Nostradamus - är det nå't att tro på?

Nostradamus är en legend bland alla siare och spåmänniskor, som fängslat människors fantasier och tro i århundraden. Han föddes den 14 december år 1503 i staden St. Rémy-de-Provence. Han kom från en fin judisk familj, men var döpt katolik. Han var en mycket begåvad person och redan i sin ungdom talade han flytande latin, grekiska och hebreiska. 19 år gammal började han på universitetet i Montpellier, där han ändrade sitt namn till Nostradamus. Tre år senare var han klar som läkare. Under studietiden ökade hans intresse för det ockulta och han upptäckte så småningom att han hade en siargåva. Kunskapen fick han genom nattliga visioner där han hörde röster och såg syner "som genom ett titthål". Han började skriva ner det han såg och hörde och det han fick ansågs så märkligt att han borde skriva samman det till en bok. Men det fanns också en allvarlig fara i detta, den katolska kyrkans inkvisition var fortfarande i verksamhet och sådant som den kunde anta vara häxeri, trolldom och kätteri bestraffades. Därför beslöt han att skydda sig genom att avsiktligt välja ett dunkelt och symboliskt språk. Personnamn kastade han om bokstäverna i, och ibland ersatte han även någon bokstav med en annan. Tidsbestämmelser gömde han bakom symboler. Och verserna kastade han om huller om buller. Under dessa förutsättningar kom hans första bok ut den 4 maj år 1555 med titeln "Profetior av Mäster Michael Nostradamus". Ett år senare började de första profetiorna att slå in och hans namn blev rätt snart beryktat. Han förutspådde slutligen även sin egen död att den skulle inträffa "strax efter det han hedrats av kungen", då han skulle hittas död "mellan säng och bänk", vilket inträffade den 2 juli 1566.

Originalupplagorna av hans spådomar är försvunna. Det är känt att senare upplagor har blivit åtskilligt förvanskade, dels genom tryckfel och dels genom avsiktliga ändringar. Den första upplagan av boken brändes till största delen, sedan påven fördömt boken och senare upplagor går då tillbaka på enstaka exemplar av den första. Den äldsta upplagan som nu finns bevarad, trycktes någon gång i början på 1600-talet, men den är ett dåligt och förvanskat återgivande av en äldre upplaga, som endast finns bevarad i ofullständigt skick. Av övriga upplagor från 1600-talet, det lär finnas ett 40-tal, är det blott tre som kan komma ifråga för en saklig undersökning. Rouen-upplagan från 1649, Leffen-upplagan från 1650 och Kölner-upplagan från 1689, vilka i stort sett överensstämmer med varandra. Nostradamus språkliga konstruktioner är dock många gånger så besynnerliga och syntaxen är oftast helt satt ur spel, ord har blandats från hebreiska, grekiska, latin, spanska, portugisiska och italienska, till och med nya ord och namn har skapats, vilket gör att översättningar och tolkningar av innehållet blir minst sagt svårt.

Vid några tillfällen har han angett exakta datum, vilket ju är speciellt intressant att följa. "I oktober år 1727 möts kungen av Persien och Egyptens härskare till stor skada för kristendomen." I oktober 1727 slöts fred mellan shahen av Persien och sultanen för det ottomanska riket till vilket Egypten då hörde. Detta fredsfördrag kom att medföra betydande nackdelar för de kristna befolkningsgrupperna i området.

Ett annat årtal är 1915. "Ett fruktansvärt krig uppstår i Väst. Dess verkningar är ohyggliga för unga, gamla, barn och boskap. Då står Merkurius, Mars och Jupiter i Frankrike." Dessa planeter stod i konjunktion i Fiskarna år 1915, det första världskrigets andra år. I litet mer än fyra år skulle kriget rasa, men tack vare att "det land där man lever livet lätt" inträder, tar det hela äntligen slut. Första världskriget varade fyra år och tre månader och avgjordes genom USA:s inträde.

"Kyrkans välde skall sjunka i havet inför fursten av Arabien, när Mars, Solen och Venus står tillsammans i Lejonet, över Persien skall komma nära en million trupper, den verkliga ormen skall göra invasion i Bysans och Egypten." Enligt en person vid namn Lee McCann skulle datumet för denna konjunktion vara den 21 augusit 1987. Det hela inträffade inte.

Nostradamus talar om en stor jordbävning när Saturnus, Jupiter och Merkurius är i konjunktion (maj 1988), och att jordbävningar och översvämningar kommer att föregå ett stort krig när Mars och Merkurius står i konjunktion i Aquarius tecken (1994). Inget av detta inträffade hellre.

Enligt en bok av A.K.Sharma som var nyutkommen år 1993 "The Complete Prophecies of the Immortal Seer Nostradamus" sägs att Nostradamus mycket klart och noggrant förutsa att USA och Sovjet mellan 1993 och 1995 skulle förenas mot Kina och arabvärlden i det mest fruktansvärda krig som världen skådat. Både kärnvapen, biologiska och kemiska vapen skulle användas och hela världen skulle drabbas. Värst skulle det bli för Europa. England skulle sjunka under havets yta. Inget av detta inträffade, men författaren kanske lyckades sälja några böcker extra till lättlurade skrämda personer. Fantasierna kring Nostradamus och hans förutsägelser återkommer med jämna mellanrum. I förväg verkar det knappast vara någon som exakt kan visa på en sak som inträffar, i efterhand finns det massvis med saker som har inträffat.

"År nittonhundranittios sjunde månad från himlen komma skall en skräckstor kung; i Angoulème han uppstå skall, förhånad; före som efter Mars regerar tung." Här anges ett exakt datum, augusti 1990 (den sjunde månaden i den julianska kalendern som Nostradamus använde sig av på den tiden motsvarar augusti i vår tid). Spådomen slog fel, eller var årtalet fel?

I en annan version, som just nu är mest aktuell, är årtalet 1999. "År 1999 den sjunde månaden skall ur skyarna komma en stor, fruktansvärd konung för att uppväcka den store härskaren av Angoulmois". Antagligen kommer knappast något speciellt att inträffa. Vad Angoulmois kan vara är obekant.

När Mars och Merkurius är i konjunktion i fiskens tecken (23 mars 1996) väntar ett stort krig i förening med sjukdomar och svält. Det börjar i Medelhavet och utlöses av en man "från fjärran" i en ubåt. Kriget är ödeläggande för Provence med den franska rivieran samt norra Italien, där ingen längre kan leva och bo. Kriget tar en vändning i juli månad år 1999, då Skräckens Konung kommer från skyn. Freden kommer i juni månad år 2002, då en ny härskare skall göra slut på kriget. Som synes när detta skrivs den 28 mars 1999 så är det nåt som inte stämmer.

Nostradamus har blivit känd som den store siaren. Men varifrån fick han sina kunskaper? Åke Ohlmarks har i boken Nostradamus, utgiven 1979 hittat svaret på detta.

"Det måste många gånger ha varit en plåga utan like för profeten att se och höra allt detta, han fick höra och se i sina ensamma nätter. Men han ansåg sig kallad, utvald kan man säga, och när han märkte att det kom över honom, gjorde han allt han kunde för att skapa de gynnsamma yttre och rent rituella förutsättningar för bästa tänkbara receptivitet. Han hade i sitt arvegods en rad åldriga handskrifter, som han sedermera brände för deras ogudaktighets och farlighets skull, om de kommer i orätta händer. Bland dem bör det också ha funnits sådana som gav anvisningar angående det forngrekiska s.k. Branchideroraklets apparat. Han hade en antik trefot av brons, ett eldbäcken och ett sakralt vattenbäcken, en siarmantel och en slagruta. I svarta mörkret satte han sig på trefoten med manteln på, lät vigd eld brinna på kolhärden och höll slagrutan över vattnet tills den gav utslag och stänkte vattnet över hans nakna fot och hans mantel. Skakningarna blev allt värre, tills han hörde en stämma eka och såg ett stort, vitt ljus, vilket förtätade sig och liksom i en kikare eller brännpunkt visade honom de förfärligaste syner. När anfallet var över för stunden, vacklade han till sitt arbetsbord och slipade av upplevelserna i mustiga quatrainer."

Detta citatet från Ohlmarks bok visar att Nostradamus använde sig av de grövsta formerna av ockultism för att få tillgång till sin kunskap. De gör att vi bör vara lite försiktiga med att upphöja honom till profet. Mörkrets makter och andefurstar var hans källor.

Bertil Lundberg

Tillbaks till: föregående sidan