvaret i Flen, fortfarande med ett utvisningsbeslut hängande över sig. Dagen 120921.
  Konvertiterna fria från förvar. Dagen 120925.

  Egypten åtalar flera för Muhammedfilmen. Egyptiska myndigheter har åtalat flera personer för deras inblandning i den omtalade filmen "Innocence of Muslims". Samtidigt har en av männen bakom filmen stämts av en medverkande skådespelare. Eftersam samtliga åtalade, däribland Nakoula Basseley Nakoula, bor i USA är åtalen i första hand symboliska. Den koptiske prästen Zakaria Botros har anklagats för att indirekt ligga bakom "Innocence of Muslims" eftersom några av filmskaparna har sagt att de ser upp till Zakaria Botros för hans starkt islamkritiska åsikter. I tisdags framträdde Zakaria Botros för första gången sedan filmen blev allmänt känd och han tillbakavisade alla anklagelser om inblandning i produktionen. "Jag, Fader Zakaria har inte på något sätt varit inblandad i skapandet, produktionen eller finansieringen av den provokativa kortfilmen "Innocence of Muslims". Jag har absolut ingenting att göra med filmarna och deras organisation, sa han i en inspelning på hans egen tv-kanal Alfady." Däremot slog han fast att scenerna i filmen stämmer överens med berättelsen om Muhammed på det sätt som den har skildrats i den tillförlitliga islamiska litteraturen. Dagen 120921.

  Liselotte Mattsson: Vi måste tala sanning om islam. Dagen 120922.

  Minister villig ge 100 000 dollar till den som dödar filmskaparen. Pakistans järnvägsminister utfäste en belöning till den som mördade personen bakom den omtalade Muhammedfilmen. Men hans utspel är inte förankrat i landets ledning. I Benghazi har arga libyer attackerat och kört iväg den islamistiska milis som anses vara huvudansvarig för attacken mot ambassadören. Det hela kan leda till en avväpning av samtliga av landets milisgrupper. Dagen 120923.

  Don't Make Fun of Muhammad. You tube 8:58.

  Islam is wrong path Says Ex-Muslim. Radical islam: All those who dispute the book of Allah, are the enemies of Allah. You tube 6:28.

  Konvertiter får svåra frågor. Migrationsverkets utfrågningar får hård kritik av pastor. Den senaste tiden har det riktats hård kritik mot Migrationsverkets sätt att kontrollera huruvida en persons konvertering är äkta. Vissa frågor som ställts har beskrivits som mycket komplicerade även för den som varit troende länge. Enligt myndigheten ska dock kontrollen handla mer om vad som skett på en persons insida än om teologiska frågor. Världen idag 120924.

  Lukas Berggren: Moral och juridik. De senaste veckorna har debattens vågor gått höga på grund av den så kallade Muhammedfilmen, som egentligen heter "The innocence of muslims". I många fall har debatten även övergått till upplopp, flaggbränningar, våldsamheter och dödande. Hur ska vi då se på det som har hänt? Världen idag 120926.

  Claes-Göran Bergstrand: Så hotas yttrandefriheten. Världens största muslimska organisation, OIC, vill påverka USA att ensidigt fördöma kritik av islam. OIC med 56 medlemsstater är den andra största mellanstatliga byrån inom FN. De har stort inflytande och siktar mot att införa en internationell lag som förbjuder kritik av islam. Enligt Egypt Independent sa Arabförbundets chef Nabil al-Araby i Kairo (19/9), att OIC, EU och Afrikanska unionen haft samtal och är nära att formulera ett internationellt avtal som förbjuder och straffar hädelse och förolämpningar mot religiösa personer (läs muslimer). Dagen 120927.

  Stanley Sjöberg: Tag islams utmaning på allvar! Hemmets Vän 120927.

  Egypten: Kopt fick sex års fängelse för teckning av Muhammed. Även radikal islamist åtalad - rev sönder bibel. Världen idag 120928.

  Antimuslimsk filmmakare gripen - flyktrisk föreligger. Nakoula Basseley Nakoula, mannen som misstänks vara ansvarig för den islamfientliga filmen Innocence of Muslims, har gripits i Los Angeles. Dagen 120928.

  Muslimer brände buddhisttempel i Bangladesh. Grupper av uppretade muslimer attackerade i helgen buddhisttempel i sydöstra Bangladesh. Orsaken till ilskan var ett fotografi på en delvis bränd Koranen på en Facebook-sida. Dagen 120930.

  Staffan Danielsson (C): Ja till böneutrop inte självklart. Om nu moskéer skulle få den rätten och möjligheten att föra ut sitt budskap, hur ska vi då ställa oss om andra vill haka på? Ska en stormarknad eller kvartersbutik som vill marknadsföra sig i det offentliga rummet också få tillstånd att regelbundet göra det med regelbundna högtalarbudskap? Här tror jag att det är svårt att utverka sådana polistillstånd. Och av egentligen samma skäl är det tveksamt att öppna för offentliga böneutrop som en generell princip. Dessa rättigheter finns inte i många muslimska länder, där det är ett brott att välja annan religion och där kyrkklockor är otänkbara. Dagen 121002.
  Hasse Boström: Dags för samtal om böneutrop. Anta att Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan i Stockholm skulle ansöka om att få sätta upp en högtalare utanför kyrkan där man fem gånger om dagen ropade ut: "Jesus är väldens frälsare!". Det finns inga sådan tankar, men i lagstiftningssammanhang måste man vara beredd att testa hypotetiska situationer. Eller att Immanuelskyrkan på Birger Jarlsgatan, utöver klockringning vill ha utrop i högtalare med budskapet "Gud är stor!". Skulle de få tillstånd till det? Troligen inte. Dagen 121002.
  Claes-Göran Bergstrand: Måste böneutrop tillåtas? I Koranen finns ingen uppmaning som kräver böneutrop. Man måste inte ha böneutrop från en minaret. Det finns andra sätt för dem att kalla till bön. Historiskt har det varit en praktisk åtgärd att påkalla muslimers uppmärksamhet för bönetiden. Där det förekommer i den västerländska kulturen är det mer av en symbolhandling. Samtidigt är böneutropets innehåll: "Allah är stor. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gudom än Allah", av en missionerande karaktär. Visserligen sker det på arabiska, som få svenskar förstår, men utropets budskap är tydligt. Här finns en religiös aspekt. Islamsk tro vill ställa sig över allt annat. Dess ideologi är dominant, det vittnar de höga minareterna om (32 meter i Fittja). Världen idag 121015.

  Svenska kyrkor sågar asylpolitiken. Svenska kyrkoledare kräver att myndigheter som jobbar med asylfrågor måste skaffa sig bättre kunskap om religion. I ett skarpt uttalande har i stort sett alla stora samfund samsats om ett budskap till myndigheter och politiker. Dagen 121002.
  Karin Wiborn: Det behövs kompetensutbildning. Dagen 121002.
  Migrationsverket säger ja till dialog med kyrkor. Dagen 121005. Världen idag 121008.

  J. Lee Grady: Muslim extremists threatened to kill my friend "Amir." But he says kindness is the best way to introduce a Muslim to the love of Jesus. Charisma 121003.

  Gjohn-Marko Berisha: Jag håller inte med forskarna om islam. Jag känner många muslimer, hela min släkt är muslimer, och de allra flesta av dem är helt igenom härliga och ärliga människor som vill leva i fred och harmoni med alla sina medmänniskor. Däremot är det så att Muhammed sa att det var okej att med lögn och krig vinna över människor till islam. År 628 slöt Muhammed fred med Mecka för att, cirka 15-16 månader senare bryta mot denna överenskommelse och i ett blixtanfall erövra staden. När han fick kritik för att ha brutit mot fredsfördraget svarade han att Allah har ingen skyldighet att tala sanning till de otrogna och att det var rätt att ljuga för att vinna över månggudadyrkare och otrogna. Judar och kristna kallas flera gånger för otrogna i Koranen.Dagen 121003.

  Teolog: Overlad kritikken af islam til kirken. Kirkerne bør stå i front for en kvalificeret åndelig islamkritik, mener teolog Iben Tranholm. Kristeligt Dagblad 120928.

  István Lemle: Allah är inte Bibelns Gud. Troende kristna har i alla tider uppfattat Gud som Jesu Kristi Fader. Koranen däremot erkänner Jesus bara som en slags "Johannes döparen"-profet som bereder vägen för Mohammed. Allahs folk tror inte det som Bibeln säger: Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern. Den som erkänner Sonen har också Fadern. Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Gud Fadern och Sonen. Guds ärkeängel Gabriel besökte profeten Daniel för att undervisa honom om Messias tillkommelse. Senare besökte han också Elisabet och Maria för att ge dem glädjebudet om Frälsarens födelse. Men Koranens Gabriel som besökte Mohammed för att ge sitt budskap till honom var Allahs ängel eftersom Mohammed tillhör Allah och Koranen. Dagen 121009.

  Så stöder vi kristna i arabvärlden. Ibra Media har blivit de förföljda kristnas kyrka i Mellanöstern, skriver organisationens direktor. Det visar responsen från lyssnarna. Kristna i Mellanöstern lever under trånga och svåra förhållanden. Den arabiska våren har snarast ökat deras oro inför framtiden. Kyrkan i väst måste visa solidaritet med sina trossyskon i denna del av världen. Varannan kristen har lämnat Irak sedan 2003 som en följd av sekterism och terrorism. På några år har antalet kristna i Mellanöstern enligt uppgift halverats. Dagen 121012.

  Morsi mouths 'Amen' as Egyptian preacher urges 'Allah, destroy the Jews'. Egyptian TV shows president in fervent prayer as cleric delivers anti-Semitic address. In footage of the service from Matrouh governorate's el-Tenaim Mosque screened on Egyptian state television on Friday, Morsi was shown in fervent prayer as cleric Futouh Abd Al-Nabi Mansour, the local head of religious endowment, declared, "Oh Allah, absolve us of our sins, strengthen us, and grant us victory over the infidels. Oh Allah, destroy the Jews and their supporters. Oh Allah, disperse them, rend them asunder. Oh Allah, demonstrate Your might and greatness upon them. Show us Your omnipotence, oh Lord." The Times of Israel 121021.

  Sveriges kristna råd varnar EU i religionsfrågor. EU:s underskrift av ett upprop om fred och tolerans har fått Sveriges kristna råd att reagera. De varnar EU:s vicepresident Catherine Ashton för att uppropet i själva verket kan användas i helt andra syften. De skriver att uppropet i själva verket kan komma att användas för att skydda religiösa maktstrukturer i stället för att lyfta fram enskilda individers rättigheter. Resultatet kan därför bli en begräsning av yttrandefrihet och religionsfrihet, främst riktat mot dem som kritiserar majoritetsreligionen i ett samhälle. Dagen 121023. Kommentar: I detta fallet gör SKR en bra insats.

  Kristen afghan får danskt skydd. Danmark har ändrat kurs för sin asylpolitik och beviljat uppehållstillstånd åt en afghan som konverterat från islam till kristendomen. Dagen 121023. Världen idag 121023.

  Nytt konvertitfall uppmärksammas: Regimkritiker fruktar för sitt liv. Reza Joudi Jabbari, som kallar sig Emanuel sedan han lämnade islam för kristen tro, är rädd för vad som kan hända om han utvisas till Iran. "Det finns risk att jag dödas. Migrationsverket har gjort en annan bedömning och avslagit hans asylansökan. Nu vädjar kristna för att Emanuel, vars protester mot regimen i Iran är välkända, ska få en ny prövning." Världen idag 121023.

  "Den arabiska våren och fienden Israel". Arab News publicerade för tre veckor sedan artikeln "Arab Spring and the Israeli enemy" av Abdulatif al-Mulhi. Innehållet i 'Arabiska våren och fienden Israel' är mycket anmärkningsvärt för att komma från arabvärlden. Om författaren kan inte sägas annat än att han likt en profet avslöjar sanningen. MXp 121025.

  Crackdown On Evangelicals In Central Asian States. Authorities in three Central Asian nations (Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan) have launched a crackdown on evangelical Protestant churches and several believers are reportedly mistreated, fined and detained. Worthy News 121026.

  Annelie Enochson (KD): Länge leve religionsfriheten i Sverige och internationellt. Världen idag 121031.

  Stefan Attefall försvarar böneutrop i Sverige. "Vår kultur utvecklas hela tiden." Dagen 121106.
  Claes-Göran Bergstrand: Böneutrop ett främmande inslag i vår kultur. Men detta har inget med religionsfrihet att göra. Sverige kan bli det första land i Västeuropa som tillåter böneutrop från minareter, om denna begäran tillstyrks. Böneutropet är en förkunnelse, "Allah är stor. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gudom än Allah". Därför bör det inte jämställas med klockringning. Här finns en religiös aspekt. Dagen 121109.

  Hasse Boström: De flesta kristna i vår värld lever under förtryck. Det är tragiskt att behöva konstatera att samtliga dessa (på tio-i-topp förtryckarlistan av kristna efter Nordkorea) är muslimskt dominerade länder. Men indoktrineringen av medborgarna har pågått så länge att i flera länder finns ett visst folkligt stöd för att förtrycka andra religioner, att till exempel utpeka konvertiter som förrädare som man har rätt att döda. Dagen 121107.

  Annika Eclund (KD): Ramin från Afghanistan svävar nu i dödsfara. Det är dags att ställa högre krav på landkännedom och kunskap om religiösa förföljelser hos Migrationsverket. Dagen 121107.

  Johan Pehrson och Fredrik Malm (FP): Kristna håller på att utplånas. De kallas för världens mest förföljda grupp. I många delar av världen förföljs, diskrimineras och mördas kristna enbart på grund av deras tro. Var femte minut mördas en kristen någonstans i världen. Det är över 100?000 på ett år. Den kristna hjälporganisationen Open Doors uppskattar att runt 100 miljoner kristna förföljs världen över. Dagen 121108.

  Kopternas nye påve varnar för islamisk konstitution. Egyptens nya konstitution kan inte accepteras om den blir allt för religiös. Det säger kopternas nyvalde påve i en intervju. Världen idag 121108.

  Manifestation: "Vi vill ha frihet att tillbe Gud". Religionsfrihet är inte bara en fråga för människor långt borta. Manifestationen på Sergels torg för förföljda kristna visade att det är något som berör människor i Sverige, här och nu. Dagen 121109.
  Homeira Rahmani - som varit bibellärare i den iranska gruppen i Svenska kyrkan i Kista - har fått ett utvisningsbeslut. Hon kom till tro i Iran och är övertygad om att Jesus helade henne från en svår immunologisk sjukdom. "Migrationsverket kallar mig en smart lögnerska. Enligt min familj, som lever här men inte är kristen, är jag tokig eftersom jag säger att jag sett Jesus", berättar hon med uppgiven blick. Världen idag 121109.

  Advokat: Livsberättelser förutsätts vara uppdiktade. Migrationsverket förutsätter ofta att afghanska konvertiters berättelser är uppdiktade. Det menade advokaten Gabriel Donner på ett seminarium i riksdagen på onsdagen. Nasrin Sjögren: "Många föreställer sig en vit man med mycket makt och pengar när man hör ordet "kristen". Men jag tänker på en ensamstående mamma i Nigeria som kämpar på och går i högmässa på söndagen. Och så kommer en islamistisk terrorgrupp och spränger kyrkan. Den bilden börjar komma upp lite grann nu." Världen idag 121109.

  17-åring åtalas för hedersrelaterat systermord. En 17-årig pojke från Landskrona åtalades på onsdagen, misstänkt för att ha mördat sin 19-åriga syster i april. Systern hade under lång tid sökt hjälp på grund av våld och hot från familjen efter att hon brutit upp från ett påtvingat äktenskap. Världen idag 121114.

  Utvisning av iransk konvertit stoppad. Efter Världen idags artikel om iranske Emanuel har medier både i och utanför Sverige rapporterat om hans fall. Trots att han riskerar att dödas för att ha lämnat islam och för kritik mot regimen, hade Migrationsverket beslutat att han ska återvända till Iran. Men nu har utvisningen stoppats och Migrationsverket beslutat att ärendet ska prövas på nytt. Världen idag 121116.

  Muhammedtecknaren Kurt Westergaard, 77, är allvarligt sjuk. Världen idag 121119.

  De hotas med utvisning. Världen idag har träffat fem kvinnor som hotas med utvisning och som kommit till tro antingen i Iran eller i Sverige. Eftersom de riskerar att behöva återvända till Iran, vill de inte alltid gå närmare in på skälet till sin flykt. Världen idag 121121.

  Ingvar Nilsson: Vem är Bill Hybels Gud? I det förislamiska Arabien var Allah en av 400 gudar, demoner och andeväsen som hedniska araber dyrkade. Det var Allah, den högste bland de många hedniska avgudarna som Muhammed valde till sin gud. Detta är naturligtvis skäl nog för att inse att Allah inte är identisk med Bibelns Gud. Än mer tragiskt blir det när man i dokumentet drar likhetstecken mellan Jesu och hans förlåtande ord på korset - "Fader förlåt dem ty de vet inte vad de gör" (Luk. 23:34) och att Muhammed sagt någonstans att man bör förlåta dem som gör en illa. Att kristna ledare med stort inflytande som ovan nämnda, och många fler, inte har bättre baskunskap om Muhammed och islams kännetecken och ambitioner gör mig väldigt betänksam. När man inte är kompetent att skilja mellan fridsfursten Jesus liv och gärning och krigarprofeten Muhammeds barbariska gärningar och åsikter om ickemuslimer, är det inte heller förvånande att de inte heller kan skilja mellan Gud och Allah. Världen idag 121121.

  Hädelselagar kan leda fel. Skyddet för mänskliga rättigheter gäller individen - inte gruppen. Vi har visserligen också rätt att slippa bli sårade för vår tro och sådant vi betraktar som heligt, på samma sätt som vi ska undvika att såra andra. Men lagar mot hädelse innebär ett stort problem. Som debattören Jesús Alcalá påpekar i en understreckare i Svenska Dagbladet (25 oktober) riskerar man att få en förskjutning från att värna om den enskilde individen till att värna om en religion eller ett trossamfund. Skyddet av mänskliga rättigheter, där religionsfriheten är en viktig del, gäller den enskilda människan. Rättigheterna är individuella. Det är min egen frihet att uttrycka åsikter, ha en tro och så vidare som ska värnas. Dagen 121123.

  De som stod bakom Muhammedfilmen dömda till döden i Egypten. En domstol i Kario dömde på onsdagen sju kristna till döden. De sju, som dömdes i sin frånvaro, anklagas för att ha medverkat i produktionen av den film om Muhammed som i september vållade starka protester. "De sju åtalade personerna dömdes för att ha förolämpat den islamiska religionen genom att delta i produktionen och spridningen av en film som förolämpar islam och dess profet", sade domaren Saif al-Nasr Soliman, enligt Reuters. Världen idag 121128.
  Egypt Christians Sentenced To Death Over Anti-Islam Film. Worthy News 121129.

  <

  b>Blasphemy Laws Fading Away in Europe. The eight countries with blasphemy laws are Denmark, Germany, Greece, Ireland, Italy, Malta, the Netherlands and Poland. A blasphemy law in England and Wales was scrapped in 2008. The study said blasphemy laws were more common in the Muslim world, where 13 of 20 countries in the Middle East and North Africa had them as well as nine Asian states that are mostly Muslim or, in the case of India, have a large Muslim minority. Some 20 countries, all majority Muslim states in the Middle East, Africa and Asia, also outlaw apostasy or conversion to another religion, the Pew study said. Charisma 121206.

  Migrationsverket tvivlar på Amirs kristna tro. Den iranska gruppen i S:ta Clara kan komma att förlora en av sina mest kända profiler. Migrationsverket tror inte att han är övertygad kristen. För regelbundna besökare i Klara kyrka är Amir Bolbol ett välkänt ansikte. Sedan han kom till tro sommaren 2011 har den 32-årige iraniern tillbringat en stor del av sin vakna tid antingen här, eller med att missionera på Sergels torg. Detta har dock inte övertygat Migrationsverket. "Verket anser att han är vag i sin religiösa övertygelse" skriver myndigheten i sitt senaste avslag, från den 2 juli i år. Det stora antal artiklar och tv-inspelade gudstjänster där Amir Bolbol medverkat räcker inte för att man ska kunna dra slutsatsen att han "konverterat av genuin övertygelse". Världen idag 121217.

  Ifrågasatt egyptiskt val. Förutom det närmast kuppartade i att utlysa en folkomröstning med så kort varsel, skadas hela förfarandet av att enbart företrädare från president Mursis regerande Muslimska brödraskapet samt det våldsbejakande islamextremistiska Salafistpartiet deltog i grundlagskommittens omröstningar. Detta efter att hela den liberala och sekulära oppositionen valt att hoppa av. Synnerligen illavarslande är att höga företrädare för Muslimska brödraskapet offentligt hävdat att "60 procent av de protesterande mot grundlagsförslaget är kristna". Som om dessa personer och deras åsikter inte vore värda att ta på allvar därför att de inte tillhör den muslimska och arabiska befolkningsmajoriteten, utan i stället är kristna och kopter. Den egyptiska grundlagen ska nu fortsatt bygga på den islamiska rätten, sharia. Däremot ska vad som är sharia inte längre uttolkas av enbart domare. I stället ges nu de högsta muslimska rättslärda vid arabvärldens mest prestigefyllda islamiska universitet i Kairo tolkningsföreträdet. Förändringen går därmed i delvis i iransk riktning, vilket i sig är olycksbådande. Världen idag 121217.

  Egyptens kristna hotas inför folkomröstningen. Islamister skrämmer och hotar egyptiska kristna - så att de inte ska delta i folkomröstningen. I vissa områden vågade bara sju procent av de kristna rösta i första omgången, skriver nyhetsbyrån AP. "Vi fruktar att det blir värre i andra omgången", säger den koptiske publicisten Yussef Sidhom.
  Islamister kastade sten på kopter, egyptiska kristna, som försökte gå och rösta i vissa byar i södra Egypten, skriver AP. Det skedde i provinsen Assiut som har en stor kristen befolkning, 35 procent av sammanlagt 4,5 miljoner invånare. I Assiut vann ja-sidan med rekordhöga 77 procent, medan valdeltagandet bara var 28 procent, bland de lägsta i landet. En vecka före valet demonstrerade 50 000 islamister i provinshuvudstaden Assiut och ropade att Egypten ska vara "islamskt, islamskt trots de kristna". De tågade genom de koptiska kvarteren där skrämda invånare stängde in sig hemma. Dagen 121221.

  Mobb dödade man efter påstådd koranbränning. En uppretad folkmassa dödade på lördagen en man som påstods ha bränt ett exemplar av koranen. Händelsen utspelade i en lite by i provinsen Sindh i Pakistan. Mannen hade övernattat i en moské i byn. På morgonen återfanns ett bränt exemplar av koranen på platsen. Mannen uppges ha vart psykisk sjuk. Dagen 121222.

  Fatwa mot jul i Australien. Imamen i en moské i Sydney-förorten Lakemba, en av Australiens största, har uttalat en fatwa mot julen. Församlingsledaren Yahya Safi anser att muslimer inte ska befatta sig med någon del av julfirandet - inte heller utbyta julhälsningar med kristna. Dagen 121222.
  No merriness here: mosque puts fatwa on Christmas. The Sydney Morning Herald 121223.

  Zeinab och Amireh får stanna. Utvisningshotade Zeinab och Amireh, som har konverterat till kristendomen, får permanent uppehållstillstånd. Dagen 121221.

  Egyptiska folket sa ja till ny författning. Nästan 64 procent av de röstande har sagt ja till förslaget till ny författning i Egypten. Intresset för folkomröstningen var lågt (kring 33 procent) och oppositionen ställer in sig på nästa kamp mot president Mursi. Dagen 121227.

  "Mursi är en galjonsfigur som egentligen styrs av andra". Merzek Botros, pastor i den arabisktalande delen av Centrumkyrkan i Sundbyberg, är pessimistisk inför Egyptens chanser att bli en fungerande demokrati. "Det har blivit sämre efter revolutionen", säger han. Dagen 121227.

  Konvertitfall skapar frågor om utredare. Kristen eller inte kristen - det är frågan. Migrationsverket tror i alla fall inte att asylsökande iraniern Mohammadali Pak Damans konvertering är äkta. Enligt honom har det haft betydelse att utredaren av hans fall var muslim. "Utredaren avslutade hela intervjun med frågan om vem Muhammed är. När Mohammadali svarade att han var en vanlig person blev hon galen och sa att han är en profet och att Mohammadali alltid kommer att fortsätta vara muslim. När muslimer möter en person som har lämnat islam för kristendomen ska de döda honom, så säger Koranen. Förhörsledaren har på så sätt gjort sin plikt genom att sända honom tillbaka till döden." Dagen 121228.

  "Polisen avgör muslimska böneutrop". Det är polisens, inte kommunens sak, att avgöra om böneutrop från en moské ska tillåtas. Det skriver sex kommunpolitiker från Botkyrka på DN Debatt. Dagen 130129.

  Nya protester skakar Egypten. Två år efter revolutionen kokar det åter i Egypten. Folket kräver både demokrati och islamisering - på samma gång. 52 personer har dödats under veckans oroligheter, som följt på tvåårsdagen för 25-januarirevolutionen. Landets försvarsminister Abdel Fattah al-Sissi varnar nu på arméns officiella Facebooksida för en "fullständig statskollaps". Egyptens president Muhammed Mursis utlysning av en månads undantagstillstånd och nattligt utegångsförbud i städerna Port Said, Ismailia och Suez som ett svar på demonstrationerna trotsas av de upprörda massorna. Dagen 130129.

  Nu ska kristne Noel skickas tillbaka till Iran. I går fick han sin flygbiljett som ska föra honom tillbaka till Iran. Konvertiten Mohammadali Pak Daman har misshandlats för sin kristna tro och flera gånger överklagat Migrationsverkets beslut. Men förgäves. Dagen 130206.

  As crisis worsens, 4 million in Syria need humanitarian relief. After nearly two years of violence in Syria, more than 4 million people need assistance. The vast majority of the nearly 1 million Syrian refugees are women and children. BP News 130319.

  Ledande imam bland döda i Damaskus. Ett bombattentat mot en moské i Syriens huvudstad Damaskus krävde över 40 dödsoffer på torsdagen. Båda sidor anklagas för att ha använt kemiska vapen. Svenska Dagbladet 130321.

  Rädd för att byta religion? Är det en provokation att döpa en omvänd muslim, jämställt med Vilks bild av profeten Muhammed? Den frågan ställer sig Ingemar Olsson. En muslim får inte lämna sin religion. Han får absolut inte bli kristen. Enligt en så kallad hadít eller sunna, uttalad av profeten Muhammed, ska en sådan person dödas. Detta straff tillämpas strikt i Iran, Saudiarabien och Sudan. I de flesta muslimska länder är straffet "bara" långvarigt fängelsestraff plus tortyr. Dagen 1300215.
  Få konvertiter anmäler religiösa trakasserier. Varje år anmäls ett par hundra brott som klassificeras som kristofobiska hatbrott av polisen. Men mörkertalet är stort, och ingen vet hur vanligt det egentligen är att konvertiter trakasseras för sin tro. Bland vissa nationaliteter är det vanligare att man hör om trakasserier, bland annat bland iranier och afghaner. Ofta utsätts de som blivit kristna för fysiska hot men framförallt hotar man med att berätta för släkten i hemlandet. Att någon lämnat islam innebär en stor skam för familj och släkt i hemlandet och att här uppstår motiv till att söka upp konvertiten i Sverige för att förmå denne att ändra sig. Dagen 130215.

  Konvertiter engagerar församlingar. Allt fler församlingar tar sig an kristna konvertiter. Många vill hjälpa dem som inte får asyl i Sverige. Just nu kämpar bland annat en GF-församling i Västerås och pingstkyrkan i Sollentuna med var sitt "fall" från Iran. Bengt Sandqvist, pastor i Ansgarsförsamlingen i Västerås har på olika sätt försökt få Migrationsverket att förstå att iraniern Eddie Sajedi verkligen är kristen och att han är i fara om han återvänder. "Jag känner mig kränkt för att Migrationsverket inte tror att jag kan bedöma att Eddie är genuint kristen", säger Bengt Sandqvist. Dagen 130320.
  "Jag förstår om pastorer kan känna sig kränkta". En pastors vittnesmål att en person blivit kristen räcker inte som asylskäl. Det menar Migrationsverket som nu svarar på kritiken från Dagens artikel om iranska konvertiter i onsdags. Dagen 130322.
  Jag ifrågasätter Migrationsverket. Vi kräver att Migrationsverket snarast utbildar handläggare och ger dem bistånd när det gäller förhör av konvertiter. Det skriver Bengt Sandqvist för Ansgarsförsamlingen i Västerås i ett öppet brev. Dagen 130327.

  Jurist: "Strutsmentalitet när det gäller konvertiter". Strutsmentalitet och en ovilja att se verkligheten -?det menar juristen Gabriel Donner att svenska politiker sysslar med vad gäller kristna konvertiter från muslimska länder. Själv får han ständiga rapporter om vad som händer när de tvingas återvända till Iran. Mellan 70 och 80 procent av alla infödda kristna har lämnat Iran sedan revolutionen 1979, enligt Gabriel Donner. Han arbetar som jurist med inriktning på just kristna konvertiter. Nyligen fängslades också en grupp människor i Iran, bara av den anledningen att de samlats i hemmen för att läsa Bibeln tillsammans. Dagen 130320.

  Muslimsk friskola läggs ner. Skolinspektionen återkallade på tisdagen godkännandet för grundskolan Jasminskolan i Norrköping, som är en muslimsk friskola. Detta efter att allvarliga missförhållanden inte åtgärdats. Ett 100-tal elever måste nu omgående byta skola. Jasminskolan, som startades 2010, har fått allvarlig kritik, bland annat när det gäller stöd till elever med särskilda behov, betygssättning och studiero. Eleverna får inte den utbildning och trygghet de har rätt till, fastslår Skolinspektionen, som återkallar godkännandet med omedelbar verkan, vilket innebär att skolan måste lägga ner sin verksamhet, trots att de befinner sig mitt i en termin. Världen idag 130319.

  Kartlägger effekt av omskärelse. Förbjud omskärelse av nyfödda pojkar. Det kräver 38 experter från Europa och Kanada. Därmed är fjolårets intensiva debatt på väg att ta ny fart. Och i Danmark ser Sundhedsstyrelsens nu på konsekvenserna av ingreppet. Världen idag 130324.

  Egyptian mosque turned into house of torture for Christians after Muslim Brotherhood protest. Islamic hard-liners stormed a mosque in suburban Cairo, turning it into torture chamber for Christians who had been demonstrating against the ruling Muslim Brotherhood in the latest case of violent persecution that experts fear will only get worse. Such stories have become increasingly common as tensions between Egypt's Muslims and Copts mount, but in the latest case, mosque officials corroborated much of the account and even filed a police report. Demonstrators, some of whom were Muslim, say they were taken from the Muslim Brotherhood headquarters in suburban Cairo to a nearby mosque on Friday and tortured for hours by hard-line militia members. Fox News 130326.

  Hamas inför ny skollag. Ökad islamisering av Gazas skolor. Den nya skollagen innebär att flickor från årskurs fyra, vid nio års ålder, inte längre får gå i samma skolklass som pojkar och målet är att de inte ska undervisas av manliga lärare. I nuläget sker könsuppdelningen i årskurs sju i offentliga skolor och privata skolor har egna regler. Den nya lagen omfattar alla skolor, även kristna skolor och de som drivs av FN:s flyktingorgan UNRWA, men de privata skolorna får ett år på sig att anpassa sig till lagändringarna, som offentliggjordes vid en presskonferens 31 mars. Det palestinska samhällets seder och traditioner, i tillägg till islams läror, kräver könssegregation, säger Waleed Mezher, rådgivare vid utbildningsdepartementet i Gaza. Enligt den nya skollagen får inte heller någon skola i Gazaremsan ta emot bidrag för att uppmuntra till en normalisering av relationen till Israel. Det kan leda till tio års fängelse och böter. Världen idag 130408.

  Upprörd stämning i Kairo efter begravning av kopter. Tusentals kopter samlades på söndagen i den koptiska Markuskatedralen i Egyptens huvudstad Kairo till begravningen av de fyra kopter som dödades under ett bråk med muslimer på fredagen, då även en muslim dödades. En person ska dödats och många skadats under upplopp efter begravningen. President Muhammad Mursi fördömde i ett uttalande våldet mot de kristna. Världen idag 130408.

  Kopternas påve hårt kritisk mot presidenten. Egyptens president Muhammad Mursi får hård kritik av kopternas högste ledare, påve Tawadros II, efter söndagens attacker mot Markuskatedralen i Kairo. Presidenten "lovade att göra allt för att skydda katedralen, men i verkligheten såg vi att han inte gjorde det". Det sade påven Tawadros II på tisdagen till privata egyptiska tv-kanalen ONTV. Egyptisk tv har visat hur polis sköt tårgas mot katedralen när kopter angreps av muslimer efter söndagens begravning av fyra kopter som dödats i upplopp på fredagen. Två personer dödades under den flera timmar långa belägringen av kyrkan. Enligt Tawadros har kyrkan aldrig upplevt något liknande. "Denna nationella symbol, den egyptiska kyrkan, har inte utsatts för det här på 2000 år," sade Tawadros, rapporterar AFP. Världen idag 130409.

  Polisen säger okej till böneutrop. Nu har moskén i Fittja utanför Stockholm fått klartecken till böneutrop från minareten. Polisstyrelsen i Stockholms län har beslutat att tillåta utrop under tre till fem minuter på fredagar mellan klockan 12 och 13. Svenska Dagbladet 130411.
  Världen idag kommenterar.

  Historisk moské bombad i Syrien. Syriska regeringsstyrkor har bombat sönder minareten tillhörande den historiska Omari-moskén i staden Daraa, där det syriska upproret utbröt för två år sedan, uppger oppositionella aktivister på söndagen. Dagen 130414.

  Nasrin Sjögren: Stor okunnighet om vad islam lär. Med sin utgångspunkt i Koranen och hadither (Mohammeds liv och lära) sprider aktade muslimska teologer ett sådant hat mot icke-muslimer i allmänhet och judar i synnerhet, att det skulle rendera i en aldrig sinande ström av fällande domar för hets mot folkgrupp om någon svensk hade sagt detsamma i Sverige. Hitlers bok "Mein Kampf" är en storsäljare som återfinns på många muslimska länders boktopplistor. HBTQ-människor, apostater och kristna förtrycks, fängslas och mördas regelmässigt runtom i den muslimska världen. I Kairodeklarationen slår cirka 60 muslimska länder fast att de avvisar alla mänskliga rättigheter som står i konflikt med Sharia, den muslimska lagen. Det gäller områden som yttrandefrihet, religionsfrihet och kvinnors rättigheter. Detta är det officiella islam som återfinns i den stora världen. Världen idag 130415.

  Saudi Arabia Builds Luxury Rehab Center for Terrorists. Saudi Arabia is hoping to wean jailed Al-Qaeda terrorists off extremism with a luxury rehabilitation center in Riyadh. Israel National News 130420.

  Delade meningar om historiskt böneutrop i Fittja. Några minuter innan klockan 1 på fredagseftermiddagen skrevs det historia i Sverige - då skedde det första böneutropet i landet. Många var glada, men det fanns också skeptiker. Dagen 130426.

  Farligt att byta religion. Människor som riskerar förföljelse för sin religions­tillhörighets skull har rätt att få skydd och uppe­hållstillstånd i Sverige. Det är ett fullgott och okontroversiellt asylskäl. Ändå tycks Migrationsverket ha vissa svårigheter med att tillämpa denna självklarhet i enskilda fall, nämligen när det handlar om konvertiter som bytt tro efter att de flytt hemlandet, oftast Iran. Dagens Nyheter 130429.

  Stefan Swärd: Hur ska vi kristna förhålla oss till islam? Vi måste kunna samverka i frågor där vi har gemensamma ståndpunkter. Som kristna måste vi också våga stå upp för och kritisera och konfrontera hur religionsfriheten kränks i många muslimska länder. Världen idag 130429.

  Somalia famine killed close to 260,000 people, report says. Between 2010 and 2012, more than a quarter of a million people died in the famine in Somalia -- in part because the world was too slow to react, the U.N. humanitarian coordinator for Somalia said Thursday. Half of the 258,000 Somalis who died in the famine were children younger than 5. CNN 130502.

  Islamister kräver att ateister ska hängas. Minst 22 personer dödades och hundratals skadades vid islamistdemonstration. Ateister ska hängas och hädare straffas med döden. Det krävde tiotusentals islamister som drabbade samman med polis i Bangladeshs huvudstad Dhaka på söndagen. Minst 70 000 islamister samlades enligt AFP i Dhaka på söndagen för att kräva en ny hädelselag, med dödsstraff mot den som förolämpar Allah. Demonstranterna ropade "Allahu Akbar" (Allah är störst) och "En punkt. Ett krav: Ateister måste hängas", skriver AFP. Världen idag 130506.</p>

  Präster rasar mot hur konvertiter bedöms. Det är inte säkert att de omvändelseintyg som kyrkor utfärdar alls hjälper asylsökande i förhandlingar med Migrationsverket. Det framkom på en seminariedag där kristna företrädare mötte myndigheten.Flera präster riktade hård kritik mot hur konvertiter bedöms. Dagen 130510.

  Nasrin Sjögren: Vem är muslim egentligen? Kommentar: Mycket bra formulerat! Läs detta! Världen idag 130513.

  Muslimer önskar sharialagar. En majoritet av världens muslimer vill att sharialagar ska råda, men det finns ingen samsyn om vad det innebär. Att stena personer som begått äktenskapsbrott är en av de omtvistade frågorna. Stödet till sharia som "landets officiella lag" är massivt i en stor majoritet av de 39 islamdominerade länder som granskats i en stor studie av amerikanska Pew Research Center. Att göra sharia till landets lag får stöd av 72 procent av muslimerna i Nigeria, lika många i Indonesien, 74 procent i Egypten och 89 procent i de palestinska områdena. Världen idag 130513.

  Stefan Gustavsson: Tror muslimer på samma Gud? En fråga gäller vår relation till Gud. Här är Jesus knivskarpt provocerande: "Ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för". Vänskap med Gud - en god och hel relation till Gud - är möjlig endast genom Jesus. Enligt kristen tro måste alla människor därför nås av evangeliet, omvända sig och tro på budskapet. Det gäller judar, muslimer, sekulariserade västerlänningar och alla andra - dig och mig inkluderade. Som Paulus sa till det mångreligiösa Aten: "Nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig." Världen idag 130517.

  Vägrade skaka hand - får 30 000 i skadestånd. En praktikant hos Trollhättans kommun vägrade skaka hand med sin arbetsledare. Det blev en dyr historia - för den kvinnliga chefen. Istället för att få en praktikplats fick han ta emot 30 000 kronor i skadestånd, skriver ttela. Expressen 1310519.

  Kravallerna i Husby. Segregering och sysslolöshet bland ungdomar är potentiella krutdurkar i alla Stockholms förorter. Det säger Lars Mörling, EFK-pastor i Husbykyrkan. Inte heller inom Svenska kyrkan är man förvånad över våldsutbrottet i Husby. Det som förenar de utsatta områdena är både en hög andel invånare med utländsk bakgrund, en hög arbetslöshet och sysslolöshet i synnerhet bland ungdomar. Världen idag 130520.

  Christian, Jewish Persecution Up in Muslim Nations. The U.S. State Department's International Religious Freedom Report for 2012 shows persecution against Christians and Jews is on the rise, especially in Muslim countries. Egypt, Nigeria, Sudan, Iran, Libya, Saudi Arabia and Tunisia are among the many countries where non-Muslims are suffering persecution. Saudi Arabia prohibits any religion except Islam and enforces state restrictions on religious freedom. In Sudan, Muslim rioters burned down an evangelical church compound; in Libya, terrorists bombed an Orthodox church; and in Nigeria, Muslim radicals murdered hundreds of Christians. The report also devotes a section to the ongoing global increase in anti-Semitism, citing Venezuela, Egypt and Iran as countries with political and religious leaders who openly espouse Holocaust denial and anti-Israel rhetoric. CBN News 130524.

  Hädelselagar hotar minoriteter. "Hädelselagar bör avskaffas. De är ett svek mot tros- och yttrandefriheten", säger Heiner Bielefeldt, FN:s särskilda rapportör om religionsfrihet, som nyligen besökt Norge och Sverige. Han visar på hädelselagarna i Pakistan som skräckexempel. "Pakistan har en av världens strängaste hädelselagar. Det är väl dokumenterat att religiösa minoriteter, som kristna, ahmadiyyamuslimer och kritiska muslimer blir hårt drabbade." Samtidigt påminner Bielefeldt om att Pakistan inte alltid varit så här. På 40- och 50-talet hade Pakistan en utrikesminister med ahmadiyyabakgrund, som var en modig försvarare av människors rätt att byta religion. "Han använde islam och verser från Koranen för att argumentera för religionsfrihet. Något sådant skulle vara otänkbart i våra dagar." Världen idag 130527.

  Han ska lära ut religion till Migrationsverket. Migrationsverkets personal ska bli bättre på att hantera asylfall med konvertiter. 11 juni startar en internutbildning där bland annat Bengt Sjöberg, pastor i Filipstad, kommer att undervisa: "Jag känner ett stort ansvar." Dagen 130528.

  Migrationsverket får utbildning om religion och asyl. Dialogen mellan Sveriges kristna råd (SKR) och Migra­tionsverket om religion som grund för asyl börjar nu ge frukt. Den 11 juni hålls det första av fem heldagsseminarier i serien "Tro och trovärdighet". "Det är väldigt angeläget att höja kompentensen om frågor kring religion och asyl, och om att en konvertering och en religiös identitet kan se olika ut i olika kyrkor." Världen idag 130529.

  Hård dom mot Twitterkvinna i Kuwait. En kvinna i Kuwait dömdes på måndagen till elva års fängelse för att ha smädat emiren, Sabah al-Ahmad al-Sabah, i meddelande via Twitter. Den 37-åriga läraren Huda al-Ajmi döms också för att ha uppmanat till att störta regimen, uppger källor med insyn i fallet. Metro 130610.

  Emanuel får stanna efter omprövning. Fick flyktingstatus till slut. Han har gömt sig i sju månader sedan Migrationsverket beslutat att han skulle utvisas trots att hans liv skulle vara i fara vid ett återvändande. Emanuel kom till Sverige efter att ha konverterat från islam till kristen tro. Han har offentligt riktat kritik mot regimen i Iran och också på ett tydligt sätt levt ut sin kristna tron genom att leda andra iranier till Kristus. Världen idag 130612.

  Migrationsverket på kurs om dop och tro. Ett 40-tal beslutsfattare och chefer inom Migrationsverket samt flera medlemmar från Sveriges kristna råd (SKR) träffades i tisdags för att prata om tro och trovärdighet.-?Jag upplevde en uppriktig vilja att förstå, säger Karin Wiborn, SKR:s generalsekreterare. Dagen 130613.

  Våldsamt bråk om slöja. Ett 60-tal personer drabbade samman med poliser i en förort till Paris på onsdagskvällen efter att polisen stoppade en kvinna som bar heltäckande slöja, vilket är förbjudet. Världen idag 130613.

  FP manar till skydd för kristna i Mellanöstern. Sverige måste göra mer, genom EU och USA, för att på lång sikt förhindra utflyttningen av kristna från Mellanöstern. Det menar Folkpartiet, som lagt fram en rapport om situationen. "Det handlar om en etnisk och religiös civilisation som funnits i tusentals år, och som väldigt snabbt håller på att rivas upp med rötterna", säger en av rapportens författare, riksdagsledamoten Fredrik Malm (FP). Världen idag 130614.

  Information bristvara i Syrien. En hoppets röst via mellanvågsradio in i krigets Syrien. Och med förhoppning om att flyende familjer ska hitta varandra.Ibra media drar igång dagliga magasinsprogram ihop med flera internationella kristna organisationer. Dagen 130620.

  Nima Gholam Ali Pour: S är otydliga om islamism. Socialdemokraterna måste bli tydliga om sin syn på antidemokratiska ideologier, anser Nima Gholam Ali Pour. Han anser det vara svårt att dra en gräns mellan islamism och våldsam islamism. Ledande socialdemokrater som Peter Weiderud beskriver islamismen som en ideologi bland andra. Islamism är en politisk ideologi som vill att islam ska vara vägledande i sociala och politiska frågor, i stället för att begränsas till existentiella frågor. Men den politiska kulturen som följer med islamismen är mer oroande än islamismen själv. Det finns ingen islamistisk organisation i dag som ovillkorligt fördömer terrorism. Dagen 130626.

  Hotade konvertiter vågar inte delta i Almedalsveckan. EFS ville genomföra ett seminarium om religionsfrihet under Almedalsveckan. Men nu måste man ställa in eftersom de kristna konvertiterna känner sig hotade. Dagen 130627.

  Skatteverket läckte hemliga uppgifter. Skatteverket röjde hemliga uppgifter till gränspolisen som vill utvisa personer som arbetar i Sverige utan rätt att uppehålla sig här. Expert på offentlighetsprincipen oroas över slapphet hos myndigheten. Dagen 130702.

  Muslimsk predikant dömd för bibelbränning. I en unik dom har den kontroversielle muslimske predikanten Ahmed Mohammed Mahmoud, känd som "Abu Islam" dömts till 11 år i fängelse i Egypten, för att ha kränkt kristen tro och stört den allmänna ordningen. Under året har videoklipp spridits där Abu Islam ses kalla de kvinnliga kristna demonstranterna på Tahrirtorget för djävlar, monster och prostituerade. Han säger också att kvinnliga demonstranter inte är ute på gator och torg för att demonstrera, utan för att de vill bli våldtagna. Dagen 130718.

  Dubai: "Det finns en stark dubbelmoral här". Kvinnor som utsatts för sexualbrott döms trots att de är offer. Dagen 130723.

  Motstånd mot könsstympning ökar. Kvinnlig könsstympning minskar, enligt en ny rapport från Unicef. Miljontals barn är fortfarande i riskzonen, men motståndet mot den skadliga sedvänjan har samtidigt börjat växa sig allt starkare i flera länder. Enligt Unicef är 125 miljoner flickor och kvinnor är könsstympade idag, och kring 30 miljoner barn befinner sig i farozonen de kommande tio åren. I Somalia, Guinea, Djibouti och Egypten har över 90 procent av flickorna stympats, enligt Unicef. Svenska Dagbladet 130723.

  Arabisktalande konferens växer för varje år. Arabisktalande kristna från ett tjugotal länder möts i helgen till den årliga konferensen i sörmländska Flen. Sedan starten för tio år sedan har den vuxit för varje år. "Vi är så glada att något sådant här sker i Sverige", säger Merzek Botros, pastor i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Dagen 130801.
  Konferensens huvudtalare var Sameh Maurice, pastor i Egyptens största evangelikala församling med 7 000 medlemmar. Världen idag 130805.
  Hans församling blev revolutionskyrkan. Mitt i centrum av den egyptiska revolutionen hamnade en evangelikal kyrka vid Tahrirtorget. Världen idag har träffat församlingens pastor Sameh Maurice. "Revolutionen var genuin, men den kidnappades, förstördes. Demokrati blev teokrati, ekonomin gick i botten. Landet hamnade i ett fruktansvärt läge som var mycket värre än före revolutionen." Sedan Mursi avsattes för en månad sedan har landet tydligt delats in i två läger, berättar Sameh Maurice. Ett som består av omkring 90 procent av befolkningen, "muslimer och kristna som respekterar och älskar varandra", och ett som består av radikalislamister som stödjer Mursi. De radikala är inställda på att döda ännu fler kristna nu än före Mursi blev avsatt, säger Maurice. "De dödar fler kristna nu som en hämnd för att de kristna var väldigt delaktiga i den andra revolutionen." Världen idag 130805.

  Dansk imam ångrar kritik. Den tidigare imamen Ahmed Akkari var en av de mest högröstade kritikerna mot Jyllandspostens publicering av Muhammedkarikatyrerna 2005. Nu gör han avbön. Till flera danska medier säger han att han "blivit klokare". Dagen 130807.

  Bitte Assarmo: Att blunda för hedersvåldet är att gynna förtryckarna. Nyttiga idioter för rasisterna är enbart de som inte vågar öppna munnen av rädsla för att stöta sig med sin omgivning. De som inte vågar kritisera antisemitismen inom islam, som inte vågar kritisera den islamistiska förföljelsen av kristna i världen och de som inte vågar kritisera regelmässigt hedersförtryck av rädsla för att det faktiskt kan vara så att en och annan skäggig man från Mellanöstern misshandlar sina döttrar. Men ingen tjänar på att man blundar för sanningen. Allra minst offren för hedersvåldet. Och för att bekämpa våld mot kvinnor och andra värnlösa måste man utgå från den kulturella värdegrunden, annars gynnar man inga andra än förtryckarna. Världen idag 130814.

  Hämnd mot kristna i Egypten. Kyrkor attackerades runt om i Egypten under onsdagen. Dåden skedde i samband med att egyptiska säkerhetsstyrkor slagit till mot protesterna till stöd för den avsatte presidenten Muhammad Mursi. Hundratals Mursianhängare har dödats och skadats i de våldsamma tillslagen. Dagen 130815.

  10-åring dödad på väg hem från kyrkan. I tisdags samlades kristna i Kairo för att sörja Jessi Boulus, som sköts till döds på väg hem från den kyrka där hennes farbror är pastor. Dagen 130815.

  Muhammedfilmare släppt från fängelse. En 55-årig man som tros ligga bakom den nidfilm om Muhammed som förra året fick stor spridning i världen har nu släppts från fängelset. Där har han avtjänat ett straff för överträdelse av skyddstillsyn och för första gången kommenterar han nu sin medverkan i filmen. Nakoula Besseley Nakoula - som mannen heter - är en kristen kopt från Egypten och anses ingå i ett starkt antimuslimskt nätverk i södra Kalifornien. Han tros ha varit drivande när nidfilmen Muslimernas oskuld spelades in. Dagen 130815.

  Wesam från Gaza kan inte utvisas trots beslut. Han lever på 24 kronor om dagen. Får inte jobba, studera eller lämna Sverige. Wesam el-Hadad Mohamed är en av Sveriges statslösa. I en månad har han hungerstrejkat i ett försök att bryta sig ur det ingenmansland han och många andra flyktingar i hamnar i. Dagen 130816.
  Härnösands kristna engagerade i fallet. Per Hammarström, tidigare pastor och medlem i Härnösands pingstförsamling är en av de som engagerat sig för Wesam el-Hadad Mohamed. "Jag trodde knappt att det var sant att sådant här förkom i Sverige," säger han. Dagen 130816.

  Krisen i Egypten - detta har hänt. Dagens Nyheter 130816.

  Israelisk terrorexpert om Egypten: "Armén kunde inget annat göra". En expert på arabiska och muslimska terrororganisationer hävdar att Egyptens militär hade inget val. - Muslimska brödraskapet byggde barrikader och beväpnade rebeller. Deras mål är full islamisering av det egyptiska samhället, säger Eli Avidar. Han tillägger att den nya regeringen i Egypten är positiv till väst, och vill ha normala förbindelser med Israel. Världen idag 130816.

  25 egyptiska poliser sköts på måndagen ihjäl med nackskott som en hämnd för att 36 gripna Mursianhängare dödades av egyptisk polis sent på söndagen. Västvärlden måste stödja den egyptiska militären, säger en israelisk regeringskälla, efter attacken på Sinaihalvön som gränsar till Israel. "Det handlar inte om demokrati nu. Det måste finnas en fungerande stat. När Egypten är på rätt väg igen kan vi prata om att återuppta den demokratiska processen, säger källan till Jerusalem Post." Dagens Nyheter 130819.

  Brödraskapsledare gripen i Egypten — ny ledare utsedd. Ledaren för Muslimska brödraskapet, Muhammad Badie, har gripits av säkerhetsstyrkorna. Gripandet av Badie skedde bara några dagar efter hans son Ammar Badie, 38, sköts ihjäl under protesterna i huvudstaden. De senaste dagarna har hundratals medlemmar av Muslimska brödraskapet gripits. Experter befarar att frihetsberövandet av Badie ytterligare skärper spänningarna i det redan djupt splittrade landet. Premiärminister Hazem el-Beblawi föreslog i helgen att Muslimska brödraskapet ska upplösas juridiskt. Muslimska brödraskapet har utsett Mahmoud Ezzat till ny tillfällig högste ledare Dagens Nyheter 130820.

  Al-Qaidas nya terrormål - europeiska snabbtåg. Terrororganisationen al-Qaida planerar attentat mot europeiska höghastighetståg. Det avslöjar den tyska tidningen Bild. Informationen om terrorattackerna kommer från den amerikanska säkerhetstjänsten National Security Agency (NSA) som har avlyssnat telefonsamtal mellan högt uppsatta medlemmar i al-Qaida för några veckor sedan. Dagens Nyheter 130819.

  Kemvapenanklagelser i Syrien. Uppgifter och ett rikt bildföde gör gällande att flera hundra har dödats i en misstänkt gasattack i Ghouta, Syrien. Syriska aktivister anklagar al-Assadtrogna styrkor för att ha använt kemiska vapen. Dagens Nyheter 130821.
  "Vetoländerna bryter mot FN-stadgan". I säkerhetsrådet motsatte sig Ryssland och Kina en inspektion. Dagens Nyheter 130822.

  Jacob Rudolfsson (Samordnare Svenska Evangeliska Alliansen): Egyptens kristna är Muslimska brödraskapets syndabockar. Sedan Mohammed Mursi och Muslimska brödraskapet fråntogs regeringsmakten i Egypten har mer än 70 kyrkor vandaliserats av Mursis anhängare. Den kristna minoriteten har utsetts till syndabockar av islamisterna - präster har lynchats och nunnor marscherats som krigsfångar genom Kairos gator. Tystnaden i svenska medier kring dessa koordinerade attacker är skamlig, skriver Jacob Rudolfsson, Svenska Evangeliska Alliansen i en artikel som även publicerats på SVT Debatt. Efter att Mohammed Mursi och Muslimska brödraskapets Frihets- och rättviseparti fråntogs regeringsmakten har nu på bara någon vecka mer än 70 kyrkor och ett flertal kloster, skolor, kristna organisationer och hem vandaliserats av Mursianhängare och kristna attackeras regelbundet i Egypten. En präst har mördades, en tioårig koptisk flicka har skjutits, och en kristen affärsman har halshuggits i jakten på syndabockar. För första gången på 1600 år, har det inte varit några söndagsböner i Jungfru Marias och fader Abrahams kloster i Degla, söder om Minya, sedan kyrkorna har förstörts. I Kairo, kunde nunnor i franciskanorden se på hur korset över dörren till deras skola revs ner och ersattes av en al-Qaidaflagga. Daily Mail rapporterade 18 augusti om hur skolan därefter sattes i brand och hur nunnorna marscherades genom gatorna som krigsfångar. Tystnaden i svenska medier kring dessa koordinerade attacker är skamlig. SEA: 130823.

  Alla syriska flyktingar får stanna. Alla syrier som kommer till Sverige får permanent uppehållstillstånd. Det har Migrationsverket beslutat med anledning av att krisen i Syrien har förvärrats. Sverige blir därmed först i EU med att ge permanent uppehållstillstånd till syriska flyktingar. Beslutet innebär också att de närmare 8.000 syrier som har tillfälliga uppehållstillstånd får stanna permanent. De får också rätt att ta hit sina familjer. Eftersom Sverige saknar diplomatisk beskickning i Syrien måste flyktingarnas anhöriga ta sig till en i ett grannland. 1.600 syrier har bett om att få sina familjer till Sverige. Två miljoner personer har flytt kriget i Syrien. Dagens Nyheter 130903.

  Starka rop på hjälp från kristna araber. En attack mot Syrien skulle vara förödande för landets kristna befolkning. Den åsikten enade ett hundratal arabiska kyrkoledare som samlats i Jordanien i dagarna på inbjudan av landets kung Abdullah. Ett hundratal representanter för ortodoxa, katolska, protestantiska och evangeliska kyrkor samlades i Jordaniens huvudstad Amman för att dokumentera dagsaktuella svårigheter för kristna araber i Mellanöstern och diskutera lösningar på dessa. Under tisdagen mötte kyrkoledarna Jordaniens kung Abdullah, som uppmanade till religionsdialog och sa att det är en plikt och inte en tjänst, för Jordanien att skydda sina kristna invånare. 450.000 kristna har lämnat Syrien. Dagen 130906. SEA 130906.

  Sveriges kristna råd: "Snart inga kristna kvar i Mellanöstern". Mellanöstern polariseras och radikaliseras. Det mänskliga lidandet är oerhört i Syrien och Egypten. Kristna flyr sedan flera år Irak. Framtiden intecknas och förstörs. Den samexistens som funnits mellan olika etniska och religiösa grupper omöjliggörs. Egyptens kristna har i århundraden levt sida vid sida med sina muslimska grannar. Många har kämpat tillsammans för demokrati under den arabiska våren. Upptrappningen av våldet i det politiskt destabiliserade Egypten förlamar nu samhällets alla viktiga funktioner och skördar offer av döda och skadade människor. För extremistiska grupper har landets kristna befolkning, inte minst den Koptisk ortodoxa kyrkan, blivit en måltavla för hat och förakt. Samtidigt nås vi av uppmuntrande exempel som berättar om muslimer som under oroligheterna skyddat kyrkor med sina egna kroppar. Aftonbladet 130906.

  Hård kamp om kristen stad i Syrien. En rebellgrupp kopplad till terrornätverket al-Qaida övergav på söndagen den kristna stad som intogs under helgen. Det var i fredags som rebellgruppen al-Nusra-fronten gick in i den kristna staden Maaloula 56 kilometer norr om huvudstaden Damaskus. I videor upplagda på Youtube meddelade gruppen att man "rensat Maaloula från alla Assads hundar och banditer". Men bara två dagar senare tvingades rebellgruppen överge staden sedan Assadregimen skickat stridsvagnar och förstärkningar. Maaloula är en av de få platser där den form av arameiska som talades på Jesu tid fortfarande används och i staden finns bland annat ett kloster från 400-talet. Dagens Nyheter 130909.

  Lisa Abramowicz: Arabvärldens kristna rensas ut. Vad vi bevittnar nu är en långsam men påtaglig etnisk rensning av flera av de kristna ursprungsfolken från arabvärlden. I Libanon har antalet kristna sjunkit drastiskt från 1926 då de utgjorde cirka 84 procent av befolkningen, när staten Libanon officiellt etablerades, till drygt 30 procent. Decennier av inbördeskrig har inneburit en massflykt av kristna. I Irak har över halva befolkningen av kristna irakier flytt under de senaste 10 åren. Sunni- och shiamuslimer i Irak fortsätter döda varandra i terrorattentat, med antal döda som man inte sett maken till på 6-7 år. Egyptens kristna kopter (cirka 10 procent av befolkningen och Egyptens ursprungsbefolkning) har flytt i många tiotusental sedan förföljelserna ökade mot dem för två år sedan. Efter president Mursis avsättning av militären i juli omfattar förföljelserna även mord, förstörelse av egendom och mordbrand mot ett hundratal kyrkor. Främst är det, enligt kopterna, extrema islamister som står för våldet. Det är en hämnd eftersom kopterna ses som politiska motståndare och stödjare till general al-Sisi. Den etniska rensningen av den judiska ursprungsbefolkningen i arabvärlden var nästan total, och omfattar mer än 99 procent. Mellan 1948 och 2011 reducerades antalet judar från 860 000 personer till mindre än 5?000. Framför allt skedde minskningen från 1948 till 1962. Ett land i Mellanöstern skiljer sig från sin omgivning när det gäller behandlingen av kristna - Israel. Det är det enda land i regionen där antalet kristna ökar. Den kristna minoriteten i Israel uppgick i slutet av 2011 till cirka två procent av befolkningen, eller 154 500 personer. Drygt 80 procent av de kristna är araber. Sedan Hamas statskupp i Gaza 2007 har hälften av den lilla kristna menigheten flytt. På Västbanken minskar också antalet kristna. En gång utgjorde de cirka 15 procent av palestinierna. Nu är de färre än två procent. Dagen 130910.

  FN anklagar bägge sidor för syriska krigsbrott. Båda sidor kränker mänskliga rättigheter och bryter mot internationella lagar, fastslår utredare i FN:s senaste rapport om krigföringen i Syrien. Bombningar av sjukhus och massakrer på civila hör till de krigsbrott som dokumenterats. Rebellstyrkor, som inkluderar islamistiska krigare från utlandet, har gjort sig skyldiga till avrättningar, gisslantagande och beskjutning av civila bostadsområden, enligt rapporten som nyhetsbyrån Reuters har läst. Den syriska regeringens trupper har enligt FN:s utredare bombat sjukhus, begått massakrer på civila och andra krigsbrott. Dagens Nyheter 130911.

  De drömmer om ett tryggt liv i Sverige. Amman. Flykten går via vägspärrar, människosmugglare, byråkrati, hopp och förtvivlad väntan.Dagen har mött nio syrier i Jordanien som drömmer om tryggheten i Sverige. Dagen 130911.

  Kristna flyr syrisk stad där Jesu språk talas. Maaloula, en av blott tre städer i världen där den typ av arameiska som Jesus talade fortfarande används, intogs enligt medieuppgifter av syriska rebeller i helgen. "Vår armé, den syriska armén, har svikit oss. Vi kallade på armén, vi bad dem att komma till Maaloula och rädda oss, men de stannade utanför. De övergav oss eftersom vi är kristna." Dagen 130911.

  Syriska rebeller får vapen av USA. USA har börjat föra in vapen i Syrien för att stärka rebellgrupperna. Leveranserna ska ha påbörjats de senaste två veckorna och tidningen Washington Post beskriver dem som en "avgörande upptrappning" av USA:s roll i det syriska inbördeskriget. Det handlar endast om lättare vapen, enligt Washington Post som hänvisar till anonyma källor både på den amerikanska och den syriska sidan. Däremot bekräftar officiella källor i USA att även icke-dödlig utrustning av nytt slag har skickats till den syriska oppositionen. Det handlar om fordon, sofistikerad kommunikationsutrustning och avancerad sjukvårdsteknik. Dagens Nyheter 130912.

  De flydde när kulorna träffade deras hus. Amman. Homs är en av de städer som drabbats hårdast av kriget i Syrien. Dagen har mött två kristna familjer som flytt till Jordanien, där Operation Mercy finns på plats med hjälpinsatser. Före kriget fanns det omkring 2,5 miljoner kristna i Syrien. Syriska kyrkoledare uppskattar att 450?000 kristna har lämnat landet under konflikten. Dagen 130919.

  Ivar Arpi: Kaffebrist visar Libyens kris. Minns ni Libyen? Efter att de libyska rebellerna med hjälp av NATO, och Sverige, fick bort diktatorn Muammar Gaddafi från makten 2011 har landet styckats upp mellan miliser. Olika sorters islamister kämpar om inflytande utan plan på att lämna tillbaka makt till centralregeringen. Ett tecken på hur illa det är ställt i landet är inte bara att oljan slutat exporteras, utan hur lång tid det tar att hitta en kopp kaffe. Svenska Dagbladet 130920.

  Kashif Virk, Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm: Islam kapat av blodtörstiga terrorister. Terrorattackerna vid en kyrka i Peshawar (Pakistan) och en galleria i Nairobi (Kenya) skördade över 100 människoliv - helt oskyldiga män, kvinnor och barn. För alla fredsälskande muslimer världen över var denna blodiga söndag ännu en dag av sorg. Återigen kapades vår religion av blodtörstiga terrorister som förespråkar våld i dess namn, och deras omänskliga agerande har lämnat oss skärrade. Dagen 130924.
  Brith Aspenlind: Budskapet i Koranen: Både fred och våld. Vi hör ofta ordet jihad. Majoriteten tolkar ordet främst som en inre ansträngning att bli en bättre människa. Imam Kashif Virk från Bait-ul-Aafiyyatmoskén sörjer över att blodtörstiga terrorister kapat islam. Här kan vi alla hålla med honom, inte minst dessa dagar! Noteras bör dock att Bait-ul-Aafiyyatmoskén i Stockholm inte räknas som äkta. Pakistan - där de har sitt center - beslöt 1987 att de inte är muslimer. Hadhrat mirza Ghulam är deras profet, som ses som den utlovade återkomna Messias, och Mahdi. Problemet är dock att Muhammed - enligt majoriteten av muslimer - var den siste profeten, således tolereras inte Ahmadiyyarörelsens lära. Dagen 131015.
  Kashif Virk: Profet Muhammed brukade förlåta fienden. Vi Ahmadiyyamuslimer är övertygade om att islam lär ut fred, och vår tro påverkas inte av vad någon annan anser om oss. Dagen 131017.

  al-Qaida-angrepp mot oppositionen i Syrien. Efter två dagars strider har en al-Qaida-länkad grupp, Isis, tagit kontroll över staden Azaz i norra Syrien, en stad som ligger nära en viktig gränsövergång mot Turkiet. Det är intebara kristna, druser och andra minoritetsgrupper som stämplas som legitima mål av Isis. Även muslimer som inte rättar sig efter dem utmålas som kättare, varmed dödandet legitimeras. Svenska Dagbladet 130921.

  Merzek Botros utsatt för livsfarligt sabotage på bilen. I lördags utsattes Merzek Botros, pastor i Centrumkyrkan i Sundbyberg för ett obehagligt tillbud. På väg till Arlanda började bilen skaka. Någon hade lossat muttrarna till vänster framhjul. Merzek Botros har flera gånger tidigare utsatts för hot. Centrumkyrkans pastor med ansvar för arabisktalande och gruppen Global gemenskap har tidigare hotats via sms, e-post och telefonsamtal. Dagen 130926.

  Ryssland förbjuder Koran­översättning - kritiseras. Överstemuftin i Ryssland rasar mot ett domstolsutslag som förbjuder en utgåva av muslimernas heliga skrift, Koranen. Det var i förra veckan som den lokala domstolen i Novorosijsk, en stad vid Svarta Havets kust, förklarade att Elmir Kulijevs översättning av Koranen till ryska, utgiven i Saudiarabien 2002, stred mot den ryska lagen om extremism. Enligt domstolens dom ska alla exemplar av boken förstöras. Dagen 130926.

  "Ombudens krig i Syrien". USA är försvagat och Ryssland stärkt. Det är följden av att president Obama inte satte kraft bakom talet om en röd linje mot Assadregimens kemvapen, säger George Sabra, en frontfigur i Syriens opposition. Han tog emot SvD för en intervju i sitt högkvarter i Istanbul. Svd 130927.

  Per Gudmundson: Den västliga planen för Syrien sprack. På tisdagen den 24 september signerade elva olika motståndsgrupper från främst norra Syrien ett uttalande som tog avstånd från den nationella koalitionen, dess exilregering och planer på en sekulär stat. Tvärtom deklarerade undertecknarna att de vill se ett Syrien vars lagstiftning uteslutande grundar sig på sharia. SvD 131001.

  Min sanning i Svt2 Del 7 av 8: Alf Svensson intervjuas om livet som toppolitiker i fyra decennier. Programledare: Niklas Ekdal. Kan ses till 141001. 58 minuter.

  Mörkt för människor i Mellanöstern. Vintern kan bli lång och kall i Mellanöstern. Den varningen utfärdar nu experter. Regional maktkamp, ekonomisk stagnation och religiösa motsättningar har undergrävt den arabiska våren. När den arabiska våren överraskande bröt fram så väckte det stora förhoppningar om att demokrati och mänskliga rättigheter på allvar skulle spridas i Mellanöstern. Men i dag är bilden en helt annan. De experter som Dagen talat med är pessimistiska. Dagen 131002.

  Avgin Aydin, religionsvetare och historiker: Vad gör vi för Syriens kristna? Sedan inbördeskrigets utbrott för ungefär tre år sedan har många människor fått sätta sina liv till. Oppositionen som kallar sig "Den fria syriska armén" (FSA) har varit en nagel i ögat för den syriska regeringen, men något har hänt det senaste året. Flera utländska militanta grupper ur radikala muslimska grupperingar har anslutit sig till kriget på oppositionens sida och medfört en allt hårdare atmosfär i landet. Till följd av detta har civilbefolkningen i landet blivit en måltavla som kan skändas och dödas. Den största måltavlan för dessa terrorister är Syriens kristna minoritet, som har levt i dessa områden sedan kristendomens begynnelse. Det är inte svårt att komma underfund med att Syrien är en kopia av Irakkriget där präster mördades, biskopar kidnappades och kyrkor förstördes. Två tredjedelar av Iraks kristna befolkning flydde ut ur landet och många dödades under kriget. Med största sannolikhet kommer vi att se samma mönster bland Syriens kristna befolkning i dag. Syriska präster har mördats, kristna flickor har våldtagits, män har dödats, biskopar har kidnappats och kyrkor har förstörts. Sverige, det land i världen som värdesätter livet och dess rättigheter som starkast, står och tittar på medan Mellanösterns kristna långsamt och successivt tynar bort. Hur länge ska vi behöva vänta innan regeringen fördömer mördandet av kristna män, kvinnor och barn? Ni kan åtminstone göra som de cirka 130 000 kristna i Sverige med rötter i Mellanöstern gör; Fälla en tår för Syriens kristna befolkning. Dagen 131002.

  "Måste markera: Vi kan inte ha en sådan värld". Det blodiga bombdådet mot en kyrka i Pakistan var bägaren som fick det att rinna över. Nu samlar Sveriges kristna råd till en manifestation för troende minoriteter som förföljs eller förtrycks. "Vi behöver samlas kring det här, det finns ett uppdämt behov av att få höja rösten och att få be bönerna för fred," säger Karin Wiborn. Dagen131002.

  Carl-Henric Jaktlund: Knäpp händerna för Mellanöstern. Vi knyter inte våra händer för strid, vi knäpper dem. Vi reser oss inte i makt, vi böjer våra knän i ödmjukhet. Det är en viktig handling i en tid av oroligheter, och det är ett perspektiv som är viktigt inte bara kring Mellanöstern. Det är viktigt att genomsyras av alltid, överallt. Dqagen 131002.

  Flyktingkris hot mot grannländer. Mer internationellt stöd krävs till Syriens över sex miljoner flyktingar vars situation blir alltmer alarmerande. Det varnar FN, som börjat planera för en långsiktig flyktingkris i grannländerna. SvD 131003.

  Barnen föds till ett liv på flykt. Libanon har tagit emot omkring 763.000 flyktingar från Syrien, enligt FN. Några av dem är lille Maher och hans familj. Samtidigt som flyktinglägret växer hoppas familjen att Mahers storasystrar ska kunna återvända till skolan. SvD 131003.

  Civilminister Stefan Attefall: Regeringen kan göra mer. Civilminister Stefan Attefall ser det som en självklarhet att engagera sig för de utsatta kristna i Mellanöstern.Även ärkebiskop Anders Wejryd och pingstledaren Pelle Hörnmark hoppas att manifestationen ska få fler att höja sina röster för de utsatta minoriteterna. Den manifestation som Sveriges kristna råd planerar för förföljda troende minoriteter får nu stöd från ministerhåll. Kristdemokraten Stefan Attefall kommer att delta i manifestationen som hålls den 14 oktober i Stockholm. "Jag tycker det är självklart att vara med och lyfta upp vikten av religionsfrihet och den utsatta situation som många kristna i Mellanöstern, men även andra delar av världen, befinner sig i," säger han. Dagen 131003.

  Marcus Birro: Det pågår en utrensning av kristna. "I Mellanösten pågår ett muslimskt korståg", hävdar Marcus Birro. Och i Sverige finns ett religionshat som gör att ingen reagerar. Nu kastar han sig in i försvar för de utsatta kristna. Birro har blivit en talesperson för kristna grupper. Inte minst som krönikör i Expressen. Med ett kraftfullt språk utmanar han den svenska sekulariseringen. Dagen 131003. Expressen 131002.

  Svårt samla in pengar till Syrien. Siffrorna talar sitt tydliga språk. När Röda Korset samlade in nödhjälp efter tsunamikatastrofen 2004 gav svenskarna en halv miljard kronor. Till jordbävningsoffren på Haiti kom 55 miljoner. Till Syrien har hittills bara 15 miljoner skänkts. Dagen 131004.

  Våldtäktsfall döljs i Syrien. Sexuellt våld används systematiskt i det syriska inbördeskriget. Men det är inget offren vill tala om. SvD 131005.

  Allt fler flyr från oron i Mellanöstern. Flyktingströmmarna från Mellanöstern växer allt mer. Under 2014 beräknas totalt fem miljoner människor ha lämnat stridigheterna i Syrien och även från intilliggande länder söker många ett tryggare liv utomlands. Dagen har mött egyptiske Fawzy - en av alla som är på flykt. Dagen 131009.

  Fp-ledamot vill ha kristet självstyre på Nineveslätten för assyrier. Sverige bör inom EU och FN kraftfullt agera för assyriernas rätt till lokalt självstyre. Det föreslår den folkpartistiska riksdagsledamoten Anita Brodén i en motion. Att införa ett lokalt självstyre på Nineveslätten för assyrier skulle vara ett sätt att hjälpa assyrier att bygga upp ett samhälle och kunna värna sin kultur och sin identitet, menar hon. Detta skulle kunna åstadkommas, eftersom assyrierna i enlighet med Iraks konstitution som varande ursprungsbefolkning har rätt att upprätta självstyre. Sverige bör stödja ett sådant arbete i EU och i FN, kräver hon i motionen. Dagen 131012.

  Icke-muslimer får inte säga "Allah". Icke-muslimer i Malaysia får inte använda ordet Allah när de talar om gud. Det beslutade en domstol på måndagen och ändrade därmed en tidigare dom från 2009. Domstolen motiverar beslutet med att det skulle "skapa förvirring i samhället" om icke-muslimer använde ordet. Dagens Nyheter 131014. Kommentar: Det beslutet kan i förlängningen vara bra för de kristna. Kristna borde inte använda ordet Allah när de talar om Gud, eftersom Allah inte är samma Gud som de kristna tror på.
  FN-representant kritiserar Allah-förbud i kristen tidning. En domstol i Malaysia förbjöd tidigare i höst användandet av ordet Allah i en katolsk tidning. Men nu säger FN:s särskilda rapportör för religionsfrihet, Heiner Bielefeldt, att beslutet är felaktigt. Dagen 131226. Yahoo 131225.

  Över 500 tågade för utsatta kristna. Hundratals kristna ledare, församlingsmedlemmar och människor ur allmänheten deltog tidigare i går kväll i ett fackeltåg i centrala Stockholm för att uppmärksamma utsatta kristnas situation i Mellanöstern. Inte sedan 2005 har så många kristna ledare samlats för en gemensam manifestation i Sverige. Då demonstrerade kyrkorna för en generösare flyktingpolitik i vad som kom att kallas Påskuppropet. Dagen 131014.

  "Den arabiska våren blev till en vinter". Om utvecklingen fortsätter kommer snart inga kristna grupper att finnas kvar i Mellanöstern. Det tror den syrianska familjen Touma som ändå försöker hålla modet uppe - trots rädsla och oro för släktingarna i Syrien. "De som krigar vill inte ha demokrati. De vill bara ha makt och införa sharialagar som är över tusen år gamla. Jag älskar muslimer och ber för dem, men jag kan inte se att islamistisk ideologi för något gott med sig." Dagen 131015.

  Stefan Attefall vill hjälpa FN med religionsfrihet. FN:s särskilda sändebud för religionsfrihet, ­Heiner Bielefeldt, kommer i mitten av november till Sverige. "Jag vill veta vad FN gör - och hur Sverige kan hjälpa till - för att främja religionsfriheten i världen", säger samfundsminister Stefan Attefall. Dagen131015.

  Kristna står upp för sina trossyskon i Mellanöstern. Kristnas utsatta situation i Mellanöstern engagerar. I dag arrangeras ett seminarium i riksdagens andra kammare med fokus på Syrien. "Kristenhetens framtid i Syrien och i flera andra länder är hotad", säger initiativtagaren och KD-riksdagsmannen Robert Halef. Dagen 131015.

  Olof Djurfeldt: Viktigt att be för våra hotade trossyskon. Den etniska rensningen av kristna minoriteter är en långsiktig trend i hela Mellanöstern. Att muslimer som kommer till västländerna ska ha religionsfrihet är det ingen diskussion om, men det är då extra orimligt att muslimska länder med västliga bundsförvanter ska ha lagar som förnekar den grundläggande rättigheten att själv välja sin tro och därmed också kunna lämna islam för att bli kristen. Naturligtvis är det värst med de terrorgrupper som i dag gör sig breda. Men tänk om Turkiet hade värnat sina kristna minoriteters rättigheter i stället för att driva dem på flykt och om Saudiarabien hade varit ett föredöme i tolerans. Svenska UD måste aktivera sig mera. Dagen 131015.

  "Det går inte att hjälpa enbart kristna i Syrien". Vill ni hjälpa Syriens kristna så måste ni hjälpa hela Syrien.Det var budskapet som tre kristna kyrkoledare hade med sig från det krigshärjade landet. I går talade de i Sveriges riksdag. "De flesta jihadister accepterar inte oss kristna. Men de accepterar inte heller några andra än deras egna, och de har kommit till Syrien för att skapa sina egna lagar." Dagen 131016.

  "Vi ber om fred och försoning". Hundratals kristna ledare, församlingsmedlemmar och människor ur allmänheten deltog i måndags kväll i ett fackeltåg i centrala Stockholm för att uppmärksamma utsatta kristnas situation i Mellanöstern. Dagen 131016.

  Hopp om ökat engagemang för Mellanösterns kristna. Mellanöstern engagerar inte bara kyrkoledare. Många vanliga församlingsmedlemmar lägger nu ner mycket tid på att försöka hjälpa. Dagen 131017.

  Robert Halef (KD): Kriget i Syrien behöver en diplomatisk lösning. Den kristna irakiska befolkningen har betalat ett högt pris för USA:s invasion. Av de cirka 1,5 miljoner kristna invånare som tidigare bodde i Irak är det cirka 350.000 kvar. Hot och övergrepp från islamistiska grupper har tvingat de flesta att fly. De kristnas situation i Syrien påminner om situationen i Irak. Det pågår etnisk rensning i skuggan av inbördeskriget. Extremistiska muslimska grupper har ökat sitt inflytande och det finns hundratals stridande grupper på oppositionens sida som ingen har kontroll över. De kristna minoriteter som har bott i landet i över 7.000 år tvingas att fly sitt eget hemland på grund av förtryck och förföljelse av islamistiska terrorgrupper så som Cubhat al Nusra och al Qaida. Av staden Homs 60.000 kristna invånare är enbart cirka 50 kvar. De kristna som förhåller sig neutralt drabbas hårt, att inte välja sida uppfattas som att man valt fel sida. Hemmets Vän 131017.

  UD tillbakavisar kristen kritik om passivitet. Kristna företrädare uppmanade UD att inrätta en heltidstjänst med ansvar för religions- och övertygelsefrihet. Men responsen från Carl Bildts pressekreterare förvånar Svenska missionsrådet. Dagen 131018.

  Svenska jihadister till Syrien. Den franska säkerhetstjänsten ser en kraftig ökning av antalet ungdomar som reser till Syrien för att strida med islamistiska grupper. I Sverige handlar det om minst 30 personer som det senaste året valt att ansluta sig - något som bekymrar Säkerhetspolisen. "Man vill göra Syrien till ett islamiskt land i ordets strängaste bemärkelse. Målet är definitivt inte att införa demokrati. Tvärtom är alla motståndare till demokrati och vill att striktast möjliga tolkning av sharialagarna ska gälla." Säpo har identifierat ytterligare ett par hundra svenska medborgare som på olika sätt är inblandade i våldsbejakande islamistisk extremism. De som väl reser är ett möjligt framtida hot mot Sverige om de återvänder. Dagen 131024. Kommentar: De som reser till Syrien eller annat land i ett sådant ärende bör inte på återvända till Sverige.

  "De tävlar om att skjuta höggravida". Hjälporganisationen Syria Relief skriver om saken på sin hemsida, och den brittiske volontärkirurgen David Nott, som jobbat på flera sjukhus i landet för organisationen, uppger för bland andra CNN och ITV, att krypskyttar i landet tycks ha en bisarr tävling som går ut på att skjuta människor. Målen: Höggravida kvinnor och barn. "De flesta av barnen vi tagit ut är i sjunde, åttonde, nionde månaden, vilket betyder att det är rätt uppenbart för vem som helst att de här kvinnorna var gravida." Aftonbladet 131024.

  Terroristforskare vill se skarpare lagstiftning. Sverige bör utreda möjligheten att kriminalisera resor som syftar till att delta i jihadkrig i exempelvis Syrien och Somalia. Det menar terroristexperten Magnus Ranstorp, som i en rapport till regeringen föreslår en rad åtgärder för att stävja våldsbejakande extremism. I nuläget finns ingen möjlighet för svenska myndigheter att hindra dem som tänker resa till konflikthärdar för att kriga. Dagen 131024.

  Syrien viktigt i islamisk lära om sista tiden. Syrien spelar en viktig roll i den islamska föreställningen om den sista tiden. Detta kan förklara varför så många muslimska ungdomar från andra länder vill delta i striderna, menar islamologen Jan Hjärpe. Enligt Hjärpe, tillhör jihadisterna en extremsunnitisk inriktning av islam och denna grupp använder ofta benämningen al-Sham om det område där Syrien ligger. I detta begrepp ingår förutom dagens Syrien också Jordanien, Israel och delar av Turkiet. Enligt Hjärpe betraktar många muslimer Syrien som arena för de händelser som föregår den yttersta domen."En av de saker som talas om i de hadithiska traditionerna är att Jesus ska komma tillbaka till Syriens land och detta ska utmynna i att han sedan dör och blir begravd", säger Hjärpe. Dagen 131025.

  Saudiska kvinnor i bilprotest. Trots varningar, nu har en saudisk kvinna lagt upp en video på internet där hon kör bil. Allt är välregisserat, och det ultrakonservativa kungadömet har världens blickar på sig, lördagen då kvinnor lovat att sätta sig bakom ratten. Först ut i den utlovade bilaktionen sägs vara en kvinna vid namn May Al Sawyan. För två år sedan genomfördes en liknande bilaktion. De kvinnor som vågade sätta sig bakom ratten fick efter det flera straff, förutom juridiska åtgärder blev flera av kvinnorna av med sina jobb. Dagen 131026. Expressen 131026.

  Så kan kristna skyddas i Mellanöstern. Nu måste något göras för att stoppa massakrer och förföljelse av kristna i Mellanöstern. Det menar en organisation som samlas den här veckan i Bryssel för att sätta press på politiker. Med sig har de en lista på förslag. Ett fyrtiotal personer, från olika kyrkor, boendes på olika kontinenter, har den här veckan mötts för att sätta press på EU att agera för kristna i Mellanöstern. De samlas under paraplyorganisationen Middle East Christian Committee (MECHRIC), som verkar vara på väg att byggas upp som en lobbyorganisation med de kristnas situation i fokus. En av nyckelpersonerna är svenske Nuri Kino, prisbelönt journalist som länge bevakat situationen för kristna i Mellanöstern. Han höll bland annat ett tal till EU-parlamentariker, och budskapet var att nu måste EU agera, framför allt i Syrien. "Vi dör därborta. Vi våldtas, förföljs och torteras. Våra hem och vår mark ockuperas", löd ett utdrag ur talet från Nuri Kino, som själv har assyrisk bakgrund. Efter att ha redogjort för problemen vände han sig till EU-parlamentarikerna och utmanade dem. Om de ser sig som ledare för den fria världen måste de agera. Dagen 131108.

  45 kristna, bland dem flera kvinnor och barn, avrättade vid syrisk massaker. Trettio har skadats och tio personer saknas fortfarande. Det beskrivs som en av de värsta attackerna mot kristna i inbördeskrigets Syrien. Nu kommer rapporter om att 45 personer ska ha mördats och slängts i massgravar i staden Sadad. Det som hände i Sadad är den mest allvarliga och största massaker av kristna i Syrien på över två och ett halvt år. Så beskriver den syrisk-ortodoxa biskopen Selwanos Boutros Alnemeh händelserna, där 45 kristna ska ha blivit avrättade av den islamistiska rebellgruppen al-Nusrafronten. Sadad är en liten stad nära den libanesiska gränsen, placerad mellan storstäderna Homs och Damaskus. Där finns sedan länge en kristen befolkning och flera medier har skrivit att striderna den senaste tiden handlat om kontrollen av en "kristen" stad. Sammandrabbningar mellan islamistrebeller och regeringsarmén har pågått i och runt staden de senaste veckorna. Den 21 oktober intogs Sadad av al-Nusrafronten, en islamistgrupp som strider för att införa sharialagar i Syrien och som lockar till sig jihadister från olika delar av världen. Dagen 131108.

  Här styr Koranen över domstolen. Från en idyllisk lantegendom ser en brittisk-pakistans shejk till att muslimer i England kan leva efter islamsk lag. Till detta har han fått myndigheternas välsignelse. På Hijaz Manor finns både en lagskola och en egen Shariadomstol som fått officiellt godkännande. Den heter Muslim Arbitrary Tribunal (MAT) och leds av en man med namnet Hans Excellens den lärde andlige vägvisaren Faiz ul-Aqtab Siddiqi. Han är sufistmästare och kallas i korthet bara shejk Siddiqi. Sedan 2007 har shejken lett en domstol som är verksam i fem brittiska städer. Den har mandat av brittiska myndigheter att hantera allt från arvsstrider, familjeangelägenheter, tvister som gäller arbets- och näringslivsförhållanden till mellanhavanden mellan grannar. Om parterna vägrar att göra som domaren säger kan shejken vända sig till myndigheterna för att tvinga igenom domen. Och omvänt kan en part som är missnöjd med utslaget överklaga till högre instans inom det brittiska rättsväsendet. Men det har aldrig hänt enligt shejk Siddiqi. Dagen 131108.

  Malalas bok förbjuds i Pakistan. Pakistanska privatskolor förbjuder nu sina lärare att köpa in boken "I am Malala", skriven av den unga flicka som skottskadades mycket svårt i huvudet av talibaner 2012. Enligt Kashif Mirza, chef för Pakistans skolfederation, innehåller boken stycken om den brittiske författaren Salman Rushdie, som fick en dödsdom uttalad mot sig för att ha hädat islam och profeten Muhammed 1988. Dessutom har Malala inte skrivit "frid vare över honom" efter profeten Muhammeds namn.Boken innehåller också beskrivningar av hur talibanerna genomför offentliga piskbestraffningar av oliktänkande, hur de har förbjudit teve, dans och musik men också Malalas egna ambitioner att aktivera sig inom landet politik. Dagens Nyheter 131111.

  Minst 30 svenskar i strid. Omkring 1.000 muslimer har rest från västvärlden för att delta i striderna i Syrien, enligt en dansk studie. Från Sverige är det minst 30-40 personer, men mörkertalet kan vara stort, tror Magnus Ranstorp, terrorismexpert vid Försvarshögskolan. Världen idag 131117.

  Trots hot från islamistgrupper mot konvertiter fortsätter Merzek berätta om Jesus. För egen del får Merzek Botros hotbrev, samtal och sms med jämna mellanrum. I höst har han polisanmält två händelser. Nu senast kom ett hotbrev från en islamistgrupp i Jordanien till Centrumkyrkan i Sundbyberg. Detta angående en jordanier som kommit till tro här. "De varnade för att de skulle döda personen." Dagen 131114.

  Moskén i Fittja utsatt för skadegörelse. En fönsterruta var krossad och ett tiotal grisfötter låg utanför byggnaden. Polisen rubricerar händelsen som hets mot folkgrupp och skadegörelse. Aftonbladet 131118.

  FN: Sverige bör göra mer för religionsfrihet. Sverige bör visa vägen genom att fokusera på mänskliga rättigheter och religionsfrihet i några enstaka länder. Det sa FN:s särskilda rapportör för religionsfrihet, Heiner Bielefeldt, under sitt Sverige­besök. Dagen 131119.

  Utvisas - kom för tidigt till Sverige. Den kristna familjen Amsso befinner sig i en rävsax. De är syrier, men får ändå inte uppe­hållstillstånd i Sverige. Nu vill Migrationsverket skicka dem till Libanon. I dag får nästan alla syrier som kommer till Sverige på flykt undan inbördeskriget permanent uppehållstillstånd, men det finns syrier som inte ges den chansen. På grund av att beslutet om utvisning trätt i laga kraft så vill inte Migrationsverket ändra det. Dagen 131127.
  "Om de anlänt i dag hade familjen fått asyl". Migrationsverket ser inga skäl till att ompröva familjen Amssos utvisningsbeslut. Trots att de antagligen fått asyl om de kommit till Sverige i dag. Dagen 131127.

  Syrien: Kyrkan kräver att bortförda nunnor friges. 12 nunnor blev bortförda när rebeller på nytt intog den kristna staden Maaloula på måndagen. Syriens grekisk-ortodoxa patriarkat uppmanar nu rebellerna att släppa nunnorna. Världen idag 131205.

  George Makeen på kristna tv-kanalen SAT 7 tycker att förföljelsen av det Muslimska brödraskapet har gått för långt. Med 15 miljoner tittare i arabvärlden är tv-kanalen SAT 7 en viktig röst i Mellanöstern, främst för landets kristna, men även många muslimer tittar och är med i programmen. George Makeens budskap är försoning, och därför vänder han sig mot den förda politiken i Egypten, där det Muslimska Brödraskapet numera röks ut från offentligheten tillsammans med andra islamistgrupper. Dagen 131206.

  SAT-7 låter kristna höras. Cypern Tv-stationen SAT-7 är en unik kanal för kristenheten i Mellanöstern. Av 15 miljoner tittare är en stor del muslimer, berättar en av stationens programansvariga, George Makeen, under ett stockholmsbesök. Världen idag 131209.

  Catherine måste åka till Turkiet för att söka sitt eget jobb. Catherine Sham från Pakistan är anställd frisör utanför Örebro. Men för att få stanna i Sverige måste hon resa utanför EU för att söka om sitt jobb - som hon redan har. Artisten Ingemar Olsson är kritisk till krånglet. Dagen 131210.
  Måste lämna Sverige - för att få uppehållstillstånd. Den kristna musikern Ingemar Olsson fick inte komma in i Turkiet när han reste i sällskap med en pakistansk familj. De var tvungna att lämna Sverige, för att få uppehållstillstånd i ... Sverige. Dagen 140114.

  Kyrkor gick fackeltåg för utsatta troende. Fler och fler uppmärksammar de kristnas lidande i Mellanöstern. I Göteborg anordnades ett fackeltåg för utsatta troende. För fader Besim Kurt betyder det stödet mycket. Dagen 131218.

  Radioprofilen Kjell Albin Abrahamson: mördade kristna - en icke-nyhet. I 130 länder förföljs och trakasseras kristna av en enda anledning: de är kristna. I det postreligiösa Sverige rapporteras sällan något om detta, det är icke-nyheter. För hundra år sedan var 20 procent av befolkningen i Mellanöstern kristna, i dag bara 5 procent. I Syriens tredje största stad Homs fanns för bara några år sedan 80 000 kristna, i oktober i fjol lär de sista kristna ha mördats. Kristna och judar drivs systematiskt från sitt urhem, kristna flyr till Europa och USA, judar till Israel. De som stannar kvar i Egypten tvingas betala en straffskatt, jizya, som införts av Brödraskapet och som drabbar alla icke-muslimer. Över etthundra kyrkor och kloster har bränts ner i Egypten. Skånskan 131219.

  Tuve Skånberg: "Man bör inte få hetsa mot religion". Irlands nya hädelselag och Islamiska konferensens kamp i FN för ökat religionsskydd riskerar att underminera yttrandefriheten. Tuve Skånberg (KD) beklagar utvecklingen, men har samtidigt motionerat i riksdagen för en trosfridslagstiftning. Dagen 140103.

  Journalisterna Niclas Hammarström och Magnus Falkehed frigivna från Syrien. Niclas Hammarström: "Vi sa att vi var kristna och att vi trodde på gud. Vi bad öppet och tydligt." När Niclas stiger ur planet i Sverige så är det första han säger en svordom för att beskriva hur skönt det är att vara hemma. Aftonbladet 140109.

  Här förföljs världens kristna. Somalia är det nya skräcklandet för kristna, strax efter Nordkorea. Det slår organisationen Open Doors fast i en ny rapport. Villkoren för kristna runt om i världen blir allt sämre. Under 2013 drabbades 230 miljoner kristna av förföljelse utifrån sin tro, enligt Open Doors. Och för tolfte året i rad rankas Nord­korea, fortsatt under Kim-dynastin, som det allra värsta landet att vara kristen i. Nytt för året är att Somalia gått upp till den näst högsta placeringen över de värsta länderna för kristna. Det är första gången någonsin som ett afrikanskt land söder om Sahara placerats så högt. Och förföljelsen beskrivs som "extrem". Dagen 141010.

  24 länder uppmanas frige religiösa fångar. Frige alla i ert land som fängslats för sin tros skull! Den uppmaningen riktar en internationell organisation till 24 länder. Organisationen "Mänskliga rättigheter utan gränser" (HRWF) presenterar i en färsk rapport namn på hundratals personer som sitter fängslade i 24 länder, enbart på grund av sin tro. HRWF använder begreppet "FORB-fångar", vilket står för "Freedom of Religion & Belief", alltså religionsfrihet. För 2013 har man också lagt till en lista på nio länder som fängslar personer för brott mot skilda blasfemilagar, alltså att man påstås ha smädat en religion eller till exempel profeten Muhammed. Dagen 140110.

  Simon Ådahl i tv-program som sänds i Iran. Evangelisten Simon Ådahl medverkar i några tv-program som ska sändas via satellit till Iran. Programmen sänds i Shabakeh 7, en kanal som sänder kristna program dygnet runt. Kanalen ägs av Hormoz Shariat, en kristen iranier som bor i USA och som ibland kallas "Irans Billy Graham". Programmen nås enligt Jan Danell via satelliten Hotbird ända från Grönland till Mellanöstern. Det är dock förbjudet för privatpersoner i Iran att ha paraboler, man kan få spöstraff om man trotsar det, men många struntar i det och tittar ändå. De uppgifter vi har säger att mellan 1 miljon och 3 miljoner iranier kan se ett enskilt program i Shabakeh 7. Dagen 140115.

  Ateist beviljas asyl i Storbritannien. En ateist från Afghanistan har beviljats asyl i Storbritannien. Det tros vara det första fallet i landet där en ateist får asyl med hänvisning till rätten till religionsfrihet. Världen idag 140115.

  Fortsatt konflikt kring konvertiters kristna tro. Sveriges kristna råd har utbildat Migrationsverket om hur det fungerar att bli en kristen. Men de konvertiter som hotas av att sändas till Afghanistan och Iran beklagar ändå att myndigheterna inte tror på deras omvändelse. Dagen 140116.
  "Hur kan de säga att vår omvändelse inte är trovärdig?" En riktig kristen kan inte låta bli att prata om sin tro, säger Mohammad Reza Alikhani, konvertit som sitter i det så kallade förvaret i Märsta, i väntan på att sändas till Iran. "Jag kommer att bli avrättad om jag sänds till Iran eftersom jag varit så öppen om min tro. Jag har berättat om den i filmer och på hemsidor på internet, så regimen vet om detta." Kommentar: Detta är rättsvidrigt av Migrationsdomstolen. Men många blir aldrig trodda varken av Migrationsverket eller Migrationsdomstolen. Dagen 140116.

  Aktuellt lyfte konvertiters situation. Allt fler muslimer blir kristna i arabvärlden. Det belystes i ett inslag i Aktuellt, som även tog upp svårigheterna som möter dem som konverterar, och hur svårt det är att beräkna hur många de verkligen är. Dagen 140116. Världen idag 140116.

  Egyptiska militärens nya fiende - Hamas. Efter att ha krossat det Muslimska brödraskapet på hemmaplan har den egyptiska militären utsett ett nytt mål. Nu är siktet inställt på att sabotera för Hamas, som styr på Gazaremsan. Egyptens kritik mot Hamas handlar inte bara om vad som händer i Gaza, utan de kritiserar också den palestinska rörelsen för att vara involverade i terroristverksamhet på Sinaihalvön, som är en del av Egypten. Det här är något som Hamas själva tillbakavisar. Dagen 140116.

  Jihadistgrupp uppmanar turister lämna Egypten. Terrorgruppen Ansar Beyt al-Maqdis som har tagit på sig skulden för söndagens självmordsattack på Sinaihalvön hotar nu med nya attacker. I ett meddelande på Twitter uppmanas alla turister lämna Egypten före den 20 februari. "Vi rekommenderar turister att ta sig ut ur landet innan tidsfristen går ut", skriver gruppen på engelska. Dagens Nyheter 140218.

  Ökat våld mot Sveriges religiösa. Att vara utsatt för hatbrott borde inget samfund behöva uppleva, det är ovärdigt ett demokratiskt samhälle. Det skriver företrädare för myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). På mindre än tre månader har svenska moskéer utsatts för flera grova attentat. Dagen 140121. Kommentar: Att klottra hakkors på portar till moskér med flera liknande tilltag är nynazistiskt, invandrarfientligt och inte konstruktivt. Det är att använda reptilhjärnan och inte sunda förnuftet.

  Sverige ingen förebild i religionsfrihet. Självbilden är tydlig. I Sverige får vi tro på vad vi vill, och religionsfriheten tar vi för given. Men enligt en ny studie av Pew Forum så tillhör Sverige en kategori länder med en hög hotbild för religiösa. Dagen 140121.

  Samfundsministern: Det här ska ses som en varningssignal. Politiker kan inte lösa det här på egen hand, utan här krävs det att människor i sin vardag visar civilkurage och står upp för religionsfriheten. "Jag tror att Sverigedemokraternas framfart har gett legitimitet att uttrycka sig negativt om religiösa, framför allt mot muslimer." Dagen 140121.

  Integrationsminister Erik Ullenhag (FP): "När politikerna sviker, då går det snabbt utför". Judar och muslimer berörs. Samtidigt ska vi komma ihåg att det händer saker även mot kristna. Det är en bred utmaning att stå upp för religionsfriheten. Dagen 140130.

  Svårt att få engagemang för religionsfrihet. Förföljelsen av kristna runt om i världen blir allt värre. Samtidigt är få svenskar engagerade i kampen för religionsfrihet. "Det saknas en resonans i samhället. Vi fokuserar mer på exempelvis jämlikhet", säger Susanna Birgersson, ledarskribent på Dagens Nyheter. Fredrik Malm (FP) beskrev Svenska kyrkans inställning till Israel: "Det finns i dag egentligen bara ett land i Mellanöstern där kristna kan leva tryggt, i Israel. Och ändå arbetar Svenska kyrkan för att vi inte ska köpa israeliska apelsiner. Det är en bisarr prioritering." Dagen 140131.

  Indisk journalist publicerade Muhammedbild - greps av polis. Reportrar utan gränser fördömer gripandet av en redaktör i Indien. Gripandet skedde efter publicering av en Mohammedbild. Dagen 140121.

  Jurist: Kurs om kristen tro lyckad. Både Migrationsverket och Sveriges kristna råd (SKR) är nöjda med det gemensamma projektet kring religionsbyten. Nu ska verket granska hur man hanterar konvertiterna. Dagen 140121.

  Troende socialdemokrater anklagas styra politiken. Det stormar kring det socialdemokratiska förbundet Tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen. Orsaken är ett dokument från 1999 som nu lyfts fram av Expressen, och där man bland annat anger hur många muslimer som partiet vill få in i politiken. Världen idag 140130.

  FN-larm om explosion av avrättningar i Iran. Iran hängde på bara en vecka i januari minst 33 människor. Även oppositionella har dödats. Det ger en annan bild av den reforminriktade presidenten Rohani. Förra måndagen hängdes två oppositionella, den iransk-arabiske poeten Hashem Shaabani och människorättsaktivisten Hadi Rashedi. Enligt Taheri greps Shaabani i februari 2011 och har utsatts för tortyr. Det var enligt Taheri president Hasan Rohani som i samband med ett besök i staden Ahvaz i januari gav order om att Shaabani och Rashedi skulle avrättas. Enligt rapportörerna hängdes inte mindre än 625 människor under 2013, därav 28 kvinnor och "ett antal politiska fångar". Iran är efter Kina det land i världen som genomför flest avrättningar. SvT 140203.

  German Woman's Public Rebuke of Islam Goes Viral. Islam continues to grow in power and influence across Europe. But at a recent concert in Germany, one Christian woman decided to stand up to it. "The Armed Man: A Mass for Peace" by Welsh composer Karl Jenkins was supposed to be an interfaith event to bring Christianity and Islam together. But when the Muslim imam began his call to prayer during the concert, he was interrupted by a small woman in the balcony proclaiming that "Jesus Christ alone is Lord of Germany," and shouting, "I break this curse." She also invoked the name of Martin Luther and warned the audience that what was happening was "a lie." The video went viral. Charisma 140207.

  SD-politiker åtalas för hets mot folkgrupp. Den lokale SD-politikern Michael Hess i Karlskrona åtalas vid Blekinge tingsrätt misstänkt för hets mot folkgrupp. Den lokale SD-politikern Michael Hess i Karlskrona åtalas vid Blekinge tingsrätt misstänkt för hets mot folkgrupp. I en kommentar till en artikel på Aftonbladets hemsida skrev Hess förra året att "det är djupt inrotat i Islams kultur att våldta och misshandla sådana kvinnor som inte rättar sig efter Islams lära". Dagens Nyheter 140225.

  Syriska rebellstrider gynnar regimen. Den senaste tidens strider mellan olika rebellgrupper i Syrien har dödat tusentals människor. Våldet ger president Bashar al-Assad vatten på sin kvarn i kampen om tolkningen av kriget. Just nu finns omkring 6000-7000 utländska rebeller i Syrien, från över 50 olika länder. De större syriska rebellgrupperna tröttnade plötsligt på att terrorgruppen Islamiska staten i Irak och Syrien (Isis), som vandrat in i landet över landgränsen från Irak under våren 2013, vuxit sig allt starkare. Svenska Dagbladet 140301.

  Bomb mot vaccinationsteam i Pakistan. Minst tolv människor dödades på lördagen i ett attentat mot ett vaccinationsteam i Pakistan. En av döda var ett barn. Dagens Nyheter 140301.

  Konvertera, betala - eller dö. Militanta islamister i Syrien kräver att kristna ska betala beskyddarpengar och avstå från att utöva sin religion offentligt. Om de kristna vägrar väntar "svärdet", säger jihadistgruppen ISIS som vill reducera kristnas ställning till "dhimmi", alltså icke-muslimer som lever under muslimsk överhöghet. ISIS ger kristna tre val: övergå till islam, acceptera gruppens villkor eller riskera att bli dödade. "Om de avvisar blir de legitima mål och inget annat än svärdet kommer att stå mellan dem och ISIS", heter det i jihadisternas uttalande. ISIS är en av de ledande bland de många jihadgrupper som i dag utgör huvuddelen av rebellstyrkorna som kämpar mot president Bashar Assads regim i det syriska inbördeskriget. ISIS är särskilt beryktade för sin brutalitet. Dagen 140305.
  Baylan (S): Skapa en skyddad zon för kristna. Skapa en skyddszon under EU- och FN-beskydd i norra Syrien där säkerheten för kristna och andra minoriteter kan garanteras. Det föreslår riksdagsledamoten Ibrahim Baylan (S). Dagen 140305.

  Lagstiftning räcker inte för att stoppa omskärelse. Varje år genomgår mer än tre miljoner flickor världen över i åldrarna fyra till elva år omskärelse. Att lagstifta bort den urgamla traditionen har inte fått den effekt man hoppats, visar ny forskning. Enligt Unicef förekommer omskärelse av flickor i hela världen. Vanligast är det i Afrika där ungefär 140 miljoner nu levande flickor och kvinnor har genomgått omskärelse. Dagen 140307.

  Per Gudmundson: Judefientlig och homofobisk predikant inbjuden igen. Syriska Föreningen i Södra Sverige har bjudit in Sheikh Mohammad Rateb Al-Nabulsi, ökänd för judefientliga och homofoba ståndpunkter. Medarrangör är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), och Malmö stad sponsrar evenemanget. Svenska Dagbladet 140311.

  Kriget i Syrien skonar inga barn. Syrien är en av jordens farligaste platser för barn. Under tre års krig har över 10 000 barn dödats, och en miljon nås fortfarande inte av hjälp. En hel generation är märkt för livet, enligt en ny rapport från Unicef. Antalet barn som påverkas av kriget har mer än dubblerats sedan mars 2013 och uppgår nu till 5,5 miljoner. Antalet barn som tvingats på flykt har fyrdubblats under det senaste året från 260 000 till över 1,2 miljoner, varav nästan hälften är under fem år. Minst 5 000 barn har kommit till Syriens gränser utan sina föräldrar. SvD 140311.

  Tretton kidnappade nunnor fria efter tre månader hos jihadister. Tretton nunnor och deras tre hembiträden har blivit frisläppta i Syrien. Kvinnorna kidnappades i början av december förra året. Mer än 140 000 människor har dödats i konflikten, ytterligare 2,5 miljoner syrier har flytt över gränserna och 6,5 miljoner har fördrivits inom landet. Dagen 140312.

  Lagförslag i Irak om att tillåta barnäktenskap. I Irak har ett nytt lagförslag väckt stor debatt. Det handlar om en lag som tillåter att flickor gifts bort från nio års ålder och ger män rätt att ha sex med sin hustru närhelst mannen önskar. Lagförslaget gäller Iraks shiamuslimska majoritet, och kritiseras av kvinnoorganisationer och människorättsorganisationen Human Rights Watch. Förslaget har godkänts av regeringen och parlamentet ska ta ställning till förslaget. SR 140313.

  Problemer i kø for konvertitter. Konvertitter blir utsatt for en lang rekke menneskerettighetsbrudd, selv i stater som tilsynelatende respekterer internasjonal lov. De fleste muslimske land har begrensninger på ikke-muslimers mulighet til å få jobb i offentlig sektor. Konverteringen kan også medføre at man ikke får jobber man søker på i det private næringsliv, eller at man mister jobben. Blant de muslimske landene i Midtøsten og Nord-Afrika er det kun i Libanon og Tyrkia at konvertitter får skifte religiøs ID i offentlige papirer. På grunn av islams konverteringsforbud må de i de andre landene fortsatt stå registrert som muslimer, selv om de har skiftet tro. Dette får blant annet konsekvenser for giftermål, arv og barnas skolegang. Dagen 140320.

  Han er ikke lenger min sønn. Da afghanske «Reza» ble kristen, ble han anmeldt til politiet av sin egen far. Dagen 140320.

  Ensomheten er verre enn forfølgelsen. Muslimer som blir kristne er ofte forberedt på å bli forfulgt. At de skal bli ensomme og isolerte kommer derimot som et sjokk. Dagen 140320.

  Konvertitter presses tilbake til islam. Å forlate islam og leve som kristen med muslimsk bakgrunn er ekstremt vanskelig. - Minst 80 prosent av konvertittene går tilbake til islam, hevder Cambridge-forsker. Dagen 140317.

  Uenige om hvor mange som faller fra. Misjonsledere erkjenner at mange konvertitter går tilbake til islam, men er uenige om hvor mange det gjelder. Dagen 140320.

  Kan ikke vite hva folk bærer med seg i hjertet. Bjørnar Heimstad, leder for International Gospel Mission, vil ikke gå med på at et stort antall konvertitter faller fra. Dagen 140317.

  Presset tilbake til islam. Som kristen kirke, uansett hvilket land, må vi ta inn over oss at konvertittene trenger felleskap hvis de skal klare å bevare troen. At et stort antall av konvertittene går tilbake til islam, er et signal om at livet som konvertitt er ekstremt krevende. Det er ikke nok å «omvende» noen. De trenger også hjelp til å leve det kristne livet, fortrinnsvis i kulturen de er oppvokst i. Dette er en oppfordring det bør lyttes til. Dagen 140320.

  Femhundra dömda till döden i Egypten. En egyptisk domstol dömde på måndagen 529 medlemmar i Muslimska brödraskapet till döden, uppgav en försvarsadvokat. Dagen 140324.

  Islamistattack mot kyrka i Kenya. Fyra personer döda i attack mot kyrka i Kenya. Flera skadade. Förutom de fyra avlida skadades ytterligare ett antal personer när två pistolbeväpnade män kom till kyrkan i Likoni, nära staden Mombasa, och började skjuta i söndags. Männen flydde sedan till fots innan polisen kom fram. al-Shabab islamisterna misstänks för dådet. Dagen 140325. BBC 140323.

  Familjen Sham tillbaka med tillstånd att stanna. Efter lång väntan och flera återvändsgränder har familjen Sham från Pakistan fått uppehållstillstånd i Sverige. Nu är Catherine Sham på arbetet i Fellingsbro och döttrarna åter i skolan. "Vi känner oss trygga här och detta är vårt hem. Nu kan vi slappna av", säger hon. Dagen 140326.

  Nu ska "hatarna" kartläggas. Attackerna mot troende människor och religiösa byggnader i Sverige oroar regeringen. Nu har Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) fått i uppdrag att kartlägga främlingsfientliga och andra intoleranta handlingar. Dagen 140404.
  "Antisemitism är något annat än religiöst hat." Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska församlingen i Stockholm, välkomnar granskningen, men erkänner samtidigt att hon inte har så stora förväntningar. "Jag hoppas att det inte bara blir en till gullig utredning." Dagen 140404.

  Emmanuel Luther Ratiq: Jesu död, hopp - och stötesten. Inför påsken finns det anledning att påminna om vilken viktig roll Jesu död och uppståndelse har i den kristna tron - och hur våra muslimska bröder ser på saken. För muslimer är Jesus död en stötesten och en stor förolämpning. Dagen 140411.

  Stefan Attefall: Religiösa rättigheter har svårt att få fäste. Migrationsverket förstår inte alltid religion. Det sa Stefan Attefall i ett samtal om kristnas situation i världen. "Svenskar har blivit religiösa analfabeter. Det präglar inte bara det vardagliga samtalet utan långt in i regeringskansliet och utrikesförvaltningen. Det är en av de stora utmaningar vi har, vi måste få till stånd en förändring. Det görs många bra saker, men inte tillräckligt." Dagen 140411.

  Brödraskapets ledare döms till döden. En egyptisk domstol dömer 683 påstådda islamister och anhängare till Muslimska brödraskapet till döden. En egyptisk domstol dömer 683 påstådda islamister och anhängare till Muslimska brödraskapet till döden. Samtidigt upphäver domstolen 492 av de 529 dödsdomar som utfärdades vid en annan, mycket kritiserad, rättegång i mars. Bland de dödsdömda finns Muhammad Badie, Muslimska brödraskapets högste ledare. Enligt Amnesty International har minst 1.400 människor dött till följd av våldet sedan i somras. Brödraskapet har terrorstämplats och myndigheterna hävdar att den ligger bakom ett flertal terrorattacker som genomförts. Dagens Nyheter 140428.

  Kaldeisk patriark: Irak töms på kristna. Den kristna befolkningen i Irak understiger 400 000. Och allt fler flyr från landet. Nu slår den katolske kaldeiske patriarken av Bagdad larm. Iraks en gång så stolta kristna befolkning, som tidigare varit uppe i en miljon sett över hela landet, är i dag en spillra. Och värre kommer det att bli, enligt patriarken. "Kyrkan står inför en katastrof om utvecklingen fortsätter, menar Sako som ser den kristna befolkningen minska för varje dag som går." Som förklaringar till att kristna tvingas att fly nämner Sako det allt sämre säkerhetsläget i Irak, den tilltagande religiösa extremismen och dödshot som riktas mot kristna. Dagen 140429.

  Brunei inför sharialagar. Från och med i morgon börjar sharialagar införas i sultanatet Brunei. I den första fasen kommer straffen att bli böter eller fängelse. Men senare införs amputationer, stening till döds, offentliga spöstraff och avrättningar. Omkring 20 procent av befolkningen i Brunei är inte muslimer utan kristna eller buddister men sharialagen omfattar alla som bor i landet. Sveriges Radio 140430.

  Krigets varböld kommer spricka. Dödandet och ödeläggelsen i Syrien är inne på sitt fjärde år. Alf Svensson har besökt ett flyktingläger i Jordanien och känner förtvivlan och hopplöshet. I flyktinglägret bor 130.000 medmänniskor. Våra systrar och bröder! Dagen 140507.

  I dessa länder utsätts kristna för mest våld. Nigeria, Syrien och Egypten. De är länderna som toppar Open Doors lista över de länder där kristna utsätts för mest våld på grund av sin tro. "Islamisk extremism, stamfejder och organiserad korruption är de främsta drivkrafterna," säger Frans Veerman, direktor för World Watch Research team. Dagen 140507.

  Désirée Pethrus (KD): Lagförslag om giftermål för nioåringar måste stoppas. EU har möjlighet att agera med påtryckningar inom ramen för det nyligen instiftade partner-samarbete med Irak. Om parlamentet godkänner lagen betyder det bland annat att våldtäkt inom äktenskapet legaliseras, äktenskapsåldern sänks till 15 år för pojkar respektive 9 för flickor och kvinnans arvsrätt begränsas. Det vore ett oerhört bakslag för Iraks demokrati­utveckling. Dagen 140507.

  Saudiarabisk aktivist dømt til 1.000 piskeslag. En saudiarabisk menneskerettsaktivist er dømt til 1.000 piskeslag og ti år i fengsel etter å ha blitt kjent skyldig i å ha krenket islam. Raif Badawi er en av grunnleggerne av Free Saudi Liberals. Han ble tiltalt for å ha kritisert det religiøse politiet og for å ta til orde for religiøs liberalisering. Dagen 140508.

  Fängelse för 126 islamister. En domstol i Egypten har dömt 126 medlemmar av Muslimska brödraskapet till tio års fängelse vardera, rapporterar statlig egyptisk tv. Svenska Dagbladet 140518.

  Libanons val av kristen president - som gjort för intriger. Landets premiärminister ska enligt konstitutionen vara en muslimsk sunnit, parlamentets talman shiamuslim och landets president ska komma från landets största kristna grupp, maroniterna. Det är landets parlament som ska utse president genom en omröstning. En kandidat måste få två tredjedels majoritet av rösterna, och minst 76 av de 128 ledamöterna måste vara på plats. De har försökt fyra gånger, och i dag, torsdag, samlas de för femte gången. Misslyckas de kommer Libanon troligtvis stå utan president från och med nästa vecka. Dagen 140522.

  Birgitta Almebys mördare är fortfarande fri. För snart 18 månader sedan mördades missionären Birgitta­ Almeby utanför sitt hem i Pakistan. ­Dagen har träffat några av hennes­ nära vänner och medarbetare i Lahore,­ som fortfarande har stora frågetecken kring hur vården sköttes, men också kring hela rättsprocessen. Dagen 140522.

  Kvinna hade för många jobb - utvisas. En kvinna från Uppsala som bott i Sverige i 13 år utvisas på tisdagen. Migrationsdomstolen anser att hon borde ha haft ett jobb, inte två, under perioden innan hennes ansökan om arbetstillstånd. Enligt hennes systerdotter innebär det en dödsdom att överlämnas till polisen i hemlandet efter att ha sökt asyl i Sverige. Kommmentar: Upprörande av Migrationsdomstolen. Sådana beslut skapar förakt för Migrationsverket och dess beslutsfattande. UNT 140603.

  Egypten: Tio islamister dödsdömda. Dödsdomar har utfärdats i Egypten mot tio anhängare till Muslimska brödraskapet. Väntade domar mot rörelsens ledare har däremot skjutits upp. Dagen 140610.

  Konvertitfall prövas på nytt i Europadomstolen. Europadomstolens stora kammare har beslutat att ta upp ett asylmål till prövning. Målet rör en iranier som konverterat från islam till kristendom i Sverige. Europadomstolens stora kammare, Grand Chamber, tar endast upp ett tiotal fall om året. 17 domare från 17 olika länder deltar och kan agera på tre olika sätt; dela majoritetens slutsats och motivering, dela majoritetens slutsats, men ha en egen motivering eller ha en skiljaktig slutsats och motivering. Dagen 140611.

  Efter SKR:s besök: UD satsar på religionsfriheten. Situationen för religiösa minoriteter är akut. Det anser bland annat Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet som i torsdags tågade upp till UD. Nu har UD lovat att ta fram en handlingsplan för att dra sitt strå till stacken. Dagen 140612.

  Kristen ansågs kunna hålla sin tro hemlig. Europadomstolen för mänskliga rättigheter kommer att överpröva sitt eget beslut att inte klandra svenska myndigheter för deras beslut att utvisa en iransk man som konverterat till kristendom i Sverige. Världen idag 140613.

  ISIS makes Mosul's Christians pay $250 poll tax amid economic hardships. ISIS is forcing Christians in Mosul to pay the jizya tax for non-Muslims. The militant group has imposed a minimum payment of $250 on Christians in the city, according to Salama Al Khafaji, a member of the Council of the High Commission for Human Rights in Iraq. The AINA news agency posted another disturbing report to its site of people in Mosul and other ISIS-controlled areas being forced to send their unmarried women to "jihad by sex". The report included an image of the original decree in Arabic in which ISIS threatens punishment for those who do not obey their order. "Therefore we request that the people of this state offer their unmarried women so that they can fulfill their duty of jihad by sex to their brotherly mujahideen. Failure to comply with this mandate will result in enforcing the laws of Sharia upon them." Christian Today 140623.

  Han dödshotas för sin hårda kritik av islam. Hans hårda attacker på islam har fått stor uppmärksamhet. Idag lever därför den egyptiske tv-prästen Zakaria Botros under dödshot. Nu har han åter varit på besök i Sverige. "Det finns moderata muslimer, det finns fredliga muslimer, och det finns terrorister. Moderata muslimer är inte sant religiösa. När de följer Koranen blir de terrorister. Det finns de kristna i Egypten som blir rädda av mitt program och säger att jag ska sluta. Men jag vill att islam ska exponeras. Och det kommer jag arbeta för tills jag dör." Dagen 140624.

  Christian Convert Running for His Life in Afghanistan. His brother-in-law Ibrahim is hunting him to kill him. He recently offered a reporter $20,000 to tell him where Josef was hiding. The evangelical group Open Doors reports that 100 million Christians worldwide today face interrogation, arrest, torture, and/or death because of their religious convictions. While 30 percent of the world's population identifies as Christian, 80 percent of all religious discrimination is directed at believers. Christian Headlines 140625.

  Eva Christina Nilsson, generalsekreterare, Svenska missionsrådet och Katherine Cash, rådgivare religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet: Religionsfriheten på agendan. Sverige bör göra mer för att vända den negativa utvecklingen för religions- och övertygelsefriheten internationellt. Dagen 140627.

  Kristen stad töms - tusentals på flykt. Tiotusentals kristna flyr nu staden Qaraqosh i Irak när jihadistiska Isis avancerar. "Hela staden är ödelagd. Kristna flyr och saknar det väsentliga för livet", säger Adris Hanna, katolsk präst i Stockholm som står i kontakt med närstående i området. Världen idag 140627.

  Nuri Kino: "Bryr sig Almedalen om etnoreligiös rensning?" En etnoreligiös rensning i Syrien och Irak håller på att eskalera och tiotusentals flyr, däribland många kristna. "Människor, kristna och andra minoriteter, förföljs, förtrycks, trakasseras och dödas. Varför? För att de inte föddes till muslimer. Våldtäkter, kidnappningar och mord hör till deras vardag. Hur länge ska man i Sverige och övriga världen stoppa huvudena i sanden och låtsas som att detta inte händer för att man inte vill bli utpekad som islamofob?" Världen idag 140629.

  Sträng islamisk stat utropad. På söndagskvällen firade anhängare till jihadistgruppen Isis proklamationen av ett kalifat, en egen stat baserad på en extremt sträng tolkning av islamisk lag. Isis ledare, Abu Bakr al-Baghdadi, utnämns till kalifatets ledare. I inspelningen kräver rebellerna att alla muslimer "svär trohet" till den nya ledaren och "tar avstånd från demokrati och annat skräp från väst". I samband med proklamationen skriver gruppen också att den byter namn från Islamiska staten i Irak och Syrien, Isis, till Islamiska staten. Kalifatet täcker stora områden i både Irak och Syrien. Enligt uttalandet på söndagskvällen vajar kalifatets flagga från Aleppo i nordvästra Syrien till Diyalaprovinsen i östra Irak.Det har länge varit känt att gruppen, liksom andra jihadistiska grupper, strävat efter att upprätta en stat. Världen idag 140630.

  Mona Walter: Mer än en myt, Erik Ullenhag! Erik Ullenhag uppvisar tecken på naivitet och okunnighet om islam som lära, religion och politisk ideologi. I islams namn har jag blivit hotad, till och med mordhotad, bespottad och attackerad. Islams förespråkare ringer på min ytterdörr eller bevakar min lägenhet från bilar parkerade på gatan. Inte bara för jag lämnade islam, utan för att jag offentligt vågar stå upp för sanningen och tala om för allmänheten vad islam egentligen innebär. Jag är född och uppvuxen i Somalia, och var då muslim själv. När jag sedan kom till Sverige för 20 år sedan, var det naturligt för mig att då söka mig till en muslimsk församling, för att känna en tillhörighet och gemenskap. Det var först när jag kom till Sverige som islams rätta ansikte visades för mig.
  Ullenhag skriver: "Islam och muslimer ses som ett hot. Rena myter sprids om hur muslimer har som plan att ta över Europa och skapa ett ’Eurabia’, bland annat genom att föda många barn." Men det var just det som jag själv hörde imamerna predika i Göteborgs moskéer. Det är ingen myt, Erik Ullenhag! Imamerna talade om för oss att vi inte skulle beblanda oss med kaffersamhället (det vill säga det svenska), att vi skulle föda så många barn vi kunde och få så många släktingar som möjligt att flytta hit just med det uttalade målet att islamisera Sverige. Inte med vapen, utan genom barnafödande och invandring bli landets majoritet. Och samma uttalade strategi har man i samtliga västländer.
  Muhammed lärde att män får våldta och gifta sig med flickor i förpuberteten (65:4), att icke-muslimer skall korsfästas och amputeras (8:12, 47:4) samt halshuggas (8:12, 47:4), att den troende som dödar ickemuslimer blir belönade i paradiset (9:111), att icke-muslimer skall kallas svin och apor (5:60, 7:166, 16:106), att ickemuslimer är vidriga varelser som inte förtjänar någon nåd (98:6), för islams skull skall man utpressa icke-muslimer (9:29), och detta för att bara ge några få exempel bland många andra. Dagen 140717.
  Martin Nihlgård, rektor på Sundsgårdens folkhögskola: Svartmåla inte muslimsk tro. Mona Walter gör gemensam sak med nyfascister genom sitt sätt att beskriva islam. Det hävdar Martin Nihlgård som istället ser med respekt på muslimers trosutövning. "Jag har under mina studier i islamologi och under mitt tidigare arbete som rektor för det muslimska studieförbundet Ibn Rushd mött något helt annat än det som Mona Walter menar är islam. Jag har fördjupat min tro i mötet med den muslimska mystiken. " Dagen 140718.
  Claes-Göran Bergstrand: Våga missionera bland muslimer. Muslimerna i Sverige blir allt fler. Kristnas kallelse är att välkomna och hjälpa, men även att vittna om den kristna tron. Kristna har ändrat synen på islam och muslimsk tro över tid. Man har blivit mer förstående och menar att vi ber till samma Gud. Visst, vi har gemensamma rötter i Abraham genom halvbröderna Ismael och Isak, men något gick snett för Ismaels ättlingar - det arabiska folket. Fråga en före detta muslim som mött Jesus och blivit kristen. Jag har träffat flera under årens lopp och deras vittnesbörd är tydligt - Allah kan inte vara samma Gud som Bibelns Gud. Det mest centrala i den kristna gudsbilden skiljer sig helt från hur Koranen beskriver Allah. Två gånger säger Gud om Jesus i Bibeln: "Denne är min son, den Älskade." Och Paulus skriver: "Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader." I Koranen står det: "Otrogna är de, som säga; ’Gud är förvisso Kristus Marias son’, ty Kristus sade: ’Israel barn, dyrken Gud, min och eder Herre!’" Och, "Säg: Gud är en, Gud, den Evige; Ej har han fött och ej är han född, och ingen är hans like." Muhammed säger: "Om Förbarmaren hade en son, skulle jag vara den förste att dyrka honom." Alltså tror inte en muslim att Allah kan ha en son. Det är hädelse och Allah står över en sådan gudsbild. Det är naiva kristna som hävdar att Allah och Bibelns Gud är av samma väsen. Dagen 140717.
  Christina Fahmi, Kairo: Mona Valter säger sanningen om islam. Trots att Martin Nihlgård uppger sig ha studerat islamologi, verkar han inte ha någon kunskap om hur det är att leva i ett muslimskt samhälle, under islamiska lagar. 1,3 miljarder muslimer saknar frihet att lämna sin religion. I länder där islam är majoritetsreligion är det förbjudet och förenat med livsfara att bli ateist, eller att konvertera till en annan religion. Icke-muslimer behandlas som andraklassens medborgare och en konvertit från islam har ingen rätt att existera. Dagen 140724.

  Hotet: Alla kvinnor ska könsstympas. Enligt FN har den militanta gruppen Islamiska staten, Is, tidigare Isis, beordrat att alla flickor och kvinnor i Mosul i norra Irak ska genomgå könsstympning, uppger Reuters. Den fatwa, ett så kallat religiöst påbud, som utfärdats av de sunnimuslimska extremisterna skulle kunna drabba fyra miljoner kvinnor och flickor, säger FN-samordnaren Jacqueline Badcock till reportrar i Genève, via videolänk från Arbil. Enligt Badcock gäller fatwan kvinnor i åldern 11 till 46. En talesperson för FN i Genève säger att man arbetar med att försöka reda ut sanningshalten i påståendena, skriver TT. Is intog Mosul, Iraks näst största stad, i juni och har sedan dess tagit över delar av nordvästra Irak. Majoriteten av invånarna i Mosul är sunnimuslimer, och terrororganisationen har en extremt sträng tolkning av islam som den har drivit igenom med mycket brutala metoder där den ryckt fram. Efter att gruppen tagit kontrollen över staden beordrade man kristna invånare i Mosul att konvertera till islam, betala skatt eller att dö. Ultimatumet har fått de kristna att fly sina hem i staden. avt 140724.

  Per Ewert, Tuve Skånberg: Våldets ideologi möts fortfarande av tystnad. Ur en förment upplyst värld har rest sig militanta islamistiska grupper i Irak och Syrien som beslutsamt driver igenom sin ideologi att icke-muslimer ska omvända sig, betala "straffskatt", landsförvisas eller dö. Och på Gazaremsan fortsätter Hamas förkunna att de kommer att fortsätta strida till den dag då den judiska staten har förintats. Det våldsamma hat som drabbar kristna och judar i vår tid är inte väsensskilt annorlunda än det som drabbade armenierna under första världskriget eller judarna under det andra. Den stora tragedin just nu är att de ideologier och regimer som idag förespråkar exakt samma sak möts med samma tystnad som Sverige uppvisade före och under andra världskriget, och över vilken vi idag känner djup, rättmätig skam. Hemmets Vän 140731.

  USA larmar om hotad religionsfrihet. I modern tid har aldrig så många flytt på grund av sin tro som under 2013. Det rapporterar det amerikanska utrikesdepartementet. Nordkorea, fiende till USA, och Saudiarabien, nära allierad, toppar som vanligt listan eftersom det i båda länderna i praktiken inte existerar någon form av religionsfrihet. Rapporten uppmärksammar också att regimerna i de forna sovjetrepublikerna i Centralasien utövar ett systematiskt förtryck. I Tadzjikistan får inte någon under 18 år delta i religiösa aktiviteter. I Turkmenistan förföljs, fängslas och torteras Jehovas vittnen och kristna. I Uzbekistan beräknas över 10 000 personer vara fängslade anklagade för religiös extremism. I Kina förekommer fängslande och förföljelse av kristna som är engagerade i de oregistrerade kyrkorna. Dessutom är buddhister i Tibet och de som tillhör rörelsen Falun Gong utsatta. Extrema islamistiska rörelser utgjorde under 2013 ett stort hot mot kristna, mer moderata muslimer och muslimer som tillhör minoritetsgrupper. I Nigeria har Boko Haram dödat mer än 1000 personer bara det senaste året. Rapporten lyfter även fram extrema buddhistiska och hinduiska grupper. I det buddhistiska Sri Lanka attackerar nationalistiska grupper både kristna och muslimer. Hindunationalister i Indien förföljer kristna och muslimer. Dagen 140731.

  Imamer i Kamerun står upp mot Boko Haram. "Boko Halal", som betyder "bildning är tillåten", har blivit kamerunska imamers slagord och svar på extremistgruppen Boko Harams våldskampanjer. Boko Haram, som ungefär betyder "västerländsk utbildning förbjuden" på det lokala språket haussa, säger sig vilja slå mot alla former av västerländskt inflytande, däribland skolor. Omkring 24 procent av Kameruns 21 miljoner invånare är muslimer, varav en majoritet bor i den norra delen av landet, på gränsen till Nigeria. I fem år har den islamistiska militanta gruppen Boko Haram fört en väpnad kamp mot Nigerias regering för en självständig islamisk stat och omkring 12 000 personer har dödats, enligt officiella uppgifter. Ahmadou Moustapha, en muslimsk ledare i norra Kamerun, säger att det är tydligt att Boko Haram rekryterar unga muslimer i regionen. "De kommer hit och för bort unga människor. De vilseleder dem med sitt hatiska budskap," säger Ahmadou Moustapha. Fria Tidningar 140807.

  "Det är barmhärtigt att döda människor i islams namn". Hot mot Sverige direktsändes i arabisk kristen tv-kanal. Ett videoklipp där en muslim ringer in till en kristen arabisk tv-kanal och häver ur sig hot mot Sverige har fått stor spridning, både i sociala medier, men även etablerade medier har uppmärksammat incidenten. "Till sista dagen i våra liv ska vi kriga mot Sverige och hela Europa," säger mannen som ringer in till tv-kanalen al Hayat. Vet du vem det var som ringde in? "Nej, det är omöjligt att veta. Det är ett liveinspelat program och människor kan ringa in från hela världen. Vi kunde se vilket nummer som användes, men kan inte verifiera vem som var i andra änden." Men ni vet att samtalet kom från Sverige? "Ja, absolut." Dagen 140814. Dagen 140814.

  Asylsökande misshandlades för att han var kristen. Offret fick föras bort i ambulans. Misstänkt hatbrott ligger bakom. "Det är en muslim som har gett sig på en kristen". NA 140815. Nyheter24.se

  Jacob Rudolfsson: Kristet lidande tydliggör cynism. Tyvärr är det inte ovanligt att Mellanösterns kristna ofta behandlas styvmoderligt och cyniskt i Väst. På tio år har Iraks kristna befolkning minska från 1,2 miljoner till omkring 100 000. Under samma tid har över 1 270 av hans (Canon Andrew White, kyrkoherde i Iraks enda anglikanska kyrka) församlingsmedlemmar dödats. På sin facebooksida den 9 augusti skriver han "omfattningen av förföljelsen här i Irak kan inte beskrivas. Massakrerna, korsfästelserna, våldtäkterna. Den mest fasansfulla massakern av oskyldiga sedan Förintelsen." Min vän Nina Shea, vid det Washingtonbaserade Hudson Institute Centre for Religious Freedom, har beskrivit terrorn när kristna flydde Mosul: "IS tog de kristnas hus och bilarna de körde när de lämnade staden. De tog allas pengar. En gammal kvinna hade med sig sina livsbesparingar på 40 000 dollar. Hon frågade om hon fick behålla 100 dollar, men terroristerna sa nej. De tog vigselringar och högg av de fingrar som de inte kunde få ringarna av." Dagen 140820.

  IS ställer krav i avrättningsvideo. I en brutal video där en amerikansk journalist förefaller halshuggas, kräver Islamiska staten (IS) att USA avbryter sina luftangrepp i Irak, annars står ytterligare en journalist på tur. Ett krav som snarare fungerar som propaganda inför de egna, enligt en expert. SvD 140820.
  Obama i tal: "Hela världen är chockad". President Barack Obama fördömde halshuggningen av journalisten James Foley i hårdast tänkbara ordalag. Hela världen är chockad, framhöll Obama. SvD 140820.

  Ledarskribent: "Islamismen Sveriges dödligaste ideologi". Islamismen är den dödligaste av alla ideologier vi har i Sverige. Det säger Per Gudmundson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, till Världen idag. Och han förvånas över svenska politikers sena uppvaknande över svenska terroristresor. När Säpo i förra veckan öppet medgav att svenskar strider som jihadister var det ingen nyhet. Redan när den Islamiska staten (IS) grundades hösten 2006 var svenskar inblandade. Det menar Per Gudmundson och nämner svenskmarockanen Mohammed Moumou. När han stupade 2008 var han IS andreman och känd som "emir över norra Irak", skriver han i Svenska Dagbladet. Som ett annat exempel nämner Per Gudmundson svensktunisiern Makram Mejri. Denne ska ha tagit värvning i IS vintern 2006-2007 och stupat i ett självmordsdåd hösten 2010. Världen idag 140820.

  Åtal för hets mot folkgrupp "inskränker yttrandefriheten". En man skrev på Facebook att "det är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen" efter att ha blivit väckt av ett muslimskt bönemöte. Nu kritiseras Nyköpings åklagarmyndighet för att mannen åtalas för hets mot folkgrupp. "En inskränkning i yttrandefriheten," säger Mårten Schultz, professor i civilrätt. SvD 140825.

  Per Jönsson: Arabiska halvön ett explosivt kraftfält. Saudiarabien är oljerikast i världen, geografiskt centrum för islam och har ett närmast medeltida styrelseskick. Ihop med växande såväl militanta som liberala krafter gör detta Gulfen till en krutdurk som när som helst kan explodera, menar SvD:s Bitte Hammargren i en ny bok. SvD 140828.

  Raphael Israeli, professor i muslimsk historia i Jerusalem: Dagens islamistiska rörelser bottnar i två misslyckanden, Sexdagarskriget och Sovjetunionens kollaps. Efter sexdagarskriget började allt fler ifrågasätta nationalismen, och folk började leta efter något annat. Det man kände till bäst var islam. I dag finns det en uppsjö av militanta extremistgrupper, Boko Haram, al Shabaab, talibanerna, al Qaida och mest i fokus just nu, Islamiska staten (IS). Målet för de sunnimuslimska grupperna är att återupprätta ett kalifat, ett muslimskt styre, utan de nuvarande nationsgränserna. Det är vad IS försöker göra i Irak och Syrien, och det är vad talibanerna gjorde i Afghanistan innan USA störtade deras regim. Dagen 140828.

  US Government Sues City That Refuses to Welcome Muslim Worship Center. The U.S. government sued a small Minneapolis suburb on Wednesday, accusing it of religious discrimination after local leaders denied a Muslim group the right to open a center in the municipality. The Justice Department filed a complaint in U.S. District Court in Minneapolis against St. Anthony Village, where council members voted 4-1 in 2012 to deny a request by the Abu Huraira Islamic Center to create a place of worship in the basement of the St. Anthony Business Center. "Religious freedom is one of our most cherished rights, and there are few aspects of that right more central than the ability of communities to establish places for collective worship," Molly Moran, acting assistant attorney general for the Civil Rights Division, said in a statement. The complaint argues the municipality treated the group's application for a conditional use permit on less than equal terms than other, non-religious, conditional use permits for assembly. Charisma 140828. Kommentar: I många muslimska länder är det landets regim som inte ger tillstånd till kristna att bygga en kyrka.

  Sveriges interreligiösa råd riktar skarp kritik mot IS attacker i Irak. I ett uttalande på lördagen fördömer Sveriges interreligiösa råd Islamiska staten, IS, agerande i Irak. "Vi tar skarpt avstånd från den förföljelse av kristna, muslimska, och andra religiösa minoriteter som yazidierna, baha´i, mandéer , med flera samt de etniska minoriteterna utsätts för. Vi kräver handling av de internationella organisationerna", säger man i uttalandet. Dagen 140831.

  Ett par tusen på stödgala för Iraks och Syriens kristna. Ett par tusen personer fyllde Folkets park i Norrköping i helgen när bland andra Carola intog scenen under en insamlingsgala för förföljda kristna i Irak och Syrien. Förhoppningen är att galan och kommande dagars insamlingar ska dra in 500 000 kronor som ska gå till kristna som har flytt jihadistgruppen Islamiska statens (IS) härjningar i norra Irak och Syrien. Världen idag 140901.

  Sameh Egyptson, islamolog och religionsforskare vid Lunds universitet: Ta avstånd från Koranens våld. Min vädjan till muslimska systrar och bröder som lever i fria demokratiska länder, där religions- och tankefrihet är en självklar sak, är följande: Protestera gärna mot IS brutala framfart i religionens namn, men ta också tydlig ställning i fråga om de verser i Koranen och profetens tradition som uppmanar till krig och våld. Den traditionella bokstavstolkning som i dag används av de flesta myndigheter och predikanter i den muslimska världen bidrar till att legitimera IS och jihadisternas framfart och är därmed ett brott mot mänskligheten. Dagen 140917.

  Långa fängelsestraff för Mursi-anhängare. Egyptisk domstol dömde på torsdagen nära 100 personer till långa fängelsestraff för deras inblandning i de våldsamma protester som har följt alltsedan den islamistiske presidenten Muhammad Mursi störtades i juli förra året. 73 Mursi-anhängare dömdes till 15 års fängelse. Två av de åtalade fick 25 års fängelse. Sedan protesterna inleddes har minst 1 400 människor dödats. Expressen 140925.

  Somaliland önskar svenskt erkännande. Ett erkännande av en palestinsk stat var den nya rödgröna regeringens första utrikespolitiska markering. Ett klokt steg att ta vore att erkänna det demokratiska Somaliland, menar Mikael Torstensson, svensk investerare och rådgivare till regeringen i den afrikanska nationen. Sveriges nya regering har med beskedet om att en palestinsk stat ska erkännas valt att gå före EU och driva en självständig utrikespolitisk linje i frågan, trots att grundläggande folkrättsliga krav för en suverän stat inte är uppfyllda. I Afrika väntar samtidigt den lilla demokratiska nationen Somaliland på internationellt erkännande. Somaliland var tidigare ett brittiskt protektorat, men blev en självständig stat 1960, och erkändes då av 34 nationer, däribland Storbritannien och USA. Landet gick då in i en union med Italienska Somaliland, nuvarande Somalia, med målet att alla de fem länderna och områdena med somalisk befolkning på Afrikas horn skulle ingå i unionen. Målet om en gemensam federal stat fick emellertid ett brutalt slut i en eskalerande konflikt på 1980-talet, när regimen i Mogadishu gick till våldsamt angrepp och bombade Somaliland, med en stor flyktingvåg som följd. Länderna gick sedan helt skilda vägar. Somalia är i dag en nation präglad av anarki och islamistisk extremism, medan Somaliland, som utropade sig som självständig stat 1991, har blivit en fredlig demokrati. Detta är en utveckling som inte välkomnas av de omgivande nationerna, och Somaliland, som ännu inte erkänts av någon nation, behöver stöd från omvärlden. Världen idag 141015.

  Extrem islamism växande orosmoln. Svenskar som reser för att ansluta till våldsamma jihadister, och islamistiska rörelser som uttalat vill växa i Sverige. Det finns tecken som tyder på att en extrem tolkning av islam tilltar i det svenska samhället. Den bekräftade siffran på svenskar som rest för att strida med jihadistgrupper är 85 stycken, men mörkertalet befaras vara mycket stort. Nyligen skickade Rikskriminalpolisen ut ett brev till polisdistrikt i landet där man varnar för en ökad risk för våld från anhängare till terrororganisationen IS även i Sverige. Man manar till aktsamhet med misstänkta personer. Samtidigt rapporteras det om att islamistiska organisationen Hizb ut-Tahrir vill växa i Sverige. Den är uttryck för en mer extrem form av islamism enligt kännare, och i Danmark har rörelsen varit föremål för mycket kritik. Den tidigare Skandinavienledaren dömdes för några år sedan för hets mot folkgrupp och antisemitism, enligt Ekot. Islam i Sverige eller "Svensk Islam", enligt Hizb ut-Tahrir. Världen idag 141017.

  Docent i social­antropologi: Klyftan mellan muslimer och andra kan växa. "De vill utveckla möjligheterna att praktisera islam, så som de ser islam, i Sverige." Så säger Aje Carlbom, docent i social­antropologi, om den moderata islamistiska rörelse som han menar att statsrådet Mehmet Kaplan (MP) tillhör. ""Man bör vara medveten om att Kaplan har sin ideologiska bakgrund i den islamistiska rörelse som de senaste tjugo åren har arbetat på att skaffa sig inflytande i olika politiska sammanhang"." Världen idag 141017.

  Robert Hannah (FP): Dags att erkänna folkmordet 1915. Folkmordet på kristna i Turkiet 1915 kan bli en het fråga för regeringen. I opposition drev både Miljöpartiet och Socialdemokraterna ett erkännande. Nu vill nyvalda folkpartisten Robert Hannah se att de fullföljer löftet. "Jag tror inte att de prioriterar den här frågan tillnärmelsevis så mycket som de prioriterar Palestinafrågan. Men de har dock gett löften, därför försöker jag få dem att agera", säger han. Majoritetsbefolkningen har inte rannsakat sig själva när det gäller behandlingen av de kristna, vilka minskade från 20 procent till fem procent efter folkmordet. Folkmordet 1915 kallas ofta seyfo. Morden skedde på kristna grupper som bland andra assyrier (även kallade syrianer), armenier, pontiska greker i det forna Osmanska riket. Dagen 141022.

  Islamic State Invokes Prophecy to Justify Its Claim to Caliphate. At an Islamic State checkpoint on the southern outskirts of Kirkuk stands a billboard proclaiming, "The Islamic State: A Caliphate in Accordance with the Prophetic Method." The phrase comes from a prophecy attributed to the Prophet Muhammad, who explains how religious authority will become increasingly secular and abusive after his death until the caliphate is restored. "Prophethood will be among you as long as God intends, and then God will take it away if He so wills. Then there will be a caliphate according to the prophetic method. It will be among you as long as God intends, and then God will take it away if He so wills. Then there will be a mordacious monarchy. It will be among you as long as God intends, and then God will take it away if He so wills. Then there will be a tyrannical monarchy. It will be among you as long as God intends, and then God will take it away if He so wills. Then there will be a caliphate in accordance with the prophetic method." Many Sunni jihadists and other apocalypticists have interpreted the Prophet’s silence to mean the caliphate will be restored at the end of time. Among them was al-Qaeda firebrand Anwar al-Awlaki, who believed Muslims would reestablish the caliphate in accordance with the prophetic method after they had finally vanquished the infidels. Awlaki theorized that the "massive air power invented by humanity today" would annihilate any caliphate established before this final victory. The Islamic State is testing that theory today. Brookings 141105.
  Islamic State announces its own currency. Terrorist group plans to reinstate ancient Islamic dinar by minting its own gold, silver and copper coins. he Islamic State has announced that they will start producing their own currency in areas under its control, in an effort to "emancipate itself from the satanic global economic system". Isil which is thought to be the wealthiest terror group in the world - announced on Thursday its plans to reinstate an ancient Islamic dinar currency using gold and silver coins in a move "purely dedicated to God" . The currency, based on the original dinar coins used during the Caliphate of Uthman in 634 CE, will include seven minted coins: two gold, three silver and two copper. On one of the gold coins with be a symbol of seven wheat stalks and on the other a world map. The silver coin had three different denominations: one symbolised with a spear and shield, another with a white minaret of Damascus and a third with the al-Aqsa mosque - one of the holiest sites in Islam. For the copper currency, one coin has a crescent while another more valuable coin has a palm tree. While the highest value gold coin will be worth about $694, its lowest-denomination copper coin will be just seven cents. Isil is thought to make as much as £2 million a day from the oil refineries under its control in Syria and Iraq, as well as receiving funding from supporters in the Gulf. They are thought to earn up to £5 million a month through extortion of local businesses as well as millions from selling off looted artefacts. The Telegraph 141114.

  Egypten: Sista kritiska rösterna tystas. Egypten blir ett tystare land från och med den 11 november. Då har den sittande regimen tystat alla de organisationer som sysslar med mänskliga rättigheter. Dessa kan ses som de sista som har stått för något slags avvikande mening i ett land som allt mer börjar likna en diktatur - igen. Det handlar inte bara om organisationer som sysslar med mänskliga rättigheter utan om alla icke-statliga sammanslutningar (NGO, non governmental organizations). Men de NGO som sticker ut är just grupper som försöker värna om de demokratiska värdena och de mänskliga rättigheterna. Det är dem regimen vill åt. Enligt Amnesty International lägger regimen nu sista handen vid ett projekt som har pågått ett år nu med att tysta alla avvikande åsikter och tysta Egyptens sista existerande oppositionsröster. svt 141110.

  Marcus Birro mordhotad på Twitter. Efter ett uttalande på Twitter där han säger att islam är inblandat i merparten av världens religiösa terrorism har Marcus Birro översköljts av kritik och fått mordhot. Nu meddelar han att han tar time-out och flyr landet. På Twitter, har han kommenterat den senaste tidens händelseutveckling och sedan skrivit: "Vad har den största delen av världens religiösa terrorism gemensamt? Islam. Fakta". Dagen 141111.
  Marcus Birros Blogg.
  "Det har varit mordhot av olika grader". "Det har varit illa, men nu känns det lite bättre." Det säger Marcus Birro till Världen idag på tisdagen, efter en helg då hans twitter om islam utlöst en våg av både hat och hejarop i sociala medier. "Det har varit mordhot av olika grader, och sådana perverterade mejl som att "'slam är fredens religion, din j**e'", säger han från Milano, dit han åkt för att komma undan drevet för några dagar. Världen idag 141111.
  Lukas Berggren: "Det goda hatet" mot Marcus Birro. En tweet räckte. För att dra igång en storm av hat mot Marcus Birro. Vad var det då han skrev? "Köper inte snacket om att 'religioner' är farliga. Vad har den största delen av världens religiösa terrorism gemensamt? Islam. Fakta." Låt oss lämna sanningshalten i tweeten därhän, även om jag menar att han har rätt. Men frågan är större än så. Även om han skulle ha skrivit något som inte stämmer med fakta är reaktionerna obegripliga. I sitt hat och i sina hot. Världen idag 141111.

  Islamistgrupper bakom ökning av terrorism. Terrorismen ökar dramatiskt i världen.Enligt en ny rapport dog 60 procent fler i terrorattacker under 2013 jämfört med 2012.Det är främst muslimska terrorgrupper som står bakom våldsvågen. Boko Haram, al-Qaida, talibanerna och Islamiska staten (IS). När antalet döda i terrorattacker i världen räknas samman visar det sig att dessa fyra grupper tillsammans ligger bakom 66 procent av dödsoffren. Det framkommer i en rapport från Institutet för ekonomi och fred, en ansedd organisation med huvudkontor i Sydney som bland annat bedriver konfliktforskning. Rapporten bygger på en amerikansk databas som samlar in uppgifter om terrorattacker i hela världen. Rapporten ger en dyster bild av utvecklingen. Terrorismen har inte bara ökat de senaste åren utan även på lång sikt. År 2000 dog 3?361 på grund av terrorism, 2013 dödades 17??958. Själva ökningen är dock koncentrerad till ett fåtal områden. Hårdast drabbat av terrorism är Irak, som står för mer än en tredjedel av alla terroroffer i världen. Terrorismen ökar också i Afghanistan, där talibanerna under 2013 tog på sig ett stort antal självmordsdåd. Trea på listan är Pakistan, där shiamuslimer och kristna ofta är målen för attackerna. En tydlig utveckling är att terrorgrupperna själva i hög utsträckning motiveras av religion. Det gäller inte alla, i Indien är det till exempel maoister som dödar flest, men i rapporten poängteras att de dödligaste terrorgrupperna kan kopplas till wahhabitiska tolkningar av islam. Wahhabism är den inriktning av sunniislam som vill återvända till det levnadssätt som man anser att Muhammed förespråkade. Dagen 141119.

  Lukas Berggren: Religionskritik är nödvändig. Frågan om religionskritik har varit i luften de senaste veckorna. Det började med att Marcus Birro twittrade följande: "Köper inte snacket om att 'religioner' är farliga. Vad har den största delen av världens religiösa terrorism gemensamt? Islam. Fakta." Reaktionerna lät inte vänta på sig. Många av det hotfullare slaget. Det är väsentligt att varje demokratiskt samhälle, med grundlagsskyddad religionsfrihet, också tillåter religionskritik. Som kristna måste vi tåla att vår tro, våra värderingar och våra handlingar blir kritiserade. På samma sätt bör vi förvänta oss att muslimer och andra tål att bli kritiserade. Det är nämligen så en demokrati fungerar. Det är ett märkligt faktum att samma folk som applåderar när kristen tro ifrågasätts (vilket är helt i sin ordning) blir upprörda när någon ifrågasätter islam. Religionskritik innebär väl att vi får lov att kritisera alla religioner, inte enbart en av dem? Världen idag 141127.

  Johan Lundell: 22 jihad-attacker varje dag. Under november månad 2014 genomförde muslimska jihadister 664 (!!) terrorattacker i 14 länder. I Irak dödades nästan 1?500 personer i allt som allt 233 terrorattacker, främst av Islamiska staten som tillsammans med al-Nusra dessutom dödade mer än 500 i Syrien. I Nigeria och Kamerun mördade Boko Haram knappt 800 personer i 28 attacker. I Yemen dödades nästan 400 människor vid 37 al-Qaida-attacker. Drygt 500 personer dödades vid islamistiska attacker i Afghanistan. Talibaner låg bakom 91 procent av attackerna och Haqqani-nätverket med mujahedinsoldater 8 procent. I Egypten orsakade Ansar Beit al-Maqdis fem dödsfall. Al-Shabab låg bakom nästan 40 attacker som dödade 50 personer i Kenya och 200 i Somalia. Nästan 150 personer, mest civila, dödades vid 35 attacker, främst av talibaner, i Pakistan. Abu Sayyaf och Bangsamoro Islamic Freedom Fighters dödade 26 personer vid nio attacker i Filippinerna. Libyska Ansar al-Shariah dödade 39 personer vid tolv attacker. Dessutom har Indiska Lashkar-e-Taiba, Mujao i Niger och pakistanska Jamaat-e-Ahrar också utfört islamistiska attacker med dödlig utgång. Till dessa siffror ska dessutom läggas 935 jihadister som dödats vid attentaten och striderna. Denna uppräkning handlade alltså om verifierade terrordåd (hur stort är mörkertalet?) under en enda månad, november 2014. Allt som allt dog 5.042 personer i jihadvåldet. Världen idag 141217.

  Emmanuel Luther Ratiq, religionsforskare och journalist från Pakistan som flydde till Sverige 1994: Jesu tillkomst är helt unik. Det är Jesu Kristi unika födelse som gör det möjligt för alla kristna att hävda att det med Jesus, och enbart med Jesus, har kommit in en ny ström, en ren kraft som inte kan härledas till det mänskliga. Koranen säger inte bara att den stam i vilken Jesus föddes var "över alla andra släkten" i världen utan också att hans mor utvaldes framför all världens kvinnor. Muhammeds mor Amina utgör inget undantag, inte heller hans respekterade hustrur och älskade döttrar. Jesu moder är, enligt Bibeln och Koranen, välsignad bland kvinnor och utkorad framför all världens kvinnor (Luk 1:42, Sura 3:37). Kära läsare, ställ den viktiga frågan till dig: Vad anser ni om Messias? Är han någon av profeterna eller är han den levande Gudens son, som Petrus bekände honom inför alla andra lärjungarna? Dagen 141219.

  Indonesia: Islamic Extremists Forbid Muslims from Participating in Christmas Celebrations. Islamic extremists are forbidding Muslims to wear Christmas symbols in Indonesia. Christian Today reports the ban also includes swapping Christmas greetings with friends. In response, Nahdlatul ulama, Indonesia’s moderate Muslim organization, has said the ban to even say, "Merry Christmas" to fellow Christians is unlawful. Indonesia is the world’s largest Muslim nation. Earlier this month, Islamic extremists in the Sukaharjo District attacked shopping centers because some shops were selling Christmas-themed goods. The extremists told the shop owners and managers they were not allowed to wear clothing or items related to the Christian celebration of Christmas, according to AsiaNews. Extremists also opposed the display of a Christmas tree in the city hall of Jakarta. Also, a Muslim leader has demanded that Indonesian President Joko "Jokowi" Widodo not participate in any Christian celebrations and to make sure that those celebrations are "low-key to not disturb the sensibility of Muslims." Previously, Widodo has said he would be attending a Christmas celebration in Papua. Finally, in Aceh, the mayor issued a law that forbids Muslims from taking part in any Christmas services or events in the province. Christian Headlines 141224.

  Lukas Berggren: Terroristernas motiv är att tysta. Attentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris på onsdagen måste fördömas kraftfullt. 12 personer dödades och många skadades, sedan ett antal gärningsmän rusat in på redaktionen med automatvapen och öppnat eld. Detta under rop som "Allahu Akbar" (Allah är större) och "Vi har hämnats profeten". Terroristernas motiv är lika enkelt som förkastligt: att tysta röster de ogillar. Satirtecknarna på Charlie Hebdo lyckades de tysta genom att avrätta dem. Yttrandefriheten bygger nämligen på just friheten att yttra. Inte på vad andra människor gillar, eller rentav hatar att höra. Pressfriheten bygger på friheten att publicera. Inte på vad människor gillar, eller rentav hatar att läsa. Det finns gränser, absolut. Men vi kan inte låta terrorister fastslå var gränserna går. För det är just precis det de vill. De vill själva rita kartan för vad som ska vara tillåtet och inte. De vill att enbart de åsikter de själva gillar ska få yttras och publiceras. De vill helt enkelt skjuta demokratin i sank. Den här gången gällde det skämtteckningar, men det stannar knappast där. Om terroristerna får bestämma. Världen idag 150107.

  Islam's War on Christians: Worst Yet to Come? From the Middle East to sub-Saharan Africa, Christians are enduring attacks for their faith like never before. "The persecution of Christians is real, it is horrifically violent often, and it is spreading at unprecedented rate in modern times," said Dr. David Curry, president of Open Doors, a group that monitors religious freedom worldwide. Curry said Christians faced the most persecution for their faith in 2014 than any other year in recent history. "We have seen the sharpest jump in violent attacks against Christians in the modern era," he said.Open Doors reports that 4,344 Christians were killed for their faith in 2014 -- double the number in 2013. "These aren't Christians who are collateral damage in a larger war; these are people who are targeted because they chose to worship Jesus and because they want to read a Bible and that's shocking," Curry said. The majority of the deaths last year happened in Nigeria, where kidnappings and murders by the Islamic group Boko Haram killed 2,484 Christians. CBN News 150109.

  "Dådet måste bli en väckarklocka". Terrordådet mot satirtidningen Charlie Hebdo är ett slag mot pressfriheten och måste bli en väckarklocka för media. Det säger norska Dagens chefredaktör Vebjørn Selbekk, som hotades till livet efter att ha publicerat de så kallade muhammedkarikatyrerna i Magazinet 2006. Vebjørn Selbekk ser de människor som mördats på Charlie Hebdo i Paris som "martyrer för pressfriheten i Europa" och hoppas att dådet ska bli en en väckarklocka för journalister och pressfolk över hela världen. "Nu måste vi fortsätta att göra det som terroristerna inte vill att vi ska göra. Och vi ska fortsätta att debattera islam och sätta sökarljuset på religionens problematiska sidor. Slutar vi med det har terroristerna vunnit och det får inte ske." Världen idag 150109.

  Spöstraff för saudisk bloggare. Den saudiske bloggaren Raif Badawi pryglades på fredagen offentligt utanför en moské i staden Jeddah som straff för att han smädat islam på Internet. Saudiarabien tog alltså inte intryck av omfattande internationella protester och vädjanden om nåd, bland annat från USA. Världen idag 150109.
  Wallström: "Medeltida" bestraffning. Sverige protesterade på måndagen mot den offentliga pryglingen av bloggaren Raif Badawi i Saudiarabien. De svenska protesterna i kombination med andra internationella markeringar kan få en effekt, tror Bitte Hammargren, journalist och Mellanösternkännare. "Ja, det tror jag. Det faktum att man sköt upp det andra prygelstraffet mot Raif Badawi är resultatet av internationell kritik på väldigt hög nivå. Utrikesministrar, EU:s talesman och USA har kritiserat det." Hon säger att Saudiarabiens särställning i väst, trots landets repressiva inrikespolitik, beror på oljan. SvD 150119.

  "Vi förblir sanna mot vår demokrati". Efter den senaste veckans terroristdåd i Paris kom staden samman som en man på söndagen. Den franska huvudstaden blev en symbol för frihet, när runt 1,5 miljoner människor gav sig ut på gatorna i det som beskrivs som den största manifestationen i landets historia.
  Det var i onsdags som Frankrike hamnade in i ett nationellt chocktillstånd. Bröderna Saïd och Chérif Kouachi tog sig in på satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris och sköt kallblodigt ihjäl 12 personer. De ropade "allahu akbar!" och förklarade att de hade hämnats profeten. Charlie Hebdos satiriska udd är inte sällan riktad mot religiösa gestalter, bland dem islams profet Muhammed. I torsdags sköts en kvinnlig trafikpolis ihjäl av en man i södra Paris. I fredags gick Amedy Coulibaly, samma man som dagen innan skjutit ihjäl poliskvinnan, in i kosherbutiken Hyper Casher i östra Paris, där många judar brukar handla matvaror på fredagar inför sabbaten. Amedy Coulibaly tog de närvarande i butiken som gisslan. Ett par timmar senare hade han skjutit ihjäl fyra personer. Både bröderna Kouachi och och Amedy Coulibaly dödades av polis på fredagseftermiddagen. Hela Frankrike, och i synnerhet huvudstaden, kunde dra en lättnadens suck, även om rädslan för nya terrordåd fortfarande finns. Totalt dödade de tre terroristerna 17 människor.
  Ett stort antal världsledare slöt upp på Place de la République för att gå längst fram i Parismarschen tillsammans med den franska presidenten François Hollande samt dödsoffrens anhöriga. Några av dignitärerna var Storbritanniens premiärminister David Cameron, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, USA:s justitieminister Eric Holder, Rysslands utrikesminister Sergej Lavror, Norges statsminister Erna Solberg, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och Jordaniens kung Abdullah. Inte långt från Netanyahu gick palestiniernas president Mahmoud Abbas. Från Sverige fanns statsminister Stefan Löfven samt inrikesminister Anders Ygeman på plats. Världen idag 150112.

  Fredrik Malm: "Fritt fram håna kristendom i Sverige, men aldrig islam". "I Sverige skulle Charlie Hebdo aldrig haft en chans. Tvärtom skulle den kvävas i en trång åsiktskorridor. Deras satir om pedofili i katolska kyrkan skulle få glada tillrop, medan satir om våldsbejakande imamer skulle stämplas som islamofobi. Kultursidor och debattprogram skulle mala ned tidningen till stoft. Vänstergrupper skulle kräva bojkott och kanske någon riksdagsledamot skulle slå fast, med ideologisk postmodern hipsterglöd, att 'Du är inte min Charlie'." Expressen 150113.

  Sorgsen satir i nya numret. "Fler personer tågar för oss än som går i kyrkan" utbrister Charlie Hebdo. I det nya numret hyllas de mördade medarbetarna i text och bild, medan terroristerna blir utan jungfrur i himlen. Charlie Hebdo, "den oansvariga tidningen" står det i tidningshuvudet på nummer 1 178, det som publicerades under onsdagen och tog slut i franska tidningskiosker redan på morgonen. SvD 150114.

  Ilskan stor i Paris muslimska kvarter. Paris tömdes blixtsnabbt på det nya numret av Charlie Hebdo på onsdagen. Men medan vissa köade för tidningen i gryningen, var ilskan över Mohammed-karikatyren stor här i Paris muslimska kvarter. "Läget är så känsligt nu, och många muslimer känner sig förolämpade av ännu en karikatyr av Mohammed. Det var klumpigt valt i en stund när hela landet är i gungning." SvD 150114.

  Turkiet censurerar Charlie Hebdo. En turkisk domstol har beslutat att delar av de sajter som publicerat framsidan på senaste numret av Charlie Hebdo ska censureras. Nyligen marscherade landets premiärminister Ahmet Davutoglu till stöd för tidningen. Förra året skärpte Turkiets regering kontrollen över internet. President Recep Tayyip Erdogan undertecknade en ny lag som gör det möjligt för telemyndigheten TIB, som leds av en före detta underrättelsechef, att blockera sajter om det bedöms nödvändigt för "rikets säkerhet, upprättandet av allmän ordning och för att förhindra brott". SvD 150114.

  Al-Qaida tar på sig attacken i Paris. Al-Qaida i Jemen tar nu på sig attacken på Charlie Hebdos redaktion i Paris förra veckan. Det uppger deras ledare i en video, rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt al-Qaida i Jemen var attacken en hämnd för att tidningen förolämpat profeten Muhammed, uppger TT. SvD 150114.

  Johan Gustafsson: Koranens fridsamma del är inte hela sanningen. Både kristna och muslimer vördar Abraham som patriark, men där slutar alla likheter. Koranen består av två (ej kronologiskt uppställda) delar: en del med verser från Muhammeds tid i Mekka och en från hans tid i Medina. I Mekka-delen hittar man de flesta "fridsamma" verserna; Muhammed levde då i fred och harmoni tillsammans med kristna och judar. Vid denna tid besatt Muhammed ingen världslig makt. I Medina, däremot, upprättar han en totalitär stat, blir rik och intolerant och startar krig. Detta visar sig tydligt i Medina-verserna. Dessa motsägelser i Koranen förhåller sig en stor del av den muslimska världen till enligt en tolkningstradition kallad nashk, vilket innebär ett godtaget upphävande av vissa verser. Koranen säger: "Varje budskap som vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter vi med ett bättre eller lika gott. Vet du inte att Gud har allt i Sin makt?" (2:106B). Principen är: ju tidigare nedskriven vers, desto mindre betydelse. Detta betyder att verserna från Medina-tiden väger tyngst. Under Irakkriget förekom halshuggningar utförda av muslimer. En egyptisk ledare för ett radikalt muslimskt parti uttalades sin irritation över att det fanns muslimer som tog avstånd från sådana dåd. Varför, sade han, protestera mot detta, när profeten Muhammed själv lät halshugga mellan 600 och 900 män ur nordarabiska judiska Qurayza-stammen? Både kristna och muslimer vördar Abraham som patriark, men där slutar alla likheter. Dagen 150114.
  Sven Johansson: Stor skillnad mellan Bibeln och Koranen. Under första tiden när Muhammed proklamerade sin lära var han tolerant emot judar och kristna. Han hoppades att judarna och de kristna skulle samtycka till hans region, med de avvisade honom. Allteftersom Muhammed fick mera makt växte hans aggression emot de som inte samtyckte till hans lära. Vad säger Koranen? Sura 5.37: "Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff". Det finns många liknade verser i Koranen som uppmanar till våld. Dagen 150114.

  Sameh Egyptson: Fel att bidra till mer polarisering. Företrädare för svenska muslimer har i arabiska medier uttryckt sig på ett sätt som de inte gjort här i Sverige. Deras uttalanden riskerar att spä på polariseringen mellan olika religiösa grupper, skriver religionsforskaren Sameh Egyptson. Attackerna mot svenska moskéer nyligen har fått stor internationell uppmärksamhet. Men tar man del av det som sagts från muslimska organisationsföreträdare i Sverige inför en arabisk publik, så får man en helt annan bild än det som sagts här hemma. Intervjuad av nyhetsbyrån Europress Arabia 28/12 säger Omar Mustafa, ordförande i Islamiska Förbundet, att "några moskéer som sattes i brand tidigare var attacker från kristna emigranter från Mellanöstern, medan några andra moskéer blev ­attackerade av andra muslimer med annan tro eller ideologi". SvD 150117.
  Mohammed Kharraki, talesperson Islamiska Förbundet: Vi vill inte öka motsättningar. Egyptson har i sin tesdrivna text flera svepande anklagelser, lösryckta citat och direkta lögner. SvD 150117.
  Sameh Egyptson: Ett allvarligt och farligt spel. Kharakhi skriver i sin replik att citat: "Egyptson har i sin tesdrivna text flera svepande anklagelser, lösryckta citat och direkta lögner." Det som verkligen är moraliskt ifrågasatt är Omar Mustafas beteende gällande den här intervjun. Omar Mustafa varken bekräftar eller dementerar det som han sagt i intervjun. Först skriver Omar Mustafa på sitt twitterkonto den 3/1, citat "En FB-sida för kristna araber sprider rykten om att jag beskyller de senaste moskébränderna på kristna araber. Detta är självfallet lögn". Omar Mustafa skriver ingenting om intervjun med Europress arabia och vad han där sagt, utan dementerar att han skulle ha fört fram anklagelser om de allra senaste attackerna mot moskéer, där polisutredningarna just har påbörjats och där man rimligen inte kan ha någon som helst åsikt om vad som skett. Det visar sig att de ansvariga för FB-sidan som heter Sweden for Christ, kristna arabisktalande, läste artikeln på Europress arabia och med hårda ordalag krävde bevis från Omar Mustafa för hans anklagelser. Omar Mustafa besvarade inte kraven utan skrev det ovannämda meddelandet på sin FB och Twitter. Reaktionen på Omar Mustafas inlägg var starkt fördömande och flera gav honom råd att anmäla sidan för förtal. Den här typen av svepande anklagelser, oavsett när det ska ha skett, ger islamofober och rasister vatten på sin kvarn och ger samtidigt argument åt militanta kristna, jihadister, högerextremister, med flera att slå till mot till exempel moskéer, kyrkor eller andra svenska mål. Jag hoppas att Omar Mustafa och Islamiska Förbundet förstår hur allvarligt detta är, erkänner och sedan slutar med denna metod med dubbla budskap. Jag hoppas att de inser att religiösa minoriteter har allt att vinna på att gå fram gemensamt för att bevara religionsfriheten. SvD 150120.

  Lukas Berggren: Kristna får betala för sekulär satir. I helgen kunde Sveriges television visa bilder från demonstrationer i Peshawar i norra Pakistan. Extrema muslimer välkomnade och applåderade terroristernas dåd i Paris. De valde dessutom att varna för ett kommande världskrig. Under den gångna helgen spred sig denna typ av hatbudskap som en präriebrand i ett antal muslimskt dominerade länder. Efter morden i Paris - på Charlie Hedbos redaktion, på franska poliser och på franska judar - riktar de våldsbejakande, muslimska extremisterna nu dessutom sin terror mot ett nytt mål: kristna. Hämnden för de franska satirteckningarna i Paris drabbade denna gång helt oskyldiga afrikanska kristna, utan någon som helst anknytning till sekulär satir. Men det tycks inte bekymra de afrikanska islamisterna. Hatet från islamister mot kristna är så extremt, så att varje händelse tas som förevändning för att ytterligare vandalisera, döda och förtrycka. Bara under lördagen brändes sju kyrkor ned, de flesta i centralafrikanska länder. Till de övriga solidaritetsförklaringarna mot jihadistterrorns offer - Je suis Charlie (jag är Charlie) och Je suis juif (jag är jude) - måste nu läggas ytterligare en; Je suis chretien (jag är kristen). Men vi kanske inte ska förvänta oss samma engagemang för de kristna i sekulär, svensk press. Det börjar bli dags för omvärlden att reagera ordentligt på islamisternas härjningar. Innan offren blir ännu fler. Världen idag 150119.

  Mordhotad för kamp mot extremister. Haras Rafiq drogs till islamism efter att hans pappa dog. Nu arbetar han för att stoppa radikalisering av brittiska muslimer. För att förstå varför en del brittiska muslimer blir radikaliserade menar han att man måste sätta in det i ett sammanhang. För det första pekar han på att den stora vågen av muslimer som kom efter Andra världskriget till den övervägande delen var ekonomiska flyktingar som sökte ett bättre liv i Storbritannien. På 1980-talet började det komma islamistiska politiska asylsökande. "Det var rätt att ge dem asyl, för de var hotade med dödsstraff," menar Haras Rafiq. Men han påpekar att flera av dem stod för en sträng och traditionsbunden form av islam, känd som wahabism, som är statsreligion i Saudiarabien. "I flera decennier har de kunnat sprida sina tankar. Ingen har utmanat deras idéer om en islamisk stat. Det har fått som följd," säger Haras Rafiq, "att många unga muslimer i Storbritannien inte känner till någon alternativ förståelse av islam som låter sig förenas med en modern, västerländsk stat." Världen idag 150119.

  Thomas Carlson: Yttrandefrihet - eller hets mot folkgrupp? I kölvattnet av de fruktansvärda morden i Paris har det uppstått en het debatt. Ska yttrande- och pressfriheten vara total och utan inskränkningar? Eller ska det finnas en självcensur som tar hänsyn till medias ägare (som ju kan sägas ha kidnappat pressfriheten och har monopol på den) eller hänsyn till lättkränkta folkgrupper, eller känsliga mål­tavlor? Eller ska man börja fokusera på avsikten med publiceringen? Frankrike har satiren endast åstadkommit att 5 miljoner muslimer känner sig provocerade och sårade, samt att fler våldsdåd förmodligen begås av dem som känner sig marginaliserade. Det var väl inte meningen? Dagen 150120.

  "Islamiska staten är ett hot mot hela världen". Savina Dawood, ambassadör för kampanjen A demand for action i Irak, vill väcka opinion i Sverige för de förföljda kristna assyrierna i hemlandet. "Islamiska staten är ett hot mot hela världen", sa hon i samband med ett seminarium i riksdagen. Dagen 150121.

  SVT granskar judehatet. Judar i Malmö får stå till svars för konflikten mellan Israel och Palestina. Många vittnar om hot och glåpord. Men ingen av de 137 anmälningarna om antisemitiska hatbrott i Malmö har under de två senaste åren lett till åtal. Det framgår i kvällens avsnitt av Uppdrag granskning. Världen idag 150121.

  EU vill samarbeta med arabländer. Ökat samarbete med underrättelsetjänster i arabvärlden ska hjälpa till att hindra nya terrordåd, hoppas EU:s utrikesministrar. Mötet är en förberedelse inför EU-toppmötet i Bryssel 12-13 februari, då en strategi ska antas. Bland det som finns på agendan är åtgärder mot vapensmuggling, att hindra EU-medborgare från att ansluta till stridande islamistgrupper och att bekämpa spridningen av radikal islamism på internet. Världen idag 150121.

  Lukas Berggren: Fel signaler till IS-terrorister. Drygt 100 personer från Sverige vet man har rest till Irak och Syrien för att strida med islamistiska terrororganisationer. Säpo tror emellertid att mörkertalet är stort och det kan därför röra sig om hela 300 personer. 80 personer beräknas ha återvänt. En angelägen fråga i Sverige, och i övriga Europa, är hur dessa återvändare ska bemötas. Det är minst sagt svårt att förstå resonemanget. Medan Europa mobiliserar för att möta terrorhoten från återvändare och diskuterar lämpliga straff, rör sig diskussionen i Sverige på en helt annan nivå. Här pratar vi om hur de - terroristerna - ska få bästa möjliga hjälp. Det verkar som att kommunalrådet ifråga inte förstår kraften i signaler. För om syftet är att minska rekryteringen till terrorism är signalen han ger den rakt motsatta. Det är i själva verket en fyrdubbelt felaktig signal. En av kommunens praktikanter åkte sedan till Irak för nya strider för IS och omkom där. Efter att han hade blivit "hjälpt" av kommunen. Nu krävs konkreta åtgärder för att jihadist­resenärer ska kunna lagföras och straffas. Världen idag 150123.

  Stefan Gustavsson: "Vi behöver ta missionsuppdraget på allvar". Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, berättar i en intervju hur han ser på relationen mellan islam och islamism, och hur han tror den kristna kyrkan behöver möta en av vår tids största utmaningar. "För mig är alldeles uppenbart att det finns en koppling mellan IS och islam. När IS och al-Qaida definierar sig, hänvisar de till Koranen och till profeten, och de motiverar sitt tänkande och sitt agerande utifrån islam. Så det är ju alldeles uppenbart att här finns en stark koppling mellan islam som religion och till exempel IS och al-Qaida." Kan man utifrån kristen tro motivera våldsdåd? "Nej, det kan man absolut inte. Här finns en väldigt intressant och slående skillnad mellan islam och kristen tro. Om man jämför Jesus och Muhammed så använder Jesus aldrig våld, och han förbjuder sina lärjungar att ta till våld. Muhammed, å andra sidan, var en politisk och militär härförare som la stora delar av Arabien under sig under sin livstid. De första kristna generationerna spred budskapet enbart genom att förkunna, och sedan lät man människor själva ta ställning. De första kaliferna var alla precis som Muhammed politiska och militära ledare, och utbredningen av islam var sammankopplad med militära erövringar. Så här finns en väldigt stor skillnad." Muslimer som blir kristna förföljs väldigt ofta, hur kommer det sig? "Det är ytterligare ett problem i islam, och inte bara i de extrema rörelserna i jihadismen. Det är en brett spridd föreställning inom islam att en muslim inte får lov att lämna islam. Och så länge islam och muslimer håller fast vid denna övertygelse måste de konsekvent kritiseras på den punkten. Man fråntar människor en grundläggande mänsklig rättighet, religionsfriheten, att själv få ta ställning, att få ta avstånd från en religion, byta religion, att få lov att ansluta sig till en religion." Världen idag 150123.

  Devin Rexvid, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet: Att hata islam är inte en fobi. Kulturministerns utlovade satsning mot islamofobi kan få en för ministern oönskad effekt. Ökad kunskap om en del förtryckande islamiska praktiker kan inge samma rädsla hos vissa svenskar som gjorde mig så pass rädd att jag inte bara lämnade utan också vände mig mot islam. Kulturministern behöver skilja islamkritik från muslimhat. Att kritisera och hata islam behöver inte alls vara problematiskt men att hata och fysiskt angripa muslimer är ett allvarligt problem. Det är muslimhat som borde bekymra ministern och inte islamhat vilket ingår i yttrande- och åsiktsfriheten. Huvudpoängen är sålunda att alla som kritiserar och häcklar islam inte är muslimhatare. Kulturministern behöver påminnas om att medborgare i ett sekulärt samhälle bara är skyldiga att respektera individens rätt till sin tro men inte själva tron. SvD 150125.

  Ancient End-Times Bible Prophecy Rapidly Unfolding. As world events unfold, CBN Middle East Bureau Chief Chris Mitchell's book, Destination Jerusalem, aims to put today's events in perspective. Mitchell chronicles firsthand the meteoric rise of the Islamic State (ISIS), the growing persecution of Christians, the minimal response by the West and much of the Church, as well as the part Jerusalem plays in the scenario. As prophecy unfolds before our eyes, Dateline Jerusalem points to how Christians can prepare for the days ahead. Charisma 150127.

  Hatpredikanten kan stoppas från att tala. Han har kallat judar för "avkommor från apor och grisar" och beskrivit homosexualitet som en "kriminell akt". Haitham al-Haddad är en kontroversiell predikant i Storbritannien. Den extreme brittiskpalestiniern har nu inbjudits att tala inför Märstas Unga muslimer på lördag - men föreläsningen kan stoppas av Sigtuna kommun. Han föddes i Saudiarabien, men av palestinska föräldrar och är emot Israels existens. Expressen 150129.

  Sara Skyttedal, Förbundsordförande KDU: Islamismen är största hotet mot demokratin. Islamismen anser att de västerländska demokratierna saknar legitimitet och är i dag det största enskilda internpolitiska hotet mot vår demokrati. Inför detta nya hot kan vi inte stå passiva, utan bör inspireras av den tyska uppfattningen om kämpande demokrati och införa ett förbud mot medlemskap i en grundlagsfientlig organisation. Tittar vi på den tyska lagstiftningen innebär den bland annat att det är förbjudet att tillhöra, bilda opinion för, finansiera eller uppvisa symboler för organisationer som vill omkullkasta grundlagen. Den som är medlem av en grundlagsfientlig organisation, så som en islamistisk, bör om den är svensk medborgare dömas till fängelse. Personer som har dubbelt medborgarskap bör få sitt svenska indraget och de som endast har uppehållstillstånd bör utvisas. Ett sådant tydligt normativt agerande från lagstiftaren bör kompletteras med stöd för att upprätta avhopparverksamhet och genom anslag till Forum för Levande Historia att lyfta fram islamismens illgärningar. Expressen 150129.

  Anne Collén, missionär i arabvärlden: Vi ska älska våra fiender. Ska vi lyda Gud så ska vi älska våra fiender. Även om det är en muslimsk terrorist. Hon säger att för henne är det svårt att döma ut alla muslimer som om de vore si eller så, och i stället för att sätta ihop dem som en stor gemenskap grupp väljer hon att hellre prata om individer. "Och det är människor som Gud älskar. Oavsett religion är vi alla lika mycket älskade av Gud", säger hon. Dagen 150130.

  Muslimsk professor: Bemöt jihadisterna teologiskt. Muslimska ledare kan göra stor skillnad, men även kristna kan engagera sig för att möta jihadisterna med teologiska argument, menar Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. De våldsbejakande jihadisterna hänvisar till Koranen och är ofta självutnämnda predikanter. Många församlingsledare i Sverige möts av våldsargumenten när de talar med ungdomar. "Man kan inte säga att det inte har med islam att göra. Uppenbarligen är det många unga muslimer i Sverige som lockas av sådant. Men det är en väldigt extrem tolkning av islam och den måste man kunna bemöta." Dagen 150130.

  Kristen teolog: Utmana muslimer i tuffa debatter. Islam är inte problemet. Däremot finns det problem inom islam. Det menar John Azumah. "Jihadisterna använder såväl Koranen som en tolkningstradition inom islam för att rättfärdiga sina dåd, och det är förenklat och missledande att påstå att dessa grupper inte skulle ha något med islam att göra. Min bild är att det finns en grogrund för våld i de muslimska texterna." Dagen 150130.

  Islam: Fredens religion eller våldets ideologi? "Allahu akbar" ropade terroristerna när de iscensatte sitt blodbad inne på den franska satirtidningen Charlie Hebdo. Deras dåd drog igång en världsvid debatt om terror i religionens namn, där tre olika förhållningssätt till islam har blivit tydliga. Kommentar: Om man är bokstavstroende kristen så är man pacifist. Är man bokstavstroende muslim så är man jihadist. Dagen 150130.

  Håkan Johansson: Fredens religion islam - del 1. Veronika Palm har polisanmält riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) för uttalandet "fredens religion har visat sitt ansikte" efter Parismassakern. Låt oss titta på om Söder hade rätt eller fel, skriver Håkan Johansson som bott i många muslimska länder. www.d-intl.com 150130. www.d-intl.com 150131. www.d-intl.com 150201.

  David Termén: Vilken slags islam är det ni menar? Attackerna mot flera moskéer, bland annat i Uppsala, och islamistiska våldsdåd mot religionskritiska journalister och judiska butiksinnehavare i Paris har aktualiserat frågan vad islam är för slags religion. Religionsfrihet, liksom demokrati och mänskliga rättigheter över huvud taget, är - minst sagt - ingen självklarhet i islamdominerade länder. Som exempel kan nämnas attackerna mot kristna, deras församlingar och kyrkor, resp. de ständiga striderna mellan de islamiska huvudriktningarna sunna och shia. Dagen 150203.

  Carl-Johan Freed: Kyrkans sekularisering större problem än islam. Tänk om det till och med är Herren själv som ligger bakom massinvandringen för att väcka kristna till liv? Dagen 150203.

  Ministern i tårar när religiösa pratade kärlek. När den interreligiösa budkaveln "Vägra hata" nådde kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) i onsdags tackade hon med tårar i ögonen. "Din reaktion har gett mig hopp," säger Maynard Gerber, från judiska centralrådet. Det var en märkbart rörd minister som tog av sig sina glasögon och torkade bort tårarna. Alice Bah Kuhnke hade precis fått lyssna till, och sedan ta emot budkaveln, som den här helgen lästs upp i kyrkor, tempel, synagogor och moskéer, med budskap om tolerans religioner emellan. Dagen 150205.

  Daniel Grahn: Är nidbilderna och hånet okej? Kristna representerar en övertygelse som blev hånad in i döden. Våra stolta friheter - yttrande-, tryck- och religionsfrihet - är klämda i ett skruvstäd mellan västerländsk sekulärism och islamistisk aggression. Med Muhammedteckningar och rondellhundar hade vi redan anat kraften, morden i Paris gav inget utrymme för tvivel. Och hur ska vi som religioner hantera mötet med en sekulärism som inte respekterar helighet? Dagen 150205.

  Egna extremister hotar Saudiarabien. Den svenska vapenexporten till Saudiarabien är en delikat fråga för regeringen. Saudiarabien hör till den svenska vapenindustrins största kunder, hela 20 procent av vapenexporten går till det ytterst rika kungadömet och intäkterna från vapenexporten, totalt 11,9 miljarder kronor 2013, är viktiga för bevarandet av den inhemska vapenindustrin. Därför är det också känsligt för regeringen att uttala sig om förhållandena i Saudiarabien. Per Jönsson, Mellanösternexpert vid Utrikespolitiska institutet är mycket kritisk mot den svenska flatheten. "Det är sällan jag använder sådana ord i svenska sammanhang, men det är ett fenomenalt hyckleri. Saudiarabien är en så utpräglad diktatur att det är svårt att hitta något värre exempel. Det finns andra regimer som är mer brutala, men det är en extrem diktatur med oerhört lite civilsamhälle och inga möjligheter att utmana kungahusets maktvälde." Samtidigt fruktar kungadömet nu Islamiska staten, som har stort stöd bland det saudiska folket. Fruktan för IS har fått kungahuset att inleda bygget av en "mur" - en högteknologisk säkerhetsbarriär med radarövervakade stängsel på omkring 100 mil längs gränsen till Irak. En ännu längre likadan mur skyddar redan landets gräns mot Jemen. Världen idag 150206.

  Många tog ställning mot Pegida. Gräsrotsrörelsen Pegida vänder sig emot islamisering av väst. I måndags hölls den första svenska Pegidademonstrationen i Malmö. Demonstranterna var få, motdemonstranterna desto fler. Demonstranterna är runt trettio personer som ska lyssna på tal av fyra företrädare för Pegida Sverige. Motdemonstranterna är runt 4.000 personer som ska vifta med olika fanor och skandera slagord som "inga rasister på våra gator!", "nassesvin!" och "krossa rasismen!", ackompanjerade av sambatrummor. Pegida står för Patriotiska européer mot islamiseringen av väst (namnet är akryonym för rörelsens hela namn på tyska). Vid ett par tillfällen smäller knallskott som kastas från motdemonstranterna utanför avspärrningarna. Ett par andra fyrverkeripjäser och en rökbomb kastas också in. Dessutom kastas några ägg och andra föremål (som en kortlek och en läskflaska) mot Pegidademonstranterna. Ett av äggen träffar en rullstolsburen man som kommit för att lyssna på Pegidatalarna. En handfull Pegidaåhörare väljer att lämna demonstrationen genom den stora motdemonstrationen, vilket tvingar polisen att ge sig ut i folkmassan för att skydda Pegidaanhängarna. De antirasistiska slagorden byts ut. Nu riktas ropen mot polisen. "Hela Malmö hatar polisen!" och "Dagens poliser skyddar morgondagens fascister!" Stämningen blir hätsk och hotfull men snabbt lugn. Världen idag 150211.

  Ministrar i möten med samfunden. Religion är inte längre något som regeringen kan hålla på armslängds avstånd. När hoten mot samhällskittet blir för stort gäller det att kroka arm med alla moderata krafter, även dem som finns inom de religiösa samfunden. Så skulle man kunna tolka det faktum att flera ministrar, senast även statsminister Stefan Löfven, på senare tid vinnlagt sig om att träffa kristna, judiska och muslimska företrädare. I bakgrunden pyr rädslan för attacker med islamistiska förtecken och oro för allt fler våldsamma utslag av antisemitism och islamofobi. Världen idag 150213.

  Terroristen i Danmark identifierad. Dansk polis höll länge namnet hemligt på den terrorist som i helgen utförde två attentat, först mot ett seminarie där Lars Vilks deltog, sedan mot en synagoga i Köpenhamn. Men på söndagkvällen har dansk media pekat ut en 22-åring vid namn Omar Abdel Hamid El-Hussein. Dagen 150215. Tre döda efter skottlossning i Köpenhamn. Världen idag 150216.

  Muslimer bildar fredsring runt synagoga. Kippavandring i Malmö och muslimsk fredsring i Oslo. Flera initiativ har tagits i de nordiska länderna för att visa solidaritet med judar efter Köpenhamnsattentatet. Dagen 150219.
  Något också för Göteborg, tror Göteborgs interreligiösa råd. Världen idag 150220.
  Fredens ring runt synagoga. Muslimer och judar, arm i arm, bildade en ring runt synagogan i Oslo på lördagen. Samlingen efter sabbaten var utlyst av unga muslimer i syfte att visa stöd för judarna efter förra helgens terrordåd i Köpenhamn, där en synagoga var ett av målen för våldet. Dagen 150222.

  "Vi har inte råd med ett samhälle som slits isär". Muslimska fredsrörelsen har snabbt vuxit till en av Sveriges största muslimska organisationer och de har förutom fred och rättvisa fokus på ledarskap och personlig utveckling för unga muslimer. Ordföranden Yasri Khan ser en oroande utveckling som behöver mötas i samhället. I dag har de över 2000 medlemmar med lokalföreningar över hela landet. De samarbetar med en mängd organisationer som Sensus studieförbund, Kristna fredsrörelsen, Svenska freds, olika partier, judiska församlingen i Stockholm, Syrisk-ortodoxa församlingen och Interkulturell ungdom. Miljömagasinet 150220.

  Inrikesministern om IS: "Inga riktiga muslimer". Inrikesminister Anders Ygeman kan avgöra vem som är en riktig muslim eller inte. Åtminstone gav han sken av det i Ekots intervju i morse. "Terroristerna i IS använder den som höftskynke för att lura in människor i terror. Men de är inte några riktiga muslimer," säger Anders Ygeman Dagen 150220.

  Säpo-chefen: Våldsbejakande islamism största hotet. Sverige har ett stort problem med radikalisering, anser inrikesministern Anders Ygeman, som deltar tillsammans med Säpo-chefen Anders Thornberg. SR 150220.

  Per Ewert: Avskaffa fobi-stämpeln. Något av det förunderliga med ord är att de faktiskt betyder något. Den som tar makten över orden tar också makten över tanken. Allra tydligast blir detta när ett ord ges en dold värdeladdning, utan att vi egent­ligen märker det. Ordet fobi är ett begrepp från psykiatrin, och syftar på en mental störning i form av en irrationell skräck, som försvårar ett normalt liv. Det språkliga problemet inträffar när detta begrepp, som i grunden uttrycker en psykisk störning, flyttas över till ett helt annat användningsområde. Ord som islamo­fobi och homofobi har använts en längre tid, men då ursprungligen just som psykiatrisk term, uttryckande en irrationell rädsla för islam eller homosexualitet. De senaste decennierna har dock innebörden i dessa begrepp glidit i väg, först till att beteckna en hatisk inställning, till att i dag helt enkelt avse varje form av kritisk synpunkt på ovanstående. Världen idag 150220.

  Broder Mose vill ge kristna förståelse för muslimer. Som ung student i Sverige på 70-talet blev broder Mose kristen - eller som han föredrar att säga: en Jesu efterföljare. Nu är han på kyrkoturné för att prata om att kristna behöver förstå och älska muslimer innan de delar med sig av det kristna budskapet. Världen idag 150222.

  Kjell O Lejon: Är problemen korstågens fel? Startade problemen mellan kristna och muslimer, väst och öst, i och med korstågen? När det gäller huruvida problemen mellan kristna och muslimer startade i och med korstågen, framträder oftast en djupt bristande historisk kunskap. Muslimska krigs- och erövringståg eller jihad mot kristna befolkningsområden påbörjades redan på 600-talets mitt. I årtionde efter årtionde underlade muslimer genom militär makt sig områden som under mycket lång tid, flera hundra år, befolkats av kristna grupper. De kristna eller judar som inte av sociala, politiska, militära eller andra skäl konverterade till islam drabbades på många håll av så kallad dhimma, en särskild skyddsskatt, men detta resulterade också i segregation och förödmjukelse. Under några perioder var icke-muslimer på vissa erövrade platser tvungna att bära märkbara tecken på att man var "annorlunda". När de militära attackerna nått Konstantinopel, vädjade man till väst om hjälp. Som respons samlade påven Urban II konciliet i Clermont år 1095. Beskrivningar av hur kristna pilgrimer halshuggits, våldtagits och lemlästats följde. Detta blev startskottet till det första korståget, vilket alltså (nota bene!) inleddes omkring 450 år efter det att muslimska militära erövringar påbörjats och förödmjukande "dhimmastyre" snart därefter införts. Dagen 150226. Världen idag 150526.
  Kjell O. Lejon: Svaret på sekler av muslimsk aggression. För det stora flertalet av korsfararna var kostnaderna och riskerna alltför höga för att ge sig ut i enbart materiellt vinstsyfte. Modern forskning har för övrigt krossat myten om att korsfararna främst bestod av giriga adelssöner utan land, rånarbaroner och penningkära munkar. I själva verket var endast en liten minoritet riddare, och en majoritet av dessa var landägare. För alla var påfrestningarna enorma. Men grundtanken var: Deus vult - "Gud vill det!", alltså Jerusalems befrielse och möjliggörandet av pilgrimsbesök i den heliga staden, botgöring och nåd. Hur många gav sig iväg under det första korståget? En uppskattning är 130 000 personer, varav 13 000 var riddare eller adelsmän och mellan 15- och 20 000 icke stridande. Man startade resan i augusti 1096. Enbart 40 000 nådde Nicea i juni 1097 och blott 15 000 till Jerusalem år 1099, som besegrades efter en tredagars fasta och slutstrid. Vi kan räkna med att striderna var blodiga. Att alla judar i Jerusalem dödades är inte korrekt, men det är inte osannolikt att de fick förflytta alla döda ut ur staden och att de fick lösa sig ut ur staden till frihet. Det bildades fyra områden under västs ledning med Edessa, Antiokia, Tripoli och Jerusalem som centra. Det mest myomspunna lär kungadömet i Jerusalem vara. Riddarordnarna, såsom Tempelherreorden (1119), tillskapades för att försvara och upprätthålla områdena och pilgrimslederna - men även för att vårda sjuka, med mera. Följande korståg, det andra (1147-49), blev ett misslyckat försökt att återta det till muslimska styrkor förlorade Edessa. Det tredje (1189-1192) hölls efter det att Jerusalem fallit; det förödande fjärde (1202-04) drabbade Konstantinopel genom västliga härjningar, vilket starkt upprörde påven. De mest långsiktiga och negativa konsekvenserna var förmodligen de inom själva kristenheten, just på grund av den misstro som nu fördjupades mellan bysantisk och västlig kristendom. Hållpunkterna i korsfararnas öst föll efterhand och Jerusalem, som fallit vid slaget vid Hattin 1187, då Saladin besegrade korsfararna, återtogs inte (förutom under 15 år, 1219-1244), trots försök därtill, såsom vid sjätte och sjunde korståget. På 1290-talet hade allt förlorats till muslimerna. Inte undra på att korstågen inte setts som något problem i den muslimska historieskrivningen. Inte förrän de blev ingredienser i antivästretorik många, många hundra år senare. Världen idag 150527. Kjell O. Lejon: Förståelse och argument under modern tid.  Korstågen betraktades, som tidigare noterats, under lång tid inte som något större problem inom den muslimska världen. Förmodligen för att man gick segrande ut ur striderna. Först många hundra år efter det sista och sjunde korståget i öst, år 1899, publicerades det första arabisk-språkiga muslimska historieverket om korstågen, av historieskrivaren Sayyid Ali al-Hariri. Den negativa korstågsretorik, som numera brukas bland islamister, är alltså i historiskt hänseende mycket sen och framkallades först i samband med brittiskt och franskt styre i Mellanöstern. Det helt klart att problemen mellan kristna och muslimer inte startade i samband med korstågen. Det första korståget föregicks av flerhundraåriga muslimska militära erövringar, överhöghet och förödmjukande muslimska dhimma-regler för judar och kristna. Inte heller var alltså korstågen något större problem inom islam förrän under 1900-talet, då de plockades upp i helt ny kontext i väst- och kristendomsfientlig islamistisk retorik. Världen idag 150529.

  Spy inside al-Qaeda goes public 'to confront jihadists'. An agent who infiltrated al-Qaeda on behalf of British intelligence has spoken to the BBC for the first time. BBC 150226.

  Halshuggna kopter har utsetts till martyrer. De 21 koptiska män som halshöggs av Islamiska staten har redan utsetts till martyrer. Och från den koptiska kyrkan har flera redan förlåtit gärningsmännen. Dagen 150226.

  Håkan Lindgren: Startskottet för en reformation? Muslimska intellektuella ifrågasätter nu det starka arabiska inflytandet på islam medan majoriteten troende bor i icke-arabiska länder. Bakom denna uppmaning står Tariq Ramadan, professor i muslimsk teologi i Oxford (och barnbarn till Muslimska brödraskapets grundare Hassan al Banna); Anwar Ibrahim, tidigare vice premiärminister i Malaysia; Ghaleb Bencheikh, ordförande för Conférence mondiale des religions pour la paix (Världskonferensen religioner för fred) och entreprenören Felix Marquardt. Deras upprop "Muslim democrats of the world, unite" publicerades på sajten Huffington Post den 9 februari. SvD 150226.

  Muslimkritiskt Facebookinlägg i rätten. Rättegången mot den man i 40-årsåldern som misstänks för hets mot folkgrupp efter att ha skrivit ett muslimkritiskt Facebookinlägg avslutades på torsdagen i Nyköpings tingsrätt. "Det här är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen", skrev mannen i samband med att muslimernas fastemånad avslutades förra året. Då hade han blivit väckt av att ett högtalarsystem, som kort därefter skulle användas i samband med en festhögtid utomhus, testades. Ledarskribenter på flera dagstidningar har uttryckt förvåning över åtalet, som man anser utgör ett problem för yttrandefriheten. Dom kommer om två veckor. Dagen 150227.

  Frispråkig bloggare mördad av islamister. En amerikansk-bangladeshisk bloggare har brutalt mördats i Dhaka efter att ha uppmanat till yttrandefrihet i det muslimska landet. En amerikansk-bangladeshisk bloggare har brutalt mördats i Dhaka efter att ha uppmanat till yttrandefrihet i det muslimska landet. 42-årige Avijit Roy var känd för sin frispråkighet och för att på sin blogg föra fram åsikter som förespråkade vetenskap och ateism. Roy grundade webbsajten Mukto-Mona (De som tänker fritt), skrev en blogg och gav ut böcker. Men efter en rad hot från islamister som inte uppskattade hans ateistiska hållning slutade bland annat ett eboksförlag att sälja hans böcker. Islamistgruppen Ansar Bangla-7 har tagit på sig mordet och attacken, uppger polisen. DN 150227.

  Bitte Hammargren: Aktivister i Saudiarabien skrämda till tystnad. Vad säger saudiska människorättsaktivister om en förlängning av det svenska vapenavtalet med Saudiarabien? Det kan vi bara ana oss till. Rader av saudiska människorättsaktivister sitter inspärrade på långa fängelsestraff eller i häkten utan möjlighet att meddela sig med omvärlden. Fredliga regimkritiker som haft kontakt med Amnesty International har i många fall blivit hård drabbade. När jag nu ber andra reformister i kungariket förklara hur de ser på en förlängning av det svenska vapenavtalet svarar de med tystnad. De fruktar att deras mejl kan bli lästa av myndigheterna. Det godtyckliga saudiska rättsväsendet utgår från extrema, wahhabitiska tolkningar av islamisk sharia. Piskrappen mot bloggaren Raif Badawi och den mobilfilmade halshuggningen av en burmesisk kvinna på öppen gata nyligen är inga isolerade fall. Raif Badawi, som är dömd till tio års fängelse, 1 000 piskrapp och två miljoner kronor i böter, löper ny risk att åtalas för avfällighet mot islam, vilket i Saudiarabien straffas med döden. Dödsstraff verkställs vanligen genom halshuggning. Skarprättarna tar ofta fram sina svärd. Hittills i år har 40 personer blivit avrättade i Saudiarabien, enligt Amnesty. SvD 150306.

  Wallström stoppad av Saudiarabien. Utrikesminister Margot Wallströms tal till Arabförbundet i dag har stoppats av Saudiarabien. Sveriges kritik gällande mänskliga rättigheter i landet uppges vara orsaken. "Den förklaring vi har fått är att Sverige uppmärksammat situationen för demokrati och mänskliga rättigheter och det är därför som de inte vill att jag ska få tala," säger Wallström till TT. På twitter skriver Cecilia Uddén att Saudiarabien "ogillar Sveriges kritik av mänskliga rättigheter i kungadömet". Världen idag 150309.

  Religionsfrihet med i Wallströms censurerade tal. Margot Wallström fick inte tala till Arabförbundet, efter påtryckningar från Saudiarabien. Hon hade i sitt tal tänkt ta upp vikten av religionsfrihet. Planen var inte att hålla ett brandtal för religionsfrihet, utan ordet skulle bara nämnas i förbifarten. Dagen 150309.
  Utrikesminister Margot Wallströms planerade tal vid Arabförbundets utrikesministermöte.

  "Saudisk inrikespolitisk markering." Arabförbundets fördömande av Margot Wallströms uttalanden har skett efter påtryckning från Saudiarabien, enligt en forskare. "Det här handlar mer om deras inrikespolitik"", säger Abdulhadi Khalaf, lektor på Lunds universitet. SvD 150310.

  Arabförbundet fördömer Wallströms uttalanden om mänskliga rättigheter. Utrikesminister Margot Wallströms (S) uttalanden om mänskliga rättigheter fördöms av Arabförbundet, uppger saudiska statliga nyhetsbyrån SPA. Ministrarna anser att Wallström uttalat sig "oansvarigt och oacceptabelt". Wallström har öppet protesterat mot den offentliga pryglingen av bloggaren Raif Badawi i Saudiarabien. Hon kallade behandlingen för "närmast medeltida metoder" till TT. SvD 150310.

  Saudiavtalet kommer inte att förlängas. Regeringens besked kommer efter att arabiska utrikesministrar fördömt uttalanden som utrikesminister Margot Wallström gjort om Saudiarabien. "Beslutet om Saudiavtalet har varit klart en tid. Det som har hänt de senaste dagarna har inte varit avgörande," säger Stefan Löfven under en presskonferens i ukrainska Kiev. Avtalet med Saudiarabien, som bland annat omfattar ett samarbete kring radarövervakning, stridsledning och signalspaning, slöts för tio år sedan och är kontroversiellt eftersom Saudiarabien anses vara en av världens mest hårdföra diktaturer. DN 150310.

  Per Jönsson: Nye saudiske kungen är en mer hårdför regent. Sannolikt var den nya saudiska regenten informerad i förväg om att Sverige skulle bryta det avtal länderna har. Och kung Salman representerar en helt annan falang av det saudiska kungahuset, långt mer reaktionär, girig och kompromisslös än företrädaren. SvD 150311.

  Nathan Shachar: Sverige har aldrig varit så omtalat i Mellanöstern. Nathan Shachar tecknar en historisk exposé över vår relation till Mellanöstern. DN 150314

  Förenade Arabemiraten kallar hem ambassadören. Förenade Arabemiraten kallar hem sin ambassadör med hänvisning till utrikesminister Margot Wallströms uttalanden om Saudiarabien. Det sker en vecka efter att Saudiarabien gjorde samma sak. Beskedet från Förenade Arabemiraten kommer en vecka efter att Saudiarabien gjorde samma sak. I båda fallen hänvisas till utrikesminister Margot Wallströms uttalanden om Saudiarabien och frågan om mänskliga rättigheter där. DN 150318.

  Inga kyrkor bör finnas på den arabiska halvön. Saudiarabiens stormufti stödjer lagförslag i grannlandet Kuwait om att kyrkor ska förstöras. Kristna, framförallt i arabvärlden, riktar nu stark kritik mot stormufti Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah, Saudiarabiens högsta religiösa auktoritet. I tisdags var han på besök i grannlandet Kuwait, och sa där i ett sammanhang att alla kyrkor på den arabiska halvön bör rivas. När det gäller hans eget hemland, Saudiarabien, så är den saken redan avklarad. Bara muslimska helgedomar får finnas innanför det religiöst konservativa kungadömets gränser. Dagen 150319.

  Stopp för affärsvisum till Saudiarabien. Saudiarabien utfärdar inga nya affärsvisum för svenskar, uppger UD. Exporten till landet uppgår i dag till 11 miljarder kronor per år. En allvarligt utveckling, konstaterar Svenskt Näringsliv i en kommentar. Risken finns att fler stater i området tvingas följa efter, enligt fredsforskaren Michael Schulz. SvD 150319.

  Göran Eriksson: De köpslående moralisterna. På hemmaplan har regeringen Löfven svårt att kassera in några moraliska poäng på agerandet gentemot Saudiarabien. Hjälterollen är svår för svenska statsråd som samtidigt ängsligt vrider händerna inför risken att förlora exportintäkter. På torsdagskvällen satt nu Damberg - och Wallström - i stället i en sorts krismöte med näringslivet, sedan Saudiarabien hade beslutat att inte utfärda nya visum till svenska affärsmän. Vill de framstå som hjältar borde de vara lika stolta som bekymrade. SvD 150319.

  Risk att Sverige ses som islamfientligt. Regeringen är oroad för att Sverige ska framställas som islamfientlig i medier i Gulfstaterna. På en presskonferens efter interpellationsdebatten i riksdagen i dag bekräftade Wallström regeringens oro för att det sprids en bild av Sverige som islamfientlig. "Ja, det är jag orolig för. Det är för det första helt felaktigt och det skulle, tror jag, leda till väldigt olyckliga konsekvenser, så det måste vi förstås förhindra," säger Wallström. Hon kunde dock inte närmare precisera vilka påstående hon oroas över. Dagen 150320.

  "Margot Wallström kritiserade islam." Margot Wallström har fel. Hennes uttalanden kan visst uppfattas som en kritik mot islam. Och det är den beska medicinen som Sverige nu får smaka, enligt en expert. "Ingenting som jag har sagt i riksdagen eller någon annanstans kan tolkas som en kritik av islam. Det är ett grovt felaktigt påstående". Så sade utrikesminister Margot Wallström i en interpellationsdebatt i riksdagen på fredagen, i samband med uttalanden om bristen på mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Men enligt Thord Janson, vid institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet, kan utrikesministerns kritik mycket väl uppfattas som kritik mot islam. När hon talade om "medeltida straff" kritiserade hon sharialagarna, det vill säga de lagar som Saudiarabiens rättsystem vilar på. Sharialagarna och de här straffen man utmäter står stipulerade i koranen och är guds lag. Så när Wallström kritiserar straffen blir det en kritik mot islam, även om det inte var hennes avsikt. Och att göra åtskillnad mellan straffen, det vill säga lagarna, och koranen går inte. SvD 150320.

  Arabiskt mediedrev mot Sverige och Wallström. Islamiska länder pressas att delta i Saudiarabiens fördömanden av utrikesminister Margot Wallström. Den saudiska rialen väger då tyngre än den svenska kronan. "Det pågår ett mediedrev mot Sverige i saudivänliga arabiska medier. Drevet riktar sig främst mot Margot Wallström," säger oroade arabiska bedömare som betraktar hur krisen mellan Sverige och Saudiarabien riskerar att trappas upp. Saudiska tungviktare förklarar att islamisk sharia inte är instiftad av människor utan att det är lagar, som en allsmäktig Gud har instiftat för mänsklighetens fromma. Dessa opinionsbildare underlåter att nämna att den saudiska tillämpningen av sharia utgår från en tolkning som uppfattas som extrem i de flesta islamiska länder. Saudiarabien har inte någon skriven straffrätt. Enskilda domare - alla män, ofta ultrakonservativa - kan göra sin egen godtyckliga tolkning av sharia. Brottsrubriceringar som avfällighet från islam, häxeri, mord, väpnat rån, äktenskapsbrott, våldtäkt och grova knarkbrott kan straffas med döden. SvD 150320.

  Peter Wolodarski: Saudiarabien begär respekt för piskrappen. En usel utrikespolitisk hantering har växt till en större kris. I den går det bara att ta ställning för de mänskliga rättigheterna. Raif Badawi fördes från fängelset till torget i hamnstaden Jeddah. Fredagsbönen hade just avslutats. Där, mitt i stadens hjärta, mottog han femtio piskrapp. Raifs fötter och ben satt fast i bojor, men ansiktet var synligt. Han skrek inte utan var tyst medan piskrappen ven. Så berättar vittnen som av rädsla för repressalier uttalat sig anonymt för nyhetsbyrån AP. I 15 minuter pågick den saudiska regimens bestraffning. Flera hundra människor tittade på. Raif Badawis "brott"? Han hade kritiserat Saudiarabiens prästerskap på sin egen liberala blogg. I maj förra året dömdes han till tio års fängelse och 1.000 piskrapp - samt motsvarande ett par miljoner kronor i böter. I början av detta år utdelades de 50 piskrappen. Amnesty international larmade då om att 31-årige Raif Badawi, som har tre små barn, skulle drabbas av ytterligare 50 piskrapp per vecka under de närmaste 20 veckorna. DN 150321.

  Efter blodiga attackerna - Jemen nära inbördeskrig. Dödssiffran efter de blodiga terrorattackerna i Jemens huvudstad har stigit till 142 och över 350 skadade. Samtidigt pågår strider mellan två tidigare presidenter i staden Aden i söder. Många bedömare befarar att Jemen är bortom räddning undan ett fullskaligt inbördeskrig. SR 150321.

  Danmark backar inte Wallström. Danmarks utrikesminister Martin Lidegaard tänker inte backa upp Sverige i Saudi-frågan. "Varje land måste hitta sin egen ton," säger han till Jyllands Posten. Han säger till tidningen att det nu "handlar om att inte trappa upp situationen ytterligare". SvD 150322.

  Kvinnliga imamer öppnar moské i Köpenhamn. I september kommer det öppna något så ovanligt som en moské med kvinnliga imamer. Mitt i Köpenhamn kommer fyra kvinnliga imamer arbeta för att reformera islam med bön, samtal och föreläsningar. Moskén, som beräknas kunna ta emot 200 personer, riktar sig till alla muslimer men kommer på fredagar endast vara öppen för kvinnor under fredagsbönen. SR 150323.

  "Jag hatar inte muslimer - utan det muslimska regelverket." "Kvinnorna som befriats ur IS gråter mot min axel," säger syster Hatune Dogan. Hon har i skarpa ordalag varnat Europa för islam. Regelverket inom islam måste konfronteras, menar hon, och berättar att det fanns 20 procent kristna i Turkiet i början av 1900-talet. I dag är det 0,03 procent. Vart tog de vägen? De dödades eller tvångsomvändes. Dagen 150324.

  Saudisk bojkott mot Sverige på twitter. Tusentals saudiarabiska twittrare uppmanar just nu till bojkott mot svenska företag i landet, och mellanösternkännare ser en kampanj mot Sverige under uppsegling. Twitterstormen är inte bara styrd från ovan,och dessutom del av en större plan mot Sverige. En sådan här kampanj kan inte äga rum utan regimens kännedom men sker också på gräsrotsnivå, enligt Othman al-Tawalbeh . Han säger att målet är att avsätta Margot Wallström. SR 150324.

  Kristna ledare: Bra att Saudiarabien får kritik. Det är bra att politiker i västvärlden kritiserar länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. Det menar kristna ledare som arbetar med förföljda troende i Mellanöstern. Och islam måste kunna pekas ut. Dessa människor är mycket utsatta, då den som lämnar islam kan straffas med döden. Människor i västvärlden måste tala klartext om situationen i Saudiarabien. "De som är i landet kan inte säga något, de lever ett mycket svårt liv. De vill att vi ska vara deras röst." "Det som sker i Mellanöstern har absolut en koppling till islam även om inte folk vill kännas vid det." Vår lista över vilka länder där kristna är som mest förföljda talar sitt tydliga språk. I 40 av 50 länder beror det på islamistisk extremism. Det finns en problematik som bara blivit tydligare genom IS. Det är inte något som helt går att särskilja från islam. Dagen 150325.

  Rätt att kritisera saudiska sharialagar. Fler politiker och stater borde höja sin röst både mot den saudiska regimen och mot sharialagar. Det är inte klandervärt på något sätt att Wallström kritiserat dessa bestraffningar, och tvärtom olyckligt att hon nu tycks backa från kritiken, skriver flera debattörer gemensamt.
  Frågan är om det går att vara kritisk mot Saudiregimen, som saknar konstitution och tillämpar en strikt variant av islamisk sharia, utan att vara kritisk mot de islamiska påbud som legitimerar förtryck och våld? Vi ställer även oss frågan om "angrepp på islam" är ett sätt att tvinga utrikesministern till reträtt? Hennes uttalanden i förra veckans riksdagsdebatt om att "vi har den största respekt för islam" och att "Saudiarabien är viktigt i kampen mot terrorismen" tyder på att hon börjar vackla då få, om någon, inom regeringen tycks vilja framstå som islamkritiker. I och med att Saudiregimens brott mot mänskliga rättigheter är förankrade i islam anser vi att fler politiker och stater borde höja sin röst både mot regimen och mot sharialagar. Det är inte klandervärt på något sätt att Wallström kritiserat regimen. Det är däremot problematiskt, och opportunistiskt att andra västerländska demokratier inte fördömer Saudidiktaturens bestialiska sharialagar. SvD 150327.

  Stefan Löfvén bad Saudiarabien om ursäkt. Saudiarabiens ambassadör återvänder till Sverige efter att ha kallats hem på grund av uttalanden som gjorts av utrikesminister Margot Wallström (S). Al-Arabyia hänvisar till att Sveriges regeringschef, det vill säga statsminister Stefan Löfven (S), ska ha bett om ursäkt för att på något sätt ha förolämpat Saudiarabien eller islam. UD meddelar att regeringens sändebud Björn von Sydow har träffat Saudiarabiens kung på fredagen, och framfört en önskan om goda relationer, skriver man i ett pressmeddelande. SvD 150327.

  "Någon måste stoppa galenskapen". Spaniens utrikesminister skrädda inte orden när FN:s säkerhetsråd diskuterade situationen för etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern. Dagen 150328.

  Arabisk styrka planeras för att möta rebeller. Arabförbundet håller toppmöte i Egypten just nu. På agendan: Jemen och planer för en gemensam arabisk militär styrka. Den avsatte jemenitiske presidenten, Abed Rabbo Mansour Hadi, som suttit i husarrest och befunnit sig på flykt undan houthirebellerna - deltog i mötet och tackade för att Saudiarabien hörsammat hans rop på hjälp och inlett en militär operation. SR 150328.

  Kristen saudier: Margot Wallström gjorde rätt. Den diplomatiska krisen mellan Sverige och Saudiarabien är över. Detta efter att kung Carl XVI Gustaf skrivit brev till den saudiska ledningen. Men Emad Alabdy, kristen saudier i exil, tycker att den svenska regeringen bör vara ännu tuffare. Så sa Margot Wallström i riksdagen: "Det är självklart att politiken i Saudiarabien är långt ifrån en feministisk politik. Framför allt kränks ju kvinnors rättigheter. De får inte ens köra bil. Man piskar bloggare, och man har en kungafamilj med absolut makt. Då är det klart vi inte kan använda något annat ord än diktatur." Dagen 150402.

  Affärsvisa på gång efter ambassadörer. UD räknar med att Saudiarabien börjar utfärda visa för affärsresenärer igen. Förutom Saudiarabiens ambassadör är också Förenade Arabemiratens ambassadör på väg tillbaka till Stockholm. SvD 150402.

  Det framställs ofta som att det är en utrikespolitisk belastning att Sverige har en omfattande försvarsmaterielexport. Men en ansvarsfull handel med försvarsmateriel är både önskvärd och helt nödvändig, då inget land vare sig kan eller har råd att vara självförsörjande, skriver Robert Limmergård, generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen. SvD 150402.

  Oansvarigt att inte tala om diktaturer. Wallström och Löfven tycker numera att det är meningslöst att tala om länder som demokratiska eller odemokratiska, särskilt när det gäller Kina och Saudiarabien. De hänvisar till att det råder oenighet om demokratibegreppet. Men vilken definition man än använder så är Kina och Saudiarabien diktaturer, skriver en lärare och en forskare i statsvetenskap vid Uppsala universitet. För att anses demokratiskt krävs det bland annat att ett land har ett flerpartisystem, rösträtt för alla vuxna medborgare, fria, rättvisa och återkommande val och väsentliga möjligheter för konkurerande kandidater och partier att nå ut till väljare genom medier och kampanjer. Kina och Saudiarabien tillhör med detta mått de minst demokratiska länderna i världen. Ett annat exempel är det enklare mått som den framstående demokratiforskaren Adam Przeworski använder. För att ett land ska vara demokratiskt krävs att sittande regering lämnar ifrån sig makten om den förlorar ett val. Det visar sig således först i efterhand om en regering styrt med demokratiskt mandat eller om den använt sig av val för att legitimera ett auktoritärt styre. Givetvis krävs här att det över huvud taget tillåts allmänna val, vilket inte är fallet i Kina och Saudiarabien. SvD 150405.

  Rapport: Så ska den radikala jihadismen bekämpas i Frankrike. I Frankrike har det nu gått tre månader sen terroristattentaten i Paris som krävde 17 människoliv. Och idag kom en stor rapport med över 100 förslag på hur radikal jihadism ska bekämpas starkare i landet. Rapportskrivarna ser stora brister på en rad områden. SR 150408.

  Italiensk polis: Kristna kastades överbord från flyktingbåt. Italiensk polis har gripit 15 afrikanska migranter, som enligt vittnen ska ha kastat tolv andra medpassagerare överbord. Enligt överlevande vittnen uppstod ett religiöst bråk mellan kristna och muslimer ombord på flyktingbåten. Enligt polisen var det kristna från Ghana och Nigeria som kastades över bord och troligen drunknade. Det fanns ungefär 100 flyktingar på båten, som var på väg till Italien. SR 150416.

  Mediemission når miljoner i Mellanöstern. Det har skett en snabb ökning av kristna tv-kanaler i Mellanöstern. I dag sänds kristna program även i slutna länder, via satellit och/eller internet. Kristna stärks i sin tro och muslimer konverterar, men alla är inte positiva till utvecklingen. Miryam är 10 år och på flykt undan IS i Irak. Men i klippet på Youtube är det inte rädsla eller hat som präglar henne, i stället berättar hon om kärlek, om att Gud älskar även IS och att hon förlåtit de krigare som jagade ut henne från hemmet i Qaraqosh. Klippet, som först sändes på den kristna satellitkanalen SAT-7, har nu setts av över en miljon människor och blivit omtalat i Mellanöstern för dess budskap om försoning. I ett annat omtalat klipp från SAT-7 vittnar en bror till två av de kristna egyptier som dödades i Libyen om förlåtelse och om att välsigna de som förföljer kristna. Och att hans mamma skulle bjuda in sina söners mördare och berätta för dem om kristen tro om hon mötte dem på gatan. Det är bara två exempel på hur kristna mediebolag ger spridning åt kristen tro i ett område där kristna är förföljda eller tystade i samhället. Dagen 150417.

  Förhållningssättet till islam skiljer kanalerna. Kritisera islam eller inte? Pastor Merzek Botros tycker att skillnaderna mellan islam och kristendom måste kunna lyftas fram i kristen tv. Medieforskaren Leon Barkho menar dock att det spär på konflikterna. Alla kristna tv-företag som sänder i Mellanöstern har inte valt samma väg som SAT-7, som enbart lyfter fram den kristna tron. I flera kanaler, som i Al hayat, sänds program där islam på olika sätt kritiseras. Mest omtalad är antagligen den koptiske prästen Zakaria Botros, som blivit dödshotad av al-Qaida för de tv-program där han går igenom utsagor i Koranen och andra muslimska skrifter. En annan programledare är broder Rachid, en ex-muslim från Marocko, som vänder sig direkt till muslimer med kritik av islam. Han väcker så mycket känslor att han blir dödshotad i direktsändning av upprörda tittare, men det är också muslimer som ringer in till honom för att konvertera. Dagen 150417.

  Kristna båtflyktingar kastades i havet. 12 kristna flyktingar drunknade i Medelhavet på tisdagen, sedan de kastats i havet av muslimer efter ett bråk ombord på båten. 15 misstänkta gärningsmän har gripits av italiensk polis. 105 flyktingar från flera afrikanska länder uppges ha varit ombord på en gummibåt som lämnade Libyen på tisdagen, med målet att nå Italien. Under färden uppstod ett gräl mellan muslimer och kristna, skriver La Repubblica. Konfllikten ledde till att muslimer kastade tolv av de kristna flyktingarna i havet, så att de drunknade, har överlevande flyktingar berättat för italiensk polis. Gruppen av våldsamma muslimer ska ha försökt att slänga fler kristna i havet, men de ska då ha lyckats rädda sig genom att bilda en mänsklig kedja och skydda sig själva. När båten på onsdagen till slut närmade sig Italien räddades de kvarvarande flyktingarna av italienska fartyg och fördes till Palermo. Flera av flyktingarna berättade, under tårar, för polis om vad som hänt och pekade ut gärningsmännen. Det ledde till att 15 muslimska flyktingar, som tros komma från Senegal, Elfenbenskusten och Mali, arresterades, misstänkta för flera mord med religiöst hat som motiv, skriver The Telegraph. Världen idag 150417.

  Våldtäkt mot pastorns dotter efter hot. Den ugandiske pastorn vägrade att sluta fira gudstjänst. Som straff blev hans 17-åriga dotter gruppvåldtagen. Pastorn, som predikar vid New Hope Church i det muslimskdominerade området Budaka i Uganda, hade mottagit ett antal hotfulla sms som krävde att han skulle stänga verksamheten. Anledningen var att kyrkan hjälpte människor att konvertera från islam till kristen tro. Ingen har hittills gripits för dådet. Dagen 150418.

  Jihadist planerade attentat mot kyrkor i Frankrike. En 24-årig man, som försökt att åka ner till Syrien och strida för Islamiska staten, misstänks för att planera terrorattentat mot kyrkor i Frankrike. Han misstänks ligga bakom ett mord av en 32-årig kvinna. Det har spekulerats i att gärningsmannen var ute efter att använda hennes bil. Den anhållne förövaren som ska ha algeriskt medborgarskap, ska själv ha kontaktat sjukvård efter att av misstag ha skjutit sig själv. Sjukvårdspersonalen ska ha slagit larm till polisen. Dagen 150422.

  Mursi döms till 20 års fängelse. Egyptens tidigare president Muhammad Mursi döms till 20 års fängelse. Han hålls ansvarig för dödandet av demonstranter i december 2012. Vid sidan av Mursi döms även 11 andra ledare för Muslimska brödraskapet till 20 års fängelse vardera. Bakgrunden är sammandrabbningar utanför presidentpalatset 2012 där flera demonstranter dödades. När protesterna utanför palatset växte beordrade Mursi polisen att skingra demonstranterna. När polisen misslyckades dök anhängare till Muslimska brödraskapet upp och våldsamheter bröt ut. Flera människor dödades. SR 150421.

  Franska kyrkor ska bevakas av polisen. Frankrike inför "särskilt skydd" av 178 kyrkor, efter avslöjande om planerade terrordåd.Enligt Säpo påverkar händelserna inte hotbilden i Sverige. Frankrikes premiärminister Manuel Valls upprepade på torsdagen sina varningar att landet står inför ett "aldrig tidigare skådad terroristhot". Sammanlagt har fem terrorattacker avvärjts de senaste månaderna, enligt premiärministern. Han berättade att 178 katolska kyrkor hade placerats "under särskilt skydd". Men det finns totalt omkring 46 000 kyrkor i landet, vilket betyder att de allra flesta är obevakade. Enligt uppgifter i The Local finns 3.000-5.000 misstänkta terrorister i Frankrike, men polisen uppger att det är omöjligt att bevaka dem alla dygnet runt. Dagen 150424.

  Skottlossning mot tävling med Muhammedkarikatyrer. Två män har skjutits ihjäl av polisen i Dallas, USA, där en kontroversiell utställning med Muhammedkarikatyrer pågår. Männen sköts ihjäl av polis sedan de öppnat eld och organisationen bakom tävlingen menar att det handlar om ett krig mot yttrandefriheten. Dagen 150504. SvD 50504.

  Sameh Egyptson, islamolog och religionsforskare vid Lunds universitet: Muslimska språkrör exkluderar. Muslimska företrädare som var med på gårdagens seminarium på Sigtunastiftelsen har en ersättningsteologisk hållning. Islamteologen Islam Behery har i det egyptiska tv-programmet "Ma'a Islam" källkritiskt ifrågasatt profeten Mohameds tradition enligt al Bukhari. Han menar att profeten rimligen inte kan ligga bakom allt det som står i al Bukhari vad gäller våld och folkkonflikter, äktenskap med barn och den grymma behandlingen av krigsfångar. Han ifrågasätter sanningshalten och påminner om att profeten är alla muslimers förebild. Det populära TV-programmet är nu stoppat och Islam Behery står inför rätta där han anklagas av al Azhar, den högsta religiösa institutionen i Egypten, för förakt mot islam. En av teologiprofessorerna vid al Azhar har dessutom utfärdat en fatwa mot tv-predikanten, vilket betyder att det är fritt fram att mörda honom. Al Qaradawi, muslimska brödraskapets andlige ledare, har kommenterat Beherys källkritiska ifrågasättande av al Bukhari som en komplott mot det allra heligaste i Islam efter Koranen. De svenska sunniledarna har hittills inte kommenterat, trots att de flesta organisationer och församlingar använder och hänvisar till traditionen utifrån al Bukhari dagligen. Dagen 150519.

  Annika Borg: Tystnad kring förföljelse av kristna. Förutom några få röster, har ingen, inte ens Svenska kyrkan eller närbesläktade frikyrkor, velat se verkligheten utan förnekat den. Journalister som Nuri Kino, Erik Helmerson och Siewert Öholm samt politiker som Fredrik Malm, Lars Adaktusson och Anneli Enochson har varit undantag. Likaså skrev Mohammed Omar tidigt om vad som skulle kunna hända med de religiösa minoriteterna i Syrien. Det hela har varit och är skamligt tyst. Men mest skamligt för de kristna kyrkorna i Sverige förstås. De kommer aldrig kunna säga att de inte visste att deras systrar och bröder i Kristus fördrevs och mördades i Mellanöstern. Det enda land i Mellanöstern där kristna kan leva och utöva sin religion fritt är Israel. Varför är det då så här? Jag har vänt och vridit på den frågan länge. Vägran att se verkligheten, ta till sig fakta och det totalt irrationella är alltid intressanta fenomen. I Svenska kyrkans annonskampanj för kollekten annandag påsk, som skulle gå till hjälp till Mellanöstern, började texten med Israels krig mot Gaza - det är inte min problemformulering, utan deras - och annonsen illustrerades med en muslimsk, beslöjad flicka. Inte ens där fick de kristna trossyskonen bli synliga (med det inte sagt att jag inte vet om och förfäras över de många muslimer som lider under islamistisk extremism). Man har valt sida. Hemmets Vän 151021.

  Korstågens blodiga bakgrund. Startade problemen mellan kristna och muslimer, mellan väst och öst, i och med korstågen? Kjell O. Lejon, Professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet reder ut begreppen i dessa tre artiklar. Del 1. Världen idag 150526. Del 2. Världen idag 150527. Del 3. Världen idag 150526.

  Skattepengar till IS-propaganda. Hur mycket pengar bör ges till en organisation som låter en jihadistpredikant tala? 150 000 kronor eller 300 000 kronor? Göteborgs stad nöjde sig med att ge föreningen Sveriges förenade muslimer (SFM) 150.000 kronor. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beslutade i våras för att ge den dubbelt så mycket i bidrag inom ramen för "projekt mot rasism och intolerans". Skattepengar tilldelades alltså samma organisation som SVT:s Uppdrag Granskning uppmärksammade i avsnittet Jihad i Göteborg tidigare i år (SVT 22/4). SFM har bland annat anordnat konferenser med föreläsare som hyllar jihad, martyrskap och sympatiserar med Islamiska staten. Bland annat har de bjudit in Sveriges mest kända jihadistpredikant. Vederbörande bor numera i IS huvudstad Raqqa och sprider propaganda, däribland filmer på Youtube, för att locka fler svenskar att ansluta sig till det heliga kriget. Det pågår en het debatt om hur Sverige bör göra sig för att stoppa rekryteringen av unga till IS. En bra början skulle kunna vara att inte ge skattemedel till organisationer som anser att IS-sympatisörer är lämpliga föreläsare. SvD 150531.

  Wallström står på sig: Straffet är medeltida. När den saudiske bloggaren Raif Badawi dömdes till tio års fängelse och 1 000 piskrapp kallade utrikesminister Margot Wallström domen medeltida. När högsta domstolen i Saudiarabien nu fastslagit domen återupprepar Wallström sitt uttalande. "Min uppfattning är att det är ett medeltida straff," säger Margot Wallström när Ekot träffar henne i Bryssel. SR 150609.

  Mona Walters föredrag om religionsfrihet ställs in. Mona Walter konverterade från islam till kristendom. I dag skulle hon hållit föredrag i Folkets hus i Rinkeby. Men med kort varsel ställdes mötet in. Det stämde inte överens med uthyrningspolicyn, förklarade Folkets hus. Att Mona Walter skulle komma till Rinkeby och tala har väckt många känslor. Markus Sand, pastor i Rinkeby internationella församling berättar för Dagen att det finns flera som hävdar att alla somalier är muslimer. Att tala om konvertering är ett mycket känsligt ämne, menar han. "Vi har haft bokbord och kristna traktat på olika språk. När någon somalier kommer fram händer det ofta att någon annan knackar dem på axeln för att få dem att gå därifrån. De har koll på varandra." Dagen 150615. SR 150612.
  Folkets hus i Rinkeby har med kort varsel stoppat två evenemang. Det ena med en kontroversiell predikant, det andra med en islamkritiker. "De ska inte vara här och sprida sådana värderingar i vårt hus", säger Folkets hus vd Calle Nathanson. DN 150615.
  Mona Walter: "Jag ska tala i Rinkeby". Folkets hus i Rinkeby valde att avboka föreläsningen där konvertiten Mona Walter skulle tala. Själv är hon fast besluten att åka dit ändå. "Jag ska åka till Rinkeby med Bibeln i ena handen och Koranen i den andra," säger Mona Walter till Dagen. "Jag kommer inte med ett hatbudskap, utan vill prata om demokrati och religionsfrihet. Vilket jag inte får enligt islam." Dagen 150616.

  Religiös ledare bakom Mursis dödsdom. En domstol i Egypten har slagit fast dödsdomen mot avsatte president Muhammad Mursi. På rekommendation av landets högsta religiösa ledare. Dagen 150616.
  Dödsdomen mot Egyptens förre president Mursi rivs upp. En domstol i Egypten river nu upp en dödsdom mot den tidigare presidenten Muhammad Mursi. Enligt domstolsbeslutet ska rättegången ska tas om. SR 161115.

  Lars Adaktusson Europaparlamentariker (KD): Blunda inte för förföljelse av kristna. Ett år har gått sedan staden Mosul i norra Irak föll i den sunnimuslimska terrororganisationen Islamiska statens (IS) våld. Kyrkklockorna i Mosul tystnade. Stadens kristna flydde, tvingades konvertera eller mördades. Mosul har blivit en symbol för förföljelsen av kristna i hela världen och för västvärldens ovilja att ingripa. De terrorgrupper som nu drar fram över Mellanöstern och delar av Afrika, och dess bestialiska gärningar, har skakat en hel värld. I Syrien och norra Irak har IS utfört etniska rensningar av hela regioner. Nineveslätten och området kring staden Qaraqosh i norra Irak, där majoriteten av landets kristna levt i närmare 2 000 år, kontrolleras nu av terroristorganisationen. Människorna som i generationer där haft sitt hem har fördrivits. Enligt International Society for Human Rights drabbar 80 procent av all religiös förföljelse i dag just troende kristna. I mitt arbete i Europaparlamentet har jag gång på gång mött en ovilja från liberala och socialdemokratiska politiker att överhuvudtaget adressera problematiken med förföljelsen av kristna. Ett tämligen aktuellt exempel är när Europaparlamentet i april röstade om en resolution gällande förföljelsen av kristna runt om i världen, med anledning av terrorgruppen al-Shabaabs dödande av studenter i Kenya. Den socialdemokratiska partigruppen, den gröna partigruppen och den liberala partigruppen gick ihop och yrkade systematiskt på strykandet av varje referens till just kristnas utsatthet. Hemmets Vän 150618.

  Pastor åtalas efter uttalande om islam. Den kontroversielle pastorn James McConnell från Belfast åtalas efter att ha beskrivit islam som "satanisk". Till grund för hans uttalande låg en specifik händelse. Hans starka reaktion kom efter att han läst om fängslandet av Meriam Ibrahim i Sudan, som tvingades att föda sitt barn i kedjor efter att ha blivit anklagat för att inte vara trogen islam. "Islam är barbarisk, islam är satanisk, islam är en doktrin från helvetet," sa han enligt Christian Today. "Jag har ingenting emot muslimer, jag har aldrig hatat muslimer, jag har aldrig hatat någon. Men jag är emot vad muslimer tror på. De har rätten att säga vad de tror på och jag har rätten att säga vad jag tror på," säger James McConnell. Dagen 150623.

  Allt fler kristna ber för muslimer under ramadan. I dag är sista dagen på ramadan. Och intresset att skänka pengar till välgörenhet under fastemånaden har ökat bland svenska muslimer. Samtidigt har många svenska kristna gått in i förbön för den muslimska världen. Dagen 150717.

  Intervju med Mona Walter: "Islam är ren ondska!" Vi träffar Mona Walter på ett kafé någonstans i Sverige. Hon lever sedan en tid tillbaka med skyddade personuppgifter efter flera dödshot från islamister. De enda tidningar som intervjuat Mona innan Nya Tider är Göteborgs-Posten och kristna Dagen. Systemmedia är inte intresserade av hennes berättelse. Enligt Allah får man inte kritisera Islam. Nya Tider 150718.

  Kristna asylsökande flyttar från asylboende efter hot. En grupp kristna asylsökande har känt sig tvungna att flytta från ett av Migrationsverkets boenden i Kalmar län efter hot och trakasserier från fundamentalistiska islamister. En aggressiv grupp av muslimer på asylboendet krävde att de kristna skulle sluta bära kors om halsen och andra kristna symboler. De förbjöd också de kristna att vistas i köket när den muslimska gruppen var där, skriver Östra Småland. En icke namngiven källa säger till tidningen att de kristna "inte vågade vara kvar. Stämningen blev för hotfull. Och de fick ingen hjälp." Dagen 150718. Världen idag 150718.
  Inga insatser efter att kristna familjer lämnade asylboendet. Fallet med två kristna familjer som lämnade ett asylboende där de uppgett sig ha utsatts för hot och trakasserier föranleder inga särskilda insatser från Migrationsverkets sida. Världen idag 150722.

  Charlie Hebdo slutar publicera Muhammedkarikatyrer. Det franska satirmagasinet Charlie Hedbo lovar att inte publicera fler Muhammedkarikatyrer. Chefredaktören Laurent Sourisseau säger till det tyska nyhetsmagasinet Stern: "Vi har gjort gjort vårt jobb, vi har försvarat rätten att göra karikatyrer." Dagen 150719.

  Cameron: Ge föräldrar rätt att dra in barnens pass. På måndagen höll Storbritanniens premiärminister David Cameron ett linjetal om hur landet ska möta islamistisk extremism och terrorism. David Cameron ägnade stora delar av talet åt att beskriva hotet som islamistisk extremism och terrorism utgör, det är "vår generations utmaning", menade han. Cameron vände sig bland annat direkt till de ungdomar som lockas av att ansluta sig till IS. "Du kommer inte att vara en värderad medlem i en rörelse. Du är kanonmat för dem. De kommer att utnyttja dig", sa han. "Om du är en pojke kommer de att hjärntvätta dig, sätta fast bomber på dig och spränga dig i luften. Om du är en flicka kommer de att göra dig till slav och förgripa sig på dig". Världen idag 150721.

  Religion och integration möts i ny Timbrorapport. Kyrkan och moskén betyder mycket för att integrera invandrare i Sverige.Det hävdas i en ny Timbrorapport skriven av Torbjörn Elensky.Men han tror extrema grupper kan försvåra en positiv utveckling. Han är skeptisk till vissa konservativa muslimska grupper. Han tror inte att de moskéer i Sverige som får ekonomiskt stöd från till exempel Saudiarabien och gulfstaterna bidrar till integration. "Jag tycker absolut det är negativa krafter, för i Saudiarabien görs ingen skillnad på religion och politik. Det är inte sunt att följa det som församling." Dagen 150723.

  Nytt förbud om att förolämpa Gud. Förenade Arabemiraten inför en ny lag som förbjuder diskriminering på grund av religion. Samtidigt befaras den användas som en anti-hädelse lag för att tysta kritiker. Lagen är utformad som en anti-hädelselag som förbjuder all förolämpning av Gud, hans profeter, apostlar, heliga böcker, kyrkor eller kyrkogårdar, skriver RT. "Det finns en tydlig oro att lagen kommer att användas för att ytterligare kväva yttrandefriheten under täckmantel av att främja tolerans," säger Nicholas McGeehan, från Human Rights Watch, till Middle East Eye. Dagen 150723.

  "Islamismen är det största problemet." Han ser dystert på framtiden för de kristna i Mellanöstern.Journalisten Klaus Wivel har skrivit en bok om hur de får det allt svårare.Och han häpnar över att det är så tyst om förtrycket. Klaus Wivel menar att det finns flera orsaker till utvecklingen­, men den främsta är den framväxande islamismen, som blivit allt starkare sedan 1970-talet. "Det är det största problemet för tillfället. Historiskt sett har inte kristna behandlats jämlikt, men islamismen har gjort det ännu sämre." Ett stort problem är utbildningen i många muslimska länder. Enligt Klaus Wivel är det vanligt att man helt utelämnar de kristnas historia i undervisningen­, trots att till exempel Egypten har ett rikt kristet arv. "Många muslimer tror att de kristna är något som kommit utifrån, från västvärlden, trots att de funnits där längst," säger han. Dagen 150724.

  Allt fler kristna spås lämna Mellanöstern. spåren av det syriska inbördeskriget och Islamiska Statens framfart i både Syrien och Irak flyr alltfler kristna Mellanöstern. De kristna i del områden är på väg att försvinna helt och hållet. De kristnas flykt från Mellan Östern är egentligen inget nytt fenomen. Det har pågått i över hundra år, kombinerat med ren utrotning som det turkiska folkmordet på armenierna under första världskriget. Ordentlig fart tog utvandringen egentligen med diktatorn Saddam Husseins fall i Irak. Han ville behålla de kristna eftersom de ofta hade god utbildning. Sen har det bara blivit värre och i samband med inbördeskriget i Syrien, som fått miljontals på flykt, och Islamiska Statens härjningar, som drabbat 100.000-tals, minskar de redan små kristna minoriteterna till nästan ingenting på en del håll. SR 150729.

  Hatbrott mot kristna ökar mest. Anmälda hatbrott mot kristna har ökat med 75 procent, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Under 2014 identifierade Brå ungefär 6 270 polisanmälningar med olika möjliga hatbrottsmotiv, den högsta nivån hittills. Den absolut största andelen av hatbrottsärendena, 69 procent, avser främlingsfientliga eller rasistiska motiv. Men hatbrottsanmälningarna ökar i alla kategorier utom för sexuell läggning där nivån är oförändrad. Åtta procent av anmälningarna har islamofobiska motiv, något färre har kristofobiska eller andra antireligiösa motiv, det motsvarar knappt 490 anmälningar. Knappt 270 anmälningar gäller antisemitism och en procent av anmälningarna har transfobiska motiv, allt enligt Brås rapport. Sedan förra mätningen år 2013 har anmälningarna ökat med 14 procent. Störst är ökningen av hatbrott mot kristna. De senaste fem åren har kategorin mer än tredubblats, från knappt 100 anmälningar år 2010 till drygt 330 anmälningar 2014. Andra motiv som uppvisar en noterbar ökning är det islamofobiska och det antisemitiska motivet som ökat med 50 respektive 38 procent jämfört med 2013. Världen idag 150806.

  Soheila Fors: Jag har blivit mordhotad av IS. Tehusets grundare, Soheila Fors, har de senaste dagarna mottagit flera dödshot från personer som säger sig representera extremistgruppen Islamiska staten. "De skriver att de vet var jag bor och att de ska döda min familj". Soheila Fors, som ursprungligen kommer från Iran, har i många år kämpat för kvinnors rättigheter i Mellanöstern. Dagen 150820.
  Soheila Fors är dödshotad av IS. Tehusets grundare Soheila Fors, som engagerar sig för kvinnors sociala rättigheter, har fått flera dödshot de senaste dagarna. Men hon tänker inte låta sig tystas. "De vill tysta ner folk med fruktan och våld. Det tänker jag inte låta ske." Världen idag 150821.

  Västvärlden blind för religiöst förtryck. Klaus Wivel"De sista kristna. Berättelsen om de förföljda, de som flytt och de som vägrar ge upp"(Marcus förlag) Dagen 150821.

  Mona Walter jagades bort från Rinkeby. "Hora" ropar en kille åt konvertiten Mona Walter då hon besökte Rinkeby tillsammans med ett team från SVT. Strax därefter jagas de därifrån. "Vi blev bortjagade därifrån, och tvingades att springa till parkeringen. De började kasta ägg mot oss, och vi fick fly därifrån," säger hon. De sa också att de skulle korsfästa mig. Trots hoten ska Mona Walter tillbaka. Den 3 oktober har hon fått tillstånd att tala på torget. Dagen 150825.

  Svensk diplomati rev religiös mur på Cypern. En historisk gudstjänst har hållits i en kyrka på Cypern, ön som varit uppdelad mellan en "kristen" och "muslimsk" del sedan 1974. Att kristna fick komma över till kyrkan, belägen på den muslimska sidan, kan de tacka Sverige för. "Vårt mål är att med hjälp av de religiösa ledarna jobba med försoning, och visa att det här är en politisk konflikt, inte en religiös," säger Peter Weiderud. Dagen 150827.

  Islamiska staten - grymhetens ansikte. För drygt ett år sedan utropade Islamiska staten ett kalifat, som ska samla alla rättroende muslimer i världen. Man vet ganska lite om livet i de IS-kontrollerade områdena. Men det finns ögonvittnen som har lyckats fly och berätta om vardagen i det hårt reglerade samhället. Grunden till IS systematiska våld finns i en bok på omkring 268 sidor skriven av al-Qaida-ideologen Abu Bakr Naji. Nätboken "Grymhetens ledarskap" motiverar det brutala våldet mot icketroende (som också inkluderar muslimer), men skissar också ramarna för det kommande kalifatet. Manualen visar att våldet inte är slumpmässigt eller enbart bygger på sadism. Tvärtom framgår det att våldet är systematiskt, planerat och långsiktigt. yle 150905.

  Masskonvertering av muslimer i tysk kyrka. Den evangeliska kyrkan Trinity Church i Berlin har vuxit från 150 till 600 medlemmar på bara två år. Det på grund av att hundratals muslimska asylsökande har döpts och konverterat i kyrkan. Dagen 150909.

  Gefle Dagblad bombhotades för sina publiceringar kring gävlemoskén. En anonym person ringde polisen och krävde att GD genast skulle avpublicera artikeln om imamen Abo Raad. "Det är oerhört allvarligt. Det här är ett hot mot demokratin." Gefle Dagblad 150910. Kommentar: Den imamen kan behöva synas i sömmarna...


  Abo Raad pekas ut som militanta islamismens ledare i Sverige. När terroristorganisationen Islamiska Staten förra sommaren intog stora områden i norra Irak, däribland näst största staden Mosul, hyllade Gävles imam Abo Raad erövringen på Facebook. Efter några timmar togs inlägget bort. 2005 dömdes två svenskar för att ha finansierat terroristattacker i norra Irak. I domen nämns även Abo Raad och enligt källor till Gefle Dagblad har han sedan dess varit ett intressant namn för svenska säkerhetspolisen SÄPO. I tingsrättsdomen togs vittnesuppgifter med som berättade om hur Abo Raad uppmanade moskéns besökare att skänka pengar. Vittnet berättade bland annat: "Imamen bad för dem som skulle spränga sig i luften som ett angrepp på USA:s armé. Man lade också ut en bönematta för att besökarna i moskén skulle lägga pengar på mattan vilka enligt imamen skulle gå till dem som sprängt sig i luften och till de föräldralösa barnen." Trots vittnesmålet som angav att pengar samlades in i Gävles moské till självmordsbombares anhöriga kunde ingen från Gävle åtalas eller dömas. I en sluten facebookgrupp för personer som sympatiserar med den våldsbejakande islamismen beskrivs också Gävles imam Abo Raad som deras ledare i Sverige. Gefle Dagblad 150910.
  Fredric Karén: Modigt att granska Gävles moské. "Det är inte bara det starka nyhetsvärdet i materialet som sticker ut, det är också sättet som tidningen balanserar Abo Raads extrema åsikter med andra, mer moderata, muslimer som får komma till tals, som gör den mer trovärdig." Tyvärr väljer gävleimamen att inte låta sig intervjuas i GD. Istället har han skrivit debattartiklar i konkurrenten Arbetarbladet. Där vänder han sig mot publiceringarna som han beskriver som ett "exempel på hur muslimer ständigt reproduceras som onda". Det vill säga precis det som granskningen inte gör. SvD 150920.

  Harsha Disanayak: "Vi måste visa ett levande evangelium." "Jag undrar om vi verkligen har tänkt på orden om att ta emot främlingen vid vår tröskel. Det är en befallning, inte ett förslag." Världen idag 150911.

  Dödsiffran stiger i Mecka i Saudiarabien efter att en byggkran i går rasade in över den stora moskén. Minst 107 personer ska ha dött och minst 238 skadades, uppger landets civilförsvar. Enligt det Saudiska civilförsvaret så kan en orsak ha varit att det i går blåste mycket hårt och regnade kraftigt i Mecka. Träd ska ha rykts upp med rötterna och fler byggkranar ska ha gungat farligt. Enligt ett uttalande från de som styr arbetet i moskén har kranen även fallit in i moskéns mitt. Där ligger en öppen plats där islams allra heligaste byggnad Kabaa står - den plats som muslimer rent geografiskt vänder sig mot vid bönen. SR 150912.

  Åtalade stör kristna och muslimer i Umeå. Den man som står åtalad för hets mot folkgrupp i Umeå finns i dag inte med i något känt kristet sammanhang i staden. Det berättar personer som Världen idag varit i kontakt med. Enligt Världen idags källor har kristna ledare i Umeå gjort flera försök att tala med den tidigare teologistudenten, som uppfattas genomgå en personlig och religiös kris. Åtalet gäller sex fall av hets mot folkgrupp och ett fall av förtal. Världen idag 150914.

  Arabiska kyrkorna enas i bön för Mellanöstern. I går samlades 13 representanter från Stockholms arabisktalande kyrkor. För första gången har man nu bestämt sig för att samla hela den arabiska kristenheten till bön och lovsång för Mellanöstern. Dagen 150920.

  Minst 717 ihjältrampade i Mecka. Mer än 700 personer har trampats ihjäl i samband med vallfärden i Mecka och mer än 800 har skadats, enligt saudiska myndigheter. Det är den allvarligaste olyckan på 25 år vid pilgrimsfärden. Det var i morse som pilgrimer var på väg från ett tältläger några kilometer utanför Mecka till den plats där stenar kastas på pelare som symboliserar djävulen. Det blev plötsligt trångt och människor ramlade, de trampades ner och dödades eller skadades. SR 150924.

  Henrik Alexandersson: Frånta Saudiarabien dess roll i FN. Det är ett mörkt år för mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Antalet avrättningar kommer att bli rekordhögt och slås endast av Iran och Kina. Förtrycket mot oliktänkande och det fria ordet är omfattande, så väl när det gäller kritik mot regimen som mot religionens grepp om landet. Världen har tagit del av den saudiske bloggaren Raif Badawis öde. Han har dömts till tio års fängelse och tusen piskrapp för sin samhällskritik. Medeltida, kallade Sveriges utrikesminister med rätta detta straff. Saudiarabien är nu på väg att passera ännu en av anständighetens gränser. Inom kort planerar man för första gången på årtionden att genomföra en avrättning av en politisk fånge. Det handlar om Ali Mohammed al-Nimr, som greps när han var endast 17 år gammal och som nu har tillbringat fyra år i fängelse. Al-Nimr är anklagad för att ha deltagit i och möjligen organiserat protester mot den saudiska regimen. SvD 150924.

  Flemming Rose: kulturredaktör på Jyllands-Posten: "Målet var aldrig att trampa på muslimers känslor." Tio år sedan danska karikatyr-krisen - nu ger Flemming Rose ut boken "Hymn till friheten". "Från början det inte min ide´att publicera teckningarna av Muhammed. Idén kom från en annan medarbetare på kulturredaktionen, och jag var inte ens med på mötet." Dagen 150927.

  The Saudi government confirms the death toll in the recent Hajj tragedy has reached 4,173, media reports say. Saudi Vice Minister of Health Hamad bin Muhammad Al-Duweila said on Tuesday that he has received a photo showing that 4,173 pilgrims were killed in the tragic incident in Minda, near the holy city of Mecca, according to some reports. The Saudi Health Ministry asserted that heat exhaustion and suffocation are to blame for the pilgrims’ death, the reports said. PressTV 150929.

  Dödshotades på asylboende på grund av sin tro. En konflikt mellan kristna och muslimer på ett asylboende i Kalmar har fått tingsrätten att häkta en 26-årig man. Nu står han misstänkt för olaga hot. Dagen 150929.
  Fällande dom för dödshoten på asylboende i Kalmar. 26-åringen som på ett asylboende riktat hot mot en kristen man döms till skadestånd på 8000 kronor och villkorlig dom. "Uttalanden var ägnade att framkalla allvarlig fruktan", står det i domslutet som kom i dag. Den kristna mannen menar att 26-åringen ska ha hotat honom genom att bland annat säga att han ville skära av halsen på honom. Han ska även ha hotat mannens familj i Syrien samt den kristna mannens rumskompis, som är muslim, för att han bor tillsammans med en kristen. Dagen 151019.

  Nu ökar den extrema buddhismen. Tidigare i veckan fick Dalai lama kritik för ett uttalande om att en kvinnlig Dalai lama måste vara vacker. Uttalandet fick västvärlden att häpna, men visar att buddhismen har fler sidor än dem som väst oftast väljer att se. Buddhism brukar ses som en fredsälskande religion, men i dag sprider sig buddhistisk extremism i bland annat Burma och Thailand, skriver frilansjournalisten Vishal Arora i en exklusiv kulturdebatt för Dagen. Dagen 151001.

  Mona Walter vägrar tiga. Konvertiten Mona Walter och organisationen "Set my people free" planerar en manifestation för religionsfrihet i Stockholmsförorten Rinkeby i morgon. "Vi ska ha en demonstration för att uppmärksamma att vi har religionsfrihet i Sverige. Många vet inte om det. De vet heller inte att man kan byta religion utan att bli straffad." Dagen 151003.
  Stort säkerhetspådrag när Mona Walter talade. Mona Walters kritiska budskap om islam väckte burop och ilska. På Rinkeby torg har några hundra personer samlats. Det är en solig höstdag och i högtalarna spelas akustisk gitarrmusik. Stämningen är uppsluppen, men torget är fullt av uniformerad polis. Den uppsluppna känslan ska nämligen snart förbytas i något helt annat. Aggression och ilska. Den som inte vet vem Mona Walter är blir snart varse. Dagen 151004.
  Mona Walter vill upplysa om religionsfrihet. I lördags arrangerade organisationen "Set my people free" och Mona Walter en manifestation för yttrande- och religionsfrihet i Stockholmsförorten Rinkeby. "I Sverige har man rätt att välja mellan kristendom och Jesus, och Islam och Muhammed," säger Mona Walter. När man talar med Mona Walter blir det tydligt att för henne och utifrån hennes egna erfarenheter är islam något hotfullt, en brutal och oförsonlig ideologi, snarare än en religion som tar sig olika uttryck. Samtidigt säger hon sig vija skilja på sak och person, hon riktar inte sin kritik mot enskilda trosutövare utan det hon avser är islams lära. "Det är klart att det finns miljontals muslimer som vill leva i frid. Jag var muslim och ville inte döda utan leva i frid, men det beror på individen, inte på islam." Världen idag 151005.

  Kristna missionärer korsfästes och halshöggs. Flera inhemska missionärer i Aleppo i Syrien fick välja på att avsäga sig sin tro på Jesus eller dödas. De misshandlades och kvinnorna våldtogs offentligt innan de halshöggs och korsfästes av IS. När de tillfångatogs av IS ska de ha fått frågan om de ville lämna Kristus för islam, men svarat att de aldrig kunde avsäga sig tron på Jesus. Den 41-årige teamledaren och hans 12-årige son var bland de som misshandlades och sedan korsfästes. De lämnades på korsen i två dagar, ingen fick ta ner kropparna, enligt organisationen. Bredvid korsen hade man satt upp en skylt med texten: "Otrogna". Enligt Christian Aid Mission var det elva missionärer som dödades, andra medieuppgifter gör gällande att det var tolv personer. Världen idag 151006.
  Nya uppgifter: IS korsfäste elva konvertiter. En fruktansvärt barbarisk skildring av hur elva kristna missionärer korsfästs i Syrien sprids på nätet. "Vi har ingen anledning att tvivla på att det verkligen hänt", säger Jeff Seller på missions­organisationen Christian Aid Mission. I området kring Aleppo finns en kristen grupp som består av omvända muslimer. Från sin missionsbas har de arbetat med hjälp till lokalbefolkningen i de svårt krigsdrabbade områdena. I slutet av augusti ska de syriska missionärerna ha kidnappats av IS och blev då ställda inför ultimatum: Antingen vänder ni tillbaka till islam eller så ska ni dödas. Missionärerna vägrade. Den 12-årige sonen till en av ledarna blev då svårt misshandlad inför sin pappas ögon. Efter detta ska de ha spikats upp på kors, tillsammans med flera andra. Några kvinnor i sällskapet blev våldtagna offentligt innan även de hängdes upp på kors. "Inför folkmassan frågade de vad de gjort för fel för att förtjäna denna behandling. Då blev de bara slagna ännu mer av IS-soldaterna," säger källan. Enligt källan ska kropparna ha hängt uppe i två dagar innan de togs ner. Dagen 151008.

  "Jag ska skära halsen av dig". 26-åringen från Syrien skrämde de andra på asylboendet. Polis som kom dit mötte en gråtande man som på grund av sin kristna tro blivit hotad till livet. "Jag har flytt kriget för att slippa sådant här". Östra Småland 151010.
  26-åringen försattes på fri fot. Efter avslutad förhandling beslutade Kalmar tingsrätt att det inte finns tillräckliga skäl för att hålla kvar mannen från Syrien i häktet. 26-åringen ska ha hotat en annan man på ett asylboende till livet. Åklagaren Thomas Hagman ansåg tvärtom att hoten 26-åringen har riktat mot mannen är så pass allvarliga att han dels borde bli kvar i häktet, dels borde dömas till fängelse. Dom faller om en vecka. Östra Småland 151012.
  Böter för olaga hot - frias på en punkt. Den 26-årige krigaren från Syrien har nu fått sin dom av Kalmar tingsrätt. Rätten dömer mannen för olaga hot vid två tillfällen. För detta blir påföljden villkorlig dom. Han ska dessutom betala ett skadestånd på 8 000 kronor till den man, som vi kallar Amir, som utsattes för hoten. 26-åringen medger att han har deltagit i strider i hemlandet Syrien. Östra Småland 151019.

  Allt fler muslimer i Sverige blir kristna. Pastor Merzek Botros är en av flera ledare som vittnar om ett ökat intresse för kristen tro bland arabisktalande. På konferensen i Flen ges några förklaringar. Bland annat hur islamister beter sig i Mellanöstern, framförallt när de kommer i maktposition. Det gör att många muslimer börjar ifrågasätta sin egen tro. Dagen 151010.

  IS-klotter mot kristna i Göteborg. Två restauranger som ägs av kristna assyrier i Göteborg har fått sina lokaler nedklottrade med IS-budskap. "Konvertera eller dö", stod på väggarna. Runt Opaltorget i Västra Frölunda i Göteborg finns flera butiker och restauranger. Men det var bara restauranger som ägs av kristna assyrier som angripits. Dagen 151014.

  Mona Walter dök upp på kyrkans koranstudier. När domkyrkoförsamlingen i Stockholm bjöd in till dialogsamtal om islam, kom en rad före detta muslimer dit. Mona Walter berättar för Dagen att hon, och flera andra före detta muslimer, valde att gå till dialogsamtalet i Svenska kyrkan för att ställa kritiska frågor. "Jag är häpen hur vi tystades," säger hon. Mona Walter har skrivit om händelsen på sin blogg under rubriken "Bisarr kurs i Kristen tro". Dagen 151016.

  Nuri Kino: Erdogan provocerar fram hatet. Nyhetsuppläsarna har tårar i ögonen. Dagen före begravningarna var jag i Tyskland och föreläste om vad radikal islam innebär för såväl ickemuslimer som kristna assyrier/syrianer men också för moderata muslimer i Mellanöstern. Jag åt lunch i den del av staden Wiesbaden som till vardags kallas Lilla Istanbul. Servitören anklagade Turkiets president Erdogan för terrordådet, att presidenten som "själv är islamist" har provocerat fram hat mot alla som inte väljer att leva enligt radikala islamisters syn på världen. Dagen 151015.

  Tio års fängelse för saudisk aktivist. En saudisk domstol har förlängt ett redan långt fängelsestraff för den civilrättslige aktivisten Abdulkarim al-Khoder till tio år. Abdelkarim al-Khoder är den senaste människorättsaktivisten som åtalats i Saudiarabien. Al-Khoder är en av grundarna av den numera nedlagda människorättsorganisationen ACPRA - Saudi Arabaian Civil and Political Rights Association. Organisationen grundades år 2009 med slagordet "Känn till dina rättigheter" och sedan dess har alla elva av organisationens grundare antingen åtalats eller dömts till långa fängelsestraff. Al-Khoder dömdes till åtta års fängelse 2013, men i går förlängdes hans straff till tio år. Journalisten Hugh Miles, som rapporterar om Saudiarabien för The Guardian, säger att det här är en del av den nuvarande regimens krafttag mot politisk opposition. "Budskapet är att även om du bara skriver något på twitter kommer du få ett långt fängelsestraff," säger Hugh Miles. SR 151020.

  Roland Strandberg: Muslimerna har en annan gud. Att judar och kristna tillber samme Gud, det är sant, även om de judiskt troende inte tror att Jesus är Messias Guds son utan de väntar fortfarande på sin Messias. Men att påstå att muslimerna tillber samme Gud, det är att förvränga sanningen. I början av Muhammeds karriär som makthavare/religionsskapare fanns det ca 360 olika avgudar vid Kaba som de olika klanerna/grupperna av ökenfolk tillbad. Bland dessa olika gudar fanns bland annat Månguden som hette Allah, den som var Muhammeds klans/stams gud. Denne Allah hade tre döttrar med Solgudinnan. Hur kan det vara den Gud som kristna och judar tillber? När Muhammed fick makten bestämde han att Allah skulle vara den enda guden som man fick tillbe och så uppstod då tanken att Allah är den enda guden, medan han egentligen var en av många gudar som tillbads. Detta tolkas alltså av vissa teologer som att han är samme gud som kristna och judar tillber. Men detta är lika orimligt som att mena att om en människa gör sig en egen avgud av till exempel en trädstam och börjar tillbe den i tron att det är den ende sanne guden så blir trädstammen samma gud som de kristna tror på. Det faller på sin egen orimlighet. Trädstammen är en avgud och så är även Månguden Allah. Att man har Månguden Allah som gud inom islam visar sig bland annat av att man har månen som symbol på moskéerna. Dagen 151021.

  Dödshot mot kristna somalier i Sverige. Efter att ha framträtt med sina personliga vittnesbörd under en konferens i Sverige har nu kristna somalier fått dödshot. Det är muslimska ledare i Somalia som uppmanar muslimer att skära halsen av dessa personer. Det är en video som spelades in i sommar, och som spridits via sociala medier under hösten, som religiösa ledare i Somalia har reagerat starkt på. Videon är från en konferens anordnad av missionsorganisationen OM i Sverige, och med barrträd i bakgrunden träder de kristna somalierna fram, en efter en, och berättar om sin tro på Jesus. Vittnesbörd som varvas med sånger. Imamerna vänder sig direkt till den somaliska regeringen och ber dem ta tag i situationen. De vill att staten ska straffa dem som konverterat, och om inte regeringen gör något åt saken uppmanar de det somaliska folket att ta tag i saken och skära halsen av dem. Dagen 151029.
  Fatwa handlar om så mycket mer än dödshot. Ordet fatwa har för många västerlänningar en negativ klang, och associationerna går exempelvis till dödsdomen utslungad mot författaren Salman Rushdie. Men en fatwa är så mycket mer. Fatwa betyder ett vägledande svar, och kommer från en muslimsk auktoritet av något slag. För det mesta handlar det om att besvara saker i folks vardag som inte är det minsta kontroversiellt. Dagen 151029.

  Saudisk bloggare får människorättspris. Den saudiarabiska bloggaren Raif Badawi får Europaparlamentets människorättspris - Sacharovpris. Badawi har skapat webbplatsen Free Saudi Liberals, och har dömts till 10 års fängelse, 1 000 piskrapp och höga böter för att ha förolämpat muslimska värden genom sin webbplats. Sacharovpriset instiftades 1988 och ges till personer som har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter. SR 151029. Kommentar: Bra beslut.

  Atheist: 'Okay For Those on The Left to Critique, Mock, Deride Christianity, But Islam Gets a Free Pass'. An atheist professor said Tuesday that it’s acceptable to criticize Christians but not Muslims, because he does not "fear" retaliation from Christians. "I know what keeps me from critiquing Islam on my blog is just fear," Phil Zuckerman said at a discussion on religious liberty at Georgetown University in Washington, D.C. "I’ve got three kids." Zuckerman was a panelist at the discussion as part of Georgetown University’s Religious Freedom Project at its Berkley Center. "I absolutely agree that it is okay for those on the left to critique, mock, deride Christianity, but Islam gets a free pass, which is so strange, because if you care about women’s rights, if you care about human rights, if you care about gay rights, then really Islam is much more problematic - sorry to paint Islam with a huge brush - and much more devastating," he said. "As an atheist - where on planet Earth is the death penalty meted out to atheists?" Zuckerman said. "It’s only in, I think, 24 Muslim countries. CNS News 151030.

  Därför utsätts kristna invandrare för hatbrott. Anmälda hatbrott med kristofobiska motiv ökade lavinartat förra året. Oftast handlar det om kristna från invandrar-kyrkor som utsätts för hot och våld. Under 2014 anmäldes 330 brott där det fanns ett hatbrottsmotiv gentemot kristna. Det är 75 procent fler hatbrott mot kristna än året innan. En lavinartad ökning, med andra ord. Konvertiter som lämnat islam är särskilt utsatta och har råkat ut för svår misshandel. Av de brott som anmäldes under 2013 klarades bara en procent upp, enligt Brottsförebyggande rådet. Mer än hälften skrevs av efter att en utredning gjordes. Resten lades ner direkt. Dagen 151110.

  Tvångsgifte i Dagestan. Månggifte och äktenskap för unga under 18 år förekommer i den ryska delrepubliken Dagestan, trots att det är förbjudet enligt den ryska grundlagen. Men i den här oroliga delen av Kaukasus råder gamla traditioner och återupptagna religiösa regler väger tyngre än rysk lag, så det är ingen större risk att ställas inför rätta för till exempel månggifte. Patimat är med sina 60 år fast rotad i ett sekulärt sovjetiskt system och trots att hon ser sig som muslim har hon svårt för restriktionerna i religionens spår: Att allt fler flickor bär heltäckande kläder och slöja och att vissa imamer öppet förespråkar både månggifte och att tonåriga flickor är redo att gifta sig. SR 151111.

  Den muslimska världen går samman. Den Islamiska konferensen (OIC) går ut och uppmanar till gemensamma åtgärder mot terrorism och fördömer attacken i Paris, som dödade minst 129 människor (har ökat till 132). OIC har 57 medlemsstater. Dagen 151115.

  Fryshuset larmar om religiös rekrytering. Efter helgens terrordåd i Paris larmar nu Fryshuset om att samhället måste sätta in mer resurser för att hindra ungdomar från att fångas in av radikala religiösa grupper. SR 151116.

  Jesus är en viktig del av Islamiska statens vision. Att Islamiska staten önskat sig en militär konfrontation med västvärlden är ingen nyhet. I sektens världsbild ingår en apokalyptisk vision, där de onda ska möta de goda i en avslutande drabbning. Själva ser sig IS som de goda i sammanhanget, och det är i staden Dabiq i Syrien de pekat ut att ett avgörande slag ska stå mellan muslimerna och "korsfararna", eller "Rom" som de också använder som beskrivning på den armé de tänker sig möta. Det här är så pass viktigt att IS kallar sin propagandatidning Dabiq, och de har också spelat in propagandafilmer från platsen som de menar spelar en nyckelroll i den kommande konfrontationen med omvärlden. "Sista tiden är något som de hela tiden återkommer till i sina skrifter," berättar Rickard Lagervall, islamolog vid Lunds universitet. Utropandet av ett kalifat är också något som tros kunna påskynda den yttersta dagen. Rickard Lagervall berättar att IS själva refererar till hadither, uttalanden, av profeten Muhammed där han berättat om att den stora kampen ska börja i Dabiq. Även om IS inte i detalj redogör för exakt vad som ska ske, så lockar de rekryter med att få vara med om vad de tror kommer bli världshistoriens viktigaste händelse, inte helt olikt de kristna föreställningarna om ändens tid och ett avgörande slag vid Harmagedon. Men även Jesus spelar en viktig roll i den muslimska eskatologin. Inom islam ses Jesus som den näst viktigaste profeten efter Muhammed, och i tidens ände ska Jesus komma tillbaka. I IS propagandavärld ska detta ske då den muslimska hären ska vara hårt tillbakapressad. Jesus ska spela en avgörande roll då krigslyckan vänds till muslimernas fördel. Hela denna eskatologi finns beskriven av Graeme Wood i en uppmärksammad artikel i The Atlantic, skriven i mars. Slutsatserna drar han efter att ha tagit del av IS egen propaganda, samt pratat med flera IS-sympatisörer. Dagen 151117.

  Siewert Öholm: Paristerrorn, verkligheten och islam. Hittills har vi inte vågat namnge islam som en av ondskans teoretiska rötter. Parismassakern har tydliggjort var ondskan hämtar sin näring och sin ideologi. Den hämtas direkt från bokstavliga tolkningar av Koranen och Koranens teoretiska teologi islam. Det innebär inte att alla världens cirka 1,6 miljarder muslimer är terrorister, men att den islamiska urkunden, Koranen, innehåller och utgör en våldsbejakande teori och filosofi. Denna våldsbejakande del utgör IS, den islamiska statens, plattform och inspirationskälla. Att denna våldsbejakande del av islamsk tro också finns i Sverige bevisas av det stora antalet svenskar som vill bli IS-krigare och av de svenska imamer som öppet propagerar denna våldets religion i svenska moskéer. Tystnaden från andra svenska imamer är oroande och kan bara tolkas som en kluvenhet i förhållningssättet mot våldstolkningen av islam. Världen idag 151118.

  Ateister är terrorister enligt Saudiarabien. Ny anti-terrorlag dömer ut alla som ifrågasätter landets muslimska fundament som terrorister, där framförallt ateism lyfts fram som terrorism. Dagen 151119.

  Megachurch Pastor: Islam is ‘Inspired by Satan Himself’. Megachurch pastor Robert Jeffress responded with stirring words to the Paris terrorist attacks in his sermon at First Baptist Dallas on Sunday. Jeffress first acknowledged the horrible tragedy that had taken place and encouraged all Christians to pray for the victims, but went on to say that the enemy of radical Islam must be acknowledged and fought against by our government. "I believe that it is time for us to lay aside political correctness and identify the belief system that is responsible for these horrific acts," Jeffress said. "And that is the evil, evil religion of radical Islam. Jeffress said that Christians are called to love and pray for our enemies, but government is put in place by God for another purpose--to execute justice and protect its citizens. Jeffress also stated that nowhere in the New Testament does God command us to kill our enemies, but the Quran commands destruction of the infidels 35 times. Jeffress also reminded his audience that Jesus is known as the "Prince of Peace" and killed no one, while Muhammad, the founder of Islam was a "Prince of war," who killed thousands. "Make no mistake about it — Islam is just not another way to approach God," Jeffress continued. "Islam is a false religion and it is inspired by Satan himself who Jesus said came to steal, kill and destroy, and this weekend we saw the fruit of Satan’s destruction in the acts of these terrorists." Christian Headlines 151119.

  Breivik: Jag är inte och har aldrig varit kristen. "Jesus är patetisk" skriver den norska terroristen i ett brev, där han berättar att han ber till asaguden Oden. Han omtalar sig själv som "en av de mer fanatiska nationalsocialisterna i norra Europa". Dagen 151119.
  Världen idag 151120.
  Dagen Norge 151119.

  Jihadismen är en kusin till nazismen. Islamismen är en rekryteringsbas för jihadismen. Islam är grogrunden för islamismen.

  Konvertit attackerad med hacka. Har känt sig hotad i flera års tid. Överfallet i Bradford fångades av övervakningskamera. Polisen har rubricerat det hela som ett hatbrott, och letar nu efter förövarna. Dagen 151124.

  Imamer bör ha licens för att predika. Förslag från Frankrikes muslimer för att komma till rätta med terrorism i islams namn. Det är Frankrikes största muslimska organisation, CFCM, som efter terrorattackerna i Paris nu föreslår att imamer bör ha en licens för att predika. Ungefär som ett körkort, menar Anouar Kbibech, organisationens ledare. För att få sin licens krävs en viss kunskap i teologi, och att man även skriver under på att respektera den franska lagen. Dagen 151129.

  Bokstavstrogna har köpt inflytande i moskéerna i Örebro och Gävle. Personer på höga poster i Örebro moské anklagas för att ha försökt radikalisera moskén i Eskilstuna. Personerna tillhör en välgörenhetsorganisation i Qatar och de har satsat miljoner i moskéerna i Örebro och Gävle. Organisationen står för en salafistisk eller en bokstavstrogen tolkning av islam och det finns risker med att en sån organisation har inflytande i svenska moskéer, säger Mohammad Fazlhashemi som är professor i islamsk teologi vid Uppsala universitet. "I och med att det är de som håller i pengarna och när de får majoritet i styrelsen så kan de också sätta agendan för vilken tolkning av islam som ska vara rådande i de här församlingarna i de här moskéerna, och i och med att de följer den här pietistiska, salafistiska traditionen så blir det blir en ganska konservativ, bokstavstrogen tolkning," säger Mohammad Fazlhashemi. Och steget från den här närmast bokstavstrogna tolkningen till en radikal och våldbejakande tolkning av islam är inte långt, menar Mohammad Fazlhashemi. P4 Örebro har avslöjat att högt uppsatta personer vid Örebro moské försökt ta över makten i stora moskén i Eskilstuna med hjälp av flera miljoner kronor men utan att lyckas. SR 151203.

  Hot mot kristna på asylboenden ett växande problem. Det finns allt fler tecken på att hot, hat och våld mot kristna på svenska asylboenden är ett växande problem. Désirée Pethrus (KD) talar om ett "oacceptabelt mönster" och vill nu att regeringen vidtar åtgärder för att säkra att asylboendena är trygga. Världen idag berättade i onsdags om det kristna par som akut fick flyttas från ett asylboende i Tärnaby efter att mannen blivit misshandlad. Enligt polisen var männen som misshandlade mannen muslimer. Mannen ska ha blivit slagen i magen och ansiktet, men skadorna anses inte allvarliga. Världen idag 151204.
  Lukas Berggren: Låt inte förföljelsen fortsätta i Sverige. Om Sverige ska kunna vara en fristad för människor som flyr undan förföljelse, måste vi också markera mycket kraftfullt när förföljelsen fortsätter i vårt land. Världen idag 151207.
  Krav på akut åtgärdsplan efter hot mot kristna på asylboenden. Några särskilda, direkta åtgärder presenterar inte migrationsminister Morgan Johansson i sitt svar på en fråga om hot mot kristna på asylboenden. Frågeställaren Désirée Pethrus (KD) menar dock att det behöver presenteras en akutplan. I sitt svar skriver Morgan Johansson att han förutsätter att "de som flyr för att få en fristad i vårt land också följer Sveriges lagar när de kommer hit". Han tycker inte heller att man ska ha uppdelade boenden på grund av religion. "Men jag ser förstås allvarligt på att det finns asylsökande som inte känner sig trygga under sin vistelse på anläggningsboenden. Jag delar uppfattningen att i Sverige ska ingen behöva uppleva förföljelse. Migrationsverket har ett ansvar för boendemiljön och det är viktigt att de asylsökande kan känna sig trygga", skriver Morgan Johansson. Världen idag 151215.

  Pingstkyrka JO-anmäler Migrationsverket. Svenska myndigheter förstår inte hur karismatisk kristen tro fungerar, anser Filadelfiaförsamlingen i Junsele. Därför JO-anmäler de Migrationsverket för hanteringen av ett asylfall med en konvertit från Afghanistan. Migrationsverkets kunskap om kristen tro är så bristfällig att det är dags att agera. Det ansåg pingstvänner i Junsele, som nu vänder sig till Justitieombudsmannen, JO, för hanteringen av Abdulwahid Sadiqis asylärende. De pekar ut tre områden där de anser det brista.
  1. En bristfällig tolkning har lett till missförstånd och likhet inför lagen gäller inte.
  2. Migrationsverket har dålig kunskap om pingstkarismatisk kristendom, vilket gör att de avvisar hans asylansökan på osakliga grunder.
  3. Migrationsverkets slutsatser är spekulativa, vilket bryter mot grundlagens krav på saklighet. Dagen 151209. Världen idag 151216.

  Saudi Arabia Stifled True Death Count in Hajj Stampede: 2,411. A horrific stampede in Mina in September actually killed at least 2,411 pilgrims, more than three times the number that Saudi Arabia, which controls safety at the Muslim pilgrimage site, has acknowledged, according to a new, independent death count by The Associated Press. The wire service’s count, based on state media reports and officials’ comments from 36 of more than 180 countries that sent citizens to the hajj, makes the Sept. 24 event the deadliest in the history of the annual pilgrimage known as the hajj. Hundreds more remain missing. Saudi officials, who pledged to investigate the stampede, have issued an official count of 769 deaths, and its state-run Saudi Press Agency has made no mention of the investigation since Oct. 19, according to AP. Iran was most affected by the disaster, according to the AP count, with 464 Iranian pilgrims killed. Mali said it lost 305 people, while Nigeria lost 274 and 190 pilgrims from Egypt were killed. Christian Headlines 151211.

  Piskstraff på väg att verkställas - säger bloggares fru. Den saudiske bloggaren Raif Badawi har förflyttats till ett annat fängelse för att straffet på 1 000 piskrapp slutligt ska verkställas. Det säger hans fru Ensaf Haidar i en intervju med Sveriges Radio EU-korrespondent. SR 151215.

  Kristna konvertiter har ofta svårt att bli trodda. Det är inte lätt att bli trodd för en afghan som söker skydd i Sverige för sin nya kristna tros skull. Det menar jurist Gabriel Donner, som företrätt flera kristna konvertiter. En nykristen som hävdar risk för förföljelse för sin tro i ett muslimskt hemland måste ofta lämna in omfattande bevisning från sitt kristna liv. Och det är inte lätt att veta hur dessa ska presenteras, i synnerhet när det gäller dopet, menar Gabriel Donner. "Ett snabbt dop klandras av Migrationsverket och ett dop efter längre utbildning klandras för att det tar tid, "menar han. "Den som för sin kristna tro på tal innan dopet får obönhörligen avslag. Ändå klandras dessa för att inte ha påtalat sin kristna tro innan den tidpunkten." Världen idag 151216.

  Shiamuslimer i Saudiarabien får inte skydd mot IS. I det strängt sunnimuslimska Saudiarabien finns en betydande shiamuslimsk minoritet. Cirka 12 procent av befolkningen har länge upplevt diskriminering; både i fråga om karriär, religionsutövning, utbildning, social service, och rättsskipning. Men på senare år har de också utsatts för blodiga attentat av sunnimuslimska extremister med kopplingar till Islamiska staten, Daesh. Medan Saudiarabien säger sig bekämpa IS, menar många shiamuslimer att den officiella statsreligionen snarast uppmuntrar attacker mot shiamuslimer. Många av de bokstavstrogna sunnipredikanterna ser shiamuslimer som avfällingar, till och med som icke-muslimer. Tawfiq Al Seif säger att shiamuslimernas problem i Saudiarabien är en del av det stora problemet med yttrandefrihet och brist på mångkultur. Här finns enbart en sanning och det är den salafistiska, säger han. SR 151217.

  Miss Puerto Rico Suspended for Tweets: 'Islamic God is NOT the Same God as Christians & Jews. 2015 Miss Puerto Rico Destiny Velez has been suspended after sending out a series of tweets critical of Islam. The tweets were addressed to filmmaker Michael Moore, who recently stood in front of Trump Tower in New York holding a sign that read "We Are All Muslim." CNS News 151221.

  Interview: Former Muslim Nabeel Qureshi on 'Do Muslims & Christians Worship the Same God?' (Part 1). Larycia Hawkins, after she donned a hijab, or Muslim headdress, to show solidarity with Muslims, and then posted the following on her Facebook page: "I stand in religious solidarity with Muslims because they, like me, a Christian, are people of the book. And as Pope Francis stated last week, we worship the same God."
  Nabeel Qureshi: If you ask a Muslim, "Do you worship the Trinity?" they will say no. In fact, they will say that the Trinity is blasphemy. We worship a triune God, and I think the Trinity makes all the difference. We're talking about a God who is a Father. The Bible says that over and over and over again that God is our Father. Now, we're talking about a God who is love — 1 John 4. We're talking about a God who's willing to come into this world and, in fact, has come into this world many times both in theophanies in the Old Testament and then the incarnation in the New Testament. None of these things is the Islamic god. He's not willing to come into this world. He is not your father. Chapter five, verse 18, of the Quran makes that very clear — God is not the father — as does the whole chapter 112 of the Quran. And, he's certainly not Triune . . . In what way do we worship the same god? We see Islam doing this with many terms. For example, the term "Messiah." It takes the term, and then it gives it a totally different semantic meaning, but it pretends as if it's the same word. That's what's happening with this concept of God. It'll say that it's the same God, but the semantic content behind the idea of the Islamic god is very different from the Christian, and in fact the Judeo-Christian view. Christian Post 151223.
  Interview: Former Muslim Nabeel Qureshi on 'Is Islam a Religion of Peace?' (Part 2). Nabeel Qureshi: Now, people from more Protestant backgrounds tend to go back to the original. That's what we do with our faith. We want to go to the New Testament. We want to see what Jesus said and what the disciples say in the New Testament. . . . Perhaps because I'm a Protestant — I think Islam should be defined as that religion which Muhammad left . . . That is what Islam is. If we understand that to be Islam, then there's no question that Islam has violence in its original form. Muhammad used violence to accomplish his ends. If we go to Sahih Bukhari, for example, this is the volume of Muhammad's traditions that is understood to be the most trustworthy . . . What (Muhammad) says is, "I have come to fight those who do not say, 'La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.'" In other words, "I have come to fight those who do not proclaim Islam, and if they do not say this, their persons and their property are not safe from me." Very clearly, in the most trustworthy collection of traditions, he has come to fight non-Muslims. Until they become Muslim, their persons and their property are not safe from him. In Sahih Muslim, the next most trustworthy book, this is hadith number 30, he says, "I will expel all the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslims." . . . If Muhammad is, according to these traditions, using violence to accomplish his ends, I simply cannot see how we can call it a religion of peace. . . .
  We have to nuance our understanding of Muslims because they do range from California all the way to Indonesia. Muslims have different sorts of different understandings. In the West, I think they think Islam is peaceful. In the rest of the world, I think they know better. When Muhammad first started preaching, he was preaching a message of peace. He had no battles, no wars for 13 years of his 23-year ministry. Once that 13th year hit, he fought battles every single year. The battles only increased, and so it starts peaceful and becomes violent. . . . The final marching orders of Islam, chapter nine of the Quran, is the most violent chapter of the Quran. When you see, "Slay the infidel where you find them, lay siege to them and take them captive," that's chapter nine verse five. . . . The most violent passages in the Quran are in the last chapter of the Quran. What does that tell you? That tells you that Islam went from peaceful to violent during the time of Muhammad. The last marching orders he gave his people were to spread Islam by the sword . . . Christian Post 151228.

  The worst places to be Christian this Christmas. CHRISTIANS have suffered another deadly year of sectarian violence. Express 151226.

  Isak Betsimon (MP): Utmana den svenska kristofobin! Det är dags för den ansvariga demokratiministern att se allvaret och börja visa handlingskraft mot kristofobin. Många kristna som kommer från Mellanöstern har flytt från sina hemländer just på grund av att deras familjer ständigt har blivit utsatta för våld på grund av sin kristna tro. Bara de senaste femtio åren har vi tvingats bli vittnen till flyktingvågor av bibliska mått. Sedan USA:s invasion av Irak 2003 har den kristna assyriska folkgruppen minskat från 1,5 miljoner till en halv miljon. Nu när Islamiska staten (IS) har intagit Nineveslätten, som sedan 6.000 år har varit assyriskt, har de kristna minskat ytterligare till knappt 200.000. Det har gått så lång att vi i dag har fler assyrier i diasporan än i kärnlandet Assyrien. Den enda rapportering vi får ta del av i ämnet här i Sverige är i princip vid IS eller andra islamisters härjningar i Mellanöstern. Men kristofobin visar sig även i andra delar av världen, den är utbredd. Enligt organisationen Open Doors är över 230 miljoner kristna direkt drabbade och den blir bara värre i konfliktdrabbade områden i afrikanska länder söder om Sahara, Somalia men också i länder som Kina och Nordkorea. Dagen 151230.

  "Svårt för konvertiter bli trodda." "Det är som dag och natt", säger advokaten Gabriel Donner, som menar att sedan regeringen svängt i migrationsfrågan har attityderna mot konvertiter i asylprocessen hårdnat. Han berättar att de senaste två månaderna har det svängt, och det som tidigare sågs som underbyggd bevisning för att få uppehållstillstånd för en konvertit värderas numera på annat sätt. "Tidigare har vi överklagat i två fall av tio. Nu får vi överklaga och överklaga hela tiden," säger Gabriel Donner. Han vet inte om det är medvetet från Stefan Löfvens (S) regeringen, men uppenbarligen upplever flera av tjänstemännen på Migrationsverket att det ska göras tuffare bedömningar när det gäller konvertiter i asylsystemet. "Nu dyker det upp argument som vi varit befriade från ett längre tag. Om man inte kan hitta något annat argument säger man att grunderna för konverteringen är alltför vaga," säger Gabriel Donner. Även pastorers och prästers bedömningar underkänns nästan standardmässigt," säger Gabriel Donner. När det handlar om konverteringsärenden är det framför allt personer från Afghanistan och Iran där det är förbjudet enligt lag att lämna islam. Dagen 151230.
  Alla utom Migrationsverket ser Kazem som kristen. Han vittnar om sin tro bland vänner, han bär kors, är döpt och konfirmerad. Men Kazem Rezaae ses inte som en genuint kristen och ska utvisas till Afghanistan. Dagen 151230.

  Five Years On: What Has the Arab Spring Meant for Christians? "In Egypt the revolution resulted in immediate new freedoms that Christians had not experienced before. However after all the upheavals of the last few years, there was no assurance it would last. Egyptian Christian, Diana Melek says: "The revolution came to the church shaking it. The revolution shook all of us. They were sleeping and they were shaken awake and they got up, and then they went back to sleep again. First I called it a miracle, it was full of flowers, so it was spring, it seemed a godly spring." "WWM states that Christians across the Middle East thought that new governments would provide them with human rights, and the right to be free to believe in Jesus Christ. But as elections were held, new hard line Islamist political parties, like the Muslim Brotherhood in Egypt, succeeded in getting into power. Under the old authoritarian rule, the position of Christians’ minority rights was, to a certain extent, safeguarded. The ousting of dictators like Colonel Khaddafi in Libya and Hosni Mubarak in Egypt left a power vacuum that benefited Islamist fundamentalists, and also criminal gang," it says. "The anti-Christian sentiments of these groups means that violence against both historical Christian minorities and new believers from Muslim backgrounds has increased. The Arab Spring has also birthed the emergence of Islamic State which continues to make international headlines for its barbarity of ethnic cleansing of Christians in Syria and Iraq. Because of the on-going chaotic and threatening situation across the region many of the last of the Christian communities continue to leave their native countries en masse, which is a massive blow in the birthplace of the faith. Since the Syrian civil war began in 2011, 700,000 Christians have fled the country." Assist News 151230.

  Bråk kring planerad moské i Karlstad. Afghanska kulturföreningen i Karlstad säger att Islamiska kulturföreningen, som står för bygget, inte är öppen för alla muslimer - och att en moské kan bli ett centrum för radikalisering. "Ett påstående som saknar bevis", svarar organisationen. "De har sina egna regler och när vi har frågat om vi får boka lokal till muslimska verksamheter säger de att bara arabiska folk kan boka. Fast till kommunen säger de att den ska vara öppen för alla - det är dubbelspel", säger styrelseledamoten Ata Zurmati till Värmlands Folkblad. Afghanska kulturföreningen är också orolig över att hedersrelaterat våld kan öka i Karlstad, och att moskén ska bli en samlingsplats för jihadistisk rekrytering. "Se på Örebro, det blev samma sak när man fick en moské där," säger Ata Zurmati. I mars nästa år ska planen för den nya moskén vara klar. Den beräknas ge plats åt tre tusen besökare. I Karlstad bor enligt kommunens hemsida ungefär 6000 muslimer. Dagen 151231.

  Saudi Arabia Executes 47, Including Top Shiite Cleric. Saudi Arabia announced that it has executed 47 people convicted of terrorism charges, including including al-Qaida detainees and a prominent Shiite cleric who rallied protests against the government. The execution of Sheikh Nimr al-Nimr has sparked unrest among Saudi Arabia's Shiite minority and is expected to heighten sectarian tensions across the region. The execution of al-Qaida militants also raised concerns that there would be revenge attacks. The extremist group's branch in Yemen threateaned violence againist Saudi security forces last month if the death sentences were carried out. Saudi Arabia's top cleric Grand Mufti Sheikh Abdulaziz Al Sheikh said the executions were performed in line with Islamic law and the need to safeguard the kingdom's security, reports the Associated Press. He described the executions as a "mercy to the prisoners" because it would save them from committing more evil acts and prevent chaos. The Lebanese Shiite militant group, Hezbollah, issued a statement calling al-Nimr's execution an "assassination" and an "ugly crime." Iran's Foreign Ministry spokesman Jaberi Ansari warned on the state-owned Press TV that the Saudi monarchy would pay a heavy price for its policies. A senior Iranian cleric, Hossein Nouri Hamedani, said that the region should expect "both Shiite and Sunni Muslims to react." Sheikh Abdul-Amir Kabalan, deputy head of the influential Supreme Shiite Islamic Council, the main religious body for Lebanon's 1.2 million Shiites, said the executions "will have repercussions in the coming days." CBN 160102.
  Religiös ledare avrättad i Saudiarbien. Sammanlagt har 47 personer avrättats, däribland den shiamuslimske religiöse ledaren och regimkritikern Nimr al-Nimr. Nu Det kommer kraftiga protester från den shia-muslimska världen efter Saudiarabiens avrättning. Nimr al-Nimr greps 2012 och har varit en stark kritiker av den saudiska regimen. Han beskrivs som en ledande figur för de protester som utbröt i de södra delarna av landet under 2011, där den shiitiska minoriteten upplever sig marginaliserad. Regimkritikerns bror säger i ett uttalande till Reuters att han hoppas att eventuella reaktioner på avrättningen blir fredliga. Samtidigt avrättades också 46 andra personer. De är skyldiga till terrorism enligt det saudiska inrikesdepartementet. De flesta är anklagade för att ha varit inblandade i en serie Al Qaidaattacker mellan 2003 och 2006. Iran har tidigare varnat för att det kommer att "stå Saudiarabien dyrt" om al-Nimr avrättas. Nu säger den inflytelserika mullan Ahmad Khatami att avrättningen av al-Nimr att det var vad som kunde väntas av det "kriminella" Saudiarabien och att det kan bli den saudiska regimens fall. Även ledande shiiter i Irak och Libanon fördömer avrättningen. - Brottet att avrätta al-Nimr är del av ett kriminellt mönster hos den här förrädiska familjen (kungafamiljen i Saudiarabien). Jag väntar mig att den islamiska världen reagerar högljutt och fördömer den ökända regimen så mycket den kan, säger den iranske inflytelserika ayatollan Ahmad Khatami, enligt nyhetsbyrån Reuters. SR 160102.

  Saudiarabien bryter med Iran. Saudiarabien bryter sina diplomatiska relationer med Iran, rapporterar AFP. Besluten är en följd av Saudiarabiens avrättning av den shiamuslimska ledaren Nimr al-Nimr - vilket lett till våldsamma demonstrationer i Iran. Även från Irak och Libanon kommer rasande uttalanden och protestdemonstrationer noteras i Bahrain, Pakistan och Indien, enligt AFP. Saudiska diplomater har evakuerats från Iran, rapporterar Reuters. SR 160103.

  Irans högste ledare: Hämnd väntar Saudiarabien efter avrättning. I ett uttalande i den statliga iranska televisionen sa Ali Khamenei bland annat att en "gudomlig hämnd" väntar Saudiarabien efter avrättningen av den shiamuslimske regimkritikern Nimr al-Nimr. Den 56-årige Nimr al-Nimr var en av fyra shiamuslimer som avrättades, anklagad för delaktighet i regimkritiska aktioner under den så kallade arabiska vårens demonstrationer 2011. Ytterligare 43 personer avrättades som straff för en serie attacker som ska ha utförts av al-Qaida 2003-2006. SR 160103.

  Krisen mellan Iran och Saudiarabien allt djupare. Krisen mellan Iran och Saudiarabien fortsätter att förvärras efter att Saudiarabiens ambassad i Irans huvudstad Teheran i lördags stormats av en uppretad folkmassa. Under dagen har flera länder allierade med Saudiarabien deklarerat att de kommer att följa efter Saudiarabien och bryta, eller kraftigt begränsa, sina diplomatiska relationer med Iran. Bahrain och Sudan har nu båda deklarerat att ländernas diplomatiska relationer med Iran helt kommer att upphöra. Förenade Arabemiraten har samtidigt sagt att relationerna med Iran kommer att skalas tillbaka. Den upptrappade konflikten mellan Iran och Saudiarabien befaras kunna leda till ökade motsättningar mellan sunni- och shiamuslimer i hela regionen. Det kommer nu även bedömt att bli ännu svårare att hitta lösningar på krigen i Jemen och i Syrien. Det mest oroväckande är dock att risken nu ökat för att det än så länge kalla kriget mellan Iran och Saudiarabien ska utvecklas till en regelrätt militär konflikt mellan de båda länderna. SR 160104.

  Saudiskt risktagande äventyrar regionens stabilitet. Hela världen ser med stor oro på den upptrappade konflikten mellan Iran och Saudiarabien. Den väntas få negativa konsekvenser för civilbefolkningen i de länder där ärkerivalerna bedriver krig genom ombud, främst Syrien och Jemen. SR 160105.

  Former State Dept. Rep. Says Stabbing Jews OK Under Islamic Law. A Michigan Arab activist who's also a former State Department representative is defending the stabbing of Jews and even posted a video online that criticizes Muslims who beleive stabbing Jews is forbidden under Islamic law. In a video posted to YouTube last week, Lina Allan, who represented the State Department's U.S.-Middle East Partnership Initiative under the Obama administration in 2012, refuted moderate Muslims who suggest that it's a violation of Islamic law for a Palestinian to stab a Jew. In the video titled "Is Stabbing Jews Haram [Forbidden]" that was translated by the Middle East Media Research Center, Allan argues that those who say the stabbing Jews is forbidden by Islamic law are misguided or are trying to twist Islamic law to further their own motives. Christian Post 160105.

  Prästen Tony Larsdal förklaring till svåra bibeltexter i Gamla testamentet: Gud förvandlar världen över tid. Gud har inte förvandlat vår kultur i ett enda slag, utan började med att sätta gränser för barbariet. Moseböckernas bud gavs i en tid av hårda hjärtan. Vi ska inte underskatta hur djupt syndafallet gick i människan. När man läser antik historia märker man hur barbarisk människan i allmänhet var för 3-4000 år sedan. Det var inget konstigt att en stam anföll sina grannar, dödade männen och tog kvinnorna som slavar). Så gjorde meder (Jes 13:15-18), så gjorde arameer (2 Kung 5:2), så gjorde Muhammed i Medina (Koranen 33:26-27). I dag reagerar vi med avsky när IS/Daesh gör så mot yazider. Jämför hur konservativ islam har upphöjt 600-talsmänniskan Muhammeds exempel till ett absolut tak för hur högt mänsklig godhet kan nå. Muhammed förbättrade kvinnors villkor och gav dem åtminstone ett halvt människovärde - konservativa muslimer tar detta som en evigt gällande Guds vilja, medan muslimer som tagit in något av det kristna västerlandets värderingar försöker fortsätta vidare längs vägen mot en högre nivå. Dagen 160120.

  IS och den muslimska apokalypsen. Enligt den muslimska apokalypsen är undergången nära och den sista striden har börjat i Syrien. För IS är domedagsprofetian en viktig del av propagandan i kampen om att locka till sig rekryter. Statsvetaren och frilansskribenten Gustaf Halldin har läst en ny bok om IS och apokalypsen. Undergångstankarna finns inte med i Koranen utan hittas i de omfattande Hadithskrifterna, som skrevs århundradena efter profetens död. Skrifterna beskriver Muhammeds liv och gärning. Den korta versionen av skrifterna om apokalypsen är att domedagen ska föregås av den sista striden mot de otrogna i Syrien, ankomsten av den muslimske välgöraren Mahdi och upprättandet av kalifatet. Dagen 160120.

  Muslimska ledare: Kristna måste beskyddas. Över 250 muslimska ledare, forskare och statsledare samlades nyligen i Marocko för att skriva under en deklaration. Här slår man fast att muslimer bör bejaka religionsfrihet i de länder där muslimer är i majoritet, och att terrorism måste bekämpas. Ledarna samlades mellan 25 och 27 januari i Marrakech i Marocko. Inspirationskällan till det nu antagna dokumentet är profeten Muhammeds avtal med judar och icke-muslimska araber, ett avtal som slöts på 600-talet. I detta avtal finns instruktioner om hur en religiöst pluralistisk stat bör styras. Dagen 160205.

  Nuri Kino startar asylboende för kristna. Journalisten och människorättskämpen Nuri Kino har fått nog av att kristna trakasseras på asylboenden. Nu startar han ett eget boende för kristna. Återstår att se om ansökan går igenom. Dagen 160207.

  "Muslimska världen präglas av intellektuell stagnation." Den syriske poeten Ali Ahmad Said Asbar, mest känd under sin pseudonym Adonis, riktar i en aktuell intervju skarp kritik mot hela den muslimska världen, som enligt hans åsikt präglas av intellektuell stagnation och religiös dogmatism. "Araberna kommer att leva vidare, men de kommer inte att bidra till att göra världen bättre", säger den Nobelpristippade författaren bland annat. Den nu 87-årige syriske poeten Adonis, som sedan många år tillbaks lever i exil i Paris, har länge betraktats som en av den arabiskspråkiga världens främsta kulturpersonligheter. Han är en av de författare som vid åtskilliga tillfällen tippats få Nobelpriset i litteratur. När han nyligen var i Tyskland för att ta emot det prestigefyllda Erich Maria Remarque-priset intervjuades han av tyska Die Welt. I intervjun för Die Welt gav Adonis uttryck för djup pessimism vad gäller den muslimska världens möjligheter att utvecklas mot fred, demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Grundproblemet, menade den åldrande poeten, är islam. Religionen kan, enligt Adonis, inte moderniseras eller reformeras, eftersom den då skulle förlora sin mening. Följaktligen, menade han, kommer islam inte att förändras. Avpixlat 160221. Die Welt 160217.

  Moské med kvinnliga imamer väcker uppmärksamhet i Danmark. Skandinaviens första moské med bara kvinnliga imamer har öppnat i Köpenhamn. En moské som väckt stor uppmärksamhet i Danmark, bland annat för att den bara kommer ha öppet för kvinnor under fredagsbönen. "Det finns ingen moské här i Danmark där kvinnor har tillgång till talarstolen på fredagarna och vi vill gärna ge kvinnor den möjligheten." Inom islam kan kvinnor bara hålla fredagsbön för andra kvinnor, vilket gör att Mariam-moskén, som den heter, inte kommer välkomna män på fredagarna. SR 160219.

  Höjd belöning för att döda Rushdie. Statsknutna medier i Iran har nu höjt ersättningen för att döda den brittiske författaren Salman Rushdie med 600 000 dollar, alltså närmare 5 miljoner kronor, rapporterar Reuters. Utfästelsen kommer i samband med 27-årsminnet av dödsdomen mot Rushdie. Sedan tidigare har en rik religiös organisation lagt runt 30 miljoner kronor till den som utför fatwan. Det var 1989 som ledaren för den islamska revolutionen utfäste en belöning efter att Salman Rushdie skrivit boken Satansverserna. De nya miljonerna från medierna ska ses som att man vill uppmärksamma 27-årsdagen av fatwan. SR 160223.

  "Eskilstunabrevet" tar avstånd från extremism. Alla sunnimoskeér i Eskilstuna och därmed majoriteten av stadens muslimer har nu skrivit under ett särskilt "Eskilstunabrev", där de bland annat tar avstånd från våldsbejakande extremism. SR 160227.

  Danska politiker kritiska mot imam. Med dold kamera visar danska TV2 hur en imam vid Grimhøjmoskén i Århus predikar att otrogna muslimska kvinnor ska stenas till döds eller piskas enligt sharialagen. Nu reagerar danska integrationsministern mot uttalandena. En annan anledning att bli dödad är om man som muslim vänder islam ryggen, förklarar imamen för studiegruppen. Människor som predikar på det viset hör inte hemma i Danmark, resonerar utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg. Hon anser att dessa personer kan vara med och inspirera unga människor att bli mycket extrema i sin tro på islam, enligt Ritzau. Polisen i Östjylland ska nu undersöka uttalandena och bedöma om det rör sig om något straffbart, vilket välkomnas av integrationsministern. Imamen Abu Bilal har tidigare väckt anstöt och kritiserats av danska politiker. Det handlar bland annat om en fredagsbön i Berlin under sommaren 2014 då Abu Bilal, enligt flera medier, ska ha uppmanat till mord på judar. Världen idag 160229.

  Moder Teresa-systrar mördade i terrorattack. 16 personer, varav 4 nunnor, mördades vid en terroristattack mot ett vårdhem för äldre och funktionshindrade som drivs av Moder Teresa-systrar i staden Aden i Jemen. Attacken genomfördes i fredags av fyra beväpnade män som släpptes in i vårhemmet efter att ha uppgett att de var där för att besöka sina mammor. Därefter stormade de in och sköt vilt omkring sig. Förövarna flydde från platsen. Hittills har ingen terrorgrupp tagit på sig ansvaret för attacken. Dagen 160307. Kommentar: Hur kan människor bli så onda? Det är fullständigt motsatsen till vad den kristna tron säger. Sannolikheten är stor att dessa människor hade islam som sin religion.
  Kristet äldreboende angreps av terrorister. 16 personer dödades vid ett attentat mot ett kristet äldreboende i Jemen på fredagen. En nunna överlevde genom att gömma sig i ett kylskåp. Världen idag 160306.

  Italy: Migrant imam tells Muslim migrants, "Allah ordered you to kill". "God ordered you to kill his enemies and wage jihad in his name, preach religion and the sharia and punish the sinner." Jihad? Sharia? Could all this have something to do with...Islam? The woman who beheaded a toddler last week in Russia said that Allah had ordered her to kill. She has been dismissed as mentally ill. Now this imam has said the same thing. Is he mentally ill also? A 22-year-old Somali imam and asylum seeker arrested Wednesday told fellow residents of a migrant reception centre in Campobasso that they had to organise a "market" for jihad and God had ordered them to kill, police said according to transcripts of his preaching. "This month the jihad market is being organised, and the Prophet prepares soldiers this month against idolaters and fights against the enemies of God," he reportedly said. "So profit from this month, rush to be the first. God ordered you to kill his enemies and wage jihad in his name, preach religion and the sharia and punish the sinner". Having taken on the role of spiritual guide, police said, at the end of the ritual teaching he prayed for ISIS and fighters who kill themselves for the cause. jihadwatch.org 160309.

  Micael Grenholm: Muslimerna tillber en gud som inte finns. Muslimer menar att den gud som de tillber uppenbaras i Koranen. Den guden förnekar bestämt att Jesus skulle vara hans son (sura 9:30, 19:34-35), att Jesus dog på korset (4:157) och att Jesus ska tillbes (5:116). Vidare betonar han att han inte älskar alla människor (3:32, 3:57, 16:23). Dock finns också flera paralleller till kristendomen, denna gud utger sig för att ha skapat världen (7:54) och talat till Adam, Abraham och Moses. Koranen erkänner att Jesus är född av en jungfru (19:19-21), att Han gjorde mirakler (2:253) och att Han är Messias (5:72). Dessa likheter gör dock inte att Herren och Allah kan sägas vara samma väsen, eftersom skillnaderna består. Att jag är en vit man som gillar att sjunga gör inte mig till Elvis Presley. Att både Herren och Allah hävdar sig vara den enda guden som har skapat universum gör dem inte till samma gud. I en akt av avgudadyrkan hävdade Aron att en guldkalv var Israels Gud som hade fört dem ut ur Egypten (2 Mos 32:4). Även om han hade fortsatt och sagt att denna guldkalv skapade himmel och jord och att ingen annan gud finns än denna guldkalv, innebär det inte att denna guldkalv plötsligt är samma gud som Herren. Det är fortfarande en värdelös guldkalv, Arons vittnesbörd är lögn. När muslimer tillber en gud som ljuger om Jesus och som inte älskar alla människor tillber de en gud som inte finns. Dagen 160310.

  Kristna pakistanier fängslas av Thailand. Tusentals kristna pakistanier har flytt till Thailand. Men där fängslas många - trots att de är registrerade av FN som asylsökande. BBC har även träffat en man som flydde med sin fru, två barn och sex andra familjemedlemmar från Pakistan för två år sedan. Fram tills för två månader sedan, då hustrun greps, bodde alla tio i ett litet rum i Bangkok utan vare sig kök eller toalett. Mannen har inte sett sin hustru sedan hon fördes bort och han gråter över tanken på att inte få träffa henne igen. Men han ångrar ändå inte flykten från Pakistan där han säger att ett gäng hotade att döda familjen om de inte konverterade till islam. "Här behöver vi bara oroa oss för migrationspolisen," säger han. Totalt finns det uppskattningsvis 11 500 asylsökande från Pakistan i Thailand. Dagen 160311.

  'One child said a Muslim prayer and was spared, the other was killed': How five-year-old boy pleaded for his life before being shot dead by al Qaeda terrorists as they singled out victims on Ivory Coast beach. Suspected al Qaeda terrorists shot dead a five-year-old boy who fell to his knees and prayed for his life during a terror attack on a tourist resort in Ivory Coast, eyewitnesses have said. At least four men armed with AK47s and hand grenades killed 16 people, including four Europeans, in the historic town of Grand Bassam before they were gunned down in a shootout with government troops. One survivor who saw the attack unfold said: 'They killed a child despite him kneeling down and begging. They shot a woman in the chest. They've killed innocent people.' Another witness, Marcel Guy, said a man with a long beard spoke to two children in Arabic and spared the life of the one who was able to recite an Islamic prayer. 'The Christian boy was shot and killed right in front of my eyes,' Guy said. Mail Online 160313.

  Omvända afghaner skulle tvingas till moské. "Vår församling har drabbats av förföljelse", säger pingstpastor Christian Mölk, som menar att det som hände de två konvertiterna är hela församlingens angelägenhet. Bara några veckor efter att de två afghanerna låtit döpa sig i Timrå pingstkyrka söktes de upp av tre män, för dem helt okända. De ska ha struntat i personer som befunnit sig på samma plats, för att medvetet ha riktat in sig på de båda afghanska männen, som bägge har sökt asyl i Sverige. Patrik Sundlöv är förundersökningsledare för polisen i Timrå berättar att om någon tvingar med sig en person på det här sättet kan det vara frågan om olaga tvång. Dagen 160318.

  Islamic State Burns ‘Blasphemous’ Christian Books in Mosul. The U.S. State Department is currently facing pressure to formally recognize the purge of Christians from Iraq and Syria as genocide. The Islamic State added to the mountain of evidence against it by releasing a video that shows hundreds of Christian books burned in the captive city of Mosul. The UK Daily Mail reports the video is titled "Diwan of Education Destroys Christian Instruction Books in Mosul". The title refers to the Diwan al-Hisba, whose title translates to "Chamber of Morality Police". They are essentially the enforcers of sharia law inside the Islamic State’s conquered territories, imposing "penalties ranging from flogging for minor misdemeanors like smoking to amputations and beheadings". The book bonfire in this new ISIS video is not their first assault on "blasphemous" writings. Last February, the Islamic State blew up the major library of Mosul, wiping out over 10,000 books, some of them irreplaceable volumes dating back to the Ottoman Empire. A systematic effort to wipe out other libraries on Mosul has been under way ever since, along with the Islamic State’s efforts to wipe out "pagan" historical sites. "These books promote infidelity and call for disobeying Allah, so they will be burned", an ISIS militant explained to Mosul residents at the time. ARA News reports the jihadis described the Christian works they burned as the "books of infidels", collecting them from schools and churches across Mosul. Christians have been forced out of their ancient communities in Iraq and Syria to flee as ISIS took over, so these book burnings represent a mop-up operation to erase all trace of their presence from regional culture. Breitbart 160314.

  Hon startar moské med kvinnofokus. Skandinavien har fått sin första moské med enbart kvinnliga imamer och fredagsbön exklusivt för kvinnor - Mariammoskén i Köpenhamn. Det är bara en tidsfråga innan en liknande moské startas i Sverige, tror den muslimska feministen Sarah Delshad. Dagen 160321.

  EU-dom: Iransk konvertit slipper utvisning. Sverige får bakläxa i Europadomstolen efter beslutet att utvisa en iransk man som konverterat från islam till kristendomen. Enligt domen skulle en utvisning bryta mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, i artiklarna om "rätt till livet" och förbud mot "omänsklig eller förnedrande behandling". Dagen 160324.
  Dagen 160330.
  Världen idag 160401.

  Svenska Akademien protesterar mot Rushdies dödsdom. För första gången tar Svenska Akademin ställning och protesterar mot dödsdomen mot författaren Salman Rushdie om skrev "Satansverserna". 1989 klev ledamöterna Kerstin Ekman och Lars Gyllensten av från arbetet i Svenska akademien efter konflikt om detta och har inte återvänt. SR 160324.
  Svenska Akademien tar ställning mot dödsdomen mot Rushdie. I februari 1989 utfärdade Irans andlige ledare ayatolla Khomeini en dödsdom mot Salman Rushdie för att denne med sin roman "Satansverserna" skulle ha förbrutit sig mot islam genom hädelse. Svenska Akademien vill med detta protestera mot att dödsdomen över Salman Rushdie kvarstår och mot att statligt styrda medier tillåts underblåsa våld mot en författare. DN 160324.

  Danmark vill stoppa "hatpredikanter". En lista över så kallade hatpredikanter och skärpta lagliga åtgärder. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) aviserar tuffare tag mot imamer som anses bidra till radikalisering. Løkke Rasmussens borgerliga regering har nu lagt fram tre förslag: De innefattar en "dynamisk lista" över hatpredikanter, så att sådana kan förhindras inresa till Danmark. När det gäller personer som redan är danska medborgare vill man undersöka om det går att kriminalisera vissa yttranden som undergräver dansk lag, utan att bryta mot religionsfriheten. Besöksförbud för vissa personer till moskéer kan också bli aktuellt. "Och så vill vi se om man kan dra tillbaka rätten att vara vigselförrättare från människor som inte respekterar normerna i vårt samhälle," säger Løkke Rasmussen. Dagen 160330. SR 160331.

  Chefredaktör hotad efter moskétexter. Anna Gullberg, chefredaktör för Gefle Dagblad (GD) har hotats till livet efter att tidningen publicerat uppgifter om personer vid Gävlemoskén.- Det är klart att det här är ett hot mot pressfriheten, säger Gullberg till TT. Hoten mot henne framfördes av en person med koppling till moskén. De gjordes i ett samtal med en polis i chefställning i Gävle och kom två dagar efter att GD gjort ytterligare en i en serie av granskningar kring personer i moskéns ledning och deras kopplingar till radikal islamism, säger hon. Gefle Dagblad har i sin granskning kunnat koppla de extrema åsikterna till vad som är en mindre grupp inom Gävle Islamiska Centers ledning och kretsen närmast imamen. Dagen 160330.

  Önskade sina kunder glad påsk - mördades. Muslimske butiksägaren Asad Shah i Glasgow önskade sina kristna kunder glad påsk. Efter det hittades han misshandlad till döds utanför sin butik. En känd jurist som fördömt mordet har nu blivit mordhotad. 40-årige Asad Shah hittades den 24 mars svårt misshandlad och knivskuren utanför sin närbutik i Glasgow. Han avled senare på sjukhus. Bara några timmar före mordet hade Shah, som är muslim, skrivit på sociala medier och önskat glad påsk "särskilt till min älskade kristna nation", rapporterar BBC. En 32-årig muslimsk man greps dagen efter, på långfredagen, och polisen i Skottland utreder mordet som ett religiöst hatbrott. Världen idag 160406.

  Terrorexpert gav svenska imamer underkänt. Hur har de svenska moskéerna och muslimska församlingarna skött sig när det gäller att ta avstånd från jihadism och anslutning till Islamiska statens terrorverksamhet i Syrien? Peder Hyllengren från Försvarshögskolan säger: "Underkänt är det betyg de förtjänar." När Peder Hyllengren utvecklade sitt tydliga underkänt-betyg till svenska moskéer och muslimska församlingar gjorde han det genom att varna för den våldsbejakande salafismens framväxt även i Sverige - en riktning inom islam finansiellt sponsrad av Saudiarabien och med klara avståndstaganden mot andra religioner, som kristendomen, vars bekännare kallas för "otrogna" och utifrån detta kan legitimeras ha ett lägre människo- och skyddsvärde. Vidare framhöll han att imamerna, som företrädare för det lokala muslimska ledarskapet i svenska städer och samhällen, inte kan dra sig undan sin ledarroll och tiga. De måste stiga fram, säga ifrån och bilda opinion emot stöd för IS terroristideologi och anslutning till denna antidemokratiska våldsrörelse. Världen idag 160410.

  Brittiska muslimer tar delvis avstånd från extremism. Brittiska muslimer känner sig som en del av samhället men har inte alltid samma värderingar som majoriteten invånare. 32 procent - en av tre muslimer i Storbritannien - uppger att de inte fördömer personer eller grupper som tar till våld mot den som hädar profeten Muhammed. Och bara 34 procent svarar att de skulle informera polisen om de misstänker att någon de känner håller på att bli radikaliserad. 25 procent säger sig förstå varför unga kvinnor blir "jihadbrudar" i Syrien. Och mindre än hälften (47 procent) instämmer i att muslimer borde göra mer för att förhindra muslimsk extremism. Dessa siffror oroar. Dagen 160412.

  Dikran Ego, kanalchef på Assyria tv: Turkiets kurder drivs till EU. EU bör omedelbart bryta överenskommelsen med Turkiet och behålla visumtvånget för landets medborgare. Europas största kris på väldigt länge är den just nu pågående flyktingkrisen. Turkiets agerande hotar att dramatisk förvärra situationen. Turkiet har på ett systematiskt sätt flyttat flyktingar/migranter till kustremsan och därifrån arrangerat skytteltrafik med båtar till grekiska öarna. Bara förra sommaren har 400.000 flyktingar tagit sig från Turkiet till grekiska öarna. Professor Sedat Laciner, specialist­ på Mellanöstern och internationella relationer, menar­ att detta är en utstuderad och medveten strategi från Turkiet. Ingen seriös bedömare tror längre på fred i Turkiet så länge Erdogan sitter vid makten. det slopade visumtvånget blir EU en naturlig tillflyktsort för alla kurder som har turkiskt medborgarskap och pass. Vi talar här om ungefär 20 miljoner kurder av en total befolkning på 80 miljoner, som EU öppnar upp dörren för på vid gavel. Det är med största sannolikhet Erdogans plan att öka trycket på landets stora kurdiska minoritet ännu mer så fort EU har lyft visumtvånget för turkiska medborgare. Syftet är att en stor del av de 20 miljoner kurder som är medborgare i Turkiet ska fly till säkerheten i Europa när den turkiska krigsmakten intensifierar artilleribeskjutningen av städer i sydöstra Turkiet. Dagen 160412.

  "Man vill ha lagar stiftade av Gud - inte människan" Polisens kartläggning visar att cirka 100 personer, varav 20 kvinnor, sympatiserar med olika grupperingar, alltså inte bara Islamiska staten. Men polisen ser väldigt olika risker hos dem i gruppen. BT har talat med en av de poliser i Borås som har till sin dagliga arbetsuppgift att kartlägga olika former av extremism. Med anledning av de känsliga arbetsuppgifterna vill polisen vara anonym. Men det är inte mängden sympatisörer som överraskar specialpolisen, utan att så många inte har demokratiska värderingar. "Det som förvånar mig är hur människor som till mångt och mycket är födda och uppväxta här rent ut säger att man inte respekterar landets lagar. Man vill inte ha lagar stiftade av människan, utan lagar stiftade av Gud. Många skriver på sina sidor att demokrati är skit och att man ska ha sharia istället." Borås Tidning 160413.

  Protester mot imam-besök i Malmö. Den kontroversielle imamen Salman al-Ouda från Saudiarabien är på besök i Sverige. Kritiska röster hörs mot att han bjudits in. "Vi bjöd in honom för att vi ville ha en imam som inte är extremist," säger Kamal al-Rifai, ordförande i Syriska föreningen och MP-politiker i Burlöv. Nyligen kallade den 60-årige imamen, som har 8,6 miljoner följare på twitter, Förintelsen "en myt av enorma proportioner". Dagen 160430.

  Minst 20 kristna dödade i macheteattack i DR Kongo. Militanta islamister misstänks ha mördat mellan 20 och 40 kristna bybor i Demokratiska Republiken Kongo den gångna veckan. Beväpnad med macheter och yxor tog sig angriparna in i en by i norra Kivuprovinsen som ligger i landets östra del. Andra lokala källor har uppgett för World Watch Monitor att så många som 34 eller 38 kan ha dödats. Kristendom är den dominerande religionen i det aktuella området (95,8 procent av befolkningen är kristna). Men trots det har de länge känt sig hotade. Redan förra året skrev biskoparna i östra Kongo ett brev i vilket de uttalade sig kritiskt om det "klimat av folkmord" och den passivitet som de anser att kongolesiska staten och internationella samfundet visat. Dagen 160507.

  Soheila Fors vill tala för dem som saknar röst. Soheila Fors kommer snart med sin andra bok, om kvinnor som levt under hedersförtryck. Själv lever hon under ständigt hot, på senare tid i synnerhet från islamister. Ändå är hennes största rädsla att muren mellan kristna och muslimer ska växa. "Jesus älskar muslimer", säger hon. Världen idag 160512.

  Hot och våld mot kristna. Kristna flyktingar utsätts för förolämpningar, misshandel och dödshot från muslimer på asylboenden i Tyskland. De möter samma förföljelse som de flytt från i hemländerna, varnar Open Doors i en ny rapport. Omkring en miljon flyktingar har tagit sig till Tyskland sedan den stora flyktingvågen tog fart under förra året. För den minoritet av kristna som finns bland flyktingarna är situationen i många fall svår på asylboenden, där de trakasseras och hotas av muslimer. Det konstaterar den kristna organisationen Open Doors, som på måndagen presenterade en rapport baserad på 231 intervjuer med kristna asylsökande. "Diskriminering och våld mot människor med en annan tro förekommer på flyktingcenter i mycket större omfattning än myndigheterna vill tro," sade Markus Rode, ledare för Open Doors i Tyskland, vid en presskonferens i Berlin, rapporterar DPA. Hela 75 procent av de tillfrågade uppger att de vid upprepade tillfällen utsatts för förföljelse, både från andra flyktingar och från vakter på boendena. Av de 231 personerna har 73 fått dödshot mot sig själva och sina familjer, 96 har utsatts för förolämpningar och 86 har fysiskt skadats. 62 av dem berättar att de trakasserats med mycket högljudd religiös musik eller böner. Men Open Doors tror att verkligheten är ännu värre än så, då mörkertalet är stort. "Många kristna flyktingar är rädda för att möta ännu större svårigheter om de rapporterar händelser. Det finns exempelvis en genuin fruktan för att informationen kan komma i fel händer och orsaka fara för släktingar som är kvar i hemländerna. Andra har gett upp allt hopp om att få hjälp", skriver Open Doors. Endast var femte av de tillfrågade har rapporterat incidenter till ansvariga för boendena eller till polisen, och i de flesta fall har inget gjorts för att erbjuda offren skydd, enligt Open Doors. "Mycket ofta har de kristna inte tagits på allvar eller mött klagomål på sitt eget agerande som gjort situationen värre", konstateras det i rapporten. Det påpekas också att språksvårigheter är ett stort problem och att det förekommer att tolkar avsiktligt översätter fel så att de kristnas klagomål aldrig framkommer. Separata boenden önskas av så många som 80 procent av de kristna flyktingarna. Världen idag 160513.

  Svensk imamutbildning börjar i höst. Sveriges första imamutbildning startar i höst i Stockholm. Det är Kista folkhögskola som står bakom utbildningen som varit efterfrågad i många år, menar skolans rektor Abdulkader Habib. "Behovet är stort och nu är det många lekmän som leder de flesta muslimska församlingar. Så det krävs att det finns människor utbildade i Sverige och har både det svenska perspektivet och också det muslimska kunnandet." "Vi kommer att undervisa i islamsk teologi och ledarskap. Första året är en introduktion. De kommande åren blir en breddning och fördjupning. Sedan hoppas vi att man ska kunna göra praktik också," säger Abdulkader Habib. Utbildningen finansieras med folkbildningsanslaget, det statsbidrag som årligen fördelas till landets folkhögskolor. Och staten är på så sätt med och stöttar utbildningen medan Kista folkhögskola är ansvarig för utbildningen. SR 160522.

  Tomas Söderhjelm: Islam jämbördigt med kristen tro? Det finns en omtyckt idé som rätt ofta förs fram om att vi kristna delar samma rotsystem som de två andra ’arbrahamitiska’ religionerna judendom och islam. Vi är, tänker man sig, vuxna ur samma rot och delar samma monoteistiska tro. Och visst, tanken är fin, men också fina tankar kan föra bedrägligt vilse. Att den kristna tron är vuxen ur den judiska myllan är ju för oss kristna en självklarhet. Men vilsenheten i vår tanke uppstår när vi, utan att kanske riktigt reflektera, låter islam träda in som vore det en jämbördig arvtagare till Abraham. Frälsningshistoriens Jesus, Guds son, hans födelse, död, uppståndelse och himmelsfärd är ju det nav kring vilket allt rör sig. Att en religion sexhundra år efter hans inkarnation påstår sig vara en lika sann gudsuppenbarelse faller på sin egen orimlighet. En extra uppenbarelse behövs inte. Dagen 160525.

  Storbritannien granskar shariadomstolar. En oberoende granskning om eventuell diskriminering av kvinnor i informella domstolar i England och Wales där sharialagarna används har inletts. Dagen 160528.

  Qatar kritiseras av människorättsorganisationer. Nästan 60 procent av Qatars befolkning på 3,4 miljoner lever i vad regeringen kallar för arbetsläger, visar siffror från landets senaste folkräkning. Hela 1,4 miljoner av dem som idag bor i Qatars är arbetskraftsinvandrare, som främst arbetar med det rika emiratets många infrastrukturprojekt. Den överväldigande majoriteten - 1,34 miljoner - är män. SR 160605.

  Dödshotad journalist på flykt kom till Gotland. I Bangladesh låste hon sovrumsdörren ifall någon skulle ta sig in i lägenheten. För att planera sin flykt till Sverige fick hon hjälp av Svenska PEN och Palmecentret. Shamima jobbade som journalist på en dagstidning i Bangladesh. Hon är också bloggare och skriver om kvinnors rättigheter och mot religiös fundamentalism, i synnerhet om den islamistiska fundamentalism med kopplingar till IS, som fått fäste i hemlandet och vars anhängare tagit på sig morden på flera bloggare och akademiker där. Hoten började också riktas mot hennes adoptivdotter. Shamima kritiserades för att som ogift ensamstående kvinna vilja ta hand om ett föräldralöst barn och hon insåg att de måste fly. " Det här kan ha varit första gången i Bangladesh som en ogift kvinna lagligt fått adoptera ett barn. Så det var mycket omtalat på sociala medier, de flesta skrev att islam inte stöttar adoption. De sa att de också ville döda min dotter eftersom hon också var skyldig och en del av mig. Då först tänkte jag att jag var tvungen att lämna Bangladesh. Hon var ju bara tre år, det var helt vansinnigt." Det tog flera månader av bråk med myndigheterna innan dotterns papper och pass var klara. Under tiden dödades fler andra bloggare på öppen gata och i sina hem, personer som islamistiska fundamentalister satt upp på en dödslista. SR 160607.

  Akbar Abdul Rasul, muslimsk människorättsaktivist: Islam behöver reformeras. Huvudansvaret för en muslimsk reformation faller på muslimerna, men västvärlden behöver ge sitt stöd och skydd. I dag finns det en liten, men radikal, minoritet som strävar efter att återvända till 600-talet, där ordet jihad är liktydigt med krig. Det finns två grundläggande hinder för en reform av islam. Den första är att de som förespråkar det, även i de mildaste termer, hotas med döden som kättare eller avfällingar. Den andra är att majoriteten av annars fredliga och laglydiga muslimer är ovilliga att erkänna, och förkasta, den intolerans och det våld som finns i de egna religiösa texterna. Dagen 1606614.

  Fatwa utfärdad mot hedersmord. Ett brutalt hedersmord i Pakistan har lett till att en grupp muslimska sunni-präster utfärdat en fatwa mot hedersmord. Mordet på tonåringen Zeenat Bibi i Lahore i förra veckan har väckt bestörtning och avsky i Pakistan. Dottern brändes till döds av sin egen mamma för att hon gift sig med en man efter eget tycke. Samma dag mördades ett annat pakistanskt par som gift sig utan tillåtelse från sina familjer. Hundratals kvinnor i Pakistan mördas varje år av släktingar som använder hedersvåld som ursäkt till sitt brutala och hänsynslösa agerande. En fatwa är ett råd utfärdad av en muslimsk auktoritet. Även terrororganisationen Islamiska staten, IS, utfärdar fatwor som de kräver att rättrogna muslimer blint ska lyda. Dagen 160614.

  Jihadismen är grunden för vår tids krig. Konflikter kopplade till jihadism står i dag för majoriteten av alla krigsdödsoffer, och krigen koncentreras alltmer till området kring Mellanöstern. Mer än hälften av världens direkta dödsoffer i krig skördas nu i konflikter med koppling till militant islamism, jihadism. Det visar en ny sammanställning, ensam i sitt slag, från de världsledande konfliktforskarna vid Uppsala universitet. I de största väpnade konflikterna, de med mer än tusen döda om året, är andelen ännu större. Sedan 2006 har nästan alla dessa stora krig hört till jihadismkategorin. IS har på senare tid öppnat "filialer" i länder som Libyen och Libanon. Samtidigt har tidigare fristående jihadister anslutit sig. Den mest kända är nigerianska Boko Haram, som i fjol deklarerade lojalitet med den kalifatbyggande terrorgruppen i Mellanöstern. Flera rebellrörelser har bytt retorik från nationalistisk eller socialistisk till islamistisk. Exempel på det finns i Israel-Palestina-konflikten, i Tjetjenien och i Filippinerna. DN 160614.

  Iran: "Bahrains agerande hotar att sätta eld på hela regionen". Spänningarna mellan befolkningen och regimen på den lilla önationen Bahrain ökar efter att en shiitisk religiös ledare fråntagits sitt medborgarskap. Nu varnar en iransk befälhavare för att beslutet kan leda till våldsamma protester mot landets kungahus. Den shiitiske religiösa ledaren Ayatollah Sheikh Isa Qassim fråntogs sitt medborgarskap efter att Bahrains inrikesministerium anklagat honom för att använt sitt inflytande som religiös ledare för "politiska skäl och för att tjäna utländska intressen". Trots att shiamuslimer är i majoritet på den lilla önationen så är shiiter marginaliserade, och att frånta människor medborgarskap har varit ett vanligt sätt att handskas med oppositionella. SR 160621.

  Synen på Jesus förvrängs i moskén. Under våren arrangerade Stockholms moské en temadag om Jesus inom islam och kristendom. Ett hundratal unga muslimer deltog och fick bland annat med sig en skrift, skriven av ungdomsimamen Salih Tufekcioglu. Apologeten Omid Pashbak har läst skriften och reagerar på en, enligt honom, förvrängd bild av den kristna synen på Jesus. Jesu gudom, hans försoningsdöd på korset och hans uppståndelse enligt Nya testamentet har alltid varit kärnan i det kristna budskapet. I kontrast till detta hävdar Koranen att Jesus aldrig påstod sig vara Gud, att han inte dog på korset - och därmed inte uppstod - utan blev upptagen till himlen då Gud ville rädda sin profet. Dagen 160705.

  Polisen på plats när islamkritiker samlades. Temat var hädelse, udden var riktad mot islam, och hela seminariet bevakades av polis. Det var ett minst sagt vågat ämne som Svenska Evangeliska Alliansen och Humanisterna släppte loss under Almedalsveckan. Av de fem personer som stod uppe på scenen hade tre av dem en mer eller mindre allvarlig hotbild riktade mot sig från muslimskt håll. En av dem var inte ens föranmäld, på grund av säkerhetsskäl, och när Tomal klev upp på scenen gjorde han det under applåder. Han kommer från Bangladesh, ett land där 18 sekulära bloggare mördats de senaste tre åren, och Tomal berättade själv för Dagen att två attentat riktats mot honom. "Första gången försökte de döda mig på ett traditionellt sätt, då en handfull personer sökte upp mig och försökte hacka ihjäl mig," berättade han. Utöver de tre personer som själva kunde vittna om de hot de lever under efter att ha kritiserat islam fanns även David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, med på scenen. Han höll med om att det inom islam finns en högre hotbild än i andra religioner i dagsläget, och den jihadistvåg som sveper över den muslimska världen i dag, där man till och med utför terrorattentat i Medina i Saudiarabien, kallade han för en "inom-muslimsk galenskap". "I dag är det bara i muslimska länder det finns lagar om avfall." Dagen 160707.

  Putin godkände nya extremistlagar. Rysslands president Vladimir Putin undertecknade på fredagen nya kontroversiella extremistlagar, som kritiserats av bland annat visselblåsaren Edward Snowden. Ryska telebolag och internetoperatörer måste nu lagra alla sina användares telefonsamtal, meddelanden och andra data som till exempel bilder, i ett halvår. Och metadatan, alltså information om att kommunikationen ägt rum ska sparas i tre år. Teleoperatörerna har varnat för att det här kommer att leda till kraftigt höjda avgifter för deras kunder eftersom den infrastruktur som krävs för att lagra all data inte finns i dag och kommer kosta stora pengar att bygga upp. Lagpaketet, som har kallats "Big Brother-lagen", har kritiserats av bland annat presidentens eget människorättsråd och den amerikanske visselblåsaren Edward Snowden. "En mörk dag för Ryssland", twittrade Snowden på torsdagen efter att Putin godkänt lagpaketet. Svt 160707.

  Identiska predikningar i Egyptens moskéer. Egyptiska myndigheter meddelade på tisdagen att muslimska förkunnare kommer att tvingas läsa förproducerade, och identiska, predikningar. Målsättningen är att minska risken för militant islamism. Dagen 160716.

  Efter attacken i Nice: Polis söker efter medhjälpare. Enligt medieuppgifter så ska han ha skickat ett sms strax före attentatet där han begär förstärkning - "ta med mer vapen" ska det ha stått. Och det är det de här gripandena rör sig om. "Det vi känner till är att han inte ska ha varit religiöst aktiv, däremot så kan han ha radikaliserats politiskt på kort tid, det har också inrikesminister Cazenueve nämt." Den 31-årige lastbilschaufför, född i Tunisien, beskrivs av grannar här i Nice som aggressiv och instabil. Av de 84 döda i attacken har 6 personer fortfarande inte identifierats enligt sjukhuskällor. Ytterligare 50 allvarligt skadade vårdas på sjukhus och beskrivs pendla mellan liv och död. SR 160717. SR 160716.

  Turkiska regeringen: Kuppförsöket har slagits ned. Turkiet kastades in i kaos under fredagskvällen när kuppmakare ur landets väpnade styrkor tog kontroll över strategiska platser i Istanbul och Ankara, understödda av stridsflyg och stridsvagnar. Explosioner och skottlossningar rapporterades in från de båda städerna. Enligt Turkiets ställföreträdande överbefälhavare var det i huvudsak styrkor från flygvapnet och gendarmeriet som låg bakom kuppförsöket. Vid svensk lunchtid på lördagen sade landets premiärminister Binali Yildirim att regeringen hade "full kontroll över situationen". Då hade 194 människor dödats, varav 47 civila, 41 poliser och 104 kuppmakare, enligt Turkiets ställföreträdande överbefälhavare. Ytterligare 1 154 har skadats. SR 160716.
  Turkiets premiärminister vill gripa påstådd upprorsledare. Att just Gülen pekas ut som ansvarig har stärkts av de förhör som har gjorts med de som gripits och redan hunnit förhöras. Enligt myndigheterna pekar flera av dem ut just honom som initiativtagare, ledare och andlig stödperson till upprorsmännen och kvinnorna. Till det här kommer nu också uppgifter från anonyma källor i regeringskretsen att kuppen egentligen iscensattes för tidigt. Den var visserligen på något sätt planerad, men kuppmakarna fick reda på att det fanns listor hos regeringen över personer som snart skulle gripas under alla förhållanden. Då beslöt man att sätta igång försöket att gripa makten utan att allt var färdigt planerat. Enligt de här ännu obekräftade uppgifterna skulle gripandena ske i lördags och då slog militären till redan på fredagskvällen. Det kan ha varit orsaken till kuppen kollapsade så snabbt och att gripandena av tusentals personer skedde så omedelbart efteråt. SR 160719.

  Så förutspåddes jihadismens framtid för tio år sedan. Sju steg innan ett islamiskt världsherravälde utropas år 2020. Det förutspådde den jordanske journalisten Fouad Hussein år 2005 efter nära kontakt med al-Qaidaledaren Abu Musab al-Zargawi - som avled 2006. Drygt tio år efter att boken gavs ut kan man dystert nog konstatera att hans förutsägelser hittills varit korrekta. Boken beskriver i detalj al-Qaidas strategi i sju faser de kommande två decennierna. 1. Första fasen. Denna beskriver Hussein som "uppvaknandet" och dateras till år 2000-2003. Syftet var att få USA att starta krig mot den muslimska världen. 2. Andra fasen. "De öppnade ögonen". En period som enligt Hussein skulle vara till 2006. Detta är också fasen då de islamistiska organisationerna förvandlas till rörelser. 3. Tredje fasen. Beskrivs som "resningens tid" och förutspåddes inträffa mellan 2007-2010. "Det kommer bli fokus på Syrien". 4. Fjärde fasen. Daterades till 2010-2013, där jihadistorganisationens fokus ligger på att få de avskydda arabiska regeringarna att falla. Tiden sammanföll med den så kallade arabiska våren. 5. Femte fasen. Mellan 2013-2016 kan vad som kallas ett kalifat eller en islamisk stat deklareras med hjälp av al-Qaida. 6. Sjätte fasen. Från och med i år tror Hussein på en tid av total konfrontation. Så fort som kalifatet utropat sig som en islamisk armé vill de låta striden stå mellan de troende och de som inte tror. 7. Sjunde fasen. Detta sista steg beskrivs som den slutliga och definitiva segern och ska äga rum år 2020. Analysen som Hussein gjorde i sin bok 2005 var denna: Eftersom resten av världen är så skadeskjuten av IS-sympatisörer innebär detta att kalifatet tveklöst segrar. Dagen 160721.

  "Turkiet befinner sig på ett sluttande plan". Även om utvecklingen i Turkiet gått åt fel håll en lång tid var detta försök till militärkupp ett scenario, som kom som en överraskning för de allra flesta. Det säger EU-parlamentarikern Lars Adaktusson, tidigare bland annat utrikeskorrespondent för Sveriges Television i USA, när han reflekterar över vart president Erdogan vill leda landet. Agendan är nu att nu rensa ut mer liberala demokratiförkämpar till förmån för en tydligare islamisering av landet. Det bäddar inte för några förbättrade relationer exempelvis med EU. Sedan decennier har Turkiet haft intresse av ett medlemskap i EU. Men för att exempelvis få igenom en visumfrihet för turkiska medborgare till EU, som ingick som begäran från Turkiet i flyktingavtalet med EU, krävs att Turkiet uppfyller ett 70-tal villkor, som berör exempelvis mänskliga rättigheter, pressfrihet, frigivande av fängslade journalister och politiska fångar samt att avskaffa antiterrorlagen. "Relationerna till EU har ju försämrats de senaste åren. Turkiet befinner sig på ett sluttande plan genom att man exempelvis trappat upp konflikten med kurderna och infört ett närmast krigsliknande tillstånd, där turkiska armén strider mot kurderna. Demokrati innebär ju inte bara att man håller allmänna val, utan att man också värnar om landets minoriteter." President Erdogan har satt i system att stänga nyhetsredaktioner och fängsla journalister. Nu rensar han också bort 2 000 domare och totalt över 8 000 offentliganställda, som enligt regeringen inte stod bakom den islamisering han drivit utan velat se en mera demokratisk utveckling. "Han vill stärka greppet över rättssystemet. Någon rättssäkerhet i landet finns inte i sikte. Det är dystert att behöva konstatera att Erdogan gjort något slags vägval och fört landet i en mer islamistisk riktning som också innebär att han distanserar sig från Europa." Erdogan pekar ut den muslimske predikanten Fethullah Gülen som ansvarig och kallar den religiösa och sociala Gülenrörelsen för en terroristorganisation. Gülan befinner sig i landsflykt i USA och har begärts utlämnad av Turkiet. Men för att USA verkligen skulle gå med på en sådan begäran skulle krävas att Turkiet kan presentera mycket starka bevis för att USA skulle gå med på ett utlämnande. Det betonade USA:s utrikesminister John Kerry i måndagens presskonferens i EU-parlamentet i Bryssel. Hemmets Vän 160721.

  Konstitutionen skrivs om Turkiet. I Turkiet ska konstitutionen skrivas om efter det misslyckade kuppförsöket, sa Turkiets premiärminister Binali Yildirim igår efter att president Erdogan hållit samtal med delar av oppositionen. I Turkiet råder nu undantagstillstånd. Presidenten kan skriva under nya lagar utan att söka stöd i parlamentet och på det sättet snabbare begränsa människors fri- och rättigheter. Men att skriva om konstitutionen är ett led i en mycket längre politisk process, det är något som president Erdogan och hans parti AKP hett eftersträvat. Enkelt uttryckt så har Erdogan velat ändra på maktbalansen i det turkiska statsbygget, från större makt hos regeringen till en större mer exekutiv makt som ligger hos presidenten. Oppositionen har sagt nej förut och det krävs stöd i parlamentet för att ändra en konstitution. SR 160726. Kommentar: En diktator bryr sig inte om konstitutionen. Han själv ÄR konstitutionen.
  Turkiet anklagas för tortyr efter kuppförsöket. Turkiet anklagas av Amnesty International för att utsätta de som gripits efter kuppförsöket för tortyr. De har hållits fängslade i sporthallar och det ska handla om misshandel, våldtäkt och att fångar inte får mat och vatten. Advokater som Amnesty pratat med vittnar om fruktansvärda förhållanden på några av de platser där fångarna hålls. Det handlar om sporthallar eller ett stall, platser där det turkiska rättssystemet normalt inte fungerar. Ett vittne berättar för Amnesty om hur mellan 600 och 800 fångar hållits inne i sporthallen i Ankaras polishus. Av dem hade minst 300 spår av att ha blivit misshandlade, 40 av dem kunde inte gå. En del har fått stå på knä i timmar med händerna hårt fängslade bakom ryggen med hjälp av hårt åtdragna plastband. En del fångar i sporthallen fick lite vård, men en fånge var så svårt slagen att han inte kunde stå upp och förlorade medvetandet, den fången fick ingen vård, berättade vittnet. Advokater berättar att fångar kommit till förhör hos åklagare med sina skjortor täckta av blod. De ska ibland inte ha fått mat på tre dagar eller vatten i två dagar. SR 160726.

  60-åring gripen för barnäktenskap. En religiös ledare har gripits i Afghanistan efter att han gift sig med en sexårig flicka. Flickan uppges vara i chocktillstånd. Enligt afghansk lag är giftermålsåldern för flickor 16 år, men enligt siffror från Rädda barnen gifte sig 15 procent av kvinnorna under 50 innan de fyllde 15. Dagen 160730.

  Kristna uppmanas bära kors. Bär ett kors runt halsen i solidaritet med förföljda kristna! Den uppmaningen kommer från en nystartad Facebookgrupp. Dagen 160731. Världen idag 160803.

  Livets ord "flygbombar" IS-områden med biblar. IS-områden i Irak kommer att "flygbombas" med små elektroniska enheter, laddade med både biblar på enkel arabiska och information om hur man lär känna Jesus. Bakom satsningen står bland annat svenska Livets ord. Den annorlunda "flygbombningen" kommer att ske med stora drönare, som kan flyga på hög höjd och över stora områden. Under kvällen tog man också upp en kollekt för ändamålet. Varje enhet kostar ungefär 150 kronor, uppger man från Livets ord. Världen idag 160801.
  SR 160804.

  Frankrikes inrikesminister stänger moskéer. Frankrikes inrikesminister Bernard Cazeneuve uppger att han under de senaste månaderna har stängt ett 20-tal moskéer och bönelokaler i landet. Detta eftersom de har predikat vad han kallar "radikal islam". "Jag har beslutat stänga ett 20-tal moskéer och bönelokaler de senaste månaderna", sa Bernard Cazeneuve, Frankrikes inrikesminister, idag. Och fler stängningar kommer, lovade han. Inrikesministern berättade också att ett 80-tal utvisningsbeslut har fattats i samband med det här och att fler utreds. SR 160801.

  Iranska män bär slöja i protest. Den lagstadgade slöjans vara eller icke vara är en infekterad fråga för konservativa krafter och kvinnor i Iran. Nu ansluter sig männen till kvinnornas protester - genom en kampanj där de fotograferats i hijab. Dagen 160802.

  Erdogan stoppar företag och organisationer med kopplingar till Gülen. En domstol i Istanbul utfärdade igår en order om gripande för den USA-baserade predikanten Fethullah Gülen, för att han ska ha varit drivande bakom kuppförsöket. Nu stoppas dessutom flera skolor, företag och organisationer knutna till rörelsen. I ett livesänt tv-tal beskrev Erdogan igår Gülenrörelsens skolor, företag och välgörenhetsorganisationer som "terrornästen" och sa att det inte ska vara någon nåd i utrotningen av dom. En domstol i Istanbul utfärdade igår även en order om att gripa Fethullah Gülen. Erdogan anklagar Gülen för att utnyttja sitt nätverk av organisationer, för att infiltrera statliga institutioner och skapa "en parallell struktur" som syftar till att ta över landet. Paul Levin på Institutionen för Turkietstudier vid Stockholms universitet tror att ännu fler gülenister nu kommer att tvingas lämna Turkiet, på grund av regeringens utrensningar. SR 160805.

  Känd egyptisk konvertit återvänder till islam. År 2007 blev Mohamed Hegazy den förste konvertit i Egypten som ansökte om att få byta religion, från muslim till kristen, i sin identitetshandling. Nu återvänder han till islam efter nio år av trakasserier, fängelse och tortyr. Mohamed Hegazy blev kristen som 16-åring 1998, men 2002 blev han under en period fängslad och torterad. Därefter höll han sig gömd tillsammans med sin familj. Hans fru och två barn har sedermera flyttat till Tyskland. Dagen 160805.

  Erdogan under manifestation: Återinför dödstraffet. I Istanbul i Turkiet hölls under söndagen den största manifestationen hittills som president Erdogan uppmanat till sen kuppförsöket för drygt tre veckor sen. Enligt regeringskällor var det flera miljoner människor som tagit sig till manifestationen. President Erdogan tackade det turkiska folket och kritiserade i sitt tal, återigen det han uppfattar som omvärldens svala reaktioner och västerländska mediers kritiska rapportering om kuppförsöket. Han upprepade också att han kan tänka sig att godkänna återinförande av dödsstraffet om det går igenom i parlamentet. SR 160807.

  Turkiet vill göra 12-åringar sexuellt myndiga. I Turkiet har det uppstått debatt kring en lagändring, där författningsdomstolen har ändrat definitionen av sexuella övergrepp mot barn. Författningsdomstolen slog i sitt beslut fast att barn mellan 12 och 15 borde betraktas som sexuellt myndiga. "De övergrepp mot 15-åringar som tidigare var straffbara är numera lagliga," säger Canan Güllü, ordförande för Turkiets kvinnoorganisationers riksförbund. Ändringen i den turkiska författningen röstades igenom för en månad sedan med motiveringen att barn i 12-15-års åldern är tillräckligt mogna för att kunna ge sitt samtycke. Tillförlitlig statistik över giftermål med minderåriga saknas, men den typen av äktenskap blir allt vanligare i Turkiet, enligt observationer från Turkiets kvinnoorganisationers riksförbund. SR 160814.
  Efter omstridda lagändringen: Turkiet protesterar mot Wallströms kritik. Margot Wallström har kritiserat den turkiska lagändring som påstås göra det tillåtet att ha sex med 12-åringar. Men i Turkiet väcker Wallströms uttalande reaktioner. "Skandal att en utrikesminister gör ett sådant Twitter-inlägg", säger Turkiets utrikesminister. "Barn behöver starkare skydd, inte mindre, mot våld och sexuella övergrepp" skrev utrikesminister Margot Wallström (S) på Twitter i helgen, efter att turkiska medier rapporterat om ett domstolsbeslut. Statsminister Stefan Löfven håller fast vid att den nya lagen är oroande. "Det finns ingen anledning att backa på en uppfattning om att vi vill förstärka barns rättigheter. Jag menar att det generellt finns en risk att barns rättigheter trycks tillbaka och det är inte framtiden. Barn är barn och de har inte samma möjligheter till att göra val i olika situationer, som äktenskap eller sexuellt umgänge," säger han till TT. SR 160815.
  Turkiet vill tillåta sex med barn. I Turkiet kan det bli lagligt att ha sex med barn så unga som tolv år, enligt ett beslut i författningsdomstolen. Utrikesminister Margot Wallström kräver att beslutet upphävs. Världen idag 160815.

  Mona Walter: Islam avhumaniserar kristna. Det är inte de jihadister som utför attacker runt om i Europa som är det verkliga problemet. Problemet finns redan i islam som inte erkänner andra religioner och ser icke-muslimer som dem som förnekar sanningen. De kristna kallas för "dhemmis", andra klassens medborgare utan samma rättigheter som dem som bekänner sig till islam. Till och med deras id-kort och pass är märkta med den kristna tillhörigheten. De diskrimineras ständigt när det gäller rätten till utbildning och anställning och av polis och rättsväsendet. Detta är accepterat i den islamska världen, även i de länder som inte har sitt rättsystem baserat på sharialagarna. I Turkiet, ett land som anses som sekulärt och modernt på gränsen till Europa, har inte en ny kyrka byggts på många år. Det krävs tillstånd för minsta lilla åtgärd eller renovering. Tillstånd som är näst intill omöjliga att få. För att rättfärdiga denna inställning krävs det att islam avhumaniserar de kristna, ger dem ett mindre människovärde. Enligt Koranen 9:28 beskrivs kristna och judar som "najusin" vilket betyder orena. I Koranen 5:73 anklagas kristna för att begå "shirk", vilket betyder att dyrka någon annan bredvid Gud, Allah, och att göra Jesus till Guds son. Enligt islam är Jesus endast en av Allahs många profeter. Dagen 160817.
  Kashif Virk, Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm: Mona Walter delar världsbild med IS. Som muslimsk teolog vill jag bemöta hennes påståenden. Muslimer uppmanas även att samverka med bokens folk gällande ömsesidiga värderingar (3.64) och Koranen fastslår att frälsningen även är möjlig för kristna (5:69). Dagen 160819.
  Mona Walter: Islam accepterar inga läroavsteg. När Kashif Virk tar på sig rollen som islams försvarare glömmer han en viktig del, nämligen att nämna vilken muslimsk bakgrund han har. Kashif är en svensk imam inom ahmadiyya-rörelsen. Ahmadiyya är en mycket liten "reformrörelse" som grundades av Mirza Ghulam Ahmad i 1800-talets Brittiska Indien. Det mest kontroversiella inslaget i deras lära är att de ser Ahmed som en ny profet, eller hos vissa "nästan en profet", efter islams profet Muhammed vilket hos den världsdominerande sunniislam är en hädelse och skall bestraffas enligt de islamska sharialagarna. Ahmadierna är diskriminerade och förföljda i flera islamiska länder. När då Kashif, som kommer från en liten minoritetsgrupp som av de flesta inte ens accepterar som muslimer, tar på sig rollen som försvarare av islam talar han enbart för ahmadiyya, inte sunni- eller shiaislam vilket är de två absolut största inriktningarna, till nästan 100 procent. Därefter tar Kashif även upp vers 3:64 som ett argument för samverkan mellan islam, judendomen och kristendomen. I själva verket uppmanar den versen kristna och judar att acceptera islams syn på Gud, Allah, och förkasta Jesus som Guds son. En mycket ensidig samverkan på islams villkor. Slutligen skriver Kashif att det är muslimer som till största delen är offer för IS och liknande grupper. Detta stämmer. Det Kashif inte nämner är att muslimer som vill leva mer sekulärt inte är skyddade från islam och således blir dess offer. Dagen 160823.
  Kashif Virk: Felaktig tolkning, Mona Walter. Jag står fast vid att Walters tolkning av både Koranen och sunnah är grovt felaktig. Dagen 160830.
  Mona Walter: Inte min egen tolkning. Virk säger att "Walters tolkning av både Koranen och sunnah är grovt felaktig". Saken är den att jag inte gjort någon egen tolkning. Jag håller mig till den tolkning de främsta lärda inom islam gjort i sharia (fryst i början av 800-talet), som är en syntes av Koranen och sunnah. Dagen 160830.

  Turkiet friger fångar för att göra plats åt kuppmakare. Turkiet friger 38 000 fångar, skriver justitieminister Bekir Bozdag på Twitter. Frigivningen innebär att fångar släpps tidigare under skyddstillsyn och är en följd av att Turkiets redan fulla fängelser ska rymma tiotusentals personer som anhållits i samband med kuppförsöket i juli. Turkiet utfärdar även två dekret under landets rådande undantagstillstånd som innebär att fler än 2 000 poliser och hundratals militärer avskedas. SR 160831.

  Tyskland anklagar Turkiet för samarbete med terrororganisationer. Företrädare för de gröna kallar Tysklands officiella Turkietpolitik skandalös. " Varför har inte förbundskanslern tagit upp detta under några av sina många besök i Ankara," undrar Özcan Mutlu, förbundsdagsledamot för de gröna. Reaktionerna visar hur laddad Turkietfrågan är också inrikespolitiskt i Tyskland, med en stor grupp invandrare från Turkiet. Även från Ankara har reaktionerna varit starka. Den turkiske utrikesministern förväntar sig en rättslig prövning av uttalandet enligt citat i flera tyska tidningar. Den tyska regeringen har ännu inte kommenterat läckan. SR 160817.

  Turkietexpert: Kulturkamp pågår. Efter kuppförsöket i Turkiet för en månad sedan har president Recep Tayyip Erdogan arbetat effektivt för att stärka sitt grepp om landet. "Religionen har fått en allt större roll i många sektorer i samhället, inte minst i utbildningsväsendet. Men utvecklingen handlar också om att man försöker återupprätta det osmanska rikets anseende, man vill att Turkiet ska vara en regional kraft att räkna med. Historieskrivningen ändras, nya museer lyfter fram det osmanska arvet, och man firar till exempel att Mehmet Erövraren erövrade Konstantinopel 1453." Världen idag 160817.

  Lars Adaktusson: Kristna är visst under attack. Faktum är, Göran Rosenberg, att kristna i dag är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Enligt den sekulära människorättsorganisationen International Society for Human Rights riktas 80 procent av all religionsförföljelse mot troende kristna. Den internationella hjälporganisationen Open Doors uppskattar att över hundra miljoner kristna runt om i världen är drabbade. Amerikanska Pew Research Forum rapporterar att förföljelse mot kristna pågår i minst 110 länder. I den klargörande boken "The global war on Christians" (Penguin Random House, 2013) beskriver författaren John Allen den pågående förföljelsen mot kristna som den mest dramatiska händelsen inom religionens värld under tidigt 2000-tal. "Så utbredda och systematiska är attackerna mot kristna att de utgör ett globalt krig. Övergreppen är i sig den överlägset största utmaningen när det gäller brott mot mänskliga rättigheter i världen". Kristendomen är världens största religion - och den växer. Men tvärt emot kulturvänsterns föreställningar om ett västimperialismens religiösa redskap är det varken i Europa eller USA som kristendomen är starkast. Två tredjedelar av världens 2,3 miljarder kristna lever i dag utanför västvärlden, flest kristna finns bland fattiga och förtryckta grupper i Latinamerika och Afrika. Dagen 160823.

  Prins Hassan: Ett dråpslag om kristna försvinner. Prins Hassan av Jordanien skriver i brittiska tidningen Telegraph om att han är "förfärad" över "de fruktansvärda attackerna" på kristna i Mellanöstern. Dagen 160825.

  Sameh Egyptson: Ett öppet brev till imamrådet. Jag hoppas på en debatt och dialog som berikar muslimska församlingar och olika religionsmöten. Och då har jag några frågor till Sveriges imamråd och dess ordförande Mahmoud Khalfi. Jag undrar om Imamrådet med detta uttalande tar avstånd från allt religiöst våld som profeten Mohamed eller profetens rättfärdiga efterträdare utfört enligt urkunder: Till exempel striden mot den judiska stammen Banu Quriza eller Reddah-kriget mot de muslimska stammarna som vägrade betala skatt, zakah, till den första khalifen Abu Bakr, eller erövringar av andra landområden och folkslag under den andra och tredje khalifen? Dagen 160902.

  Domstol i Norge: Hon blev diskriminerad för sin religion. En kvinna i hijab som nekades klippning av en frisör blev diskriminerad för sin religion. Det slår en domstol fast. Domstolen menar att det handlar om diskriminering och dömer frisören till böter på 10 000 norska kronor. Frisören ska också stå för rättegångskostnaderna. Dagen 160913. Kommentar: Rätt beslut.

  Kampanj lanserad för kristna i Mellanöstern. Open Doors vill få ett stopp på förföljelsen av kristna, och vill sätta press på FN att agera. Dagen 160920. Världen idag 160927.
  Läs mer om Open Doors kampanj på deras hemsida.

  Nuri Kino: Sista utposten i Mellanöstern. Om Aoun inte blir Libanons president så har de kristna ingen framtid där. Den libanesiska överenskommelsen mellan de två största muslimska förgreningarna shiiter och sunniter och den kristna befolkningen är att talmannen alltid ska vara en shiit, premiärministern en sunnit och presidenten kristen. Huvudkandidaten till presidentämbetet är Michel Aoun, den pensionerade generalen som samtidigt är den förste som lyckats ena alla kristna partier och kristna samfund, bland annat maroniter (katoliker) och ortodoxa grupper. Han själv är maronit. Hans främste motståndare var tidigare Samir Geagea som också är en känd kristen ledare i landet. Geagea har sedan januari i år lagt sin kandidatur åt sidan och för att backa upp Aoun. Han säger: "Libanon är den sista utposten för kristna i den arabiska världen, här är vi fortfarande många i förhållande till den muslimska populationen, vi är en miljon av de fyra miljoner som bor i landet. Om överenskommelsen bryts och man inte ger presidentposten till Aoun visar muslimer på att kristna inte har någon framtid kvar i hela Mellanöstern." Michel Aoun själv är av samma övertygelse och menar att de som motarbetar honom gör det för att de inte vill att kristna ska ha någon framtid i den arabiska världen. Det libanesiska parlamentet röstar den 28 september om vem som ska bli landets president. Dagen 160920.

  Författare ihjälskjuten i Jordanien - publicerade karikatyrbild av islam. Den kontroversielle författaren Nahid Hattar sköts ihjäl i samband med en rättegång mot honom i Amman på söndagen. Kristne Nahid Hattar stod åtalad för att ha skymfat islam. Den 56-årige Hattar träffades av tre kulor utanför domstolen, enligt vittnen. Mannen som öppnat eld kunde gripas på platsen. SR 160925.
  Jordansk författare ihjälskjuten för religiös satirbild. Nahed Hattar, författare med kristen bakgrund, delade en bild på Facebook där han drev med muslimska fundamentalister. Nahid Hattar sköts ihjäl i samband med en rättegång mot honom i Jordaniens huvudstad Amman. Den 56-årige Hattar träffades av tre kulor utanför domstolen, enligt vittnen. Mannen som öppnat eld kunde gripas på platsen. SR 160925.
  Professorn: "Bidrar till större självcensur". Mordet på Nahed Hattar har väckt stora reaktioner världen över. SR 160925.

  "Rädda kristendomen i Mellanöstern." Sverige bör göra det till en prioriterad utrikespolitisk fråga att EU, FN och andra internationella organ ska arbeta mer aktivt för kristendomens och de kristna folkens överlevnad i Mellanöstern. Det menar Liberalernas Birgitta Ohlsson och Robert Hannah. "Sedan IS invaderat Irak är domedagen för kristendomen i Irak nära. Skyddslösa tvingas assyrierna fly städer som Mosul som man bebott sedan före kristendomens tid. Det fanns omkring 35.000 kristna i Mosul innan Irakkriget. I dag är staden, som bebotts av kristna i 1 800 år, tömd på sin assyriska befolkning." "Men det är inte enbart i Syrien och Irak som kristendomen är hotad. Under Muslimska brödraskapets 1-åriga styre i Egypten levde de kristna kopterna i skräck och packade sina väskor. Situationen för Mellanösterns största kristna folk - kopterna - är inte heller god", menar de och kallar förföljelsen och rensningen av kristna folk i Mellanöstern ett av de största brotten mot mänskligheten i dag. "Trots den extremt akuta situationen för Mellanösterns kristna är den svenska statens arbete för att bevara kristendomen i Mellanöstern obefintlig." Världen idag 161010.

  Siewert Öholm: Vi måste tala om islam och kristen tro. Även kyrkor och samfundsledare har blundat och tystnat inför människors oro och inför att våga genomlysa vad islam som ideologi och religion i grunden står för. Den arabiske författaren, poeten Adonis, ofta nämnd som värdig nobelpristagare i litteratur, har däremot tagit tag i problemet islams kärna. I sin nya bok, Våld och islam, konstaterar han att, "islam ogiltigförklarar inte bara allt som fanns innan (författaren avser här Profetens död 632 e.Kr.) utan också allt som kommer efter". Icke-muslimen, "den andre", skriver han, måste välja identitet. "Antingen är han icke troende (och måste då stötas bort eller dödas) eller ... leva vidare under islam, men tvingas då betala priset". På bokens 200 sidor beskriver Adonis utförligt islams ideologi, där islamtroende har rätt att döda kristna, judar och andra otroende. Även synen på kvinnan under mannens överhöghet och frågan om islams erövringskultur berörs, som kan beskrivas som kalifatets ideologi. Världen idag 161012.

  S-motion om konvertiter. Sedan 2013 lyfter den socialdemokratiska riksdagsledamoten Lars Eriksson varje höst frågan om konvertiter från Iran i riksdagen. Det började med ett samtal från en frikyrkopastor i Västerås. Lars Eriksson sitter i civilutskottet och har framför allt bostadsfrågor på sitt bord. Och han har ingen ambition att göra annat än att lägga sin motion år efter år. "Jag har valt att uppmärksamma de i mitt parti som jobbar med de här frågorna på det här sättet. De får ju hand om motionen i utskotten," säger han. "Så det är tvådelat: dels kommer min motion upp i riksdagen bland dem som jobbar med just de här frågorna. Och dels är det ett sätt att visa människor utanför riksdagen att det här är något som man borde göra något åt." Världen idag 161017.

  743 attacker riktade mot kristna asylsökande i Tyskland. I en ny rapport beskriver Open Doors hur kristna utsatts för förföljelse på asylboenden i Tyskland. Enligt Open Doors kommer många av flyktingarna från länder med muslimsk majoritet. De har vittnat om att samma typ av förföljelse som de mött i sitt hemland, har de också fått uppleva på de tyska asylmottagningarna. En iransk flykting berättar exempelvis att på väggen där han bodde hade någon skrivit: "Tiden har kommit då kristna ska halshuggas." "Jag var chockad. I Iran kan sådant hända, men jag trodde aldrig att något sådant skulle hända i Tyskland," berättar han. 83 procent av dem som drabbats uppger att de mött flera typer av angrepp, 42 procent säger att de tagit emot dödshot av något slag och 56 procent säger att du utsatts för våldsamma övergrepp. Sexuella övergrepp mot kristna ska också ha förekommit. I de flesta fall ska övergreppen ha begåtts av andra asylsökande. Dagen 161019. Världen idag 161021.

  Löfven jämförde Saudis kvinnosituation med Sveriges - vi har också hinder för kvinnor. "Det är klart att det finns, liksom hemma i Sverige, hinder för kvinnor, sa Stefan Löfven när han i samband med sitt besök i Saudiarabien fick frågor om landets situation för kvinnor. Senare gjorde han en helomvändning i frågan och sa att länderna inte går att jämföra. Statsminister Stefan Löfven var ytterst försiktig med sin kritik mot kvinnors situation i Saudiarabien när han i helgen var på besök i landet. Till tidningen Expressen sa han att han inte vill lägga sig i hur Saudiarabien gör för att få fler kvinnor i arbete. Därefter gjorde han en uppmärksammad jämförelse. "Det är klart att det finns, liksom hemma i Sverige, hinder för kvinnor. Bristande fungerande äldreomsorg gör att kvinnor går ner till deltid och slutar arbeta också i Sverige. Det finns på båda sidor hinder för kvinnors deltagande. Men det måste respektive land ta i med, "sa han. Två timmar senare säger han: "Jag gjorde ingen jämförelse." Birgitta Ohlsson gör eligt Expressen en KU-anmälan för att Stefan Löfven vägrat kalla Saudiarabien för diktatur. "Utifrån den beskrivning som utrikesdepartementet ger av läget för de politiska och medborgerliga rättigheterna i Saudiarabien förefaller det svårbegripligt att regeringschefen inte vill beteckna Saudiarabien som diktatur", skriver hon. Vuxna kvinnor står under manligt förmyndarskap. Det kan vara hennes far, make, bror eller till och med son. Sedan 2013 behöver kvinnor inte sin förmyndares tillstånd för att arbeta, men många arbetsgivare kräver ändå detta. Världen idag 161024.

  Statsministern vill inte kalla Saudiarabien diktatur. Åtminstone inte när han är där. Både den förra alliansregeringen och dagens rödgröna regering har haft påtagliga problem med D-ordet, konstaterar Ekots politiske kommentator Tomas Ramberg. 2012 undvek alliansregeringens försvarsminister Karin Enström med stor envishet att kalla Saudiarabien "diktatur". Flera formuleringar var snarlika de vi idag hör från statsminister Stefan Löfven. Då var Socialdemokraterna i opposition. Deras utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin hade "svårt att förstå varför de är så rädda för att säga att Saudiarabien är en diktatur." Det verkar alltså vara svårare att säga "diktatur" i regeringsställning än i opposition. För att inte tala om hur svårt det blir på plats i Saudiarabien. Den retoriska uppriktigheten är större i riksdagen än i Rosenbad. Men ändå större i Rosenbad än i Riyadh. Öga mot öga med diktaturen. SR 161024. Kommentar: Politiker är oftast fega, förutom opportunister som Donald Trump.

  Ny undersökning: Stora sympatier för religiös extremism på skolor i nordvästra Göteborg. Var tionde elev uttrycker sympatier för religiös extremism och åtta av tio flickor känner sig hårt kontrollerade av sina föräldrar. Det visar en enkätundersökning bland 1 200 elever i nordöstra Göteborg av Nätverket "varken hora eller kuvad". 200 elever mellan 12 och 18 år på fem utvalda skolor i nordöstra Göteborg har under skoltid fått svara på en enkätundersökning. Undersökningen ska inte ses som en bild av hela staden eftersom den är gjord i de områden och skolor där denna problematik troligtvis är som störst. En tredjedel av de som rest från Sverige för att ansluta sig till IS kommer från nordöstra Göteborg enligt siffror från Säpo. SR 161028.

  "En svart dag för journalistiken" säger Cumhuriyets redaktion. I dag har flera journalister som arbetar för den turkiska oppositionella tidningen Cumhuriyet gripits i Istanbul. Chefredaktören, kolumnister och illustratörer har förts bort, anklagade för samröre med PKK och Gülenrörelsen. Tidningen själva säger att det är 16 personer från personalen som blivit arresterade. Det var imorse som nyheten kom om att personal från en av Turkiets äldsta tidningar, Cumhuriyet, gripits. Bland de 16 journalisterna som arresterats finns bland andra tidningens chefredaktör, en kolumnist och en välkänd karikatyrtecknarae. De anklagas för att stötta Gülenrörelsen och PKK. Efter kuppförsöket mot AKP och Erdogan i somras har 170 olika medier stängts ner och 105 journalister gripits, enligt turkiska Journalistförbundet. SR 161031.

  Libanon får ny president. Libanon har varit utan president i två och ett halvt år. Parlamentet har misslyckats med att utse en ny president 45 gånger. Men nu väntas det bli verklighet. Det handlar om den 81-årige generalen Michel Aoun. Idag väntas Libanons parlament utse en ny president, en kristen general som ingår i en allians med shiamuslimska Hizbollah. Men, osannolikt nog, har general Aoun nu stöd av alla tidigare fiender, trots att han är allierad med Hizbollah och Syrien. Valet av Aoun ses som en seger för Syrien/Iran i den regionala maktkampen mellan Iran och Saudiarabien. Den 81-årige kristne generalen, Michel Aoun, är en av många libanesiska politiker som beskylls för flipfloppande kappvändarpolitik. 1989 startade han Libanons så kallade befrielsekrig mot Syrien, han misslyckades och Syrien tvingade honom att gå i exil i Frankrike. Idag är Aoun allierad med syrienstödda Hizbollah och därmed en av den syriska regimens favoritkandidater till presidentposten. SR 161031.

  Claes-Göran Bergstrand: Respektera judarna - och historien. Tre gånger i år (!) har Unesco röstat om en resolution angående Tempelbergets status som lämnats in av sju arabiska nationer. Där nämns inte de judiska namnen på Tempelberget och Västra muren, bara de arabiska Al-Aqsa Mosque och Haram al-Sharif. Israel fördöms som "ockupationsmakt" och deras aktioner i östra Jerusalem. När resolutionen lades fram i april röstade Sverige för. För tre veckor sedan, på Israels heligaste dag Yom Kippur, antogs den för andra gången av Unescos styrelse men då lade Sverige ned sin röst. Förra veckan röstade Världsarvskommittén (21 medlemsländer) för densamma med 10 röster, 2 mot och 8 nedlagda. Resolutionen är ett ivrigt försök att "bevisa" att det judiska folket inte har någon historisk rätt till vare sig Tempelberget eller Västra muren. Är det den bilden av Sverige som regeringen vill ge omvärlden? En israelisk professor, Nissim Dana, skriver följande i sin bok "Vem tillhör landet? Ny insikt i Koranen": "Landet Israel nämns åtta gånger i Koranen utan att det knyts till varken araber eller muslimer." Shejk Ahamad Adwan, muslimsk skriftlärd i Jordanien, skriver på sin Facebooksida: "Till dem som förvränger Koranen säger jag: Var har ni fått namnet Palestina ifrån, era lögnare, när Allah redan har kallat det 'Det heliga landet' och gett det till Israels barn intill domens dag. Det finns inget like till 'Palestina' i Koranen", menar han. Dagen 161102.

  Arne Winerdal: IS är inte den värsta boven. De flesta hoten mot de kristna i Mellanöstern kommer inte från Islamiska staten utan från andra håll. Förra veckan deltog vi i årsmötet för Middle East Concern (MEC) - ett slags "kristet Amnesty International" som kämpar för att stötta förföljda kristna i de olika länderna i Mellanöstern. Där presenterades färsk statistik när det gäller förföljelser av kristna i regionen. Bara i år - 2016 - har MEC hittills tagit upp 296 konkreta fall av religionsförföljelse. Det gäller aktiva kristna, som blivit fängslade, förföljda, trakasserade eller på andra sätt fått lida för sin tro. Statistiken visar att cirka en fjärdedel av dessa individer har drabbats av förföljelse från extremistgrupper, som till exempel IS. Den stora majoriteten av förföljelser - ungefär hälften - består av hot och trakasserier från staten och myndigheterna i de olika muslimska länderna. I ett land som Egypten är det helt okej och fullt tillåtet för en kristen att övergå till islam. Men om en muslim där blir kristen utsätts den personen för dödshot och det är väldigt svårt att leva ett tryggt, värdigt liv. En betydande andel av förföljelserna mot kristna utförs i den nära familjekretsen. Det betraktas som en stor skam och ett genant svek att lämna islam för att tro på Jesus. MEC:s handläggare berättade i veckans årsmöte att många förföljda kristna i Mellanöstern drömmer om att lämna regionen­ för att på så sätt skaffa­ sig större, personlig trygghet i livet.
  Muslimer som väljer att tro på Jesus i Mellanöstern gör olika vägval när de blivit kristna:
  En grupp bryter helt med den islamska kulturen och försöker hitta sin hemvist i kristna sammanhang. Dessa har dock svårt att bli insläppta i kristna församlingar, eftersom man där är rädd för att före detta muslimer ska skapa problem för församlingens medlemmar.
  En annan grupp bryter med den islamska kulturen men väljer att inte anpassa sig till kristna traditioner och levnadsmönster.
  En tredje grupp - så kallade insiders - väljer att stanna i den islamska kulturen, de fortsätter att bära slöja och gå till moskén. Men de ber till Jesus.
  Vår uppgift som kristna i Mellanöstern är att ge vårt stöd till dessa omvända muslimer oavsett vilken väg de väljer i sitt nya liv, framhöll en av talarna i MEC:s årsmöte. Dagen 161110.

  Hon såg sitt barn radikaliseras. I Tyskland förbjöds i veckan en radikal salafist-grupp som misstänks för att radikalisera och rekrytera unga människor till Islamiska Staten. Hör mamman till en av ungdomarna som anslöt sig till rörelsen, nu häktad för ett sprängattentat. SR 161118.

  Journalister i Mellanöstern lever under dödshot. Hotet mot det fria ordet är ständigt närvarande i Mellanöstern. Vår Mellanösternkorrespondent, Cecilia Uddén, har träffat tre djärva kvinnliga journalister - från Jordanien, Palestina och Egypten. I helgen dömdes två toppledamöter inom det egyptiska journalistförbundet till två års fängelse vardera. Deras brott: att de härbärgerat två journalister som anklagats för uppvigling för att de kallat till demonstrationer i Kairo i våras. Det är ingen som tror att domen mot de två journalisterna kommer att verkställas. Journalistförbundet överklagar och egyptiska journalister har samlat in pengar till borgen. Men hotet mot det fria ordet är ständigt närvarande i Mellanöstern. Det är riskabelt att kritisera militären, det är förknippat med livsfara att göra narr av religionen och många journalister utsätts för smutskampanjer där de anklagas för att vilja störta regimen. Ofta är kvinnliga journalister särskilt utsatta, för till exempel påtryckningar där de uppmanas välja andra yrken och tänka på sin familj. SR 161121.

  Uppmaning till turister i Dubai: Anmäl inte brott. Turister som blir utsatta för sexbrott i Förenade Arabemiraten bör inte anmäla det till polisen. Det säger en brittisk advokatgrupp efter att en kvinnlig besökare blev gruppvåldtagen i Dubai - och nu själv åtalas för brott. Fallet har också uppmärksammats av Amnesty International. "Myndigheterna fortsätter att svika våldoffer genom att behandla kvinnor som blivit våldtagna som brottslingar, i stället för att utreda och lagföra de misstänkta gärningsmännen," säger Drewery Dyke på Amnesty International Exp 161122. Kommentar: Uppmaning: Res INTE till Dubai.

  Stanley Sjöberg: Avvisa inte dem som lämnar islam. Vi måste vara medvetna om att det vi upplever i Sverige är en del av en globalt omfattande­ väckelse då tusentals muslimer över hela världen lämnar islam och söker sig till kristen tro. Det som sker är svar på bön. Jesus uppenbarar sig, det sker påtagliga mirakler, svårt sjuka blir friska. Församlingar bildas av nyomvända muslimer över hela världen. Om och när en omvändelse från islam ifrågasätts är det viktigt att vara medveten om Koranens ord om hur muslimer ska bedömas när någon överger islam och blir kristen. När en muslim vill bli kristen innebär det för en sådan "konvertit" en stor risk att därmed utsättas för förföljelse och hot om att bli dödad. Därför måste vi ta emot dem, tro på dem och stödja dem. Att ifrågasätta deras ärlighet och stöta bort dem är obarmhärtigt. Vi måste även respektera­ dem som enbart av sociala och kulturella skäl, lämnar islam och vill identifiera sig som "kristna". Det är en flykt undan våld, en omvändelse från en människosyn som de anser är destruktiv när det gäller mänskliga rättigheter. Vår bedömning får inte präglas av främlingsfientlighet, självrättfärdighet och personlig småaktighet. Världen idag 161124.

  ID-kortet som splittrar Mellanöstern. Alla länder i Mellanöstern registrerar sina invånare efter religion. - Systemet splittrar och förtrycker, säger författaren till en ny bok. Det kan se så tillförlitligt ut: Ett litet kort med en rubrik där det är kryss för religion. Men det lilla krysset får stora konsekvenser för människor ända från vaggan till graven. Det får bland annat följder för skolgång, yrkesmöjligheter, äktenskap, arv och skilsmässa. Och det får följder för hur du blir behandlad av staten; om du är innanför eller utanför gemenskapen. Oftast är den religiösa registreringen som en enkelriktad gata: Det är lätt att ändra religiös identitet om man vill bli muslim, men bortsett från i Turkiet, Libanon och Israel är det väldigt svårt - eller omöjligt - om man vill lämna islam. I boken "Identity crisis" visar författaren Jonathan Andrews hur detta system ligger bakom en stor del av förföljelsen av kristna i Mellanöstern. "Det är också en viktig förklaring till de djupa religiösa splittringarna i regionen," säger han till Norska Dagen via telefon från England. "När myndigheterna låter religiös tillhörighet spela en så stor roll bidrar det till att förstärka motsättningar." Läs vidare i Världen idag 161129.

  Irakiska och syriska kyrkledare nekades visum. Storbritannien satte stopp för möte med prins Charles i London samt medverkan vid en kyrkinvigning. Tre ärkebiskopar från Irak och Syrien nekades tillstånd att resa in i Storbritannien, trots att de var inbjudna till London för att träffa bland annat prins Charles. Kyrkledarna, däribland ärkebiskopen av Mosul, fick enligt den kristna hjälporganisationen Barnabas Fund höra att det "inte fanns plats" för dem när de ansökte om visum för att kunna delta i invigningen av Storbritanniens första syrisk-ortodoxa katedral den 24 november.
  Inrikesministeriet utfärdade, enligt Barnabas Fund, nyligen riktlinjer som anger att högt uppsatta medlemmar av Muslimska brödraskapet bör kunna beviljas asyl i Storbritannien - trots att organisationen vid upprepade tillfällen har uppmanat till våld mot kristna i Egypten. "Det är ett allvarligt systemproblem när islamistiska ledare som förespråkar förföljelse av kristna får grönt ljus genom att höra att deras ansökningar om brittiska visum kommer att bedömas positivt medan visum för korta pastorala besök till Storbritannien nekas till kristna ledare vars kyrkor står inför folkmord," säger Martin Parsons, forskningschef vid Barnabas Fund. Dagen 161205.

  Lars Mörling: Islam rättfärdiggör tyvärr dödsstraff. Upp emot 85 procent av alla muslimer i världen är sunniter och det främsta lärosätet inom sunnislam är vid universitetet Al-Azhar i Egypten. På universitetets officiella portal uttalade sig storimamen Ahmed el-Tayeb den 17:e juni 2016 om straffet för just apostasi, det vill säga avfall från islam. Han sa: "Det råder en stor samstämmighet inom islamisk teologi och hos de framstående doktorerna inom sunnislams fyra lagskolor, att apostasi är kriminellt. Samtliga är överrens om att en apostat ska pressas till omvändelse inom en period, som kan variera, eller dödas." Anledningen till att dödsstraff för apostasi är en del av islamisk lag (sharia), bottnar i direkta uttalanden av profeten Muhammed. Det finns flera auktoriserade utsagor (hadither) från Muhammed där han föreskrev just dödsstraff för apostasi. De främsta samlarna av Muhammeds utsagor inom sunnitisk islam är Bukhari och Muslim. Om samma uttalade från profeten Muhammed återfinns hos båda anses uttalandet vara helt fastställt. Hos Bukhari kan man läsa "Allahs apostel sa: Blodet av en muslim som bekänner att ingen annan än Gud ska tillbes och att jag är Hans apostel, får inte utgjutas utom vid tre fall: i blodshämnd för mord, en gift person som begår olagligt samlag, och den som avfaller från islam och lämnar muslimerna" (Bukhari, volym 9, bok 83, nummer 17). Jag skulle kunna nämna ytterligare utsagor från profeten Muhammed med samma innebörd. Detta är huvudanledningen till att dödsstraff för apostasi är en del av islamisk lag. Dagen 161206.

  Bröder får fängelse för slöjtvång. Två bröder döms till fängelse för att ha tvingat sin syster att bära slöja genom hot och misshandel. Också mamman döms för att ha utsatt sin dotter för olaga hot, skriver Sydsvenskan. Lunds tingsrätt dömer bröderna till fängelse i två respektive tre månader, mamman till dagsböter. Alla tre har nekat. Dagen 161210.

  Leylani fälls för hets mot folkgrupp. Tidigare vice ordföranden för Turkiska riksförbundet, Barbaros Leylani, fälldes i dag för hets mot folkgrupp för uttalanden han har gjort mot armenier. Stockholms tingsrätt dömer Leylani till villkorlig dom och 40 dagsböter. En alldeles för mild dom, anser Arshak Gavafian, ordförande för Armeniska Riksförbundet. Det var under ett tal vid en manifestation på Sergels Torg i Stockholm i april som Barbaros Leylani gjorde sina hotfulla uttalanden. Bland annat utropade han "Död åt de armeniska hundarna". Efter att en inspelning av talet började spridas tvingades Leylani avgå som vice ordförande för Turkiska Riksförbundet. SR 161214.

  Uppgift: Gulfstater finansierar salafistisk missionering i Europa. Misstankarna har funnits länge men alltid tillbakavisats av de inblandade länderna. Men enligt uppgifter i tyska medier i veckan bekräftar nu tyska säkerhetstjänster att Saudiarabien, Qatar och Kuwait bland annat finanserierar skolor och moskéer. Det är de båda organen för utlands- och inlandsunderrättelser som kartlägger vilket inflytande de tyska vännerna i Gulfen har över den salafistiska miljön i Tyskland. I en första delrapport, som tidningen Süddeutsche Zeitung tagit del av, beskrivs tre organisationer med täta band till Saudiarabien, Qatar och Kuwait. De bygger moskéer och skolor och skickar imamer för att sprida salafism, en strikt bokstavstrogen tolkning av islam. SR 161218.

  Konvertiter i Afrika hotas av muslimer - från Europa. Det förekommer numera att somaliska migranter i Europa dödshotar konvertiter i Somalia och Kenya. Nya Tider har pratat med Dinooz, som tidigare arbetade som revisor på Coca-Cola i Somalia, men som nu gömmer sig på hemlig ort i Kenya. Mannen som hotat honom finns i Tyskland och uppger att han är 18 år gammal, men på Facebook skriver han att han är 25. Nya Tider 161227.

  Antalet muslimer överskattas grovt i det egna landet av den egna befolkningen. De flesta i väst missbedömer andelen muslimer i det egna landet, visar en internationell undersökning. Fransmännen har mest fel, men även svenskar överskattar grovt. På frågan hur stor andel muslimerna är i Sverige hamnar svenskarnas svar kring 18 procent. Den verkliga andelen är 5 procent. Fransmännen tror att 31 procent är muslimer, medan den verkliga siffran ligger på 7,5 procent. Även amerikanerna gör fel antaganden. I USA tror man att drygt 15 procent är muslimer, medan det handlar om cirka en procent. Dagen 161229.

  App ska visa flyktingar vägen till kristen tro. Kristna high-tec-experter från Google, Facebook och Netflix presenterar inom kort en ny evangelisations-app för flyktingar. Lanseringen sker i Sverige, med sikte på Europa. "De onådda folken kommer nu hit," säger Karl Härgestam, pastor och missionär. 29 berättelser från Bibeln som ger den kristna trons kronologi ska finnas på bland annat språken farsi (Iran), dari (Afghanistan), arabiska (Syrien, Irak), somaliska, engelska och svenska. På sikt räknar man med ett 20-tal språk i både text- och talform i appen som går under arbetsnamnet Ocfep, en förkortning för "One chance for every person". Det finns i dag 2,2-2,5 miljarder människor i världen som inte har tillgång till det kristna budskapet. Det är en del av de människorna som nu kommer till Sverige och Europa via flyktingströmmen. Dagen 161230.

  Merkel: Islamistisk terror största hotet. I sitt nyårstal tog den tyska förbundskanslern upp hotet från islamistisk terrorism. Dagen 161231.

  IS tar på sig dådet i Istanbul. Attacken mot nattklubben påstås vara en attack mot kristna nyårsfirare. IS har tagit på sig dådet, och säger i ett meddelande att de gick till attack mot en nattklubb där kristna firade sin högtid, det vill säga nyår, rapporterar CNN. Av de identifierade är 24 utlänningar och 11 turkiska medborgare. Dagen 170102. Kommentar: Tveksamt om kristna går på nattklubb, men alla som går på nattklubb ses troligtvis som kristna av IS.
  Den gärningsman som sköt ihjäl 39 personer på en nattklubb i Istanbul på nyårsafton har identifierats som etnisk uigur. Kanske från Kirgizistan, men blickarna faller ändå på Kina. President Xi Jinping har ökat förtrycket av minoriteten sedan han kom till makten 2012. Personer har fängslats för att ha lärt ut islam, bett på fel ställen, eller ha låtit sitt skägg växa. Övervakningen har skärpts och folk hindrats från att fasta. Myndigheterna har även beslagtagit alla pass. I gengäld finns det tecken på att alltfler uigurer attraherats till global jihad. SvD 170115.
  Misstänkt för dådet på nattklubb i Istanbul gripen. Den man som misstänks för att ha dödat 39 personer på nattklubben Reina i Istanbul på nyårsafton ska ha gripits, enligt flera turkiska medier. "Den här mannen ska ha gripits nu sent på kvällen i en Istanbulstadsdel som heter Esenyurt. Han greps i en väns lägenhet och han ska ha gömt sig hos sin vän den senaste tiden." Det var en större terroroperation som gjorde att man kunde gripa den här mannen uppger turkiska medier och det cirkulerar också bilder på honom som visar att han gripits, säger Sveriges Radios Turkietkorrespondent Johan-Mathias Sommarström i Istanbul. SR 170116.

  Kvinna knivhuggen för att hon läste Bibeln. En österrikisk kvinna i 50-årsåldern knivhöggs då hon läste högt ur Bibeln under ett besök på ett asylboende. Kvinnan hade bjudits in till asylboendet av några kristna som bodde där. Då hon läste högt ur Bibeln i köket blev hon attackerad av en 22-årig asylsökande man från Afghanistan, uppger en rad medier, bland annat Christian Today. Dagen 170103.

  M-politiker i gräl om profeten Mohammed. Hanif Bali (M) får kritik av en partikollega för att han kallar Muhammed för pedofil och krigsherre. Han svarar med att återupprepa sitt påstående. Bland annat har han flera gånger varit vass i sin kritik mot islam, och kallat profeten Muhammed för såväl pedofil som krigsherre. "Jag är ateist, men det spelar inte någon roll om man har en religion eller inte." "Om ateister inte blir bortskrämda från Moderaterna på grund av muslimers kritik mot ateism så borde omvända förhållande ej gälla." Dagen 170104.

  De "onådda folken" finns nu i Sverige. Drygt 2,5 miljarder människor har inte tillgång till det kristna budskapet. Men nu kommer de "onådda folken" till Sverige genom flyktingströmmen. Dagen har kartlagt vilka de största flyktinggrupperna är - och hur det ser ut med kristen tro i deras hemländer. På trappan till svenska kyrkor står nu samma människor som församlingar i Sverige under lång tid har försökt nå med missionsarbete ute i världen. Det handlar om afghaner, somalier, irakier, marockaner, pakistanier och andra grupper som flyr från krig och elände för att söka asyl i Sverige. SR 170113.

  Politiker dödshotad efter moskékritik. En politiker i Karlstad blev påhoppad av två män. Orsaken är att hon varit kritisk mot ett planerat moskébygge i staden. Dagen 170113.

  Politiker tog upp folkmordsfrågan i Turkiet - stängdes av. När den armeniske politikern Garo Paylan tog upp frågan om Turkiets historiska folkmord på kristna år 1915 fick direkta konsekvenser. "Vi var en gång i tiden 40 procent av landets befolkning. Nu är vi knappt en promille. Det känns troligt att något måste ha hänt oss. Jag definierar det som ett folkmord," sa Garo Paylan. Företrädare från regeringspartiet AKP, som grundar sin ideologi i islam, argumenterade högljutt emot på direkten. Garo Paylan sitter invald för oppositionspartiet HDP, och höll sitt tal i samband med att parlamentet skulle rösta om ändringar i konstitutionen, den 13 januari. Efteråt har han stängts av från det parlamentariska arbetet. Garo Paylan hänvisade i sitt tal till fyra minoritetsgrupper som mer eller mindre rensades ut från Turkiet för drygt hundra år sedan; armenier, assyrier, greker och judar. Dagen 170118.

  Drottningens kaplan slutar efter kritik mot koranläsning i kyrka. Prästen Gavin Ashenden säger i en kommentar att han lämnar sin tjänst för att få mer frihet att "tala utifrån tron". Syftet med koranläsningen var att förbättra interreligiösa relationer i staden. Men Gavin Ashenden, som har tjänstgjort som en av drottningens 34 kaplaner under nio års tid, har kritiserat inslaget i gudstjänsten och hävdar att koranläsningen har orsakat "allvarlig anstöt" bland många. Dagen 171023.

  Präst: Vi förväntar oss självmordsdåd i Göteborg. Han förväntar sig att det kommer att ske självmordsdåd i Göteborg. Själv har han dödshotats av en maskerad man på spårvagnen. Men fader Shenouda Younan är trots hoten inte rädd. Han berättar att i hans hemland Egypten så utmålas kristna och judar som otrogna, och sådana idéer föder diskriminering och våld. Han varnar för liknande faror i Sverige då vissa barn fostras att se icke-muslimer som underlägsna. Dagen 170203. Kommentar: Shenouda Younan är ett föredöme för sitt lugn och sin behärskning.

  Film ska ge syriska flyktingar hopp. I sommar kommer ett internationellt filmteam till den bohuslänska kusten. Då kommer nämligen en film om syriska flyktingars väg till Jesus spelas in av Ungdom med uppgift. - Dörrarna öppnade sig till Sverige, säger en av producenterna Rob Darby. Världen idag 170203.

  Muslimskt råd i Marocko: Fel att döda konvertiter. Ett religiöst råd i Marocko har dragit tillbaka en sedan länge uttalad praxis att den som konverterar från islam till kristen tro ska straffas med döden. I ett dokument med titeln "The Way of the Scholars" förklarar rådet att det inte längre definierar avfall från islam som en religiös fråga utan som en politisk. Kristna utgör en liten minoritet, mindre än 1 procent, i det muslimskt dominerade Marocko och har ofta stått upp för sina medborgerliga rättigheter i religionsfrihetens namn. Därmed har de utmanat landets stränga lagar, väl medvetna om risken för förföljelse och, i värsta fall, döden. Dagen 170207.

  Startar bibelskola för arabisktalande. Den arabisktalande församlingen i Sundbyberg har startat en teologisk bibelskola. Tanken med skolan är att utrusta framtida ledare. "Vi står inför en stor skörd. Missionsfältet har kommit till Sverige," säger pastorn, tillika rektorn, Merzek Botros. Världen idag 170208.

  Efter otaliga turer blev konvertiten trodd. Filadelfiaförsamlingen i Junsele har gjort en rad utspel för att övertyga myndigheterna att Abdulwahid Sadiqi är kristen, och därmed skyddsbehövande. Efter tre års kamp kom till slut erkännandet. Parallellt med alla utspel har Abdulwahid varit aktiv i församlingen i Junsele. Han vittnar om sin tro för andra afghaner, leder undervisning och har själv döpt tre personer. Trots att han enligt domstolsbeslut inte ansetts vara "genuint kristen". Dagen 170216.

  Mamma kräver att barn flyttas från muslimskt familjehem. Nenwas barn är familjehemsplacerade i en muslimsk familj. Hon är själv kristen och hävdar att barnen inte får leva ut sin tro. Men företaget bakom familjehemmet säger att det inte stämmer. Den 5 juni flyttades Nenwas två barn från Nenwas syster där de hade bott under en period. Familjen motsatte sig beslutet, men socialtjänsten i Nenwas hemstad hävdade att systern inte kunde erbjuda ett lämpligt familjehem. "Både jag och min syster sa då att barnen i alla fall inte skulle bo i en muslimsk familj. Och först placerades barnen hos en svensk familj. Men efter bara en vecka omplacerades de till en muslimsk kvinna," säger Nenwa till Dagen. Varför vill du inte att dina barn ska bo i ett muslimskt familjehem? "Vi blev utsatta av muslimer i våra länder, det var därför vi kom till Sverige, för att få en bättre framtid." Till Dagen säger Nenwa att barnen har sagt att de numera tillber Allah samt att de har lärt sig den muslimska trosbekännelsen på arabiska. Dessutom säger hon att den 6-årige sonen har berättat att han och den 4-åriga systern inte får tillbe "sin Gud" - samt att de har blivit fråntagna sina kors som de brukade ha som halssmycke. Dagen 170224. Kommentar: Kristna barn ska naturligtvis placeras i kristna hem och inte i muslimska hem.

  Dansk man brände Koranen - första fallet på 46 år. Just nu prövas ett unikt fall i Danmark där en man riskerar böter för att ha bränt muslimernas heliga bok, Koranen. Det är första gången sedan 1970-talet. Upp till fyra månaders fängelse - det kan straffet bli för den som sätter eld på Bibeln eller Koranen i Danmark. Där finns nämligen en lag om blasfemi, eller hädelse, kvar i lagboken. I Sverige togs den bort på 1970-talet. Mannen filmade händelsen och la ut filmen på Facebook. Dagen 170224.

  Säpo: Fler sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism. Färre svenskar reser för att ansluta sig till våldsbejakande grupper, men fler sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism, enligt Säkerhetspolisens chef Anders Thornberg. "Vi ser att det finns individer som kommer hem, som kontaktar unga individer, det finns en slags logistik, ett nät i Sverige som försöker uppmana yngre och nya att ansluta sig för saken, det pågår hela tiden," säger Säpo-chef Anders Thornberg. Enligt Säkerhetspolisen är det runt 300 svenskar som de senaste åren rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till våldsbejakande grupper. Men det senaste året har resandet avtagit, och bedömningen är att runt 150 av de som rest har återvänt till Sverige. Enligt Säkerhetspolisen har antalet personer i Sverige som sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism fortsatt att ökat det senaste året. SR 170226.

  Muslimer i Stockholm hatas och hotas för sin religion. Allt fler muslimer i länet anmäler att de utsätt för hatbrott. Även anmälningar om hot och skadegörelse mot moskéer ökar. Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att allt fler stockholmare utsätts för brott för att de är just muslimer. Det kan handla om spottloskor, glåpord och hotbrev eller ett grishuvud utanför en moské. 2015 anmäldes 200 islamofobiska hatbrott i region Stockholm, dubbelt så många som 2012. Statistiken för 2016 kommer först i höst, men flera moskéer som P4 Stockholm har pratat med säger att hoten ökar hela tiden. En teori om varför islamofobiska attacker ökar är att hatet mot muslimer i Sverige stiger efter islamistiska terrordåd utomlands. "Polisen har gett oss indikationer på att det har lett till att många muslimer har blivit utsatta i någon slags hämndaktion," säger Carina Djärv, utredare på BRÅ. SR 170228.

  ISIS Suicide Bomber Told His Parents He Was Going To Marry 72 Virgins In Paradise After Martyrdom. What motivates suicide bombers to claim their own lives and wreak havoc and destruction? One family, whose son ended his own life in a suicide bomb attack against Iraqi security forces last year, got the answer to this question after he sent them a farewell note before he launched his suicide bomb attack. In his letter, Alaa Abd al-Akeedi asked his family for forgiveness for what he was about to do, according to Reuters. He told them not to mourn him because there's something better waiting for him in the afterlife. "Don't be sad and don't wear the black clothes. I asked to get married and you did not marry me off. So, by God, I will marry the 72 virgins in paradise," Al-Akeedi wrote. Al-Akeedi was just one of many young recruits of ISIS in the past two and a half years. His letter, which was addressed to his parents' home in western Mosul, was written on an ISIS form marked "Soldiers' Department, Martyrs' Brigade." His relative said Al-Akeedi's father was deeply worried after his son joined ISIS. Al-Akeedi already told his father during his last trip home that he would carry out a suicide attack in Baiji, an oil refinery town south of Mosul. "He told his father, 'I am going to seek martyrdom,'" said the relative, who chose to remain anonymous. It was only a few months after his death that the family learned he had succeeded. Al-Akeedi was only 15 or 16 years old. Christian Today 170301.

  Ny rapport granskar Muslimska brödraskapet. Islamister håller på att bygga upp en parallell samhällsstruktur i Sverige. Det menar författarna bakom en nyligen publicerad rapport om Muslimska brödraskapet. Organisationen verkar i mångkulturens namn och får indirekt mångmiljonbelopp från svenska skattebetalare, menar rapportförfattarna. Islamiska staten använder brutala metoder för att upprätta en islamistisk stat, Muslimska brödraskapet strategi är i stället att bygga en islamisk stat bit för bit, genom indoktrinering. Det menar författarna bakom en rapport som gjorts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Rapporten är gjord av bland annat terrorforskaren Magnus Norell och har som syfte att kartlägga organisationen Muslimska brödraskapet. Tanken om en islamisk stat är inget nytt, konstaterar de, och exemplifierar med Iran, Saudiarabien och Pakistan. I Sverige, och andra länder i Europa, sker islamiseringen till stor del genom Muslimska brödraskapet och dess underorganisationer, menar de. Det är organisationer som, enligt rapporten, får mångmiljonbelopp från svenska skattebetalare. Några av organisationerna som brödraskapet har startat i Sverige är, enligt rapporten, Islamic relief, som får bistånd av SIDA, studieförbundet Ibn Rushd, som driver många studiecirklar i moskéer, Sveriges unga muslimer och Islamiska förbundet. Stockholms moské på Södermalm uppges fungera som ett huvudkontor för rörelsen. Där ska en mängd rörelser knutna till organisationen husera, och där har relationer med makthavare kunnat byggas upp. Världen idag 170306.

  Här dansar de muslimer som IS vill döda. För tre veckor sedan dödades närmare 90 människor när en självmordsbombare från IS sprängde sig själv i luften vid en sufisk religiös festival i Pakistan. Karnevalerna är hyllningar till Gud men samtidigt en fest. Sufism är en tolerant version av Islam som förkastas av IS, Al Qaeda och bokstavstrogna wahabiter och salafister. De bokstavstrogna kallar sufierna för avgudadyrkare och de förkastar i synnerhet de sufiska karnevalsliknande religiösa festerna, så kallade moulids, där man hyllar muslimska helgon, allt från profeten Mohammed till hans barnbarn och andra heliga män som blivit helgon för de fattiga. Karnevalerna, som framförallt hålls i Egypten, arabvärldens största land, är hyllningar till Gud, med så kallad zikrdans där man ska komma i trans för att bli ett med sin skapare. I Egypten finns det mellan 10 och 20 miljoner sufier. Åtminstonne är det så många som tillhör någon sufisk orden, de allra flesta skulle inte kunna kalla sig sufiska mystiker eller mästare, men många av dem deltar någon gång per år i en moulid, där ett helgon hyllas. Till exempel här: Fatma al Nabaweya, barnbarn till profeten Mohammed. Sufierna vägrar konsekvent all form av politik, men deras extremtoleranta och lätt mystiska tolkning av islam retar upp IS och Al Qaeda som anser att det är legitimt att döda dessa avfällingar. Även det konservativa muslimska brödraskapet anser att sufiska festivaler är förkastliga. Sufierna själva svarar: de har knivar i sina hjärtan, de har glömt att Islam handlar om kärlek och tolerans. De känner inte gud, utan bara terror, deras hjärtan är svarta, säger Abdo och Hussein. Man kan svära, röka hasch och till och med dricka alkohol på vissa karnevaler, sägs det. Jag har själv inte sett någon alkohol och det verkar knappast behövas för att bli berusad på gud. SR 170306.

  Han var på väg att halshuggas på grund av dopbild. En konverterad man stämmer sin församling för hur de hanterade hans dop. Dopet den 30 december 2012 skedde i en presbyteriansk kyrka i staden Tulsa i USA. Församlingen fick vara med och bevittna hur "Mr Doe" valde att överlämna sig till Jesus, en man som sedan 1983 bott i USA, men som ursprungligen är från Syrien. Strax efter dopet åkte Mr Doe till Syrien för att gifta sig. Ddt var när hans egen släkt fick reda på att han blivit kristen som Mr Doe utsattes för livsfara. Dagen 170310. Kommentar: Som sagt, normala muslimer beter sig på detta sättet på många håll i världen när närstående konverterar till kristen tro. Det säger något om om att islam är en antikristlig religion. Där också IS har sin grund.

  Prästen Jacques Mourad kidnappades av IS. Det är ett och ett halvt år sedan den syrisk-katolska prästen Jacques Mourad lyckades fly från sina kidnappare. Men tiden som IS-fånge glömmer han aldrig. "I det ögonblicket när jag satt på motorcykeln och passerade IS barrikader, kände jag att ett nytt liv hade börjat," säger han. Hur hittar man tillbaka till livet efter en så här svår upplevelse? "Det jag upplevde har fått mig att inse att död och liv egentligen inte har något värde. Det verkliga värdet är människan och strävan efter en relation till Gud." Dagen 170310.

  Bra respons på efterlysning av förföljda kristna i Sverige. Hur vanligt är det att kristna flyktingar förföljs i Sverige? Den frågan undersöks just nu av Open Doors. Under två månader samlar de in enkäter från drabbade flyktingar och redan efter en vecka har många hört av sig. Världen idag 170310. Dagen 170314.

  Muslimska "båtflyktingar" kastade kristna överbord - döms i italiensk domstol. En domstol i Palermo har dömt sex stycken asylsökande "båtflyktingar" till arton års fängelse vardera för mord på nio kristna migranter som man låtit knuffa överbord för att drunkna i Medelhavet. En domstol i Palermo har dömt sex stycken asylsökande "båtflyktingar" till arton års fängelse vardera för mord på nio kristna migranter som man låtit knuffa överbord för att drunkna i Medelhavet. Åklagaren hade dock yrkat på livstids fängelse för vad denne menade var ett religiöst motiverat dåd, skriver den tyska tidningen Junge Freiheit. Det var i april 2015 som båten med mestadels afrikanska asylsökare lämnade den libyska kusten med sikte på Italien. Enligt de åtta vittnen som förhördes under rättegången var det femton till övervägande del muslimer från Elfenbenskusten som misshandlade och därefter knuffade sex stycken ghananer och tre nigerianer i havet. Ett vittne berättade att de kristna hade tvingats att be till Allah varpå de som vägrade knuffades överbord. Nya Tider 170311.

  Ex-Radical Islamist turned Christian evangelist warns of educational Jihad that seeks to Islamise West. A former radical Islamist turned Christian evangelist is warning the West of another form of jihad being waged in the education front. Isik Abla told The Christian Post last week that wealthy fanatical Muslims are sending jihadist students to America and other Western countries to infiltrate the world's top universities as part of their group's ultimate objective to Islamise the West. She explained that there are different types of jihad. Aside from the physical jihad, which is the use of force to kill and conquer "infidels," Abla mentioned four other types of jihad—educational, population, media, and economical jihad. "We are seeing these ... types of jihad integrated in the Western world today," she said at the Proclaim 17, NRB International Christian Media Convention in Orlando, Florida. Abla said she herself was recruited to wage educational jihad by her first Muslim husband. As a Muslim woman I was inferior to men. But today, I am child of the Only Living God through Jesus Christ." Christian Today 170113.

  Islamic Jihadists Urge Muslim Migrants To Marry Christian Women To Spread Islam As Part of Campaign to Reconquer Spain. The group has posted hundreds of posters in the Muslim migrant-dominated El Raval neighbourhood of Barcelona inviting members of the Muslim community there to an "information meeting" on March 14, Breitbart reported. "It is permissible and encouraged that the Muslim man marries honest and chaste women who belong to the People of the Book [Christians]. Even though they have distorted and altered the tradition, they are still suitable for marriage," the English translation of the poster's Spanish text reads. "Brother, enter a partnership with a Spaniard, teach her that Islam is the true religion. Islamic law dictates that the fruits of this alliance will follow Islam, which will further strengthen our community," it says. Muslim jihadist groups have long been saying that followers of Islam have a "right of return" to Spain, which was once called Al-Andalus by its Muslim conquerors. Muslims known as Moors ruled Spain, Portugal and southern France from 711 to 1492, when the last Muslim bastion of Granada fell to the Christian Castillian Army. Christian Today 170311. Breitbart 170308.

  Nuri Kino: Nu sviker Sverige offren för folkmordet - igen. Debatten i medierna visar att Sverige inte har koll på de 150 personer som återvänt från terrorsekten IS. Det innebär att vi återigen sviker offren för folkmordet. Det skriver författaren och journalisten Nuri Kino. En IS-medlem intervjuades i en arabisk tv-kanal, han var en av dem som bildade terrorist­organisationens medieredaktion. Han beskriver ett produktionsbolag som de flesta tv-bolagen i världen skulle avundas­, dyr utrustning, det senaste­ i teknikväg och proffsig personal. I intervjun beskrivs nu hur filmproduktionen av några kända videoklipp gick till. Han avslöjar hur många kameror som användes när man filmade den jordanske piloten som brändes levande, vilka kameravinklar man använde sig av när terroristerna skar huvudet av 21 kristna kopter från Egypten med mera. En annan som jobbade på IS produktionsbolag säger att "utlänningarna" var värst, mest cyniska och brutala och därför mest tacksamma att filma. Med utlänningarna menar han bland andra européer som anslöt sig till IS. Dagen 170324.

  Konvertiterna som skulle utvisas men fick stanna - så lever de i dag. Under de senaste åren har Dagen skrivit flera artiklar om asylsökande som konverterat, och är rädda för att utvisas till länder där det är straffbart att lämna islam. När vi nu följer upp flera av de fall vi skrivit om de senaste åren kan vi i alla fall konstatera en sak. Alla har fått stanna i Sverige. Dagen 170324.
  Många kristna konvertiter i Europa. I flera länder runtom i Europa rapporteras det om ett ökande antal kristna konvertiter. I Tyskland och Storbritannien finns församlingar där före detta muslimer utgör en stor del av medlemmarna. I bland annat Berlin finns församlingar där före detta muslimska konvertiter utgör en majoritet, skriver Sveriges radio (2016). Enligt en annan källa, Christian Post, växte till exempel en församling i Steglitz utanför Berlin från 150 till 700 på grund av tillströmningen av före detta muslimska konvertiter. En iransk konvertit säger att det som drog honom till kristendomen var Jesu kärleksbudskap. "En religion som började med våld kan inte leda människorna mot frihet och kärlek. Jesus Kristus sa: ´de som använder svärdet kommer att förintas av svärdet`. Detta förändrade mitt sätt att tänka." Dagen 170324.
  Annika Beckung: "Att bli kristen är ingen genväg till att få asyl". Annika Beckung arbetade i många år som kyrkornas flyktingsamordnare i Borås, och har följt många konvertitfall under årens lopp. Vissa fall minns hon särskilt väl - som den gången en bild mirakulöst dök upp och blev det som gjorde att en man till sist blev trodd av myndigheterna. Dagen 170324.

  Ambassadör: Saudi är roten till Islamiska staten. Både al-quaida och IS har sina rötter i saudiarabisk missionsiver. Det menar Carl Schiötz Wibye, tidigare norsk ambassadör i landet. "Saudiaraberna har varit mycket skickliga på att verka diskret," säger han kritiskt. Carl Schiötz Wibye hade varit ambassadör i Egypten och Iran. Men det var först då han kom till Saudiarabien som han verkligen upptäckte islams skuggsida. Från 2009 till 2014 var han Norges ambassadör i kungariket som styrs efter stränga sharialagar. "Jag var naiv," säger den före detta ambassadören, som i dag njuter av livet som pensionär efter en lång tjänst inom utrikesdepartementet. I boken Terrorns rike beskriver han hur en våldsam sekt från den arabiska öknen har radikaliserat islam. Wahhabismen är Saudi­arabiens statsreligion, en extremt nitälskande version av islam som har hållit landets befolkning i ett järngrepp ända sedan en allians ingicks mellan familjen Al Saud och wahhabismens prästerskap. I boken argumenterar Schiötz Wibye för att det är denna ideologi som är källan till terrorgrupper som al-Qaida och Islamiska staten (IS). Världen idag 170329. Kommentar: Lika naiva är den svenska regeringen när man åkter till Saudiarabien.

  Ja till anti-islamofobiförslag i Kanada. Kanadas parlament har efter en omröstning uppmanat regeringen att fördöma bland annat islamofobi. Tillkännagivandet är inte bindande, men kritiker menar att det kan vara ett första steg mot en lag och att yttrandefriheten är hotad. Världen idag 170330.

  Merzek Botros: "Dags att vakna upp inför extremismen i förorterna"! Kan du tro att det i vissa områden i Sverige finns personer som frågar dig vad du gör där eftersom området är muslimskt?! Men så är det! skriver Merzek Botros, arabisk pastor i Stockholm som manar till ett uppvaknande i svensk debatt. För sex år sedan var vi i Stockholms västerort för att ställa upp ett bokbord, dela ut biblar samt be med personer som ville ha förbön. Och vi hade ett tillstånd från polisen att vara där. En religiös man med stort skägg och vit jalabiya kom fram till oss och försökte förbjuda oss att vara där. Orsaken enligt honom var att området är muslimskt! Detta sker i Sverige och inte i Iran eller i Saudiarabien! När ska dessa islamistiska tankar motarbetas på allvar? När ska vi i Sverige - medier och politiker etcetera - bli befriade från rädslan för att se sanningen och ta upp frågan. Och när ska vi lära oss att skilja på en respektfull människa och människor som bär på dessa fanatiska ideologier och ställa dem till svars? Världen idag 170331.

  Per Ewert: Aggressiv sekularism grogrund för islamisk terror. Sekularisterna går vilse när de tror att religionsaversion är ett uttryck för neutralitet och öppenhet. Även sekularism är ju en ideologi med krav på underkastelse, och ju starkare den pressen blir i Europa, desto svårare blir det för troende människor att navigera. Om valet står mellan att antingen blir strikt privatreligiös eller också radikaliseras, är risken stor att många kommer att dras till det andra alternativet. Gudlöshetens apostlar beskriver gärna troende kristna och muslimer som samma skrot och korn. Det är dock en vrångbild. Muslimer som blir mer hängivna dras lätt till jihadismen, som ligger så nära Muhammeds ursprungliga uttryck för islam, och även ger möjlighet till religiöst och politiskt herravälde här och nu. Hängivna kristna däremot har inget av maktambitioner och våld att hämta ur Jesu exempel. Här visar sig också skillnaderna mellan de två världsreligionerna som tydligast: kärnan i kristendomens gudsbild är kärlek, medan islams är underkastelse. Världen idag 170331.

  Många asylsökande och nyanlända utsätts för hedersförtryck. Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vill nu se en analys av behovet av stöd och skydd under asyltiden. Myndigheterna har under senare år fått kännedom om att allt fler asylsökande och nyanlända kvinnor i Sverige lever under hedersförtryck, säger Juno Blom, utvecklingsledare inom det nationella kompetensteamet. "Vi har sett att det har kommit in en ny grupp till vår stödtelefon och det är utsatthet bland asylsökande och nyanlända." Under 2016 ökade antalet ärenden om hedersvåld och förtryck till den nationella stödtelefonen med drygt 50 procent jämfört med året innan som Ekot tidigare berättat. SR 170331.

  Hårdare regler mot muslimer i Xinjiang. I dag börjar nya stränga regler att gälla för den muslimska befolkningen i kinesiska Xinjiang. Reglerna sägs vara till för att motverka radikalisering och extremism, men väntas leda till starkt missnöje hos Kinas uiguriska befolkning som tvingas ändra sitt vardagsliv i en riktning som anses mer kinesisk. Enligt de nya riktlinjerna som gäller för hela Xinjiangregionen i västra Kina blir det bland annat förbjudet att täcka ansiktet eller att bära ett "onormalt" skägg. Sådana regler har länge gällt för statsanställda uigurer i Xinjiang, men har kunnat undvikas av dem som haft egen anställning. De nya reglerna ska involvera alla myndigheter, från hälsomyndigheten till utbildningsmyndigheten, och har som målsättning att utrota extremism genom att göra religionen "mer kinesisk". För att se till att reglerna följs ska till exempel busschaufförer åläggas att säga åt kvinnor att de inte får gå på bussen med täckt ansikte och rapportera dem som bryter mot förbudet till myndigheterna. Förra året samlade polisen in uigurers pass för att förhindra att de lämnar Kina. Endast äldre tillåts att åka på pilgrimsresor till Mecka. Vid sidan om religionsförbuden är arbetsmarknaden i Xinjiang segregerad, och diskriminering mot uigurer är vanlig i samhället. Xinjiang ses som en oroshärd med bland annat attacker mot polisstationer och myndigheter, något som den lokala regeringen nu försöker komma till rätta med genom ännu hårdare regler riktade mot den muslimska befolkningen. SR 170401.

  Islam på väg att bli större än kristendomen. Islam är världens i dag mest snabbt växande religion. År 2070 kommer antalet muslimer vara fler än antalet kristna. Detta enligt en rapport från Pew Research Center. Undersökningen visar att de flesta muslimer har en negativ bild av Islamiska staten, men att många vill att sharialagar ska råda. Världen idag 170402.
  Islam på väg att bli större än kristendomen. Islam är världens i dag mest snabbt växande religion. År 2070 kommer antalet muslimer vara fler än antalet kristna. Detta enligt en rapport från Pew Reserach Center. Undersökningen visar att de flesta muslimer har en negativ bild av Islamiska staten, men att många vill att sharialagar ska råda. Att islam växer snabbt beror framför allt på två saker, enligt undersökningsbyrån. För det första att muslimer generellt föder fler barn än andra religiösa grupper och för det andra att muslimer är yngst av de religiösa grupperna - medianåldern var 23 år 2010. Många är - eller kommer snart vara - i en ålder då de föder barn. I dag är Indonesien det land som har världens största muslimska befolkning, men enligt prognoser från Pew Reserach Center kommer Indien gå om landet år 2050. Även i Europa växer den muslimska befolkningen, enligt undersökningen. År 2050 väntas 10,2 procent av alla européer vara muslimer. Det kan jämföras med 5,9 procent år 2010. En orsak till ökningen är migration. I många länder är det mer än 50 procent av muslimerna i undersökningen som vill att sharia ska vara officiell lag i landet. Högst är siffran i Afghanistan - där svarade 99 procent att de vill att sharia ska vara officiell lag. Näst högst var siffran i Irak - där ville 91 procent ha sharialagar. I Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Niger, Djibouti, Marocko och de palestinska territorierna var siffran också över 80 procent. Världen idag 170402.

  Kontakt med IS nyhetsbyrå viktigt bevis i brandrättegång i Malmö, I dag fortsatte rättegången om mordbranden mot en shiamuslimsk lokal i Malmö i höstas med förhör av den åtalade mannen. En stor del av bevisningen hon lägger fram är olika konversationer på sociala medier där 30-åringen pratar om branden den 11 oktober. Skadorna på den shiitiska lokalen värderas till en miljon kronor. SR 170406.

  Polisen bekräftar: Gripne mannen från Uzbekistan. Polisen bekräftar under en presskonferens att den misstänkte gärningsmannen är en 39-årig man från Uzbekistan. Mannen greps i går kväll och har under natten anhållits. Enligt rikspolischefen Dan Eliasson har misstankarna stärkts."Han är alltså anhållen på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott genom mord. Det är den högre misstankegraden," säger Karin Rosander, informationsdirektör på Åklagarmyndigheten. SVT Nyheter gick i går kväll ut med uppgifter om att ytterligare en man gripits i Stockholmsförorten Hjulsta, som kan ha kopplingar till den anhållne mannen. Detta är dock ingenting som Polisen vill kommentera, med hänvisning till att det skulle kunna skada det pågående utredningsarbetet. yra personer dödades och 15 skadades i samband med det misstänkta terrordådet på Drottninggatan. Nu har sex av de skadade fått lämna sjukhus, uppger Johan Bratt, chefläkare på Stockholms läns landsting. "Vi har kvar nio skadade på våra akutsjukhus i länet. Det är åtta vuxna och ett barn." SR 170408.
  Nya detaljer om anhållne 39-åringen. Den anhållna mannen är en 39-åring från Uzbekistan, med en postadress i norra Stockholm. Han skrevs på adressen våren 2015. Samtidigt var en annan person skriven på adressen med kopplingar till ekonomisk brottslighet. Det handlar om en härva med bluffakturor i bland annat städbranschen. I härvan misstänktes personerna från början för att föra ut pengar till IS i Syrien men misstankarna kunde inte bekräftas. De fälldes istället bland annat för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Flera av de centrala personerna i den härvan är också medborgare i Uzbekistan. I dag har mannen en så kallad "särskild postadress" i norra Stockholm. Det betyder troligen att han i verkligheten är bosatt på en annan adress. Den anhållna mannen har också ett så kallat samordningsnummer i stället för ett personnummer, vilket personer får som saknar folkbokföring i Sverige, alternativt är i väntan på att bli folkbokförda. SR 170408.
  Rysk expert: Dagens terrorism är förändrad. I Ryssland följs händelserna i Stockholm noga, särskilt uppgifterna om att en av de gripna sägs vara uzbek. I terrordådet i St Petersburg i måndags ska den som utpekas som självmordsterrorist också ha uzbekisk etnicitet och komma från Centralasien. Ett område som har en växande rörelse av extrema islamister. Andrej Tjuprigin är expert på terrorism och hävdar att dagens terrorism är förändrad. "Bilden av en islamisk jihadist med stora skägg och typiska islamistiska kläder, som springer runt med en kalasjnikov stämmer inte längre. Idag smälter de in i omgivningen klär sig i jeans och ser ut som vem som helst."
  Dagens terrorister slår inte bara mot länder, som de uppfattar som aktiva i kampen mot IS, enligt Tjuprigin. Utan de ingår i den världsomfattande kampen mot "de otrogna" och de finns framförallt i stora europeiska städer, så grundorsakerna är likartade oavsett om det sker i Paris, Bryssel, St Petersburg eller Stockholm. "Dessa killar kämpar inte specifikt mot Ryssland, USA, Belgien eller Frankrike. De kämpar mot de otrogna, och deras slogan är att döda de otrogna var du än hittar dem. Bästa stället att hitta dem är de stora städerna i Europa, åk dit, smält in. Du är en shahid - en martyr - du kommer till Jemna - paradiset - och du är en hjälte som kämpar mot de otrogna," säger Tjuprigin. SR 170408.
  Grafik: Det vet vi om den misstänkte 39-åringen. SR 170409.
  Ytterligare misstänkt gärningsman anhållen. När polisen höll presskonferens klockan 12.30 på söndagen avstod man från att kommentera uppgifterna om en andra misstänkt gärningsman, men meddelade att man frihetsberövat "knappt fem" personer. Under presskonferensen framkom även att den sedan tidigare anhållne 39-åringen har ett beslut om utvisning till Uzbekistan sedan december 2016. 39-åringen sitter just nu gripen på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott genom mord och hade enligt polisen undvikt utvisning genom att avvika från den adress där han var skriven. Den 24 februari efterlystes mannen på grund av utvisningsbeslutet. Polisen bekräftade även att man genomfört ett antal husrannsakningar, hållit över 500 förhör och samlat in ett 40-tal digitala bevis, främst filmer. SR 170409.
  Radikala islamister från Centralasien bakom flera dåd. Flera terrordåd de senaste åren har utförts av män med rötterna i centralasiatiska länder. Många av dem ingår i ett nätverk av radikala islamister som finns i alla de centralasiatiska länderna och i södra Ryssland i Kaukasus. Alla har det gemensamt att de sympatiserar med terrororganisationen islamiska staten. De har rötterna i Ferganadalen i Uzbekistan, de kommer från det uzbekistpräglade området kring staden Osj i Kirgizistan, de tillhör den muslimska minoritetsgruppen uigurer, som lever både i Kirgizistan och i Kina eller de ingår i islamistiska grupper, som Tablighi Jamaat, från Kazakstan. De har en militant islamistisk syn på världen gemensamt och de talar alla ett turkiskt språk. Turkiet har välkomnat dem som flyktingar sen lång tid och här har också kaukasiska grupper tagit skydd, tjetjener och dagestanier. Det beräknas att flera tusen rest via Turkiet för att strida i Syrien på IS sida. Då majoriteten av dem också har ryska som språk har det funnits helt ryskspråkiga IS förband, människor med rötter i de forna sovjetdelrepublikerna i Centralasien och Kaukasus. Det var en före detta sovjetisk fallskärmssoldat från Afghanistan och en islamisk ideolog från Ferganadalen i Uzbekistan som grundade den islamiska rörelsen i Uzbekistan 19