Några veser om Jihad i Koranen

Jihad i betydelsen "strävan efter frid".

Sura 22:78  Och sträva för Guds sak med all den hängivenhet  (jihad) som ni är skyldiga Honom.

Sura 25:52 Men lyssna inte till vad förnekarna säger utan kämpa oförtröttligt (jihad) mot dem med [Koranens hjälp].

Sura 29:6  Och den som strävar och kämpar (jihad) [med Gud för ögonen]... Den här versen handlar också om att sträva i sitt inre.  

I praktiken och i medierna är jihad känt för att betyda heligt krig. Krig var verkligen inte obekant för Muhammed och krig och strid är inte obekant i Koranen. Här några verser i Koranen om denna form av jihad.

Sura 2:193 Och kämpa (kriga) mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. Om de då slutat [srida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare].

Sura 8:39 Och kämpa (kriga) mot dem till dess förtrycket upphör och all dyrkan ägnas Gud.

Sura 9:5 När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem, tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem...

Sura 9:14 Kämpa mot dem (judarna och de kristna)! Gud skall straffa dem GENOM ERA HÄNDER och förödmjuka dem och hjälpa er till seger över dem.

Sura 9:29 Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad skrift (eller "Boken", alltså helt klart syftande på judar och kristna)... och inte iakttar den sanna religionens bud - [kämpa mot dem] TILL DESS DE ERKÄNNER SIG BESEGRADE och frivilligt betalar skyddsskatten.

Sura 9:39 Om ni inte [vill] kämpa [för Guds sak] skall Han straffa er med ett svårt lidande och Han skall sätta andra människor i ert ställe.

Sura 9:41 Gå ut till strid - [vare sig ni ser som] en lätt uppgift eller ett tungt offer - och kämpa för Guds sak med er egendom och med livet [som insats]; detta är bäst för er - om ni visste [vilken vinst ni kan uppnå i det eviga livet]!

Sura 9:44 De som tror på Gud och den Yttersta dagen ber dig inte befria dem från [plikten] att kämpa [för Guds sak] med sina ägodelar och med livet som insats - och Gud vet vilka de är som fruktar Honom.

Sura 9:49 Bland dem fanns några som sade: "Ge mig tillstånd [att stanna hemma] och bespara mig denna svåra prövning! [Redan deras begäran innebär att] de har satts på prov och inte bestått [provet]! Helvetes [lågor] kommer helt visst att innesluta förnekarna [som en mur].

Sura 9:123 Troende! Kämpa mot förnekarna i er närhet och visa dem obeveklig stränghet...

Bernströms översättning har använts.

Tillbaks till: Koranen-sidan