Palestinsk uppmuntran till att mörda judar

Den palestinska televisionen har under en weekend återutsänt utdrag från den fredagspredikan som hölls den 13 oktober 2000 i Zayed bin Sultan Aal Nahyan moskén i Gaza av Ahmed Abu Halabiya.

Judar är judar, oavsett om de är anhängare av Arbetarpartiet eller Likud...

Det finns inga judar som är moderata eller förespråkare för fred. De är alla lögnare...

Mina troende bröder, brottslingarna, terroristerna är judar som har slaktat våra barn och gjort dem föräldralösa, gjort våra kvinnor till änkor och vanhelgat våra heliga platser. Det är judarna som är terrorister. Det är de som måste slaktas och dödas, som Allah den allsmäktige säger: "Bekämpa dem och Allah ska tortera dem i era händer och förödmjuka dem och besegra dem, och på så sätt lätta de troendes hjärta...

Kostnaden för brudens hemgift, för paradisets hemgift är att vi kämpar på Allahs väg, att vi dödar och blir dödade - Allah har förvärvat de troendes själ och de troendes egendom i utbyte mot löftet att de ska nå paradiset. För de troende kämpar för Allahs sak och de dödar fienden och blir själva dödade. Det är ett löfte som Allah gett sig själv, som det sägs i Torah, i de kristna evangelierna och i Koranen...

Judarna är de kristnas allierade och de kristna är judarnas allierade, trots den fiendskap som finns mellan dem. Fiendskapen mellan de kristna och judarna är djup, men de är bägge överens om att vara emot de som tror på en gud, och som säger "Det finns ingen annan Gud än Allah och Muhammed är hans profet". Det betyder att de är emot er, ni troende muslimer. Även om det undertecknas en överenskommelse om Gaza ska vi inte glömma Haifa och Acre, Galliléen och Jaffa, Triangeln och Negev och resten av våra städer och byar. Det är bara en fråga om tid...

Visa ingen nåd mot judarna, oavsett var de är, oavsett i vilket land. Bekämpa dem varhelst du befinner dig. Varhelst du möter dem, döda dem. Varhelst du är, döda judarna och de amerikaner som är precis som judarna.

English translation supplied by The Middle East Media Research Institute (MEMRI):

"The Jews are Jews, whether Labor or Likud...

They do not have any moderates or any advocates of peace. They are all liars...

O brother believers, the criminals, the terrorists are the Jews, who have butchered our children, orphaned them, widowed our women and desecrated our holy places and sacred sites. They are the terrorists. They are the ones who must be butchered and killed, as Allah the Almighty said: 'Fight them: Allah will torture them at your hands, and will humiliate them and will help you to overcome them, and will relieve the minds of the believers...

The cost and the dowry of this bride, the dowry of this paradise, is that we fight in the path of Allah, and kill and be killed - Allah has purchased from the believers their persons and their property in return for the promise that they shall have paradise, for they fight in the cause of Allah, and they slay the enemy and are slain. This is a promise that He [Allah] has made incumbent upon Himself, as set out in the Torah, the Gospel, and the Koran...

The Jews are the allies of the Christians, and the Christians are the allies of the Jews, despite the enmity that exists between them. The enmity between the Jews and the Christians is deep, but all of them are in agreement against the monotheists against those who say, 'There is no God but Allah and Muhammad is his messenger,' that is they are against you, O Muslims. Even if an agreement of Gaza is signed - we shall not forget Haifa, and Acre, and the Galilee, and Jaffa, and the Triangle and the Negev, and the rest of our cities and villages. It is only a matter of time...

Have no mercy on the Jews, no matter where they are, in any country. Fight them, wherever you are. Wherever you meet them, kill them. Wherever you are, kill those Jews and those Americans who are like them."

Back to:  the previous page