Vägen mot könsneutrala äktenskap tog fart med

Svenska kyrkans hearing om
införandet av homosexuella äktenskap
och hur det påverkat samhället och kristenheten

Här finns länkar och kommentarer till utvecklingen från Svenska kyrkans beslut
om välsignelse av registrerade partnerskap och vad som sedan har hänt.
Dessutom en del övergripade ämnen. Familjen är mycket betydelsefull
i ett fungerande samhälle. Familjen är samhällets byggstenar.

Senaste informationen längst ner på sidan!

   Svenska kyrkans teologiska kommitté inbjöd 6-9 september 2004 ett antal föreläsare med olika bakgrund till en hearing angående homofrågan - temadagar kring kärlek, samlevnad och äktenskap - som det officiellt kallades, men en bättre benämning hade varit "en hearing om införandet av homosexuella äktenskap" eftersom det var detta frågorna handlade om, där slutmålet sågs vara ett införande av en vigselceremoni för homopar. En rapport ska sammanställas till grund för kyrkans politiker under hösten och inför kyrkomötet 2005 ska processen vara klar och en teologisk bedömning ska vara gjord.

Den teologiska bedömningen av hearingen blev klar den 12 april 2005. Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande i den Teologiska kommittén, meddelar att de kommit fram till att homosexuella partnerskap bör välsignas i kyrkan och att det ligger helt i linje med den kristna etiken! Som skäl anges också att det redan på många håll etablerats en kyrklig praxis med förbönsakt för dem som ingått partnerskap och att den på många håll alltmer kommit att få karaktären av en välsignelsegudstjänst. Den 22 oktober 2009 fattade så kyrkomötet med stor majoritet beslut om att viga homosexuella och ändra på äktenskapsbegreppet. Så går det till att ändra på en snart 2000-årig praxis.
Så sent som år 1951 skrev samtliga biskopar i Svenska kyrkan ett öppet brev till samtliga präster – ”Ett brev i en folkets livsfråga” – med anledning av den då pågående sexualdebatten. De skrev: ”Den som utövar homosexuella handlingar bryter mot Guds bud.” Ytterligare ett citat när det gäller äktenskapets helgd: ”Men lika litet som den myckna lögnaktighet kan förmå kyrkan att pruta av på sanningskravet, lika litet får tidens sexuella slapphet komma kyrkan att sväva på målet, när kyrkan håller all sexuell förbindelse före och utanför äktenskapet för synd mot både Gud och nästan”. År 1951 räknade kyrkans ledning med Bibeln som en helig skrift, vilket man inte gör år 2009.

 
Carl Reinhold Bråkenhielm
Nu står den slutgiltiga frågan på tur: Ska Svenska kyrkan ta ett beslut om äktenskap för homosexuella?

   Bråkenhielm är teologiska kommitténs ordförande, samt professor i livsåskådesforskning och den som välkomnade till hearingen.
   - När vi tänker på kärlek, tänker nog de flesta på kärleken mellan man och kvinna... Mycket har dock hänt i en föränderlig tid när kraven ifrån samhället gör sig gällande.

 
Ärkebiskop KG Hammar
Gud finns i samhället och Gud agerar runt omkring oss och kanske snabbare än Gud gör i kyrkan

   KG Hammar var först på talarlistan och han tyckte att Svenska kyrkan kan vara ganska stolt över sin historia när det gäller de homosexuellas plats i kyrkan. Han nämnde dock att samhället har utvecklats fortare än vad kyrkan har gjort, och det finns inget som säger att inte också vår generation också måste uppleva att vi tvingas att ändra oss i något som vi tror är gudomligt sanktionerat. Kontentan av detta blir ju då att samhället är mer gudomligt inspirerat än vad kyrkan är i denna frågan. Hammar hävdade nämligen i hearingen att Gud finns i samhället och Gud agerar runt omkring oss och kanske snabbare än Gud gör i kyrkan och som ett exempel på detta, ger han jämnställdhetsdebatten.
   Hammar påpekade att hans personliga ställningstagande är att varje människa måste ha rätt att definiera sig själv. Hur blir det då med bibelsynen? Har Gud inget att säga till om? Ja, bibeltexterna måste enligt Hammar förstås kontextuellt, alltså utifrån sina sammanhang. Och Hammar menar att det inom bibelns pärmar skett en väldig utveckling av förståelsen av vad Gud gör och vem Gud är, gudsbilden är för honom inte statisk, den kan ändras. Och han tar ett exempel från bibeln, budet att "du ska icke begå äktenskapsbrott". Det menar han att vi nu kan förstå att detta var mer riktat mot kvinnan än mot mannen och att det mer handlade om att skydda sin egendom än att bevara troheten i en ömsesidig relation. Teologiskt ger han det här resonemanget utifrån sin gudsbild.
  - Om vi förstår Gud som kärlek, så betyder det att vi måste på något sätt hitta svar eller hitta en förståelse av upplevelser och erfarenheter av kärlek. Och Kristus i historien har också gett oss en förståelse av att kärlek handlar om att leva för den andra, leva självutgivande, leva offret och om vi ser självutgivande kärlek så att säga i vår omgivning, så kan jag med min Gudsbild som jag ändå tror är så att säga formad av det som Nya Testamentet har lett fram till, inte plocka bort Gud ifrån den erfarenheten, då ser jag Gud där. Då är frågan, hur hanterar jag då om jag upptäcker till min förfäran eventuellt att det stämmer inte med det som vi traditionellt har velat uppleva som ramen för kärlek? Här är det människor av samma kön som visar samma erfarenhet, och det är det som är frågan, vad ska vi då sätta för förståelse på den sortens kärlek? Det kan man säga är en sakramental teologisk brottning och som tur är finns det många som reflekterar över detta och vi tror att vi ändå ska kunna komma lite djupare där. En praktisk reflektion utifrån detta resonemanget som Hammar sedan gör blir:
   - Om man säger nej till homosexuell kärlek, hur lever man då upp till detta att inte diskriminera?
    När det sedan gäller hur det blir med det ekumeniska samarbetet hävdar Hammar principen att se mångfalden och menar att det ekumeniskt finns både katolska och ortodoxa teologer som tolkar frågan på samma sätt som han själv gör, även om inte kyrkorna i stort gör detta.


 
Holsten Fagerberg och Per Olof Widell
Kyrkan ska medverka till att den homosexuella kärleken får ett offentligt erkännande.

   Holsten Fagerberg är professor i etik och Per Olof Widell är journalist. Det nämndes också i hearingen att Widell är öppet homosexuell och han bekände sig som gammal homosexuell aktivist. Widell har arbetat i många år inom EKHO, tillhör Uppsala Missionsförsamling och sitter i styrelsen för Svenska Missionskyrkans Mälardistrikt och är även socialdemokratisk politiker.
   - Kan man acceptera i samhället den homosexuella kärleken, är den likställd med den heterosexuella eller ska den fördömas? Vi tog ståndpunkt för att vi skulle acceptera den homosexuella kärleken som likvärdig med den heterosexuella, detta krävde hermeneutiska, exegetiska och etiska argumenteringar.
   Värderingar som man utgick från var att den homosexuella kärleken är likvärdig med den heterosexuella kärleken.
   - Vad ska då kyrkans uppgift vara i det här läget? Jo, värna äktenskapet, medverka till att den homosexuella kärleken får ett offentligt erkännande och att det här erkännandet får en form som inte inkräktar på äktenskapet.
   - Ett könsneutralt äktenskap kommer att inkränka på föreställningar om äktenskapet. Äktenskapet bör därför få stå oanfäktat.
    De stöder förslaget för en kyrklig akt för ingående av partnerskapet men vill dock inte erövra ett språkbruk som vigsel, maka, make, man, fru, hustru, brud, brudgum, bröllop.
    Fagerberg menade att det finns i Gamla Testamentet en massa olika former av Gudsföreställningar och olika former av äktenskapsuppfattningar och att en utveckling skett. På samma sätt försvarar han teologiskt en utveckling.


 
Bo Brander
Homosexfrågan hör hemma i själavården. Kyrkan kan inte välsigna samkönade par om inte Gud välsignar.

   Bo Brander är präst och föreståndare för Laurentiestiftelsen i Lund.
   - Sexualiteten är en gåva och en svårhanterlig kraft. Generellt är det en floskel att säga att all kärlek är vacker. Det finns kärlek som inte är vacker. Syskonkärlek är vacker, sex mellan syskon är inte vacker. Genom hela historien har det varit så att samhällen har satt gränser för kärleken. Den enklaste orsaken till det är att samhällena har uppfattat vissa former av uttryck för kärleken som destruktiva. Till myter som florerar hör att antiken inte kände till homosexuell läggning eller homorelationer. Aristoteles, Plutarkos och Lukretius diskuterar sexualitet som homosexuell läggning. Paulus kände nog till det här.
   - I Gamla Testamentet omgavs flera av sådana här företeelser med väldigt stränga straff, t ex stening. I Nya Testamentet är det Jesus som låter stenarna för oss alla regna över honom. Vi gick alla vilse som får… Den här frågan som vi diskuterar är kulturellt betingad… i vår kultur konsumerar vi sex och saknar alla uppoffringar. Homosexfrågan hör hemma i själavården. Kyrkan ska vara en fristad för alla människor, oavsett sexuella läggningar eller pedofili eller heterosexuella eller inget sexliv alls. Kyrkan kan inte välsigna samkönade par om inte Gud välsignar.
   Brander menar att det inte finns något belägg för att Gud kan välsigna samkönade par. En välsignelseakt som saknar välsignelsen från Gud blir bara en tom och trotsig ceremoni. Om Svenska kyrkan inför detta så kommer det att medföra att Svenska kyrkan sänker sig lägre än vad den är i ögonen på andra samfund i och utanför Sverige, och utsätta kyrkan för oerhörda risker för splittring. Han tror att många skulle söka sig till andra kyrkor.


 
Axel Carlberg
Katolska kyrkan tar avstånd från ett civilt erkännande av samkönade partnerskap. Vi hoppas att Svenska kyrkan inte ska ta beslut som leder till att skillnaderna i vår uppfattning av kristen tro och lära blir allt fler.
 

   Axel Carlberg är katolik och dominikan och förklarade att han för tydlighetens skull och för att främja dialogen skulle presentera katolska kyrkans syn på sexualitet i allmänhet och homosexualitet i synnerhet. Han utgick ifrån samtalsdokumentet "Homosexuella i kyrkan" som Svenska kyrkan diskuterar i församlingarna.
   - Hur ska vi som kyrka öppna dörren för homosexuella, som också behöver frälsningen i Jesus Kristus? Vi vill undanröja alla former av orättvis diskriminering. Stockholms katolska stift har tillstyrkt regeringens förslag att kriminalisera hets mot homosexuella. Vatikanens senaste dokument om rättsligt erkännande av samkönade relationer säger också att enskilda personers civila rättigheter måste givetvis skyddas och respekteras. Den sexuella läggningen ska inte skuldbeläggas. Det är människors handlingar som är etiskt relevanta.
   Efter denna något positiva inledande hållning i sitt tal gentemot homosexuella, blev dock Carlberg tydligare med hur han och hans kyrka ser på homosexuellt leverne.
   - För oss kan inte homosexualiteten diskuteras i sig utan måste ingå i en mycket bredare förståelse av sexualitetens betydelse i kristen tradition. Gud skapade människan till man och kvinna. Den sexuella akten har sin givna och exklusiva plats inom äktenskapet. På samma sätt anser kyrkan att alla barn har rätt att bli till, framburna, satta till världen och uppfostrade inom äktenskapet.
   - Homosexuellt ungänge tolkas av katolska kyrkan som något bristfälligt, något som inte svarar mot sexualitetens egentliga mening och syfte. Denna bristfällighet delar homosexuellt umgänge enligt vår mening med alla andra former av för- och utomäktenskapliga förbindelser. Därför anser vi att dessa förbindelser inte kan legitimeras med någon kyrklig välsignelseakt eller än mindre med någon äktenskapsliknande vigselhandling. Denna hållning finns bekräftad genom Bibelns sparsamma men ändå klara vittnesbörd om saken. Skriftens avvisande inställning till homosexuellt umgänge är ett litet nej i förhållande till andra handlingar som anses mer allvarliga, men det är ändock ett klart och tydligt nej. Katolska kyrkan tar även avstånd från ett civilt erkännande av samkönade partnerskap, anledningen är vår övertygelse att denna form av samlevnad precis som samboförhållanden inte kan likställas äktenskap. Vi menar att ett civilt erkännande av samkönade relationer undergräver äktenskapets ställning i samhället och leder till andra politiska eftergifter som vi tror kan skada tredje part. Jag tänker här speciellt på samkönade pars möjligheter att ha tillgång till invitro befruktning och att få adoptera barn. Dessa två möjligheter anser vi ligger inte i barnens intresse.
   - Vi hoppas därför att Svenska kyrkan inte ska ta beslut i den här frågan som leder till att skillnaderna i vår uppfattning av kristen tro och lära blir allt fler.
   Carlberg förespråkade celibat för homosexuella. Sexualiteten ansåg han är till för att stödja äkta makar i deras relation och som då syftar till att bära frukt i barn som kommer till i makarnas inbördes kärlek.
   - Om Svenska kyrkan beslutar sig för reglerad ordning för t ex välsignelse av samkönat partnerskap, så får det här ju bekännelsestatus inom Svenska kyrkan. Vad är din syn på konsekvensen för det ekumeniska klimatet här i Sverige?
   - Väldigt beklagligt, tråkigt, svarade Axel Carlberg.

 
Johanna Gustafsson
Teologerna på 1940- och 1950-talen varnade för en normupplösning.

   Johanna Gustafsson är universitetslektor i etik och har gjort en avhandling "Kyrka och kön", som handlade om kön och samlevnad i Svenska kyrkan under tiden 1940 till 1980-talet. Hon har analyserat rådgivningslitteratur i fråga om äktenskap och sexualitet.
   1940-1950-talen var modernitetens höjdpunkt, med begrepp som rationalitet, objektivitet och saklighet. Kyrkan gjorde gemensam sak med skolan i många avseenden. Teologerna varnade för en normupplösning. Klara och fasta normer förmedlas eller fakta från en lärd expertis till allmänheten som skulle bildas och fostras. 
   Med 1960-talet började nya röster att göra sig gällande som framhöll individen. Många sexualdebatter förekom. I sammanhanget aktualiserades Kinsey-rapporterna på nytt. Kritik förekom av traditionen. Ludvig Jönsson och hans fru skrev boken "Kan två bli ett?" Jönssons stora paroll var - Där kärlek sker, sker alltid något heligt. Jönsson tyckte att för- och utomäktenskapliga förbindelser inte alltid var av ondo. Skillsmässa var för honom inte heller alltid nåt fel.
   På 1970-talet formulerades tydligare de feministteologiska ansatserna. Boken "Halva himlen är vår" utkom där företrädare fanns med både från baptistsamfundet och Svenska kyrkan. Bakgrunden till detta hämtades från nordamerikanska feministteologer. Befrielseteologin utgjorde en inspiratör.
   1985 års debatt om homosexuella relationer initierades av ärkebiskop Bertil Werkström som i sitt remissvar av statliga utredningen "Homosexuella och samhället", som kom 1984, hävdade ståndpunkten att kyrkan kan acceptera homosexuell läggning, men inte homosexuella handlingar.


 
Jesper Svartvik
Kyrkan bör kunna välsigna och viga homosexuella.

   Jesper Svartvik är docent i Nya Testamentets exegetik och bibelforskare vid Lunds Universitet. Han visade i sitt föredrag på att han är starkt liberalteologisk i sin bibelsyn. Hans ämne var hur kärlek, samlevnad och äktenskap kan förstås enligt Bibeln. Tre huvudfrågor som han använde sig av var: Vilka texter har negligerats? Vilka texter har betonats? Hur har dom tolkats och tillämpats?
   Han gav bland annat exempel på anatomiska utsagor som är präglade av en svunnen tid: när Jesus i bergspredikan säger att "kroppens lampa är ögat" (Matt. 6:22), när Jesus säger i Luk. 10:27 att "du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta", samt att Gud prövar "hjärtan och njurar" (Jer. 11:20, Jer. 17:10, Upp. 2:23).
   Ett annat exempel där Bibeln har fel menade han vara när Paulus på Aeropagen (Apg. 17:26) hävdade att "av en enda människa har han skapat alla folk". Detta tolkades före Charles Darwins tid bokstavligt som en naturvetenskaplig utsaga, idag tolkar vi versen med ett darwinistiskt filter. Idag vet vi mer om naturvetenskap, anatomi och kosmologi och också om vår sexualitet än antikens människor gjorde. Slutsatsen som Jesper Svartvik drog av detta är att bibelns författare inte kände till allt det vi idag vet om den genuina homosexuella orienteringen.
   Svartvik hävdade att alla seriösa debattörer idag är överens om att det finns en genuin homosexualitet som personen ifråga varken har valt eller kan välja bort. Med parafras på vad Paulus säger menar då Svartvik om "naturen" att man kan säga "Lär oss inte redan naturen att vissa är genuint homosexuella och då vore det ju kontra naturen att försöka bota den, att förmå dem att gifta sig med personer av det andra könet."


 
Werner Jeanrond
Allt som vi inte vill ska förändras benämner vi klassiskt och därför är jag skeptisk mot allt som kallar sig för klassiskt.

   Werner Jeanrond är professor i systematisk teologi och katolik. Han berättade att han varit gift i 20 år. Hans ämne var "Kärleksbegreppet i kristen tradition".
   - Dokumentet "Homosexuella i kyrkan" har reducerat sina ställningstagande till etiska problem. Teologi är inte etik, men har med etik att göra.
   - Sexualitet är inte horisonten i vilken vi teologer begrundar kärlek, men kärlek är horisonten i vilket vi begrundar sexualiteten.
   - Som teolog kan jag inte föreställa mig ett partnerskap eller äktenskap som inte är livslångt.
   - Motsatsen till kärlek är hat.
   - Allt som vi inte vill ska förändras benämner vi klassiskt och därför är jag skeptisk mot allt som kallar sig för klassiskt.
   - Varje tolkning måste inbjuda till fler tolkningar. Det finns ingen kristen som har sanningen om allt.
   - Att reducera allt till kärnfamiljen, denna synen på äktenskap är inte helig, den är ohelig.
   - Jag tycker att den nya kyrkans ordning inte ger mycket hjälp. En tydligare syn på kyrkans kallelse för att vara den horisont i vilken heterosexuell eller samkönat partnerskap kan utvecklas.
   - Är partnerskapet den rätta vägen? Det behövs en teologi för alla former. Viktigt är oavsett vad de formerna är, när vi ingår äktenskap eller partnerskap är det en offentlig akt som förpliktar oss inte bara för varandra, också för kyrkans kallelse. Den dimensionen vill jag ha.
   - Nytt ord för partnerskap? Spelar ingen roll för mig vilka ord vi hittar.

Se även Svåraste bibelkritiken kommer inifrån kyrkan.

 
Dan Salomonsson och Sten-Gunnar Hedin
Vi har inte fått välsignelsen att dela ut hur vi tycker, utan vi har fått en välsignelse för att välsigna det som Gud kan välsigna.
 

   Dan Salomonsson är föreståndare för Pingstkyrkan i Uppsala och Sten-Gunnar Hedin är föreståndare för Filadelfiakyrkan i Stockholm.
   Salomonsson började med ett allmänt inlägg:
   - Ett äktenskap varar i snitt 10 år i Sverige. 50 000 barn upplever en skilsmässa varje år. Attityderna genomgår en sexualisering i allmänhet, tydligast när det gäller reklam men även samhällsklimatet i övrigt när de här frågorna fokuseras. Det har blivit en osund fixering vid det sexuella. Den enskilde individen sätts under press att göra en tidig sexdebut och att i övrigt leva upp till det som verkar vara kravet för att duga. Utgångspunkten för den kristna församlingen måste alltid vara bibelordet, trenderna avlöser varandra, men bibelordet och den kristna traditionen bär erfarenheter från århundraden till de ställningstaganden som enskilda och kyrkan bör göra. Jesus tycks hävda att det finns en grundläggande tanke ända från skapelsen. I Matt. 19 säger Jesus att från början var det på ett visst sätt, en skapelsens princip, ett juridiskt ställningstagande, att leva i trohet livet ut, att det sexuella hör hemma i det heterosexuella äktenskapet. Samtidigt ska alla mötas med barmhärtighet och kärlek. Det finns en uppenbar fara att man formas mer utav tidens frågor än av bibelns tankar. Den nya kyrkan fick gå vidare och i nya situationer tillämpa Jesu undervisning.
   - Syndafallets skada är en realitet i vår värld, i våra relationer och i vårt sätt att tänka. Eftersom skapelsen är trasig tillåter Gud någonting som inte fanns i hans ursprungliga vilja. Råd om skilsmässa kan vi därför bli tvingade att ge därför att det är det minst onda. Äktenskapet är inget experiment utan en livsuppgift i nöd och lust.
   - Hur ser du på människor som identifierar sig som homosexuella och inte ser sig ha något val på grund av sin läggning?
    Salomonsson svarar:
   - I en valsituation har man inte så mycket att välja på.
    Hedin fyller i:
   - När det gäller homosexuell identitet och valsituationen där brister vi nog alla med den här frågan. Nu torde det vara så att bristen i den skadade skapelsen ställer oss alla i valsituationer där vi behöver besluta oss och där vi uppfattar att bibelordet är ett korrektiv i valet av sexuell läggning.
    - Hur påverkas de ekumeniska relationerna med Pingstkyrkan om Svenska kyrkan i handboken inför en kyrklig akt för juridiskt giltiga partnerskap?
    Hedin svarar:
    - Vi har ju skilda uppfattningar i väldigt många frågor som kan uppfattas centrala och ändå ha en god gemenskap, arbetsgemenskap, jag kan tro att det lokalt kan uppstå spänningar och svårigheter. Det skulle dock naturligtvis bli en extra prövning eftersom det blir ett avsteg i en viktig central fråga där ju äktenskapet mellan man och kvinna är så central så den är en bild på nåt ursprungligt. Ett val av Svenska kyrkan i det här avseendet skulle vara ett avsteg från att kyrkan ska vara tecknet, rösten, i vilken tid som helst för Guds vilja. Samhällets lag kan inte vara styrande för kyrkan. Kyrkan har en annan uppgift. Kyrkan kan inte skapa lag för det civila samhället, men kyrkan har en plikt att följa sin mästare, där dock Ordet är oss givet måste vara korrektivet och i kyrkan bör det vara vägledande framför samhällets förväntan och krav.
    - Kan man som homosexuell leva ut sin kärlek?
   Hedin svarar:
    - Strävan måste vara att nå idealbilden.
    - Anser ni att det finns de som föds genuint homosexuella? Kan man bota homosexuella?
    Hedin svarar igen:
   - Sexuallivet har del i den brustenhet som har sin grund i den rubbning som hela skapelsen drabbats av, det vore underligt om det då inte också fanns det vi kallar genuin homosexualitet. Men skaparen är Skaparen idag också och han kan göra under, t. o. m. det som är genetiskt betingat. Gud kan också bära och hjälpa med den skada, vad handikapp av vad slag det vara må. Men om det är genetiskt betingat eller inte så måste man ju sträva efter att leva det bibeln kallar för heligt där min kropp är avsedd att vara ett redskap för att ära Gud.
    Det var en försiktig hållning som de båda pingstpastorerna delgav när de skulle redogöra för sin syn på homosexualitet, så försiktig att de frågande fick dra ur dem vad de egentligen ansåg om homosexualitetens frågeställningar. Den enda gången de reagerade var när de fick frågan om Åke Greens predikan. Sten-Gunnar Hedin hävdade då att Green i sin predikan generaliserade, att bibelordet blev bokstäver som dödade och att predikan innehöll uttalanden som inte hade sin förankring i bibeln, utan var ett tyckande i allmänhet och han beklagade de generaliserande svepande omdömena, som exempelvis homosexuella människor som abnormiteter, som var högst beklagligt. (Tilläggas kan att det var sexuella abnormiteter utifrån de som omtalas i 3 Mos. 18 som Green kallade för en cancersvulst i samhället.)


 
 
Anna Kuttenkeuler
Den nya utredningen om formerna för ingående av samkönade äktenskap blir knappast klar till valet 2006.

   Anna Kuttenkeuler är departementsråd vid justitiedepartementet.
   Hon berättade att i äldre tid ingicks äktenskap inom familjerna/släktena. Ett avtal träffades, det var då ingen inblandning av samhället och kyrkan. Genom kristet inflytande uppkom det kristna äktenskapet. 1734 blev kyrklig vigsel ett villkor för ett äktenskap med full rättsverkan. Under 1800-talets senare hälft infördes möjlighet till borgerlig vigsel. Vårt nuvarande system infördes 1908. 1987 kom sambolagen och sedan 1995 kom möjlighet att registrera partnerskap av samma kön. Ett partnerskap har samma rättsverkningar som ett äktenskap, numera även med möjlighet till adoption av barn, dock ej assisterad befruktning.
   Direktiv till en ny utredning håller på att skrivas för närvarande, bör vara klart hösten 2004. Frågeställningar som kan komma upp är:
   1. Bör par av samma kön kunna ingå äktenskap? Det är en symbolisk fråga mer än en lagteknisk.
   2. Frågor om formerna för ingående av äktenskap. Vad ska gälla för trossamfunden? Obligatoriskt civiläktenskap?
   3. Vad ska hända med partnerskapet? Finns det anledning att ha kvar det? Vad ska gälla för de som redan har ingått partnerskap?
   Utredningen blir knappast klar till valet 2006.
   Utfrågarna tyckte närmast att det gick för sakta med att få fram direktiven för utredningen. Ingen ställde frågan om vad som händer om Svenska kyrkan skulle besluta sig för att inte tillstyrka äktenskap för homosexuella, den frågeställningen verkar vara ganska omöjlig i hearingen!

 
Lars Gårdfeldt
Vi kan inte ha en ordning då heterosexuella par gifter sig och sedan en helt annan då homosexuella firar bröllop.

   Lars Gårdfeldt är präst och lever i ett homosexuellt förhållande med en annan man. Hans ämne var att tala om homosexuellas erfarenheter i Svenska kyrkan.
   - Vill du undvika att kränka din medmänniska, kalla då inte en svart man för neger, kalla inte homosexuellas livslånga gemenskaper för partnerskap!
   - Det är visserligen sant att äktenskapet i årtusenden exkluderat homosexuella, det är en historisk olycka, vi kan sörja över det, vissa har nog anledning att känna skuld och skam över det, men det ska inte användas som ett argument mot homosexuellas rätt att ingå äktenskap idag.
   - Heterosexuella förlorar inte sin rätt att få ingå äktenskap bara för att jag och min man får rätt att ingå äktenskap. Om vi därmed avskaffar partnerskapslagen, det är ju vad nästan alla homosexuella vill, alla stora homoorganisationer vill. Om vi avskaffar partnerskapslagen och inför äktenskap för alla, då vinner hela samhället på det och kyrkan, eftersom allas vår människosyn kommer då att demokratiseras.
   - Personligen har jag hållit i ett 30-tal välsignelseakter för homosexuella par. Om det himmelska äktenskapet är könsneutralt, så bör väl också det jordiska få vara det.    (Kommentar: Tilläggas kan att det finns inga könsneutrala himmelska äktenskap mellan människor. Det enda bröllop som Bibeln talar om är Lammets bröllop där Jesus är brudgummen och de som har Jesu vittnesbörd är bruden.)

 
Kjell-Åke Modéer
Bibliska och teologiska argument ligger till grund för rättsreglerna och dessa förändras successivt genom en alltmer avkristnad samhällssyn.

   Kjell-Åke Modéer är professor i rättshistoria vid Lunds Universitet. Hans ämne var samlevnad och äktenskap ur ett rättshistoriskt perspektiv.
   - Bibliska och teologiska argument ligger till grund för rättsreglerna och dessa förändras successivt genom en alltmer avkristnad samhällssyn, och kontexten till de tidigaste äktenskapets normer finner vi i en kristen rättskultur som har dominerat i Europa i ca 1000 år och som bröts först genom den starkt rationella modernismen som vi har upplevt under 1900-talet.
   - På samma sätt som jag har visat på andra exempel genom den svenska rättshistorien är en sådan fråga som vi nu ser som en fråga som är väckt som ska så att säga mogna fram.


 
Gun Heimer
När det gäller homosexuellt våld så är det fortfarande maktfrågan som ligger i centrum, det är en person som utövar makten mot den andre, på samma kontrollerande sätt som man gör i heterosexuella relationer.


   Gun Heimer är professor, överläkare och gynekolog. Hon är också chef för Rikskvinnocentrum i Uppsala.
    Hon har studerat våld i nära relationer, där någon som är kär i en som börjar slå, oftast män som slår kvinnor. Det finns också män som lever med en annan man där en är förövare.
   Heimer hävdar att hela 10 procent av kvinnorna utöver Europa lever i våldsfamiljer. Det finns läkare som slår sina fruar, även präster. 15 procent av kvinnor som blir misshandlade anmäler detta till polisen. 2,6 procent upplever våld under graviditet.
   Regeringen har ett råd som kallas "Nationella rådet", där man tar upp män som slår män och kvinnor som slår kvinnor, så kallat homosexuellt våld. När det gäller homosexuellt våld så är det fortfarande (som i heterosexuellt våld), maktfrågan som ligger i centrum, det är en person som utövar makten mot den andre, på samma kontrollerande sätt som man gör i heterosexuella relationer.
   Husagan försvann 1864. Lagen om våldtäkt inom äktenskapet kom 1965. I Tyskland kom den lagen först 1995. Lagen om fria aborter kom 1975. Kvinnofridsbrottslagen kom 1998.
   Hur mycket av allt detta våld som är alkoholrelaterat togs inte upp i denna hearing. Det finns läkare, det finns också präster som dricker alkohol för mycket, till och med kör bil rattfulla. Istället kom utfrågarna med denna märkliga frågan som om en traditionell äktenskapssyn behöver ifrågasättas: Kan den traditionella äktenskapssynen bidra till att upprätthålla de här relationerna som kan leda till våld och sådana konsekvenser? På detta svarade Heimer: Det är väl både ock, det är väl lite allvarligt om man skulle dra det över en kam, det går inte, tror jag.

 
Nils Gårder
Ett äktenskap innebär att makarna ska visa varandra trohet och hänsyn. Trohet betyder också sexuell trohet och hänsynsfullhet.

    Nils Gårder är advokat. Hans ämne var äktenskapets rättsverkningar.
    Att gifta sig innebär att man ingår ett frivilligt avtal mellan makarna och underkastar sig tvingande rättsverkan. Äktenskapet till sin natur, har sin bas i ett utgivande och en förtroende relation, en kärleksrelation där man inte bevakar sina intressen på det sättet som man gör i en kommersiell relation, och spegelbilden av detta är att man också behöver omgärdas av ett skydd som de tvingande rättsreglerna ger.
   Äktenskapsbalken kan man sammanfatta med fyra punkter.
   1. Makarna ska visa varandra trohet och hänsyn. Trohet betyder också sexuell trohet och hänsynsfullhet.
   2. Makarna ska gemensamt vårda hem och barn, ett gemensamt ansvar som de skall dela med varann.
   3. Makarna ska fördela utgifter och sysslor mellan sig, det betyder att man ska bidra till var och ens personliga behov och de gemensamma behoven efter förmåga, man ska inte betala hälften var utan man ska betala grundat på sin förmåga, den som har högre inkomst eller resurser på annat sätt skall alltså bidraga med mer än den om har mindre.
   4. Makarna har en informationsplikt mot varandra, dvs. man får inte ha hemligheter som har påverkan för att man rätt ska kunna överblicka familjens ekonomiska omständigheter.
   Är man inte beredd att underkasta sig detta kan man inte gifta sig! Barn borde inte få födas i tillfälliga relationer. De som har gemensam vårdnad för sina barn och inte är gifta lever i en typ av partiellt äktenskap, gäller även frånskilda makar med gemensam vårdnad för barn, i vad man avser deras ansvar för barnen.
   I sambolagstiftningen knyter man vissa rättsverkningar som hör äktenskapsrätten till sambo även om de formellt inte är gifta.
   Skillnaden mellan partnerskapslagen och äktenskapsbalken är att det finns fundamentala grundläggande undantag som gäller rätten att skaffa barn. Man tillåter inte parter av samma kön att få assisterad befruktning genom insemination och man tillåter inte befruktning utanför kroppen på det sätt som regleras i särskild lag.

 
Lena Nyberg
Barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör.

    Lena Nyberg är barnombudsman, jurist och trebarnsmamma. Hennes ämne var att tala om barnens situation.
    Barnombudsmannen är en statlig myndighet som har till uppgift att företräda barn och ungas intressen och att bevaka barns rättigheter.
    FN:s barnkonvention om barns rättigheter anger fyra viktiga grundprinciper:
   1. Barn ska ha fullt och lika människovärde, barn får inte diskrimineras.
   2. Man ska alltid utgå från barnets bästa och ställa det i främsta rummet.
   3. Barn har rätt till liv och rätt till utveckling.
   4. Rätten för barn att bli hörda och lyssnade till. Svenska lagstiftning och förhållningssätt utgår alltid från vuxnas rätt till barn. Adoptionslagstiftning handlar oftast nästan alltid eller har ett perspektiv om att vuxna ska ha rätten till att skaffa barn. Föräldrabalken utgår också från att vuxna, att föräldrarna har rätten till sina barn, medan barnen har ingen rätt över huvud taget till sina föräldrar. Det strider mot grundtankarna i barnkonventionen, tycker barnombudsmannen Lena Nyberg. Därför måste samhället skydda barnens rätt till föräldrar.
   Det finns väldigt många olika typer av familjer som barn lever i idag. 20 procent av barn och unga i Sverige är under 18 år. 25 procent av barnen har föräldrar där en eller båda föräldrarna är födda i ett annat land. 85 procent av barnen mellan 0-5 år lever med båda sina föräldrar. 73 procent av barnen mellan 0-17 år lever med båda sina föräldrar.
    Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga, och problemen kretsar oftast kring relationer. Det största problemet som barn och unga tar upp är mobbning. Det handlar om utanförskap. Det är lika vanligt idag att ett barn upplever sig mobbad av en vuxen person som av en jämnårig. Mycket av den mobbning som sker mellan barn och unga skulle kallas för en brottslig handling om det var mellan vuxna personer. Andra allvarliga problem handlar om stress, vårdnadstvister, relationer och kompisar, kärleksrelationer / kompisskap. Barn som har ett dåligt föräldrastöd i hemmet, sviker samhället också.
   Nyberg tycker inte att adoptionslagsstiftningen har ett barnperspektiv, den handlar om vuxnas rättigheter. Hon ställde själv frågan om ensamstående verkligen ska få adoptera barn? För vad händer om den enda föräldern dör? Och hon pekade på att barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder.

 
Tuulikki Koivunen Bylund
Homofobin är ett svårt tillstånd, den kan till sin karaktär vara väldigt lömsk. Det är ingen katastrof om de riktigt bokstavstrogna fundamentalisterna väljer att lämna Svenska kyrkan, de har ju massor av andra samfund som de kan gå till, Knutby lär ju växa också.

   Tuulikki Koivunen Bylund är domprost i Uppsala. Hon är också kaplan för EKHO (Riksförbundet ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella).
   Bylund anser inte att det är någon skillnad mellan heterosexuell och homosexuell kärlek. Homofobin i kyrkorna anser hon vara ett STÖRRE problem än dom homosexuella. Hon anser sig representera den totala öppenheten, motsatsen är för henne det totala fördömandet med hänvisning till en bokstavstrogen bibeltolkning. Alla de här mellanståndpunkterna som man lanserat under de senaste åren menar hon ställer kyrkans trovärdighet på prov. Hon säger att det handlar om bibelsyn. Genom sin egen forskning finner hon ett samband mellan teologier på villovägar. I slutet på 1800-talet var det skapelseteologin, skapelseordningen som gjorde män och kvinnor annorlunda och bestämde hur förhållandet = underordningen mellan könen skulle se ut. Den här teologin på villovägar har sedan dess dykt upp i flera olika sammanhang, den stack fram sitt fula tryne i lärorna om rasbiologin och nu upplever den sin nya renässans, ett verktyg för vissa teologer som återigen återvänder till skapelseteologin för att legitimera diskriminering av homosexuella. I sina gamla former liknar det rasism. Allt detta menar hon hör samman med homofobin, som är ett svårt tillstånd. Till sin karaktär kan homofobin vara väldigt lömsk. Homofobin menar hon är rädslan för det annorlunda. Det skulle man behöva bemöta med en gigantisk utbildningssatsning. Det är trångt i kyrkans egen homofobgarderob. Kan vi ha olika bibelsyner i en och samma kyrka utan att förlora vår trovärdighet? Kan man ha en mångfald i allt? Nej, slår Koivunen Bylund fast. Vi ska inte göra samma fel som med kvinnoprästfrågan.
   Hon vill inte att kyrkan ska ge upp vigselrätten. Hon vill gärna vara med om att viga homosexuella. Guds välsignelse tror hon redan att de homosexuella har för sina förbund. Men majoriteten i våra församlingar vill tydligen inte välsigna all kärlek i form av en vigsel, säger hon. Dock tror hon inte på tvång, den framkomliga vägen just nu i avvaktan på vad riksdagen beslutar om de könsneutrala äktenskapen är att man utvecklar ytterligare den välsignelsehandling som redan nu finns och praktiserats i snart 10 år. Ingen präst ska behöva göra något som hon eller han inte vill. I Domkyrkan i Uppsala finns 13 präster och alla står beredda att välsigna. Om så småningom de riktigt bokstavstrogna fundamentalisterna väljer att lämna Svenska kyrkan, de har ju massor av andra samfund som de kan gå till, Knutby lär ju växa också, då tycker hon inte det är någon större brist, det är ingen katastrof för kyrkan, säger hon. För trovärdighetens skull tror hon inte att man kan härbärgera så olika motsägande åsikter i en och samma kyrka.

 
Maarit Jantera-Jareborg
Sverige har gått längst i världen genom att godkänna utländska barns adoptioner.

   Maarit Jantera-Jareborg är professor i internationell privat- och processrätt i Uppsala och behandlade hur olika länder ser på frågor om registrerat partnerskap och även äktenskap för samkönade par.
   Hon framhöll att frågeställningarna är ganska ovanliga i ett internationellt perspektiv. Det finns två länder som i sin lagstiftning erkänner samkönade äktenskap, som har gjort äktenskapslagstiftningen könsneutral, nämligen Nederländerna 2001 och Belgien 2003. I båda dessa länderna är den civila borgerliga vigseln obligatorisk. Dock innehåller den svenska partnerskapslagen mer än de nya lagarna i Nederländerna och Belgien. Båda dessa två länder har nämligen gjort undantag för utlandsfödda adoptioner. I Nederländerna kan även heterosexuella ingå partnerskap. Det stora flertalet är därför heterosexuella som ingått partnerskap. Många makar har ändrat sitt förhållande från äktenskap till partnerskap. Anledningen till detta är att ett äktenskap måste upphävas av domstol, men ett partnerskap kan upphävas av dem själva. Man har alltså först skiljt sig och sedan ingått partnerskap.
   Danmark (1989) och Norge (1993) har registrerat partnerskap som i Sverige (1995), Island (1996) och Finland (2002). Alla de här lagarna följer den danska modellen. Styvbarnsadoptioner ingår nu i samtliga nordiska länder. Sverige går längst i världen genom att godkänna utländska barns adoptioner. Frankrike och Spanien har en familjerättslig lagstiftning som omfattar såväl hetero som homosexuella parbildningar som är av varaktig karaktär - skyddslagstiftning för personer som inte vill eller kan ingå äktenskap - ett slags sambolagstiftning. Spanien har autonoma omräden (som Katalonien) med lagstiftningskompetens inom familjerättsområdena. Tyskland följer den nordiska modellen för samkönade par. Schweiz är på väg att följa Tyskland. England och Wales har inlett utredningar.
   Varje präst själv i Danmark avgör om han/hon kan välsigna ett registrerat partnerskap, partnerskapet ingås dock civilt.
   - Vilka är aktörerna bakom förändringarna i Europa?
   - Jag skulle tro att det är de homosexuella själv som väldigt aktivt drivit utvecklingen och krävt att få lika rättigheter, säger Maarit Jantera-Jareborg.

 
Hans Ytterberg
Homosexuella måste få samma valfrihet som heterosexuella.

   Hans Ytterberg är HomO - Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
   Är det rimligt att bibehålla äktenskapet som en exklusiv heterosexuell rättsfigur? Nej, säger HomO, eftersom han menar att det inte går att identifiera någon skillnad mellan heterosexuell och homosexuell samlevnad, annat än det att könet till den man väljer till sin livskamrat råkar vara annorlunda. Homosexuella måste få samma valfrihet som heterosexuella, menar HomO. Han konstaterar att synen på homosexuell samlevnad har förändrats. Att äktenskapet varit endast mellan man och kvinna i en flera tusen år gammal tradition imponerar inte på HomO. - Att nånting alltid har varit på ett visst sätt är inte något särskilt skäl till varför saker och ting ska fortsätta att vara på det viset, säger HomO. Och han drar fram exempel som rösträtten, slaveriet och rassegregationen.

 
Ragnar Holte
Könsneutrala äktenskap framstår som en logisk kullerbytta.

   Ragnar Holte är professor emeritus i etik. Han inledde med att konstatera att "samlevnaden mellan kvinna och man är en förutsättning för mänsklighetens fortlevnad och en skola i social gemenskapsbyggnad överhuvud…, därför intar äktenskapet en självklar och rättsligt skyddad ställning inom snart sagt alla kulturer, samhällen eller religioner, inklusive den kristna."
   Dock hade han inte så mycket överst för bibelns homosexsyn. Han hävdade att det är både godtyckligt och oansvarigt att gripa ut vissa förbudsord, t ex de mot homosexuella handlingar och hävda att just de äger giltighet, men inte en rad andra förbud som står i samma kontext. Holte menar att GT:s ord var givna israeliterna för att så många barn som möjligt skulle födas enligt löftet till Abraham. I en modern värld hotad av överbefolkning och svält saknar sådana bibelord varje relevans. Holte glömmer tydligen bort alla könssjukdomar som finns, inklusive spridningen av hiv/aids både bland homosexuella och heterosexuella.
   De båda skapelseberättelserna (här har Holte fel, det finns inte två skapelseberättelser, det är en skapelseberättelse som kompletteras) i den hebreiska bibelns båda första kapitel har däremot alltid tillmätts central betydelse i kyrkans teologi och förkunnelse. Holte anser att den första skapelseberättelsen 1:1-2:4 är en myt, och han förespråkar därför en uppdaterad bibeltolkning, där det väsentliga är kärleken och kärlekens Gud. Det Jesus säger i Matt. 19 om äktenskap och skilsmässa är endast ett etiskt ideal som Jesus tar fram. Otuktsklausulen tror han är ett senare tillägg!
   En homosexuell partnerrelation menar han dock inte kan utgöra ett äktenskap i kristlig mening. Nytt liv kan inte ske. Den tvåkönade speciella avbildsfunktion som representerade komplett mänsklighet saknas. Knappast hellre att man kan avkräva två homosexuella partners löfte om livslång trohet, efter Jesus ord om "det Gud fogat samman" som så tydligt handlar om kvinna och man. Könsneutrala äktenskap framstår därför som en logisk kullerbytta. Varaktiga homosexuella relationer, ser dock Holte positivt på, liksom samboförhållanden för heterosexuella äldre personer som inte kan få barn.


 
Erik Johansson
Sexuella relationer vid sidan av äktenskapet mellan man och kvinna avfärdas utan undantag i Bibeln som en synd. Lösningen är inte att omdefiniera vad som är synd, utan att hitta till nåden och förlåtelsen.

   Erik Johansson är präst, medlem i EFS och ordförande i nätverket Medvandrarna (ekumeniskt nätverk för homosexualitet och kristen tro).
    Johansson berättade att han sedan 10-12 års åldern har haft homosexuella känslor. 1994 blev han offentlig med sin homoinriktning. Medvandrarna anser dock att utlevd homosexualitet inte är förenlig med Bibeln, de menar att man måste lära sig att leva med "detta". De är inte ute för att agitera utan för att finnas till för de som själva finns i ett kristet sammanhang och upplever sin sexualitet som ett problem, som inte går ihop med den egna kristna tron. Medvandrarna har ca 140 medlemmar, inklusive anhöriga eller på annat sätt medverkande. Johansson menar att många homosexuella tycker att det skulle vara problematiskt med att införa könsneutrala äktenskap, om inte alla önskar ett införande av detta. Bland många kristna sådana så är bibelsynen viktig, där man tar fasta på den omvälvande livsförvandlande kraft som finns i Jesus Kristus, och därför försvarar Bibelns syn på sex. En sådan bibelsyn framställs ofta som förlegad, trångsynt, fördömande, livsförnekande och rent av farlig. Johanssons erfarenhet är dock den rent motsatta. En sådan bibelsyn är istället något som befriar och återupprättar människor. Det är bara med en sådan bibelsyn som man har en chans att hitta livet, när vi vågar ta Bibelns tal om synd och nåt och förlåtelse på allvar. Varje dag kan då bli den nådegåva som den är. Det viktigaste är menar han att följa i Mästarens spår, och få en närmare relation med Jesus. För kristna i förföljelsetider så har det varit en självklarhet att följa i Jesu fotspår, det är värt all tänkbar möda och uppoffring.
   I Bibeln är äktenskapet den enda sanktionerade samlevnadsformen, dvs. äktenskapet mellan man och kvinna. Bibelns alternativ är celibat, och det kan finnas flera skäl till att människor lever i celibat, detta också utifrån vad som står i Matt. 19 där det talas om människor som är "könlösa". Bibeln vänder sig emot det sexuella beteendet, handlandet, inte i första hand mot läggningen eller den sexuella orienteringen. Sexuella relationer vid sidan av äktenskapet mellan man och kvinna avfärdas utan undantag i Bibeln som en synd. Därför menar Johansson att skulle att det upplevas som ett svek för de som vill leva efter detta om kyrkan bejakar något som inte går ihop med detta. Kyrkan kommer därför alltid att vara exkluderande, frågan är bara vilka man väljer att exkludera och på vilket vis? Johansson ställer därför frågan om hur kyrkan är beredd att visa sin solidaritet mot en grupp som Medvandrarna? Är man beredd att ge resurser, som forskning, själavård, nåtverksträffar, studiematerial och personliga resurser till den här gruppen? I samtalsdokumentet som Svenska kyrkan har gett ut så har Medvandrarna helt ignorerats.

 
Misha Jaksic och Michael Ellnemyr
Äktenskapet är ett sakrament i den Ortodoxa kyrkan. Sexualiteten hör därför hemma i äktenskapet mellan man och kvinna.

   Misha Jaksic och Michael Ellnemyr representerade Ortodoxa kyrkan. Misha är präst i serbiskt ortodoxa kyrkan och för närvarande samordnare inom Sveriges Kristna Råd. Äktenskapet ses som en avbild av den heliga Treeenigheten, man och kvinna i Gud. I äktenskapets förening blir mannen och kvinna till ett väsen, till en lekamen, så som Guds Son, Jesus Kristus, genom sitt människoblivande gjorde sig till ett med människonaturen. Bilden av det oupplösliga kärleksbandet mellan Kristus och kyrkan som Paulus beskriver i Efesierbrevet eller mellan Jahve och Israel i Gamla förbundet är den sanna förebilden för äktenskapet.
   Äktenskapet är ett sakrament i den Ortodoxa kyrkan. Sexualiteten hör därför hemma i äktenskapet, med förpliktelser under ansvar. När Adam är ensam är han inte fullbordad som människa egentligen, utan det är när Eva kommer, när han speglar sig i henne, så blir han fullborda som människa. Då blir han en spegelbild av treenigheten, ett liv.
   Om Svenska kyrkan inför en akt för välsignelse av partnerskap eller fortsätter på vägen mot könsneutralt äktenskap menar Jaksic att detta kommer att försvåra ekumeniken med ortodoxa kyrkor och vägen till enhet, men han kommer naturligtvis att fortsätta att samtala med varandra.

 
Arthur Thiry
EKHO stöder könsneutrala äktenskap med bibehållen vigselrätt.

   Arthur Thiry är förbundsordförande för Riks-EKHO (Riksförbundet ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella).
   Att älska och bli älskad är varje människas grundläggande behov, och det är samma kärlek menar han som uttrycks i både homo- och heterosexuell kärlek. Äktenskapet bör därför vara lika för alla vuxna människor oavsett sexuell läggning.
   EKHO bildades i Stockholm 1977. EKHO är delaktigt i det arbete som bedrivs i Svenska kyrkan i homosexfrågor (i motsats till Medvandrarna som inte får vara med i detta). EKHO menar dock att trots att de är delaktiga i detta arbetet att deras erfarenheter inte tas till vara inom Svenska kyrkan och säger att det finns homofobiskt tal, kränkningar och diskrimineringar inom Svenska kyrkan.
   EKHO fyller Storkyrkan till bristningsgränsen på varje Pridefestival. EKHO Stockholm klarar sin verksamhet på den kollekt som tas upp vi den gudstjänsten. En fråga ställs om det finns några samtal mellan EKHO och t ex Medvandrarna, som kommit till andra ståndpunkter?
   - Erik får stå för sina erfarenheter, men jag vill leva tillsammans med den man som jag älskar och får jag chansen att gifta mig inför Gud och människor så vill jag göra det så snart som jag bara kan när det tillfället ges, svarar Arthur Thiry.
   När det gäller framtiden så menar Thiry att Svenska kyrkan har en möjlighet till att bli den profetiska rösten i vår samtid!!!


 
Bo Lewin
Mellan 1967 och 1974 så föll äktenskapsfrekvensen med 40 procent.

   Bo Lewin är professor i sociologi vid Uppsala Universitet. Hans ämne var att tala om attityder och värderingar bland ungdomar beträffande kärlek och samlevnad.
   Lewin berättade att mellan 1967 och 1974 så föll äktenskapsfrekvensen med 40 procent, vilket nästan var en revolution. En bidragande orsak är strukturomvandlingen i samhället, barn flyttade från sin uppväxtmiljö till andra delar i landet där den sociala påverkan avtog. Fler partners blev en följd av uppbrottet i den sociala och formella kontrollen. Detta ledde dock inte till en allmän promiskuitet utan att det blev accepterat att ha flera relationer på vägen till den enda rätta, som fortfarande är idealet, normen. Ungdomarna har sina normkällor hos föräldrarna, det är där som de har växt upp. Det bästa sättet att få folk att bete sig sexuellt restriktivt är att skapa en miljö där de är rädda om det som de har.

 
Sven-Erik Brodd
Ur etiskt perspektiv måste samkönade äktenskap vara ett sorts ideal för kyrkan, med tanke på att de här människorna redan är en del i kyrkan.

   Sven-Erik Brodd är professor i kyrkovetenskap vid Uppsala Universitet. Hans ämne var samlevnad och äktenskap ur ett kyrkovetenskapligt perspektiv.
   Den mest frekventa beskrivningen av kyrkan i Nya Testamentet är Kristi kropp. Tanken om kyrkan som Kristi brud inkluderar både män och kvinnor, liksom i Kristi kropp. Kyrkan beskrivs också som en familj, och själva utgångspunkten är då kärnfamiljen. Det finns 2,5 miljoner ensamhushåll i Sverige, vad har kyrkan för teologi om det? Brodd konstaterar att Svenska kyrkan saknar en teologi om äktenskapet och om vigseln, och nu kan man få en ny akt som man inte vet vad den betyder, vilket betyder att den i viss mening blir meningslös. Först måste man bestämma om ett äktenskap i Svenska kyrkan inte är något mer än ett borgerligt äktenskap.
   Brodd ger inte hellre några tydliga riktlinjer, han har tidigare skrivit "I kraft av kärleken får äktenskapet en sakramental karaktär", och han får frågan om denna form av sakramental karaktär även gäller i samkönade relationer? Brott pratar dock bort denna frågan och ger inget svar på den. Han får då frågan om vilken framtidsväg för Svenska kyrkan som är mest teologiskt motiverad och möjlig vad gäller samkönade samlevnadsformer? Han ger nu sin personliga uppfattning att ur etiskt perspektiv måste samkönade äktenskap vara ett sorts ideal för kyrkan, med tanke på att de här människorna redan är en del i kyrkan.

 
Inga Sanner
Det finns två tendenser just nu i vårt samhälle, den ena går mot en acceptans för samkönade äktenskap. En lika stark tendens finns åt det andra hållet, där man betonar igen skillnaderna mellan man och kvinna och att även de biologiska skillnaderna spelar stor roll.

   Inga Sanner är docent i idéhistoria vid Stockholms Universitet. Hennes ämne var samlevnad och äktenskap ur ett idéhistoriskt perspektiv.
   Under tiden från 1700-talet fram till mellankrigstiden var det enbart hetero-kärleken som debatterades. Synen på förhållandet mellan kärlek och äktenskap förändrades i samband med romantiken i slutet av 1700-talet, genom samhälleliga förändringar som industrialiseringen, vilket innebar att själva familjestrukturen förändrades. Hon har tittar på det romantikiska kärleksidealet. Där kritiserade man arrangerade äktenskap. Valet skulle vara fritt och utgå från de personliga känslorna. Den varaktiga kärleken är idealet, men det finns också insikten om att äktenskapet kan gå sönder.
   Det var fundamentalt med en man och en kvinna, det är mannen som står för produktionen som ofta förläggs utanför familjen och det är kvinnan som står för det som händer inom själva hemmet. Kvinnan anses vara expert på kärleken, det är hon som har kärlekskompetensen.
    Hon noterar att det finns två utvecklingslinjer om man tittar på det här rent historiskt, den ena att kärleken blir viktigare och viktigare för äktenskapet och i detta så ingår tanken om att kärleken kanske inte är livslång och att man då ska ha rätt att upplösa en förbindelse, i det ingår också att det ska vara ett helt fritt val. En annan tendens är att relationerna blir friare, att det inte alls skulle behövas någon institutionering av relationerna.
   Kvinnorörelserna har anammat att det stora värdet för kvinnorna är att komma ut. Det har funnits någon slags koncensus att det liksom är det här offentliga livet som gäller och familjelivet, det har inte diskuterats riktigt på samma sätt, det stora privilegiet att få tillhöra en familj och få ha uppgifter med barnen och så vidare.
   Två tendenser just nu i vårt samhälle är den ena som går mot en acceptans för samkönade äktenskap och kanske också en neutral äktenskapslagstiftning. En lika stark tendens finns åt det andra hållet, där man betonar igen skillnaderna mellan man och kvinna och att även de biologiska skillnaderna spelar stor roll och det kommer olika rapporter från djurvärlden om att männen är polygama igen och de och de djuren är polygama och vilka slutsatser kan vi då dra av det när det gäller människan?

 
Ann-Cathrin Jarl
Nästa år senast förväntar jag mig att kyrkan har tagit en tydlig ställning för att införa en rit som gör det möjligt för homosexuella att ingå förbund som är juridiskt bindande.

   Ann-Cathrin Jarl (ACJ) är stiftsadjunkt från Stockholm stift. Hon talade om homosexuellas erfarenheter i Svenska kyrkan.
   Det är de homosexuellas kamp och krav på likställdhet som genom den homosexuella frigörelsen på 60- och 70-talen gör att vi sitter här idag, sa ACJ. 1971 samlades 20-30 människor i Uppsala för att återuppliva den homosexuella frigörelserörelsen - RFSL. Det var ett förbund som startades 1950 i Sverige. I Uppsala ägde vid samma tillfälle den första homosexuella befrielsemarschen rum. De här 20-30 personerna gick längs med ån och krävde likställdhet. Vid det tillfället, berättar ACJ, var hon för rädd för att gå med i marschen.
   - Det finns människor som påstår att homosexualitet inte är naturligt, vi finns, vi har alltid funnits och vi kommer alltid att finnas. ACJ berättar i sitt inlägg om Pontus Wikner (1837-1888). Han skrev enligt henne på 1870-talet det första vittnesbördet av en kristen homosexuell i Sverige. Boken publicerades först 1974. I hans bekännelser framgår det dock att han också var pedofil (vilket inte ACJ omnämner), Wikner berättar att han förförde två pojkar. Hur kan en sådan kallas för kristen av ACJ?
   ACJ berätar att acceptansen av homosexuella i Svenska kyrkan är mycket hög och framför allt i Stockholms stift. Där får präster och diakonikandidaterna frågan om de är beredda att arbeta tillsammans med homosexuella arbetskamrater!!!
   Och vad händer ifall de inte är beredda till detta? Inget svar gavs på detta men det liknar helt och hållet frågorna som ställs för att ingen kvinnoprästmotståndare ska få tillgång till prästämbetet.
  - Den årliga mässan i Storkyrkan som har ägt rum sedan 1979 år är en mäktig upplevelse. Den värme som finns i de årliga mässorna i samband med Pridegalan i Stockholm är ett oerhört start vittnesbörd av den Heliga Andes närvaro.(!!!) Jag ryser när jag tänker på det. Här möts människor som har kämpat för sina liv och för detta i kristen gemenskap där vi accepteras som dom vi är. Homosexuella har behandlats jämförelsevis väl i Svenska kyrkan. Vi har vigts till präster som öppet homosexuella och vi får leva i partnerskap även som aktiva i Svenska kyrkan… Det är omöjligt att säga idag att homosexuellas kärlek är underlägsen heterosexuellas kärlek. Homosexuella par välsignas i kyrkan och det är Guds välsignelse som nedkallas för att apostrofera en tidigare talare. Den här sommaren har jag gått igenom om och om igen, vad är det dom inte fattar?
   - När man lyssnar till dem som anser att homosexuella inte ska omfattas av samma rättigheter som heterosexuella så är det inte precis tankens klarhet som slår en. Problemet är enkelt. Och det är enkelt att lösa. Människor av samma kön älskar varandra och vill visa sin kärlek och ta ansvar för den, precis som alla andra. Det är bara att säga ja till det.
   - Min egen erfarenhet är otvetydig. Jag lever i ett partnerskap som Gud har välsignat på många sätt och vis.
   - Att välsigna är kyrkan uppgift. En kyrklig rit för ingående av samkönade förbund är självklart. Jag bryr mig inte så mycket om vad det kallas, det kan väl de som bestämmer få dividera om. Nästa år senast förväntar jag mig att kyrkan har tagit en tydlig ställning för att införa en rit som gör det möjligt för homosexuella att ingå förbund som är juridiskt bindande.
   ACJ hävdade vidare att den stora gruppen människor utan tvekan är bisexuella och att en normalfördelningskurva t ex säger det. (Där har ACJ fel, det finns ingen sådan fakta.)


 
Birgitta Gustavi Koskinen
Man ÄR homosexuell och blir inte det.

   Birgitta Gustavi Koskinen är läkare och sexualrådgivare, samt gift med biskop Lennart Koskinen i Visby. Hon talade om sexualitet och relationer.
   Hon ville hellre använda begreppet homofili än homosexuell, därför att hon menar att det har med känslor att göra. Att man är homosexuell och inte blir det. Vi har haft en rädsla för att ungdomar kan bli förförda till att bli homosexuella, men så är det inte. Man blir inte förförd till detta. Hon berättar som exempel om fem homosexuella män som hon blev bekant med i början av sin tjänst. Alla fem har nu dött av AIDS! Ingen reflektion gör hon hur det kan komma sig att så kunde ske.
   - För kärleken som ledstjärna då tror jag faktiskt att kyrkan skulle kunna återta en gammal roll, nämligen den att vara radikal och föra fram just det mänskliga, säger Koskinen.
   - Är vi alla bisexuella som Ann-Cathrin Jarl sa?
   - Ingen vet, svarade Bigitta Koskinen.


 
Eva Österberg
För mig finns det ingen anledning att göra annat än att acceptera en könsneutral vigselordning.


   Eva Österberg är professor i historia vid Lunds Universitet. Hennes ämne var hur samlevnadsformerna har förändrats från medeltiden och framåt.
   - Det är människan ensam eller i grupp som formar och omformar institutioner, lagar, värdesystem, regler och undantag, allt i sin specifika historiska kontext. Och med de här utgångspunkterna så är det ju uppenbart att jag kan inte heller göra annat än att läsa bibeln precis som andra texter som har nedtecknats av människor, det vill säga historiskt kritiskt. Bibeln måste då förstås utifrån de värderingar, de politiska, sociala och andliga klimat som rådde när texterna skrevs, och det är följaktligen för mig omöjligt att åberopa enstaka bibelcitat för att låta dem styra vår uppfattning idag om kvinnan, om äktenskapsbrott eller om homosexualitet.
   Det här citatet för hur Eva Österberg ser på bibeln och Gud är egentligen symptomatiskt på hur hela den svenska teologiska universitetsvärlden också behandlar bibeln och Gud. Att skapa någon tilltro till vad bibeln då säger är omöjligt för en kyrka som Svenska kyrkan som är helt uppbyggd på den lärdom som dessa lärocentra frambringar där mänskligt tänkande har företräde före gudomliga principer.
  Österberg fortsätter sin historieskrivning: 1734 blev kyrklig vigsel obligatoriskt. Den lutherska kyrkan tog närmast som sin uppgift att staka upp gränserna kring den "rätta" sexualiteten och resa en katedral till det heterosexuella äktenskapets ära. Med tillägg till lagen 1608 så kom det att stadgas mycket hårda straff för orätt sexualitet, i Mose lags anda, bland annat så hotade då dödsstraff för äktenskapsbrott, tidelag, incest och för samlag mellan män. Även ogifta män och kvinnor som låg med varann hotades med piskstraff eller dryga böter eller att sitta i skamstocken. Rättspraxis dömde dock inte ut allt detta. 1864 kom ett förbud mot homosexualitet.
   - Om jag tolkar det du säger nu, ser du det så att kyrkorna behöver homosexuella för att inte bli normaliserade, för att vara lite teologisk, avguda normaliteten, och säga att det här är det system som vi måste ha för att Gud ska älska oss, eller det ska fungera, heterosexualiteten som en avgud och då hjälper det som är queer kyrkorna att bli kritiska och se sig själva? Eva Österberg håller i sitt svar med om att det kan vara nyttigt med nya former och en sådan dialog inom kyrkan.

 
Ingegerd Sjölin
Såväl gamla som nya testamentet driver heterosexuella förhållanden som norm. Jag vill därför inte att det ska föras in en välsignelseakt av partnerskap i kyrkans handbok.

   Ingegerd Sjölin är kyrkoherde i Nyköping. Hon skulle ge ett pastoralt perspektiv på frågor kring samlevnad.
   Det finns i vår tid en oerhört stor acceptans för otrohet och tillfälliga sexuella förhållanden, och det är i grunden så oerhört destruktivt för den enskilde, för parförhållandet och även för samhället. Vart är vi på väg, ska vi förinta oss själva i vårt innersta. Och hon tar exemplet med Jesus och äktenskapsbryterskan, och hon menar att det är ljusår mellan Jesu förlåtelse av kvinnans synd och dagens syn på otrohet.
   Som den första i hearingen tar Sjölin upp preventivmedlen. Sjölin förklarar att det är med preventivmedlens användning som vi har fått möjlighet att välja när vi inte vill ha barn, dock kan vi inte på samma sätt välja när vi ska få barn. Barnalstrandet har också skilts från det sexuella samlivet genom att det är möjligt att befrukta ett ägg med spermier utanför den mänskliga kroppen och inplantera det i en livmoder, antingen moderns eller någon annans. Vigslarna har ändrat karaktär idag. De är påkostade och ofta är det brudparet som står för kostnaden. Men de gör ofta uttryck för att det som betyder mest är vigseln i kyrkan. Ärlighet och trohet är vad brudparen ofta kommer fram till som en viktig sak i ett förhållande, under det samtal hon har med brudparen, och i detta omfattas självklart det sexuella livet.
   Såväl gamla som nya testamentet driver heterosexuella förhållanden som norm. Det finns inga texter som på samma entydiga positiva sätt stöder just ett homosexuellt levnadssätt, som när det gäller kvinnors möjlighet att vigas till präster och kvinnans uppdrag. För Sjölin är det därför tydligt att det finns en skillnad i uppfattning i Bibeln mellan hetero och homosexuella förhållanden.
   Men hon menar ändå att kyrkan kan vara tvungen att nytolka Guds Ord för att vara trogen sin kallelse, den väg som hon själv valt, och hon ber därför för och med ett homosexuellt par så som det ges möjlighet till i Svenska kyrkan, men äktenskapet och vigseln är endast till för man och kvinna. Just därför att de är man och kvinna genom sin grundkonstellation deltar de i den pågående skapelseprocessen av nya generationer. Hon vill därför inte att det ska föras in en välsignelseakt av partnerskap i kyrkans handbok. Sjölin påpekar att det ingås ungefär 250 partnerskap per år och 39 000 vigslar. I Nyköping har sedan 1995 endast en välsignelse av partnerskap utförts.

   Om man ska sammanfatta denna hearingen med några ord så är det nog inte det som Bibeln säger i dessa frågor som har fått något gehör i hearingen. De utfrågande har hela tiden varit inriktade på att bibeln närmast är ett problem och vägen framåt ska lösas med mänskliga funderingar och beslut. De har hummat med och visat förståelse för personer som varit positiva till homosexuellt samliv och homosexuella äktenskap och ställt mer kritiska frågor till de som försvarat den bibliska synen som inte kan välsigna ett homosexuellt förhållande. Det handlar dock till syvende og sist om vad som är Guds vilja. Gud är kärlek och vi är kallade att leva i kärlek till alla människor, men allt vad vi människor kallar kärlek är inte från Gud. Vi är förvaltare av Guds uppenbarelse till mänskligheten genom bibelns ord, hur skulle då människor och organisationer som går på tvären med detta vara Guds vilja till vår samtid, som ett antal personer i denna hearingen hävdar? Flera personer i hearingen konstaterar också att det är avkristningen i samhället som gjort det möjligt för de homosexuella att vinna sina framgångar, tankegångar som nu också vinner stark terräng inom Svenska kyrkan, som denna hearingen har visat. Med ord som kärlek och att alla människor har ett lika värde så kommer dessa nya tankegångar att drivas igenom, att vara emot detta kommer att kallas för att diskriminera.

 

   Det är tydligt hur det kommer att bli i framtiden. Vid invigningen av 2004 års kyrkomöte i Uppsala domkyrka predikade biskop Lennart Koskinen i öppningsgudstjänsten. Enligt referat i Dagen 2004-09-24 sa han där att präster som vägrar att gå till nattvarden därför att den leds av en homosexuell präst bör överväga om de ska vara kvar i Svenska kyrkan.Vi kan därför förvänta oss att utvecklingen blir att präster som inte vill samarbeta med homosexuella präster kommer att bli nekade prästvigning eller en högre befattning på samma sätt som nu sker med de som inte vill samarbeta med kvnnliga präster. Som Ann-Chatrin Jarl berättade så får prästkkandidater inom Stockholms stift redan frågan om de är beredda att arbeta tillsammans med homosexuella medarbetare.

Foto: Jim Elfström/IKON


Text: Bertil Lundberg


   Människor och tro, P1, 2004-09-10, angående hearingen

   - Har kyrkorna kommit närmare en homosexuell vigselakt, Lars Gårdfeldt?
   - Homosexuella måste få gifta sig i kyrkan snart. Det finns inga alternativ.

   - Är de homosexuella ett problem i debatten, Carl Reinhold Bråkenhielm?
   - Problemet ligger hos de som diskriminerar. Jag ser framför mig en process som kommer att leda fram till att homosexuella får avlägga sina löften inför Guds altare.
   - Vad skulle hindra att vi får könsneutrala vigslar endast utanför kyrkan och kyrkan hade inte vigselrätt?
   - Vi skulle i kyrkan kunna föregripa detta genom att vid kyrkmötet nästa år börja på att arbetet med en partnerkapsakt i kyrkan som också innebar att själva den lagliga delen blev införlivad i själva ritualen, det skulle kunna bli ett steg på vägen, vi får väl se vad kyrkomötet tar ställning till nästa är.

   - Vad är din uppfattning Carin Stenström (chefredaktör för Världen idag) , du är emot det här?
   - Givetvis. Det bygger jag på en praktisk definition av vad ett äktenskap är. Jag tycker att man kan se äktenskapet som en kollektivanslutning eller kollektivförsäkran och den erbjuder man mänskor som kan tänkas bli föräldrar. De får en särkskild försäkran, särskilt avtal som ska syfta till att skapa stabilitet i gemenskapen och syfta till att ge trygghet åt de barn som kan växa upp där.

   Kyrkomötet 2004 beslöt att arbetsmaterialet kring en eventuell kyrklig akt för dem som vill ingå partnerskap med civilrättslig giltighet ska ingå som en del i underlaget för den pågående samtalsprocessen i kyrkan om de homosexuella. År 2005 är det sannolikt att kyrkomötet kommer att stadfästa biskopsmötets råd för välsignelseakt över ingånget partnerskap till att bli en allmän kyrklig välsignelseakt. När det gäller homoäktenskap är det sannolikt att kyrkomötet först avvaktar den statliga utredningen som kommer, men som ännu inte har tillsatts.

   Enkät visade att 3 av 10 kyrkliga ledamöter är positiva till homosexäktenskap

   Tre av tio ledamöter i landets stiftsstyrelser är positiva till att homosexuella ska få gifta sig i kyrkan. Fyra av tio är emot. Det visade en enkät som Sveriges Radios Ekoredaktion har
gjort och som publicerades 040831. Enkäten visade att de som är mest positiva är kvinnor och yngre och att socialdemokraterna är de som är mest positiva som partigrupp, medan de centerpartistiska ledamöterna är mest negativa. Men de tveksamma är också 3 av 10 och de lär antagligen svänga till att bli positiva om den statliga utredningen beslutar sig för homoäktenskap, så som tendensen varit de senaste åren.

   Socialdemokraterna: Kyrkor bör viga homosexuella. Socialdemokraterna avser att införa en könsneutral äktenskapslagstiftning, som ger även homosexuella rätt att ingå äktenskap. Om kyrkorna får behålla vigselrätten ska de rimligen tvingas att viga också homosexuella, anser s-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul, SSU-ordföranden Ardalan Shekarabi och 21 andra framträdande socialdemokrater. Tro och Solidaritet och SvD 040305.

   Socialdemokraterna lyfter fram rätten för homosexuella att vigas i kyrkan i kyrkovalet 18 september 2005. SvD 041106
   Socialdemokrater rivstartar med homofrågan. Kyrkans Tidning 041111

Bland socialdemokraternas kyrkomötesgrupp finns en stor majoritet för att kyrkan bör ha en kyrklig akt för ingående av partnerskap. Så var det inte för bara fem år sedan. Dagen 041109
Detta visar att det är tidsandan som driver Sverige mot ett införande av homosexuella vigslar och ett kyrkligt stöd för detta.


                                               Vad vill Riksdagen?

Riksdagens motionärer hösten 2004 vill bland annat följande (det här är en liten del av alla HBT-motioner som inkommit):
Folkpartiet med Lars Leijonborg som första namn (motion 2004/05:L295) vill ha äktenskap för alla och insemination för kvinnor i samkönade relationer.
Centerpartiet med Kenneth Johansson som första namn (motion 2004/05:So604) vill ha könsneutral äktenskapslagstiftning och lika rätt för homosexuella par till assisterad befruktning.
Vänsterpartiet med Lars Ohly (motion 2004/05:U257) vill ha könsneutral äktenskapslagstiftning.
Tobias Billström och Lars Lindblad (båda m) kräver i en motion (2004/05:L208) att äktenskapsbalken avskaffas till förmån för civilrättsliga avtal.
Sonja Fransson m. fl. (s) anser i en motion (2004/05:L254) att äktenskapsbalken ska ändras i syfte att möjliggöra för två personer oavsett kön att ingå äktenskap med varandra och att införa lagstiftning för civil vigsel.
Tasso Stafilidis m. fl. (v) kräver i en motion (2004/05:L227) att benämningarna mor och far i lagtexterna ska ersättas med det könsneutrala begreppet förälder.
Börje Vestlund m. fl. (s) kräver i en motion (2004/05:Ub483) bl. a. att lärare utbildas i feminism, genustänkande och HBT-kompetens.

                                              Australien ett föredöme

Anglikanska kyrkan i Australien har röstat för att inte välsigna samkönade förhållande eller att ordinera människor i sådana förhållanden. Deltagare i generalsynoden som är kyrkans nationella parlament, och som höll i Västra Australien bekräftade också en motion som opponerar sig mot sex utanför heterosexuella äktenskap och man gratulerade Australiens federala regering för att ha olagligförklarat samkönade äktenskap. Den nya lagen i Australien säger bland annat att "Äktenskap betyder föreningen av en man och en kvinna med uteslutande av alla andra, frivilligt ingångna på livstid." (2004-10-12).


                       Metodister i USA ber homosexuella lämna samfundet

De som stödjer homosexuella medlemmar i United Methodist Church (UMC) i USA har betts att vänligen lämna samfundet. Det är samfundets Action Committee of the Institute on Religion and Democracy (IRD) som gör denna vädjan till metodistiska präster som inte kan hålla sig till kyrkans normer för äktenskap och sex vilka samfundet är grundat på. Samkönade förbund och ordination av prästerskap som sexuellt är aktiva utanför det traditionella äktenskapet är officiellt utestängda från samfundet. Om en hel församling lämnar föreslås att de också får ta med sig sina egendomar. Istället sägs att människor som har dessa problem med all slags sexuell synd, inkluderande homosexuell läggning ska erbjudas helande och förvandling genom Jesus Kristus. Samfundet har 11 miljoner medlemmar. Inom samfundet finns en aktiv liberal grupp som har anklagat UMC för diskriminering. (2004-10-20).

60,1 procent av prästerna är positiva till att staten inför en könsneutral äktenskapslagstiftning! Detta enligt en undersökning som Dagen gjort. Generellt sett är kvinnliga präster mer liberala än männen. Dagen 050202.

   Anglikanska kyrkan i England varnar Svenska kyrkan

Om Svenska kyrkan inför en kyrklig partnerskapsakt kan nattvard och gemenskapen mellan kyrkorna ifrågasättas, varnar Church of England. De konstaterar också att samtalsdokumentet som används inom Svenska kyrkan inte är förutsättningslös i ”den grundläggande tonen” utan ”tenderar att förespråka en progressiv agenda”, konstaterar man och underkänner en rad argument i samtalsdokumentet. Samtalsdokumentets konklusion verkar förutbestämd: en kyrklig akt för homosexuella par ska införas. Om innehållet i dokumentet upphöjs till policy för Svenska kyrkan kan det leda till allvarliga konsekvenserna för relationen till Church of England. Kyrkans Tidning 050310.

Om att bearbeta äktenskapets teologi

Svenska kyrkan tar dock ingen notis om den Anglikanska kyrkans varning. Svenska kyrkan är genom sitt handlande nu istället en pådrivande faktor i att svenska staten ska lagstifta för könsneutrala vigslar. Teologiska kommittén som avgett sin slutrapport från höstens hearing, Kärlek, samlevnad och äktenskap, vill som första steg att kyrkomötet ska besluta om att pröva en kyrklig akt för välsignelse av ingånget partnerskap. Se Kyrkans Tidning 040520 om att bearbeta äktenskapets teologi.

Sten-Gunnar Hedin (pingströrelsen) säger: "Sambolagen och samkönade partnerskap kan aldrig likställas med äktenskap mellan man och kvinna." Världen idag 050520.

Svenska kyrkans unga kräver könsneutralt äktenskap

Förbundsstyrelsen kommer vid årsmötet i Örebro att kräva att Svenska kyrkan tydligt tar ställning för att homosexuellas kärlek är lika viktig, bra och sann som heterosexuellas. Man kommer också att kräva att regeringen antar en könsneutral äktenskapslagstiftning. Kyrkans Tidning 050603.

Kyrkostyrelsen föreslår i skrivelse (2005:9) till höstens kyrkomöte 2005 (Svenska kyrkans högsta beslutande organ kallas för kyrkomötet vilket ungefär motsvarar riksdagen) att det ska tas fram en kyrklig ordning för välsignelse av ingångna partnerskap. Präster ska kunna vägra att genomföra den med hänvisning till sitt samvete. Kyrkostyrelsen föreslår också att det ska stå dokumenterat i samlevnadsfrågor att "det är uteslutet att fördöma den homosexuella personen eller att skuldbelägga den homosexuella orienteringen". Att säga att homosexualitet är synd blir alltså inte längre godtagbart inom Svenska kyrkans väggar! Dagen 050616. 12 ledamöter i kyrkostyrelsen röstade för detta och 3 emot. De tre som röstade emot heter Jan Erik Ågren, Staffan Holmgren och Nils Gårder.

Kyrkomötet 2005 i Uppsala den 27 - 30 september och den 25 - 28 oktober kommer att ta ett avgörande beslut i frågan om samkönade par och homosexualitet. Dagen 050708. Tre personer i kyrkostyrelsen har reserverat sig. Dagen 050708. Olof Djurfeldt i Pingströrelsen anser att kyrkostyrelsens förslag är cyniskt. Världen idag 050711. Kyrkostyrelsen vill att det blir uteslutet att fördöma den homosexuella personen eller att skuldbelägga den homosexuella orienteringen. (Homosex kan alltså inge längre klassas som synd!) Kyrkan ska aktivt motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering. (Då får man sluta läsa bibeln!) Svenska kyrkan bör inte sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att "bota" homosexuella från deras läggning. (Det blir alltså inte tillåtet att hjälpa homosexuella så de kan bli befriade!) Detta hotar också Medvandrarnas verksamhet. Världen idag 050715. Homosexuell orientering, eller ett liv i partnerskap är inte ett motiv för att vägra vigning till kyrklig tjänst. (Sverige är på väg att få en homosexuell biskop eller ärkebiskop!)

Till kyrkomötet har flera motioner lämnats in som avser kyrkostyrelsens skrivelse. I en motion (2005:96) av Åke Blomqvist, Susann Torgersson (Stockholms stift), Vivianne Wetterling (Göteborgs stift) och Ulla Eriksson (Skara stift) föreslår motionärerna (samtliga från fp) att kyrkostyrelsen får i uppdrag att till den av regeringen tillsatta utredningen om framtida äktenskapslagstiftning framföra att Svenska kyrkan önskar att samkönade par skall få sin relation stadfäst inom Svenska kyrkan vid en officiell ceremoni. I en anslutande motion (2005:97) föreslår motionärerna (med undantag av Vivianne Wetterling) Svenska kyrkan önskar bevarad vigselrätt enligt nuvarande regler för präster inom Svenska kyrkan. Eva Nyman (Sverigedemokraterna) från Uppsala stift föreslår i sin motion (2005:105) att kyrkomötet i princip skall avslå kyrkostyrelsens skrivelse. Vissa delar innehåller förslag som hon kan godta (t. ex. att kyrkan ska ta avstånd från diskriminering av homosexuella) men hon vill avslå den formulering som innebär att kyrkan inte ska sanktionera verksamhet i syfte att "bota" homosexuella. Inte heller förslaget beträffande välsignelse över ingånget partnerskap kan hon godta. I en annan motion (2005:40) tar flera undertecknare upp frågan om välsignelse av ingånget partnerskap. I motionen föreslås avslag på kyrkostyrelsens förslag. Den motionen har undertecknats av Jan-Anders Eklund, Joakim Svensson, Berit Simonsson och Fredrik Sidenvall, samtliga från Göteborgs stift och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan samt Alve Svensson (kd) från Lunds stift.

Roland Gustafsson, missionsföreståndare för Evangelisk Luthersk Mission (tidigare Bibeltrogna Vänner) menar att om Svenska kyrkan antar kyrkostyrelsens homoliberala förslag blir man en sekt inom den världsvida kyrkan och en Svensk kyrka med två olika religioner. Världen idag 050720.

Engelska kyrkans biskopar vägrar införa välsignelseakt för homosexuella. Dagen 050728. Sexuellt samliv hör enbart hemma inom äktenskapet, fastslår de. (Varför finns inget motstånd hos de svenska biskoparna?)

Svenska kyrkan får genom Församlingsförbundet RFSLs Regnbågspriset för sitt stöd till utställningen "Normen Skaver - på jobbet är väl alla hetero..?" Kyrkans Tidning 050805.

Queer-ideologins anda - Professor Bo Rothstein anser det dags att tillåta månggifte, likaväl som könsneutrala äktenskap. Dagen 050809.

Evangelisk-lutherska kyrkan i USA, ELCA, säger nej till välsignelse av homosexuella par och nej till homosexuella präster som lever i livslånga partnerskap. Kyrkans Tidning 050816.

Böneupprop inför höstens Kyrkomöte 18 september 2005.

50 procent av kyrkopolitikerna på valbar plats säger ja till att homosexuella ska ha rätt att ingå partnerskap i kyrkan på motsvarande villkor som gäller för vigsel mellan heterosexuella. 35 procent säger nej och 15 procent avstår från att ta ställning. År 2001 var ja-sägarna 38 procent. De enda partier som klart tar avstånd är kristdemokraterna med 75 procent och Frimodig kyrka med 100 procent. Kyrkans Tidning 050907.

Homovälsignelse en "icke-fråga" för kyrkopolitikerna. Kyrkostyrelsens förslag om en välsignelseakt innebär bara ett bejakande av det som redan sker. Det finns ju redan förbön för homosexuella par, ofta under vigselliknande former. Dagen 050909.

Kyrkomötets gudstjänstutskott har sagt ja till kyrkostyrelsens förslag om välsignelseritual över registrerat partnerskap. Kyrkans Tidning 051006.

Ska kyrkan säga ja till homovälsignelse? Hammar har varit en förkämpe för välsignelseakt för homosexuella. Världen idag 051010.

Förslaget till en välsignelseakt över homosexuella par har formats i Svenska kyrkans teologiska kommitté. Ordförande är Carl Reinhold Bråkenhielm. Någon text i Bibeln som legitimerar homosexualitet hittar nog inte Bråkenhielm. Världen idag 051010.

Homovigslar underminerar äktenskapet. Världen idag 051012.

Förre ärkebiskopen Bertil Werkström kritisk mot förslag till homovälsignelse: Stor risk för att man raserar det vi har byggt upp av ekumenik. Världen idag 051012.

Kyrkomötet säger JA - Gudstjänstutskottets majoritet vill att homosexuella par ska få välsignelse i kyrkan. Dagen 051014.

Experter är kritiska: Det är emot Guds vilja. Dagen 051014.

Tord Fornbergs kommnetar i sin helhet. Dagen 051014.

Gunnar Samuelsson kommentar i sin helhet. Dagen 051014.

Bertil Gärtner: Det går inte jämställa partnerskap med ett äktenskap mellan man och kvinna. Därför kan inte kyrkan införa välsignelseakter för homosexuella. Världen idag 051014.

Det är tragiskt om det går igenom, säger Stefan Gustavsson generalsekreteraren för evangeliska nätverket SEA och ledamot i kyrkomötet. Världen idag 051014.

Biskop Martin Lind försvarar förslag om välsignelseakt. Världen idag 051014.

Laestadianerna har sagt att om Svenska kyrkan antar en välsignelse för homosexuella kommer de inte att kunna samarbeta. Kyrkans Tidning 051014.
Så borde alla som kallar sig kristna i Svenska kyrkan göra!

Stefan Gustavsson, Svenska Evangeliska Alliansen: Det går inte att ta Jesus kärlek till intäkt för en sänkning av den moraliska ribban. Förslaget till kyrkomötet ligger på direkt kollisionskurs med Jesus själv. Världen idag 051014.

Biskop Martin Lind försvarade välsignelseakt för homosexuella par och hävdade att Bibeln enbart fördömer en promiskuös homosexuell livsstil. - Det är en felaktig tolkning, säger professor Chrys C Caragounis. Bibelförfattarna fördömde all form av homosexualitet, menar han. Världen idag 051021.

Svenska kyrkan får räkna med hård internationell kritik för planerna på att införa välsignelseakter för homosexuella par.En del afrikanska länder kan komma att reagera starkt. Världen idag 051021.

Förre biskopen Björn Fjärstedt deltog i utredningen av om en välsignelseakt för homosexuella par kunde hållas i kyrkans lokaler. Han är nu kritisk till det färdiga förslaget som han menar saknar teologisk grund. Världen idag 051024.

Ifall förslaget om homovälsignelser godkänns av Svenska kyrkan kommer man att ställa sig vid sidan om den bibliska undervisningen och den världsvida kyrkan. Det varnar Svenska evangeliska alliansen för i ett öppet brev till kyrkomötet anledning av det omstridda förslaget. Världen idag 051024.

Svenska Evangeliska Alliansen uppmanar Svenska kyrkan: Säg nej till välsignelse av homopar i kyrkan! Dagen 051025.

Rune Imberg till biskoparna: Stoppa förslaget att införa en välsignelseakt i samband med registrering av partnerskap! Om Ni tolererar eller till och med välkomnar Spongs framträdande i våra församlingar och öppnar för vigselliknande ceremonier av homosexuella par, hotar det Svenska kyrkans identitet som kristen kyrka och kommer att göra tusentals av våra församlingsbor andligen hemlösa. Dagen 051025.

RFSL välkomnar Kyrkomötets beslut om välsignelseakt för registrerat partnerskap. Idag börjar kyrkomötet som förväntas ställa sig bakom förslaget om en välsignelseakt för samkönade par som har ingått registrerat partnerskap. RFSL anser att det är positivt att Svenska Kyrkan tar ställning i frågan och välkomnar kyrkomötets beslut. (RFSL 051025.)

Alf Svensson funderar på att lämna Svenska kyrkan - på grund av att homosexuella par snart kan välsignas av en präst. Aftonbladet 051025.

Ett olyckligt kursbyte. Kyrkostyrelsens förslag om ”homovigslar” är ett uppbrott från traditionell kristen tro. Dagen 051026.

Fredrik Sidenvall (posk) röstar nej till homovälsignelser på kyrkomötet. Det är att lura människor, säger han. Man ger människor en falsk bekräftelse för ett förhållande som inte Gud välsignar. Kyrkan kan inte välsigna homosexuella relationer. I stället för detta förslag borde kyrkan erbjuda förlåtelse och upprättelsen. Världen idag 051026.

Missionskyrkans ledare vill inte ta ställning. Beslutet kommer inte att påverka ekumeniken mellan Svenska missionskyrkan och Svenska kyrkan, hävdar Göran Zettergren. Världen idag 051026.

52 procent av ledamöterna i det kyrkomöte som tillträder efter årsskiftet vill att homosexuella ska få ingå partnerskap i kyrkan. Endast ca 33 procent motsätter sig detta. Detta blir nästa hållplats inför slutmålet att Svenska kyrkan propagerar för könsneutrala äktenskap! Kyrkans Tidning 051026.

Biskoparna försvarade homovälsignelsen på kyrkomötet. Kyrkans Tidning 051026.

Fem präster i Knivsta pastorat vädjar i SvD till kyrkostyrelsen att säga nej. Svd 051026.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Svenska kyrkans kyrkomöte sade JA ja till en kyrklig välsignelse för homosexuella par som har ingått partnerskap. 161 ja-röster och 81 nej-röster. Åtta ledamöter avstod från att rösta. Svenska kyrkans biskopar var uppe en efter en i talarstolen och gav förslaget om välsignelseakt sitt stöd. Kyrkans Tidning 051027.

Stor majoritet för "homovigslar" Dagens Nyheter 051027.

Rungande ja i kyrkomötet till att införa en välsignelseakt. Dagen 051028.

Kyrkomötet sa ja till välsignelseakt. Världen idag 051028.

Därmed har Svenska kyrkan officiellt lämnat den kristna tron i en mycket central fråga.

Kyrkoordningen kapitel 23 får en ny rubrik: "Vigsel och välsignelsehandlingar". En ny inlednigstext ska infogas och inkludera homovälsignelser.

Inga präster ska dock mot sin vilja behöva leda en välsignelseakt, men Svenska Kyrkan tar på sig att garantera att homosexuella par får möjlighet till välsignelsen. (Så började det även när det gällde kvinnoprästmotståndet.)

Kyrkomötet beslutade även att det ska vara ”uteslutet att fördöma den homosexuella personen eller att skuldbelägga den homosexuella orienteringen” och att ”kyrkan bör inte sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att ’bota’ homosexuella från deras läggning.” Homosexuell orientering, eller ett liv i partnerskap, är inte ett motiv för att vägras vigning till kyrklig tjänst.

Biskop Martin Lind: Jag känner tacksamhet och glädje över att Svenska Kyrkan har satt ner foten i det här ärendet. Det har varit en lång resa.

Hans Wallmark, kommunalråd från Ängelholm och ledamot av moderaternas partistyrlesen, tror att en naturlig följd av beslutet ka bli krav på vigselakter för homosexuella.

Sören Andersson, RFSL: Vi är väldigt positiva. Expressen 051027.
Kyrkomötets beslut visar att vi har en framåtsträvande och inklusiv Svensk Kyrka där såväl heterosexuella som homosexuella, bisexuella och transperson (hbt) är en naturlig del av den Svenska Kyrkan, säger Sören Andersson, förbundsordförande i RFSL.

Arthur Thiry, Ekho: "Det är ett steg i rätt riktning." Han hoppas att nästa steg blir att partnerskap likställs med äktenskap, och väntar därför på den statliga utredningen om könsneutralt äktenskap. Kyrkans Tidning 051027.

Anders Arborelius, biskop för Katolska kyrkan: "Vi beklagar djupt att Svenska kyrkan inför en speciell välsignelseakt för homosexuella par." Beslutet kommer inte att leda till att vi avbryter den ekumeniska dialogen med Svenska kyrkan. Kyrkans Tidning 051027.

Några kommentarer efter kyrkomötets beslut. Dagen 051028.

Citat från debatten. Dagen 051028.

På väg mot könsneutralt äktenskap? Ärkebiskopens ställföreträdare, Martin Lind, ville inte ge besked. Om samhället beslutar om en sådan ordning får kyrkan ta ställning till det, menade han. Världen idag 051028.

Arne Olsson, biskop i det nystartade stiftet Missionsprovinsen: Kyrkan har sedan länge, upphört att lägga det bibliska budskapet som grund för tro och liv. Svenska kyrkan går emot Guds ord. Ansvaret för detta ”faller tungt på Svenska kyrkans biskopar som sviker sin uppgift.” Världen idag 051028.

Biskop Walter Obere, Kenya: Nu är det ställt utom allt rimligt tvivel att Svenska kyrkan inte längre är ett kristet samfund utan en rörelse för mänskliga rättigheter.

Anders Söberg, missionsföreståndare EFS: Personligen upplever jag kyrkomötets beslut som tungt.
Lennart Hambre, missionsföreståndare Evangeliska Frikyrkan: Det är besvärande att Svenska kyrkan lämnar den klassiskt kristna synen på äktenskapet.
Göran Zettergren, missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan: I dessa frågor går det ju inte att komma till ett beslut där alla mår bra.
Anders Svensson, ledare för Metodistkyrkan: En lång process har fört Svenska kyrkan fram till det här beslutet och jag har respekt för det.
Sven-Bernhard Fast, generalsekretare för Sveriges Kristna Råd: Det är ekumeniskt sett en het fråga, både nationellt och internationellt.

Nu inleds sista fasen:
Socialdemokraterna säger ja till att homosexuella ska kunna ingå äktenskap. Svenska Dagbladet 051030.

S säger ja till könsneutralt äktenskap. Men om kyrkor ska tvingas att viga homosexuella för att få behålla vigselrätten måste utredas vidare. Kyrkans Tidning 051031. Dagen 051101.

Homoäktenskap på gång av socialdemokraterna också i Norge. Dagen 051029.

Socialdemokratiska partiet vill "styra" socialdemokratins politiska arbete inom Svenska kyrkan. Kyrkans Tidning 051031.

Olle Burell, ordförande för s-gruppen i kyrkomötet: Allt pekar mot att det blir en könsneutral lagstiftning. Kyrkans Tidning 051103.

Pingstpastor Bo-Anders Stenstrand: Nu lämnar jag Svenska kyrkan. Världen idag 051102.

Hemmets Vän: Äktenskapet bör inte bli könsneutralt. Hemmets Vän 051103.

Olof Djurfeldt: Jag hoppas att vi ska få se en bred folklig opinion samla sig till äktenskapets försvar. Dagen 051104.

Lennarth Hambre, missionsdirektor Evangeliska Frikyrkan: Svenska kyrkan äventyrar samarbetet. Dagen 051104.

92-årige prästen och teologie doktorn Hugo Söderström går ut Svenska kyrkan. Dagen 051104.

Internetprotest mot välsignelse för homopar genom initiativ av prästen Yngve Kalin i Hyssna. SvD 051104.

Stor prästprotest mot välsignelseakt. Mer än 480 präster har undertecknat en protestskrivelse mot kyrkomötets beslut om en ordning för att välsigna registrerade partnerskap. DN 051105.

Protest mot homovälsignelse. Kyrkans Tidning 051104.

Prästdeklarationen med anledning av Svenska kyrkans beslut om välsignelse av registrerade partnerskap.(521 undertecknare 2005-11-05 23:03) (863 undertecknare 2005-11-27 21:05)

Homoprotest blir biskopsärende. Nästan 500 präster i Svenska kyrkan har skrivit under en deklaration mot välsignelse av homosexuella par. SvD 051105.

Aftonbladets lista på de som skrivit under. AB 051105. Detta är ett friskhetstecken!

Homoprotest blir biskopsärende. Kaplanen Michael Persson: ”Det är allvarligt att präster vill demonstrera sin övertygelse”. AB 051105.
Kommentar: Sjukt! Det vore väl allvarligt om inte präster demonsterade sin övertygelse!

Lars Gårdfeldts kommentar: Det visar att det finns många präster som beter sig som trotsiga barn. Detta gör de givetvis bara för att förlöjliga och förhåna homosexuella och visa sin avsky för homosexuella. Dagen 051105.
Kommentar: Gårdfeldt har inte förstått att hans tolkning inte har något företräde i en samvetsfråga som denna. Frågan handlar om vars och ens trosförhållande till den Gud man bekänner sig till.

Homoprotest blir biskopsärende. Expressen 051106.

Prästen Roger Jarnehall startar en lista - mot protestlistan. Aftonbladet 051106.

Prästers homoprotester välkomnas av RFSL. Svenska Dagbladet 051107.

Biskop Christina Odenberg beklagar Yngve Kalins namninsamling. Dagen 051107.

Två nya "protestlistor"för präster som är för välsignelse. Kyrkans Tidning 051108.
Henrik Grimheden, kassör på Institutet för kontextuell teologi. (697 undertecknare 051127).
Anders Lennartsson, kyrkoherde i Glanshammar. 15 namn. (94 undertecknare 051127).

Hemsidan med prästprotesterna mot en kyrklig homovälsignelse har utsatts för flera attacker. Dagen 051108.

Nils-Ola Andersson som är förbundssekreterare för kristdemokraterna i Svenska kyrkan lämnar nu Svenska kyrkan. "För mig är uppenbart att biskoparna gått vilse i den teologiska slarvsylta de serverat åt kyrkomötet." Dagen 051108.

Prästerna som vägrar viga homopar. Yngve Kallins sida nu över 700 namn. Expressen 051108.

Prästdeklarationen – växer dag för dag. På sin åttonde dag har uppropet samlat över 750 namnunderskrifter. Världen idag 051109.

Elisabeth begärde utträde ur Svenska kyrkan. Världen idag 051109.

Likheterna är stora mellan debatten om samkönade par och debatten som fördes om prästvigning av kvinnor. Även då kom en deklaration från motståndarsidan. Kyrkans Tidning 051110.
Kommentar: Skillnaden mellan vad Bibeln antyder om "kvinnliga präster" och "homosexuella äktenskap" är trots allt ganska stor. Dock kan man säga att att om kyrkomötet 1958 inte hade beslutat att prästämbetet skulle öppnas för kvinnor så skulle inte heller årets kyrkomöte ha fattat något beslut om att välsigna homosexuella parförhållanden. Det ena öppnar för det andra.

KG Hammar vill byta ut ordet "äktenskap" till "samlevnad"! Kyrkans Tidning 051110.

Biskop Lennart Koskinen: Bibeln, den främsta bekännelseskriften, måste tolkas i varje ny tid. Det viktigaste budet är kärleksbudet. Kyrkans Tidning 051110.

Henric Staxäng: Det är Jesus Kristus som biskoparna har avvisat genom att sätta sig över Herrens eget ord. Kyrkans Tidning 051110.

Pelle Poluha: Biskoparna, menade att vara trons väktare, har blivit förförelsens frontfigurer. Kyrkans Tidning 051110.

Göran Hägglund (kd): Nuvarande äktenskapslagen diskriminerar inte. Dagen 051111.

Världen idag: De här nyordningarna införs nu inte för att många homosexuella har ett brinnande kyrkligt engagemang och därför önskar få sin relation sanktionerad i de sammanhang som utgör deras andliga hemvist. Tvärtom. Världen idag 051114.

Biskop Erik Wikström i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kritiserar Svenska kyrkan för att utan konsultation ha tagit beslutet om välsignelseformulär för homosexuella par. En liknande utveckling mot kyrklig partnerskapsvälsignelse är inte sannolik i Finland, menar han. Dagen 051113.

Finskt-svenskt gräl om den nya välsignelseakten. Biskop Erik Vikström anklagar Hammar för att ha brutit Borgåöverenskommelsen. Dagen 051115.

KG Hammar blev irriterad över Erik Wikströms uttalanden och skrev svarsbrev. Kyrkans Tidning 051114.

Läs KG Hammars brev till Erik Wikström (från "Din djupt besvikne broder"). Kyrkans Tidning 051117.

Biskop Erik Wikström: "Kyrkan ska ha förmulär för sådant som är uttryck för kyrkans normer, till exempel äktenskap. Därför finns ett vigselformulär. Men för sådant som ligger utanför kyrkans normer ska inte formulär tillhandahållas, till exempel för samboförhållanden och homosexuell samlevnad." Världen idag 051116.

Ny protestlista på Internet. Vänder sig till alla som är emot kyrklig välsignelse. Stöds av Yngve Kalin. Dagen 051113.

Biskop Christina Odenberg har skrivit brev till Lundastiftets alla präster. ”Jag vädjar till er alla, oavsett vilken hållning ni har, att respektera såväl kyrkomötets beslut som dem som har en annan åsikt än er egen och inte påstå, att de som tänker annorlunda inte tar Gud på allvar.”, skriver biskopen. Kyrkans Tidning 051114.

Agneta Thorsén till Christina Odenberg: En kärlek som inte sammanfattar buden – som går emot, säger något annat än buden – kan inte vara den kärlek Bibeln talar om. Kyrkans Tidning 051124.

Den liberale prästen Christoph Blazejewski: Det är uppenbart att detta bara är första steget till att det ska bli en vigselritual för samkönade äktenskap. Därmed urholkas äktenskapets syfte. Dagen 051115.

KG Hammar: Homosexuella par ska kunna välsignas i den egna kyrkan - även om ingen av prästerna där vill leda akten. Svenska Dagbladet 051115.

Marianne Andreas, rikyrkosamordnare i Sveriges Kristna Råd: Det är för många obegripligt att tala om könsneutrala äktenskap eftersom ingen människa föds könsneutral. Dagen 051116.

Välsignelseakt väcker känslor i grannländerna. Det lär dröja innan ett liknande beslut tas i den Norska kyrkan. Dagen 051116. Danmark: ”Vi har samma diskussion här”. Dagen 05116.

Homovälsignelse upprör i Finland. Ärkebiskop Jukka Paarma hör till dem som inte gillar publiciteten kring homofrågan. Kyrkans Tidning 051116.

EFS styrelse kritiserar kyrkomötets beslut om välsignelseakt för homosexuella par som ingått partnerskap. Kyrkans Tidning 051116.

Logiskt resonemang av prästen Mattias Sundkvist i Boden: "Att vara medveten om att en fullvärdig vigsel för homosexuella på sikt blir oundviklig, samtidigt som man försvarar en välsignelse av partnerskap med att denna inte är en vigsel, är bedrägligt." Kyrkans Tidning 051117.

EFS kritiserar kyrkomötets beslut om homovälsignelse. Dagen 051118.

Erik Johansson är präst och har "homosexuella känslor". Ändå har han undertecknat prästdeklarationen i protest mot att Svenska kyrkan vill välsigna homosexuella parrelationer. Svenska Dagbladet 051119.

Uttalande av trosrörelsen: Historisk gräns överskrids med Svenska kyrkans välsignelsebeslut. Dagen 051201.

Stefan Norberg: Att avvisa en välsignelseakt har inte att göra med kärlekslöshet från kyrkans sida. Kyrkans Tidning 051201.

Henric Staxäng: Det allvarliga är att kyrkans ledare ser Bibeln bara som ett mänskligt dokument. Kyrkans Tidning 051201.

Många undertecknare av prästuppropet har utsatts för lokala påtryckningar. Yngve Kalin följer dock en konsekvent uppfattning som enda möjliga hållningen som Bibeln ger oss: "Kyrkan har inget mandat att välsigna det som går utanför den skapelsegivna ordningen och det som Guds ord inte bekräftar. Det är att bedra människor, som att skriva ut en check utan täckning". Dagen 051214.

Sveriges kristna samfund är eniga om att äktenskapet uteslutande är till för en man och en kvinna. Men åsikterna går kraftigt i sär när det gäller kyrkornas vigselrätt och kyrklig partnerskapsakt. Detta när den statlige utredaren Hans Regner träffade kyrkor i SKR. Kyrkans Tidning 051215.

Politisk påtryckning: SSU kräver att 867 protesterande präster avgår. Dagen 051216.   Kyrkans Tidning 051216.

Stort missnöje med kyrkan i de laestadianska bygderna på grund av beslutet om att införa en välsignelseakt. Dagen 051221.

Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande i den Teologiska kommittén, meddelade att de kommit fram till att homosexuella partnerskap bör välsignas i kyrkan och att det ligger helt i linje med den kristna etiken! Den 18 december 2005 var han med i radions filosofiska rummet. I programmet höll han med om att all evolution sker gradvis och att människan har utvecklats från schimpansen! Bråkenhielm kunde inte ens svara på om det var Gud som kastade den första tärningen när evolutionsprocessen startade. Han får även en följdfråga:
  - Men är det nån som har hållit i de här tärningarna för första gången eller började tärningarna rulla av sig själva?
  - Ja, det är inte måttliga frågor vi är inne på, det där har ju diskuterats rätt mycket långt för den moderna naturvetenskapen....bla,bla,bla.
Bråkenhielm kommer fram till att vi blev religiösa genom att människan har utvecklats som alla andra grupper. Utifrån det resonemanget så förstår man att Svenska kyrkan också kan välsigna homosexuella partnerskap och så småningom även officiellt viga homosexuella i kyrkan. Denna trons evolutionsprocess utgör ju grunden för den kristna etiken.

KG Hammar i lördagsintervjun på julafton 2005 i radion:
 - Tycker du att homosexuella ska gifta sig i kyrkan?
 - Svenska kyrkan har ju bestämt sig för att ha en ordning för välsignelse för partnerskap som är officiellt antagen, och det är ett sätt för oss att säga att det här är likvärdiga relationer, vi värderar kärleken på samma sätt som ett utflöde av Guds kärlek.
KG Hammar sa vidare att i ett annat juridiskt läge kan partnerskap också ingås i kyrkan och han tyckte att det ska kunna bli så i framtiden. Hammar bejakade också att man använder det folkliga språket gifta sig om detta.
KG Hammar tror inte heller på det övriga i Bibeln, det visar väl hans filosofiska uttryckssätt:
  - Du har sagt att på vissa områden ska man inte tolka bibeln bokstavligt utan se det som poesi istället?
  - Ja, egentligen på alla områden. Jag tror vi måste ha ett poetiskt förhållningssätt eller inse att bibelns berättelser, även de som är historiskt förankrade måste tolkas på ett metaforiskt eller symboliskt sätt. Det är ju så de lyfts ur de historiska sammanhangen och blir allmänt tillgängliga för oss i olika tider.
  - Ska man tolka Jesus uppstådelse bokstavligt eller poetiskt?
  - Ja även om vi kallar den historisk händelse så måste den ju ändå tolkas mer, det vore ju ändå ganska ointressant om någon bara blev levande för 2000 år sedan om det inte hade en betydelse för oss. Och de är ju där det poetiska eller metaforiska i tolkningen ligger, nämligen att det som skedde har betydelse för oss. Vi möter en levande verklighet, och lägger man tyngdpunkten där, så blir det kanske inte så viktigt vad vi små människor har för förståelse av det som skedde en gång i tiden.

Rysk-ortodoxa kyrkan fryser sina relationer med Svenska kyrkan efter beslutet om en välsignelseakt för homosexuella par. Aftonbladet 051228.   Dagen 051229.  Kyrkans Tidning 060104. Påverkar dock inte relationerna med rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige. Kyrkans Tidning 060118.

SSU har i ett öppet brev gått ut med kravet att de 867 präster som skrivit under Yngve Kalins prästdeklaration mot homovälsignelse ska avgå med omedelbar verkan. Världen idag 060104.

Yngve Kalin: SSU-kravet bekräftar vad vi hävdat: att kyrkan blivit en tummelplats för politiska intressen, där ett politiskt valt kyrkomötet tar på sig rollen som läromyndighet. Världen idag 060109.

Sa nej till homovälsignelse - fick inte prästjobb. De församlingar som redan börjat hindra dessa präster är Ludvika församling och Järfälla församlingar. Världen idag 060111.

Pingstpastor Tomas Ander till landes frikyrkoledare: Slut upp bakom Fader Josef. Världen idag 060131.
Kommentar: Instämmer helt i detta inlägget!

Are practicing homosexuals accepted by God?

Yes, surely, if they cease from their practice! This is akin to asking the question, "Are practicing adulterers accepted by God?"! Paul includes homosexuals and, for that matter, adulterers among those who will not inherit the kingdom of God: so "do not be deceived; neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers,…nor homosexuals ["abusers of themselves with mankind," KJV]…shall inherit the kingdom of God." Paul adds, "Such were some of you; but you were washed…sanctified…justified in the name of the Lord Jesus Christ" (1 Corinthians 6:9-11).

This is the way out -- far beyond the practice!
(Dr. J. Rodman Williams)

Engelska kyrkan riktar skarp kritik mot Svenska kyrkans sätt att sköta frågan om homovälsignelse. Dagen 051221.

Bevara begreppet äktenskap. Svenska Dagbladet 060222.
Upprop
om äktenskapets bevarande mellan man och kvinna, undertecknat av bland andra två tidigare ärkebiskopar, Gunnar Weman och Bertil Werkström. Dagen 060222.
Upprop ska skydda begreppet äktenskap, men kritiseras av RFSL. Dagen 060222.
www.bevaraaktenskapet.nu

Varning för falska profeter. Sändaren 020623.

Kvinnlig präst och Jämoutredare i gemensamt utspel: Dela kyrkan i en folkkyrka och en konservativ kyrka. Svenska folkkyrkan kan inte fortsätta att inrymma företrädare med en extrem bibelsyn. Dagens Nyheter 020626.

Förslag till välsignelseakt på remiss i Svenska kyrkan. Dagen 060302.

Marianne Andréas, frikyrkosamordnare i Sveriges Kristna Råd: Det kristna äktenskapet kan inte vara könsneutralt. Dagen 060307.

RAPPORTEN "Äktenskapet: kvinnofälla eller hälsokälla?" visar: ”Forskarna har återkommande funnit den högsta förekomsten av mental ohälsa bland skilda och separerade, den lägsta förekomsten hos gifta och mellannivåerna bland singlar och änkor/änklingar. De har även funnit att samboförhållanden inte ger de fördelar äktenskapet ger.” Samtidigt visar rapporten att en utvidgning av äktenskapsbegreppet inte skulle innebära att homosexuella par får del av de fördelar som äktenskapet ger. Däremot skulle en ny definition försvaga äktenskapet som samhällelig institution, på ett sätt som skulle vara negativt för kvinnor, män, barn och samhället i stort. Bevara Äktenskapet 060308.
Ladda hem rapporten i pdf här.

Carl-Erik Sahlberg anmäld till ansvarsnämnden. Ansvarsnämnden behörighetsprövar i dag kandidaterna i ärkebiskopsvalet. En av dem, Carl-Erik Sahlberg, är anmäld för att inte vilja prästviga den som lever ut sin homosexualitet. Anmälare: Lars Gårdfeldt och Lars Arnell (ett homosexuellt par sedan 20 år tillbaks, båda är präster). Kyrkans Tidning 060309. Sahlberg blev dock godkänd av ansvarsnämnden trots homoprästernas protester. Sahlberg säger sig inte kunna samarbeta med en man som är gift med en man. Kyrkans Tidning 060309.

Har missionsföreståndare Göran Zettergren tänkt igenom konsekvenserna av sina tydliga ställningstagande för homosexuellt partnerskap? Sändaren 060309.

Så här ser de tre förslagen till välsignelseakterna ut. Kyrkans Tidning 060310.

Estland, Lettlands och Litauens evangelisk-lutherska kyrkor protesterar mot Svenska kyrkans beslut att införa välsignelseakt för homosexuella par. "Vi kan inte uppmuntra någonting som står i rak motsats till Bibelns ord." Kyrkans Tidning 060315.

Svenska kyrkans unga i Västerås stift diskriminerar präster som har skrivit på uppropet mot kyrklig välsignelse av homosexuella. De kallas för homosexfientliga och bör inte längrefå medverka när Svenska kyrkans unga i Västerås stift har samlingar. Dagen 060322. Präst i Hedmora får inte tjänstgöra med nattvarden när homosexuella ungdomar kan tänkas delta. Kyrkans Tidning 060328.

Olof Djurfeldt: Religionsfriheten hotas av den sekulära intoleransen. Att på Bibelns grund uttala sig ogillande om könsneutrala äktenskap kan leda till omedelbara trakasserier. Dagen 060323.

Frostiga relationer mellan Svenska kyrkan och den Syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige. Dagen 060323.

Nu protesterar även Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige mot Svenska kyrkans beslut om välsignelse av homosexuella par. Den lokala ekumeniken drabbas hårt, främst i Södertälje. Kyrkans Tidning 060324.

Ulf Bergström: En kyrkogemenskap mellan Svenska Missionskyrkan och Svenska kyrkan är oacceptabel så länge den senare har kvar sin välsignelseakt för personer som lever i registrerat partnerskap. Sändaren 060406.

Svenska kyrkan förbereder för vigslar av samkönade par. Arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse och den inomkyrkliga organisationen Evangelisk Luthersk mission – Bibeltrogna vänner protesterar mot remissförslagen. Världen idag 060609.

Svenska kyrkan har i sin kommunikation med omvärlden redan en helt könsneutral syn på äktenskapet. Världen idag 060609.

Endast marginella justeringar behöver göras, om eller när samhället beslutar att införa en könsneutral äktenskapslag. Världen idag 060609.

Kanada vill ompröva homoäktenskapslag. Världen idag 060614.

Frankrike sade nej - för barnens bästa. Världen idag 060614.

Lutherska kyrkan i Mordvinien trakasseras av ortodoxa på grund av Svenska kyrkans beslut om välsignelseakt för homosexuella partnerskap. Dagen 060615.

Albert Mohler: Churches that embrace homosexuality deny Scripture. BP News 060619.

Tre förslag till partnerskapsvälsignelse från kyrkostyrelsen. Dagen 060714.

Detta har hänt. Dagen 060714.

Domkapitlen kritiserar förslag till välsignelseakt. Dagen 060714.

Protesterande präster utsattes för hot och trakasserier. Världen idag 060619.   Gräns enkätundersökning till de präster som skrev under Prästdeklarationen.

Både Lars Leijonborg och Maud Olofsson ställer sig i skaran som förråder äktenskapslagstiftningen. Dagen 060804.

Ett steg närmare ny välsignelseakt. Två av tre förslag till ny välsignelseakt för ingått partnerskap går vidare från remissrundan till kyrkostyrelsen. Kyrkans Tidning 060914.

Göteborgsprästerna Lars Arnell och Lars Gårdfeldt gifte sig i Toronto i Kanada 8 april 2006. Men deras äktenskap är inte giltigt i Sverige utan omvandlas till registrerat partnerskap. Kyrkans Tidning 060914.

Evangelisk Luthersk Mission riktar skarp kritik mot kyrkomötets beslutet att välsigna homosexuella: Kyrkan kan inte förmedla någon annan välsignelse än Guds egen! Och kyrkans uppgift är inte att ge syndernas tillåtelse, utan att förmedla syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus. Detta uppdrag har Svenska kyrkan svikit på ett allvarligt sätt då hon valt att välsigna det som Guds ord kallar synd. Dagen 060927.

Välsignelseakt på väg att införas. Dagen 060927.

Skarp kritik mot beslutet att välsigna homosexuella. Dagen 060927.

Ännu ingen kyrklig homovälsignelseakt. "Det är ingen som helst tvekan om att välsignelseakten kommer att införas. Däremot är vi ännu inte helt klara med den slutliga utformningen", säger ärkebiskop Anders Wejryd. Världen idag 060929.

Samkönade par kan få Svenska kyrkans välsignelse. Efter en längre tids grunnande har Svenska kyrkan nu fastställt reglerna för hur enkönade par kan välsignas i kyrkan — så nära ett kyrkbröllop det går att komma utan att kalla det vigsel. Dagens Nyheter 061106.

I ett pressmeddelande 061212 gratulerar RFSL-förbundet Svenska kyrkan för att de fattat beslut om införandet av en välsignelseordning för partnerskap. "Vi gläds åt detta beslut men ser detta enbart som en övergångs fas innan ett könsneutralt äktenskap", kommenterar Sören Andersson, förbundsordförande för RFSL.

Svenska kyrkan ledning vill bli av med medlemmar med ”obekväma åsikter” och motarbetar bibeltrogna grupper. Det säger laestadianpredikanten och tidigare riksdagsledamoten Erling Wälivaara . Världen idag 061218.

Stefan Gustavsson, Generalsekreterare för Svenska evangeliska allians: Vem tror Svenska kyrkan att Jesus är? Dagen 061212.

Martin Lind, biskop i Linköping: Allt sammanfattas i kärleken. Dagen 060927.

Könsneutralt äktenskap allt närmare. Dagen 070125.

Elisabeth Sandlund: Könsneutrala äktenskap blir utmaning för alla samfund. Dagen 070125.

Ärkebiskopen öppnar för homovigslar i kyrkan. Dagen 070222.
Ärkebiskopen talar utan mandat. Världen idag 070221.

Kvinnor och ungdomar mer liberalteologiska än männen. Sändaren har i en enkät undersökt var pastorerna inom Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet står i frågan om könsneutrala äktenskap. En klar majoritet är emot och kan inte tänka sig att viga homosexuella. Men ett undantag, de yngre pastorerna där över hälften är positvt inställda. Enkäten visar också att kvinnliga pastorer är betydligt mer positivt inställda till könsneutrala äktenskap än männen. 40 procent för kvinnorna men bara 22 procent för männen.

Svenska kyrkan kapitulerar för tidsandan

Svenska kyrkan säger ja till homovigsel. Som första kyrka i världen säger Svenska kyrkans ledning ja till att homosexuella ska kunna gifta sig i kyrkan. Dagens Nyheter 070316. Svenska kyrkan.

Biskop Claes Bertil Ytterbergs besked om att homosexuella ska kunna vigas i kyrkan är inte demokratiskt förankrat i kyrkostyrelsen. Dagens Nyheter 070319. Biskoparna på samma linje som Wejryd. Dagen 070320.

Den statlige enmansutredaren Hans Regner:
Äktenskapsbalken ska omfatta alla. "Äktenskapet är den sista bastionen".
Dagens Nyheter 070321.
Dagen 070321.

Elisabeth Sandlund, Dagen: Samkönade äktenskap kan spräcka regeringen och splittra Svenska kyrkan och svensk kristenhet. Dagen 070321.

Ärkebiskop Anders Wejryd: Svenska kyrkan vill behålla begreppet äktenskap för den heterosexuella parrelationen. Kommentar: Ord som klingar ut i tomma intet. Dagen 070322.

Biskoparna Carl Axel Aurelius och Esbjörn Hagberg tycker att kyrkan bör avsäga sig vigselrätten. Dagen 070322.

Lutherska kyrkor i andra delar av världen gillar inte den svenska beredvilligheten att införa kyrkliga vigslar för homosexuella. Dagen 070322.

Anglikanska kyrkan och Borgågemenskapen kritiska till Svenska kyrkans hållning. Dagen 070322.

Äktenskap föreslås gälla även homosexuella par. Hans Regnér: Äktenskapsbalken ska ändras så att två män eller två kvinnor ska kunna ingå äktenskap och de ska i fortsättningen kallas för makar. Utredningen föreslår att partnerskapslagen upphävs samtidigt som ändringarna i äktenskapsbalken träder i kraft. Ett partnerskap som registrerats och inte upplösts skall därför gälla som äktenskap. (Från Världen idag 070323)

Doha-deklarationen: Äktenskapet är en förening mellan man och kvinna. 149 nationer har skrivit under den. Sverige är en av 17 nationer som inte undertecknat den.

Marianne Andréas: Den ofödda lilla människan är inkluderad i äktenskapet. Dagen 070326.

Georg Adolphi: Varför vågar ingen inom Svenska kyrkan protestera? Dagen 070327.

Henric Staxäng: Total omsvängning av synen på äktenskapet inom Svenska kyrkan sedan år 1951. Då hette det: Den som övar homosexuella handlingar bryter mot Guds bud. Dagen 070327. (Kommentar: Rekommenderad läsning.)

Marianne Larsson: Ordet äktenskap kan aldrig betyda något annat än en förening mellan en man och en kvinna. Att kalla ett homosexuellt förhållande för äktenskap är en språklig förfalskning och en ärekränkning. Dagen 070403.

Erik Johansson: De teologiska argument som framfördes när välsignelseakten för homosexuella infördes i Svenska kyrkan höll inte måttet. Svenska kyrkan behöver vända om till en sund och bibelförankrad hållning i frågan om sexualitet och äktenskap. Dagen 070403.

Biskop Martin Lind pläderar för en könsneutral äktenskapslagstiftning. Denna fråga står högst på hans agenda för närvarande. Världen idag 070420.

Riksdagsledamöterna för kd Mikael Oscarsson och Lennart Sacrédeus: Vi tar strid för äktenskapet! Världen idag 070425.

Enmansutedaren Hans Regners uppdrag hade karaktären av en beställning. Världen idag 070513.

M-politikern Hans Wallmarknsäger nej till ny äktenskapslag. Dagen 070529.

Nästan danskt enigt nej till homovigslar. Dagen 070601.

Alf Svensson m.fl.: "Ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel” . Dagens Nyheter 070601.

S-ledaren Mona Sahlin sonderar terrängen bland riksdagens ledamöter för att snabbt kunna driva igenom en lag om att tillåta äktenskap mellan homosexuella. Dagen 070602.

Åtta moderata riksdagsledamöter. "Vi driver fram ny lag om vårt parti vacklar". Dagens Nyheter 070610.

Åtta moderata riksdagsledamöter. "Vi driver fram ny lag om vårt parti vacklar". Dagens Nyheter 070610.

Jämo Claes Borgström och hans nyblivna hustru Märit: "Enligt Fälldins logik borde vi skilja oss". Dagens Nyheter 070611. Kommentar: Gud i himmelen har ALDRIG sanktionerat att 2 av samma kön ska gifta sig, däremot 2 personer av motsatt kön oavsett hur gamla de än är ifall de tänker leva som äkta makar. Problemt är att politikerna idag inte vågar hävda vad som är Guds vilja, och stå för det, utan bara resonerar på ett mänskligt sätt. Kärlek har dessutom sin grund i Gud, men kärlek utan Gud blir ingen sann kärlek.

Också M säger ja till homoäktenskap, enligt beslut av moderaternas partistyrelse. Dagens Nyheter 070615.

Homoäktenskap kan bli riksdagsfråga. Aftonbladet 070617.

C, fp och m vill att föräldraskapet ska grundas på samlevnadsform och samtycke - ”Fullständigt orimligt”, säger kd. Dagen 070626.

Pornografifloden på Internet

45 miljoner amerikaner använder Internet för att besöka porrsidor varje månad.
25 procent av alla sökmotorsförfrågningar är pornografiska. Sex är det ämne som är mest eftersökt på Internet.
70 procent av män mellan 18 till 24 år besöker porrsidor en vanlig månad.

Källa: National Coalition for the Protection of Children and Families.

According to web site Breitbart.com, nearly half of Americans are not sure God exists. The survey conducted by Harris Poll found that 42 percent of US adults are not "absolutely certain" there is a God compared to 34 percent who felt that way when asked the same question three years ago. 76 percent of Protestants, 64 percent of Catholics and 30 percent of Jews said they are "absolutely certain" there is a God.

A New Generation of Adults Bends Moral and Sexual Rules to Their Liking. Barna 061031.

Flood of pornography breaching the church. BP News 070706.

Help for porn addicts available online.

Canadian Anglicans vote against blessing same-sex unions. BP News 070706.

Nigerian Anglican Archbishop Peter Akinola: Do not celebrate what the Bible says is wrong. Breaking Christian News 070708.

Nigerias anglikanska biskopar bojkottar nästa års anglikanska kyrkomöte. Dagen 070711.

En klar majoritet av riksdagsledamöterna är personligen för en könsneutral äktenskapslag. Bara 37 riksdagsledamöter är emot reformen. Kyrkans Tidning 070801.
Kommentar: Detta är tragiskt. Och en stor skuld till denna utvecklingen har Svenska kyrkans präster och biskopar.

Parents Can Help Teens Stay in Church. Parents and churches together can help their teenagers decide to stay in church as young adults, new research from LifeWay Christian Resources indicates. Baptist Press reports that, despite appearances, teens do want guidance when it comes to the decisions they face in everyday life, and parents and churches who meet those needs make it more likely those teens will stay in church as young adults, according to the survey of more than 1,000 adults ages 18-30. LifeWay Research conducted the survey in April and May 2007. While the study revealed that 70 percent of young adults ages 23 to 30 stopped attending church regularly for at least a year between 18 and 22, it also indicated several tangible ways parents and churches could make them more likely to stay in church. Two-thirds of the teens who stay in church as young adults describe the church as "a vital part of my relationship with God" –- demonstrating the importance of each teen having a strong relationship with God, as well as the importance of church attendance, said Ed Stetzer, director of LifeWay Research. "Teens are looking for more from a youth ministry than a holding tank with pizza," Stetzer said. "They look for a church that teaches them how to live life. As they enter young adulthood, church involvement that has made a difference in their lives gives them a powerful reason to keep attending." (Religion Today 070809).

Svenska kyrkan splittrad om vigsel av homosexuella par. Dagens Nyheter 070919.

Äktenskapsfrågan splittrar Svenska kyrkan. Linköping säger ja. Uppsala säger nej. Dagen 070920.

Även inom SKR går åsikterna isär. Dagen 070920.

Elisabeth Sandlund: Under de närmaste veckorna avgörs äktenskapets framtid i Sverige. Dagen 070921.

Biskopen i Linköping Martin Lind och RFSL-ordföranden Sören Juvas är överens: Ja till könsneutral äktenskapslagstiftning. De skriver: "För oss är kärleken överordnad." Dagen 070923.
SvD 070923.

Biskoparna Hagberg, Persenius och Stiglund i replik till Martin Lind och Sören Juvas om könsneutral äktenskapslag: Gör tydligt att äktenskapet är för man och kvinna. Svenska Dagbladet 070927.

Olof Djurfeldt: Olyckliga konsekvenser av äktenskapets nedmontering. Dagen 070925.

EFS: Kyrkan bör avstå könsneutral vigselrätt. Om Svenska kyrkan går med på att viga samkönade par tror Anders Sjöberg att EFS i så fall grundligt behöver bearbeta sitt förhållningssätt som inomkyrklig rörelse. Dagen 070927.

Enigheten viktigare än fler homosexuella biskopar i den episkopala (anglikanska) kyrkan i USA. De lovar också att inte godkänna officiella välsignelseakter för par av samma kön. Dagen 070927.

Nenne: Guds äktenskapssyn ska prägla synen på trohet. Vi kan inte hitta på egna lagar och regler som det passar oss, utan vi som troende måste genomsyras av det som står i Guds bruksanvisning - Bibeln. Gud förändras inte, ej heller ändras det han har skrivit. Dagen 071002.

Erik Johansson: Biskopar, erkänn att välsignelsen var ett misstag. Dagen 071003.

Vänsterpolitisk aktion för ny äktenskapslag. Kyrkans Tidning 071005.

Lars Ohly, Mona Sahlin och Peter Eriksson vill tvinga fram ny äktenskapslag. Dagen 071009.

Robert Granat: Äktenskapet är trohet mot Gud. Dagen 071009.

Visby stift säger ja till könsneutrala äktenskap. Dagen 071011.
Kyrkan riskerar att förlora sin identitet som folkkyrka (Laodicea-kyrka) om den säger nej, kommer de fram till. (Laodicea betyder ju som bekant ”folkvälde” eller ”demokrati”.)

1994 beslutade riksdagen att införa ett registrerat partnerskap som kan ingås av två män eller två kvinnor. Dagens Nyheter 071014.

Reinfeldt pressas om äktenskapslag. Dagens Nyheter 071014.

Domkapitel körde över biskop. Esbjörn Hagberg säger nej till samkönade vigslar - den teologiska styrelsen säger ja. Dagen 071016.

Nils-Eric Hallström: Äktenskapsfrågan kan fälla regeringen. Om kristdemokraterna ska ha någon som helst politisk trovärdighet i behåll, kan partiet inte ställa sig bakom en proposition med förslag om införande av en könsneutral äktenskapslagstiftning. Dagen 071017.

Uppsala domkapitel säger ja till könsneutrala äktenskap, biskop Persenius reserverade sig. Uppsala stiftstyrelse hade tidigare sagt nej. Kyrkans Tidning 071018.

Stockholms stift och domkapitel tar inte ställning till könsneutrala äktenskap. Stiftet menar däremot att kyrkan kan välsigna samkönade par efter ett civilt ingånget äktenskap. . Kyrkans Tidning 071018.

Lunds stiftsstyrelse säger ja till könsneutrala äktenskap. Biskop Antje Jackelén bifaller en gemensam lagstiftning för särkönade och samkönade relationer. Kyrkans Tidning 071018.

Stiften splittrade internt angående könsneutrala äktenskap. Kyrkans Tidning 071018.

Härnösands stift och domkapitel säger ja till samkönade äktenskap. Biskop Tony Guldbrandzén reserverade sig inte trots sin tidigare EFS-bakgrund, i motsats till vad biskop Hagberg gjorde. Kyrkans Tidning 071018.

Interna remissrundan inom Svenska kyrkan säger ja till samkönade vigslar. Flera av de positiva stiften lyfter fram att det inte är någon skillnad på homo- och heterosexuella relationer. Kyrkans Tidning 071019.
Kommentar: Föräderi.

Carin Stenström: Lagstiftarens uppgift är att skydda och stödja relationen man - kvina. Moderaterna sluter upp bakom tidsandan. Världen idag 071022.

Miljöpartiet, RFSL och yttrandefriheten. RFSL Ungdom: “Jag vill inte behöva se homofoba och värdekonservativa budskap i det offentliga rummet”. Blogg Tomas Melin 071024.    Bevara Äktenskapet.071023.

Carin Stenström: Det heterosexuella äktenskapet är bästa grund för samhällets existens, utveckling och framtid. Världen idag 071024.

Christer Hedin: Jag tror att Svenska kyrkan kommer att acceptera samkönade äktenskap men det kommer finnas fraktioner som ogillar detta. Dagens Nyheter 071024.

Oenighet om vigselrätten i Svenska kyrkans kyrkomöte. Flera vill ha mer utredning. Dagens Nyheter 071024.

Alla moderata stadsråden säger ja till homoäktenskap utom Carl Bildt som säger ingenting. Expressen 071024.

Frankrike såg till barnens bästa: Sa nej till homoäktenskap. Världen idag 071024.

Svenska kyrkan vill behålla vigselrätten. Om förslaget om samkönade äktenskap går igenom måste kyrkan, om den behåller vigselrätten, låta både homo- och heterosexuella par gifta sig i kyrkan. Dagens Nyheter 071025.

Kyrkomötet sade ja till bevarad vigselrätt. Wejryd vill att homosexuella i kyrkan ska ha rätt till stöd i sitt samliv, men håller ännu öppet huruvida man ska utvidga äktenskapsbegreppet eller behålla partnerskapslagen. Före den 15 januari ska kyrkostyrelsen lämna sitt remissvar på den statliga utredningen om förändring av äktenskapslagen. Dagen 071025.

Tuve Skånberg: Behåll äktenskapslagstiftningen. Sedan partnerskapslagen infördes 1995 har 2630 partnerskap förrättats. I dag lever 4258 personer i partnerskap, efter att möjligheten funnits i 12 år. Ungefär 300 nya partnerskap förrättas varje år, att jämföra med de cirka 45000 äktenskap som ingås varje år. Dagen 071026.
Kommentar: Mycket bra artikel. Vi ser också att partnerskapen är ca 0,66 procent av partnerskapen + äktenskapen. För denna lilla grupp riskerar Sverige att förlora äktenskapet mellan man och kvinna som grunden för ett trohetsförhållande. Detta kommer att påverka normbildningen för kommande generationers syn på trohet, samliv och familjebildning.

Här röstar kyrkan för vigselrätten - tillfälligt. Beslutet i går betyder bara ett år till att fundera på samkönade äktenskap. Dagen 071025.

M säger ja till homoäktenskap. Dagens Nyheter 071027. Dagen 071027.

Reinfeldt glad över beslutet. Att partiet tagit ett ytterligare steg till att nu säga ja till en helt könsneutral äktenskapslagstiftning förklarar han med tidsandan. Aftonbladet 071027.
Kommentar. Förvisso är det tidsandan som präglar Reinfeldt och de nya moderaterna. Några av argumenten som de hade för sitt ställningstagande var: äktenskap ska vara på lika villkor, vi hyllar individens rätt att göra fria val, nya moderaterna kan ju inte vara emot, motverka diskriminering väger tyngre än vad ett annat alliansparti tycker, värderingar ändras därför att människor blir klokare och smartare.

Får mamma kallas mamma? Använd yttrandefriheten: säg mamma, ropa på pappa och krama barnen offentligt - till och med på tunnelbanan! Kyrkan har genom sin 2000-åriga historia ansett att homosexuella handlingar är synd. Världen idag 071029.

5 skäl för en könsneutral äktenskapslag - och varför de inte håller.

Bevara äktenskapet

Siewert Öholm: Äktenskapet är värt ett nyval. Världen idag 071105.

Hur ska vi veta vad som är synd i Guds ögon? Läs som det står i Guds Ord och omtolka inte texterna så att de passar in i vår tids tänkande. Det tänkande som formats av människor som inte tror på Guds Ord. Som inte bryr sig om Gud. Vi riskerar i dag att göra samma misstag som Adam och Eva en gång gjorde. De föll för frestelsen ”skulle då Gud ha sagt ” och begick ursynden och avgjorde själva vad som var rätt och fel. De förlorade gemenskapen med Gud, sin skapare. Det lider vi av i dag.
/Olle Ward i Dagen 071106.

Erik Fogelmark: Barnen ska vara i centrum - inte egotrippade vuxna. Dagen 071106.

Få barnföreträdare tillfrågade i äktenskapsutredningen. Dagen 071107.

Elisabeth Sandlund: Låt de vuxna vänta. Dagen 071107.

Gunnar Johansson: Är regeringsmakten viktigare för kd, än försvar av nuvarande äktenskapsbalk? Dagen 071108.
Kommentar: Mycket väsentlig insändare! Som det ser just ut nu kommer regeringsmakten att vara viktigare! Se nästa länk. Göran Hägglund kommer inte att strid i frågan.

Partifolket i kd sluter upp för äktenskapet, men femton av tjugo distriktsledare tycker att regeringsmakten är viktigare. Den troliga utgången blir vad denna distriksordförande säger: ”Ser man till helheten så finns mer att vinna på att vara med och leda än att stå vid sidan om”. Det är en åsikt som alltså delas av de allra flesta. Dagen 071109.

Hasse Boström: Vigselrätten för homosexuella kommer att bli den nya ”kvinnoprästfrågan”. Dagen 071109.

Också Norska kyrkan har en homosex-debatt, men ligger lite efter Sverige ännu i hur långt man gått. Sex av elva biskopar är nu beredda att ändra 1997 års beslut så att alla skulle kunna präst- och diakonvigas oavsett sexuell läggning. Kyrkans Tidning 071112.
Norska kyrkomötet beslutade att riva upp beslutet från 1997 om att homosexuella som lever samman inte kan inneha vigda ämbeten i den Norska kyrkan. Istället blir det biskoparna som ska bestämma vad som ska gälla i deras eget stift.
Kommentar: Ett ohållbart beslut. Norska kyrkan är något mer bibeltrogen än den Svenska kyrkan, men också där knagar det i fogarna.

Febe Björklund (kd): Det är alltmer de vuxnas rättigheter som sätts före barnens behov. Världen idag 071112.

Aftonbladet gjorde 2007-11-20 en omröstning där de ställde frågan: Tycker du livslånga äktenskap är gammaldags?
Efter att 41.497 personer röstat så hade 75,7 procent röstat nej och 24,3 procent röstat ja. Vi kan alltså se att 3 av 4 svenskar som läser Aftonbladet tycker att ett livslångt äktenskap är normen.
2007-06-07 ställde Aftonbladet frågan till sina Internet läsare om Hur länge tror du att ditt förhållande varar?
Där röstade 48.342 personer. 67,9 procent räknade med att förhållandet skulle hålla livet ut. 8,3 procent svarade mellan 11-20 år. 6,9 procent svarade mellan 6-10 år. Och 16,8 procent trodde att förhållandet endast skulle räcka 1-5 år.
Vi ser också här att det livslånga äktenskapet fortfarande är normen för svensken.

Intresset hos homosexuella att ingå partnerskap är litet. 2005 fanns drygt 1,5 miljoner registrerade par som gifta i folkbokföringen, samtidigt var 2 091 män och 1 639 kvinnor registrerade som partners i folkbokföringen (enligt Statistiska centralbyrån). Detta innebär att antalet partnerskap totalt endast är cirka 0,12 procent av antalet äktenskap. Dagen 071127.

Debatt med RFSL: Biskop Martin Lind tror att om trettio år är det inte möjligt att bli präst om man inte är beredd att viga homosexuella. Världen idag 071123.

Biskopsbrev tiger om trohet. Världen idag 071203. Dagen 071204. Kommentar: Jämför med föregående och nästa länk. Biskoparna borde också ha fått boken "För äktenskapet - i tiden".

Aktionskommittén bevara äktenskapet ger alla riksdagsledamöter ett exemplar av boken "För äktenskapet — i tiden" skriven av Ola Nilsson. Kyrkans Tidning 071203.

Utdrag ur boken "För äktenskapet - i tiden" kap. 13. Dagen 071128.

Svenska kyrkans kapitulation för enkönad samlevnad

Kyrkostyrelsen: Nej till könsneutralt äktenskap - ja till gemensam samlevnadslag. Kyrkostyrelsen fastslår att ”äktenskap och partnerskap är likvärdiga samlevnadsformer”. Wejryd är kyrkostyrelsens ordförandede. De fem socialdemokratiska ledamöterna gav sitt stöd till att äktenskapsbegreppet även ska omfatta homosexuella par. Kyrkans Tidning 071212.
Äktenskap och partnerskap är likvärdiga samlevnadsformer, anser Svenska kyrkans styrelse. Dagen 071212.

Kyrkostyrelsens ja till en gemensam äktenskapslagstiftning hindrar Sveriges Kristna Råd (SKR) från att ta ställning i den frågan. Världen idag 071214.

Högertrafik är inte diskriminering. Att reservera äktenskapet för man och kvinna är inte heller diskriminering. Världen idag 071214.

Anders Wejryd säger tror att majoriteten av prästerna i Svenska kyrkan i dag kan tänka sig att viga ett samkönat par. "Det har skett en förskjutning på bara några år." Dagens Nyheter 071212.

Göran Hägglund och Stefan Attefall: Problemet med alla de som kräver en könsneutral äktenskapslagstiftning är att det aldrig görs någon rättsfilosofisk eller sociologisk analys av äktenskapet som social institution. Svenska Dagbladet 071216.

Roland: Diskriminera inte äktenskapet. Världen idag 071221.

Kärleksförhållanden där könsrollerna avviker alltför mycket från det traditionella utsätts för stora påfrestningar visas i omfattande statistiska analyser av risken för separation bland par i den svenska befolkningen. Dagens Nyheter 080104.

EKHO positivt till neutral äktenskapslag. Kyrkans Tidning 080108.

SKR negativt till äktenskap för par med samma kön. Kyrkans Tidning 080108.

Flera trossamfund har också inkommit med egna remissvar:
EFS vill ha en parlamentarisk utredning med bred kompetens för att tillföra väsentliga perspektiv som man menar saknas i Regnérs utredning och som därför är ofullständig och tendentilös.
Pingst FFS betecknar Regnérs utredning som bristfällig och subjektiv och att den därför inte kan ligga till grund för en ändring av äktenskapslagstiftningen. Istället handlar det om en uppluckring av äktenskapsbegreppet.
Frälsningsarmén anser att barnperspektivet inte är tillräckligt utrett och dömer ut flera av Regnérs argument.
Katolska kyrkan dömer ut Regnérs utredning som bristfällig och styrd av personliga åsikter och vill ha en demokratisk parlamentarisk utredning.
(Källa: Världen idag 080109.)

Carina Liljesand och Nina Ekelund splittrar kd och vill se en ändrad partilinje i äktenskapsfrågan. Båda sitter i partistyrelsen för kristdemokraterna. Ekelund menar att det finns fler som håller med henne, även inom partistyrelsen. Dagen 080109.   Dagens Nyheter 080114.

Ola Nilsson: Kristna måste försvara äktenskapet. Dagen 080109.

Kyrkorna: Äktenskapet är till för man och kvinna. Dagen 080115.

Så ser förslaget om könsneutrala äktenskap ut. Dagens Nyheter 080115.

Oppositionen sätter nu nytt tryck på regeringen i frågan om könsneutrala äktenskap. Dagens Nyheter 080115.

Homosexfrågan är en andlig fråga. Blogg 29 080115.

Kyrkorna: Äktenskapet är till för man och kvinna. Dagen 080115.

Bevara äktenskapet vill ge kraftfullt svar till regeringen. Dagen 080115.

Alf Svensson: Varken homo eller hetero har rätt till barn. Världen idag 080116.

Kyrkoledare eniga om äktenskapets innebörd. Världen idag 080116. Videoklipp från S:ta Clara kyrka. Livets Ord 080115.

Barnläkaren Anna Aronsson. Det finns ingen erfarenhet av barn med enkönade föräldrar. Världen idag 080116.

Aftonbladet frågar 081115: Ska homosexuella tillåtas gifta sig på samma sätt som heterosexuella?
53090 personer röstade.
Ja   52,1 procent.
Nej 47,9 procent.

Expressen frågar 080116: Har kärnfamiljen spelat ut sin roll?
4226 personer röstade.
Ja   20,2 procent.
Nej 79,8 procent.
Till denna frågan publicerades en negativ artikel om kärnfamiljen.

Delade meningar om samkönade äktenskap. Kyrkans Tidning 080117.

71 procent vill att homosexuella ska få gifta sig. 24 procent vill inte att de ska få gifta sig. (Det är många fler än de som röstar på kd). Svenska Dagbladet 080121.

Sifo: Starkt stöd för homoäktenskap. Dagen 080122. (Även 15-17 åringar röstade. Bara 1000 personer röstade.)
Kommentar: Annelie Enochson (kd) har rätt, en folkomröstning är enda möjligheten för att avgöra denna frågan.

Borgerligt nej till snabbt beslut om homoäktenskap. Dagen 080122.

... men Reinfeldt beredd att köra över kristdemokraterna. Världen idag 080123.

Mediernas stora påverkan på äktenskapslagsdebatten. Världen idag 080123.

Socialminister Göran Hägglund: Det är inte aktuellt att ge ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning. Kyrkans Tidning 080123.
Kommentar: Det är ett bra beslut.

Alf B Svensson: Sex myter om äktenskap och familj. Ingen har öppet velat eller vågat avslöja våra vanligaste myter och fördomar om äktenskap och familj. Dagen 080124.

Göran Hägglund: Vi kräver respekt för vår syn på äktenskapet. Dagen 080125.

Valvinnare i Markaryd och Ödeshög tipsar Hägglund om äktenskapsfrågan. Världen idag 080130.

74 procent av prästerna i Skåne vill gärna viga homosexuella. Endast 9 procent säger klart nej. Dagen 080213.

Barnets ursprung urholkas ännu mer: Lesbiskt par kan få utökat föräldraskap. Dagens Nyheter 080220. Kommentar: Vad händer när det lesbiska paret eventuellt skiljer sig?

Snart kan samkönade par få egna biologiska barn. Dagen 080229.

Nu är det bevisat: Papporna behövs. Ny studie visar att en fadersgestalt ger harmoniska barn. Dagen 080229.

Rumänien kommer snart att få ett tillägg i sin konstitution som definierar äktenskap som ett frivilligt förbund mellan en man och en kvinna. Polen och Litauen har också en stark äktenskapssyn. Dessa får dock stark kritik av EU för sin hållning och av bland andra vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva Svensson som vill verka emot överstatlighet inom EU, men gör precis motsatsen. (Världen idag 080310).

Niklas Piensoho: Bibeln avvisar homosexuellt samliv som alternativ. Dagen 080312.

Bengt Fiske: Församlingen är till för dem som inte klarar sina liv själva. Men porten är trång för den som verkligen vill bli Jesu lärjunge. Endast en inre uppenbarelse av Guds kärlek och Jesus på korset kan få någon att vilja lämna sitt liv åt Gud på det sätt Jesus talar om. Dagen 080312.

Oppositionen vill rösta igenom könsneutrala äktenskap redan vid en votering i riksdagen den 16 april. Dagen 080319.

En könsneutral äktenskapsbalk kommer att bidra till ett samhälle av skrämmande tystnad och censur. Världen idag 080402.

Världen idag: Äktenskapsfrågan är en central fråga. Världen idag 080402.

Alliansen höll ihop i äktenskapsfråga. Oppositionen försökte driva igenom en lagändringn. Dagen 080417.

... men Göran Hägglund viker sig i äktenskapsfrågan? Jan Björklund övertygad om att en ny lag om äktenskapet kommer. Dagen 080423.

Göran Hägglund är beredd att slopa "äktenskap". Dagen 080527.

Divorce and out-of-wedlock childbearing cost the American taxpayer $112 billion a year. BP News 080515.

Eva Johnsson (kd): Kärnfamiljen lever – leve kärnfamiljen! Statistiken hjälper oss att avliva myten om att alla samlevnadsförhållanden är lika bra, då undersökningar visar att gifta personer är både lyckligare och mindre otrogna än ”sambos”. Samma tydliga signaler får vi när vi sätter kvinnornas lycka under lupp. Myten om att äktenskapet skulle vara en hälsofaktor enbart för männen krossas effektivt när vi får statistiken kring ensamstående kvinnors hälsosituation presenterad för oss. Sjukfrånvaron är nästan tre gånger högre bland ensamstående kvinnor jämfört med gifta och självmordsstatistiken berättar om svindlande 11 gånger högre tal bland ensamstående jämfört med gifta. En annan lögn som brukar betraktas som sanning i den allmänna debatten är påståendet att separation skulle leda till ett bättre liv – med nästa partner. Undersökningar som gjorts bland 1 400 familjer kan i stället verifiera att 40 procent inte märker någon förändring (ofta har man i stället samma problem med den sin nya partner), 30 procent har fått det sämre och 10 procent vet inte. Endast 20 procent menar att de har fått det bättre i sitt nya förhållande. Världen idag 080604.

Könsneutral lag om äktenskap i Norge. Hårda protester från kyrkligt håll in i det sista. Dagen 080610.

Den könsneutrala äktenskapslagen i Norge antogs med röstsiffrorna 84-41. Kyrkans Tidning 080612.

Nästa steg blir att tvinga kyrkorna till att viga alla, oavsett sexuell läggning. Det spår Vårt Lands chefredaktör Helge Simonnes, efter att Norge antog en könsneutral äktenskapslagstiftning. Dagen 080613.

Äktenskapsbeslut i norska Stortinget. Första kammaren röstade ja, nu går frågan vidare till Stortingets andra kammare, Lagtinget, där frågan kommer att avgöras.. Världen idag 080613.

Sveriges kristna råd: Föräldraskapet för en kvinna i registrerat partnerskap bör inte likställas med faderskapet för en gift man. Kyrkans Tidning 080612.

Kristdemokraterna och äktenskapet. Intressant analys av Gert Gelotte om hur kristdemokraterna tappat sin själ i äktenskapsfrågan. Sveriges Radio 080617.

Socialdemokraternas strategi är att ta en HBT-fråga i taget "för att inte reta upp de konservativa och kristna i onödan". Vänsterpartiet och miljöpartiet stöder kravet på att tre ska kunna bli vårdnadshavare. Dagen 080617.

Dessa artiklar handlar om hur familjen har diskriminerats i Sverige:

Utfrysningen av hemmafamiljer i det svenska skatte– och välfärdssystemet är direkt oetiskt. Världen idag 080519.

"Den största orättvisan i Sverige" och "bisarr diskriminering". Så betecknar ekonomer och familjeexperter behandlingen av landets hemmafamiljer. Världen idag 080519.

Diskriminering upprör fembarnsmamma. Världen idag 080519.

Vad är det som gör vårdnadsbidraget så förhatligt? Världen idag 080521.

Alf Svensson: Färre skilsmässor är bra för barnen. Expressen 080524.

ÄR DETTA RÄTTVIST? Partiledarna tiger om diskrimineringen av hemmaföräldrar. Bara Hägglund svarar. Världen idag 080528.

Se en stor bild av jämförelsen. Världen idag 080528.

Centerpartiet och moderaterna: "Hemmafamiljer är oansvariga". Världen idag 080528.

Vänstern medger orättviseproblem. Världen idag 080528.

Psykisk ohälsa ny farsot bland unga. 68-generationens normlöshet har skapat vilsenhet, varnar psykoterapeut. Världen idag 080602.

Välja bort dagis - en fråga om att våga. Diskrimineringen av hemarbetande föräldrar upprör förstås. Själva har de räknat ut att de, genom att ha barnen hemma, hittills sparat två miljoner kronor i dagiskostnader åt samhället. För att inte tala om alla Vab-pengar när barnen varit sjuka. Utan att de fått en krona tillbaka. Partiledarnas ointresse att kommentera systemets inbyggda orättvisor förvånar dem inte heller. – Vi vet ju att vårt beslut är värt hur mycket som helst, men i politikernas ögon är det vi gjort inte värt ett öre. Världen idag 080609.

Alltför tidig dagisstart bakom psykisk ohälsa.
Världen idag 080623.

Svenska 15-åringar mår sämre av stress än andra 15-åringar i Europa. DN 080624.

Pastor Robert Ekh: Vi måste kunna se orsak och verkan. Att ungdomars psykiska ohälsa är så utbredd beror på att familjen nedvärderas i samhället. Världen idag 080707.

Dags att vakna, kd! Världen idag 080627.

Mattias J Fröding: Om Hägglund ska ta någon i örat, så är det Desirée Pethrus Engström. Dagen 080702.

Kd-styrelsen går i liberal riktning. Personer i partistyrelsen som är för en könsneutral äktenskapslagstiftning: Carina Liljesand, Nina Ekelund, Peter Althin, Desirée Pethrus-Engström och med all sannolikhet också Ebba Lindsö. Dock inte nyvalda Ella Bohlin (fel av Världen idag).Ytterligare fyra röster för en sådan förändring innebär att Göran Hägglund har mandat att ge upp den linje som traditionellt varit självklar i kristdemokraterna. Världen idag 080702.

Church Attendance Beneficial to Marriage, Researcher Says. Religion Today 080703.

Reacta vill lyfta ungdomsfrågor. Världen idag 080714.

Göran Hägglund sågar familjekritiskt SR-program. Programmet Heliga familjen, som sänds i P1 på fredagar, har som tydligt syfte att angripa kärnfamiljen.Gudrun Schyman, beryktad för sitt slagord ”Död åt familjen” förklarar att hon är emot äktenskapet. Trots sina brister är familjen den viktigaste byggstenen i samhället, sade Hägglund. Världen idag 080714.

Antal giftermål ökar kraftigt …men intresset för partnerskap minimalt och dessutom minskande. Partnerskapen ligger på 6,5 promille i jämförelse med antalet äktenskap. Världen idag 080721.

Maria Larsson uppmanas minska antalet skilsmässor. Dagen 080723.

Biskop Caroline Krook: "Svenska kyrkan bör avsäga sig vigselrätten". Dagen 080805.

Kyrkostyrelsen positiv till ny äktenskapslag. Dagen 080805.

Anglikanerna klarade sig från splittring. Dagen 080805.

Stefan Attefall: Kd står fast om äktenskapet. Dagen 080820.

Öppna dörrarna för samkönade par att få gifta sig i kyrkan är viktigaste frågan för socialdemokraterna i kyrkovalet den 20 september 2009. Kyrkans Tidning 080825.
Kommentar: Att göra svart till vitt är vad socialdemokraterna arbetar för.

Lasse Nylén: Att hålla ihop det egna äktenskapet är bästa argumentet i debatten. Dagen 080827.

Gen hos män avgör om relationen ska bli lyckad. Dagens Nyheter 080902.

Fyra av tio män bär på problemgenen. Dagens Nyheter 080902.

Det egna ansvaret viktigare än generna. Dagens Nyheter 080902.

Biskop Martin Lind propagerade för könsneutrala äktenskap i Linköpings egen prideparad, Kärleksparaden. Kyrkans Tidning 080908.
Kommentar: Jesus säger: "Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig: det ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen." (Joh. 12:48).
Jesus sa också: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?" Matt. 19:4-5. "Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig." (Matt. 5:48).
Naturligtvis, Martin Lind m fl tror själva att det som det de står för är gott och att de representerar Gud i vår tid, dock är det som profeten Jesaja uttryckte det och som blir slutsumman för de som förvrider Guds sanningar: "Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!" (Jes. 5:20).
Ett känt ställe i GT om hur Herren ser på vikten att vi väljer det rätta och lyssnar till Honom är detta: "Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, genom att du älskar HERREN, din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom." (5 Mos. 30:19-20).

Vi kan sammanfatta den kristna tron om detta så här: Premiss 1: GT bejakar äktenskapet mellan man och kvinna, 1 Mos 1-2 Premiss 2: GT avvisar homosexuella handlingar, 3 Mos 18 och 20 Premiss 3: Jesus bejakar GT:s undervisning, Matt 5:17-19, 23:1-3, Joh 5:46 Slutsats: Jesus bejakar äktenskapet mellan man och kvinna och avvisar homosexuella handlingar. SEA 061218.

En nyckel till varför en stor del av kristenheten har gått fel: "I am convinced that many evangelicals are not truly and soundly converted. Among the evangelicals it is entirely possible to come into membership, to ooze in by osmosis, to leak through the cells of the church and never know what it means to be born of the Spirit and washed in the blood. A great deal that passes for the deeper life is nothing more or less than basic Christianity. There is nothing deeper about it, and it is where we should have been from the start... What we need is what the old Methodists called a sound conversion. There is a difference between conversion and a sound conversion. People who have never been soundly converted do not have the Spirit to enlighten them. When they read the Sermon on the Mount or the teaching passages of the epistles that tell them how to live or the doctrinal passages that tell how they can live, they are unaffected. The Spirit who wrote them is not witnessing in their hearts because they have not been born of the Spirit. That often happens." - A W Tozer.

Trons apostel Smith Wigglesworth sa det så här: "Some people read their Bible in Hebrew, some in Greek; I like to read mine in the Holy Ghost."

R. Albert Mohler Jr.: Leading their flock off a cliff. Baptist Press 080912.

Regeringens proposition Äktenskap för par med samma kön - Vigselfrågor SOU 2007:17
beräknas bli klar i december 2008. 18. Äktenskapsbalk december.
Svenska kyrkans remissvar.

RFSU vill avskaffa kyrkornas vigselrät. Svenska Dagbladet 080929.
Läsarna tycker: RFSU är bara bittra. Svenska Dagbladet 080929.
Svenska kyrkan vägrar släppa vigselrätten. Svenska Dagbladet 080930.

Kompromiss: ”Giftermål” i stället för ”äktenskap”, där könsneutrala giftermål ska ingå. Dagen 081001.
Kommentar: Ordklyveri. Giftermål kan likafullt bara ske för heterosexuella enligt Bibelns etik!
Dagens omröstning och kommentarer: Giftermål och äktenskap är mellan kvinna och man. Ingenting annat. En homosexuell relation blir aldrig ett äktenskap eller ett giftermål, inte ens genom ett demokratisk beslut eller genom manipulerande ordlekar. "Har ni inte läst att SKAPAREN från begynnelsen gjorde dem till MAN och KVINNA och sade: Därför skall en MAN lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin HUSTRU, och de två skall vara ETT KÖTT. Så är de inte längre två utan ETT KÖTT. (Matt 19:4-6).
Emil skriver: "Så kom den då, kompromissen som slog sista spiken i kistan. Tragiskt att det till slut var under en borgerlig regering kd övergav sina kärnväljare. Vad skall jag nu rösta på?"
Andra Timotheosbrevet 3:1-4 "Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma, högmodiga,fräcka ,olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsysnlösa och inbilska. De älskar nutningar mer än Gud."

PINGSTRÖRELSEN KOMPROMISSAR. Sten-Gunnar Hedin: ”Vi avstår från vigselrätten”. Svenska Dagbladet 081004.

Krisen i kd. Om Göran Hägglund ger efter för lätt i förhandlingarna riskerar han att få stora delar av sitt parti emot sig. Expressen 081004.

Oppositionen vill köra över regeringen när det gäller lagen om könsneutrala äktenskap. Dagens Nyheter 081005.

Expressen frågar 081008:
Tror du på idén om äktenskapet? Ja, absolut! svarar 78,8 procent. Nej, äktenskapet är omodernt och förlegat. svarar 21,2 procent. Kommentar: Äktenskapet är fortfarande den viktigaste formen för familjebildning. Det bör framförallt kristdemokraterna vinna på om de driver de frågorna.

Tuve Skånberg: Fortfarande värt att ”Bevara äktenskapet”. Världen idag 081008.

Flera samfund redo avsäga sig vigselrätten. "Låt staten sköta sitt och låt oss som kyrka stå för det vi kan". Dagen 081009.

Stephan Alm: Nu körs kd:s kärnväljare över. Världen idag 081010.

R. Albert Mohler Jr.: What's at stake in the 'gay marriage' debate? (part 1) BP Press 081021.
R. Albert Mohler Jr.: What's at stake in the 'gay marriage' debate? (part 2) BP Press 081022.
R. Albert Mohler Jr.: What's at stake in the 'gay marriage' debate? (part 3) BP Press 081027.
R. Albert Mohler Jr.: What's at stake in the 'gay marriage' debate? (part 4) BP Press 081028.

Skådespelaren Liam Norberg om äktenskapsfrågan: ”Kärnfamiljen nödvändig för att stoppa våldet”. Världen idag 081013.
Kamratposten har gjort en undersökning med 6000 barn i åldern 8-14 år där de ställer frågor om barnens föräldrar och vem de vill bli tröstade av. Mamman kommer förstås först, men pappan först på femte plats. Det tyder på att pappan är mycket frånvarande i barnens liv. En pappaledighet under småbarnstiden räcker inte för att ta igen det förtroendet. Så här fördelar sig procenten av vem de helst vill bli tröstade av:
1. Mamman 40,9 %.
2. Kompisar 24,2 %.
3. Någon annan som syskon eller skolpersonal 11,7 %.
4. Ingen alls 10,9 %.
5. Pappan 5,4 %.

Samkönade äktenskap fick nej i Portugal. Tre länder i EU tillåter samkönade äktenskap: Belgien, Nederländerna och Spanien. Kyrkans Tidning 081015.

Marcus Birro: Rör inte familjen, egoister. Expressen 081019.

Sten-Gunnar Hedin: ”Kristenheten borde höja rösten för barnens skull”. Världen idag 081020.

Tonläget i homodebatten. Världen idag 081024.

Göran Hägglund: Vi måste hitta en lag som alla är nöjda med. Dagen 081024.
Stefan Attefall: Frågan har inte förhandlats klart i regeringen. Bollen är nu hos statsminister Fredrik Reinfeldt. Dagen 081024.
Kd-linje om äktenskapslag avvisas. Kyrkans Tidning 081024.
Göran Hägglund tror på en lösning trots låst förhandlingsläge. Världen idag 081027.
Allianspartierna på väg mot frontalkrock - vem viker sig först? Dagen 081028.
Folkpartiet säger nej till kompromisser. Dagen 081028.
Kristdemokraterna tror fortfarande på en lösning. Dagen 081028.
Fakta: Det här är de alternativ som diskuterats. Dagen 081028.

Süleyman Wannes, corepiskopos, Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige: Staten äger inte begreppet äktenskap. Dagen 081028.

Hasse Boströms politikblogg: "Frivilligheten för präster och pastorer att säga nej till homovigslar kommer helt säkert att ifrågasättas, om ett eller ett par år. Och blir det maktskifte ryker den direkt." Dagen 081028.
Debattören och EFK-ordförande Stefan Swärd: "Det enda parti som opponerar sig är kristdemokraterna. Hägglund och hans partikamrater är värda allt stöd i detta."
Prästen och journalisten Helle Klein: "Det ryktas att regeringen är på gång att lägga förslag om att införa en könsneutral äktenskapslag. Äntligen!"

Åke Green flögs till USA-val – som inspirationstalare. Dagen 081030.
Webbtv: Wow - Åke Green är Sveriges Billy Graham! Dagen 081030.
Knappast vad RFSL önskade. Dagen 081030.

Olof Djurfeldt: Varför så bråttom, Fredrik Reinfeldt? Svårast kommer det att bli för avvikande lärare och vigselförrättare, sådana som ju bara står för det som är hävdvunnen sed. Scenariot liknar sagan om kejsarens nya kläder. Alla såg att kejsaren var naken, men applåderade ändå de nya kläderna. Dagen 081031.
Kommentar: Helt rätt! En människa kan inte tvingas ändra sin övertygelse bara för att Riksdagen driver igenom en ny lag.

Hägglund beredd offra vigselrätt till en civilrättslig äktenskapslagstiftning som inte ska kallas äktenskap. I kd-förslaget ska i stället en myndighet registrera samlevnad. Aftonbladet 081101. Dagen 081101.
Kommentar: Förslaget om det går igenom kommer nog istället att innebära att äktenskapsbegreppet försvinner vilket är klart illa och att kyrkorna tappar stora delar av "giftomålen" då de flesta om ett antal år inte kommer att gå längre än till att registrera sin samlevnad då kyrkorna inte längre har vigselrätt.

Allt populärare att gifta sig – sju procent fler giftermål på bara ett år. Världen idag 081103.

Stödet för homo- äktenskap svajigt. Världen idag 081103.

Ohelig allians mellan humanister och kyrkoledare hävdar Civilrättsligt bra för alla parter. Svenska Dagbladet 081103.
Kommentar: En borgerlig vigselceremoni kan redan nu bestå av enbart de som gifter sig i en civilrättslig registrering. Det nya blir då att detta blir en likadan kort "ceremoni" både för hetero- och homosexeulla (och att den antagligen förenklas något och inte kallas för äktenskap och att det inte måste närvara två vittnen utan blir ett registreringsförfarande för samlevnad), och sedan får de som "gifter sig" (både homo och hetero) hitta på en egen ceremoni någon annanstans för de som vill detta och som de får kalla vad de vill (och kyrkorna kommer att tappa betjänade i det avseendet). Vad vinner kyrkorna på detta? De förlorar sin vigselrätt, samlevnad på lika villkor införs i alla fall för både hetero- och homosexuella även om det hela blir endast "borgerligt" och äktenskapsbegreppet urholkas. Det rimliga är fortfarande att kyrkor borde ha vigselrätt och bestämma helt själva över vilka de viger och att ett äktenskap ska vara reserverat för en man och en kvinna. Och att homosexuella "äktenskap" (om vi fortfarande ska anse det hela vara jämbördigt ett äktenskap) inte registreras på samma villkor som heterosexuella därför att detta strider mot kristen tro som den praktiserats allt sedan kristendomen startade och som den praktiseras fortfarande i nästan alla världens länder oavsett religion. Hur kan en till två procent av befolkningen styra över äktenskapsbegreppet? Felet begicks redan när man införde partnerskapslagen och största skulden till detta har Svenska kyrkans biskopar som hela tiden vänt kappan med den politiska vindflöjeln och inte varit trogen den Gud man med sina läppar tror sig bekänna. Och om kristdemokraterna hade varit rakryggade sin ideologi så hade de ställt regeringssamarbetet på spel och krävt att äktenskapet förblir vad det alltid varit eller åtminstone krävt en folkomröstning i frågan där båda sidorna ska ha samma utrymme att ge sin tolkning, för många fler än antalet kristdemokrater i Sverige delar fortfarande äktenskapets ställning. Det skulle kd vinna på, om kd fortsätter så här slätstruket åker de snart ut ur Riksdagen.

Hägglund redo offra kyrkans vigselrätt. Kyrkans Tidning 081103.

Göran Hägglunds utspel om vigselrätten får stöd av trossamfunden. Dagen 081104.

Men Svenska kyrkan vill behålla vigselrätten. Dagen 081104. Lennart Koskinen, biskop i Visby: "Det vore ett direkt svek mot de 30 000 par vi möter varje år att inte behålla vigselrätten. Omedelbart skulle omkring 20 procent bara välja den borgerliga varianten och därmed skulle det som vi kallar äktenskap bara bli en juridisk akt."
Kommentar: Här har nog biskop Koskinen rätt, och på några års sikt skulle procenten bli allt större. Det som tidigare varit ett äktenskap kan bli endast en juridisk akt, begriper inte frikyrkornas ledare detta?

Några ledare från Svenska kyrkan om vigselrätten: Dagen 081104.

Så här svarar riksdagsledamöterna om vigselrätten i framtiden. Dagen 081104.
Kommentar: Här ser man dock tyvärr att vänstern om den har makten är beredd att ta ifrån vigselrätten från den som inte vill viga homosexuella och att de samfund som inte vill viga homosexuella kan komma att förlora sina bidrag. Antagligen det största skälet till varför flera kyrkoledare går med på att avskaffa vigselrätten.

Så här svarar de olika riksdagsledamöterna om vigselrätten i framtiden. Dagen 081104.

Elisabeth Sandlund: Därför är två enkla frågor till riksdagsledamöterna så viktiga. Dagen 081104.
Kommentar: Bra logik av Elisabet Sandlund. Och tesen som många haft verkar besannas: "Införandet av partnerskapslagen år 1994 var bara första steget. Politikerna hade en dold agenda. Och det är den som nu genomförs."

Riksdagsledamöter tveksamma till att ge samfund mandat att välja viga. Dagen 081105.

Ungdomsstudie visar att familj och vänner hör till starka kärnvärden. Världen idag 081105.

Färre barn upplever separationer. Världen idag 081105.

Dags att vädra ut i riksdagens kammare. Världen idag 081105.

Stefan Gustavsson: ”En förlust för vårt land”. Världen idag 081105.

Riksdagen får besluta om frågan. Dagen 081105.

Göran Hägglund: Det är ett misslyckande. Dagen 081105.
Kommentar: Hägglund säger: "Men jag är övertygad om att det här gänget kommer att svetsas samman igen till en väldigt god arbetsgemenskap", säger Göran Hägglund. Det betyder att Hägglund inte kommer att driva en hård linje i frågan och kommer att låta sig köras över! Det är inte bra för det fortsatta förtroendet för kristdemokraterna och de kommer att förlora många kärnväljare i nästa valet.

Statsministern struntar i Hägglund. Dagen 081105.

Nu är bröllopet spikat för Åsa och Alexandra, de hoppas på att Mona Sahlin ska ha möjlighet att viga dem. Dagens Nyheter 081105.

Reinfeldt körde över Hägglund. Onsdagen var en ovanligt bra dag för Fredrik Reinfeldt att riva av plåstret för att så få som möjligt skulle bry sig om Göran Hägglunds protestskrik. Dagens Nyheter 081105.

Ja till aborter, nej till homoäktenskap. I Kalifornien, där homoäktenskap efter ett beslut i delstatens högsta domstol varit tillåtet sen i somras, tyder allt på att man i en folkomröstning har sagt nej till att detta ska fortsätta vara lagligt. Aftonbladet 081105.

Delade meningar om att låta riksdagen ta över äktenskapsfrågan. Dagen 081106.

Elisabeth Sandlund: Kd har körts över med ängvät och bör allvarligt överväga att lämna regeringen. Dagen 081107.
Kommentar: Ja, kd bör lämna regeringen om den röstar igenom homoäktenskap. Kd bör ställa ett ultimatum till de tre övriga allianspartierna om detta. Ett alternativ kan vara en folkomröstning i frågan där både ja- och nejsidan ska ha lika mycket resurser till att bilda opinion för sina ståndpunkter.

Kalifornien förbjuder samkönade äktenskap. Proposition 8 gick igenom med röstsiffrorna 52,5 procent mot 47,5. Dagen 081107.
Åke Greens rundresa kan ha avgjort tisdagens folkomröstning. Världen idag 081107.

RFSL och EKHO är nöjda. Det som tidigare var otänkbart är i dag idealt. Dagen 081107.

KU granskar homoäktenskap. Dagen 081107.

Skarp kd-kritik mot regeringen. "Det ser inte vackert ut att man kör över ett parti i en fyrpartiregering". Dagen 081107.

Grafik: Så smärtsamt är det för kd-distrikten. Dagen 081107.

Aggressiv stämning när Elisabeth Sandlund gästade Aktuellt. Enligt forskningschef Ann-Louise Eriksson kommer förverkligandet att viga homosexuella i kyrkan att bli en ordningsfråga och det är bara att följa regelverket. Eriksson visar en total okänslighet för att det finns många inom kyrkans verksamhet som kanske inte vill ställa upp för homovigslar och präster och diakoner och andra som redan när de ska gå in i sian ämbeten kanske inte blir antagna på grund av sin inställning till homoäktenskap. Dagen 081107.

Detta händer nu: Dagen 081107.
Steg 1) Regeringen (alla fyra partier) lägger senast i december fram en "grundproposition" om en könsneutral samlevnadslag. Kommentar: Hur kan kd ställa upp på det? Frågan för kd är om makten väger högre än värderingarna?
Steg 2) Förhandlingar inleds i riksdagen mellan s, v och mp samt m, fp och c om en gemensam motion. Syftet är att skapa en könsneutral lag vilken även innehåller begreppet "äktenskap".
Steg 3) Om förhandlingarna misslyckas: M, fp och c motionerrar själva om de planerade kompletteringarna.
Steg 4) Omröstning i rikdagen.

Hägglund: Reinfeldt hotade inte. Dagen 081108.

Nio moderata riksdagsmän går i en debattartikel i Svenska Dagbladet emot partiledningen i äktenskapsfrågan och pläderar för en civilrättslig ordning. Svenska Dagbladet 081108.

Ska kd lämna regeringen? Dagen 081108.

37.199 svenska par gifte sig under årets första åtta månader.

Liberalteologen och prästen Helle Klein hyllar en könsneutral äktenskapslag. Aftonbladet 081110.

Sten-Gunnar Hedin: Kristdemokraterna är inte överkörda i äktenskapsfrågan. Dagen 081111.
Kommentar: Kristdemokraterna är överkörda i äktenskapsfrågan.

Elisabeth Sandlund: De signaler som kommer nu är både tydliga och oroväckande. Risken är stor att denna grupp inom Svenska kyrkan (som anser att äktenskapet även i fortsättningen bör vara reserverat för föreningen mellan man och kvinna) likt kd i regeringen kommer att köras över med ångvält. Dagen 081111.

Ohly: präster måste viga samkönade. "På lång sikt vill vi ändra detta om frivilligheten. Den som vägrar viga samkönade par diskriminerar och den som gör det bör fråntas vigselrätten." Dagen 081111. Kyrkans Tidning 081111.

Olof Djurfeldt: Finns det en väg till borgfred i äktenskapsfrågan? Dagen 081112.

Lennart Sacrédeus och Mikael Oscarsson (kd): Statsministern skadar förtroendet för regeringen. Dagen 081112.

Ella Bohlin: Vem har modet att göra familjen till valfråga? Dagen 081112.

Stephan Alm: Omöjligt kompromissförslag från kd. Dagen 081113.
Kommentar: Mycket klarsynt inlägg. Och Alm avslutar: Rätteligen bör kristdemokraterna nu göra kabinettsfråga av äktenskapsfrågan varvid de övriga borgerliga partierna, om de vill ta ansvar för alliansregeringens fortlevnad, får foga sig i kristdemokraternas önskemål under innevarande mandatperiod. Kristdemokraterna ska inte sitta i en regering som utfärdar en könsneutral äktenskapsbalk.

Kd-ledaren Göran Hägglund efter oenigheterna i regeringen: "Om vi hade lämnat regeringen hade vi kastat in landet i en regeringskris." Dagen 081114.
Kommentar: Det är en fullständigt felaktig kommentar av Hägglund. Hägglund borde istället ha ställt ett ultimatum till sina allianskollegor, att om de röstar igenom könsneutrala äktenskap lämnar kd alliansen och blir ett oppositionsparti. Då är det Reinfeldt som fått avgöra om han vill fortsätta att vara statsminister eller inte och om det är viktigare för honom med könsneutrala äktenskap. Ett alternativ hade varit en folkomröstning där folket får avgöra frågan. Det hade gett kd möjlighet att framföra sina argument på ett bättre sätt. Av intervjun kan man se att Hägglund redan gett upp nu. Han kommer att foga sig i vad Reinfeldt och Riksdagen beslutar. Det är viktigare för Hägglund att sitta kvar i regeringen. Reinfeldt taktik kommer att hålla. Det spelar inte så stor roll vad vi andra tycker om detta i fortsättningen. Kd missade chansen till att inför svenska folket inte bara med ord utan med handling visa att äktenskapsbegreppet är och ska vara mellan en man och en kvinna.

Den senaste tidens högljudda försvar för könsneutrala ”äktenskap” framförs just av de grupper som i decennier ifrågasatt värdet av äktenskapet som samlevnadsform. När de nu talar sig varma för äktenskapsbegreppet är det därför ett hyckleri av värsta sort. Det handlar i stället om att, på ett avgörande sätt, ytterligare montera ned familjen som samlevnadsform. Världen idag 081117.

Lennart Sacrédeus och Mikael Oscarsson (kd): Äktenskapslag med respekt för kyrkorna. "Remissvaren visar att det religiösa Sverige – kyrkor och samfund tillsammans med islam och judendom – enhälligt avvisar en ändring av äktenskapsbegreppet." Världen idag 081117.
Kommentar:
- Alliansregeringen har enats om en hantering som innebär att vi lägger en grundproposition om äktenskap till riksdagen. De tre partier som vill se könsneutrala äktenskap lägger en följdmotion för att få detta på plats till 1 maj 2009, sade statsminister Fredrik Reinfeldt till Ekot. Genom att låta riksdagen stifta den nya lagen om homoäktenskap slipper kristdemokraterna reservera sig mot ett regeringsbeslut. SvD 081106.

Civilutskottet stöder inte oppositionens gemensamma motion för en forcerad könsneutral äktenskapslag. Kyrkans Tidning 081119.

Kristdemokraterna ensamma igen i riksdagen när det gäller ensamstående kvinnors rätt till insemination? Moderaterna har ännu inte bestämt sig. Kyrkans Tidning 081119.
Kommentar: Ytterligare ett avsteg från att ett barn ska ha rätt till att växa upp med både en mamma och en pappa. Vi ser igen hur vuxna ska ha rätt till barn men barnens rätt tar man inte hänsyn till. En ensamstående mamma är inte en hel förebild och kan inte ge barnet den tid som barnet behöver under sin uppväxt. Vi ser väl alltför mycket av att inte ens två föräldrar har tillräckligt tid med barnen där allt handlar om alla ska jobba och barnen lämnas vind för våg och de sällskap de då hamnar i.

Bengt Winroth: Kristofobin blockerar samförstånd. Jag drar mig till minnes att det under 2006 ingicks cirka 45 000 äktenskap i Sverige, cirka 6000 samboavtal och 191 partnerskap. 3,7 promille av de ingångna relationerna var alltså samkönade och 99,63 procent tvåkönade. Dagen 081119.

Pingstpastor Marcus Örebäck: Kyrkor måste ha rätt att viga vem de vill. Dagen 081119.

Svenska kyrkans agerande är grundorsaken till att en enhetlig kristen hållning mot homoäktenskap inte går att genomföra. Dagen har frågat ledande kanditater till nästa års kyrkoval om vilken som är den viktigaste från inför valet. Av svaren framgår att:
Socialdemokraternas talesman Kenneth Odelstrand som är kyrkopolitisk tjänsteman nämner äktenskapsfrågan som viktigast: "Vi är för en könsneutral äktenskapslagstiftning." De har 28,3 procent av rösterna.
Centers Daniel Tisell, ledamot (16,3 procent): Vi ska ser över kyrkohandboken och där är det viktigt att vigsel för homosexuella kommer med.
Bengt Kristiansson, ordförande för Öppen kyrka (2,79 procent): Vi vill att samkönade par ska kunna gifta sig i Svenska kyrkan.
Endast Frimodig kyrkas ordförande Jan-Anders Ekelund nämner äktenskapsfrågan som väldigt brinnande (2,79 procent). Kristdemokraterna tycker nog också att den frågan är viktig men Kurt Hedman, ordföranden, nämner inget i den här korta intervjun som inte ställer ledande frågor om just detta.

Karl-Erik Nilsson, Börje Gustafsson: Statsministern upprörande nonchalant i äktenskapsfrågan. Dagen 081120.

Ännu ett steg mot homoäktenskap. Vigselförrättare ska dock inte tvingas viga homosexuella. Dagen 081121.
Hasse Boström
: Inget samtalsämne vid kyrkkaffet. Men snart kommer enskilda homosexuella par att vända sig till sin församling, även i traditionellt konservativa samfund som pingströrelsen, och be att få gifta sig i kyrkan. Om man inte gjort det förut, tvingas församlingen (det vill säga i slutändan medlemmarna) att då bestämma sig för var man står, teologiskt.
Thomas Österberg:
Så långt är allt väl, men därmed har tyvärr inga garantier getts för framtiden.
Alliansens lagrådsremiss om äktenskap färdig. Världen idag 081121.
Fakta:
- Kravet på tillstånd för trossamfund att förrätta vigsel ska även omfatta Svenska kyrkan.
- Vigselförrättare ska förordnas särskilt av Kammar­kollegiet.
- Att trossamfundens vigselförrättare inte är skyldiga att förrätta vigsel ska klargöras i lag.
- Lagfarna domare i tingsrätt ska inte längre ha kvar uppgiften att förrätta vigslar och partnerskap.
- Kraven på borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättares kunskaper och kvalifikationer samt prövningen av dessa ska förtydligas.
Kommentar: Grundpropositionen är bra. Det är bra att det skrivs in i lag att ett trossamfunds vigselförrättare inte är skyldig att förrätta en vigsel och att det gäller även Svenska kyrkan. Det är också bra att domare inte längre utför dessa sysslor, de har fullt upp med sina huvuduppgifter. Efter detta bör kd sätta ner spikskorna i Riksdagen.

Christian Oscarson: Kd behöver visa att man inte låter sig hunsas. Kd bör visa att det inte låter sig hunsas hur som helst, annars kommer det tyvärr att ersättas i Sveriges riksdag med sverigedemokraterna eller något annat nytt parti. Dagen 081125.

V, Mp och varannan s-ledamot vill ta bort fria vigselrätten. Dagen 081127.

Hasse Boström: Men de flesta i riksdagen svarar inte alls på frågor om äktenskapet. Dagen 081127.

Så svarade riksdagsledamöterna på enkäten. Dagen 081127.

Så här svarar riksdagsledamöterna om vigselrätten i framtiden. Dagen 081127.

Svenska kyrkan förbereder sig på att obligatoriskt bibelord om äktenskapet kan få alternativ. Dagen 081128.

Ulf Ekman frågar: Äktenskapet, förbund eller kontrakt? Världen idag 081128.

Siewert Öholm: Medier som motkraft. Världen idag 081201.

Åke Green: "Äktenskapet är till för kvinnan och man. Detta fundament i samhället är inte förhandlingsbart." "Om inte försvaret av äktenskapet är viktigt nog för Göran Hägglund att ställa en kabinettsfråga så är hans förtroende förbrukat." Expressen 081207.

Tord Nordblom och Rolf Pettersson - två präster som inte vill behålla sin vigselrätt. Ett kristet äktenskap är ett förbund mellan en man och en kvinna utifrån Guds intentioner med sin skapelse, bekräftat av Jesus själv i flera sammanhang. Det är ett livslångt förbund präglat av ömsesidig trohet och kärlek och det är också platsen att ta emot och fostra barn, det kommande framtida släktet.
Eftersom det finns starka teologiska skäl mot en könsneutral äktenskapsuppfattning, kommer en sådan lagstiftning göra klart att svensk lagstiftning och en kristen äktenskapssyn markant skiljer sig åt även om samma begrepp kommer att användas. Dagen 081211.

Norska Frälsningsarméns ungdomsförbund mister bidrag för sin syn på homosexualitet. Dagen 081211.
Elisabeth Sandlunds kommentar: En sorglig Norgehistoria. När religionen får praktiska konsekvenser som går på tvärs emot det som för tillfället är det normlösa samhällets norm blir det en helt annan sak. Så är det redan i vårt grannland. Och så kan det bli även hos oss. Fortare än vi anar. Dagen 081211.
Frälsningsarmén får behålla norskt statsstöd. Dagen 090218.

Närhet till mamma och pappa ger trygga barn. Världen idag 081215.

Kd lämnas utanför när det gäller könsneutrala äktenskap. Dagens Nyheter 081216.

Ingen garanti för frivillig vigselrätt. Dagen 081216.

Kristdemokrater: Kärnfamiljen är samhällets grund. Dagen 081218.

Partierna eniga om friheten för vigselförrättare (än så länge). Dagen 081218.

Moderat majoritet för neutral äktenskapslag, 78-16. Dagen 081218.

Oenighet kring kyrkostyrelsens förslag till ny äktenskapsritual. Dagen 081218.

Präster upprörda över SVT-enkät. De är oroliga för att underlaget kan komma att användas emot dem. Dagen 081218.

Elisabeth Sandlund: Beslutsprocessen i äktenskapsfrågan går i högt tempo både i riksdagen och i Svenska kyrkan. Dagen 081219.

Alf Svensson: Kd försvarar äktenskapet. Världen idag 081229.

Kids from Religious, Intact Families Fare Better, Study Says. Children living with both biological parents or adoptive parents who attend religious services regularly are less likely to exhibit problems at school or at home, a new analysis of national data shows. Crosswalk.com 090101.

Tror du på livslång kärlek? Ja 82% Nej 18%Totalt antal röster: 3516 DN 090105.

UK 2050: Church Attendance 'To Fall by 90 Percent'. A new study by Christian Research, the statistical arm of the Bible Society, claims that church attendance in Britain will plummet to below 88,000 by 2050. The estimate has ignited controversy, with Prime Minister Gordon claiming, "Faith in Britain today is very much alive and well," and the Church of England lambasting the estimate as "incomplete" and ignoring "new ways of worshipping outside the church network," the UK Guardian reported. But according to Keith Porteous-Wood of the National Secular Society, if church attendance continues a similar decline as seen in the last 60 years, Christianity will indeed become "a minority sect of largely elderly people" by 2050. (Religion Today 090105).
Kommentar: Ungefär samma sak torde hända i Sverige om nuläget består.

Svenska kyrkan skyndar sig för att ta fram ett förslag till ny vigselordning för att inte halka efter den politiska processen. Kyrkans Tidning 090108.

Biskop Erik Aurelius i Göteborg tror inte på grundläggande saker i Bibeln. Detta framgår genom teologiska samtal som KG Larsson haft med biskopen på grund av Larssons utträde ur Svenska kyrkan. KG Larsson säger i Världen idag 090109: "Under dessa samtal insåg jag hur teologin i dag är utformad. Jag blev verkligen bedrövad. När vi började tala om trons väsen och fundament insåg jag att vi hade helt olika syn. Det började med frågan om Jesus. Inkarnationen och jungfrufödseln, det var ingen viktig fråga - biskopen trodde själv att Josef var far till Jesus. Inte heller Jesu uppståndelse var särskilt viktig, detta tolkades symboliskt. Även synen på Gud hade förändrats. Inställningen att det endast finns en Gud drivs i dag in absurdum. När buddisterna ber till Buddha, muslimerna till Jahve och de kristna till sin Gud, menar man att man hamnar hos samma person. Detta är den mest känsliga frågan i dag. Om det skulle vara så att alla ber till samma Gud, behövs inte någon yttre mission, ingen evangelisation"

Svenska kyrkan (kyrkostyrelsen) föreslår att ordet äktenskap helt tas bort från vigselordningen i framtiden för att anpassa akten i Svenska kyrkan så att även homosexuella kan vigas där. I förslaget till ny vigselordning som ekot har tagit del av heter det: "Ni är nu äkta makar", istället för dagens: "Ni har nu ingått äktenskap." Detta görs för att kunna viga homosexuella i kyrkan när den nya äktenskapslagen träder ikraft. Den nya vigselordningen kommer att gälla för alla par som vigs i Svenska kyrkan, heterosexuella som homosexuella. I förslaget byts alla formuleringar med man och hustru ut mot make och maka. Den stora förändringen är att ordet äktenskap som nämns ett flertal gånger under vigselgudstjänsten tas bort. Formuleringen "Äktenskapet är en Guds gåva instiftat i samhällets bestånd" byts mot "Kärleken har sitt ursprung i Gud, förmågan att älska är Guds gåva till människan." "Ni har nu ingått äktenskap", byts mot "Ni är nu äkta makar." Förslaget ska tas av kyrkostyrelsen den 12 januari och sedan går det ut på remiss till läronämnden, domkapitlet och församlingarna och i höst ska kyrkomötet besluta om ny vigselordning ska antas (från lunchekot 090110). Ärkebiskopen Anders Wejryd säger i lördagsintervjun samma dag att han personligen kan tänka sig att viga homosexuella.

Vigselakt utan ordet äktenskap. Så vill Svenska kyrkan lösa konflikten om homosexuellas rätt att gifta sig. Dagen 090110.
Ordet äktenskap bör tas bort från en framtida vigselordning. Det kommer kyrkostyrelsen att förslå i den remiss som nästa vecka sänds ut i den egna organisationen. Anledningen är den väntade nya lagen om könsneutrala äktenskap. Kyrkans Tidning 090110.

Svenska kyrkan ändrar sig. "Äktenskap" kvar i vigselritual. Dagen 090113.

Hela förslaget till ny vigselritual. Dagen 090113.

Svenska kyrkan inför två vigselritualer. De många turerna i äktenskapsfrågan har skapat förvirring på många håll. Dagen 090115. Se även Dagens fråga "Ska samkönade par få ingå äktenskap?"

Kyrkostyrelsen kovänder.
Remissvar december 2007: äktenskap gäller endast man/kvinna.
Vigselordning januari 2009: äktenskap gäller även homosexuella. Världen idag 090116.

Homosexuella ska kunna ingå äktenskap från och med den 1 maj i år. Motionen innebär att bestämmelser i äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar görs könsneutrala. Vid borgerliga vigslar ska endast personer som är villiga att viga såväl en kvinna och en man som två personer av samma kön komma ifråga för uppdraget. Kristdemokraterna vill i en egen motion ha en civilrättslig samlevnadsbalk kallad giftermålsbalk. "Det innebär att begreppet äktenskap utgår ur lagstiftningen och att vigselrätten för religiösa samfund upphör. I stället får både par av olika och av samma kön rätt att gifta sig genom registrering hos en myndighet", enligt Göran Hägglund. Dagens Nyheter 090121.
Kommentar: Det betyder att kristdemokraterna nu också vill att homosexuella av samma kön ska ha rätt att gifta sig! Bara de inte kallar det för äktenskap!!! Innebörden i de båda motionerna är ju densamma.

Göran Hägglund: Staten ska inte gå in och bestämma vilka som får viga sig hos de religiösa samfunden, även i framtiden. Dagens Nyheter 090121.

RFSU kritiska till att förslaget ger religiösa samfund rätt att vägra viga homosexuella. Dagens Nyheter 090121.

I en enkät svarar 62 procent av Svenska kyrkans kyrkoherdar/domporstar att de är villiga att viga samkönade par, medan 38 procent svarar nej. Enkäten skickades ut till ett urval av 100 domprostar och kyrkoherdar i alla stift. 65 av dem har svarat. Kyrkans Tidning 090122.

Rapport har via e-post frågat över 2700 präster. 68 procent av de drygt 1 700 präster som svarat kan tänka sig att viga homosexuella par. 21 procent svarar nej och elva procent avstår att svara på frågan. Drygt 1 000 av dem har avstått från att svara. Motståndet mot att viga homopar är störst i Växjö stift. Det är det enda stift där inte fler präster svarar ja än nej. Mest positiva till nyordningen är prästerna i Stockholms stift. Där säger bara fem procent av 230 svararande nej till att viga homopar. Kyrkans Tidning 090122.
Kommentar av Svenska kyrkan: Prästers nej ointressant. Det är Svenska kyrkan som har statens uppdrag att viga människor till äktenskap - inte enskilda präster. Svenska kyrkan.se

"Det är oärligt av ärkebiskopen att säga att präster får frihet att välja". Nils Lidskog, präst i Stockholms domkyrkoförsamling anser att det är i stort sett omöjligt för präster att neka till att viga homosexuella par.
- Det är oärligt av ärkebiskopen att säga att präster får frihet att välja. Redan i dag innebär det i princip yrkesförbud att säga nej. Blivande präster blir inte ens antagna till något stift om de inte klart och tydligt går med på att viga samkönade par, säger Nils Lidskog. Dagen 090123.
Kommentar: Så har det besannats att Svenska kyrkan har förlorat sin kristna ideologi och avfallet går snabbt i denna kyrkan.

Kyrkovalet viktigt för de stora partierna. Den största orsaken till sekulariseringen inom Svenska kyrkan och i Sverige får nog anses vara den att kyrkan är politikerstyrd. Det gör att det blir de sekulärpolitiskt korrekta uppfattningarna som vinner gehör och de som värnar om en sann bibeltro och biblegrund tappar hela tiden mark. Kyrkan blir endast en kulturbärare. Socialdemokraternas viktiga fråga inför höstens kyrkoval blir därför: "Vi vill garantera allas rätt till samkönad vigsel i hemförsamlingen." Och även Centerpartiet stämmer in i den kören. Ekumenik och religionsdialog är två andra frågor av vikt. Kyrkan blir en institution där man nöjer sig med att förmedla dop, konfirmation, vigslar och begravningar. Om kyrkan kan tillhandahålla detta så väljer människor att stanna kvar i kyrkan, enligt socialdemokraternas talesman Kennet Odelstrand. Det gäller att vara en kyrka "i takt med tiden", medan den kristna urkunden säger precis motsatsen. För den sanna kyrkan är korset den enda äran här i världen. "Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen" (Gal 6:14). Kyrkans Tidning 090129.

Nuvarande mandaten fördelar sig på följande partier:
Socialdemokraterna 71.
Moderaterna 45.
Centern 41.
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 34.
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 17.
Folkpartister i Svenska kyrkan 15.
Frimodig kyrka 7.
Öppen kyrka – en kyrka för alla 7.
Miljöpartister i Svenska kyrkan 4.
Sverigedemokraterna 4.
Vänstern i Svenska kyrkan 3.
Sveriges pensionärers intresseparti 1.
Kyrkans Tidning 090129.

Assar Björkvald: Vad hjälper det att uttala ordrik välsignelse över det som den ende, som kan skänka välsignelse, inte kommer att välsigna. Världen idag 090202.

Riksdagsledamot: Det är oacceptabelt kort tid för att bereda neutral äktenskapslag. Majoriteten i utskottet har kommit överens om att ett betänkande - och därmed en färdig lagtext - ska vara klar om drygt sex veckor, den 19 mars. Riksdagen ska klubba den nya lagen onsdag 1 april. Dagen 090202.

United Nations Population Fund Leader Says Family Breakdown is a Triumph for Human Rights. LifeSiteNews.com 090203.

Kristdemokraten Christina Carlsson: Man får hoppas att KD:s gräns nu är nådd. Vi Kristdemokrater som inte jublar över EU:s alla nya och gamla påbud och förbud, vilket alternativ ska vi välja? Junilistan? Världen idag 090204.

Evangeliska frikyrkans styrelse vill avsäga sig vigselrätten. Dagen 090204.
Kommentar: Ett dåligt beslut, därför att det betyder att EFK:s ungdomar istället kommer att välja att gifta sig i Svenska kyrkan. Varför kasta in handduken i förtid? Men det tycker inte Evangeliska Frikyrkans pastorer. Dagen 090206.

Kristna organisationer i Norge kan förlora statsbidraget för sin inställning till homosexuella. Dagen 090204.

Ulf Ekman: Vem är fundamentalist? Världen idag 090206.

Åsiktsstorm kring homoäktenskap i Nya Wermlandstidningen. Världen idag 090206.

Barn som lever med en ensamstående förälder löper ökad risk för psykiska problem jämfört med barn som bor tillsammans med båda föräldrarna. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut har gjort. Den visar att barn som växer upp med en ensamstående förälder i Sverige löper omkring 50 procent högre risk att drabbas av psykiska problem. Studier visar även på ökade risker för andra typer av problem, däribland självmordsförsök, alkohol- och drogrelaterad sjukdom samt fosterhemsplacering. I Sverige lever ungefär vart femte barn i åldern 0-17 år med en ensamstående förälder. Det motsvarar närmare 400 000 barn. Statens folkhäsoinstitut 090206.

Nio av biskoparna vill att kyrkan slipper vigselrätt. "Gör det enkelt och praktiskt genom att staten registrerar äktenskapet i samband med hindersprövningen", skriver de. Sedan kan människor fritt ha sitt kyrkbröllop eller motsvarande borgerliga eller religiösa ceremoni, utan att juridiken sätter gränser för högtidligheten och festen. Kyrkans Tidning 090206.
Bakom debattinlägget i Dagens Nyheter står Carl Axel Aurelius, Göteborg, Esbjörn Hagberg, Karlstad, Antje Jackelén, Lund, Lennart Koskinen, Visby, Caroline Krook, Stockholm, Hans-Erik Nordin, Strängnäs, Ragnar Persenius, Uppsala, Hans Stiglund, Luleå och Sven Thidevall i Växjö.
De biskopar som inte skrivit under är ärkebiskop Anders Wejryd, Erik Aurelius, Skara, Tony Guldbrandzén, Härnösand, Thomas Söderberg, Västerås samt Martin Lind i Linköping.
Kommentar: Ja, detta är bättre logik i dagens uppkomna situation, där dessutom majoriteten som gifter sig redan har levt ihop som gifta under en längre tid.

Martin Lind: "Förslaget ett svek mot människor". Kyrkans Tidning 090207.

Biskoparna i Svenska kyrkan i öppen strid: Sluta låtsas som om kyrkbröllopet består om vi fråntas vigselrätten. Dagens Nyheter 090207. Bakom debattinlägget står Erik Aurelius, Skara, Tony Guldbrandzén, Härnösand, Thomas Söderberg, Västerås samt Martin Lind i Linköping.

Biskoparna Carl Axel Aurelius, Lennart Koskinen, Caroline Krook och Hans Stiglund svarar: Håll juridiken utanför kyrkan. Svenska Dagbladet 090222.

Större risk för psykisk ohälsa bland barn till ensamstående. Dagen 090209.

Kartläggning visar att en majoritet av nomineringsgrupperna i kyrkomötet vill ha kvar vigselrätten. Dagen 090211.

Riksdagspartier avvisar biskopsutspel. Det kommer för sent. Kyrkans Tidning 090211.

Kyrkopolitiker i Socialdemokraterna och Centerpartiets kritiserar biskopsutspel om vigselrätt. Dagen 090215.

Kyrkoledare: Värna om prästernas samvetsfrihet. I tv framträdde nyligen en kyrkoherde som frankt förklarade att han inte tänkte anställa andra präster i sitt "pastorat" än de som var villiga att förrätta homovigslar - detta efter en enkät där SVT av landets präster begärde svar med namn och adress på frågan om de kunde ställa upp för dessa vigslar. Det är märkligt att man inte från kyrkans högsta ledning med kraft protesterat mot detta försök till åsiktsregistrering. Dagen 090217.

De tre borgerliga partierna och oppositionen som är för könsneutrala äktenskap har kommit överens om ett gemensamt förslag. Dagen 090216.

Frimodig kyrka: Dags att skilja kyrkan från staten på riktigt. Dagen 090218.

EFS-präster vill inte viga samkönade par. Kyrkans Tidning 090220.

Svenska missionskyrkans distriktsföreståndare: Alla kyrkor och samfund bör avsäga sig vigselbehörigheten. Dagen 090224.

The Evangelical Lutheran Church in America, the largest Lutheran body in North America with 4.7 million members, is one step closer to embracing homosexuality among its ordained ministers after a task force released two recommendations. BP News 090306.

P-O Ängegärd: Det går inte att koppla bort de juridiska aspekterna från äktenskapet. Dagen 090311.

Lagrådet: Endast den som är villig att viga såväl personer med olika kön som personer med samma kön kan komma i fråga som borgerliga vigselförrättare. Kyrkans Tidning 090319.

KD:s Yvonne Andersson är mycket besviken över civilutskottets ensidiga behandling av ny könsneutral äktenskapslag. Världen idag 090320.

Alf B Svensson och Erling Andersson: 90 procent av alla kristna familjer i USA ber aldrig tillsammans eller samtalar om livsfrågor och kristen tro. Så är det nog dessvärre också i Sverige. De som vuxit upp i kristna familjer och bevarats i tron säger att den person som betytt mest är mamma och pappa. Dagen 090320.

Alexander Bards politiska testamente. Världen idag 090401.

Elisabeth Sandlund: Riksdagsbeslutet i morgon om samkönade äktenskap innebär inte att frågan förlorar sin aktualitet. Dagen 090331.

I dag beslutar riksdagen om ändrad lagstiftning. Världen idag 090401.

I dag avgörs om riksdagsledamöterna får rösta enligt sitt samvete i äktenskapsfrågan. Dagen 090401.

Fråga till riksdagapartierna: Får ledamöterna i ditt parti rösta fritt i morgon? Dagen 090331.

Yvonne Andersson (kd) och Hans Wallmark (m): Inom tio år har vi civilrättslig äktenskapslag. Dagen 090331.

Mikael Oscarsson / Lennart Sacrédeus / Annelie Enochson / Eva Johnsson, (kd): Vi förordar i stället en civilrättslig samlevnadsbalk. Världen idag 090401.

Sten-Gunnar Hedin: Ny äktenskapslag förändrar inte skapelseordningen. Dagen 090401.
Kommentar: Det är märkligt att Hedin uttrycker glädje över underförstått partnerskapslagen som är själva grunden till att nu den könsneutrala äktenskapslagen går igenom i riksdagen.

Stefan Attefall och Yvonne Andersson (kd): Vi reserverar oss mot ny lag i dag.
Kommentar: Samtidigt reserverar de sig inte längre mot registrerat partnerskap av samma kön. Den 7 juni 1994 antog riksdagen partnerskapslagen med röstsiffrorna 171 mot 141. Det var då socialdemokraterna, vänsterpartiet och folkpartiet som röstade igenom förslaget. Kjell Sjöberg rev den dagen offentligt sönder sina kläder när han stod i Citykyrkans talarstol inför 150 förebedjare och hävdade att Sverige genom detta beslutet passerat en andlig gränslinje. Vi har gått in i det antikristliga samhället genom att tydligt bryta mot Guds ord, sade han som kommentar till detta. Och idag ser vi vad nästa steg blivit. Kristdemokraterna säger nej till könsneutral äktenskapslagstiftning, men tyvärr förespråkar de en civilrättslig samlevnadsbalk för giftermål av både olika och samma kön, det är en light version av könsneutral äktenskapslagstiftning. Att kristdemokraterna och kristna ledare inte längre reserverar sig mot partnerskapslagen och en dito civilrättslig samlevandsbalk visar att när tiden går så släpper man på sina principer. Kjell Sjöberg sade också: "Lagen för homosexuellt partnerskap kom till genom en avällig och sekulariserad kyrka som har förnekat och bortförklarat vad Guds ord säger om homosexualitet. Hälften av alla riksdagsmän stödde sig i debatten på argument givna från kristna som förnekar och bortförklarar Guds ord."
Kristdemokraterna har inte tagit strid i denna frågan och nöjer sig med att bara reservera sig.

Bevara äktenskapet markerar in i det sista. Världen idag 090401.

Svarige fick en ny äktenskapslag

2009-04-01. En stor riksdagsmajoritet sade i dag ja till att införa könsneutralt äktenskap. Samtidigt upphävs lagen om registrerat partnerskap. De par som lever som registrerade partners ska kunna fortsätta göra det om de vill. Om de vill ändra det till äktenskap kan det ske genom en anmälan eller vigsel. Från och med den 1 maj får homosexuella gifta sig. 261 ledamöter röstade ja och 22 nej (21 kd och 1 c). 16 ledamöter lade ner rösterna (15 m och 1 kd).

Svenska kyrkan meddelar att man stöder den nya äktenskapslagen. Kyrkans Tidning 090401.

Homosexuella släpptes in i äktenskapet. Kristdemokraterna sörjer - förespråkarna jublar. Dagen 090401.

Ja till könsneutrala äktenskap. Både på läktaren och från ledamöter hördes jubel och applåder. I övrigt rådde det en dämpad stämning. Världen idag 090403.

... men Hägglund tror ändå på KD-förslaget. Världen idag 090403.

Omedelbart efter beslutet i Riksdagen går Maria Ferm, Språkrör Grön Ungdom, och Felix König, Förbundsordförande RFSL Ungdom, ut och kräver att Riksdagen går ett steg längre och inför en köns- och antalsneutral samlevnadsbalk. "Den civilrättsliga samlevnadsbalken ska inte grunda sig i fortsatt separation, som KD förespråkar, utan istället vara en ny lagstiftning där alla samlevnadsformer värderas likvärdigt. Juridiskt och ekonomiskt skydd inte ska vara avhängigt en romantisk, sexuell tvåsamhet." "Staten bör inte lägga sig i av vilken anledning människor väljer att bo ihop - och staten bör inte heller premiera vissa, men inte andra. Vi tycker att det är dags att queertera lagboken. Juridiskt och ekonomiskt skydd bör vara anpassat efter den verklighet människor lever i. Vi vill öppna för möjligheten till ekonomiskt och juridiskt skydd för fler konstellationer än de som omfattas av äktenskaps- och sambolagen idag. Vi vet precis som ni att kärnfamiljsidealet, oavsett om det är samkönat eller olikkönat, är exkluderande och förlegat. Det är dags att förpassa det till historieböckerna och ta steget mot jämlikhet fullt ut!

Peter Weiderud, Ordförande för Broderskapsrörelsen (s): All kärlek är bra kärlek. Han välkomnar den könsneutrala äktenskapslagstiftningen och säger: " Det finns ett behov av att införa en äktenskapslagstiftning som jämställer heterosexuella och homosexuella par. Människor måste själva få välja hur de vill leva med sin partner utan att riskera diskriminering och utanförskap... Det är en mänsklig rättighet att få gifta sig med den som man älskar."

Inför en enda vigselritual. Det är den tydligaste signalen när sex av Svenska kyrkans tretton stift lämnat något yttrande på Kyrkostyrelsens förslag "Konsekvenser av förmodad ny äktenskapslagstiftning". Dagen 090402.

Kjell-Axel Johanson: Det är ett nästan enigt riksdagsbeslut och det är ett tydligt steg på den resa mot sekularisering som påbörjades för länge sedan. Världen idag 090403.

Kd-ledamoten Rosita Runegrund tryckte fel. Dagen 090403.

Svensk homolag uppmärksammas utomlands. Sverige är det sjunde landet i världen som lagstadgat kring könsneutrala äktenskap. De sex andra är Nederländerna, Belgien, Spanien, Kanada, Sydafrika och Norge. Dagen 090403.

Grön Ungdom och RFSL Ungdom: Inför antalsneutralt äktenskap. Dagen 090403.

Besvikelsen över Moderaters svek i frågan om könsneutrala äktenskap är stor hos KD. Dagen 090403.
Kommentar: Helt klart fegt av Hans Wallmark att inte våga stå för sin ursprungliga hållning, men KD har i sin tur också svikigt mot sin ursprungliga hållning för att hitta minsta gemensamma nämnare.

Samfund överväger avsäga sig vigselrätt. Världen idag 090406.

Wejryd tror att kyrkomötet är positivt till att vidga äktenskapsbegreppet. Kyrkans Tidning 090408.

Pastor Michael Catt: God is the source of marriage. BP News 090403.

Ingemar Vänerlöv (kd): Reinfeldt sänkte Kristdemokraterna. Dagen 090414.

Under år 2008 registrerades endast 407 partnerskapspar, vilket är 8 promille i jämförelse med antalet ingångna äktenskap. Man skulle utifrån den högljudda politiska debatten om den svenska äktenskapslagstiftningen kunna få för sig att det är stora medborgar­grupper som har krävt en ändring av äktenskapsbalken. Så är alltså inte alls fallet. Landets många partnerskapsförrättare är nämligen fortfarande i stort sett sysslolösa, eftersom intresset för statligt reglerad homosexuell samlevnad är ytterst minimalt. Världen idag 090415.

De flesta av Svenska kyrkans stift är positiva till att definiera äktenskapsbegreppet så att det innefattar även par av samma kön. Kyrkans Tidning 090416.

Bengt Olov Dike anklagar Hans Wallmark (m): Varför detta svek mot äktenskapet?
Hans Wallmark svarar: Ingen partipiska hos Moderaterna.
Världen idag 090429.
Kommentar: Faktum kvarstår, Hans Wallmark röstade inte emot att införa könsneutrala äktenskap! Ingen moderat kunde göra detta.

Dagis olönsamt för samhället. Världen idag 090429.

Tv-tittande leder till tidig sexdebut. Kollar din tonåring mycket på tv-serier för vuxna? Då finns risk att han eller hon gör sin första sexdebut tidigare än du tror. Expressen 090507.
Kommentar: Så är det, och det gäller också för vuxna. Av frukten känner man trädet, säger Bibeln. Det är precis samma andliga lag som lett fram till att vi nu också har könsneutrala äktenskap. 80 procent av kvinnor som har alkoholiserade fäder, tar i sin tur en alkoholiserad man. 70 procent av barn som blir missbrukade, missbrukar i sin tur sina egna barn. Historien upprepar sig, tills någon väcker dem så att de bryter sitt tankemönster. Markus 7:20-23 "Det som går ut ur människan, det gör henne oren." Och den som tar in detta blir själv oren och slav under samma mönster. Det börjar som en tanke och Jesus nämner ett stort antal synder på detta området: onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Som du tänker i ditt hjärta, så blir ditt liv!

EFK avsäger sig vigselrätten - men inte än. Representantskapsmötet valde att utreda frågan ett år. Dagen 090519.

J. Lee Grady: Why I Can't Perform a Same-Sex Wedding. Biblical marriage is not two men or two women; neither is it one man and four women (which Islamic law allows), a man and a child or three men and a baby. Marriage is a holy institution, and the church should keep it that way regardless of where our culture ends up drifting on this issue, or what people are allowed to do in a city courthouse. Charisma 090609.

SEA: Vigselskrivelsen obiblisk. Världen idag 090701.

Krister Pettersson: Ett barn kostar 1 miljon – fel åsikt 4 miljoner till. Världen idag 090706.

Helen Törnqvist, vice ordförande för Stockholmscentern och kandidat till kyrkomötet: Präster ska inte kunna säga nej till att viga homosexuella par. Svenska Dagbladet 090718.

Oasrörelsen uppmanar Svenska kyrkan att avstå från könsneutrala vigslar.

Biskop Antje Jacklén: Äktenskapet inte sämre för att fler inkluderas. Svenska Dagbladet 090728.

Den rödgröna oppositionen vill satsa på "stjärnfamiljen" i stället för på den "gamla" kärnfamiljen. Stjärnfamiljen kan utgöras av en rad vitt skilda konstellationer. Den kan innehålla bonusbarn, extrapappor och flatmorsor. Dagen 090801.

Christer Olsson: Ta tillbaka makten från tv-såporna. Dagen 090804.

Jonathan Ekman, son till Ulf Ekman, ställer han upp i Svenska kyrkans kyrkoval, för kristdemokraterna. Kyrkans Tidning 090806.

Stress orsak till skilsmässor. Dagens karriärshets leder till stressiga familjeliv och ofta helt onödiga skilsmässor. Världen idag 090810.

Lutherska kyrkan i USA öppnar för homosexuella Evangelisk-lutherska kyrkan i USA öppnar för präster som lever i homosexuella relationer. Kyrkans Tidning 090824.

Lennart Sacrédeus (KD) och Karl-Gunnar Svensson (KD) skriver i en gemensam motion: Svenska kyrkan bör stå fast vid den allkristna synen på äktenskapet och inte fatta något beslut före 2012 om en ändring. Världen idag 090824.

Läronämnden bejakar samkönat äktenskap. Flera biskopar i nämnden reserverar sig. Kyrkans Tidning 090826.

Vigselfrågan splittrar biskopar. Dagen 090826.

En av de som i läronämnden röstade för kyrkostyrelsens förslag var professor Jesper Svartvik. Dagen 090826.

Elisabeth Sandlund: Efter förödande biskopskritik borde kyrkostyrelsen omedelbart dra tillbaka förslaget i äktenskapsfrågan. Dagen 090826.

Ny vigselordning - detta har hänt och detta kommer att hända. Dagen 090826.

Läronämnden bejakar samkönat äktenskap. Flera biskopar i nämnden reserverar sig. Kyrkans Tidning 090826.

Statsvetare Magnus Hagevi: I den grupp som kan beskrivas som religiöst likgiltiga, de som inte har någon uppfattning om Bibeln är sann eller falsk och som fortfarande är medlemmar i Svenska kyrkan, är Socialdemokraterna det främsta alternativet i svensk politik. Stödet för Vänsterpartiet är starkast bland de som inte ber, inte går på religiösa möten, inte tillhör Svenska kyrkan och betraktar Bibeln som en vanlig bok. Dagen 090826.

Wejryd försvarar nya vigselordningen. "Det finns en tydlig majoritet i kyrkostyrelsen för förslaget." Dagen 090827.

Kyrkomötet stöder kyrkostyrelsens förslag om samkönade äktenskap. Att invänta att en konservativ minoritet ska ändra sig är lönlöst, säger Socialdemokraternas ordförande Olle Burell. Dagen 090828.

Biskop Martin Lind: Inget kan hindra beslut om ny vigselordning. Dagen 090828.
Kommentar: Inte ens Gud?

"Jesus är huvudet för sin kropp som är församlingen, och han styr sin församling. Men om nu församlingen eller kyrkan går in under regeringar och blir styrd av ett världsligt departement, då kallas detta i Bibeln för skökoväsen."
"En sköka i Bibeln är inte en allmän kvinna som är en horkvinna på gatan, det talar ju också Bibeln om och fördömmer. Men en horkvina i den andliga, bibliska betydelsen, är en kyrka eller församling som säger sig att vara Guds äkta hustru, men som på samma tid styrs av stat och världsliga regeringar."
(Aril Edvardsen i en predikan på sommerstevnet i Sarons Dal 1972.)

Vigselrätten en känslig fråga i Missionskyrkan. Missionsföreståndare Göran Zettergren: "Jag vill inte se en kyrka som stänger ute människor som lever i samkönade relationer." Dagen 090902.

”Lagen om samkönade äktenskap oroar påven”. Professor Peter Beyerhaus från en konferens i påvens sommarpalats. Dagen 090904.

Gunnar Axén (moderat och ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott) har förespråkat polygami (månggifte), krävt fri hembränning, att lagen om jämställdhet ska avskaffas och att förbudet mot så kallade bastuklubbar ska tas bort. Dagen 090910.

Tre biskopar; Ragnar Persenius, Esbjörn Hagberg och Hans Stiglund, tar tydlig ställning mot ett könsneutralt äktenskapsbegrepp i en gemensam reservation som också ledamot Curt Forsbring, Uppsala domkapitel, har undertecknat. Kyrkans Tidning 090910.

Ärkebiskop Anders Wejryd säger nu att samkönade äktenskap är ”gott för kärleken”. Världen idag 090911.

Birger Schlaug: En kyrka som anpassar sina grundläggande teser efter politiska vindar känns mycket trevlig, men alls inte trovärdig. Jag tror, att om det finns en Gud, så inte anpassar han sig till det som för tillfället uppfattas som politiskt korrekt. Dagen 091015.

Stig Walldin: Wejryd borde lyssna på Gud, inte på lobbyn. Den förre ärkebiskopen KG Hammar började raseringen av tilltron till Bibeln. Han sade ju bland annat att mycket ”ur Bibeln borde hänvisas till historiens skräpkammare”. Den nuvarande ärkebiskopen, Anders Wejryd, fortsätter raseringen. Världen idag 090921.

Eva Fjellander: Svenska kyrkan borde lägga kraften på att predika evangelium. Dagen 090923.

Äktenskapsfrågan i fokus när kyrkomötet öppnades. Ärkebiskopen tror inte den kommer debatteras lika länge som kvinnoprästfrågan. Kyrkomötets ordförande Gunnar Sibbmark: "Äktenskapsfrågan är en generationsfråga." Wejryd nickade instämmande till det. Dagen 090923.
Kommentar: Wejryd & Co har fel. Den är en andlig trovärdighetsfråga. Den skiljer "vetet och agnarna" åt. Den har med det stora avfallet som omtalas i 2 Tess. 2:3 att göra.

De flesta av samfunden säger nej till homovigslar. Dagen 090924.

Missionskyrkan delad om homovigslar. Dagen 090924.

Hammar försvarade samkönat äktenskap på mässan. Kyrkans Tidning 090925.

Teologen Jesper Svartvik försvarar homosexualitet. Det gjorde han vid en föreläsning inför 300 präster och diakoner i Växjö stift. Svartvik menar att det saknas stöd i Bibeln för att homosexualitet skulle vara synd eller något onaturligt. Världen idag 090928.

Birger Schlaug: En politiskt korrekt gud är inte Gud. "I demokratins namn ska man kunna bestämma vad Gud tycker. Det är naturligtvis befängt." Dagen 090929.

Dag Sandahl: Svartvik avvisar Kyrkans skriftförståelse. Världen idag 091005.

Tomas Larsson: Svartvik gör en ologisk tolkning av bibeltexter. Världen idag 091005.

Göran Åkesson: Befria Svenska kyrkan! Hur kan man nedkalla Guds välsignelse över något han inte har välsignat, o ch som går stick i stäv med Bibeln? Kyrkostyrelsen och läro­nämnden tror sig veta vad Gud säger, men refererar inte till ett enda bibelord som underlag för sitt ställningstagande. Vilket högmod att sätta sig över Gud! Världen idag 090928.

Gudstjänstutskottet säger ja till kyrkostyrelsens förslag om vigsel och äktenskap för par av samma kön. Men utskottet är inte enigt. Kyrkans Tidning 090929.  Dagen 090930.

Jan Brunnegård: Svenska kyrkan som var statskyrka och blev kommunal folkkyrka levererar det folket vill ha för en ringa penning. Därtill är den landets största arrangör av konserter och är bra på en del annat också som diakoni och körverksamhet. Men då denna kyrka inbjuder till bibelstudier, kvällsandakter och retreater för att främja det andliga livet - då blir det glest i bänkarna. Dagen 090930.

Fyra av gudstjänstutskottets 15 ledamöter reserverar sig mot betänkandet. En av dessa, Anna-Sara Walldén (c), säger: "Jag kan inte hitta stöd i Bibeln för att Gud ska ha instiftat äktenskapet för enkönade." Världen idag 091002.

Kyrkopolitiker dömd för våldtäkter på sina barnbarn. Dagens Nyheter 091001.

Präst var full på begravning. En skånsk präst anklagas för att ha varit full på en begravning och nu krävs Svenska kyrkan på 300 000 kronor i skadestånd. Dagens Nyhete 091002.

Samkönade vigslar nära i Norrmalms baptistförsamling i Stockholm. Dagen 091014.
Karin Wiborn: Det är bra att de fattar ett självständigt beslut. Dagen 091014.
Norrmalmskyrkan säger ja till homovigslar. David Lagergren, före detta missionsföreståndare för Svenska baptistsamfundet, vädjade till församlingsmötet att rösta emot förslaget men utan verkan. Bara 49 av församlingens medlemmar av en församling på 266 medlemmar brydder sig om att besöka församlingsmötet. 28 röstade ja och 14 nej till förslaget. Sju medlemmar röstade blankt. Dagen 091018.
Baptistsamfundet står kluvet till Norrmalms beslut i vigselfrågan. Dagen 091022.
Stefan Swärd (pastor i Elimkykan som är ansluten både till EFK och Baptistsamfundet): Det här beslutet kan inte försvaras på något sätt. En grundpelare inom baptismen är att Bibeln är den överordnade auktoriteten. Församlingsmöten får inte gå emot Bibeln. Då är man ingen baptistförsamling längre. Historiskt sett var Norrmalmskyrkan en av Sveriges ledande frikyrkor med 3.000 medlemmar. Nu har 49 personer fattat beslut i en principiell och teologiskt viktig fråga. Det är tragiskt. (Världen idag 090821).
Kommentar: Instämmer helt i Swärds kritik. Den borde varje sund pastor och ledare instämma i.

Claes-Göran Bergstrand: Allvarligt att Svenska kyrkan har svängt i vigselfrågan. ...risken är stor att vi överskrider en andlig gräns då Guds beskydd och välsignelse kan komma att dras undan från Sverige. Dagen 091014.

Hans Patring: Var rädd om och slå vakt om äktenskapet. Dagen 091014.

Ledande namn i kyrkan oeniga om äktenskapet. Biskoparna Ragnar Persenius, Esbjörn Hagberg och Hans Stiglund samt lektor Curt Forsbring reserverar sig och hävdar att en ny äktenskapssyn införs om Svenska kyrkan säger ja till att par av samma kön kan ingå äktenskap. Därmed inför kyrkan ett könsneutralt äktenskapsbegrepp, något som inte är förenligt med synen på äktenskapet som en förening mellan man och kvinna. Kyrkans Tidning 091015.

Lång väg till äktenskap för samkönade par. Kyrkans Tidning 091015.

Ja till kyrkobröllop för homosexuella. Expressen 091016.

Kyrkomötets ekumenikutskott kritiserar Kyrkostyrelsens förslag om samkönade äktenskap och vigslar för att inte räknat in de ekumeniska relationerna, men ger ändå grönt ljus. Världen idag 091019.

Partigrupperna splittrade om kyrkvigsel för homosexuella. Förslaget att införa kyrklig vigsel för homosexuella kommer att gå igenom, men flera av nomineringsgrupperna är splittrade, bland annat moderater och centerpartister. Dagen 091020.

Elisabeth Sandlund: Det förestående kyrkomötesbeslutet i äktenskapsfrågan leder till splittring. Dagen 091020.

Lennart Wahl: Den kristna äktenskapsordningen är en grundsten i samhällsbygget. Det är en ödesfråga. Dagen 091021.

Erik Wiberg: Kyrkan riskerar en permanent konflikt. Dagen 091021.

Äktenskap och valfrågor präglade frågedebatten i kyrkomötet. Prästen Anna-Sara Walldén (C), Luleå stift: Kommer vi som har den uppfattning jag har (att vi inte kan viga homosexuella) att kunna bli prästvigda eller biskopsvigda om tio år? Kyrkans Tidning 091021.

Margareta Brandby-Cöster Teologie dr, präst och ledamot av Svenska kyrkans teologiska kommitté: Homovigslar är inget hot mot äktenskapet. Aftonbladet 091021.

Biskopen i Lund, Antje Jackelén, är för de homosexuellas rätt att gifta sig i kyrkan. "Skapelseteologin måste kompletteras med rättviseperspektivet. Annars kan det gå lika galet som det gick för de skapelseteologer som stödde nazismen under tredje riket." Sveriges Radio 091021.
Kommentar: "Sjuk" jämförelse av Jackelén.
Jesus svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru (inte till en annan man), och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt." (Matt. 19:4-6). Vad Jackelén och Svenska kyrkan nu gör är att man går emot Jesus och vad han säger om skapelseteologin som felaktigt och att kyrkomötet nu har rätt att ändra Bibelns ord efter sin egen uppfattning och rättviseperspektiv. Tänk om det är så att Jesus inte har ändrat sig och konsekvensen fortfarande är att "de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel." (Uppb. 21:8). Det kallar jag för misstagenas misstag.

Den stora frågan när Kyrkomötet nu är återupptaget är självklart den om vigselrätten. Dagen 091021.

Biskop Esbjörn Hagberg: "Det här beslutet kommer att splittra kyrkan."
Helle Klein: "Det är klart att jag är här. Det här är ju ett historiskt beslut."
Gustaf Bengtsson (posk): "Jag har inte hittat ett bra teologiskt argument någonstans i Bibeln för att införa en könsneutral äktenskapsordning. Kan någon komma fram och ge oss det?"
Det teologiska förhållningssätt som genomsyrade de flesta som förespråkade förslaget om könsneutrala äktenskap var att Bibeln måste, i alla tider, tolkas.
Gunnar Prytz Leland (s): "All äkta kärlek är från Gud."
Fredrik Sidenvall (fk): "För mig är Guds kärlek som en katedral med olika spänningar, men ni vill köra över den katedralen med en ångvält och göra den platt som en asfaltsväg."
Dagen 091021.

Ärkebiskop Anders Wejryd anger kärleksbudet som skäl för hans stöd till homoäktenskap. Dagen 091021.

22 Oktober 2009 - Kyrkomötet sa ja till vigsel av homosexuella i kyrkan.
176 röstade ja, 62 nej och 11 ledamöter avstod att rösta.

Anders Wejryd lovar att beslutet inte kommer att tvinga präster till att viga samkönade par mot sin vilja.
Anders Wejryd: "Det är klart att det här anstränger en del relationer." Kommentar: Allra mest kommer beslutet att anstränga relationen med Gud Fader i himmelen.
En av de vigselförättare som kommer att vägra utföra vigsel av samkönade par är biskopen i Karlstad, Esbjörn Hagberg.
Både Wejryd och Hagberg är överrens om att det stora beslutet togs redan 2005, när Svenska kyrkan valde att välsigna partnerskap. Kommentar: Det är helt rätt, beslutet är en konsekvens av det beslutet, men framförallt en konsekvens av riksdagsbeslutet 1994 som pastor Jansson-biskoparna inte protesterade emot.
Esbjörn Hagberg pekade på en, enligt honom, väsentlig skillnad. "Då var vi eniga. Det är vi inte nu." Kommentar: Därför har Esbjörn Hagberg också 100 procent skuld till beslutet idag. Han gjorde inget för att stoppa utvecklingen den gången och det här beslutet är konsekvensen av tidigare beslut.
Dagen 091022.

Voteringar vigselfrågan - nomineringsgrupper (pdf, 262Kb).
Voteringar vigselfrågan - stiftsvis (pdf, 269Kb).
Voteringar vigselfrågan - nummerordning (pdf, 268Kb)

Ja till samkönade äktenskap. Socialdemokraterna, Vänstern i Svenska kyrkan, Miljöpartister i Svenska kyrkan och Öppen kyrka stödde förslaget helt. Alla centerpartister utom två och alla folkpartister i Svenska kyrkan utom tre röstade för. Partipolitiskt obundna, Posk och Moderaterna var delade i frågan. Som väntat röstade alla ledamöterna från Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna emot förslaget. Men de fick stöd av 16 ledamöter från Poskgruppen och 14 moderater. Därmed blev Posk något oväntat den grupp med flest ledamöter som sa nej till äktenskap för par av samma kön. Kristdemokrater i Svenska kyrkan hade 15 ledamöter som röstade nej. Kyrkans Tidning 091222.

Kyrkomötet öppnade för enkönade äktenskap. Svenska kyrkan blir därmed den första kyrkan i världen att frångå den traditionella synen på äktenskap som en förening mellan man och kvinna. Förändringen träder i kraft redan den 1 november i år. Dagens Nyheter 091022.

Biskop Caroline Krook: Samkönad kärlek är en självklarhet! Krook anser att kyrkomötets beslut 2005, att ha en välsignelseakt i kyrkan för personer med registrerat partnerskap, var viktigare än torsdagens historiska beslut om vigselrätt i kyrkan. Caroline Krook har varit en av dem som gått i bräschen för vigselrätt för samkönade par. Ett av de starkare minnena och en viktig milstolpe är hennes stöd till Kulturhusets fotoutställning Uppenbar(a)t för tre år sedan. En utställning som visade bilder av Jesus och som väckte starka protester. En domprost beslöt att avgå då han tog extra illa vid sig av ett par som idkade oralsex under nattvarden. Något heligt hade smutsat ned. Caroline Krook godkände att Svenska Kyrkan gav 400 000 kronor till utställningen, den största satsningen någonsin till ett konstprojekt. qx.se 091022.
Caroline Krook välsignade ett homosexuellt par första gången redan för trettio år sedan. Intervju i QX juli 2004.

Det Gud sammanfogade har Wejryd nu åtskilt. Världen idag 091023.

Sorg och bestörtning i övriga kyrkor över beslutet. Pelle Hörnmark (pingst): "Jag känner sorg över att Jesu ord betyder så lite." Världen idag 091023.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan vill riva upp beslutet om samkönade äktenskap. Världen idag 091023.

Maratondebatt föregick beslutet. På en direkt fråga från moderaten Staffan Holmgren om varför Svenska kyrkan inte stod fast vid sin traditionella äktenskapssyn, hade ärkebiskop Anders Wejryd svarat honom att ”nu har riksdagen ändrat på detta, och då får vi anpassa oss”, berättade Holmgren. Världen idag 091023.
Kommentar:
Här får vi bekräftat av Wejryd själv att det är de sekulariserade politikerna i riksdagen som styr över hur Svenska kyrkan utformar sin teologi - Bibeln är inte längre rättesnöret för vad kristen tro ska omfatta.

Kyrkomötet röstade också för att vigselritualen ska ändras. Det obligatoriska stycket från Matteusevangeliet, där det sägs att en man ska hålla sig till sin hustru, ska inte strykas, utan modifieras. (Kommentar: Kyrkomötet tog sig alltså friheten att ändra på Guds Ord i denna frågan).
I stället för uttrycket ”man och hustru” ska ord som par, maka och make användas så det inte blir en annan vigselritual.
– Först diskuterades en särskild ordning för par av samma kön. Men vi tyckte det var viktigt att inte ändra ritualen utan att alla par ska gå in under det här mönstret, säger Anders Wejryd.
Kritiken mot att den nya vigselordningen drivits igenom för snabbt tar han med ro.
– När jag blev biskop 1995 (Växjö) hade de andra biskoparna redan bestämt att vi måste ha en vigselakt för enkönade partnerskap. Det som gått snabbt är i så fall att det nu handlar om själva ”äktenskapet”. DN 090822.

Samkönad vigsel splittrar kyrkan. Stiftadjunkt Anna-Karin Hammar var stolt efter beslutet. Hon säger: "Det är en glädjens dag för Svenska kyrkan. Det är en riktig folkkyrka som är öppen för lesbiska, bögar och heterosexuella." Ärkebiskop Anders Wejryd ser dagens beslut som det enda självklara att ta. "Det hade varit väldigt konstigt att ta ett annat beslut eftersom vi har bestämt i kyrkomötet för fyra år sedan att vi inte ska diskriminera homosexuella. Och vi bestämde då om en ordning för att också välsigna partnerskap. Då fanns partnerskapet, nu finns inte partnerskapet längre." Sveriges Radio 091022.

Helle Klein: Äntligen – ja till homoäktenskap. Aftonbladet 091022.

Katoliker och ortodoxa kritiserar beslut om homovigsel. Dagen 091022.

Hälften avkyrkans biskopar, 7 av 14, varnar nu för för splittring i kyrkan efter beslutet. De sju är biskopen i Växjö stift Sven Thidevall, Carl Axell Aurelius i Göteborg, Esbjörn Hagberg i Karlstad, Lennart Koskinen i Visby, Hans-Erik Nordin i Strängnäs, Ragnar Persenius i Uppsala och Hans Stiglund i Luleå. Dagen 091022.
Kommentar:
Det är för sent att agera i frågan efter beslutet! Det borde de ha gjort senast år 2005. Och hade de varit andligt förutseende så skulle de redan år 1994 när riksdagen antog partnerskapslagen gjort som Kjell Sjöberg gjorde då, han offentligt rev sönder sina kläder när han stod i Citykyrkans talarstol.

Göteborgs stifts biskop, Carl Axel Aurelius, är orolig för att kyrkomötets beslut kommer att påverka arbetssituationen för de präster som vägrar att viga homosexuella.
"Varför har det gått så fort? Vi fick ett beslut från riksdagen." Dagen 091023.

Så tycker andra samfundsledare om Svenska kyrkans beslut. Pelle Hörnmark (Pingst), Anders Blåberg (EFK), Anders Bengtsson (Alliansmissionen) och Kristina Frisk (Frälsningsarmén) är starkt kritiska medan Olle Alkholm (kyrkosekreterare i Svenska Missionskyrkan är av annan uppfattning och inte kan säga att beslutet är fel. Dagen 091023.

Elisabeth Sandlund: Herre, förbarma dig. Kyrkomötets beslut i äktenskapsfrågan blir början på en svår tid för Svenska kyrkan. Och politikerna lurar i vassen. Folkpartiets hbt-talesperson Barbro Westerholm förklarade redan på onsdagen i radions Studio ett att tanken på att präster skulle kunna säga nej till samkönade vigslar får henne att börja jobba ännu mer intensivt för att skärpa diskrimineringslagstiftningen. Får hon som hon vill kommer kanske inte bara svenskkyrkliga präster utan också pingstpastorer, katolska präster och imamer att släpas inför domstol. Dagen 091023.

Jonna Larsdotter, diakon, och Katarina Adamsson, präst (bosatta i Härnösand), gläds åt möjligheten att få gifta sig i kyrkan. Nu diskuteras frågan om det ska vara frivilligt för präster att viga samkönade par. Jonna Larsdotter hoppas att frivilligheten i så fall endast är under en övergångsperiod, ungefär som i kvinnoprästfrågan. Dagen 091023.

Ulf Ekman: Kyrkomötet, maktens lakejer? Torsdagens historiska och djupt tragiska beslut att acceptera vigsel av samkönade är historiskt unikt. En dörr öppnas och inom några år kommer denna kyrka att se radikalt annorlunda ut. Det är en dag, lämpad att klä sig i säck och aska och läsa Klagovisorna. Vi måste be om förbarmande över att det har gått så långt att man fullständigt kört över Bibel, lära, tradition, lekmän och den ekumeniska gemenskapen med andra kyrkor, för att käckt dansa med i tidsandan, nonchalerande beslutets allvarliga konsekvenser.
Den blivande biskopen i Stockholm (Eva Brunne) verkar vädra morgonluft och hade tydligen sagt att för sin del tänkte hon inte tolerera präster som vägrade viga homosexuella. Så nu vet vi det, att några samvetsbetänkligheter passar det sig inte att ha i Stockholms stift. Talet om att det skulle finnas utrymme för dem som har andra åsikter, har naturligtvis från börjat bara varit ett spel för gallerierna. Det utrymmet finns egentligen inte och frågan är vart dessa präster och lekmän till slut kommer att ta vägen när snaran dras åt lite hårdare?
Världen idag 091023.

Dagen reder ut begreppen kring rätten att vigas. I inledningen till vigselordning säger man nu istället för att "man och kvinna" förenas i äktenskapet att "två personer" förenas. Kyrklig välsignelse av ingånget partnerskap har ca 50 par per år fått sedan 2007. Dagen 091023.

Karlsborgs präster är överens: Vi viger inte homosexuella. Aftonbladet 091023.

Bitte Assarmo: Jag känner sorg när jag märker hur Svenska kyrkan fjärmar sig alltmer från Guds ord. Den politiska agendan förpassar Jesu läror till en plats i periferin. Världen idag 091026.

Henric Staxäng: En gång var Bibeln en helig skrift – också för Svenska kyrkans ledning. År 1951 skrev samtliga biskopar i Svenska kyrkan ett öppet brev till samtliga präster – ”Ett brev i en folkets livsfråga” – med anledning av den då pågående sexualdebatten. De skrev: ”Den som utövar homosexuella handlingar bryter mot Guds bud.” Ytterligare ett citat när det gäller äktenskapets helgd: ”Men lika litet som den myckna lögnaktighet kan förmå kyrkan att pruta av på sanningskravet, lika litet får tidens sexuella slapphet komma kyrkan att sväva på målet, när kyrkan håller all sexuell förbindelse före och utanför äktenskapet för synd mot både Gud och nästan”. Ja, år 1951 räknade kyrkans ledning med Bibeln som en helig skrift. Ska man tro på en Gud och på en skrift man anser helig, då ska man också göra det. Allt annat blir fånigt”. Världen idag 091026.
Kommentar. Bibeln kallar denna förändring bland de kristna för det stora avfallet som förebådar Antikrist framträdande (2 Tess. 2:3). Laglöshetens hemlighet (the mystery of iniquity) är verksam i bland annat Svenska kyrkan med full kraft.

Humanister: Varför lyder inte Svenska kyrkan Bibeln? Dagen 091026.

Svenska evangeliska alliansens generalsekreterare, Stefan Gustavsson, väljer att lämna Svenska kyrkan i protest. Han gör det efter kyrkomötets beslut att viga homosexuella och menar att Svenska kyrkan "motarbetar den bibliska och klassiskt kristna tron". Dagen 091026.
Stefan Gustavsson skriver: Beslutet om en ny äktenskapsteologi vid kyrkomötet bekräftar att Svenska Kyrkan som helhet väljer denna nya väg. Evangeliet predikas inte till befrielse från synd, utan används för att bejaka synd. Jag har svårt att se det på annat sätt än att Svenska Kyrkans nya teologi innebär att man, för att använda Paulus ord, blir ”fiender till Kristi kors” (Fil 3). Istället för att leda människor in i sanningen och fram till Kristus vilseleds människor. Läs mer på Stefan Gustavssons blogg.

Pastorer kan inte viga mot samfundets vilja. Baptistkyrkan och missionskyrkan kan komma att viga homosexuella.
Frälsningsarmén: Samfundet har beslutat att man inte ska viga homosexuella.
Svenska Alliansmissionen: Hållningen i samfundet är att inte viga homosexuella.
Trosrörelsen: Ingen församling eller predikant har så långt det är känt funderat på att viga homoseuella.
Evangeliska frikyrkan: Enligt församlingsordningen ska vigsel äga rum mellan man och kvinna.
Metodistkyrkan: Generalförsamlingen har beslutat att vigsel inte får ske mellan personer av samma kön.
Pingst FFS: Enligt vigselnämndens beslut kan vigsel bara ske mellan man och kvinna.
Svenska baptistsamfundet: En pastor med vigselrätt kan viga homosexuella par men bör ha stöd från församlingen annars kan det bli komplicerat.
Svenska missionskyrkan: Beslut tas den 21 november. Den hållning man hittills haft till att välsigna par har varit att det avgörs av den pastor och den lokala församling i samverkan där frågan är aktuell.
Dagen 091028.   Dagen 091028.

Flera insändarskribenter till Dagen är bedrövade efter kyrkomötets beslut. Dagen 091028.

Erik Wiberg: Kyrkomötet tog ett fatalt beslut. Svenska kyrkan har då, som första kyrka i världen, gått in för att välsigna och stadfästa ett samkönat äktenskap. Man kommer alltså att välsigna det som Gud uttryckligen förbjuder. Världen idag 091028.

Anglikansk kritik mot homovigslar. "tvecklingen är uppenbart i strid med vår teologi och praxis", säger Church of England’s ärkebiskop, dr Rowan Williams, genom sin presstalesman. Världen idag 091028.

Stanley Sjöberg: Kyrkomötet körde över Bibelns etik. Svenska kyrkan han nu officiellt fastställt att präster ska viga män som vill gifta sig med män och kvinnor med kvinnor. Äktenskapet ges därmed en helt ny innebörd. Bibelns etik har avvisats av kyrkomötet, som hellre anpassar Svenska kyrkan till de värderingar som formats i protest mot kristen tro under de senaste decennierna.
Den nuvarande ärkebiskopen Anders Wejryd menar att kärleksbegreppet har en sådan övergripande betydelse att olika områden som berör kristen etik ska underordnas det som uppfattas som kärlek. Det är därför helt förståeligt att, som förberedelse till kyrkomötet i Uppsala, Jonas Gardell blev teologie hedersdoktor. (Hemmets Vän 091029).

Prästen Yngve Kalin i Hyssna startar återigen en proteströrelse mot samkönade äktenskap. Han tänker inte acceptera Kyrkomötets JA till samkönade äktenskap i förra veckan. Sveriges Radio 091029.

Laestadianer överväger lämna kyrkan. Tongivande laestadianer i Luleå överväger nu att lämna Svenska kyrkan på grund av kyrkomötets beslut att öppna äktenskapet för samkönade par. Kyrkans Tidning 091029.

Kärnfamiljen fortfarande ideal. Dagens Nyheter 091029.

Håkan Englund (pastor i Metodistkyrkan): Kan det verkligen bli ett nytt kyrkosamfund nu? 28 baptisters åsikt i en viktig fråga som bland annat berör hur vi ser på ämbetet hotar att stjälpa hela arbetet för en gemensam kyrka. Dagen 091030.
Ingvar Peterson: Är vi på väg mot en biskopskyrka? Dagen 091111.

Majoritet av ”icke-politikerna” vid kyrkomötet röstade ja till homovigslar. Dagen 091030.

5 Reasons to Engage Your Church with Fireproof.
1. Marriages Inside and Outside your Church are Ending in Divorce.
2. FIREPROOF is a Movie made for Ministry.
The film provides opportunities to open dialogue around issues of conflict resolution, differences between men and women, pornography, forgiveness and need for God’s love.
3. FIREPROOF winning Rave Reviews.
4. You Choose how to Engage Your Church!
5. Easy to Use, Affordable Tools.

Föräldrar i Nynäshamn kräver folkomröstning om införande av vårdnadsbidrag. Världen idag 091102.

J. Lee Grady: Vem går framåt och vem går bakåt om äktenskapet? Homosexualitet avvisas med kraft i Afrika (trots försök av internationella organisationer att uppmuntra det) och afrikanska biskopar har tillrättavisat episkopaler i USA och anglikaner i Storbritannien för att de påstått att Gud skulle acceptera det. Dagen 091103.

J. Lee Grady: The Dark Side of Submission. Charisma 091104.

Nils-Olof Nilsson: Ett märkligt beslut. Beslutet innebär att textböcker och ritualer måste skrivas om. Matteus kapitel 19 omtolkas och skapelseberättelsen får maka på sig. För det måste bli konsekvensen. Det framstår nämligen som en omöjlighet för svenska kyrkans teologer att bibehålla vissa bibeltexter i ursprungligt skick. Att förklara den här "omskrivningen" av bibeltexterna för dem som ivrigt försvarat den bibliska grundsynen blir en omöjlig pedagogisk uppgift. För hur förklarar man att vissa Jesustexter plötsligt tappat sin innebörd? (Hemmets Vän 091105).

Förre ärkebiskopen protesterar mot ny vigselordning. Biskoparna Gunnar Weman och Björn Fjärstedt protesterar mot kyrkomötets beslut om ny vigselordning. Det är inte förenligt med kyrkans heliga skrifter, säger de två i ett gemensamt uttalande. Dagen 091106.

Liberalkatoliker positiva till homoäktenskap. Liberala Katolska Kyrkan är ett litet kristet samfund inom en katolsk kyrklig tradition men med påtaglig frihet för sina medlemmar att tolka bibel, liturgi och kyrkans tradition och lära. Kyrkan har funnits i Sverige sedan 1925, har två biskopar, sju präster och tre diakoner verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala, Lund, Norrköping, Göteborg och Gullspång. En av biskoparna och flera av prästerna är öppet homosexuella. Kyrkan har kvinnliga präster och diakoner. Den första vigseln av ett par av samma kön enligt den nya äktenskapslagen ingicks i Liberala Katolska Kyrkan i juli i år. qx.se 091110.
Kommentar: Liberala Katolska Kyrkan är inte en kristen kyrka. Den grundades av teosofer, och den har både i sina läror och vad gäller medlemmar i praktiken haft nära band till teosofin och till Adyargrenen av Teosofiska samfundet. Rent formellt uppstod kyrkan genom en schism inom den gammalkatolska kyrkan. Till de teosofiska inslagen hör tron på reinkarnation samt alla religioners lika värde. Inga läror är dock bindande för kyrkans medlemmar.

Maj-Briht Bergström-Walan och Helle "gifte sig" i Liberala Katolska Kyrkan. qx.se 091109.

69 procent av prästerna i Göteborgs stad säger ja till att viga samkönade par. Bara 18 procent säger nej. 13 procent är tveksamma. Kyrkans Tidning 091109.

Peter Plars, EFS-präst: Var finns präster och pastorer som stolta törs stå i motvind? Dagen 091111.

Biörn Fjärstedt, biskop i Visby stift 1991-2003: Teologisk härdsmälta i Svenska kyrkan. Om det är någon punkt som Jesu undervisning är särskilt tydlig på, är det om äktenskapet som en förening av man och kvinna. Det finns ur exegetisk synvinkel inget tvivel om vad Jesus menade. Det uppfattades som en skärpning, inte en vidgning. I ingen annan fråga ligger linjen så rak ända från skapelseberättelsen, genom profeterna och evangelierna, till de nytestamentliga breven och till Uppenbarelsebokens brud- och bröllopsmystik. Det kristna äktenskapet röjer därtill en ny dimension: en återspegling av Kristi kärlek som ett offer för bruden, kyrkan. Världen idag 091111.

Bert Stålhammar: Präster som vägrar viga homopar riskerar bli uftrysta. När en ny präst skall anställas blir med all sonnnolikhet en av de första frågorna från intervjuande politiker i kyrkostyrelser den om vederbörande sökande kan tänka sig att viga homosexuella par. Blir svaret nej lär den sökande prästen inte komma i fråga för den lediga tjänsten. Dessutom kommer lokalpressen stödda av kvällstidningarna att hänga ut dessa "svartrockar" till allmänt spott och spe med både löpsedlar och referat. Den så kallade allmänheten utfrågas enligt formul A. "Tycker du att det är rätt av en präst att viga människor som älska rvarandra?"Hemmets Vän 091112.

Norska kyrkan ska utreda äktenskapsfrågan. Bland annat kommer frågan om samkönade äktenskap och samliv att behandlas, men även samboförhållanden. Dagen 091114.

Georg Adolphi: Homoäktenskap i strid med kyrkoordningen. I kyrkoordningen för Svenska kyrkan, kapitel 1, paragraf 1, står följande: ”Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i ’Guds heliga ord’, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter”. I inledningen av 23:e kapitlet, står det: ”Genom vigseln förenas kvinnan och mannen i äktenskapet”. Alltså är äktenskapet mellan en man och en kvinna. Världen idag 091116.

Politiker ut i kylan efter vigselprotest. Avhopp och krav på avgång efter vigselbeslut. Jönköpingspolitikern Jan-Egon Leo (M) lämnade sina kyrkliga uppdrag efter Svenska kyrkans beslut att viga samkönade par. Krav har nu framförts på att han skulle avgå som ordförande i Jönköpings socialnämnd. Världen idag 091116.

Helén Lindbäck, komminister i Piteå församling, Kristdemokrater i Svenska kyrkan: Djup spricka i Svenska kyrkan. Barnets rätt att få veta sitt ursprung, skapar i det samkönade förhållandet en situation där barn måste räkna med tre föräldrar. Svenska kyrkan har nu ändrat sin lära utifrån samhällets beslut. Vi har fått en annan kyrka. Världen idag 091118.

Sju pastorer inom Missionskyrkan: Tillåt inte samkönad vigsel i Svenska missionskyrkan. Dagen 091119.

Missionskyrkan avgör samkönat lokalt. Den så kallade Teologiska kommittén ska också, till kyrkostyrelsens möte i februari, ta fram en vigselordning för samkönade vigslar. Från 2010-03-01 ska kyrkans pastorer, efter samråd med församlingen, kunna säga ja eller nej till samkönade vigslar. Dagens Nyheter 091121.
Kommentar: Att Teologiska kommittén tar fram en vigselordning för samkönade vigslar är ju i praktiken att också införa dem. Därmed har också Missionskyrkan gett upp äktenskapets tidigare status. Göran Zettergren har inte som ansvarig ledare för samfundet gjort någonting för att innan kyrkostyrelsen sammanträdde föra fram de bibliska riktlinjerna i den här frågan, då blir också resultatet detta.

Samkönad vigsel het fråga i Missionskyrkan Frikyrkor. Göteborgs-Posten 091122.

”Homovigselbeslut borde utretts bättre.” Fem av styrelsens sexton ledamöter yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet.
Göran Kihlström, ledamot i styrelsen för Svenska missionskyrkan: "För mig framstår hanteringen av frågan som styrd av politiska beslut."
Gunnar Ånskog, pastor i Hönö Missionsförsamling: "Generellt verkar man mest högljudd i församlingar i storstadsregionerna där frågan är aktuell." Dagen 091124.

Ja till homoäktenskap splittrar Missionskyrkan.
Bertil Svensson, chef för samfundets yttre mission och som i rang står närmast under missionsföreståndaren: "Jag har markerat tydligt och nu kan jag inte ta ansvar för vad som händer med vår relation till systerkyrkorna."
Kyrkostyrelsens ordförande Ulf Hållmarker svarar på frågan för vems skull den här ändringen görs: "För att skapa den tydlighet som behövs med den nya lagstiftningen."
Kommentar: Med andra ord för att behaga de styrande i samhället. Det är som när Esau sålde sin förstfödslorätt för en tallrik grynvälling. Världen idag 091125.

Missionskyrkans vigselbeslut får hård kritik. "Det här beslutet strider mot det mest centrala i Guds skapelseordning", säger riksevangelist Carl-Olov Hultby, djupt bedrövad efter kyrkostyrelsens beslut. "Nu öppnar man i stället för liberalteologi. I så fall kramar man kraften ur försoningsbudskapet och själva evangeliet. Kvar blir bara en livsåskådning", varnar han.
Bo Carlsson i Oskarshamns missionsförsamling: "Det är en frukt av att många sedan lång tid inte läser Bibeln som Guds ord utan som en kulturanpassad skrift."
SMK:s församlingsplanterare Rickard Lundgren: "Man blandar ihop Guds kärlek och människors kärlek och förvanskar på så vis evangeliet."
Världen idag 091125.

Helén Lindbäck, präst, aktiv inom kd: Samkönade äktenskap splittrar Svenska Kyrkan. Hemmets Vän 091126.

Equmenias ordförande tar avstånd från Missionskyrkans nya äktenskapssyn. "Vi får problem med våra samarbetskyrkor runt om i världen som undrar hur Equmenia kan vara knutna till Missionskyrkan." Världen idag 091126.

Equmenia kritiserar modersamfundens beslut om samkönade äktenskap.
Ordföranden Johan Nilsson: "Jag finner inget stöd i Bibeln för något annat sätt att se på äktenskapet än vad kyrkan gjort i 2 000 år. För mig är äktenskap mellan man och kvinna." Dagen 091127.

Homovigslar hot mot samgående. Missionskyrkans nya äktenskapssyn oroar metodister. Planerna på ett samgående mellan Metodist­kyrkan och Svenska missionskyrkan kan gå om intet.
Håkan Englund, tongivande metodistpastor från Oskarshamn: "Det sätter käppar i hjulet för våra planer."
Pastor Rajan G Mall, Örebro: "Svenska missionskyrkan går emot Guds ord när man inför en ordning som Gud inte fastställt." Världen idag 091127.

Tuve Skånberg hotar hoppa av som pastor i Missionskyrkan. Dagen 091127.

Intern kritik mot att engelska kyrkan nobbade biskopsvigning av ny organisation för HBT-positiva grupper. Dagen 091126.

Hedeniuspriset till Elisabeth Ohlson Wallin. Det ges till personer som arbetar och verkar i Hedenius anda. Christer Sturmarks hemsida.
Kommentar: Det är bra att hon får det priset av humanisterna, så alla förstår vems ärenden hon tjänar och vems fotspår hon går i.

Stanley Sjöberg: Åke Bonnier nonchalerar både judars och kristnas tro. Varken domprosten Åke Bonnier eller nye biskopen Eva Brunne tror på jungfrufödelsen. Bibelns berättelser om Adam och Eva, Ka­in och Abel, Noa och även Abraham ifrågasätts som historiskt på­litliga. Världen idag 091127.

Missionsprovinsen har valt Roland Gustafsson till sin nye biskop. Arne Olsson avgår som rörelsens biskop i mars 2010. Kyrkans Tidning 091130.

Sverre Larsson: Från mitten av 1900-talet och fram till i dag har nästan alla värderingar på det moraliska området vänts upp och ned. Ett barn får nu redan i skolan lära sig att en förening mellan två män är lika bra som den mellan man och kvinna. Visserligen kan ingen av de två männen få barn, men det kan ordnas på annat sätt: en mamma kan alltid hyras in för en period. Världen idag 091130.

Siewert Öholm: Vad håller Missionskyrkans styrelse på med? ”Nu satan fritt må rasa, och länsman hjälpa till … det går som Herren vill”. Så sjöng Frykman på 1800-talet. Frykmans efterföljare i 2009 års SMK-styrelse har inget att frukta. De gör numera som länsman vill och som folkopinionens megafoner kräver. De sviker sina ideal, de sviker sina rötter, de sviker sin egen kyrkohistoria, de gör Svenska missionskyrkan till en kyrkohistorisk parentes och en sekt bland världens kristna samfund. Världen idag 091202.

Beslut spräcker ekumenik. De nya homovigslarna får nu konsekvenser för den lokala ekumeniken. Världen idag 091202.

Enkät: Samfundsledare ger sin syn på homovigslar och ekumeniken. Världen idag 091202.

Samfundsledarna värnar om SKR. Världen idag 091202.

Christian Counselor Who Refused to Offer Gay Sex Therapy Loses Case. A Christian marriage counselor in London who lost his job for refusing to provide sex therapy to gay couples lost a discrimination lawsuit on appeal. Gary McFarlane, 48, was fired from Relate, a marriage counseling service in Bristol, England, in 2008 after refusing to help same-sex couples improve their sex lives because it violated his Christian beliefs. Charisma 091202.

Anna Sophia Bonde: Önsketänkandets teologi ger varken sanning eller tröst. Önskan att alla sätt att leva är lika giltiga, också från Guds perspektiv, och därför möjliga att välsigna. Önskan att evangeliet alltid ska kunna framstå som sympatiskt för samtiden. Önskan att kyrkorna på demokratisk väg ska kunna bestämma vad Gud vill. . Dagen 091203.

Anders Bylander: När kristendomen förfalskas. När riksdagen debatterade samkönade äktenskap i våras, fanns Cecilia Wikström bland dem som mest entusiastiskt talade för homovigslar. I EU-parlamentet driver hon samma tes som kvinno­förbunden, nämligen att abort skall räknas till de mänskliga rättigheterna. Världen idag 091204.

Åke Henningsson och Ingemar Kihlström: Låt Missionskyrkans kyrkokonferens 2010 besluta om äktenskapsfrågan. Vi är övertygade om att en stor majoritet av Missionskyrkans medlemmar delar vår syn och bibeltolkning som anger att äktenskapet är instiftat för man och kvinna. Dagen 091204.

Judiska församlingar splittrade om homovigsel. Dagen 091204.

Domkapitlet i Lunds stift obehörigförklarar full präst. Kyrkoherden anmäldes i september eftersom han varit alkoholpåverkad vid en begravningsgudstjänst. De anhöriga yrkar även på ett skadestånd på 300 000 kronor. Domkapitlet förklarar i sitt beslut att man redan 2007 beslutade att mannen skulle prövas under en treårsperiod. Detta sedan han varit berusad flera gånger i tjänsten. Kyrkans Tidning 091205.

Aftonbladet frågar 2009-12-04: Tror du på livslång kärlek? Efter att 14.618 personer röstat så har 64,9 procent svarat JA och 35,1 procent svarat NEJ.

Film om homosexuell präst prisad. Kyrkans Tidning 091207.

Lesbisk biskop vald i Los Angeles. Domprost Mary Glasspool har valts till ny assisterande biskop för stiftet Los Angeles i den anglikanska kyrkan i USA. Valet av den andra öppet homosexuella biskopen har fört den världsvida anglikanska kyrkan in i en ny kris. Kyrkans Tidning 091208.

Förre Visbybiskopen Biörn Fjärstedt: De personer i ledande kyrklig ställning som var med om att säga ja till vigsel av samkönade par, borde bytas ut. Kyrkans Tidning 091210.

Var sjätte församling viger inte samkönade och var femte kyrkoherde säger nej till att viga samkönade par. ”Men det går alltid att ordna” säger Cristina Grenholm på kyrkokansliet. Dagen 091211.
Kyrkoherden Lars Wangby: ”Om de inför vigseltvång av samkönade par, får jag avsäga mig vigselrätten.” Dagen 091211.
Biskop Sven Thidevall i Växjö: ”Det kommer lösa sig på ett utmärkt sätt.” Dagen 091211.

Uppror i Missionskyrkan mot beslut om vigslar. 18 tunga ledare inom Missionskyrkan kräver i ett upprop att kyrkoledningen tar tillbaka sitt ja till samkönade äktenskap. "Vi känner oss inte längre lika hemma i vår kyrka", säger evangelisten Carl-Olof Hultby. Dagen 091211.

Svenska Missionskyrkan backar i äktenskapsfrågan. Frågan blir nu föremål för beslut först vid 2010 års kyrkokonferens. Dagen 091211.

Pingstdokument: Äktenskapet ett förbund mellan man och kvinna. Dagen 091211.

Slovakiska biskopar kritiserar vigselbeslut. Evangeliska kyrkan i Bratislava i Slovakien upprörs över kyrkomötets beslut att tillåta homosexuella par att gifta sig i Svenska kyrkan. I ett brev till svenska biskopsmötet frågar sig de slovakiska biskoparna hur deras broderkyrka i Sverige kunde komma fram till en sådan ståndpunkt. De slovakiska biskoparna hänvisar till ett antal ställen i Bibeln för att visa att äktenskap är menat att ingås mellan man och kvinna. Kyrkans Tidning 091211.

Missionskyrkan backar från beslut om samkönande par. – Vi måste erkänna att vi gjorde en felbedömning av komplexiteten i den här frågan, säger kyrkostyrelsens ordförande Ulf Hållmarker.
Samtliga riksevangelister, både nuvarande och tidigare, står bakom uppropet. Det gör även alla de ansvariga för samfundets församlingsplanteringsarbete. Totalt står 18 tunga namn bakom uppropet. Världen idag 091214.
Svenska missionskyrkans ledning: ”Vi gjorde en felbedömning”. Dagen 091215.

Svenska kyrkan startar konfirmandundervisning med hbt-perspektiv. Det bjuder Adolf Fredriks kyrka i Stockholm in till i vår. "Bibeln går utmärkt att läsa på ett normkritiskt sätt", säger ansvarige prästen Hillevi Beckman. Att visa på alternativa gudsbilder, att problematisera heteronormen och den traditionella familjen, att lyfta fram osynliggjorda och marginaliserade grupper - det är några av de tänkta inslagen i konfirmationen för hbt- (homo- bi- och transsexuella) personer. Konfirmationen sker i samarbete med Regnbågsmässan som hålls varje månad i Sofia kyrka i Stockholm. Kyrkans Tidning 091215.
Kommentar: Vilken bibel läser man i Adolf Fredriks kyrka?

Baptistnätverk utmanar kyrkoledningen. Ett nytt nätverk inom Baptistsamfundet har startats i reaktion mot att baptismen har "förvandlats till oigenkännlighet". Nätverket vill lyfta fram det klassiskt baptistiska väckelsearvet och vänder sig mot rörelsens ledning i Sverige. Dagen 091215.
Karin Wiborn, missionsföreståndare, Svenska Baptistsamfundet och Lars Dalesjö, ordförande, Svenska Baptistsamfundet:Vi betonar tro, frihet och gemenskap. Hur frågan om vigsel av samkönade par kommer att utvecklas får framtiden utvisa. Vi står också fast vid vår hållning att det är varje församlings ansvar att själva besluta i frågan. Dagen 091222.
Kommentar: Med den hållningen kan en enskild församling införa vilken villolära som helst i Svenska Baptistsamfundet. Det värsta är att samfundsledningen inte är kompetent att ge några bibliska riktlinjer för samfundets teologiska inriktning. Att man vill leva i väckelsearvet klingar väldigt tomt.
Thomas Forslin, Nätverket för klassisk baptism och kristen tro: Vi har insett att gränsen har nåtts. En groda som sätts i kokande vatten hoppar ur direkt. Lägg i stället grodan i behagligt vatten och höj långsamt temperaturen. Då kommer grodan alltmer omtöcknat att sitta kvar i grytan tills den faktiskt kokar ihjäl. På samma sätt har många baptister svårt att inse vart ett antal års utveckling har fört situationen, nämligen till randen av att inte längre vara företrädare för ett bibliskt evangelium. Dagen 091229.
Erik Lindberg: Nätverket för klassisk baptism borde läsa vad Jesus verkligen säger. Dagen 100107.
Nätverket: Politiskt korrekta åsikter får allt mer plats i kyrkorna. Dagen 100112.
Roland Hellsten: Kristen äktenskapssyn och tjänst för de utsatta. Den kristna kyrkans äktenskapssyn förtar på intet sätt evangeliets uppfordrande kallelse till tjänst för samhällets utsatta. Varför inte försöka vara trogna båda? Dagen 100113.

Äktenskap bra för psykisk hälsa. Separation, skilsmässa och död kopplas till ökad risk för psykiska sjukdomar. Dagens Nyheter 091215.

Många i Svenska missionskyrkan drar en lättnadens suck efter kyrkostyrelsens reträtt i frågan om samkönade vigslar. AU:s beslut upphäver dock inte kyrkostyrelsens ursprungliga beslut i sakfrågan. Däremot skjuter man nu upp verkställigheten av beslutet, från den 1 mars tills efter kyrkokonferensen. Världen idag 091215.

Gunilla Hjelmåker, kommunikationschef, Svenska missionskyrkan: Kyrkostyrelsens beslut är inte upphävt, kyrkostyrelsen har inte backat bandet, inte rivit upp sitt beslut. Vad arbetsutskottet däremot har fattat beslut om är en bredare process, som leder fram till behandling i kyrkokonferensen. Dagen 091218.

Marcus Ahltun: Ekumenik eller konformism? Nu är det hög tid att stå upp för evangeliet! I Kolosserbrevet 2:8 läser vi: ”Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.” Världen idag 091221.

Elisabeth Josefsson: Bara bekännelse räcker inte. I Bibeln står det väldigt klart och tydligt vilka som inte kommer till himlen: ”Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike” (1 Kor 6:9-10). Världen idag 091221.

A.W. Tozer: To accept Christ it is necessary that we reject whatever is contrary to Him.

Wally Schoon: Gudsbilden anpassas till nutiden. Världen idag 091230.

Minoritet bakom Missionskyrkans beslut om samkönad vigsel. Bara 6 av 16 ledamöter i Missionskyrkans styrelse stod i praktiken bakom beslutet. Dagen 091230.
Tuve Skånberg vädjar: Ompröva beslutet. Dagen 091229.
Protokollet från kyrkostyrelsen. Dagen 091229.
Missionskyrkor vill avsäga sig vigselrätten. Dagen 100114.

Få homosexuella gifter sig i kyrkan. Dagen 100110.

Ann-Britt Strandh: Jesus talade om "homoäktenskap" (människor som inte kan gifta sig) i sin undervisning. Dagen 100113.

Sigvard Hjälm: Missionskyrkan förlorar på vigselbeslutet. Svenska missionskyrkan har fattat ett majoritetsbeslut om att samkönade par ska kunna gifta sig i kyrkan. Kyrkorummet ska även kunna användas för homovigslar. Missionsföreståndaren Göran Zettergren är helt nöjd med detta styrelsebeslut och säger att ”detta beslut är Svenska missionskyrkan för mig”. Världen idag 100120.

Kristendom kan slopas i religionundervisning i skolan .Kristendomens särställning har slopats i Skolverkets förslag till ny kursplan i religion. Världen idag 100120.
Kommentar: Var finns de kristna ledarnas protester mot detta?

Första gången i modern tid som två män vigdes öppet i herrens hus (S:t Olai kyrka i Norrköping). Till textraden "så ville stjärnorna, så ville gudarna" välkomnades två medelålders herrar upp till altaret. Vigselprästen Christer Staaf: "Jag fick byta ut "man och hustru" till "äkta makar" på ett par punkter." Expressen 100124.

Elisabeth Gill: Vi kristna måste omvända oss. Svenska kyrkan och Missionskyrkan vill klart och tydligt inte vara ett ljus och salt och stå upp för äktenskapet mellan man och kvinna. I stället säljer man sin själ för man fruktar människor mer än Gud. Världen idag 100125.

Hasse Gardelach: Att stå upp för Jesus är inte att döma. Världen idag 100125.

Homovigslar hett inför Missionskyrkans kyrkokonferens. Uppsala missionsförsamling applåderar ivrigt kyrkostyrelsens beslut att öppna Missionskyrkan för homovigslar. Världen idag 100127.

Förbud mot Bibeln i skolan i USA. Världen idag 100201.

Skilda åsikter om samkönade vigslar. Missionsföreståndare Göran Zettergren: "Jag tycker att kyrkostyrelsen gjorde rätt." Dagen 100204.

Finska biskopar säger nej till välsignelse av samkönade par. "För oss är inte registrerat partnerskap ett äktenskap, utan ett annorlunda förbund som samhället har accepterat. Att viga par av samma kön i kyrkan kan inte komma ifråga", sa ärkebiskop Jukka Paarma. Dagen 100211.

Episkopala kyrkan i USA är på väg att få sin andra biskop som är öppet homosexuell. Dagen 100215.

Monica Bodling: Sann jämställdhet respekterar moderskapet. Den hemarbetande föräldern måste jämställas med den förvärvsarbetande. Det kan ske genom en beskattad och pensionsgrundande omsorgslön, motsvarande dagiskostnaden, för familjens yngsta barn. Världen idag 100215.

En av tre pastorer i Missionskyrkan kan tänka sig viga par av samma kön. En stor andel pastorer har dessut svarat att de är osäkra. I en undersökning som tidningen Sändaren gjorde med ordföranden i missionsförsamlingarna svarade 45 procent att beslutet i kyrkostyrelsen var rätt medan 40 procent ansåg att det var fel. "Vår enkät visar på ungefär samma resultat som Sändarens undersökning", säger Olle Alkholm. Dagen 100216.
Kommentar. Missionskyrkan vacklar fortfarande betänkligt i äktenskapsfrågan.

Evert Svensson: Vigselrätt och samkönad vigsel - skilda frågor. Dagen 100217.

Centrumkyrkan i Farsta utanför Stockholm beslutade 2010-02-21att säga ja till att viga par av samma kön. Centrumkyrkans församling är ansluten till Svenska baptistsamfundet och är en så kallad samarbetsförsamling med Svenska kyrkan i Farsta. I oktober sa Norrmalms baptistförsamling i Stockholm ja till samkönade vigslar. Dagen 100225.

Øyvind Tholvsen, pastor inom Evangeliska frikyrkan: Frikyrkor - avsäg er vigselrätten nu. Dagen 100226.

Pastor Lasse Vallmoss, Centrumkyrkans församling i Farsta, efter ja till homovigslar: ”Jag har inte drivit frågan”. Lasse Vallmoss är den förste öppet homosexuelle pastorn i Svenska baptistsamfundet. När beslutet togs att viga par av samma kön var bara 33 av församlingens 151 medlemmar närvarande. Vallmoss vill inte avslöja hur många av dessa som röstade för beslutet.Vallmoss egen teologi kring homoäktenskap är: "Kärleken kommer från Gud och om människor vill leva i kärlek och lova varandra trohet i en vigselakt så ska vi stötta det. Kärleksbudskapet går före alla andra bud." Dagen 100305.

Olof Djurfeldt: Fundamentalist - ett öknamn för obekväma personer? Dagen 100306.

Rajan Ganda Mall: Nytt samfund inte vårt största behov. Kyrkans kallelse är att vinna nya människor för Kristus och bygga nya församlingar i vårt land, som är hårt drabbad av sekularisering. För mig känns det som om vi är i stort behov av att finna bröd men att vi istället fokuserar på att leta efter diamanter. Det är fint att finna dem, rikt att finna dem, men de kan inte mätta våra magar och hjälpa oss att överleva. Hemmets Vän 100311.

Präster i Finland anmäls för heterokampanj. Den riktades till ungdomar med budskapet att homo- eller bisexuella kan bli heterosexuella genom tron. Kyrkans Tidning 110329.

Missionskyrkans styrelse: Nytt samfund får avgöra homovigslar. Världen idag 100315.

Nya samfundet får avgöra vigselfrågan. Svenska missionskyrkans styrelse vill skjuta på beslutet till tidigast 2012. Kyrkostyrelsen föreslår även att de församlingar som vill kan välsigna par av samma kön som ingått äktenskap enligt den nya könsneutrala äktenskapslagen.
-Vi har ju tidigare haft välsignelseakter för samkönade par som ingått registrerat partnerskap, säger Göran Zettergren. Dagen 100316.
Kommentar: En nöjd Zettergren som tog beslutet om välsignelse av homosexuella par? Problemt för Missionskyrkan är just att man gör detta. Därmed har samfundet redan i sitt hjärta sagt ja till den homosexuella livsstilen som förenlig med Guds vilja, vilket den inte är.

Ställde inte upp på könsmaktsordningen. Sparkades som pappagruppsledare. Världen idag 100322.
Radikalfeministiskt synsätt har politiserats. Därför inte förvånande att en person inom den offentliga sektorn kan mista jobbet för sin kritik mot könsmaktsordningen. Världen idag 100324.

Göran Sahlberg: Frågor om Evangeliska frikyrkan och vigselrätten. Dagen 100324.
Björn Cedersjö / Øyvind Tholvsen: Vår modell tydliggör vad som är samhällets respektive kyrkans uppgift. Dagen 100407.

EFS-präster får säga nej till homovigsel. Dagen 100324.
Kommentar: Å andra sidan verkar det också vara öppet för EFS-prästerna att utföra homovigslar.

Vigsel av samkönade splittrar sjukhuskyrkan och ekumeniken i Uppsala. Dagen 100326.

Willy Ahlberg: Möt medmänniskan som just människa. Möter jag medmänniskan som just människa, så kan jag inte värdera henne på något annat sätt än någon annan människa. Det finns inget som helst utrymme för diskriminering. Om jag i mötet med en medmänniska nekar att viga henne med en person av samma kön, så gör jag det inte utifrån att ifrågasätta den människans identitet eller värde. Jag gör det därför att det ligger utanför det uppdrag som åligger en Herrens tjänare. Vi kan inte tvinga Gud att välsigna. Det enda vi kan skapa är en falsk känsla av välsignelse. Människor bibringas uppfattningen att Gud välsignar det han inte gör. Dagen 100407.

Ebbe Larsson: Norrmalmskyrkan och Centrumkyrkan Farsta - kyrkor som gör våld på kärleksbudskapet. Visst är kärleken störst. Gud är kärleken, men är det kärlek till lustan och sina egna begär, eller kärleken till sanningen? För sanningen ska göra oss fria. Världen idag 100412.

Två missionsförsamlingar viger samkönade. Två missionsförsamlingar har beslutat att viga samkönade par, trots att Svenska missionskyrkans styrelse föreslår stopp för samkönade vigslar tills det nya gemensamma samfundet har tagit ställning, något som sker tidigast 2012. De två församlingarna är Härnösands missionsförsamling och Andreaskyrkan, Södra missionsförsamlingen i Stockholm. Kyrkans Tidning 100503.

Mats Arvidsson: Ingen fullmakt att bortse från Guds ord om äktenskap. Hur kan det vara möjligt att Svenska missionskyrkans ledarskap bortser från Bibeln och tolkar den så att den kommer i samklang med flera av riksdagens ledamöter om inte respekterar Guds ord utan kan rösta för samkönat partnerskap? Dagen 100512.

Missionskyrkan: Församlingarna får själva besluta om homovigsel. Också Svenska baptistsamfundet beslutade att låta varje enskild församling bestämma om den vill viga par av samma kön eller inte. Dagen 100515. Kyrkans Tidning 100516.

Baptistsamfundet: församlingarna bestämmer i vigselfrågan. Kyrkans Tidning 100515.

EFK avsäger sig vigselrätten från 1 januari 2012. Dagen 100515.

SMK:s beslut om samkönade äktenskap tolkas på olika sätt. Tvärt emot kyrkostyrelsens rekommendation har Härnösands missionsförsamling beslutat att säga ja till homovigslar. Fred Nilsson är vice församlingsföreståndare i Härnösands missionsförsamling. Södra missionsförsamlingen i Andreaskyrkan i Stockholm har också beslutat att erbjuda vigsel av par av samma kön.

Tuve Skånberg, pastor och före detta kd-riksdagsman, har rakt motsatt uppfattning: Jag kan inte annat än tolka det som att Missionskyrkan tagit ett principiellt beslut att äktenskapet är mellan en man och en kvinna. Andra beslut måste tolkas i ljuset av detta.

Lennart Molin, ledamot av Missionskyrkans teologiska kommitté: Som jag uppfattade det så handlade det inte om att man säger nej till möjligheten för homosexuella att gifta sig, utan att begreppet äktenskap ska användas för par av olika kön.
Missionsföreståndare Göran Zettergren: Det som är och alltid har varit viktigt för vår kyrka är att man får läsa och tolka sin bibel själv. Här innebär beslutet att det ändå finns möjlighet för församling och pastor gemensamt att tolka det som att man kan ha en samkönad vigsel.
Världen idag 100519.

Stefan Swärd: Klart och tydligt om äktenskap. Det är få områden där vårt samhälle har förändrats så radikalt de senaste 45 åren, som inom området familj och samlevnad. 1965 var det näst intill en självklarhet att man levde tillsammans i ett äktenskap, sambo var ovanligt, och normen var det livslånga äktenskapet. Skilsmässa betraktades som ett nödigt ont i undantagsfall. I kristna kretsar var det otänkbart att leva sambo och skilsmässa betraktades mer eller mindre som en katastrof.
Jesus är solklar i sin undervisning. Äktenskapet är mellan man och kvinna, och skaparen har tänkt sig ett livslångt äktenskap, det Gud fogar samman ska människan inte skilja åt. Jesus är mycket strikt i att lyfta fram sexuella troheten, den som med begärelse ser på någon annans hustru har begått äktenskapsbrott – säger han i bergspredikan. Bibeln utesluter samlevnad utanför äktenskapet, äktenskapet är ett Guds förbund, och det är tydligt definierat vem som är gift eller inte. Sexualiteten hör till äktenskapet.
Man kan bara konstatera att lågmäldheten och mumlandet hos präster och pastorer ökar i takt med ju fler kristna som inte lever efter Bibelns riktlinjer. Hur Gud vill att vi ska leva som kristna har väl knappast förändrats för att vårt samhälle har genomgått en sexrevolution och en omfattande familjeupplösning. Däremot tycks kyrkan bli alltmer sekulariserad, samhällets normer påverkar oss kristna, och det blir tv och kvällstidningarna som styr, mer än Bibeln. Världen idag 100521.

Jörgen Lundberg: Bättre att viga än avsäga sig rätten. Jag har tagit del av underlagen för Evangeliska frikyrkans behandling av vigselrätten, utan att bli övertygad. Jag konstaterar med sorg att kongressen beslutat att avsäga sig vigselrätten. Många goda tankar skymtar i underlagen - det är slutsatsen som blir så fel. Dagen 100527.

Dystra siffror för dop och vigslar. Nu sviker även dopbarnen och brudparen Svenska kyrkan. Det visar den dystra kyrkostatistiken för 2009. Sedan år 2004 har andelen döpta av alla födda fallit från över 68 till 56 procent. De senaste tre åren har andelen dop minskat med tre procentenheter per år, förra året från 59 till 56 procent av de kyrkotillhöriga Länge stod Svenska kyrkan för drygt hälften av alla vigslar. På fem år har andelen vigslar i Svenska kyrkan fallit från 53,9 till 40,9 procent – ett jätteras. På tio år har andelen av befolkningen som är medlemmar i Svenska kyrkan minskat från 82,9 till 71,3 procent. 73 400 lämnade kyrkan 2009. Gudstjänstdeltagandet fortsätter att minska med två miljoner besökare på tio år. Kyrkans Tidning 100527.

EU-länder samarbetar om skilsmässa. Dagen 100604.

Unga kristna kan bli av med bidrag. Ungdomsstyrelsen granskar fem kristna ungdomsförbund efter uppgifter om diskriminering av homosexuella i radioprogrammet Kaliber. Dagen 100608.

Elisabeth Sandlund: Pengarna eller ideologin? Organisationer på ideologisk grund måste ha rätt att stå för sin hållning. Dagen 100608.

Ungdomsstyrelsen till aktion efter Kalibers inslag om statsbidrag: Förbunden ska till förhör. Världen idag 100609.

Stefan Swärd: ”Det känns väldigt klåfingrigt av myndigheterna att utreda vad kyrkan ska tro och våra grundläggande etiska värderingar”. Världen idag 100609.

Kalibers granskning av ungdomsförbunden: Pingst ung: ”Det var väldigt vinklat”. Världen idag 100609.

”Konstigt om staten slår fast att vår tolkning är fel”. Medlemmar i Pingst ung efter kritiken mot ungdomsförbunden. Dagen 100610.

Frysta statsbidrag under utredning. Samtalen mellan staten och ungdomsförbunden har inletts. Dagen 100611.
Gunilla Tjernberg (kd): ”Skolverkets tolkning är diskriminering”. Dagen 100609.

Sveriges unga katolikers ordförande, Alexander Kegel: Demokratin bygger på olikheter och alla har rätt att uttrycka sin egen åsikt. Världen idag 100611.

Åke Wredén: Religionsfriheten förvrids. Hemmets Vän 100617.

Stig Walldin: Jesus är stötestenen i bygget. ”Skillnaderna är främst kulturella”. Så uttalar sig alltså en företrädare för Svenska kyrkan, före detta biskop Bengt Wadensjö. Självklart skall vi respektera människors olika tro, och till en viss grad samtala om den. Men vi behöver inte dela människors otro. Vid samtalet kommer man förr eller senare fram till ”stötestenen”, Jesus Kristus. Och denna stötesten får vi inte och kan inte ta bort! Världen idag 100705.

Religiösa ungdomsförbund klarade granskningen. Dagen 100706.
Ungdomsstyrelsen: Lätt beslut att låta religiösa ungdomsförbund ha kvar statsbidrag. Dagen 100706.
Pingst ung: Kaliber försökte hitta en sensation - men fann inget. Dagen 100706.
Kaliber fick fel. Ungdomsförbund frias från anklagelser i P1-program. Världen idag 100707.

Normlösheten i barnets uppväxtmiljö bakom ångest. Att många ungdomar känner ångest och skadar sig själva beror till stor del på att föräldrarna inte tar sitt ansvar för barnens känsloliv. Världen idag 100721.
Elisabeth Sandlund: Ett skärande rop på hjälp. Självskadebeteendet bland ungdomar är en utmaning för vuxenvärlden. Unga människor behöver hjälp av vuxna förebilder i processen att sätta ord på livets stora frågor. Dagen 100721.

Svenska kyrkan ger sig in i queerteologi på Pride. Queera bibelstudier och frågan om kyrkans makt över kroppen är två ämnen som kommer avhandlas. Och för de som tycker att kyrkan inte gick tillräckligt långt när de sa ja till att viga homosexuella kommer även frågan om kyrkan kan ge polyamorösa familjer (det vill säga familjer med mer än två partners) sin välsignelse att ställas under Pride. Dagen 100721.
Bonnier diskuterade polyamorositet på Pride. Dagen 100727.
Kommentar: "...så länge man inte skadar sig själv eller andra"." Samma velande som alltid från den som inte vill inse vad Jesus säger i frågan.

Svalt intresse för homovigslar. Det blev ingen rusning till altaret efter Svenska kyrkans beslut om att tillåta homovigslar. Fram till midsommar hade 48 homosexuella par gift sig. Dagen 100722.

Från partnerskap till äktenskap. Kyrkans Tidning 100722.
Lars och Håkan var det första samkönade paret att vigas i Mora kyrka. De har bott ihop sedan 1994. Kyrkans Tidning 100722.

Evert Sundien i Liberala Katolska Kyrkan: ”I de manliga klostren förekommer det massor av sex”. Dagens Nyheter 100727.
Kommentar: Det kan han nog ha rätt i men Liberala Katolska Kyrkan är inte kristen, den tillhör new age rörelsen med sin tro på reinkarnation och annat som icke är vare sig katolskt eller kristet. Den Liberala katolska kyrkan grundades av teosofer, och den har både i sina läror och vad gäller medlemmar i praktiken haft nära band till teosofin. De tror att alla religioner har lika värde.

Homosexuella präster välkomnades i den Evangelisk lutherska kyrkan I USA. Dagen 100726.
Prayer Leader: Christians Facing ‘New Day’ of Discrimination. A federal judge's ruling in favor of a public university that removed a Christian student from its counseling program over her belief that homosexuality is morally wrong signals a "new day" of discrimination against Christians. Charisma 100728.

Trohet mot fler än en - okej i kyrkan? Kan kyrkan acceptera, kanske till och med välsigna, kärleksrelationer med fler än två inblandade? Det var frågan under gårdagens Prideseminarium Polyamorös och trogen. På frågan om man, efter att ha omtolkat texten till att även kunna gälla par av samma kön, inte skulle kunna omtolka ytterligare, svarade Åke Bonnier att frågan är helt ny för honom själv och för många andra inom kyrkan: "Jag har inga riktigt bra svar." Kyrkans Tidning 100727.
Kommentar: Genom att omtolka bibelns texter efter vilka vindar som blåser bland sekulära människor så tappar Bibeln och kyrkan alltmer sin trovärdighet och vi får en "pastor Janson" kyrka.

Professor emeritus Chrys Caragounis talade om homosexualitet på Oasmöte: "Guds ord förändras inte som trender. Skulle Gud förändra sig som människor, skulle vi aldrig kunna vara säkra på vad som är Guds vilja." Nytestamentliga forskare kan vara oeniga om mycket men knappast om centrum i Jesus undervisning, menade han. Där står Guds rike, den plats där Gud har herraväldet och människan, med Paulus ord, är Guds slav. Dagen 100803.

Kelly Boggs: Redefining marriage has consequences. If you change any aspect of a mathematical or chemical equation, you not only alter the equation, you also affect its outcome. A judge's recent ruling on marriage changes the entire concept of matrimony. If it is allowed to stand, it will also influence the outcome of marriage and its impact on society. While "homosexual marriage" may not, directly at least, adversely impact any heterosexual marriage, it undermines the whole nature and purpose of marriage. So how does the legal sanctioning of "homosexual matrimony" by the government affect the traditional understanding of marriage? It impacts not only the definition of marriage; it also affects the expectations of marriage. "Homosexual marriage" is a redefining of the very nature of traditional marriage, which is one man and one woman for life. BP News 100806.

Var tredje finländsk präst vill viga homopar. De kvinnliga prästerna i evangelisk-lutherska kyrkan är mer positivt inställda till homovigsel än de manliga kollegerna. Dagen 100901.
Kommentar: Detta är betydligt färre präster än i Sverige och visar att Svenska kyrkan är mer sekulariserad än den Finska kyrkan. Enkäten visar också att kvinnliga präster är mer sekulariserade än manliga, precis som i Sverige.

Gifte sig i stadshuset – välsignades i kyrkan. Erik och Ingrid tycker att Svenska kyrkan har tagit ett felaktigt beslut att öppna äktenskapet även för par av samma kön. "Det är ett beslut som vill följa den världsliga lagstiftningen och inte grundar sig på Bibeln. Vi ville skilja det åt för att få en tydligare skillnad mellan kyrka och stat." Kyrkans Tidning 100901.

Kyrkornas vigselrätt ifrågasätts av allt fler riksdagskandidater. Var tredje kandidat vill kräva att kyrkorna viger samkönade par för fortsatt vigselrätt. Var fjärde vill hellre se borgerliga civiläktenskap. För fyra år sedan, inför valet 2006 svarade 64 procent av riksdagskandidaterna att kyrkorna absolut ska få behålla sin vigselrätt. Nu har den gruppen krympt till 37 procent, en markant förändring. Kyrkans Tidning 100902.

Inga äktenskap för danska homosexuella. I Danmark diskuteras nu om homosexuella ska kunna ingå partnerskap i kyrkan. Ett expertråd har kommit fram till att partnerskaps-samlevnadsformen inte kan kallas för äktenskap. Den politiska oppositionen har uttryckt besvikelse över att rådet inte föreslagit en riktig vigselordning.. Kyrkans Tidning 100916.

Rossana Dinamarca, 36, Trollhättan, Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson, Vänsterpartiet: Gud ska hålla sig borta från skolan. Aftonbladet 101012.

Kylslaget mellan kyrkor i Finland. Frikyrkor och en luthersk väckelserörelse har hotat bojkotta biskopar som uttalat sig positivt om välsignelse av samkönade par i kyrkan. Debatten som handlar om hur kyrkan ska förhålla sig till vigsel eller välsignelse av homosexuella par har drabbat ekumeniken i Finland. Det beror enligt prästen Antti Yli-Opas från Borgå på dåliga teologiska kunskaper om äktenskapet. Enligt Yli-Opas har de nordiska lutherska kyrkorna även gått ifrån Martin Luthers teologi om äktenskapet. Kyrkan är inte aktiv och formar sin äktenskapsteologi utifrån Bibeln och sin tradition utan reagerar på vad som sker i samhället. Dagen 101014.

”Äktenskapsteologi oklar även för många präster”. Den lutherska äktenskapsteologin är oklar inte bara för brudpar utan även för många präster, säger Antti Yli-Opas som arbetat med äktenskapskurser under många år. Dagen 101014.

Pingstförsamling anmäld till DO för sexuell diskriminering. Smyrnakyrkan i Göteborg är anmäld till DO för att församlingen nekar en man som är homosexuell och gift med en annan man medlemskap. Dagen 101014.
Smyrna Göteborg: Vi är inte rädda för DO:s prövning. Det största bekymret är den skada det kan vålla för den som inte har hela bilden. Dagen 101019.

18.000 personer har lämnat Finska kyrkan efter ett negativt uttalande om homosexuella av en politiker i teve. Kristdemokraternas ordförande Päivi Räsänen: "Jag kan gott förstå böjelsen att man kan känna attraktion till samma kön, men det är inte samma sak som att agera på de impulserna. Det är för oss kristna en moralisk fråga. Jag har flera bekanta med homosexuell identitet som ändå motsätter sig homosexuella familjer och levnadsvanor. En människa vet ju nog inom sig att om han är i ett homosexuellt förhållande så han gör något som – enligt till exempel den kristna världsbilden – är fel." Dagens Nyheter 101018. Dagen 101020.

HBT-vänlig präst i Estland avsatt. Christoffer Meakin, enhetschef för ekumenik i Svenska kyrkan: "Våra tre systerkyrkor i Baltikum har en konservativ teologisk hållning." Kyrkans Tidning 101020.

Under de första tolv månaderna som par av samma kön kunnat vigas i Svenska kyrkan har 142 par valt att göra detta. Det kan jämföras med de cirka 20.000 par som brukar vigas i Svenska kyrkan under ett år. Par av samma kön utgör alltså en liten bråkdel av alla bröllopspar i Svenska kyrkan. ”Det väsentliga är inte hur många vigslar det varit, utan att de kunnat äga rum”, kommenterar Christina Grenholm, chef för Svenska kyrkans sekretariat för teologi och ekumenik. Dagens Nyheter 101026.

Tidsandans karaktär formas: Nordens första dejtingsajt för otrogna har startat. Improveme.se 101110.

Finska kyrkan har nu tagit beslut om att bönestunder för homosexuella par ska erbjudas. Bönen är tänkt att ge religiös inramning till ett registrerat partnerskap. "En välsignelseakt är en kyrklig förrättning och därmed en handboksfråga, som kräver tre tredjedels majoritet för att gå igenom. Det är inte möjligt i det här läget, därför kom inte den frågan upp nu." Det innebär dock att Kyrkomötet nu ger biskopsmötet i uppdrag att utforma pastorala anvisningar för dessa bönestunder. Kyrkans Tidning 101112.
Präster i Finland kan be med homopar. Finland har tagit ytterligare ett litet steg mot samkönade äktenskap. Av de nordiska länderna har Sverige, Norge och Island numera könsneutrala äktenskapslagar. Dagens Nyheter 101112.
Finska kyrkomötet: Ja till bön – nej till välsignelseakt. Dagen 101112.
Borgå stifts biskop kallade beslutet för en kompromiss efter omröstningen: Längre än så här kan kyrkan inte gå i det här skedet." Ärkebiskop Kari Mäkinen: "Kyrkan har nu dragit upp riktlinjerna för hur man ska stå vid de homosexuellas sida." Kyrkans Tidning 101112.
Kommentar: Första steget mot homoäktenskap är taget i Finska kyrkan.
Finland: Frivilligt be för partnerstap. I biskopsmötets utredning av den finska partnerskapslagens följder för kyrkan från hösten 2010, slår biskoparna fast att de anser att Gud har skapat människan till man och kvinna och instiftat äktenskapet dem emellan. Äktenskap mellan människor av samma kön avviker från kyrkans människosyn. Kyrkans Tidning 110210.

Yvonne Andersson (kd): Inrätta en ny giftermålsbalk. Världen idag 101112.
Kommentar: Detta är ett förvirrat inlägg av Yvonne Andersson. Begreppet äktenskap ska inte tas bort från lagstiftningen. Yvonne borde istället motionera om att begreppet äktenskap reserveras för relationen mellan en man och en kvinna och att att kalla könsneutrala relationer för äktenskap ska avvisas av Sveriges riksdag och regering. Att göra som Yvonne gör att att godkänna vad man tidigare inte har godkänt och som Gud fortfarande inte tillåter.

Köpenhamns domkyrka vill viga homosexuella. Ett argument för att homosexuella ska ha rätt till kyrklig vigsel är att Guds kärlek till människan är absolut och ingen kyrka har rätt att hålla tillbaka Guds välsignelse, utan är tvärtom förpliktigad att ge den.
Kommentar: Så går det till när en kyrka gör svart till vitt.

Författare till bibelsexbok sparkas. I oktober släppte den norske prästen Einar Gelius boken Sex i bibelen - nu uppmanas han sluta sin tjänst som sockenpräst i Vålerenga av Oslos biskop Ole Christian Kvarme. Kyrkans Tidning 101117.

Beslut om homosexuella skadar ekumenik. Svenska kyrkans beslut att viga homosexuella par skapar skapar fortsatt oro i Etiopiska Mekane Yesus-kyrkan. Kyrkans Tidning 110113.

Franskt nej för homoäktenskap befäst. Franska författningsdomstolen bekräftade på fredagen att förbudet mot samkönade äktenskap är i linje med grundlagen. Dagen 110128.

Åsikter om partnerskap delar danska kyrkan. I Folkekirken i Danmark pågår just nu en diskussion om att införa en kyrklig ceremoni för homosexuella par som vill ingå registrerat partnerskap. Fem biskopar ställer sig positiva till förslaget och fem negativa. Präster, församlingsråd, kyrkliga organisationer och stiftsråd, med flera, har också fått skicka in svar. Sammanlagt fick nej-sidan flest företrädare, 234 stycken mot 230 som var positiva. Kyrkans Tidning 110202.

Stefan Gustavsson: Integrationsministern har fel om sekulär stat. Sverige är ett av världens mest avvikande länder när det gäller religionens plats i samhället. Det är något integrationsministern behöver inse. Dagen 110202.
Erik Ullenhag, integrationsminister (FP) svarar: När religionsfriheten krockar med andra värden ska statens fokus alltid vara individen. Dagen 110301.
Stefan Gustavsson: Integrationsminister Erik Ullenhag skjuter sig själv i foten. Är innebörden endast att staten ska stå på individens sida, så länge individen håller sig till majoritetskulturens värderingar? Då är det vackra ord utan relevans för frågan om verklig religionsfrihet. Dagen 110303.
Katherine Cash: Staten ska stå på individens sida - men vem är individen? Dagen 110308.

Stefan Gustavsson: Unga värderar familjen högt. Den sexuella revolutionen från 1950-talet och framåt har radikalt förändrat hur vi i Västvärlden ser på sexualitet, äktenskap och familj. Sex har separerats från kärlek, familjebildning från äktenskapet, och äktenskapet från heteronormen. I grunden har det betraktats som ett befrielseprojekt där individen släpps fri från hämmande och destruktiva traditioner. Det har skapat en kultur där ”mamma, pappa, barn” provocerar mer än ”död åt familjen”. Men nu ser vi också motreaktionerna komma. Världen idag 110207.

Enligt nationella finska uppskattningar ligger de direkta ekonomiska samhällsförlusterna på grund av skilsmässa på mellan 700 och 1000 miljarder euro per år. Med en nästan dubbelt så stor befolkning kan man bara gissa vad de svenska utgifterna är. Med sådana enorma samhällskostnader för dysfunktionella eller brustna familjerelationer, borde problemet ligga högt upp på beslutsfattarnas bord. Ändå vill mycket få politiker ta tag i frågan, möjligen Kristdemokraterna undantagna. Ännu färre vill eller vågar beröra hur en lössläppt och förment frigjord sexualitet påvarkar vuxna och barns relationer. (Maria Andersson i Världen idag 110214. Hon rekommendear boken "Den kära leken".)
Vivian och Boris Salo: Den kära leken - om kärlek, äktenskap och sexualitet. ISBN 978-952-5607-08-6. Förlag ViBoSa.

2010 gifte sig 50.730 par – en ökning med 5,6 procent jämfört med 2009. Samtidigt valde 23.593 par i Sverige att skilja sig förra året. Det var 6,2 procent fler än under 2009. SCB 110218.

Stockholmare skiljer sig mest (19 per tusen gifta). Minst villiga att ge upp äktenskapet är invånarna i Norrbotten (11,1 per tusen gifta). Skilsmässorna ökade med sex procent jämfört med 2009. Dagen 110223.

HD-beslut i England stoppar kristet fosterföräldrapar. Högsta domstolen i Storbritannien anser att kristen moralsyn på sexualitet kan vara "smittsam". Det kristna paret Eunice och Owen Johns har tidigare fostrat 15 barn, men år nu nej eftersom de är emot homosexualitet. Dagen 110301.
Kristet fosterföräldrapar överklagar inte dom. Pingstvännerna Eunice och Owen Johns, som i en följd av år haft 15 fosterbarn i sitt hem, har blivit avrådda från att driva fallet vidare. Chansen att de skulle vinna ett sådant mål anses minimal. Utslaget från domstolen är banbrytande och betyder att kristna med traditionell syn på sexuell etik inte passar som fosterföräldrar i Storbritannien. Dagen 110307.

Gammal grund för beslutet om homovigslar i Svenska kyrkan. Grunden för Svenska kyrkans beslut att viga samkönade par har flera decennier på nacken, hävdar forskaren Daniel Enstedt i en ny avhandling. Daniel Enstedt ser inte att en välsignelse av flera samtidiga relationer inom Svenska kyrkan är på väg. "Det är en för osynlig grupp. De homosexuella började synas under 1960-talet. I dag börjar de polyamorösa grupperna omtalas, men inte synliggöras." Dagen 110308.
”Svenska kyrkan har anpassat sin teologi”. Prästen Yngve Kalin kritiserar ny avhandling om samkönade äktenskap. Yngve Kalin säger att Svenska kyrkan anpassat sin teologi efter det som gäller som vetenskap för dagen. Att det som 2005 bara handlade om välsignelse men fyra år senare innebar beslut om äktenskap är ett tydligt exempel på att Svenska kyrkan med samma metod kan komma att förändra sig i andra frågor. Dagen 110309.

Finska kyrkiga väckelserörelser i kampanj: Homosexuella kan bli botade. Men ”Stå på dig”-kampanjen får skarp kritik av ärkebiskopen Kari Mäkinen som försvarar den homosexuella identiteten. Dagen 110325. Världen idag 110325.

Annica Dahlström, Christian Sörlie Ekström: En politik som gör barn sjuka. I dagens demokratiska Sverige får man inte ställa frågan om det kan finnas ett samband mellan vår moderna syn på hur barn ska växa upp och den ökade sjukligheten hos barnen. Världen idag 110401.

Singlar nekas insemination. Med röstsiffrorna 169–133 sköts beslutet fram till efter fortsatt utredning Med röstsiffrorna 169 mot 133 sade riksdagen nej till flera motioner som vill göra det möjligt för ensamstående kvinnor att insemineras i Sverige. Istället låter man socialdepartementet fortsätta utreda frågan om bland annat barnens rättighet i sammanhanget. Både ja- och nej-sidan hoppas på utredningen för att få argument för sin sak. Anders Andersson (KD), ledamot av socialutskottet, är nöjd med att partiets hittills lyckats avvärja ett riksdagsbeslut om insemination av ensamstående kvinnor, vilket han menar strider mot barnets rätt till två föräldrar. Världen idag 110408.

Gunilla Gomér: Låt barn vara barn - skydda dem från RFSU. När skolan uppmanar ungdomarna till att bejaka sin sexualitet och prova sig fram blir den självklara konsekvensen fler könssjukdomar och fler oönskade graviditeter, där ännu fler barn aborteras än vad som redan sker. Om ett ökat sexuellt experimenterande leder till dåliga erfarenheter och psykiska problem efteråt, finns skolan där också då? Skulle inte tro det. Dagen 110419.

Den kristna gymnasieskolan Andreasgymnasiet prickas av Skolinspektionen för att de lärt ut att homosexualitet är en synd. Dagens Nyheter 110429.
... vilket de inte gjort: Vi har ingen åsikt om homosexualitet. Nu vill skolan själv pricka medias uppgifter om händelsen. Dagen 110505.
Stefan Gustavsson: Skolinspektionen har inte mandat att besvara frågor som: Vad är synd? Vem har definitionsrätten på synd? Världen idag 110506.
Lukas Berggren: I ett internationellt perspektiv är det inte en liberal kristendom som växer. I de stora väckelserna i Asien, Afrika och Sydamerika är det knappast en liberalteologisk inriktning som vinner mark. Det är tvärtom de bibeltrogna, karismatiska kyrkorna som står för tillväxten. De representerar en kristendom som tror på bön, utmanar synden, talar om helgelse och omvändelse, satsar på mission och evangelisation och ger de andliga nådegåvorna plats. Världen idag 110504.
Bibelcitat måste följas av samtal. Skolinspektionen förklarar prickning av gymnasium. Världen idag 110506.

RFSU ligger bakom Sveriges sexualpolitik. Regeringen sprider den med hjälp av Sida. Biståndsministern: Svensk samsyn om sexuell och reproduktiv hälsa. Dagen 110506.
I höstas lanserade regeringen materialet Dialog för förändring, ett dokument om hur man ska kommunicera den svenska synen på sexuell och reproduktiv hälsa internationellt. Det är framtaget, inte av en myndighet, utan lobbygruppen RFSU, som fått en miljon kronor av regeringen för att definiera den svenska sexualpolitiken. Världen idag 110506.
Ruben Agnarsson: Omoral som exportvara? Gräsrotsengagemanget i RFSU är i det närmaste obefintligt. Hade verksamheten finansierats av medlemsavgifter skulle organisationen fört en tynande tillvaro i samhällsdebattens periferi. Genom generösa statliga bidrag hålls nu verksamheten vid liv, som ett understöd för den syn på sex och samlevnad som präglat politiska beslut i Sverige de senaste decennierna. Skulle statsbidragen tas bort, skulle både organisationen och dess åsikter försvinna från det offentliga rummet, eftersom dessa åsikter är främmande för vanligt folk. Nu ska Sverige även lansera RFSU:s destruktiva samlevnadssyn utomlands. I höstas lanserade nämligen regeringen materialet Dialog för förändring, ett dokument som ska kommunicera den svenska synen på sexuell och reproduktiv hälsa internationellt. Materialet är inte framtaget av en myndighet, utan av lobbygruppen RFSU, som fått en miljon kronor av regeringen för att definiera svensk sexualpolitik. Världen idag 110506.

Nu granskas Frälsningsarmén. …men samfundet tillbakavisar kritiken i TV4-programmet. Tv-programmet Kalla fakta visar på söndag vad man betecknar som en kritisk granskning av Frälsningsarmén. Samfundet menar att bilden är snedvriden, och tillkommen på falska premisser. Kritiken i reportaget utgår från samfundets regler om att endast den man eller kvinna som lever i avhållsamhet eller i ett heterosexuellt äktenskap kan bli frälsningssoldat. Frågan som sedan ställs är hur ett samfund med dessa värderingar kan få statsbidrag, helt oaktat det goda arbete som utförs med insamlade och andra medel, och utan att någon åtskillnad görs mellan människor. Världen idag 110506.

Frälsningsbön mot homosexualitet. I inspelningar med dold kamera säger en kårledare i Frälsningsarmén att sex mellan homosexuella är en synd. ”Vi har rätt att sätta våra kriterier”, kommenterar organisationens ledare Marie Willermark livsstilskraven på soldater. Dagens Nyheter 110508.
”Homosexuellt sex är en synd”. Aftonbladet 110508.
Frälsningsarmén stänger ut homosexuella: "Är en synd". Expressen 110508. Kommentar: Expressen har gjort en dålig artikel. Och den som lever i synd kan naturligtvis inte ble en soldat. Det handlar inte om att utestänga nångon. För att vara med i något så måste man rimligen följa den etik som gäller.
Kommendören är kritisk till TV4:s reportage Frälsningsarmén: Homosexuella får bli soldater, men förväntas leva ett liv i celibat. Världen idag 110509.
Willermark upprörd efter tv-granskning: Det handlar mer om TV4:s trovärdighet än om Frälsningsarméns. Marie Willermark är upprörd över att "Kalla fakta" har arbetat med dold kamera. Dagen 110510.
Stefan Gustavsson: ”Jag söker jobb som informatör hos RFSL”. Dagen 110510.
Stefan Gustavsson: Ingen hejd på galenskapen. Frälsningsarmén diskriminerar inte när de hävdar kristen tro och bygger sin egen rörelse utifrån den tron. De använder bara sin lagstadgade religionsfrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet. De är i sin fulla rätt att se äktenskapet som en relation mellan man och kvinna, utan att bli anklagade för diskriminering. I sitt omfattande sociala arbete möter Frälsningsarmén dessutom behov hos alla människor, oberoende av tro och livsstil, på ett mycket respektingivande sätt. Världen idag 110511. Fejkad själavård anmäls av Stefan Swärd: Vilket samfund blir nästa offer? Jag måste nu vara beredd på att personer som söker själavårdssamtal i Elimkyrkan är från TV4 och har en dold kamera med sig, skriver han och säger sig ta för givet att TV4 blir fällda. Dagen 110512.
Över 50 anmälningar efter granskningen av Frälsningsarmén. Världen idag 110512.
”Man kan tala om massanmälningar”. Tittarstorm efter Kalla Faktas granskning av Frälsningsarmén. Sedan 2008 finns det inget krav på opartiskhet när det gäller TV4. Endast public service - SVT och Sveriges Radio - måste leva upp till det kravet.Det betyder att de får vara hur partiska som helst, de får ta ställning och driva vilken åsikt de vill. Dagen 110513.
Ulf Ekman: Stå upp för Frälsningsarmén. Det är ingen tvekan om att Frälsningsarmén i synnerhet och väckelsekristna i allmänhet har blivit lovligt byte och hatobjekt, där en ohöljd och skrämmande fördomsfullhet har manifesterats. Det är inte heller någon tvekan om att troende i alla sammanhang måste stå upp och både be för och försvara Frälsningsarmén och protestera emot denna ovärdiga behandling. Det är vår kristna plikt att stå med våra syskon när de attackeras på detta sätt och inte utlämna dem åt vargarna. Världen idag 110513.

Nya avhandlingsar visar: Äktenskapet står starkt. Trots att det svenska samhället har blivit mer sekulariserat och individualiserat, behåller äktenskapet sin stora betydelse som samlevnadsform, både för staten och för individerna. Det slår två forskare vid Uppsala universitet fast i sina avhandlingar. "Äktenskapet som fenomen är spännande och föränderligt, och vilar på en värdebas som man kan följa långt tillbaka i tiden. Det har en viktig roll att fylla som signal utåt om vilka relationer som är önskvärda i samhället. Den funktionen har äktenskapet alltid haft, men det blev synligt igen genom kraftmätningen kring den könsneutrala äktenskapsbalken. Världen idag 110511.

Lars-Åke Nordström: RFSU kan inte få ta hand om värderingarna. Det vore på sin plats att medier synar detta förhållande genom att till exempel intervjua vår skolminister Jan Björklund och vår socialminister Göran Hägglund om vilka instanser som har rättigheter och befogenheter att utforma undervisningen till våra barn och hur dessa anser att man skall styra upp detta. Dagen 110512.

Lokala bidrag ifrågasätts. Frälsningsarmén i Uppsala och Malmö kan mista stöd. Världen idag 110516.

Lukas Berggren: Brist på ödmjukhet i Sveriges riksdag. I frågan om samvetsfrihet är vår omvärld av en annan uppfattning än den svenska riksdagen. Den resolution som i höstas antogs av Europarådet (1763, 2010) hävdar att vare sig en enskild person eller ett sjukhus kan tvingas utföra, upplåta sina lokaler till, assistera vid eller bidra till en abort oavsett skäl. Världen idag 110518.

Stefan Swärd: I riktning mot sexliberalism. Vanliga tidningar och televisionen älskar att ta upp ämnet homosexualitet. Och allra helst rikta strålkastarljuset mot dem som inte applåderar utvecklingen i riktning mot det sexliberala samhället. Då hamnar kyrkor direkt i skottgluggen, något som Frälsningsarmén har fått känna av. Som kristna kan vi inte okritiskt följa senaste riksdagsbeslutet eller opinionsmätningen. Världen idag 110518.

Andreas Nordli: Kirkens enhet og vranglære. I løpet av de siste årene har vi sett flere og flere biskoper formidle et syn på samlivsetikken som er ulik den tradisjonelle måten å forstå Bibelen. Slik har disse biskopene beveget seg bort fra den tradisjonelle kristne forståelsen kirken til alle tider har hatt. En biskop skal forkynne Guds Ord. Med sin forkynnelse av samlivsetikk, har flertallet av biskopene vist at de ikke er i stand til å utføre sitt embete i samsvar med ordinasjonsløftet. Fordi disse biskopene ikke forkynner Ordet rent, diskvalifiserer de seg selv fra å være kirkens tilsynsmenn. Ungdom i Oppdrag Maj 2011.

Church of Scotland tillåter homosexuella präster. Skottlands största protestantiska kyrka, Church of Scotland, röstade på måndagen för att homosexuella män och kvinnor ska få bli präster. Det i sin tur öppnar upp för möjligheten att också tillåta partnerskap för samkönade par. Samtidigt beslutade församlingen att tillåta nu tjänande präster att komma ut med sin sexuella läggning, ett förslag som möttes av stort motstånd från konservativa präster. En kommission som tillsattes i samband med vigningen av Scott Rennie, har räknat med att upp till en femtedel av kyrkans präster, diakoner och äldste kan komma att avgå i protest mot beslutet. Kommissionen räknar också med att uppemot 100 000 medlemmar kan gå samma väg. Kyrkan har totalt 445 000 aktiva medlemmar och omkring 50 000 mindre aktiva församlingsbor. Kyrkans Tidning 110524.

Riksdagsdebatt om Frälsningarméns rätt till statsbidrag. Det är Miljöpartiets talesperson i HBT-frågor, Helena Leander, som ställt frågan till civilminister Stefan Attefall (KD). Helena Leander hänvisar till de uppgifter som redovisats i reportaget, om att en kårledare försökt "befria" en homosexuell person från sin läggning, att man i sitt barn- och ungdomsmaterial förklarar att homosexualitet är fel och att man som opinionsbildare motarbetat HBT-personers rättigheter. Dagen 110524.

Pedofilpräst fick jobb i Göteborgs stift. Biskop Lars Eckerdal och domkapitlet i Göteborgs stift gav en manlig präst, dömd för sexuellt umgänge med barn och sexuellt ofredande, en tjänst i stiftet. Det rapporterar Aftonbladet, som i en artikelserie granskar sexuella övergrepp i kyrkan. Kyrkans Tidning 110525.

DO prövar inte mål mot Smyrnakyrkan i Göteborg. Smyrnakyrkan räknas som en föening som omfattas av föreningsrätten och de är undantagna från lagen om diskriminering. Dagen 110525.

Ryskortodoxa i Moskva välkomnar protest mot gayparad. Ärkeprästen Vsevolod Chaplin: Man uttryckte bara sin åsikt om att homosexualitet är en synd och att samhället bör upphöra med sin propaganda. Jag är säker på att alla ortodoxa kristna tänker så och att de uttrycker sin åsikt är rätt och naturligt. Dagen 110530.

Attefall: ”Bidragen ska främja mångfald”. Vi ger 6 miljarder i stöd till kultur där själva idén är mångfald. Syftet är samma med stödet för idrott, partier, presstöd? Och så vill man inte acceptera mångfald när det handlar om det ganska blygsamma stödet på 40 miljoner som går till trossamfunden! Dagen 110601.

Stor enighet i samfunden i synen på äktenskapet. Endast Svenska kyrkan likställer heterosexuell samlevnad med homosexuell samlevnad. Världen idag 110601.
Lukas Berggren: Stå upp för äktenskapet. Det tog mindre än en timma för Svenska kyrkan att överge kyrkans historiska hållning i äktenskapsfrågan och att dessutom överge sina trossyskon som man tidigare hade varit så enig med. Den avgörande faktorn för detta var att riksdagen hade fattat ett beslut. I valet mellan klassisk kristen tro och riksdagens beslut valde alltså Svenska kyrkan det senare. Så kan det gå när man låter trender och politisk korrekthet vara domare i teologiska frågor.
Att samfunden ställer krav på sina medlemmar är inte konstigare än att hängivna moderater inte kan bli medlemmar i Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Eller anser Helena Leander och Siv Holma att partistödet bör dras in på sådana grunder? I så fall lär Vänsterpartiet få det svårt med ekonomin framöver. I deras stadgar står nämligen följande att läsa: ”Medlemskap kan av partiförenings styrelse nekas den… som uppenbart inte har för avsikt att verka för partiets politik…”. Moderater göre sig alltså icke besvär i Vänsterpartiet. Diskriminering kanske?
Världen idag 110601.

Teologiprofessor Kjell O Lejon: Växande kyrkor är mer konservativa. Historiskt sett har kristna kyrkor alltid betraktat homosexualitet som synd. Acceptans av utlevd homosexualitet bland medlemmar, och även öppet homosexuella präster och biskopar, är i dag en verklighet i flera kyrkor och samfund i västvärlden. I ett historiskt perspektiv är det en dramatisk förändring som går tvärtemot vad som varit den kristna kyrkans lära genom århundraden. "Det har alltid varit självklart inom hela kristenheten att äktenskapet är mellan man och kvinna och man har aldrig uppmuntrat till utlevnad av homosexualitet." Svenska kyrkans första officiella uttalande om homosexualitet gjordes 1951, i ett biskopsbrev, då kyrkan såg att det behövdes ett uttalande om dess syn på sexuallivet. Då var budskapet entydigt. – I brevet står att ”den som utövar homosexuella handlingar bryter mot Guds lag”. Världen idag 110601.

Storbritannien måste svara Europadomstolen om kristnas rättigheter. Tidigare vigselförrättaren Lillian Ladele straffades efter att hon vägrat genomföra ceremonier för samkönade par. Samlevnadsrådgivaren Gary McFarlane avskedades efter att han nekat ge rådgivning i sexuella frågor till homosexuella par. Världen idag 110608.

Stockholm förutsätter ja till homovigslar. Ska den som vill bli präst i Svenska kyrkan vara beredd att viga samkönade par? Ja, förutsätter man i Stockholms stift. Gärna det, säger man i andra stift. Medan ytterligare andra anser frågan oviktig.
Stockholms stift är tydligt med att den har betydelse för rekryteringen. Där tillfrågas prästkandidaterna om sin inställning. ”Vi vill säkerställa att präster kan utföra alla de arbetsuppgifter som krävs utifrån den ordning som är beslutad i vår kyrka”, motiverar stiftet i ett skriftligt svar till Kyrkans Tidning.
– Går man in och ska bli präst i vår kyrka så följer man de beslut som är fattade. Något annat är inte rimligt i någon annan organisation och inte heller i Svenska kyrkan, säger Eva Brunne, biskop i Stockholms stift.
Innebär det att den som vill bli präst i Stockholms stift alltså måste vara beredd att viga samkönade par?
– Jag förutsätter att prästkandidater följer den ordning som är beslutad i vår kyrka.
Kyrkomötets beslut innebär att det ska finnas två hållningar till samkönad vigsel. Hur ser du på det?
– Så sa man också när det gäller kvinnor i prästämbetet. Jag skulle bli oerhört förvånad om jag i dag mötte någon som inte vill samarbeta med kolleger av annat kön. Kyrkans Tidning 110609.
Wejryd: Inställningen ska inte påverka. Den problematik som kan uppstå är att prästkandidater som inte är beredda att viga samkönade par får svårt att senare få tjänst i församlingar, säger Anders Wejryd. Så ser verkligheten redan ut i delar av Stockholms stift, tror han.
– Anställningsbarhet är en fråga som spelar in när man rekryterar till sitt eget stift. Kyrkans Tidning 110609.

I Sverige föds 54,4 procent av alla barn utom äktenskapet. Island ligger högst med 64,4 procent. Norge 55,1 procent. Danmark 46,8. Finland 40,9. Estland 59,2 procent. Storbritannien 46,3 procent. Irland 33,3 procent. Tyskland 32,7 procent. Italien 23,5 procent. Schweiz 17,9 procent. Cypern 11,7 prodent. Grekland 6,6 procent. USA 41 procent. 34 procent på Irland. European Comission 2009.

"Äktenskap ett livslångt projekt". Vart femte par separerar inom tio år, visar en studie som presenterats av Statistiska centralbyrån i veckan. Men i det långa loppet spricker ännu fler äktenskap och samboförhållanden. "Se äktenskapet som ett livslångt projekt", uppmanar familjerådgivaren Alf B Svensson.Ungefär 40 procent av alla förstaäktenskap spricker. Gifter man sedan om sig spricker närmare 60 procent av andraäktenskapen. Bland gifta par med barn i förskoleåldern spricker tre av 100 äktenskap varje år, men dubbelt så många samboförhållanden. Världen idag 110610.

Stefan Attefall (KD): Låt skolbarnen fira sommaren i kyrkan. Någon form av religiös beröringsskräck verkar ha drabbat det offentliga Sverige. En kyrka, en psalmsång och en "Fader Vår" verkar få i övrigt sansade beslutsfattare att gå i taket. Expressen 110610.
Kommentar: En som ofta går i taket är ateisten Christer Sturmark.
Christer Sturmark: Attefall lider av beröringsskräck. Riksdagen delar ut cirka 50 miljoner kronor om året till olika livsåskådningsorganisationer, men vägrar alltjämt inkludera den största livssynsorganisationen för människor med en sekulär livssyn, Humanisterna. Expressen 110614.
Kommentar: Sturmark förbiser att dessa medlemmar i trossamfunden betalar in ca 80 miljarder kronor till statskassan i skatt och att hans egen sekulärt stridande organisation bara har 4 996 medlemmar (31 december 2009) vilket verkligen inte gör dem till en stor organisation.
Mika Wallander, präst: Om Skolinspektionen i teorin vill ”skydda” barnen från bön, förkunnelse och välsignelse så är det en omöjlighet i praktiken. Både inuti och utanför kyrkans portar flödar bönen, förkunnelsen och välsignelsen fritt… ingen kan tyda dess lagar, ingen kan begränsa dess krafter. Jag tror att barn behöver trygga vuxna som vågar stå för tron och hoppet att den Gud finns som bryr sig om dem och vill dem väl under skollovet och i alla dagar till tidens slut. Kyrkans Tidning 110615.

”Vi måste göra något åt aborthandeln” Evangeliskt troende i Brasiliens parlament samarbetar om motstånd mot aborter och mot kriminalisering av homofobi. Dagen 110614.

Wejryd svarar etiopisk kyrka om vigselfrågan. Svenska kyrkan kan inte ta tillbaka beslutet att viga samkönade par. Det skriver ärkebiskop Anders Wejryd i ett brev till den etiopiska Mekane Yesus-kyrkan. Wejryd hoppas på fortsatt goda relationer trots olika ståndpunkter och bjuder in till möte om bibeltolkning. Kyrkans Tidning 110614.
Läs brevet från Mekane Yesus-kyrkan till ärkebiskop Anders Wejryd här.
Läs ärkebiskop Anders Wejryds svar till Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien här.

Lennart Jacobson: Tacka nej till statliga bidrag! Totalbeloppet 50 miljoner fördelas till alla religiösa samfund, inte endast kristna, efter antalet aktiva medlemmar. Frikyrkorna/trossamfunden och deras medlemmar och hjälporganisationer kan tillsammans antas betala 5-20 procent av alla skatter i Sverige, jag uppskattar det till 50-200 miljarder. Det handlar om inkomstskatter, sociala avgifter och moms. Det är uppskattningsvis 1000-4000 gånger så mycket som de får tillbaka i form av bidrag, vilka i stor utsträckning går till ideella verksamheter som hjälper utslagna, barn, sjuka och gamla människor som inga andra bryr sig om. Dagen 110616.

Lukas Berggren: Kyrkan handlar om Jesus. Den politiska styrningen av Svenska kyrkan är ett reellt problem. Den verkliga makten i Svenska kyrkan återfinns vare sig bland prästerna eller bland de 400 000 gudstjänstbesökarna. Makten finns hos politikerna. De fattar de avgörande besluten om inriktningen för framtiden. Politikerna väljs av medlemmarna. Och majoriteten av medlemmarna trodde ju inte på Jesus. Världen idag 110617.

Homosexuella får bli biskopskandidater i Church of England, så länge de lever i celibat. Dokumentet fastslår en del kriterier för att en homosexuell person ska få ställa upp som biskopskandidat: ”Kandidaten ska foga sig under kyrkans lära om samkönat sex. Om kandidaten lever eller har levt med en person av samma kön med vilken han har haft en sexuell relation, ska han uppvisa ånger.” Kyrkans Tidning 110620.

Granskningsnämnden friar Kalla faktas program om Frälsningsarmén. Många av anmälarna har upprörts av att man använt dold kamera. - Men det är inget vi kan säga något om, säger Tarek Touma på Granskningsnämnden. Dagen 110628.

Reklam för otrohetssajt frias. Totalt anmälde 206 personer reklamen, vilket är rekord. De flesta har ansett att reklamen är stötande då den uppmanar till otrohet. Dagen 110628.

John Piper Laments Normalization of Homosexuality as 'the New Calamity'. Homosexuality has been here since we were all broken in the fall of man. What’s new is not even the celebration of homosexual sin. Homosexual behavior has been exploited, and reveled in, and celebrated in art, for millennia.What’s new, is normalization and institutionalization. This is the new calamity. America, and the rest of the world for that matter, is moving toward the institutionalization of homosexuality. The Bible makes it clear that homosexual behavior is sin. And, alongside its clearest explanation of the sin of homosexual intercourse (Romans 1:24-27) stands the indictment of the celebration of it. The Christian Post 110701.

Varför är Sverige världens mest sekulariserade land och vad gör vi åt det? Torsten Åhman: ”Det behövs en radikal ändring”. Vad som behöver ske är att människor i Sverige precis som i Afrika, Sydamerika, Nordamerika och många länder i Asien tänker på frihet när de hör kyrkans budskap. Svenska folket behöver förstå att kristen tro handlar om frihet. Sverige har varit ett förtryckarland där kyrkan varit en del av maktapparaten. Göran Hägg skriver i boken "Gud i Sverige" att prästerskapet var dåtidens säkerhetspolis. Häxbränningar förekom ju i religionens namn. Under en tid var det tvång att gå i kyrkan. Först 1952 tilläts man lämna Svenska kyrkan. Vår tro i Sverige härstammar ur förtryck, den har förknippats med tvång. Frikyrkan då? Jo, även här, där frihet var ett ledord, smög sig förtrycket in. Frihet var signifikant för väckelsesångerna, man sjöng bland annat "min träldomstid är slut". Men man blev så upptagen av att leva rätt att man började driva detaljer till orimlighet. Dagen 110712.

Lukas Berggren: Familjen viktig för svenska folket. Det visar sig nämligen att de ungdomar som har ett starkt stöd från sin familj ser betydligt ljusare på sin framtid. Världen idag 110720.

Social rättvisa viktigare för bibelläsare. Kyrkans Tidning 110720.

Dagispersonalen frågar barnen om tro, etnicitet och om samkönade kärleksrelationer. Så går det till på en kommunal förskola i Uppsala. Dagen 110722. Världen idag 110729.
”Frågorna är definitivt inte tänkta att användas i förskolorna”. Dagen 110902.

Fler kvinnor än män ingår homoäktenskap. Sedan det i maj 2009 blev tillåtet att ingå könsneutrala äktenskap i Sverige har 2 086 personer gift sig, och 1 249 personer som redan tidigare levde i partnerskap har valt att omvandla det till ett äktenskap. Det visar statistik som SCB har tagit fram för TT:s räkning. Dagen 110802.

Vigsel stridsfråga inför kyrkomötet. Ska präster få avstå från vigselrätten? Frågan aktualiseras på nytt inför årets kyrkomöte då bland andra prästen Håkan Sunnliden skrivit motioner om vigselrätten. Världen idag 110803.

Stockholm Pride vidgade klyftan inom Kristdemokraterna. KD-riksdagsmannen Tuve Skånberg kallade sina partikolleger "HBT-aktivister" och anklagade dem för att bluffa om partiets politik. Sprickan mellan konservativa och liberala kristdemokrater vidgades under Prideveckan. Stockholmsdistriktets medverkan på festivalområdet uppmärksammads med RFSL:s Regnbågspriset till de tre KD-politikerna Magnus Kolsjö, Erik Slottner och Caroline Szyber. Dagen 110809.

"Controversy for the sake of controversy is sin; controversy for the sake of truth is a Divine command." - Dr. Walter Martin.

"An unholy church! it is useless to the world, and of no esteem among men. It is an abomination, hell's laughter, heaven's abhorrence. The worst evils which have ever come upon the world have been brought upon her by an unholy church." - C.H. Spurgeon

"The chief danger of the church today is that it is trying to get on the same side as the world, instead of turning the world upside down. Our Master expects us to accomplish results, even if they bring opposition and conflict. Anything is better than compromise, apathy, and paralysis. God give to us an intense cry for the old-time power of the Gospel of the Holy Ghost!" - A.B Simpson

Willow Creek split over gay issue. BP News 110812.

Fla. Teacher Suspended After Gay Marriage Comment on Facebook. The Christian Post 110818.

Kauko Antbacke: Den psykiska ohälsans grundorsak. Under många år har eliten inom skolan och hälsovården och socialtjänsten sökt förklaringar och försökt åtgärda kaoset i klassrummen och den psykiska ohälsan bland de unga. Vad eliten nekar att erkänna är, att problemen är existentiella. De erkänner inte, att problemen härrör av, att kristendomen som kärnämne och morgonbönen stegvis eliminerades. Världen idag 110822.

Danmark öppnar för homovigsel i kyrkan. Den konservative kyrkoministern, Per Stig Møller, säger att han – förutsatt att han sitter kvar på sin post efter valet – ska lägga fram ett förslag som ger samkönade par rätt att säga ja framför prästen. Men eftersom även det röda blocket har samma inställning i saken, kan homosexuella vara säkra på att de snart kan skriva historia. Världen idag 110824.

Couples who live together before they marry are much more likely to divorce, says Christian think-tank. It said that couples who cohabited before marriage were 45 per cent more likely to split than those who waited until after the wedding. Couples who never marry are six times more likely to split by the time their first child is five, it added. Daily Mail 110830.

Alf B Svensson, Cilla Stjernberg: Skilsmässa löser inte alla problem. Mavis Hetherington, en av USA mest ansedda skilsmässoforskare har följ 1400 skilsmässofamiljer under 20 år. Hon konstaterar i sin bok "For better or for worse" att endast 20 procent fick ett bättre liv. Ungefär 40 procent hade samma problem som förut, men nu med en ny partner, medan 30 procent fick ett sämre liv. En undersökning från Socialstyrelsen av 150 000 barn i ensamhushåll visar att skilsmässobarn löper en dubbelt så hög risk att drabbas av psykisk ohälsa, göra suicidförsök eller drabbas av alkoholrelaterad sjukdom, även om de absoluta talen är små. Dagen 110909.
Lukas Berggren: Lyckligt för vem? Efter att redan på förhand ha vållat livlig debatt kom den så ut i fredags. Antologin "Happy, happy", där några kända svenska kvinnor berättar om att de har blivit lyckligare efter skilsmässan. Ett äktenskap innebär att två människor lovar trohet till varandra tills döden skiljer dem åt. En person som har gått igenom en skilsmässa är naturligtvis inte misslyckad som människa, men om planen och löftena var "tills döden skiljer oss åt" så kan inte "tills lusten skiljer oss åt" ses som lyckligt. En av bokens redaktörer – Maria Sveland – har tidigare gjort sig känd från Sveriges Radios P1 genom nedsablingen av kärnfamiljen i programserien "Den heliga familjen". Världen idag 110912.
Gudrun Schyman: Hylla inte äktenskapet - hylla kärleken. Att tala om "den ende" och "den rätte" och "äktenskaplig trohet till dess döden skiljer oss åt" är orealistiska förväntningar. Dagen 110913.
Alf B Svensson, Cilla Stjernberg: Äktenskapet är en bra växtplats för kärleken. Enligt statistik från SCB är risken för skilsmässa i en småbarnsfamilj där föräldrarna är sambo dubbelt så hög än när föräldrarna är gifta. Dagen 110915.
Torbjörn Edebo: Gudrun Schymans egna snuttefiltar. När Schyman skriver att vi för omsorgens och ansvarets skull måste överge "de livets snuttefiltar som talar om 'den ende' och 'den rätte och 'äktenskaplig trohet till dess döden skiljer oss åt'", då begår hon ett allvarligt misstag och hennes logik havererar. Är inte hennes egen beskrivning av fri kärlek en orealistisk förväntan, en dröm med verbala luftpastejer, kort sagt: en snuttefilt? Dagen 110915.
Elisabeth Sandlund: Äktenskap och skilsmässa - en fråga om attityd. Går man in i äktenskapet med den fasta föresatsen att det handlar om ett förbund som man vill ska vara livsvarigt är sannolikheten stor att det faktiskt blir på det viset. Dagen 110914.
Aron Modig (KDU): En hållbar politik stöder familjen. Vad Schyman gör är att hon beskriver äktenskaplig trohet och livslång kärlek som något i grunden "orealistiskt". I kontrast till detta är skilsmässor garantin för människan att "... uppleva utveckling, både personlig och i relation till andra, inte minst till barnen".Den enda rimliga tolkningen av Schymans resonemang är att skilsmässor och mer tillfälliga relationer är normaltillståndet och vägen till lycka, medan långsiktiga och stabila relationer är undantagen där osunda normer och förväntningar odlas. En ansvarsfull och långsiktigt hållbar politik bör sträva efter att stärka och stödja familjen så att fler ges möjligheten att hålla ihop. Lägre skatter, mer valfrihet i barnomsorgen, familjecentraler i varje kommun och frivillig sambeskattningen är några sätt att skapa ett mer familjevänligt samhälle. Vi unga kristdemokrater vill vara med och skapa ett sådant samhälle, med mindre egoistisk individualism men mer gemenskap och medmänsklighet. Dagen 110921.
Gudrun Schyman: Vad är en bra växtplats för kärleken? Problemet är föreställningen om att en viss samlevnadsform, reglerad inom en viss institution, skulle vara "bättre" än annan och därför stödjas av samhället. Så fort man säger att något är "bättre" så säger man också att något är "sämre". Dagen 110922.
Aron Modig (KDU): Gudrun Schyman vill inte prata om familjen. Det är sant som Schyman skriver att en förälder aldrig kan frånsäga sig det personliga ansvar som föräldraskapet innebär. Att däremot endast se föräldraskapet som en "individuell relation" är att förneka barnets rätt till både mamma och pappa. Ett föräldraskap kan aldrig ses som en isolerad företeelse mellan ett barn och en vuxen. Ett barn har alltid två föräldrar som tillsammans har ansvar för barnets bästa. Och nej, Gudrun Schyman, ett föräldraskap blir inte halvt bara för att det delas med en annan människa! Dagen 110927.
Alf B Svensson, Cilla Stjernberg: Många skilsmässor kan förebyggas. Dagen 110928.

Resultatet av nordisk familjepolitik: Fler barn – och fler skilsmässor. Alla är överens om att det föds för få barn i Europa. Frågan är hur man vänder trenden. Ett sätt, enligt en ny svensk doktorsavhandling, är exportera den nordiska modellen med förskola och generös föräldraförsäkring. Baksidan är att den familjepolitiken också verkar främja kortvariga parrelationer, med skilsmässa och separation som följd. "I länder med en individbaserad familjepolitik, alltså dagis och föräldraförsäkring, lever fler personer i parförhållanden. Däremot är det så att de par som bildas är mindre stabila." Världen idag 110928.

Svenskarna tror på kärleken. Trots att allt fler äktenskap slutar i skilsmässa har svensken inte tappat hoppet om den eviga kärleken. 82 % tror att en kärleksrelation kan vara livet ut och hälften anser att folk skiljer sig för lättvindigt. Höginkomsttagare och högutbildade är mest övertygade, cirka 90 procent av dem tror på evig kärlek, medan andelen är lägre bland låginkomsttagare och de som inte studerat vidare efter grundskolan. Unga i åldern 16–29 år är mest tveksamma. Dagens Nyheter 111002. Världen idag 111004.

Lukas Berggren: Verktyg för livslånga relationer? Idealet för svenska folket är livslång kärlek, men man lyckas inte alltid att leva upp till idealet. Frågan som omedelbart infinner sig är då: hur kan stat och samhälle hjälpa fler par att lyckas leva upp till sina ideal om livslång kärlek? I förra veckan rapporterade vi om en svensk doktorsavhandling som visar att den svenska individbaserade familjepolitiken – med dagis och föräldraförsäkring – resulterar i kortvariga relationer och fler skilsmässor. Den svenska modellen verkar således motarbeta svenskens ideal om livslånga relationer. Det finns anledning att reformera den svenska familjepolitiken. Inte minst för att öka antalet långvariga relationer och skapa stabila familjer. Det skulle behövas en omfattande översyn av familjepolitiken, med syfte att ge barnfamiljer hjälp och stöd att vara föräldrar. Det vore en vinst för barnen, föräldrarna och för hela samhället. En förändrad familjepolitik och en mer relationsinriktad sex- och samlevnadsundervisning är två komponenter som kan bidra till att svenskarnas ideal om livslånga relationer möts. Världen idag 111005.

Homosexuell präst vigd av presbyterianer. Den presbyterianska kyrkan i USA ordinerade sin första öppet homosexuelle präst på lördagskvällen i Milwauke.e Dagen 111009.

Riksdagsgrupp för aktiv dödshjälp. Kyrkans Tidning 111013.
Kommentar: De liberala krafterna värnar inte livet, varken när det gäller aborter eller dödshjälp. Samma krafter har ändrat på äktenskapslagstiftningen.

Ny dansk kyrkominister ”ett skämt” enligt kyrkan. I augusti var han på väg att lämna Folkekirken i protest mot att samkönade par inte kan säga ja framför prästen. Nu är Manu Sareen nyutnämnd kyrkominister – och kritiken haglar från alla håll. Världen idag 111017.

Study: Reality TV Negatively Impacts Young Girls. A study by the Girl Scout Research Institute shows that regular viewing of reality TV by pre-teen and teen girls promotes "bad behavior" and insecurity, the Christian Newswire reports. In a survey of girls ages 11-17, 47 percent identified themselves as regular viewers of reality TV, 30 percent said they watched sometimes and 23 percent said they never watched. Of the regular viewers, 70 percent said they spent a lot of time on their appearance, 38 percent said a girl's value was based on how she looked (versus 28 percent of non-viewers), 30 percent said they would rather be recognized for outer beauty rather than inner beauty (versus 18 percent of non-viewers) and 40 percent believed "you have to lie to get ahead" (versus 24 percent of non-viewers). Religion Today Blogg 111021.

Citykyrkan i Västerås får avslag av Skolinspektionen igen. Fick godkänt för sin grundskola för 20 år sedan men får inte utöka med högstadium på grund av sina stadgar där det bland annat står att "stiftelsen skall på evangelisk kristen grund, främja och verka för upprättande av Guds rike, uppbyggandet av den kristna församlingen samt spridandet av Guds ord." Församlingen tillhör Evangeliska Frikyrkan.
Kommentar: Det sekulariserade Sverige diskriminerar mer och mer kristen tro.

Tord Nordblom: Kyrkans uppenbara makt-haveri. Varje vigsel i dag registreras som könsneutral, och varje vigsel som förrättas legitimerar därför den nya ordningen. Inget, varken i lagstiftningen eller i kyrkoordningen, säger att äktenskapet längre är mellan en man och en kvinna. Det kan vara så, men måste inte. Äktenskapet ses som en "persongemenskap" oavsett personernas kön. I dag mellan två personer, i framtiden möjligen mellan fler än två. Äktenskapet, så som det definieras i vårt land i dag är inte ett kristet äktenskap, utan något annat. Så länge det fanns samsyn mellan samhällets och Bibelns undervisning om äktenskapet kunde kyrkan mycket väl åta sig att medverka till att ge paret legitimt skydd. Dagen 111027.

John Piper Explains Why Women Shouldn't Lead Men. Piper explained when he says the Bible calls godly men to be the leaders in their homes and the leaders and elders in the church, "I don't mean that with regard to ministering to women and ministering to children." "That means, women shouldn't be, in general, leaders of the men … exercise a certain kind of leadership of men." Men should have a kind of masculinity that women feel really safe around. There is a strength that can be abusive and manipulative and coercive, and there is a strength that is loving and protective. Men should be madly in love with their wives and make them feel honored. The Christian Post 111030.

Ny skollag öppnar för hårdare granskning av kristna friskolor. Den nya skollagen förbjuder konfessionella inslag i undervisningen, och alla religiösa aktiviteter måste vara frivilliga. Samtidigt har Skolinspektionen börjat granska huvudmännens stadgar hårdare. Klimatet för religiösa friskolor i Sverige hårdnar. Världen idag 111109.

Massavhopp hotar Skotska kyrkan sedan kyrkan sagt ja till att öppet homosexuella präster får leda församlingar. Dagen 111116.   The Guardian 111114.

Skola byter bort sin kristna profil. Nya skollagen för tuff mot konfessionella skolor. "Vi fick höra att vi skulle behöva hålla isär det konfessionella och övrig undervisning ännu mer än vad som gjorts tidigare, och eftersom det kristna genomsyrar allt, så insåg vi att det lätt kan bli fel." Världen idag 111121.
Långsam hantering av friskolors överklaganden. Världen idag 111121.

Otydlighet kring skolors adventsfirande i kyrkor. Skolverket: Vi kan inte lösa alla dagliga problem som rektorer har. Dagen 111125.

Samling vid krubban stoppas av ny skollag. "Med sjätte paragrafen, första kapitlet i skollagen i ryggen har vi satt stopp för studiebesöket, säger Ulf Gunnarsson, en av tre förskolechefer i Bollebygds kommun. Dagen 111206.

De flesta präster i danska folkkyrkan är för samkönade vigslar i kyrkan. Regeringens planer på lagändring delar ändå de danska biskoparna. Enkäten skickades ut till samtliga 1 921 präster och besvarades av 1 137 av dem. 62 procent anser att homosexuella par ska få vigas i folkkyrkan på samma villkor som heterosexuella. 28 procent är emot förslaget. Danska kyrkoministern Manu Saaren vill att homosexuella par ska få viga sig i kyrkan på samma villkor som heterosexuella par. Kyrkpressen 111125.

Kommunens tjänsteman nekade paret från Björklinge att bli familjehem, trots mer än tio års erfarenhet: ”Vi brukar inte placera hos kristna”. Världen idag 111207.

Skolor slopar adventsfirande. Kyrkans Tidning 111128.
Marianne Andréas: Skolverket prioriterar fel.
Skolverket silar mygg men sväljer kameler, när man skriver varningstext kring adventsbesök i kyrkan. Verket borde ägna sin kraft och sitt mandat åt att säkerställa kvaliteten i skolan i stället Dagen 111215.
Hårda regler när skolor ska ha avslutning i kyrkan. Världen idag 111220.

István Lemle: ”Det går att byta sexuell läggning”. Vad är kärleken? Andra Johannesbrevet, vers 6: "Däri består kärleken att vi älskar Gud och håller hans bud." Påståendet att det inte går att byta sexuell läggning förnekar Guds evangelium om syndernas förlåtelse och försoning genom tron på Guds son Jesus Kristus. Dagen 111221.

Bo Nyberg, Lars Brandström: Kristna friskolor bygger inte på egoism. De sekulära humanisterna höjer frekvent högljudda varningsrop, och vi tycker oss se hur många, också bland kristna, tvekar inför detta med kristna friskolor. Vi menar att vi i stället måste stå upp för vår rätt att ha en tro; kristen, muslimsk eller humanistisk. Vi vill och får bedriva skolor på kristen grund och vill anlägga moteld mot dem som vill stänga kristna friskolor. Dagen 111228.

Facebook bakom allt fler skilsmässor. Allt fler par som skiljer sig gör det på grund av vad de ser på Facebook, visar en brittisk undersökning. Flirtiga kommentarer och foton på en partner i fel sällskap anges som vanliga orsaker. Dagens Nyheter 111231.

Divorce Can Raise Risk of Early Death. A new study suggests divorce raises the risk of early death. Researchers from the University of Arizona reviewed 32 published studies, found that divorced adults have a significantly higher risk of early death compared with married adults. CBN News 120111.

Väckelse gynnar hela samhällen. Vad skulle hända i Sverige om en omfattande kristen väckelse bröt ut? Om mängder av människor blev varmt troende. Om man ser på vad som hänt miljontals människor i Brasilien och Nagaland (delstat i norra Indien) skulle en liknande väckelse i Sverige förmodligen påverka livsstil, människosyn, framtidstro och moral hos stora delar av landets invånare. Krimininaliteten skulle sjunka. Våldtäkter, pedofili, mord, förskingring, skattefiffel och andra brott som skadar enskilda och samhället skulle minska. Respekten för och kärleken till åldringar som behöver institutionell vård, barn som far illa, ungdomar som saknar trygghet och inte orkar med livet skulle öka. Rasism, våldsbrott mot HBT-personer, mobbning på arbetsplatser och i skolor skkulle minska. Skilsmässofrekvensen skulle sjunka. Alkoholism (makemsshandel), krogslagsmål, rattfylleri och annat elände som följer i spritmissbrukets spår skulle minska. Många skulle må bättre. Samhället skulle förmodligen spara miljarder på en omfattande folkväckelse. (Från Dagen 2012-01-11).
Våldet bland unga tjejer ökar kraftigt. Dagens Nyheter 120112.

En kväll i tunnelbanan – där våld är vardag. Dagens Nyheter 120125.

Tranemoskola anmäld för tvång inför Luciafirande. Skolinspektionen har startat en utredning om Tranängsskolan i Tranemo har kränkt en icke kristen elev genom att beordra honom att vara med på förberedelser för Luciafirandet i kyrkan. Kyrkans Tidning 120222.

Bris: Allt fler unga mår psykiskt dåligt. Dagens Nyheter 120207.
Kommentar: I ett samhälle där familjerna splittras och äktenskapen går sönder, ungdomar är sysslolösa och unga inte längre får någon kunskap om vad Gud har att ge livet, så blir det så.

Torsten Åhman: Varför är just Sverige världens mest sekulariserade land? Åhmans blogg.

Kyrkor uppmanas att fira äktenskapets dag. För sjätte året vill Evangeliska alliansen lyfta fram äktenskapet i Sveriges församlingar. Dagen 120209.

Stefan Gustavsson: Skapad för gemenskap. När människan skapas till Guds avbild är därför gemenskapsaspekten grundläggande. Människan ska återspegla en Gud som både är enhet och mångfald. Därför skapas människan till man och kvinna. Därför ska de två i äktenskapet både bli ett – och föröka sig och bli fler. Samtidigt både enhet, mångfald och livgivande precis som i Gud. Här finns den yttersta förklaringen till vår djupa längtan efter gemenskap. Vi är skapade av en Gud som är gemenskap och vi är skapade till ett liv i gemenskap. Vår kallelse är att återspegla Gud. Äktenskapet är den grundläggande livsformen som Gud gav människan: "Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött." Äktenskapet har också ofta förvanskats, historiskt genom polygami, i vår tid genom enkönade äktenskap. Kontinuerligt har äktenskap deformerats genom kärlekslöshet mellan makar, maktkamp och förtryck, svek och skilsmässa ... så att gemenskapen inte reflekterat den Gud som skapat oss. Världen idag 120210.

MP vill ha genuspedagog på alla förskolor. Världen idag 120216.

75 procent av svenskarna svär regelbundet. Svordomar har dock blivit mer accepterade i dag. Mest accepterat i den svenska kulturen är att svära när det gör ont. "Något som vi kan belägga är att offentliga svordomar var ovanliga för trettio till fyrtio år sedan. i dag kan vi möta svordomar i radio och tv oftare. Den förändringen i den offentliga språkmiljön skulle vi kunna tänka oss återspeglar våra åsikter om svordomar." Dagen 120219.

Splittelse blandt biskopper i Danmark om vielse af homoseksuelle. Folkekirkens 10 biskopper anklager, med få undtagelser, kirkeministeren for at tromle ind over kirkens indre anliggender. Det fremgår af de høringssvar, de i går afgav om lovforslaget til en ny ægteskabslov, der sandsynligvis betyder, at homoseksuelle par får ret til en kirkelig vielse. Kristeligt Dagblad 120223.
Danska biskopar kritiska mot kyrkoministern. Flertalet danska biskopar skriver i sina remissvar att kyrkoministern lägger sig i interna kyrkliga angelägenheter. Det råder stor politisk majoritet för lagförslaget och kyrkoministern har redan utlovat att de första homosexuella paren kan få säga ja till varandra i juni. Det betyder att remissvaren från kyrkan i praktiken är symboliska. Kyrkans Tidning 120228.

Allianspartier för insemination till ensamstående. Hägglund: "Ett riktigt dåligt förslag." SR 120218.
Kommentar: Heder åt KD som i detta fallet vågar sträcka på sig och framhålla barnperspektivet i motsats till de övriga partiernas (förutom också SD) egoistiska rätt till att ensamstående ska ha barn.

Alkohol i filmer får ungdomar att supa. En stor undersökning publicerad i tidskriften Pediatrics har kommit fram till att alkohol i filmer bidrar till att unga dricker sig berusade. Studien har undersökt vanorna hos 16.551 elever från 114 skolor i sex europeiska länder. Dagens Nyheter 120307.

Det lyckliga paret Reinfeldt har nog delvis varit en fasad. Expressen 120308.
Kommentar: Jobblinjen höll inte ens för makarna Reinfeldt! De mjuka frågorna (hur man vårdar relationerna i familjen) fick ge vika för de hårda frågorna (hur båda jobbar så mycket som möjligt för sin karriärs skull). Där sprack kärleken och verkligheten bakom fasaden visade sig inte vara den som de flesta trott. Ett äktenskap handlar om att vårda sina relationer inom familjen och det går inte moderat politik ut på.
Tidsbrist problem för par i dag. Statsministerparet är ett av allt fler par i Sverige som separerar. Att leva i en offentlig parrelation är en extra stor utmaning. Dagens Nyheter 120309.
Rekordmånga skiljer sig. Carl Bildt har gjort det, Göran Persson har gjort det, Lars Ohly har gjort det... Nu hamnar även statsminister Fredrik Reinfeldt och moderatpolitikern Filippa Reinfeldt där. Mer än vartannat ingånget äktenskap beräknas sluta med skilsmässa. Om man tar med i beräkningen att det numera finns många som lever tillsammans utan att vara gifta så var antalet skilsmässor under 2010 det högsta som noterats någonsin. Dagens Nyheter 120309.
Kommentar: Sveriges politiker (förutom kristdemokraterna) och media är oförmögna att förhålla sig till detta problemet och därför görs inget.

Lukas Berggren: Ett tolerant evangelium? Om vi verkligen bryr oss om varandra så behöver vi konfrontera synd och orättfärdighet. Vår passiva "tolerans" hjälper inte människor, utan leder ytterst sett till att människor går evigt förlorade. Ett sant kristet evangelium kommer alltid att ha en profetisk udd. Världen idag 120314.

Studie visar behovet av båda föräldrarna. Nu kommer den första större studien kring hur unga som har ett växelvis boende efter föräldrarnas separation mår. Den visar att de som regelbundet bor hos båda föräldrarna mår bättre än de som lever med en förälder. Högst livskvalitet verkar barn i kärnfamiljer ha. Varje år får 50 000 barn vara med om att föräldrarna skiljer sig. Ungefär 30 procent av barn till separerade föräldrar bor i dag i växelvis boende där man skiftar mellan föräldrarna. En enkätundersökning där mer än 172 000 elever i grundskolans årskurs sex och nio från hela landet deltagit visar att välmåendet bland de unga som har växelvis boende är relativt bra, rapporterar Upsala nya tidning. Bäst är livskvaliteten hos unga i kärnfamiljer visar studien, men de som lever i regelbunden kontakt med båda föräldrarna mår bättre än tonåringar som bor med bara en förälder.Världen idag 120315.

Åke Hällzon: Den normerande lagstiftningen. Familjen som idé för samhällsbygget, i bemärkelsen två vuxna föräldrar och deras barn som lever tillsammans, står inte högt i kurs hos vår lagstiftande församling. Och att vi faktiskt sprider värderingar och normer via lagstiftningen är det få ledamöter som reflekterar över dessa dagar. Det som just nu sker kan sammantaget ses som konsekvensen av ett halvt sekels sexualsocialt experimenterade. Riksdagsbesluten är resultatet av långsamma värderingsförskjutningar mot ökad promiskuitet och självtillfredsställelse där orden han, hon, man, kvinna, familj och kön nyans för nyans fått nya betydelser. Detta är helt i linje med RFSU:s och RFSL:s idéprogram och en tydlig uppluckring av tidigare vedertagna begrepp och normer. Och under hela denna tid har det i debatten alltid varit den vuxnes perspektiv och dennes ”rätt” som haft företräde: rätt till adoption, rätt till inseminering, rätt till surrogatmamma. Men barn är inte, och har aldrig varit, en rättighet. Som så mycket annat i livet är ett barn en gåva. Hemmets VBän 120315.

Lennart Sacrédeus: Fel att avskaffa barnets pappa. Flera ville tro att det var ett slags slutpunkt för en lång debatt och process när samtliga riksdagspartier, utom Kristdemokraterna, den 1 april 2009 röstade igenom en förändrad syn på äktenskapet. Denna trista dag sade jag till några partivänner i riksdagen: ”Detta är inte slutet, utan i stället bara början på, det stora sociala experimenterandet”. Så har det också blivit. Hellre hade jag haft fel. Hemmets Vän 120315.

Flertal af biskopper i Danmark er imod ny lov om vielse af homoseksuelle. Kirkeminister Manu Sareen (R) har ikke opbakning fra folkekirkens ti biskopper til lovforslaget om at ændre ægteskabsloven, så også homoseksuelle kan indgå ægteskab i folkekirken. Fire biskopper er for forslaget, mens resten i varierende grad er imod. Kristeligt Dagblad 120317.
Erik Bjerager: Regeringens forslag om køns-neutralt ægteskab bør afvises. Et kønsneutralt ægteskab er en politisk opfindelse uden rod i historien, kulturen eller teologien. Alle leksika og ordbøger beskriver ægteskabet som et forhold mellem mand og kvinde. Det har i alle kulturer og i alle religioner altid været sådan. Staten dikterer i det nye lovforslag folkekirken, at den skal acceptere ægteskab mellem homoseksuelle. Folketinget kan skabe den lovgivningsramme, der gør det muligt, men folkekirken er ikke en underafdeling af staten, og staten kan ikke diktere kirkens teologiske lære. Kristeligt Dagblad 120316.
Kønnet gøres neutralt flere steder i Europa. Ny kønsneutral ægteskabslov er en del af international tendens. Ensliggørelse risikerer at forarme kulturen og forvirre kønsidentiteten. I England arbejder man på nye pasansøgninger, hvor mor og far erstattes af forælder 1 og forælder 2, i Sverige har man udviklet det kønsneutrale pronomen ”hen”. For nylig udkom den første kønsneutrale børnebog på svensk. Og Norge er langt fremme med en såkaldt kønssensitiv pædagogik: Når pædagogerne møder barnet, skal man møde barnet Per og ikke drengen Per. Kristeligt Dagblad 120316.

Per Ewert, Mats Selander: Nyateismen diskvalificerar sig själv. Nyateisterna lever inte upp till de ideal av tolerans, rationalitet och vetenskaplighet med vilka de själva kritiserar religionen. Svenska Dagbladet 120320.

Här är ”hen” en självklarhet. På Nicolaigårdens förskola ska alla få tillgång till helheten. Världen idag 120321.
”Ett konstruerat och helt överflödigt pronomen”. Därför tog föräldrarna Linda och Thommy sin son ur genusdagiset. Världen idag 120321.

Göran Hägglund (KD) om skilsmässotalen: "Säker på att flera av äktenskapen hade kunnat räddas". Världen idag 120327.

Psalmsången slut för dementa. Borgholms kommun försvarar dock beslutet att efter 20 år lägga ner kyrkans andakter på dagverksamheten: Alla ska känna sig välkomna. Socialnämnden: "Skolan ska numera vara konfessionsfri och den här typen av dagverksamhet kanske kan vara det också." Diakonissan: "På Klockargården hade de en gudsförnekare som kom och personalen tyckte dessutom att det var så omständigt att klä på de gamla och gå över gården till den gamla skolan där vi brukade hålla till." Dagen 120327.
Demensförbundet: Psalmer kan väcka positiva minnen.
Dagen 120327.
Thorbjörn Larsson: ”Korkat att förbjuda andakterna”.
Dagen 120328.
Suraste gumman förvandlad av en psalm. Dagen 120328.
Owe Pettersson: Ja till qigong, nej till psalmsång. I den ena kommunen tar man bort/förbjuder psalmsång som är en kvarleva från vår kristna tradition, i andra kommuner har man redan infört qigong med österländska tankar direkt tagna från deras religioner. En av dessa utbildningar är mindfulness, ett begrepp som ursprungligen kommer från buddhismen. Så är det i våra kommuner i dag. I ena änden sätter man stopp för skolavslutningar, första advent och lucia i kyrkan. Nu vill man också förbjuda psalmsång för dementa i dagverksamhet. I andra ändan inför man utan att blinka verksamheter som har klar koppling till hinduism och buddhism. Det här är bara början. Så här kommer det att fortsätta. Men till viss del får kyrkan skylla sig själv, den har bara valsat med i den här vågen. Dagen 120329.

Kristen skola anmäld till Skolinspektionen. NO-lärare bloggade kritiskt om evolution. Världen idag 120327.
NO-lärare anmäld till Skolinspektionen för lektioner om skapelsen.
Dagen 120328.

Genusvetenskap enligt genusvetarna själva. Vad är genusvetenskap egentligen? Så här förklarar genusvetarna själva. Världen idag 120328.
En nagel i ögat på feministerna. Tanja Bergkvist, Pär Ström och Pelle Billing ger inte mycket för genusvetenskapen. De bloggar, debatterar - och retar gallfeber på många feminister. Världen idag 120328.

Lukas Berggren: Ett svek mot barnen! I går fattade riksdagen det tragiska beslutet att medge insemination av ensamstående. Argumenten är välkända, men dåligt underbyggda. Beslutet är ett avskaffande av en av de två viktigaste personerna i ett barns liv. En person som i andra sammanhang ses som oerhört viktig. Det är dessutom en avvikelse från Barnkonventionen. Framförallt är det ett svek mot barnen. Sveket kommer från dem som skulle stå upp för de minsta i samhället. Världen idag 120330.

Marc Bygdeman: ”En man som bytt kön till kvinna ska inte kunna bli far”. Har man fått ändrad könstillhörighet (personnummer) med till exempel bara hormonbehandling, alltså utan könskorrigerande ingrepp, kan personen utan någon prövning sluta med denna behandling, bli fertil och med kvinnlig könstillhörighet bli far och med manlig könstillhörighet bli mor. Detta är enligt min mening inte rimligt. Dagens Nyheter 120331.

Ruth Nordström: Vem sätter agendan? Den svenska sexual- och familjepolitiken är internationellt känd som extremt liberal och sedan en tid tillbaka har den också officiellt lanserats utomlands. De svenska skattebetalarna har finansierat det RFSU-producerade materialet "Dialog för förändring" som riktar sig inte bara till samtliga tjänstemän i Regeringskansliet och all Sidapersonal, utan även till all svensk ambassadpersonal på samtliga utlandsmyndigheter. I materialet ska all personal av RFSU få lära sig hur "man bäst för dialog om de ofta känsliga frågorna kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter." RFSU:s linje likställs i varje fråga med Sveriges officiella hållning och all personal får alltså ett officiellt uppdrag att aktivt driva RFSU:s frågor. Ett nytt lexikon har introducerats för att legitimera den nya agendan. Abort blir reproduktiv hälsa, promiskuitet blir främjande av frihet, och barn blir reproduktionens slaveri. Individens frihet likställs med ansvarslöshet och begreppen trohet och överlåtelse utrotas. Världen idag 120402.

Grönt ljus för morgonbönen. Kungsgymnasiet i Jönköping kan fortsätta att erbjuda sina elever frivilliga dagliga andakter och kristna samlingar vid större högtider. Det står klart efter nästan ett och ett halvt år av förhandlingar med Skolinspektionen. Världen idag 120418.

Lukas Berggren: Inkonsekvensens rike. Pappan har återigen blivit viktig i debatten. Men bara delvis. Pappor ska drivas till föräldraansvar genom lagstadgade pappamånader. Allt för att pappan är viktig för barnen, sägs det. Men samma politiker som värnar pappan i vissa sammanhang, lagstiftar bort honom i andra sammanhang. För de tillåter insemination av både ensamstående och lesbiska och ger därmed stöd åt tanken att pappan är oviktig. Om pappan är viktig i det ena fallet, varför är han då inte viktig i det andra fallet? Man frestas att tro att det inte är pappans relation till barnen som är viktig för politikerna. De använder honom bara som argument för att driva en tvångsinriktad jämställdhetspolitik. Var finns den politiker som kräver könskvoterat föräldraskap – en mamma och en pappa? Om det är viktigt med jämlik representation i det ena sammanhanget, borde det – i konsekvensens namn – vara viktigt också i det andra.
Den kristna värdegrunden ger en stabil färdriktning för samhället. Världen idag 120425.

Kvinnan ”överger” mannen när dottern blir vuxen. Det är kvinnor som håller liv i kärleksrelationerna. Åtminstone ända till dess att dottern är tillräckligt gammal för att få barn. Då skiftar hon plötsligt fokus och "överger" sin man som den viktigaste personen i sitt liv. Mannen, å sin sida, är inte alls lika fokuserad. Redan efter sju år ersätts kvinnan i hans liv av andra, mer sporadiska, kontakter. Dagens Nyheter 120426.

Peter Larsson: Vem granskar RFSL? RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) är en förhållandevis liten organisation som under en lång tid har utövat ett stort inflytande på vårt land. Tyvärr är det ett inflytande som på många sätt är destruktivt, och jag tror inte att alla ser det eller kanske vill se det. Organisationen har lyckats göra homosexualiteten till en så känslig fråga, att den som tycker något annat i frågan än RFSL måste gå på tå för att inte bli stämplad som homofob. Det är en skrämseltaktik som tycks ha gått hem i många sammanhang. De håller kurser av olika slag, bland annat kurser för skolpersonal och vårdpersonal med flera för att ge en så kallad hbt-certifiering. De besöker också ungdomsgårdar där de kan vägleda ungdomarna in i RFSL:s syn på sexualiteten. Dagen 120426.

Stefan Swärd i polemik med Margó Ingvardsson, tidigare riksdagsledamot (V), som önskar religionsförbud för barn under 12 år. Dagen 120426.
"Finns det ingen rakryggad företrädare för trossamfunden som utan omsvep kan säga ifrån att barn inte får kränkas i religionsfrihetens namn?" Det frågar sig Margó Ingvardsson, före detta riksdagsledamot för Vänsterpartiet, i en debattartikel i Dagens nyheter. Hon anser att barn upp till 12 år ska "fridlysas från religiös utövning i såväl samfund som friskolor". Världen idag 120426. Dagens Nyheter 120422.
”Barn ska skyddas mot övergrepp i religionens namn”. Sveriges Kristna Råds presidium bestående av Anders Wejryd, Svenska kyrkan - Anders Arborelius, Romersk-katolska kyrkan - Julius Shabo, Syrisk-ortodoxa kyrkan - Pelle Hörnmark, Pingströrelsen svarar Ingvardsson: Margó Ingvardssons rop om att barn ska ”fridlysas” från religionsutövning uppfattar vi gå stick i stäv med religionsfriheten. Här uppfattar vi att Barnkonventionen – inklusive dess förarbeten och Barnrättskommitténs uttalande – är tydlig. Barnets rätt till religionsfrihet ska respekteras och i det ingår att föräldrar ger barnet ledning när det utövar sin rätt. I det ligger med självklarhet rätt att få socialiseras och kultiveras in i en religiös trosuppfattning och utövning. Dagens Nyheter 120426.
Åke Hällzon: Och vad är religion, Margó Ingvardsson? Religionsutövning pågår ständigt, oavsett om det finns en Gud närvarande eller inte. Den som är kristen behöver alltså inte hänvisa till religionsfriheten. Påpeka istället att tanken om det neutralt sekulära förnuftet likaså är en trosföreställning. Det vore mycket intressant om Margó Ingvardsson kunde definiera vad hon exakt menar med religion. Hemmets Vän 120503.

Samband mellan tidig sexdebut och riskbeteende. Nära var tredje svensk 15-åring har haft samlag. Det visar en enkätundersökning där 2 200 unga fått svara på frågor om livsstil och sex. Undersökningen visar också att de som gör sin sexdebut tidigt i större utsträckning uppvisar riskbeteenden på andra områden av livet. Världen idag 120427.

En ledande familjedomare i Storbritannien lanserar nu en kampanj för äktenskapet i en reaktion mot den "samhällsnedbrytande" trenden av skilsmässor. "Vi har helt enkelt inte råd med den finansiella och mänskliga kostnaden av familjer som splittras", säger domare Paul Coleridge. Världen idag 120502.

HBT-frågor nobbas av Jesusmanifestationen. Projektet "Religion hjärta hbt" är inte välkommet som utställare vid Jesusmanifestationen i Kungsträdgården den 12 maj. "Borden tillhör inte kärnverksamheten utan ligger utanför själva manifestationen." Kyrkans Tidning 120503.
Missionskyrkan besviken på Jesusmanifestationen för att ett HBT-projekt inte får närvara. Dagen 120508.
Kommentar: Missionskyrkans nya ledning (med Olle Alkholm och Ulla Marie Gunner - tillförordnad missionsföreståndare samt nationell missionssekreterare) uppträder som en femtekolonnare när man tar parti för att propaganda för HBT-sexualism ska legaliseras på en Jesusmanifestation.
Anders P Lundberg: Fel att utesluta hbt-rörelsen. Är det en viss sexualmoral som är det viktigaste kännetecknet för en Jesustroende, eller är det Jesus själv? Dagen 120510.
Kommentar: Det var inte fel att utesluta hbt-rörelsen. Den som följer Jesus följer också i hans fotspår och där finns inte rum för någon hbt-rörelse. Men förstår man inte vad Bibelns säger om sexualmoralen så kan man ju inte heller förstå att enkönade relationer också är otukt. Se Credoakademin om sex.
David Wilkerson: Staying Clean in a Wicked Age. World Challenge.
Lennart Möller: Jesusmanifestationen är en för-rörelse. Jesusmanifestationen har inga ståndpunkter i sakfrågor och är ingen mot-rörelse. Vi är en för-rörelse vad avser Jesus. Dagen 120511.
Lukas Berggren: Det blev ett väldigt liv
när Jesusmanifestationens ledningsgrupp valde att neka organisationen Kriss och deras hbt-projekt "religion hjärta hbt" att ställa ut. Förra året kuppade de sig in som utställare under manifestationen, men det här året var de tvungna att spela med öppna kort. Det fanns en uppenbar agenda att opinionsbilda för en mer välvillig inställning till hbt-frågor inom kristenheten. Opinionsbildning för åsikter som går stick i stäv med de åsikter och de övertygelser som det stora flertalet på Jesusmanifestationen har. Världen idag 120512.

Förskola får kritik för kristet inslag. Borås kommun kritiserar en kristen förskola för att bryta mot den nya skollagen. Det som de anser vara konfessionella inslag måste tas bort från verksamheten. "När vi gick från en bibelberättelse till att säga att Gud finns på riktigt, då blev det ett konfessionellt inslag." Dagen 120508.
På förskolan Trädet i Göteborg genomsyrar den kristna tron hela verksamheten. Och här görs det utan kritik från kommunen. "Alla familjer är välkomna hit, men man måste vara medveten om att den kristna tron genomsyrar verksamheten, även om vi också är en helt vanlig förskola som följer läroplanen." Att förskolan har en så tydlig kristen profil gör att de kan få en del frågor från föräldrar som funderar på att placera sitt barn där. Förskolan kontrolleras så att den lever upp till läroplanens mål, och Trädet har än så länge inte fått kritik för den kristna profilen. Bea Kaiberger kan dock känna en viss oro inför framtiden. Dagen 120508.

Olof Djurfeldt: Syndakatalog och dödssynder. När man förr vände sig mot dansen var det framför allt av det skälet att man inte ville uppmuntra de lösa förbindelserna. På 1930-talet vände sig exempelvis ärkebiskopen Yngve Brilioth mot de faror för sederna som var förknippade med den fria dansen. Att också de frikyrkliga var måna om att deras egen ungdom skulle hålla sig borta från dansen var väl förståeligt. Det var för det moraliska förfallet, vällustens dödssynd, man varnade. Bioförbudet var ju inte särskilt klyftigt. Men min föräldrageneration upplevde det som att filmen representerade en värld av förföriskt inflytande. Det fanns filmer som alldeles uppenbart gick till attack mot deras ideal, och det fanns skådespelare som gjorde skandal genom sitt sätt att leva. Och vem kan i historiskt perspektiv förneka att massor av filmer har fortsatt att vara förförelsens redskap. På 1940-talet blev den enkla regeln: Håll dig borta från all film! "Träd inte in på syndares väg"! Att våra föräldrar sade nej till alkoholen var mer än en punkt på en lista. Det var en del av frikyrkoarvet. Svenskarna höll på att supa ihjäl sig. Väckelsens folk mötte en av de klassiska dödssynderna, frosseriets i form av dryckenskapen, med att bli helnyktra och därmed stödja alla dem som behövde en alkoholfri miljö för att klara sig. Dagen 120508.

Michael E. Brooks: Societal Whims: Why Same-Sex Marriage Will Become a Protected Right in USA. Americans now believe the right(s) we demand, is what is right, regardless of their moral standing. We no longer look to our founding documents first; we look to our whims first, and then subsequently find a provision for the right(s) in our founding documents. The Christian Post 120510.

Jesus okänd för unga. Kunskapen om Jesus och hans liv är mycket grund bland svenska ungdomar. 60 procent vet inte varför vi firar påsk och det finns 18-åringar som inte vet varför vi firar jul. Dagen 120511.

Americans Split on Whether Being Homosexual is a Sin. 44 percent believe homosexuality is a sin and 43 percent say it is not. Thirteen percent are not sure. Being a born-again, evangelical or fundamentalist Christian, among those groups, 82 percent say homosexual behavior is a sin while 14 percent say it is not a sin. In contrast, 29 percent of all other religious groups say it is sinful and 51 percent say it is not. Charisma 120512.

Ruth Nordström: Stöd uppropet – för barnens skull! Samtidigt som Skolverket och Skolinspektionen kräver utrensning av alla kristna inslag, alltifrån schemalagd morgonbön på kristna skolor till prästens välsignelse på en kommunal skolas sommarlovsgudstjänst, har RFSU fått fritt tillträde till att undervisa barnen i sexualkunskap på svenska skolor. Här gäller inte längre kraven på allsidighet, saklighet och objektivitet i undervisningen. Världen idag 120518.

Jerry Newcombe: Would Jesus Approve of Same-Sex Marriage? Today people sometimes say that Jesus never condemned homosexuality. But He did when He condemned pornea (from which we get the word pornography). In Matthew 15:19, Jesus condemned a host of sins, one of which is pornea. This word is translated as “sexual immorality.” It would include all the sexual sins prohibited in the Old Testament, such as pre-marital sex, adultery, homosexuality, incest and bestiality. Christianity.com 120518.   Truth in Action Ministries 120517.

Kristen förskola överklagar kommunbeslut. Konfessionella inslag ska inte förekomma i den pedagogiska verksamheten på Borås kristna förskola. Kommunen har beslutat att bön och bibliska berättelser med hänvisning till tron ska upphöra vid terminens slut. Nu arbetar skolan på en överklagan. Världen idag 120523.

Lukas Berggren: Vi behöver en kristenhet som lever i det profetiska. Attackerna på evangeliet och på evangeliets budbärare är många i Sverige. I takt med att det andliga klimatet hårdnar finns det ett större behov av den profetiska dimensionen av evangeliet. Den är viktig i alla tider, men inte minst i vår tid. När avfallet från Herren är stort ger Gud samtidigt utrymme för det profetiska. Världen idag 120523.

Familjer saknar stöd vid skilsmässor. BRIS-rapport visar på behov av krishjälp. Under 2011 mottog BRIS (Barnens rätt i samhället) vuxentelefon 2 600 samtal. Nära 1 000 berörde separationer och i en rapport skriver organisationen att man vid en djupstudie av samtalens innehåll kan se att vid tillfällig kris, som skilsmässa, upplever många föräldrar att både de och barnen behöver stöd av samhället, men att man inte lyckas få det. Världen idag 120524.

Ruth Nordström: Sekulariserad och neutral? Sverige anses som ett mycket sekulariserat samhälle, även om en majoritet av det svenska folket fortfarande tillhör Svenska kyrkan. Begreppet sekularisering innebär bland annat att allt färre människor är religiösa. Det hävdas också ibland att sekularisering är den process varigenom en stat går från att basera sina lagar på religion till att utfärda lagar som är neutrala i trosfrågor. Men innebär verkligen sekularism detsamma som neutralitet? Europadomstolen underströk nyligen att sekularism ("laïcité" på franska) också är en "filosofisk övertygelse", det vill säga en "tro", och som sådan är inte sekularism "neutral". Världen idag 120528.

Lukas Berggren: Skev rapportering gör religion suspekt. När de tillfrågade redaktörerna ska beskriva sin rapportering om religion blir det rejäl slagsida. I några få fall nämns positiva aspekter, men annars är det skandaler, religionskonflikter, härvor och allsköns elände som nämns. Knutby, terrorbrott, religiös intolerans, maktanspråk, religionens betydelse för brottslighet, inomkyrkliga strider, övergrepp och teokratier är beskrivningar som förekommer. I de fall religion alls behandlas är det således i negativ bemärkelse. Inte inom något annat område skulle en så snedvriden rapportering vara möjlig. Att Ekonominyheterna enbart handlade om mutbrott, penningtvätt och skattefiffel. Att Sportnytt enbart tog upp dopingfall, huliganism och djurplågeri inom travsporten. Ska detta inte rapporteras om? Jo, absolut. Men de händelserna är att betrakta som avvikelser från normalfallet. När religion behandlas målas i stället avvikelserna upp som normalfallet. Hade det funnits en löpande rapportering om "vardagsreligionen", så hade skandaler och elände betraktats mot den fonden. Om medierna hade rapporterat om allt socialt arbete, om barn- och ungdomsverksamhet, om familjerådgivning, om stora kristna konferenser, så hade skandalerna också betraktats som just avvikelser. Världen idag 120601.

Även RFSU behöver granskas. Både RFSU och RFSL tycks tro att en sexuell frigörelse som tillåter oss att gå över alla gränser skulle göra oss lyckligare. RFSU och RFSL går verkligen hand i hand för att påverka svenska folkets syn på sex. Vad är den fria sexualitetens bidrag? Vill vi bli älskade och bekräftade på djupet i våra liv behöver vi följa en annan vägledning än den RFSU och RFSL ger. RFSU och RFSL tycks tro att en sexuell frigörelse som tillåter oss att gå över alla gränser skulle göra oss lyckligare. Men det stämmer inte. Jag vill påstå att denna yttre frihet i stället skapar en inre ofrihet. Det vi behöver är en inre frigörelse från allt som binder oss, ett inre helande som upprättar oss till de människor vi är ämnade till att vara. Nyckelordet är här försoning, försoning med den Gud som har skapat oss och som älskar oss. Inte försoning med en viljelös Gud, som bara finns till för att bekräfta allt vi vill, utan en Gud som har en plan med våra liv. Dagen 120607.

Danmark: Efter en hård debatt sa Danmark i går ja till samkönade äktenskap. Precis som heterosexuella par kommer nu homosexuella att kunna viga sig både i kyrkan och borgerligt. Beslutet är kontroversiellt och är den främsta anledningen till att 6.000 danskar utträtt ur Folkekirken, den danska statskyrkan, under årets första kvartal (en ökning med 66 procent jämfört med samma tid förra året). Bland dem som utträtt finns det både personer som är för och som är emot förslaget. De som är för har lämnat kyrkan som en protest mot att en tredjedel av Folkekirkens 2.400 präster säger att de ska vägra viga homosexuella. Enligt lagförslaget ska ingen präst tvingas att viga samkönade par. Sydsvenska 120608.

Dan Salomonsson / Ola Hössjer / Ivar Gustafsson: Bibliskt civilkurage avgörande. Dagen 120612.

Brittiskt lagförslag om samkönade äktenskap upprör anglikanerna. Ett brittiskt lagförslag om att tillåta homoäktenskap har rört upp känslorna inom den anglikanska kyrkan. I ett brev varnar kyrkan för att förändringen kan omöjliggöra ett fortsatt samarbete mellan kyrka och stat. Dagen 120613. Världen idag 120613.

Faderskärlek viktig för barns personlighet. Pappas kärlek är lika viktig eller viktigare för ett barns utveckling än mammas, visar ny forskning. Barn och unga är mer uppmärksamma på den förälder som de uppfattar som den med mest status och prestige. Det förklaringen till varför barn påverkas mer av att bli avvisad av sin far än sin mor, som ett lag med psykologer från 13 länder kommit fram till. Dagens Nyheter 120614.

God's View of Marriage: "I hate divorce," says the Lord God of Israel. Charisma 120618.

Study: Same-Sex Households Endanger Kids. A new study, authored by Associate Professor Mark Regnerus from the University of Texas, shows alarming child endangerment in same-sex households. Charisma 120618.

Kristna studentföreningar nekas lokaler. Credo i möte med utbildningsdepartementet. Kristna studentföreningar som inte får någon lokal att samlas i har blivit ett vanligare problem efter att den nya skollagen infördes förra året. Den kristna studentorganisationen Credo uppmanar nu rektorer att respektera föreningsfriheten. Världen idag 120619.

De flesta kristna är nöjda med sin partner. Dagen 120621.

Psykiska ohälsan bland unga ökar. I rapporten Ung idag 2012 som nyligen överlämnats till regeringen finns ljuspunkter gällande ungas situation, som att arbetslösheten minskar i vissa grupper. Men här finns också mycket som oroar. Inte minst att den psykiska ohälsan ökar enligt flera indikatorer. Bland annat är det fler som använder sig av antidepressiva läkemedel. 2011 fick 3,5 procent av tjejerna mellan 15 och 19 år och 1,8 procent av killarna i samma åldersgrupp antidepressiva mediciner, att jämföra med 2,7 respektive 1,2 procent 2006. "Från 80-talet så har den psykiska ohälsan ökat radikalt, det har stannat upp något de senaste åren, men det är fortsatt väldigt många som uppger psykiska eller psykosomatiska besvär, det är en allvarlig bild," säger Anna Westin på Ungdomsstyrelsen. Världen idag 120628.

Sömnmedel till unga allt vanligare. Barn och unga får allt oftare sömnmedel. Antalet personer under 19 år som använder sömnmedel ökade mellan 2006 och 2011 från 5.170 till 13.991. Dagens Nyheter 120711.

Sverre Larsson: Alkoholens lockelse en förbannelse. Världen idag 120713.

En trons ljusglimt i Sverige: ”Många säger att de skulle vilja tro”. Mitt bland festivalbesökare och semesterfirare runt om i Sverige och Europa delas det ut biblar, erbjuds förbön och samtalas om Gudstron. Världen idag 120713.

Borås kommun anmälde friskola för att ha sagt att Gud är allas far. Den kyrka som Peder Teglund är pastor för, Borås kristna center, driver en friskola på kristen grund. Teglund berättade om en tillsyn som kommunen en dag gjorde på en morgonsamling. "Hon som ledde samlingen blev anmäld för att hon hade sagt att Gud är allas far, mot bakgrund av berättelsen om den förlorade sonen." "Man leker med ord i lagstiftningen när man säger att vissa saker inte hör hemma i utbildningen, utan i undervisningen", menade Peder Teglund. Världen idag 120725.

Lukas Berggren: Kulturens reptilhjärnor. Skådespelaren Peter Stormare har satt fingret på en viktig sak när han formulerade följande: "Jag kan, teoretiskt sett, spela en enmansföreställning i tre timmar på Dramatens stora scen där jag vandrar fram och tillbaka i en monolog skrikandets svordomar och könsord för att avsluta denna monolog med att sätta mig på en hink och uträtta mina naturbehov. Ingen i Sverige skulle reagera på att detta var något konstigt, förmodligen skulle jag hyllas som konstnärligt nyskapande. Men om jag stillsamt konstaterar att jag i likhet med de flesta andra människorna på jorden, tror på Gud, så tycker människor att jag är suspekt. Detta är Sverige av idag. Världen idag 120727. Kommentar: Det stämmer bra med vad som i positiva ordlag brukar recenseras i radions kulturnytt.

Alf B Svensson: Våga prata om otrohet. En kvalificerad gissning är att mer än tio procent av frikyrkornas medlemmar har varit eller kommer att vara otrogna. Det behövs undervisning i kyrkorna om hur otrohet förebyggs. Dagen 120727.

Stanley Sjöberg: En bortbytt härlighet. Pridefestivalen i Stockholm pågår och har stöd av medias positiva journalistik. Kända politiker framträder med stödjande uttalanden. Svenska kyrkans officiella hållning är bejakande och välkomnande. Domkyrkoförsamlingen i Stockholm och Högalids kyrka med flera ordnar speciella mässor då Herrens Heliga Nattvard delas med alla närvarande. Romarbrevets kommentar till Pridefestivalens värderingar är dock att ”de bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur” (1:23). Hemmets Vän 120802.

Gunnar Johansson: Bibeltrohet är inte att diskriminera. Det handlar om respekten för Gud och vad han säger i sitt ord. Dagen 120802.

God’s Blessings Breathe Life Into Traditional Families. Following the guidance and experience of the book’s authors, pastors Larry and Tiz Huch can help to achieve that. Charisma 120808.

Daniel Akin: Is it true Jesus never addressed same-sex marriage?
Thus, when He lists a catalog of sins in Mark 7:21-22, He makes it clear that all of these sins are ultimately matters of the heart. It is the idols of the heart that Jesus is out to eradicate. Among those sins of the heart that often give way to sinful actions He would include both sexual immorality and adultery (Mark 7:21). The phrase "sexual immorality," in a biblical context, would speak of any sexual behavior outside the covenant of marriage between a man and woman. Therefore, Jesus viewed pre-marital sex, adultery and homosexual behavior as sinful. And, He knew that the cure for each is a transformation of the heart made possible by the good news of the Gospel. The Gospel changes us so that now we are enabled to do not what we want, but what God wants. Here we find real freedom and joy.
Second, what about the issue of marriage? Is it truly the case that Jesus never spoke to the issue in terms of gender? The answer is a simple no. He gives His perspective on this when He addresses the issue in Matthew 19:4-6. There, speaking to the institution of marriage, Jesus is clear when He says, "Have you not read that He who created them from the beginning made them male and female, and said, 'Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh'? So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate." That Jesus was committed to heterosexual marriage could not be more evident. A man is to leave his parents and be joined to a woman who becomes his wife. This is heterosexual marriage. That He also was committed to the permanence and fidelity of marriage is clear as well.
BP News 120809.

Äktenskapen i Sveriges norra kommuner håller dubbelt så länge som i storstadsregionerna. Arjeplog i topp. SVT120810.

Nya böcker om sexmissbruk. Två kristna böcker om män och sexmissbruk kommer denna höst på svenska. Det kan ses som ett tidens tecken. Behovet av sådan litteratur är enormt. Det skriver pastor Torbjörn Freij som i dag recenserar böckerna Varje mans kamp och Mitt hemliga jag. Världen idag 120810.

120 Tillsammans-ambassadörer ska hjälpa familjer och par i kris. Världen idag 120824.

István Lemle: Är kyrkans tid som "brud" förbi? Konflikten med ordet i Ef 5:31-32 blir tydlig. "En man ska lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet, det syftar på Kristus och kyrkan". Hemligheten är att äktenskapet mellan en man och en kvinna är en sinnebild på föreningen mellan Kristus och församlingen. Samkönade par som sinnebild förolämpar "brudgummen" Kristus! En sådan församling kan inte representera "kvinnan" vid det kommande "Lammets bröllop". Renhetens slöja och bruddräkt är brudens garant för inträde till "bröllopssalen". Dagen 120913.

Report: Marriage Cuts Child Poverty by 80 Percent. Being raised in a married family reduces a child's probability of living in poverty by more than 80 percent, according to a recent report by The Heritage Foundation that found the chief cause of child poverty is the absence of married fathers in the home, Baptist Press reports. "Some of this difference in poverty is due to the fact that single parents tend to have less education than married couples, but even when married couples are compared to single parents with the same level of education, the married poverty rate will still be more than 75 percent lower," said Robert Rector, senior research fellow at The Heritage Foundation. "Marriage is a powerful weapon in fighting poverty. In fact, being married has the same effect in reducing poverty that adding five to six years to a parent's level of education has." The United States is steadily separating into a two-caste system with marriage and education as the dividing line, Rector said; on average, high school dropouts who are married have a far lower poverty rate than single parents with one or two years of college. The report noted that in 2010, only 59 percent of all births in the United States were to married couples. In 2011, federal and state governments spent more than $450 billion on welfare for low-income families with children, about three-quarters of which went to single-parent families. (Religion Today 120921.)

Brian McLaren välsignade sin sons homovigsel. När teologin krockade med erfarenheten ändrade Brian D McLaren uppfattning om homosexualitet. Förra helgen välsignade den omtvistade kristne författaren sin homosexuelle sons giftermål. Brian McLaren blev känd som ett av de ledande namnen inom "Emergent"-rörelsen, en löst formad grupp av postmoderna förkunnare med ambitionen att göra det kristna budskapet relevant för människor utanför kyrkans väggar, men som på vägen dragit på sig kritik från andra kyrkoledare för att leverera ett urvattnat budskap – och rörelsen har också splittrats. Ett av de mest framträdande namnen inom rörelsen, pastor Mark Driscoll beskrev i en predikan i februari 2008 den linje som McLaren företräder som "helt vilse". Världen idag 121003.

Camilla Henemark: Jag var smått förälskad. Camilla Henemark har pekats ut som skandaldrottning och kunglig mätress. Mätress = älskarinna, i synnerhet åt kunglig, furstlig eller annan högt uppsatt person. Nästa vecka kommer hennes memoarer "Adjö det ljuva livet", där hon ger sin version av relationen till kung Carl XVI Gustaf. Dagens Nyheter 121010. Kommentar: Om detta är sant om kungen så är det förskräckligt! Och den som falskmyntade ett antal enkronor med texten ”Vår horkarl till kung” visar sig ha rätt. Aftonbladet 120902.
Hovet väljer att tiga. Hovet vill varken kommentera eller dementera uppgifterna i Camilla Henemarks nya bok ”Adjö det ljuva livet”, där hon ger sin version av kontakterna med kung Carl XVI Gustaf. Dagens Nyheter 121011.
Desirée Ahokas Schein: ”Skandalboken om kungen bygger på falska uppgifter”. DN 121022.
Desirée Ahokas Schein: Hållbara bevis saknas för att kungen verkligen besökte Gold Club i Atlanta. DN 121023.

Ruth Nordström: Spelar hen någon roll? Varför ska barnen dekonstrueras till könsneutrala varelser? Ett samhälle där individens lösrivande från varje norm, identitet och anknytning står i centrum, har många konsekvenser. För några år sedan presenterades en studie som visade att svenska barn i alarmerande hög utsträckning saknar en trygg anknytning. Anknytningsproblematiken visar sig framför allt i tonåren, med självskadebeteenden, destruktiva handlingar och psykisk ohälsa. Anknytning och identitet hänger ihop. För att säkerställa våra barns utveckling och anknytning behöver de stärkas i sin identitet som flickor och pojkar, inte som rotlösa, könsneutrala hens. Världen idag 121015.

Lukas Berggren: Kyrkan och relationerna. När kyrkan reagerar och höjer sin röst för en traditionell syn på äktenskap, familj och kön väcks en ilska. Världen idag 121019.

Svenska kyrkan ska utbildas i hbt. I början av oktober arrangerade Svenska kyrkan en tredagars pilotutbildning om frågor som rör homo-, bisexuella och transpersoners situation, för representanter från stiften. Mycket tyckande men lite kunskap i dessa frågor är en av anledningarna till att kyrkan nu ska utbildas. Till sin hjälp för detta i metodik och bibeltolkning ska man använda queerbibelläsning. Vad är queerbibelläsning? Queer kan sägas vara lika med normkritisk, att när man läser i Bibeln inte automatiskt tänka att det handlar om kärnfamiljen. Man kan faktiskt välja att läsa med andra ögon, då kan texter luckras upp så att man ser att det kan betyda något annat. Världen idag 121019. Kommentar: Kyrkan bedrar sig själv med detta teologiska bondfångeri!

Bo Wettéus: Vart tar Bibeln vägen? Ett tydligt exempel på detta är hur vi avfärdar skapelseberättelsen om man, kvinna och det heterosexuella och monogama äktenskapet till förmån för den tolkning som homokulturen och de politiskt korrekta gör. Vi viker oss och accepterar tolkningar som varit främmande under hela kyrkohistorien. Hemmets Vän 121018.

Anders Gerdmar: Sexuell identitet och bibeltolkning - när Bibeln blir queerteoretisk. Queerteologin vill läsa Bibelns texter på ett normkritiskt sätt. Normer som könsidentitet och heterosexualitet är begränsande eller rentav förtryckande, hävdar man. Detta perspektiv är helt främmande ur en biblisk synpunkt. Queerteologi betyder en teologi som är kritisk till heteronormen, det vill säga man vill inte kategorisera sig själv eller forma teologi och etik enligt etablerade normer för könsidentitet och sexualitet som man-kvinna, manligt-kvinnligt. Inte heller bibliska normer. Inom queerteologin handlar det i stället om att läsa Bibelns texter på ett normkritiskt sätt; normer betraktas som begränsande eller till och med förtryckande. Hbtq-tolkningar av Bibeln riskerar att bli ytterligare exempel på ideologiserade bibeltolkningar. Inte vad texten säger blir det viktiga, utan vad man vill den ska säga. Världen idag 121019.

Lukas Berggren: Vad är verklig tolerans? Om Expressens förtal av Smyrnakyrkan i Göteborg och påstådd diskriminering av homosexuella. Världen idag 121031.

Vigselbeslut har prövat ekumeniken. Sedan den 1 november 2009 har det varit möjligt för par av samma kön att vigas i Svenska kyrkan. Med det blev kyrkan en av de första större kyrkorna i världen att öppna för enkönade vigslar. Tre år senare har flera kyrkor i världen följt efter. Här hemma är det dock få samkönade par som väljer att använda sig av möjligheten, och inom kyrkan råder fortsatt djup oenighet i frågan.
Christopher Meakin, chef för ekumenikenheten i Svenska kyrkan: "Om man tittar på den världsvida kristenheten så kommer det att bli en uppdelning mellan kyrkor med en mer traditionell hållning gällande äktenskap, sexualitet och familj, och de som har en hållning där man försöker ta hänsyn till nuvarande kontext och integrera nya ståndpunkter." Världen idag 121031.
Svenska kyrkan fortsatt splittrad i äktenskapsfrågan. Prästen Anna Sophia Bonde: "Mångfald" och "tolerans" är ju viktiga kärnord för många på den liberala sidan. Men konflikten kring ämbetsfrågan visar att mångfalden oftast bara är intressant åt ett håll. Andra behöver man inte alls visa tolerans, om de företräder en åsikt som man själv tycker är bakåtsträvande. Det är svårt att vara konsekvent. Världen idag 120131.

Barn som beställd produkt? ”Att få barn är ingen mänsklig rättighet” Samtalskväll i Lund om surrogatmödraskap. Världen idag 121102.

Rose-Marie Gustafsson: Att ha sex innebär också ansvar. Att dela ut p-piller löser inte problemen med tonårsaborter. Det är i stället dags att föra in ordet ansvar i undervisningen. Ansvar är ett ord som undviks i största möjliga mån i ett samhälle som styrs av egoismen. Det är dags att ta tillbaka det ordet och att lära ut det. Att föra in en sund och allvarlig undervisning beträffande sex och en gång för alla sticka hål på mediemyten om att det bara är att ta för sig. Ur massmedial synvinkel har det aldrig handlat om att undervisa eller att ta det minsta ansvar. Den tröttsamma frasen "vi tror att vi har smarta läsare/tittare" har använts till leda med det enda syftet att skylla ifrån sig och två sina händer. Ansvar existerar inte. Det handlar enbart om att sälja och slunga ut en massa så kallade sanningar som man inte är beredd att lyfta ett finger för att rubba. Vi lever i en värld där man behöver vara myndig för att få körkort. Där man behöver ha fyllt 21 för att dricka alkohol. Men där man tillåts ha sex när man fortfarande är ett barn. En människa som bara hunnit halvvägs in i tonåren är inte mogen ansvaret att ha sex. I den åldern handlar det inte om att blicka in i framtiden och tänka tankar som att det ger konsekvenser. Där handlar det bara om att det är spännande och kul och häftigt, och något man emellanåt ger sig in i för att man känner sig pressad. Sex kräver inte mindre ansvar och mognad än körkort och alkohol. Det är dags att börja tänka om och förutom att lära ungdomarna att ta ansvar, ta det själva, både som samhälle, föräldrar och politiker. Dagen 121106.

Mikael Hansson: Det är sannerligen inte lätt vara varken tonåring eller förälder idag. Detta är något som jag vågar påstå utifrån mitt yrke som kurator. En förkrossande majoritet av eleverna som kommer till mig för stöd, gör det på grund av vad vuxna gjort eller inte gjort. Vuxnas egna konflikter, stress, ångest, bekvämlighet, själviskhet, med mera spiller allt för ofta över på barnen. Och detta spiller över på barn som dessutom själva möter sina problem och utmaningar genom att växa upp i dagens samhälle, som verkligen inte alltid främjar deras chanser till ett bra liv, där de dessutom ska få chansen att lära känna Gud. Pressen på dagens ungdomar är enorm. Så även på föräldrarna. Världen idag 121107.

Alf B Svensson, Cilla Stjernberg: Så fungerar ”en riktig man”. I jämställdhetsdebatten talar vi i dag sällan om barns behov av sin pappa. Barnperspektivet lyser med sin frånvaro. Behövs inte pappor? Klarar barn sig lika bra utan en engagerad och närvarande pappa? Vissa menar att det räcker med att han donerar sin sperma och sedan bara försvinner. ”En riktig man” är en närvarande och engagerad pappa. Vi vet att flickor som saknat en närvarande och engagerad pappa inte är lika kvalitetsmedvetna vid val av partner. De väljer i större utsträckning mindre lämpliga män. De stannar också kvar längre i destruktiva och ojämlika förhållanden. Pappor har en unik roll i sina barns liv och kan inte utan vidare ersättas av mamma. Ensamstående mammor är verkligen enastående mammor och vår tids stora vardagshjältar. Men de kan inte ersätta pappor som förebilder och konkurrera med alla de stereotypa manliga förebilder som pojkar dagligen påverkas av. Barn behöver pappor som är stolta över att vara män, men också utvecklar och bejakar sina så kallade kvinnliga sidor. Pappor som inte bara renoverar huset och rensar avloppet. De byter också blöjor, tröstar sina barn och skäms inte för att gråta. Rapporten visar att ju mer nöjd pappan är med sitt förhållande desto mer ägnar han sig åt sina barn. Vill vi ha fler engagerade pappor räcker det därför inte med de gamla politiska slagorden om kvoterad föräldraförsäkring, pappamånader och jämställdhetsbonus. Vi behöver en familjepolitik där vi också uppmuntrar och ger kunskap om hur man bygger lyckliga, trygga och stabila äktenskap, den samlevnadsform som håller betydligt bättre än samboförhållanden. Dagen 121109.

Var tredje ung kvinna mår psykiskt dåligt. En fjärdedel av de svenska kvinnorna lider av oro och ångest. Unga tjejer mår sämre än genomsnittet, medan jämnåriga killar mår bättre, visar ny statistik från SCB. ”Killarna har en given plats i samhället, som tjej får man kämpa hårdare”, säger psykiatern och forskaren Ulla Danielsson. Dagens Nyheter 121119.

Svensk aggresiv kampanj mot Tonio Borg. Han säger nej till abort och anser att äktenskapet är en livslång förening mellan man och kvinna. Därför bedrivs nu en aggressiv kampanj mot Tonio Borg, av Malta nominerad till EU-kommissionär. Cecilia Wikström (FP) är Europaparlamentariker och präst i Svenska kyrkan. Hon sparar inte på krutet i sin kritik av Borg: "Det är en stor, fet, präktig, rå skandal att de inte skickar oss en kommissionär utan en dinosaurie", säger hon i en tv-intervju på sin blogg, där hon förklarar att hon "tycker synd om hans fru." Världen idag 121112. Kommentar: Ett ytterst grovt påhopp. Vad vet Cecilia Wikström om Tonio Borgs familjeliv?
Sverige ifrågasätter mest.
I många andra länder är hans åsikter vanliga och därför är han heller inte lika kontroversiell. Så förklarar journalisten Herman Melzer den hårda svenska kritiken mot Tonio Borg, kanske blivande EU-kommissionär. "Under utfrågningen visade det sig att det också var andra länder som ifrågasatte honom, men inte alls med samma hetta som i Sverige." Världen idag 121116.
Alf Svensson: ”Wikström borde be Borg om ursäkt”
– "Det är generande att Cecilia Wikström fäller den typen av uttalande innan hon ens hört Borg tala. Kommentaren, att hon tycker synd om hans fru, borde kräva en ursäkt." Kritiken mot Borg har i stort sett uteslutande handlat om misstankarna om att hans traditionellt kristna syn på abort, äktenskap och familj ska komma att påverka arbetet som kommissionär. Det är inte bara svenska röster som har ifrågasatts honom, men från inget annat håll har fördömandena varit lika hätska. Frågan, varför just frågor som abort och hbt-rättigheter rör upp känslorna i Sverige, besvarar Alf Svensson så här: "Det är ju en debatt som över huvud taget inte får finnas i Sverige. Också den som kommer med den mest försynta invändning blir genast nedgjord. I svåra, komplexa frågor, som till exempel abort, är det lättare att kategorisera – för då behöver man inte argumentera. Enklare, då, att vara fyrkantig." Världen idag 121116.
Sverige godtar Tonio Borg.
Sverige kommer inte att rösta nej när Europaparlamentet tar ställning till om Tonio Borg, Maltas kandidat till EU-kommissionär, trots hård svensk kritik mot Borg. Europaministern och partikollegan Birgitta Ohlsson säger att Sverige inte kommer att rösta emot Borg. "Vi kommer inte att rösta nej i frågan och det kommer enligt vad vi förstår inget annat land heller att göra", säger Europaminister Birgitta Ohlsson, till Dagens Eko. Ministern förklarar det svenska beslutet med att det inte finns majoritet för att stopa en kommissionär som är emot abort och skilsmässor. "Jag kan säga att som liberal finns det många EU-kommissionärer i nuvarande kommissionen som inte heller delar mina politiska åsikter i just dessa frågor. Så ser Europa ut idag." Världen idag 121116.
Lukas Berggren: Enfald och inte mångfald.
Den senaste veckan har det pågått ett drev mot Maltas utrikesminister, tillika kandidat till EU-kommissionen, katoliken Tonio Borg. Drivande i kampanjen har varit ateister, hbt-grupper och abortförespråkare. Men Sverige är inte Malta och vice versa. Vi är olika. Och mångfald brukar ju gillas av svenska liberaler. Men den här gången visade det sig att mångfalden inte var lika rolig. Nu blev det lite för mycket mångfald. Eller, fel mångfald skulle man kanske kunna säga. Inte rätt sorts mångfald i alla fall. Den svenska EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) har stått i främsta ledet när nedsättande omdömen skulle överösa den tilltänkte kommissionären. Wikström, som för några år sedan kandiderade till biskop i Stockholm, har ett särskilt ansvar, då hon är präst i Svenska kyrkan och som sådan borde vara ett exempel i behandling av sina medmänniskor. I stället valde hon att kalla den maltesiske utrikesministern för både "homofob" och "dinosaurie". Hon önskade honom dessutom så långt bort från EU som möjligt och tyckte synd om hans fru, detta mot bakgrund av Borgs konservativa inställning till äktenskap och skilsmässa. Marita Ulvskog (S) var knappast mer tolerant när hon valde att kalla Borg rakt upp och ner för "en hycklare". Världen idag 121121.
Stefan Gustavsson: Odemokratiska liberaler. Diskussionen om Tonio Borg som EU-kommissionär för hälsofrågor har varit mycket hätsk. Den svenska Europaparlamentarikern Cecilia Wikström har gått i taket och kallat honom för både dinosaurie och mumie. Det väcker en del frågor om vilket sorts offentligt debattklimat Cecilia Wikström tycker är lämpligt att odla. Vad som är värre är de tankefigurer som anas bakom Cecilia Wikströms osande utfall. Så här skriver hon i Aftonbladet (9 nov): ”Som privatperson får herr Borg ha vilka moralkonservativa uppfattningar han vill.” Verkligen generöst! Han får alltså tänka själv och bilda egna uppfattningar – bara han håller dem för sig själv. Den rätten har man också i de flesta diktaturer. I en demokrati är rättigheterna radikalt annorlunda och mycket vidare än så, vilket en liberal politiker borde vara medveten om. Herr Borg – liksom alla vi andra – har full rätt att, inte bara som privatperson utan också som offentlig person och som politiker, ha vilka moralkonservativa eller moralradikala uppfattningar som helst. Det är själva essensen av att leva i ett öppet och fritt samhälle. Världen idag 121123.
Jacob Rudolfsson: Kritiken mot Borg talar inte för ett Sverige för alla. Även om lagstiftning kring äktenskap och abort inom EU regleras på nationell nivå, står argument om att Borg får ha sina moraliska övertygelser i det privata, i märklig kontrast till varför han bör styras av svenska politikers privata moraliska övertygelser. Knappast ett uttryck för ett Sverige som säger sig gilla olika och omfamna mångfald och pluralism. Svenska Dagbladet 121126.

Mats Molén: Evolutionsdebatt påverkar tron. Vi kristna har inte tagit frågan om evolutionsteorin på allvar, därför har människor tappat tron på Gud. Dagen 121122.

Same Sex Blessing fever spreads throughout The Episcopal Church. More than two thirds of the domestic dioceses give their blessing to partnered same gender relationships. Virtue Online 121128.

Psalmsång och skapelseberättelse får kritik av Skolinspektionen. På Malmbäcks skola utanför Nässjö jämförs Bibelns skapelseberättelse med evolutionsläran. Det hävdar Skolinspektionen som kräver att skolans utbildning ska utgå ifrån ”vetenskapliga grunder” .Lärarna på Malmbäcks skola förklarar sig i Skolinspektionens rapport med att ”jämförelserna inte är lätta att undvika eftersom en majoritet av barnen går i söndagsskola”. Den förklaringen godtar dock inte Skolinspektionen. De skriver att ”Skolinspektionen ska inte och har inte någon åsikt om vad eleverna gör på sin fritid, men samtidigt poängterar Skolinspektionen att undervisningen på Malmbäcks skola ska utgå från vetenskapliga grunder.” Dagen 121208.
Första gången en kommunal skola får ”religionskritik” under tillsyn. Skolinspektionens kritik mot Malmbäcks skola är mycket ovanlig. Inte sedan nya den skollagen infördes har en kommunal skola kritiserats för religiösa inslag under en liknande tillsyn. Dagen 121211.

Elever riskerar påverkas av kristendom – Skolinspektionen kritiserar Nässjöskola. Skolinspektionen har gripit in på Runnerydsskolan efter att ”de kristna högtiderna alltid utgör basen för aktiviteter på skolan”. Dagen 121109.

Markus Holgersson: Visar att kristna skolor behövs. På de kristna skolorna är det inga problem med avslutningar i kyrkorna. Nu är det dags för minst en kristen skola i varje kommun. På de kristna skolorna finns allt det där som jag hoppas vi kristna vill ha och ge vidare till nästa generation. Att tro att vi kan förvandla den kommunala skolan till att bli kristen ser jag som en smärre omöjlighet, i alla fall på några år, bara en folkväckelse skulle kunna ändra detta. Dagen 121211.
Cecilia Dalman Eek (S-rikdsdagskvinna och Tro och solidaritet): Barn behöver utmaning i skolan. "Holgersson ser sin roll som kristen rektor att hålla ute världsliga värderingar. Vilka menar han? Vikten av att hjälpa varandra och samarbeta? Nödvändigheten av att se sig själv i sin nästa? Vikten av respekt för den som tänker annorlunda? Självklarheten av den vetenskapliga metoden?" Kommentar: Cecilia Dalman Eek förstår inte vad världsliga värderingar är. Det är oroväckande för Tro och solidaritet. När barn går till skolan och de inte längre känner sig trygga i den kristna tro de har med sig hemifrån på grund av lärares och skolkompisars värderingar, uttryck och handlingar mot dem så är det ett uttryck för världsliga värderingars synsätt.

Brittiskt förslag om homoäktenskap. Den brittiska regeringen föreslår att tillåta samkönade äktenskap — men samtidigt förbjuda dem i de största trossamfunden. Eftersom Church of England (anglikanska kyrkan) och Church of Wales tydligt tagit ställning mot homoäktenskap. Dagens Nyheter 121211.
Färre kallar sig kristna i Storbritannien.
Ny statistik visar att antalet personer som kallar sig kristna i Storbritannien sjunker. 72 procent av befolkningen kallade sig kristna 2001, mot 59 procent 2011. Dagen 121211.

Domenics föräldrar förlorade. Ordföranden i hovrätten reserverar sig mot beslutet. Världen idag 121212. Kommentar: Det är en svensk rättsskandal.

Only two-thirds of British children live with both parents OECD survey reveals. UK has one of lowest rates of children living in traditional nuclear family in western world. The analysis by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) showed that 68.9% of children live with both parents in the UK, well below the average of 84%. The lowest percentage was in Latvia at 64.9%, while the highest was in Finland where it stood at 95.2%. The UK percentage is low in contrast with other western European countries, such as Germany (82%), Italy (92.1%), Spain (91.5%) and France (79.5%). They also show that the proportion of children living only with their mother in the UK is 27.6%, while 2.4% live only with their father. Only Latvia has a higher percentage of children living with just their mother, at 30.2%. The Guardian 121229.

Biskopar får leva ihop om de avhåller sig från sex. Engelska kyrkan har beslutat att homosexuella präster som lever i samkönade äktenskap kan få bli biskopar. Men då får de lova att leva i celibat. Dagen 130105.
Kommentar: Ett konstlat beslut för att man inte klarar av att ta ställning i frågan.

Psykolog: Majoriteten av alla skilsmässor går att förhindra. En undersökning från SCB visar att under de 10-15 senaste åren har antalet skilsmässor i barnfamiljer minskat med omkring tio procent. "ag tror värderingarna har förändrats, paren jobbar mer för att relationen ska funka", säger psykologen Alf B Svensson. Inblick 130108.

Nästan 50 000 barn är varje år med om att deras föräldrar separerar. Storfors, Skinnskatteberg, Ljusnarsberg, Hofors och Laxå toppar listan över de kommuner där flest skilsmässor och separationer med barn inblandade sker, det visar statistik från SCB. De kommuner där lägst andel av barnen upplevde en separation under de senaste fem åren var Ydre, Habo, Vilhelmina, Lomma och Danderyd. Andelen barn som upplever en separation varierar över landet. I Dalarnas, Västmanlands och Örebro län var andelen barn som upplevde en separation 2011 som högst (3,8 procent). I Jönköpings län var den som lägst (2,4 procent). SvT 130109.

Psykologen Alf B Svensson i Aftonbladet: Sluta försöka göra barn könsneutrala. Aftonbladet 130128.
Alf B Svensson: ”Pojkar och flickor ska inte uppfostras på samma sätt”. Pojkar och flickor måste behandlas olika för att få samma chans i livet. Dagen 130131.

”Englands Billy Graham” välsignar samkönade par. Steve Chalke, ibland omtalad som ”Englands Billy Graham”, har offentliggjort sitt stöd för sam­könade trogna relationer och därmed startat en stor debatt i hemlandet. Han leder Oasis church i London och är grundare av organisationer som jobbar mot trafficking och för olika sociala hjälpinsatser vilket gjort honom brett respekterad både inom och utom kristenheten. Anders Blåberg, missionsdirektor för Evangeliska frikyrkan, är bekant med Chalke sedan tjugo år och har besökt hans kyrka i London tillsammans med andra EFK-pastorer flera gånger: "Han är en otroligt duktig förkunnare, en folktalare, som bland annat gjort stora sociala insatser. Jag har inte läst det han skrivit nu men utifrån det jag hör kan jag inte dela hans slutsats, jag tycker Bibeln är så tydlig att välsignelse av homosexualitet är omöjlig." Dagen 130201.

Börje Norlén: Vem har gett Gardell tolkningsföreträde? Jag känner mig kränkt när Gardell försöker kidnappa begrepp som omvändelse, upprättelse, förvandling och gudsfruktan ur det kristna kärleksbudskapet och göra om det till ett menlöst, urvattnat och till intet förpliktande trams! Dagen 130131.

Ja till samkönade äktenskap i Storbritannien. Lagförslaget om att tillåta homosexuella ingå äktenskap passerade med stor marginal i omröstningen i det brittiska parlamentets underhus, trots motstånd från konservativa traditionalister. I tisdagens omröstning i underhuset godkändes förslaget med röstsiffrorna 400-175. Svenska Dagbladet 130205.

Under de senaste dagarna har både England och Frankrike tagit steg mot könsneutrala äktenskapslagstiftningar. Dagen 130207.

Stefan Gustavsson: Månggifte hotar jämställdheten. Polygami är ett hot mot jämställdheten, skriver Stefan Gustavsson, som anser att kritikerna av den nya könsneutrala äktenskapslagen nu fått rätt. Stor kärlek är monogam. De starkaste kärlekssångerna besjunger inte samtidigt Anna, Bodil, Cecilia och Desirée. När det gäller kärlek på riktigt är temat snarare ”Du är den ende”. Exklusiviteten finns spontant i den djupa förälskelsen. Varje tanke på en annan upplevs hotfull och sårande.Det andra är jämlikheten. Det finns en hel del modern sociologisk forskning kring polygami, eftersom den inte är avskaffad på alla platser på jorden. Och sociologerna är ganska överens: polygamin har negativa konsekvenser för kvinnan och för barnen. Kvinnor i polygama äktenskap:
• är underordnade sina män och har mindre kontroll över familjens utveckling.
• löper ökad risk för låg självkänsla och depression.
• upplever mindre äktenskaplig tillfredställelse.
• har oftare problem i mor-dotter relationen.
• är utsatta för större risk att smittas av könssjukdomar. Barn som växer upp i polygama äktenskap upplever mer av äktenskapliga konflikter och familjevåld, löper större risk för beteendeproblem och de presterar sämre i skolan. Polygami har också kopplats till flera negativa effekter när det gäller män. Till exempel har vissa studier visat att män i polygama äktenskap är mer benägna att drabbas av alkoholism och psykiska problem.
(För forskningshänvisning, se ”The Problem of Polygamy” av Thom Brooks.) Dagen 130207.

Leif Johansson: Inse att pojkar inte är som flickor. Vi måste bejaka skillnaderna mellan pojkar och flickor och skapa verksamheter som möter allas behov. Det skriver Leif Johansson, idrottsledare, lärare och pastor på Livets ord. Låt oss återigen lära pojkar att agera moraliskt, att förstå var gränsen går, mellan att mäta styrka och att skada, mellan att vara häftig och att vara översittare, hur man är en bra vinnare och en bra förlorare, och så vidare. Det är enklare att förbjuda än att vara närvarande. Vi behöver därför fler män i församlingen som tar pojkarnas behov på allvar och som är närvarande. Det är när vi är tillsammans med pojkarna, mitt i aktiviteten, som vi kan påverka och ta vara på möjligheten att leda dem rätt. I tron och i det vardagliga livet. Dagen 130215.

Visste du att 50 procent av barnen i splittrade hem mår dåligt.

Study: Religious Parents' Divorce May Cause Children to Leave the Church. The study, published in the Journal for the Scientific Study of Religion, found that children who had two religious parents who get divorced are twice as likely to become estranged from their church as adults compared to people whose parents didn't get divorced. Uecker says the effect of divorce on a child's future religious beliefs was seen across all religions. US News 130305.

Albert Mohler, Jr: How Did This Happen? The family crisis as a theological crisis. The current crisis of the family must be traced to economic, political, social and ideological causes. But there is another cause as well. The family crisis is a theological crisis, and this must be the Church’s first concern. The first theological fact about the family is the truth that the natural family (the family consisting of married parents of the opposite sex and their biological and adopted offspring) is not a product of human social evolution. The Bible reveals that God created human beings to live and to thrive within the context of the family, constituted on the foundation of marriage. The Baptist Messenger.

Surrogatmödraskap orimligt och ovärdigt. Majoriteten i Statens Medicinsk-Etiska Råd har på ett ovist sätt kört över minoriteten i en etiskt och juridiskt komplicerad fråga och förordar surrogatmödraskap. Vi vill peka på överväldigande skäl att hålla fast vid gällande lagstiftning på området. Argumentationen från surrogatmödraskapets förespråkare utgår helt från den vuxnes önskemål. Men hur fantastiskt det än är att få ett barn är detta ingen mänsklig rättighet; dessa rättigheter ligger helt och hållet på barnets sida. FN:s barnkonvention är tydlig med att vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet. En sådan här lagförändring skulle ge helt nya möjligheter för medicinskt infertila eller naturligt sterila förhållanden att ”skaffa barn”, men det är uppenbart att dessa önskemål utgår från vuxnas intressen istället för barnets. Claphaminstitutet 130311.

Alkohol bakom tusentals cancerfall. Gifter frigörs i kroppen Allt fler svenskar drabbas av cancer. En av orsakerna bakom ökningen kan vara ökad alkoholkonsumtion. Men att alkohol ökar risken för cancer är okänt för många. SvT 130313.

Controversial Teacher Rob Bell Endorses Same-Sex Marriage. “I am for fidelity. I am for love, whether it's a man and a woman, a woman and a woman, a man and a man. I think the ship has sailed and I think that the church needs to just … this is the world that we are living in and we need to affirm people wherever they are.” Charisma 130320.
Michael Brown: Rob Bell's Recipe for Spiritual Disaster. Though Rob Bell is right that, to an extent, affirming same-sex “marriage” is now the politically “in” thing to do, what does that have to do with right and wrong? If society has lost its moral bearings, should the church do so as well? Shouldn’t we rather swim against the tide of popular opinion and call the world to turn around? Personally, I would rather enjoy a terrible journey to heaven than a lovely journey to hell. Charisma 130320.

Nu är trenden mamma, pappa, barn. Kärnfamiljen är inte död. Tvärtom. Unga vuxna lockas mer av familjeliv och mindre av egentid och självförverkligande.Under hela 2000-talet kan man se en tydlig trend – halvsyskon blir allt mer sällsynt. Under 2000-talet har det blivit mindre vanligt med halvsyskon, visar en ny studie från Statistiska Centralbyrån, SCB. Dessutom är det så att giftermålen ökar, barnlösheten minskar och det blir allt vanligare att få ett tredje barn. Lotta Persson är demograf vid SCB:s prognos­institut. Hon säger att man ser flera förklaringar till den växande kärnfamiljstrenden. "Att få barn med flera partner är vanligare bland dem som får barn i unga åldrar och bland dem med lägre utbildning. På 2000-talet har utbildningsnivån i Sverige ökat, och vi väntar längre innan vi startar barnafödandet." Dagen 130322.
”Min generation lockas av kärnfamiljen”. "Jämställdhet är en viktig nyckel till att fler väljer att leva i kärnfamilj." Det säger Clara Lidström, 26, som lever familjeliv i en liten by på landet. Hon driver också en av Sveriges största bloggar och har daglig kontakt med ett stort antal unga kvinnor i sin egen generation. Dagen 130322.

Kjell O. Lejon / Tuve Skånberg: Kristendomen och välfärdsstaten. Nyligen publicerades World Economic Forum's jämlikhets­rapport 2012. Där rankades 135 länder utifrån olika jämställdhetskriterier. Island intar främsta position, följt av Finland, Norge och Sverige. Danmark placeras som sjua efter Irland och Nya Zeeland. Sist placeras Pakistan och Jemen. Bland de sju främst rankade nationerna har sex kors på sina flaggor och står i protestantisk tradition. Det är värt att understryka eftersom många i dagens debatt enbart sammankopplar välfärd med sekularisering. I historiskt perspektiv är sekulariseringen en relativ ny företeelse. Förklaringen till de nordiska välfärdsstaternas frontposition är istället att finna i den kristna idétraditionen. Korsen på flaggorna är mer än symboliska, de röjer grunden för den positiva samhällsutvecklingen. Världen idag 130325.

Allt fler EU-barn utanför äktenskap. Nästan 40 procent av alla barn i EU-länderna föds utom äktenskapet, visar EU-statistik. I Estland, som toppar statistiken, är det nästan tre av fem barn. Efter Estland kommer Slovenien, Frankrike och på fjärde plats Sverige. Här föds 54,3 procent av barnen utanför äktenskapet. Svenska Dagbladet 130326.

Viktigare att hålla ihop än att vara rik. Från att ha ökat under många år verkar nu trenden mot mer instabila förhållanden ha stagnerat eller till och med vänt på 2000-talet, konstaterar SCB, vars siffror även visar att allt fler får alla sina barn med samma partner. Och unga svenskar menar i attitydundersökningar att det ger större respekt att hålla ihop en familj i många år än att bli framgångsrik eller rik. Efter en lång period då skilsmässorna ökat minskade mellan 1999 och 2006 andelen barn i Sverige som varit med om att föräldrarna separerat, konstaterar SCB i rapporten "Barnafödande i nya relationer". Och det blir allt vanligare att barn bara har helsyskon när de föds, vilket betyder att fler får alla sina barn med samma partner. Dessutom har barnafödandet som härrör från att man fått en ny partner minskat i relation till barnafödandet som helhet. Världen idag 130327.
Pastor: Kyrkan kan haka på trenden. Det är en positiv utveckling, trender far visserligen fram och tillbaka beroende på hur tidigare generationer levt, men om den unga generationen tar en inriktning där äktenskap och familj är betydelsefullt så är det väldigt positivt, säger Lars-Göran Sund­berg. Världen idag 130327.

Lesbisk prest går av i homoprotest. Norges første lesbiske prest, Hilde Raastad, går av i protest mot homofobe kirkeledere. Raastad har siden 1995 kjempet for aksept og likeverd i Den norske kirke, men nå har hun fått nok av det hun omtaler som homofobe kirkeledere. VG 130327.

Conny Brännberg, (KD): Vikten av ett vårdat språk. Melodifestivalen gjorde mig bestört. Det språk som användes innehöll många gånger svordomar. Samtidigt som programledarna använde ironi framgångsrikt var manuset kryddat med sådant som inte får förekomma på planen eller skolgården. Men hur ska barn uppfatta detta om deras förebilder använder sådana ord? Ger det inte en legitimitet att även barn får säga sådant? Ska ett public service-företag medverka till att unga får helt andra budskap än vad skolan förmedlar? Jag var nyligen på en kulturfestival i Washington DC. Nordic Cool var en månadslång manifestation där kultur från Norden skildrades. Då Backateatern skulle uppträda blev de ombedda att ändra i manus. Kränkande ord och svordomar fick inte förekomma eftersom föreställningen vände sig till barn. Som förespråkare för konstnärlig frihet är det lätt att ropa på censur och anse att arrangörerna kväver det fria uttrycket. Men samtidigt måste vi fråga om vi kan medge att barnens förebilder, oavsett om de är artister eller föräldrar, ska använda ord som kränker och förnedrar? Dagen 130402.
Torbjörn Edebol, kyrkoherde: Språkets gradvisa brutalisering. Om public service överger språkvården och öppnar för verbal råhet, då är läget allvarligt, anser Torbjörn Edebol. Med ett vårdat språk kan vi bygga in respekt för människovärdet och hänsyn för andras känslor, värderingar och integritet. Är då svordomar och våldsspråk bara ett språkproblem? Nej, inte bara! Det är i grunden är andligt problem. Det råa språket är imperialistiskt. Det breder ut sig på det goda språkets bekostnad. De spröda signalerna tystas ned av den trista jargongen. Svordomar hör till gruppen aggressivt och respektlöst språk. Allt oftare används svordomar för att förstärka nedsättande tal i rasistiska utfall, könsord och sexistiska skämt. Stegrande frekvenser av djävulska anrop och massdeportationer till helvetet speglar tyvärr mycket mer än ett dåligt språk, dåliga attityder eller en dålig etik. Det speglar onda makters verklighet och därför behövs bön och helig Ande. Men samtidigt som vi ber, kan vi protestera mot den här typen av förfall och låta ansvariga förstå att vi är många som upplever att det råa språket är både sårande och stötande. Låt oss inte tiga ihjäl saken, utan tala om vad vi faktiskt tycker. Dagen 130403.

Jim Wallis Now Supports Same-Sex Marriage. Long-time evangelical Left leader Jim Wallis, founder and CEO of Sojourners, has changed his position on government recognition of same-sex marriage. The Christian Post 130408.   The Huffington Post 130405.

Varnar för feminism. Den rysk-ortodoxa kyrkans överhuvud, patriarken Kirill, varnar för att feminism är ett "mycket farligt" fenomen. Enligt patriarken skänker den en illusion av frihet till kvinnor som borde ägna sig åt sina familjer och barn. Sveriges Radio 130409.

Church Study Reveals Deception Gripping Believers. Professing Christians progressing toward spiritual maturity will have a firmer grasp on important doctrinal positions. However, plenty of churchgoers still struggle with basic truths about God, the Bible and salvation. So says a new study from LifeWay Research. Charisma 130413.

Archbishop of Canterbury 'supports civil partnerships for heterosexuals'. According to human rights campaigner Peter Tatchell, Justin Welby's attitude to same-sex relationships is 'still evolving'. The Guardian 130418.
Archbishop backs law change to allow straight civil partnerships. The Archbishop of Canterbury, Justin Welby, has signalled that he will back moves to change the law to allow straight couples to have civil partnerships. He offered his support for a parliamentary amendment to the gay marriage bill during a landmark meeting with the veteran gay rights campaigner Peter Tatchell at Lambeth Palace. It is thought to be the first time the head of a major world church has invited a prominent gay rights leader to a meeting. The Archbishop, who is from the evangelical wing of the Church which supports a traditional interpretation of the Bible on issues such as homosexuality, said he wanted to open a “dialogue” with gay and lesbian groups. The Telegraph 130418.

Går ut mot «urettferdig» nei til gjengifte. NLM-profilen Solveig Konstanse Algrøy har fått enorm oppmerksomhet etter sin utblåsning på Facebook mot kristen gjengifte-praksis. Dagen 130426.
Indremisjonsforbundet og Bildøy Bibelskole er restriktive overfor gjengifte tilsette, men ikkje heilt avvisande. "
Ei sak mellom den einskilde og Gud."«Det såkalla «gamal-lutherske synet» forstår det slik at dersom ein er uskuldig i skilsmissa, er ein fri til å gifta seg igjen. Det meir restriktive synet har dei som erkjenner at NT talar om «legitim» skilsmisse (utsett for utruskap, religionsblanding, og gjerne vald), men finn at Bibelen likevel ikkje opnar for gjengifte. Dagen 130428.
Kristen-Norge delt i synet på gjengifte. Norsk Luthersk Misjonssamband mener Bibelen sier absolutt nei til gjengifte. Andre organisasjoner og kirkesamfunn ser en åpning. Dagen 130428.
Ekteskap og gjengifte.
Spørsmålet om hvorvidt Bibelen åpner for gjengifte må besvares med teologiske argumenter. Dagen 130429.
Beskyttelse i å holde Guds ord. 11 år etter samlivsbruddet er Ulrik Evensen (55) mer overbevist enn noen gang om at det er én og bare én kvinne i hans liv, henne han giftet seg med for 28 år siden. Men det har vært en vei å gå. "Jeg hadde ikke noe skikkelig bibelsk fundament, og jeg tenkte ikke på det vi sa til hverandre da vi giftet oss, at løftet gjelder livet ut," forteller Ulrik. Rudvin viser til Jesu ord, samt til at den tidligste kirke ikke aksepterte gjengifte og at det først var rundt 1500 Erasmus lanserte tanken om «den uskyldige part» som etter skilsmisse kunne gifte seg. Det siste avviste Rudvin. "Hans artikler går i dybden av det som står i Bibelen, og da jeg leste dette fikk jeg for første gang et utrolig godt bibelsk fundament. Det var en Guds gave som gjorde at jeg kunne bli stående uten å være plaget av tvil," sier han. Før samlivsbruddet var Ulrik med og ba for skilte som var gift på nytt."Jeg ba og løste dem fra fortida. Det ordet som var mye brukt, var det som står i 2. Korinterbrev 5:17 om at «det gamle er borte, se alt er blitt nytt»", sier han. Dagen 130501.

Stefan Gustavsson: När bara vissa åsikter är okej. Tänk på äktenskapet. Under 80- och 90-talet var det okej med flera uppfattningar om hur äktenskapet borde definieras. Det fanns en majoritet som utgick från att gällande lag räckte: äktenskapet är en man-kvinna-relation. Gradvis dök det upp personer, i olika partier, som menade att äktenskapet borde göras könsneutralt. Under det nya årtusendet vann den uppfattningen terräng och fick majoritet. Notera: under den tid då förespråkarna för könsneutralt äktenskap var i minoritet blev ingen av dem portad från partipolitiken eller kölhalad i media. Det sågs som en fråga där det är möjligt att ha olika uppfattningar. Världen idag 130503.

Advarer mot økt sensur i Europa. Da britisk politi begynte å sette gatepredikanter i fengsel, ble juristen Paul Coleman interessert i sensur. Han liker dårlig at stadig flere land forbyr kontroversielle meninger. Det var en serie arrestasjoner av britiske gatepredikanter som gjorde at han begynte å fatte interesse for ytringsfrihet og sensur. Som gode, kristne evangelister oppfordret predikantene folk til å omvende seg. Dét ble for tøft for et britisk publikum. Folk følte seg krenket. Dagen 130508.

HD prövar inte Domenic-fallet. Föräldrar fråntas vårnaden på grund av hemundervisningen. Högsta domstolen överprövar inte hovrättens beslut att ta vårdnaden ifrån föräldrarna till tvångsomhändertagne Domenic Johansson. Enligt det kortfattade beslutet från Högsta domstolen finns inget skäl att meddela prövningstillstånd. "Den enskilda människan får tydligen inte vinna över samhället i Sverige", säger Ruby Harrold-Claesson, juridiskt biträde till den elvaårige pojkens föräldrar, Annie och Christer Johansson. Världen idag 130502.
Ruth Nordström: Föräldrar mister sitt barn.
Sverige har ett antal gånger fällts av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i fall där barn tvångsomhändertagits och tvångsvis skiljts från sina föräldrar. Utgångspunkten i Europadomstolens prövning är att tvångsomhändertagande av barn från deras föräldrar för att placera barnet på institution eller i fosterhem, utgör ett ingrepp i föräldrarnas, och i vissa fall också barnets rättigheter, enligt artikel 8.
Domenic Johansson tvångsomhändertogs av polisen på ett flygplan på Arlanda när han tillsammans med sin familj var på väg att emigrera till Indien sommaren 2009. Vad var skälen för tvångsomhändertagandet? Inga övergrepp eller brottsliga handlingar. Pojken hade hemundervisats utan tillstånd av svenska myndigheter och föräldrarna hade missat några tandläkar- och läkartider. Pojken var dessutom socialt isolerad, enligt myndigheterna.
Att föräldrar mister sitt barn är inget att ta lätt på. Världen idag 130506.

”Belys alla skolor och RFSU”. Fördomar och insinuationer om att man brister i allsidighet. Politiska förslag som skulle försvåra etableringar. Lägg därtill en skollag som begränsar konfessionella inslag. Det är ett tufft läge för kristna friskolor i Sverige. Ändå ser Bo Nyberg, ordförande i Kristna friskole­rådet (KrF), ljust på framtiden. Bo Nyberg ser allvarligt på det förslag som antogs vid Socialdemokraternas kongress om vetorätt för kommuner att stoppa skoletableringar. På Svenska Dagbladets debattsida skrev han tillsammans med Lars Brandström i KrF nyligen att det skulle innebära dubbel vetorätt, först för Skolinspektionen och sedan kommunen. De menar att det redan i dag är svårt för Skolinspektionen att tolka nya skollagen, inte minst gällande konfessionella skolor. "Kommunerna får måhända än större press att inte med sitt eventuella veto sätta Europakonventionen och religionsfriheten ur spel", befarar de. Världen idag 130506.

Presten Per Kørner ble av to andre prester kastet ut av Johanneskirken i Bergen søndag kveld, der det ble holdt en gudstjeneste for lesbiske og homofile. Rundt 60 mennesker hadde benket seg i Johanneskirken i Bergen søndag kveld, til en gudstjeneste i forbindelse med åpningen av Regnbuedagene - Bergen pride, en festival for lesbiske og homofile, skriver ba.no. Under den første salmen kom prest Per Kørner inn i kirkekappe og grønn refleksvest. Han gikk frem til alterringen og bøyde kne. Vesten hadde påskriften «Gud lar seg ikke spotte» på ryggen - og på forsiden understreket han at «Til mann og kvinne skapte ham dem». Dagen 130506.
Biskop reagerer mot homoflagg i kirken.
Den ansvarlige presten for homogudstjenesten i Bergen måtte svare for biskop Halvor Nordhaug. Biskopen reagerer på at homoflagget ble båret inn i kirken og hengt over prekestolen. Dagen 130509.
Mister presterettighetene.
Biskop Laila Riksaasen Dahl vil frata Thor Henrik With presterettighetene. Årsaken er at han har latt seg vigsle til biskop for Det evangelisk lutherske stift i Norge. Da With i mars i fjor lot seg innsette som biskop for de fire valgmenighetene som er med i stiftet, tok han over hyrdestaven etter Børre Knudsen. Knudsen ble i 1997 vigslet til biskop i det som den gang ble kalt Strandebarm prosti. With er konstituert generalsekretær i Norges samemisjon. Dagen 130522.

Lukas Berggren: Stenarna ropar i alkoholfrågan. Icke-kristna ungdomar dricker allt mindre. Där har ett tydligt trendbrott skett. Det har blivit socialt accepterat, rentav trendigt, att inte dricka. Samtidigt har det blivit social accepterat i de kristna leden, rentav trendigt, att dricka. Världen idag 130510.

Göteborgs biskop i regnbågsparad. "Jag är stolt!" Med de orden som rubrik förklarar Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift, att han ska delta i Regnbågsparaden 2 juni, som är en del av hbtq-rörelsens West Pride-festival i Göteborg. Biskopen skriver att han stolt kommer att vandra med i paraden, och han uppmuntrar kollegor i stiftet att göra detsamma. Rubriken för biskopens artikel på hemsidan är "Biskop Per: Jag är stolt!". Rubriken anspelar på kampanjbudskapet i årets West Pride: "I am Pride!".
Biskop Eckerdals uttalande om regnbågsparaden väcker starka reaktioner. Rune Imberg, präst, teol dr och lärare i kyrkohistoria vid Församlingsfakulteten i Göteborg, ser biskopens utspel som skrämmande. "Han lyfter fram normkritik och hbtq-personers livssituation på ett sätt som gör att man undrar om det inte finns något som heter synd och om det inte finns några sexuella avvikelser som kan uppfattas som medicinskt och psykiatriskt problematiska. Var någonstans sätter han gränsen för vad som är acceptabelt, finns det inte någon snedvriden form av sexualitet? Biskopens agerande stärker bilden av en kyrkoledning utan roder", menar Rune Imberg. "Det är politisk korrekthet och opportunism som styr."
Bengt Birgersson, provinssekreterare i Missionsprovinsen, och tidigare präst i Göteborgs stift, beklagar djupt biskop Per Eckerdals beslut att gå med i Regnbågsparaden. "Han ska vara herde för Guds hjord, det är ofattbart. Det är en stor tragedi när Guds församling, som ska vara Guds röst mitt i världen, i stället säger ja och amen till synden."
Världen idag 130513.

Speiderbevegelsen i USA åpner for homofile. Speiderbevegelsen i USA har opphevet sitt 103 år gamle forbud mot åpent homofile i sine rekker. Det historiske vedtaket ble fattet av de over 1.400 delegatene i landsstyret til Boy Scouts of America (BSA) torsdag, til protester fra konservative pressgrupper og jubel fra homoaktivister. 61 prosent av delegatene stemte for forslaget. Mens vedtaket åpner for å gi åpent homofile medlemskap fra 1. januar neste år, åpner det ikke for åpent homofile speiderledere. BSA består av om lag 2,6 millioner barn og unge og over 1 million voksne medlemmer. Dagen 130524.

Minskad alkoholkonsumtion - särskilt bland unga. "Föräldrar är mycket mer restriktiva" En studie som presenterades på Stockholms universitet under tisdagen visar att svenskarnas alkoholkonsumtion minskar, och det är fortsatt bland unga trenden är tydligast. En anledning tros vara föräldrainflytande. "Det här speglar kanske att föräldrar är mer aktiva och intresserar sig mer för sina barns vanor", säger alkoholforskaren Mats Ramstedt. Världen idag 130529.

Biskop Irja Askola välsignar homosexuellt missionärspar. Finska missionssällskapet har valt ut paret för missionsarbete i Kambodja. Yle 130609. Bra kommentar av Per L.: Kyrkans uppdrag är tidlöst. "Forma sig enligt den tid som den befinner sig i", naturligtvis. Men vad betyder det? Anpassa de yttre formerna (modern lovsång och tillbedjan, som vi har i många frikyrkliga sammanhang, dynamisk förkunnelse osv), eller ge upp de inre kärnvärdena och kasta ut bibelns budskap till förmån för allmänt tyckande? Det är väldigt stor skillnad på dessa saker. Däremot är det naturligtvis helt fel att skicka hotelser och hatbrev. Men ståndpunkten som sådan - att ställa sig kritisk till välsignelse av homopar - är något helt annat. Det handlar om att bejaka Bibelns budskap, hela vägen genom GT och NT. Det budskapet är att Gud skapat människan till man och kvinna. Man kan gilla eller ogilla detta, men man kan INTE påstå att bibeln säger något annat än så. Då är man intellektuellt ohederlig, och framförallt kanske man borde ägna sig åt något annat än att försöka kalla detta för ett kristet synsätt.

Föräldraskap och familj värderas högst av unga. Trenden är tydlig, i Sverige liksom runt om i världen. Att hitta den rätta, hålla ihop en familj under lång tid och vara en god förälder är viktigast när unga rankar värden i livet. "Det få verkar lyckas med är ju att till exempel hålla ihop en familj, då blir det den nya utmaningen att klara av", säger Sofia Rasmussen, framtidsstrateg. Vad exakt som ligger bakom skiftet i tänkandet hos unga är svårt att säga säkert, Kairos Future lyfter i rapporten fram att många unga kan ha upplevt sina föräldrars skilsmässa under sin uppväxt. "Att resa utomlands och upptäcka världen är inte svårt längre, det var svårt tidigare men i dag kan du enkelt kommunicera med människor över hela jordklotet. Men det svåra som få verkar lyckas med är ju att till exempel hålla ihop en familj, då blir det den nya utmaningen att klara av." Världen idag 130612.

SKR tvekar om surrogatmödraskap. Sveriges kristna råd, SKR, kräver att konsekvenserna av surrogatmödraskap utreds noga. Värderingsfrågorna måste ges större plats när frågan diskuteras, menar SKR. Dagen 130620.

J. Lee Grady: A Response to Exodus: Don’t Apologize for the Truth. It makes absolutely no sense to tell a person who wants freedom from homosexuality that prayer can’t help them. What about the person who struggles with drug addiction? Do we just give them syringes? What about a woman who is having sex with five men? Do we tell her God made her this way and that she should just keep a big supply of condoms and live with her fornication problem? That power is still available today. God's grace is as amazing as ever. Even though Exodus has closed its doors, God still offers His forgiveness and healing to anyone who wants to overcome sexual brokenness. Charisma 130626.

Var tredje kvinna misshandlas i hemmet. Problemet är utbrett över hela världen. Slutsatserna är en kraftfull signal om att våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem med epidemiska proportioner, säger doktor Margaret Chan, generaldirektör på WHO. I kategorin höginkomstländer, där bland andra Sverige ingår, är siffran 23,2 procent. Dagens Nyheter 130620.   Svenska Dagbladet 130620.

Stefan Gustavsson: Människovärdet är ett särmärke för den västerländska kulturen. Det är när evangeliet sprids i Europa som människovärdet börjar stiga. Vad är det i den kristna berättelsen som ger grunden för människovärdet? Kristen tro börjar med skapelsen av människan "till Guds avbild". Jesus utgick från denna höga syn på människan. Kristen tro har lagt grunden för människo­värdet. Är det inte väl naivt att tro att vi kan rasera den grunden men samtidigt ska kunna behålla vad som är byggt på den? Det är som att hoppas på frukt från ett träd vars rötter man just klippt av. Världen idag 130628.

Jim Denison: How Should Christians Talk About Same-Sex Issues? Here are some facts on the subject: According to the Centers for Disease Control, men who have sex with men constitute two percent of the U.S. population, but account for more than half of all new HIV infections. A study in the United Kingdom reported that homosexuals are 50 percent more likely to suffer from depression and 200 percent more likely to be at risk for suicide. This in a culture which has been accepting of homosexuality for many years. Studies indicate that life expectancy for practicing homosexuals is as much as 20 years less than for heterosexuals. While some blame this fact on America's "homophobic" culture, consider Denmark, where same-sex marriage has been legal since 1989. There the average age of death for homosexually married men and women is around 60; for the conventionally married, it is around 80 years. Facts like these help us explain that we oppose homosexual behavior because it is harmful to those who practice it. Religion Today 130628.

Glenn Hægerstam: Etiska rådet på sluttande plan. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har publicerat en rapport med namnet ”Assisterad befruktning – etiska aspekter” (Smer 2013:1). Läsningen av rapporten väcker många frågor och farhågor. I frånvaro av en allmänt accepterad värdegrund blir nämligen etiken otydlig och glidande. Det är till exempel uppenbart att Smer låter etiken underordnas den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Samtidigt låter man sin analys styras av den för tillfället mest högljudda opinionen. I ett helt kapitel behandlas barnets rätt att få veta vilka de genetiska föräldrarna är. Däremot berörs bara ytligt frågan om vilken betydelse ett artificiellt föräldraskap kan ha. Inte heller diskuteras hur en uppväxt med två föräldrar av samma kön kan påverka utvecklingen av barnets könsidentitet. Denna brist försvaras med att vetenskapliga studier saknas. Här ser vi hur Smer frångått sin egen definition av etik: ”Etiken har mera med människans inre hållning och hennes samvete att göra?...” (Etiska vägmärken I (2002)) Dagen 130705.
Etiska rådet på sluttande plan. SJÄLVMORD OCH DÖDSHJÄLP. Det är rimligt att patientens vilja beaktas även när livet lider mot sitt slut. Men att tillåta självmord med läkarhjälp bereder marken för legal dödshjälp och icke frivilliga åtgärder. Risken är särskilt stor för barn och människor med demens, anser Erwin Bischofberger, professor i medicinsk etik, och tre andra före detta sakkunniga i Statens medicinsk-etiska råd. SvD 081206.

Atheism Finding 'Tolerance' in the Name of Diversity. Nearly half of all Americans—48 percent—say the growing number of nonreligious people is “bad for society,” according to a poll conducted by the Pew Forum on Religion and Public Life. But about the same amount—50 percent—say the rise in nonreligious people is either a good thing (39 percent) or doesn’t matter (11 percent). Charisma 130708.

Alf B Svensson och Cilla Stjernberg: Att inte påverka barnen är att svika dem. Vi behöver självständiga barn, men föräldrarna är inte problemet, utan kompistryck och kommersiella krafter. Att tro att man (som Margó Ingvardsson gör genom sitt förslag om tolvårsgräns för religiös påverkan) genom statliga direktiv kan hindra föräldrar att påverka sina barn är ett bevis på och man inte vet vad man talar om. Vi föräldrar påverkar våra barn varje sekund under hela livet från det den dag de föds. Antingen vi vill det eller inte, är medvetna om det eller ej. Vi påverkar våra barn inte bara genom våra ord utan genom hela vårt sätt att leva. Enda möjligheten att skydda barn från vår påverkan är att förse dem med ögonbindlar och hörselskydd som de bara får ta av sig när de går hemifrån. Dagen 130709.
Per-Arne Imsen: Jag var en av de ”drabbade”. Per-Arne Imsen minns hur det var för 50 år ­sedan när Socialstyrelsen, efter ett tv-program, krävde att ”barn under 16 år skulle hållas borta från livliga väckelsemöten.” Dagen 130911.

Troende barnflicka tar plats hos prinsessan. Prinsessan Estelles nya barnflicka, Adeline Petersson, är pingstvän. Det som av många skulle betraktas som ett drömjobb har hon fått på rekommendation. En genomgång visar dessutom att den kungliga familjen har haft flera uttalat troende personer i sin tjänarstab. Dagen 130716.

Kristna lyckligare än ateister – på Twitter. Kärlek, lycka, fantastiskt, familj, vänner och team. Det är ord som kristna använder på Twitter, i större utsträckning än ateister. Dagen 130718.

Relationsanarki eller äktenskap? Det verkar vara populärt att vara normkritisk. En glidning kan noteras. De mest progressiva talar nu mer om normkritik och mindre om tolerans. Tolerans kräver nämligen per definition en norm att vara tolerant utifrån. Först finns normen, sedan är folk toleranta mot de som avviker från normen. Nu är det istället normkritik som gäller. Vi förväntas inte bara vara toleranta mot avvikelser, utan också acceptera att normer inte alls bör finnas. Nu ska normerna störtas och det normlösa samhället skapas, där inget är bättre eller sämre än något annat. Så tycks normkritikens profeter resonera. Visst förväntas vi vara toleranta mot homosexuella relationer och kalla även dem för äktenskap, men målet är något annat än enbart tolerans. Målet är att avskaffa normen. Homosexualitet ska jämställas med heterosexualitet. Och den som är emot är homofob, eller åtminstone moralist. Vi får alltså inte ha synpunkter på detta och hävda att vissa sorters relationer är bättre än andra. Allt är lika bra och heteronormen ska störtas. För så säger normkritikerna. Världen idag 130726.

Laestadiansk flicka tillåts avstå från dans. Kammarrätten har beslutat att en laestadiansk flicka i Pajala i enlighet med familjens övertygelse slipper delta i skolans dansundervisning. Dagen 130728.
Laestadianska flickor slipper dans i skolan. Kammarrätten går emot Skolverket och beslutar att tre laestadianska flickor i Pajala har rätt att avstå från dansundervisningen i skolan av samvetsskäl. Världen idag 130801.
Därför vill de inte att barnen dansar i skolan. Kammarrättens dom blev en riksnyhet. De tre laestadianska familjerna i Pajala har med ekonomiskt stöd av flera församlingar inom rörelsen drivit en rättsprocess för att deras barn ska slippa dansen i skolan. Och de fick rätt mot Skolverket. Karin Granholm, mamma till en av flickorna, menar att det är en viktig fråga. Världen idag 130805.

Sofia Modigh: Ny lag för barnens skull. Barn till missbrukare har en stor överrisk att utveckla ett eget missbruk. I Sverige finns cirka 385.000 barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket alkohol. En del av föräldrarna är genomalkoholiserade och inte alls kapabla att ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Andra är på gränsen till missbruk. Ur detta perspektiv är förslaget från Almedalsveckan om en lag om vårdnadsfylleri intressant. Tänk om det faktiskt vore ett brott att vara full när man har vårdnaden om barn. Dagen 130723.
Alkoholmissbruk ökar bland äldre. Allt fler äldre missbrukar alkohol – med följden att personal inom äldreomsorgen ställs inför svåra situationer där aggressivitet, oro och störd sömn blir allt vanligare. Dagen 130730.
Nykterhetsorganisationen Vita: ”Vi varnade för detta”. När lagen om alkoholservering till särskilda boenden klubbades igenom i fjol, varnade flera nykterhetsorganisationer för att ökad tillgänglighet också leder till fler alkoholproblem. Dagen 130730.

Erkebiskop mot Bibelen. Desmond Tutus resonnement om homofili er typisk for den liberale protestantismen. Desmond Tutu erklærer at han heller vil gå fortapt enn å komme til en «homofobisk himmel». Han har sammenlikninget israelske myndigheter og apartheid-regimet og juntaen i Burma. Han har gått langt i å signalisere at det er frelse i forskjellige religioner. Og i et intervju med CNN i 2009 sa han at det er «visse deler av Bibelen du må si nei til». Dagen 130801.

Myndighet ser inga problem med tidig förskola. Ingenting pekar på att en tidig förskolestart har någon negativ effekt på barnen, så länge standaren är god på förskolan. Det säger Sven Bremberg vid Folkhälsoinstitutet. Världen idag 130801.
"Folkhälsoinstitutet har fel". Statens folkhälsoinstitut begår ett misstag om man avfärdar ett möjligt samband mellan psykisk ohälsa och förskola i låga åldrar, hävdar Jonas Himmelstrand, styrelseledamot i organisationen Haro. "Det finns studier som pekar på ett samband mellan ökade beteendeproblem och tidig förskolestart." Världen idag 130801.

The Dark Side of Wives Submitting to Husbands. Christian teaching on male headship is often used as a weapon against women. This abuse must be confronted. Truly Christian marriages, according to the apostle Paul, involve a tender, servant-hearted and unselfish husband who (1) loves his wife "just as Christ also loved the church"; (2) loves her as his own body; and (3) loves her as himself (see Eph. 5:25, 28 and 33). He stands alongside his wife in faithfulness, and she joyfully respects her husband because he can be trusted. And the two become one. Charisma 130807.

Tonårsfylla kan öka demensrisk. De dementa väntas bli många fler de närmaste 40 åren. Nu har forskare hittat faktorer som ökar risken för att drabbas i relativt ung ålder. Dit hör psykiska besvär och kraftig alkoholkonsumtion. Borås Tidning 130813.

RFSU vill ha in sex i alla skolämnen. Sex- och samlevnad ska bli en del av varje skolämne. Även religionskunskapen. Det föreslår RFSU. RFSU lyfter fram ett antal olika exempel i stödmaterialet ”Sex i skolan”: På bildlektionerna på högstadiet ska eleverna få lära sig om sagofigurers utseenden ur ett hbtq-perspektiv eller lära sig mer om ”konsumtion av pornografi i lusthöjande syfte”. På engelskalektionerna ska högstadieeleverna få lära sig hur man flirtar på engelska och hur man ”tar upp frågan om att använda en kondom”. Dagen 130904.
”RFSU sätter barnen under en enorm press”. Det är ju otroligt att en privat aktör kan ha det här inflytandet på skolan. De säljer ju både kondomer och sexhjälpmedel. Det skulle ju vara som att tobaksbolagen fick undervisa i skolan om rökning. Dagen 130904.
RFSU:s sexmaterial väcker kritik: De framstår det som att skolan ska uppmuntra till lustfylld pornografi. RFSU står för en extrem linje inom sexualundervisningen. RFSU är en lobbyorganisation, men ändå ses de nästan som en myndighet som skolor bör följa. Dagen 130905.
RFSU ville inte delta i tv-debatt. I fredags hade Aktuellt planerat en debatt mellan en kristen företrädare och RFSU. Detta efter en debattartikel i Dagen där ledarna för barn- och ungdomsorganisationer kritiserade organisationens skolkampanj. Men RFSU valde att tacka nej till förfrågan. Dagen 130910.
Svenska evangeliska alliansen: ”Inför kristendomskunskap i alla kärnämnen.” Den kristna tron har i alla tider hjälpt människor i alla åldrar att hantera dessa frågor. Därför vill vi nu att Skolverket gör kristendomskunskap till en del av varje skolämne. Enligt läroplanen ska skolans värdegrund vila på den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Kanske det bästa sättet då vore att låta västerlandets största idétradition, kristendomen, genomsyra varje skolämne. SEA 130912.
Alf B Svensson m.fl.: Bryt RFSU-monopolet i skolan. Vi uppmanar Sveriges kristna råd att ta fram och erbjuda skolorna ett sex- och samlevnadsmaterial som kompletterar RFSU. Det skriver undertecknarna av dagens debattartikel. Enligt läroplanen ska all undervisning i skolan vara allsidig. Men materialet "Sex i skolan", som RFSU i dagarna har skickat ut till alla landets skolor, är inte allsidigt utan ensidigt. Man talar mycket om sex men inte mycket om kärlek. I lärarhandledningen "Sexualkunskap" (som publicerats tidigare) säger man att lärarna över huvud taget inte ska prata om kärlek i samband med sex. Undervisningen ska på ett sakligt sätt förmedla fakta. Men det är mycket som eleverna inte får veta. De får inte veta att njutningen för de flesta människor blir större när sex är ett uttryck för kärlek. Inte heller att risken är stor att ju fler de har sex med, desto mindre får de ut av det. Detta enligt en omfattande amerikansk studie. Skolan ska främja hälsa, förebygga ohälsa och lära eleverna att göra egna goda val. De får lära sig att de lever längre, är friskare och mår bättre om de äter sunt, motionerar regelbundet och avstår från alkohol och tobak. Men de får inte lära sig att goda, hållbara kärleksrelationer enligt regeringens egen Framtidskommission påverkar deras hälsa, välbefinnande och livslängd ännu mer. Dagen 130927.
SKR: Bra med fler röster kring samlevnadsfrågor. Om kyrkorna genom SKR:s styrelse ger oss ett sådant uppdrag kommer vi på kansliet gärna att arbeta med ett sådant projekt. Dagen 131008.
Cindhy Cronjezon: Släpp pekpinnar, skuld och skam. Genom att utbilda elever i sex och samlevnad, att våga utmana normer och faktiskt få kunskaper ger man eleverna makten över sitt eget liv. Min önskan är att alla elever och ungdomar ska kunna välja den lust och kärlek som känns rätt för dem. Dagen 131009.
Alf B Svensson / Olof Edsinger: Kärlek och sex hör samman. Våra invändningar i fråga om ”Sex i skolan” kvarstår alltså. Nu står vårt hopp till Sveriges kristna råd, så att vi får möjlighet att positivt visa på vad vi som kristna samfund kan bidra med i dessa frågor. Vi tror nämligen att det är många både i och utanför kyrkan som sörjer över och är kritiska mot den utveckling som RFSU ställer sig i bräschen för. Dagen 131011.

SSU försöker lägga beslag på Jesus. Temat för SSU:s kyrkovalsfilm är att Jesus var sosse. "Helt sjukt", skriver Emanuel Karlsten, expert på sociala medier, på Twitter. Kvinnliga präster, samkönade äktenskap och utveckling mot en demokratisk folkkyrka drivs av Socialdemokraterna, och därmed ska det alltså vara självklart att Jesus var sosse, fastslår Vidar Aronsson. Dagen 130903.
KDU: Socialdemokratiska ungdomsförbundet smutsar ner kyrkovalet.
Jimmie Åkesson, Vladimir Putin och Göran Hägglund måste hållas utanför kyrkan. Det är innehållet i SSU:s nya reklamfilm inför kyrkovalet. "De smutsar ner valrörelsen", säger KDU. Det är osmakligt att låta kristdemokrater finnas med i samma sammanhang som rasister och homofober." "Dagen 130909.

Hoppet står till ärkebiskopen att ena anglikanerna. Splittringen i den världsvida Anglikanska kyrkan fördjupas till följd av att allt fler homosexuella biskopar vigs till tjänst."Att några kyrkor förkastar skapelseordningen med manligt och kvinnligt är bara ett symptom på att något är sjukt." På det så kallade Gafcon II-mötet, som står för Global Anglican Future Conference, ska kyrkans framtid diskuteras. Dagen 130919.
Gafcon-mötet hölls i Nairobi 21-26 oktober.

Equmeniakyrkans ledare positiva till homovigslar. ”Vi vill att det ska vara möjligt för par av samma kön att gifta sig i kyrkan” skrev de tre kyrkoledarna i Equmeniakyrkan i ett gemensamt uttalande. Men inom kort blev de tvungna att komma med ett förtydligande, för att dementera att en ny linje drivs av kyrkoledningen. Det är den lokala församlingen som tar ställning i frågan. Dagen 130914.
Claes-Göran Bergstrand: Bibeln är tydlig i äktenskapsfrågan. På sin hemsida skriver de tre ledarna för det nya samfundet Equmeniakyrkan: ”Vi vill att det ska vara möjligt för par av samma kön att gifta sig i kyrkan”. Så tydligt och positivt har ingen samfundsledare uttalat sig. Samtidigt skriver de att detta är ingen ny linje man driver och att det är de lokala församlingarna som tar ställning i frågan. Dessa ledare glider undan sitt ansvar anser jag. En samfundsledares uppgift är att stödja, samla och vägleda den enskilde och församlingarna. Det är uppenbart i vilken riktning Svensson, Alkholm och Camnerin vill föra det nya samfundet i denna fråga. Vill församlingarna ledas i den riktningen? Kyrkan/församlingen har haft en klar hållning genom tiderna i frågan om människans sexuella läggning och sexualliv då man stått stadigt på bibelordet. Gud har skapat människan i en heterosexuell kontext – till man (zâkâr = manligt) och kvinna (nékebâ = kvinnligt) skapade han dem (1 Mos 1:27). Och de skall bli ett (echad = två blir ett) kött (1 Mos 2:24). Det är grunden för äktenskapet som också Jesus hänvisar till i Matt 19:4,5 och Paulus i Ef 5:30. Jag vet att det finns olika syn på vissa bibelställen, men jag har inte funnit ett enda som är positivt till en homosexuell livsstil eller för ett samkönat (språkvårdare säger enkönat) äktenskap. Kan församlingen då bejaka en homosexuell människa? JA! Kan församlingen då välsigna en sam- eller enkönad förening? NEJ! Men Gud är kärlek. Ska då inte en kristen bejaka all kärlek? Det finns minst fem olika innebörder av begreppet kärlek i Nya testamentet, men ordet för den sexuella kärleken, eros, finns inte. Har Gud inget med den att göra? I allra högsta grad! Men den har gränser för att skydda människan. Gud bejakar inte allt vad vi kallar kärlek. Varför ändras kristnas synsätt i denna fråga? Inte är det för att man hittar trovärdigt stöd i Bibeln. Snarare är det samhällstrycket som påverkar kyrkorna att ändrar sig. Är det så då kan församlingarna få det svårt att utföra sitt uppdrag. Dagen 130920.

Kyrkan blir allt mer perifer för unga vuxna. Frågor om meningen med livet och Gud blir allt mindre viktiga för unga vuxna. I stället ställer de sig frågan: Vem är jag?Det hävdar forskaren Caroline Gustavsson, som disputerar vid Stockholms universitet i dag. Vad tror män och kvinnor i åldern 19–29 år på? Och varför? De frågorna låg till grund för forskaren Caroline Gustavssons avhandling om unga vuxnas existentiella frågor på. Och svaren kan framstå som en aning deprimerande för de kyrkligt aktiva. Unga vuxna, utanför kyrkan, saknar ett språk för religiösa och andliga funderingar. Kyrkan har liten relevans för de unga vuxnas tro, de flesta av dem som går dit gör det för gemenskap och tradition. Även bland kyrkans unga pågår en tydlig individualisering. Många stannar kvar i en kristen gemenskap för att de är trygga i den, snarare än att de själva bär på en egen tro. Dagen 130927.

De fick inte bli jourfamilj – ville ta barnen till kyrkan. Ett kyrkligt engagemang kan innebära komplikationer. Handläggaren var tveksam till deras engagemang i pingstkyrkan som hon befarade skulle påverka barnen. Därför ville hon vara säker på att ett placerat barn inte skulle behöva riskera att gå till kyrkan! Dagen 131002.
Enhetschef: Tro är absolut inget hinder. Maria Klemets Hellberg, enhetschef på Jourhemspoolen och familjepoolen Nordväst, med uppdrag att rekrytera familjehem och kontaktfamiljer i Stockholms nordvästra kommuner. Dagen 131002.
Så ska kyrkan hitta fler familjehem. Nästan 30 000. Så många barn och unga behövde under förra året familjehem, jourhem eller andra heldygnsinsatser. Nu vill pingströrelsen få fler kristna familjer engagerade. Dagen 131003.
Det här kan du göra för barnen. Behoven är enorma, men det är lätt att gå vilse i terminologin. Dagen reder ut begreppen kring familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Dagen 131003.
Polis kritiserar nej till kristen jourfamilj. Hur kan man säga nej till ett varmt, kristet jourhem när behovet är så stort? Det undrar Christian Frödén, polisassistent i Stockholm och själv uppvuxen i fosterhem. Dagen 131008.
Birger Thureson: Samhällsfarlig religionsfobi. Det är dags att tänka om. För barnens skull. För samhällets skull. Nolltolerans för kyrkan, men fritt fram för fotbollsvåld. Är det så våra myndigheter vill skydda barnen? Frågan kan ställas efter ett par händelser på senare tid. Dagen 131008.
Jourhem behöver anpassa sig efter barnen. Det är en väsentlig skillnad mellan att vara jourhem och familjehem. Det skriver representanter för Sollentunas sociala verksamhet i replik på Dagens artiklar i ämnet. Dagen 131018.

SCB: Jämställdhet stärker kärnfamiljen. Färre separationer och fler barn som har helsyskon. Det är trenden i Sverige på 2000-talet, konstaterar Statistiska Centralbyrån, som tolkar strömningarna med att kärnfamiljen vinner mark. I början av 2000-talet hade omkring 20 procent av alla barn som föddes halvsyskon. År 2011 hade den siffran sjunkit till 15 procent. Att människor får barn i allt högre ålder ser de som en förklaring, eftersom föräldrar som får barn senare i livet separerar i mindre utsträckning. Ökad utbildningsnivå kan också vara en faktor som spelar in. Att familjeorienterade värderingar blivit starkare pekar de också ut, och tar statistiken till hjälp. Giftermålen ökar, barnlösheten minskar och det har blivit allt vanligare för par att få ett tredje barn. En annan anledning till att kärnfamiljen är på frammarsch kan förklaras med en ökad jämställdhet. Enligt den teorin så består den första nivån av att kvinnor tar steget ut från hemmet och in på arbetsmarknaden. Problemet är då att jämställdhetstanken bara finns i det offentliga, medan kvinnan fortfarande tar huvudansvaret i hemmet, vilket leder till ökade konflikter i familjen och ett ökat antal separationer. Att det sena 1900-talet var skilsmässornas tidevarv kan förklaras enligt denna modell. I nästa steg av jämställdhetsutvecklingen så tar männen ett större ansvar för barn och hem, vilket minskar konflikterna i familjen och resultatet är att kärnfamiljen stärks. Det här kan vara anledningen till att allt färre separerar i Sverige på 2000-talet, och även en anledning till att det blivit vanligare med tre barn, i stället för den tidigare normen med två barn. Dagen 131003.

Träffade nya föräldrarna – nu stoppas barnen. En ny rysk lag stoppar svenskar från att adoptera ryska barn. Nu får svenska regeringen kritik för att de inte har fått fram ett avtal med Ryssland. "Det är fruktansvärt. Vi har 13 barn på ryska barnhem i dag som har fått föräldrar i Sverige där de faktiskt har träffats också. Och det är en fruktansvärd situation för barnen som riskerar att bli kvar på ryska barnhem, säger Jonas Friberg, förbundsordförande på Adoptionscentrum. Det finns två organisationer i Sverige som jobbar med adoptioner från Ryssland, Adoptionscentrum och Barnen framför allt. Tillsammans har de 44 familjer som är mitt uppe i adoptionsprocessen, och som nu lever i total ovisshet. En del riskerar att bli barnlösa. Svenska Dagbladet 131004.

Paulina Neuding: Genusförskola är inte jämställdhet. I SVT-dokumentären "Därför är kvinnor kortare än män" i förra veckan hävdade genusvetare att män är längre än kvinnor för att flickor förtrycks och får mindre mat. Bevis: amningsbeteende i Burkina Faso. ”Trams”, enligt Staffan Ulfstrand, professor emeritus i evolutionsbiologi och ”så dumt så man inte tror det är sant”, enligt Patrik Lindenfors, docent i ekologi. Men så fungerar det som kallas för genusvetenskap. Teorierna står alltså inte högt i kurs hos vetenskapen, däremot inom politiken. Miljöpartiet lovar att alla förskolor ska ha genuspedagoger och på så vis präglas av genusteori. Men det handlar inte om självklarheter som att barn ska behandlas jämställt och respektfullt. Genuspedagogiken sägs syfta till att ge barnen fler möjligheter, men ofta handlar det tvärtom om att ta ifrån barnen allt som inte leder till rätt beteende. Svenska Dagbladet 131011.

Youth Groups Driving Christian Teens to Abandon Faith. According to a new five-week, three-question national survey sponsored by the National Center for Family-Integrated Churches (NCFIC), the youth group itself is the problem. Fifty-five percent of American Christians are concerned with modern youth ministry because it's too shallow and too entertainment-focused, resulting in an inability to train mature believers. Charisma 131022.

Religiösa står sig slätt i debatten. Talet om religionens återkomst i samhället speglar inte verkligheten. Det hävdar religionssociologen Marta Axner som har granskat hundratals debattartiklar skrivna mellan 2001 och 2011. "Synlighet är inte samma sak som auktoritet", säger hon till Dagen. Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia är den mest publicerade religiösa debattören med 32 publicerade artiklar. Dagen 131023.

Jesusfilm från Agape skapar debatt på nätet. Den Jesusfilm som missionsorganisationen Agape Sverige planerar att skicka till Sveriges omkring 400 000 barnfamiljer skapar debatt på nätet. Framförallt kritiseras det faktum att barnen ska påverkas i en religiös riktning. Tord Larsson, ledare för Agape Sverige, är inte förvånad över att ett sådant här initiativ väcker starka känslor, men menar att det handlar om en liten grupp kritiker som skriker desto högre. För att kunna skrida till verket krävs att organisationen samlar in drygt fyra miljoner kronor från olika församlingar. Dagen 131025.

Krävande elever ofta till kristna friskolor. Avslöjandet att vissa friskolor väljer bort mer krävande elever kom som en chock för många svenskar. Men inte för Bo Nyberg, ordförande för Sveriges kristna friskoleråd. "Jag har sett spelet – och kommunala skolor är lika skyldiga. Jag kan inte visa upp någon statistik, men jag har jobbat som rektor i mer än 20 år och varje termin stöter jag, och mina kollegor på andra kristna friskolor, på föräldrar som har fått tips från kommunala skolor att ta kontakt med oss. Av de kommunala skolorna har föräldrarna fått höra att vi är bra på att ta hand om barn med särskilda behov." Dagen 131101.

Visste du... att varje vecka är tusen personer runt om i landet så berusade eller drogade att polisen anser att de utgör en fara för sig själva eller andra och behöver omhändertas.

Sluta separera – och börja reparera! Det går att hitta tillbaka till varandra. Det menar psykolog och författare Eva Rusz som med boken ”Bullshit!” avfärdar de vanligaste argumenten för varför en relation inte kan hålla. ”Människan är inte skapad för separation”, säger Eva. Boken ”Bullshit” är hennes egen motbok till ”Happy, Happy” (Sveland/Wennstam), boken som kom ut för ett par år sedan som en hyllning till skilsmässan och den starka kvinnan. "Det var en bok som byggde på iskallt självförverkligande. Allt handlar bara om självförverkligande idag, och på den vägen skövlar vi en massa barn i onödiga separationer. Det är många som skrotar en bra relation för snabbt. Det finns alltid alternativa vägar." Dagen 131105.
Elisabeth Sandlund: Skilsmässor bör förebyggas. Församlingarna kan hjälpa till att vårda kärleken. Dagen 131106.

Linda Bergling kämpar för de svaga. Hon möter människor med psykisk ohälsa i kyrkans helandecenter, och har fått Socialstyrelsens godkännande att be för sina patienter. Linda Bergling har dessutom precis invigt ett utvecklingscenter för flickor i norra Indien. Dagen 131112.

”Alkoholister kan lära sig dricka” var nyligen rubriken i flera stora svenska tidningar. Felaktigt och farligt påstående menar föreläsaren Camilla Kuylenstierna, vars artikel i ämnet spridits av tusentals. När det sägs att 50 procent av de alkoholberoende kan lära sig dricka måttligt, så handlar det om dem som har alkoholproblem men inte druckit förbi sin så kallade triggernivå. Det handlar inte om alkoholister. Världen idag 131127.
Majoritet dricker sig fulla varje månad.
En majoritet i åldern 18-25 år dricker sig riktigt fulla minst en gång i månaden. Det visar en undersökning som organisationen IQ gjort för att kartlägga hur gruppens drickande ser ut. "Det är otroligt mycket fylla bland unga vuxna. Och om man tittar på de negativa konsekvenserna är det så många som tre av tio som uppger att de själva eller någon i deras omgivning som farit illa av den här alkoholkonsumtionen." Vin den berusningsdryck som de helst väljer. Vin kommer före både öl och sprit. Dagen 131114.

När barnet fastnar i spelande. 90 procent av alla pojkar mellan 12 och 16 år spelar någon form av dataspel. Siffran för flickor i samma ålderskategori är betydligt lägre; cirka 36 procent. Enligt Patrik Wincent visar omkring 8 procent av dem som spelar dataspel tvångsmässiga beteenden i relation till spelandet. – De här barnen har till stor del förlorat sin egen vilja och de har svårt att sluta. Spelandet blir så tidskrävande att det får fysiska, psykiska och sociala konsekvenser i livet. Vad gör man som förälder när spelandet tar överhanden i barnets liv? Världen idag 131128.

Tro krävs ofta för att få adoptera. Att vara aktiv kristen och ha god hälsa. Det är två av kraven som ställs på dem som vill adoptera från ett speciellt taiwanesiskt barnhem. Men det har inte hindrat den svenska adoptionsföreningen från att förmedla 130 barn till svenska familjer. Dagen 131129.
”Frågorna om tro har alltid varit med i processen”. Adoptionscentrum förmedlar flera hundra internationella adoptioner varje år. "För en del blivande adoptivföräldrar kommer frågor om tro som en överraskning. Det är inte de andra länderna som har ändrat sina krav utan den stora förändringen har skett här i Sverige."

Ensamstående utan barn är det vanligaste hushållet i Sverige. 37,7 procent av Sveriges 4,2 miljoner hushåll ser ut så. I Habo i Jönköping är var femte hushåll ensamhushåll, medan nära hälften, 45 procent, av hushållen i Åsele i Västerbotten är ensamhushåll. Världen idag 131203.

Alf B Svenssson: Porrsurfandet växer i kyrkorna. Vi vill inte se och erkänna verkligheten som den är – att porrsurfande och porrmissbruk är ett stort, dolt och växande problem i våra församlingar. En pastor i en storstadsförsamling berättade att bland män som söker honom för själa­vårdssamtal är porrsurfande det allra vanligaste problemet. Dagen 131204.
SLAA - Anonyma Sex och Kärleksberoende. En tolvstegs- och tolvtraditionsinriktad gemenskap baserad på Anonyma Alkoholisters program.
”Porrmissbruk en form av äktenskapsbrott”. Den kristna sexologen Hanna Möllås är ofta ute och håller föredrag och sexmissbruk är ett område hon alltid brukar beröra. Både män och kvinnor som är fast i sex– och porrmissbruk söker sig till Hanna Möllås. Hon menar att dessa kan delas in i två grupper, även om gränserna inte alltid är knivskarpa. Den ena är högutbildade människor med ansvarsfulla jobb, till exempel pastorer och företagsledare. Pornografin har för dessa blivit en plats där de får vara infantila och oansvariga. Den andra gruppen använder mer porren som självmedicinering mot ångest, då de kan bära på obearbetade trauman. I en svensk studie med 16-åriga pojkar visade det sig att 73 procent av dem konsumerade pornografi några gånger i månaden eller oftare. Dagen 131206.
Jacob Rudolfsson, Samordnare, Svenska evangeliska alliansen: Pornografi är en kraftfull drog. Pornografi fungerar som ett blandmissbruk och påverkar hjärnan både kemiskt och fysikaliskt på ett sätt som liknar effekterna av kemiska substanser. Biologiska orsakssamband fungerar ofta som vår tids fikonlöv för att undvika moraliskt ansvar. För den kristna kyrkan är detta en sinnets och ögonens strid i vårt översexualiserade samhälle. Dagen 131206.
Mattias Sennehed: Porr bör kopplas till synd. Låt oss skapa ett klimat där vi luftar våra stängda rum, befriar från skam och ger förutsättning för förlåtelse. Dagen 131217.
Anders Bylander: Sluta hyckla om onani och sexualdrift. Det gäller att anvisa tydliga alternativ. Dagen 131213.

Prästprotest mot homovigslar i Norge. Frågan om kyrklig vigsel för samkönade par väcker nu stark debatt inom Norska kyrkan. Efter att prästernas fackförbund tagit ställning för en sådan vigselakt har ett 50-tal präster i protest lämnat facket. I oktober kungjorde Norska kyrkans biskopsmöte att åtta av tolv biskopar är för att kyrkan ska viga homosexuella. De fyra avvikande biskoparna står fast vid att samkönade förhållanden inte är i enlighet med kristen lära. "Att definiera samkönat samliv som äktenskap kommer att innebära ett radikalt brott mot det som alltid varit kyrkans lära, och vi kan inte se att det finns teologisk grund för att företa ett sådant brott", skriver de i biskopsmötets uttalande. Världen idag 131220.

Nordiska museet: Julen i Sveige har alltid bara varit kristen högtid." Det troliga får sägas vara att julen uppstod när Sverige och Norden kristnades och att den hade mycket litet att göra med förkristet kultbruk" skriver museet. Världen idag 131220.

Drottning Silvia firar 70 år i dag. Hennes vittnesbörd igen: ”Den kristna tron har alltid betytt mycket för mig. Där hämtar jag styrka och finner stöd”. Världen idag 131223.

Åke Dahlström: Vad händer med det svenska språket? Efter att ha återkommit till Sverige efter 25 år utomlands är jag chockerad över hur svenska språket är starkt uppblandat med svordomar och könsord. I tidningar, intervjuer med framstående personer, artister, idrottsfolk – i nästan varje mening kan det finnas en svordom. När jag lämnade Sverige för 25 år sedan var det inte så. Dagen 140109.

Många kristna fast i porrsurfandet. Trettio procent av all dataöverföring på internet består av pornografi. Kristna män och kvinnor lockas av nätporr och fastnar i missbruk precis som många andra. Men fortfarande är ämnet tabubelagt i kyrkan. Amerikansk statistik visar att 70 procent av alla män mellan 18 och 34 år, även troende kristna, tittar på porr regelbundet, att ungefär var tredje porrsurfare är kvinna och att ungefär hälften av alla kristna familjer uppger sig ha problem relaterade till porrkonsumtion. "Jag skulle inte tro att det ser så mycket annorlunda ut här i Sverige", säger Johan Alexandersson. Han är 27 år och jobbar inom den kristna internationella missionsorganisationen Ungdom Med Uppgift. Där och i andra sammanhang möter han ständigt unga killar som mår dåligt över att de tittar på porr. "Pratar vi om personer som sett porr och som låtit sin fantasi omfamna porren med allt vad det innebär, då är det lätt fyra av fem killar. Pratar vi personer som är fast i ett beroende och som använder porr regelbundet så handlar det kanske om tre av fem." · Fakta: I princip alla svenska pojkar i 16-årsåldern har tittat på porr. Dagen 140131.

Inga samkönade vigslar i Engelska kyrkan. Homosexuella par får inom kort gifta sig i England. Men inte i landets största kyrka. I sina nya riktlinjer säger Engelska kyrkan nej till samkönade vigslar i kyrkans regi. England har ändrat i sin lagstiftning och gjort det möjligt för homosexuella att gifta sig. Den 29 mars är det första samkönade bröllopet inbokat. En förändring som alltså landets största kyrka inte ställer sig bakom. I sina nya riktlinjer säger Engelska kyrkan nej till samkönade vigslar i kyrkans regi. De präster som ändå viger homosexuella par riskerar att avkragas. Såväl de kyrkliga riktlinjerna som den nya äktenskapslagstiftningen gäller också i Wales. Skottland kommer troligtvis att följa efter och göra samkönade äktenskap lagligt till hösten. Den enda del av Storbritannien som inte är på väg att göra det lagligt för homosexuella par att gifta sig är Nordirland. Dagen 140216.

Nu ökar antalet skilsmässor. Antal skilsmässor ökade under förra året. Forskarna på SCB förklarar det med att vi hade en stark ökning av giftermålen för tio år sedan. Medellängden för ett äktenskap i Sverige är numera 10,9 år. För 16 år sedan var den 12,2 år. Statistiska Centralbyrån, SCB har räknat befolkningen, inklusive giftermål, sedan 1749. Det året registrerades 15?046 äktenskap. Några skilsmässor förekom inte på den tiden. Den första noteringen görs 1831, då noterades 95 par. Dagen 140221.

Norske kirkerådet splittet om ekteskapet. Akkurat som Bispemøtet deler Kirkerådet seg i spørsmål om innføring av liturgi for samkjønnet vigsel. Men flertallet faller ned på at de ikke ønsker dette innført. Dagen 140221.

Jacob Rudolfsson, samordnare Svenska Evangeliska Alliansen: Motverka pornografins skadliga effekter på unga. Var tionde 16-årig pojke tittar på porr dagligen. Det visar en studie bland 477 pojkar i gymnasiets årskurs ett som förra året redovisades vid Institutionen för barns och kvinnors hälsa vid Uppsala universitet. Enligt studien tittade också var tredje 16-årig flicka, men inte i samma omfattning som pojkarna. Under hösten larmade polisen i Stockholms Söderort om en alltmer råare attityd till sex bland unga killar och att det inte längre var ett ovanligt ärende att en grupp tonårspojkar förgriper sig tillsammans på en tonårstjej. I samtliga fall där datorer och mobiltelefoner beslagtogs var förekomsten av porr mycket stor. Hemmets Vän 140226.

Kyrkors inställning till homosexuella i USA får många yngre att lämna. En alltför negativ syn på homosexuella har fått många amerikaner att vända religionen ryggen, enligt en ny stor undersökning. Framförallt gäller det den yngre generationen. Numera anser en majoritet (53 procent) av alla amerikaner att homosexuella ska ha laglig rätt att gifta sig. År 2003 var det 32 procent. Yngre har en mer liberal hållning, och i åldern 18-33 år accepterar 69 procent samkönade vigslar. Bland amerikaner över 68 år ligger statistiken på 37 procent. Även religiösa grupper har intagit en mer liberal attityd till homoäktenskap, exempelvis stödjer 83 procent av alla judar i USA idén om samkönade äktenskap. Störst motstånd finns bland vita evangelikaner och svarta amerikanska kyrkor. Den allt mer liberala attityden mot homosexuella syns också i lagstiftningen i USA, där alltfler delstater gör det möjligt för människor av samma kön att gifta sig. I dagsläget har 17 av USA.s 50 delstater antingen redan infört lagar om samkönade vigslar, eller ser ut att vara på väg att göra det, enligt en genomgång av BBC i december förra året. Dagen 140227.

Hälften av kvinnorna i Finland utsatta för våld. En undersökning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA visar att 47 procent av alla finländska kvinnor har blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld sedan de fyllde 15. 30 procent av de finländska kvinnorna har upplevt våld riktat mot dem av en nuvaranade eller före detta partner. Under det senaste året har 11 procent av de finländska kvinnorna blivit utsatta för våld. Som våld räknas i sammanhanget exempelvis sexuella övergrepp, våldtäkt och våld i hemmet. Medeltalet för hur stor andel av kvinnorna i EU som upplevt våld sedan 15 års ålder i de 28 undersökta länderna är 33 procent. 5 procent av alla kvinnor i EU har våldtagits och 33 procent har upplevt fysiskt eller sexuellt våld som barn riktat mot dem av en vuxen. I de 28 EU-länder som har undersökts är det bara Danmark som har en dystrare statistik än Finland. Där är andelen kvinnor som upplevt våld 52 procent. Yle 140305.

Sven Andréasson, alkoholläkare: Många dricker mycket på fel sätt. En effektiv alkoholpolitik handlar om att begränsa de kommersiella krafterna inom detta område därför att de utgör hot mot vår hälsa och livskvalitet. Med tanke på att 300 000 svenskar är beroende av alkohol och lika många dricker så mycket att deras hälsa tar skada är alkoholkonsumtion Sveriges största sociala och medicinska problem. SvD 1430319.

Biskop: Strider mot kyrkans värderingar. Kyrkoherde Owe Johansson ordinerar homofientliga bibeltexter till unga som tvekar kring sin sexuella läggning. Klart olämpligt och i strid mot Svenska kyrkans värderingar, menar Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift. Svenska Dagbladet 140323. Kommentar: Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 2 Tim. 3:16,17. Det anser tydlingen inte biskop Per Eckerdal. Om kyrkomötet har bestämt någonting annat då gäller kyrkomötet och inte Skriften. Dagen 140325. Kommentar 2: Artikeln i SvD stämde inte riktigt med verkligheten och kyrkoherde Owe Johansson ser artikeln som ett tecken på förföljelse av kristna. Han har aldrig ens predikat om homosexualitet.
”Helle Klein: Kyrkan upprätthåller ett förtryck”. Helle Klein, präst och chefredaktör för Dagens Arbete, uppmanar Sveriges biskopar att sätta stopp för enskilda prästers rätt att säga nej till att förrätta samkönade vigslar. "Det är för mycket feglir. Höstens kyrkomöte borde kunna driva igenom en förändring." "”Det är absurt och vidrigt att människor i Sverige 2014 inte accepterar homosexuellas kärlek. Än mer beklämmande är det att ta del av kyrkans agerande i Kinna”. Svenska Dagbladet 140325. Kommentar: Helle Klein får en dag ta den frågan med Gud själv.

Uthängd kyrkoherde kritisk till SvD-text. Helgens artiklar i Svenska Dagbladet om ett homosexuellt par i Kinna som utsatts för trakasserier var starkt vinklade och flyttar fokus från det verkliga problemet, säger biskop Per Eckerdal i ett uttalande. Den uthängde kyrkoherden Owe Johansson ser artikelns tydliga koppling mellan trakasserierna mot det homosexuella paret och kyrkans traditionella äktenskapssyn som ett angrepp mot kristna i stort. Världen idag 140326.

Hans Weichbrodt och Berit Simonsson: Väjningsrätt ifrågasatt. När Svenska kyrkan år 2009 utvidgade äktenskapet till att även gälla samkönade par, så föregicks det av en lång och intensiv debatt. Debatten var i sig ett tecken på hur känsligt detta beslut var för många inom och utanför Svenska kyrkan. Detta är inte att förvåna sig över då Bibeln tydligt framställer äktenskapet som en unik förening mellan man och kvinna. Så har också den världsvida Kyrkan uppfattat det i snart 2.000 år. Vid beslutets genomförande valde därför Svenska kyrkans ledning att genomföra en så kallad "väjningsrätt". Kyrkostyrelsen, med ärkebiskopen i spetsen, uttalade tydligt att man dyrt och heligt lovade att ingen enskild präst skulle kunna tvingas att utföra en vigselgudstjänst för ett samkönat par. Detta löfte var inte tidsbestämt utan det formulerades tvärtom som något som skulle gälla kontinuerligt utan att förändras. Så här skrev kyrkostyrelsen i sin skrivelse 2009:6 angående "väjningsrätten". I texten kan man lägga märke till att väjningsrätten även verkar innefatta andra yrkesgrupper inom Svenska kyrkan. "Det råder enighet inom kyrkostyrelsen i frågan om att ingen präst mot sin personliga övertygelse om vad som är rätt ska tvingas viga par av samma kön." "Frågan om hur man ser på vigsel med par av samma kön ska inte heller ha betydelse vid exempelvis prövning av prästkandidat eller anställning av präst, musiker, kyrkvaktmästare eller annan personal i kyrkans tjänst." Vi var dock många som ifrågasatte om Kyrkans ledning på ett uthålligt, konsekvent och rikstäckande sätt fullt ut skulle skydda dem som ville använda sig av väjningsrätten. Tyvärr har dessa farhågor på olika sätt redan visat sig ha verklighetsförankring. Som ett exempel på det har vi inom Oasrörelsens ledning redan fått ta emot ett antal vittnesbörd från både präster och prästkandidater, som pekar mot att det på allt fler håll ställs mer eller mindre hårda krav, på att man fullt ut måste bejaka beslutet från år 2009 angående samkönade äktenskap. Situationen blir inte lättare av att starka röster inifrån Svenska kyrkan högljutt ställer krav på att väjningsrätten ska överges. Med anledning av SvD:s artiklar om den högt respekterade kyrkoherden Owe Johansson i Kinna, så passar till exempel Helle Klein på att slå ett slag för väjningsrättens avskaffande. För att motivera detta skriver hon på Seglora smedjas hemsida bland annat: "Det borde vara självklart att kyrkans ämbetsinnehavare ställer upp på den äktenskapslag som staten bett oss att utföra". Just lojaliteten mot staten är något som flera gånger omnämns i hennes argumentation. Världen idag 140328.

Siewert Öholm: Återupprättad familj är bästa skolmedicinen. Ibrahim Baylan var skolminister 2004 – 2006. Även då var han bara en trogen partiarbetare och förvaltare av den elev- och föräldraföraktande skolpolitik som startade med Olof Palme och skolreformerna under hans tid. Mycket var inspirerat från skolpolitik i ateistiska DDR och teorierna kulminerade i Läroplan 69 (Lgr69). Olof Palme hade en medveten agenda, som också utformades i Lgr69. Exempelvis avskaffades kristendomsundervisningen med denna läroplan. underliggande avsikt från Palme och hans skolteoretiker och skolforskare var, utan varje tvivel, att sätta in ett grundslag mot kristendomens normtänkande och kristen influens på samhället. Universitetstjänster och professurer befolkades med folk från barrikaderna i vänsterrevolutionen -68. Skolans förfall började just här och är i hög grad ”68-revolutionärernas baby”. Byråkratministern Baylan är inte den skyldige. Han är bara ”en blind administratör” av ett mångårigt förfall. Politikens hedersman i våra dagar, Ingvar Carlsson, hade det första ansvaret för Lgr69:s genomförande, där betygsskrotningen inleddes med att betygen i ordning och uppförande togs bort. Jag är mer än medveten om att vi lever i en ny tid med andra könsroller och annat arbetsliv. Men det ger oss inte anledning abdikera som föräldrar. Urformeln: Mamma, pappa, barn, ger radikaler och RFSL ångest, men den formeln gäller även nu, om än familjer i dag kan se olika ut. Skolan är en del i familjens liv och ansvar för sina barn. Kan inte ”mammas bullar” stå på bordet längre när barnen kommer från skolan, kan vi i varje fall se till att hålla värderingar om normer, könsroller, ordning och reda levande. Världen idag 140326.

Jennifer LeClaire: Prophets, Shake the Dust Off Your Feet.The reality is that a little compromise opens the door for a great compromise. Pastors who tolerate Jezebel will meet with a strong rebuke from Jesus (Rev. 2:20). Pastors who propagate a seeker-friendly gospel that makes people comfortable in their sin will have to give an answer on Judgment Day. Pastors who refuse to preach the gospel to sinners for fear of offending them will be held accountable. Charisma 140318.

Michael Brown: The Spirit Is Saying 'Forward'! Catherine Booth her sermon “Aggressive Christianity,” exclaimed, “Opposition! It is a bad sign for the Christianity of this day that it provokes so little opposition. If there were no other evidence of it being wrong, I should know from that. When the church and the world can jog along together comfortably, you may be sure there is something wrong. The world has not altered. Its spirit is exactly the same as it ever was, and if Christians were equally faithful and devoted to the Lord and separated from the world, living so that their lives were a reproof to all ungodliness, the world would hate them as much as it ever did. It is the church that has altered, not the world.
”When Paul spoke to Felix about “faith in Christ Jesus,” didn’t he also speak to him “about righteousness and self-control and the coming judgment,” and isn’t this why Felix became alarmed (Acts 24:24-25)? (Felix was basically living in adultery with his wife, based on the laws and customs of the day.) But today, when it is clear that we have hit a nerve when we stand up for the life of the unborn, to the point that peaceful pro-life activists have been attacked by police, some are telling us that we need to adopt a softer, more gentle tone. Isn’t this simply a matter of compromise and appeasement? Charisma 140324.

Graham hyllar Putins inställning till homosexuella. Evangelisten Franklin Graham, son och arvtagare till den legendariske Billy Graham, hyllar Rysslands president Vladimir Putin för hans oförsonliga hållning mot homosexuella. Franklin Graham menar att Putin, genom att lagstifta mot ”spridning av propaganda för avvikande sexuella livsstilar bland unga” gått i bräschen för att försvara barns rättigheter. Dagen 140328.

Alf B Svensson: Föräldrar – en stor skolresurs. Att inte upplysa alla föräldrar om hur mycket de betyder för barnens skolgång är ett svek mot våra barn. Visst behöver vi både mindre klasser, fler speciallärare och högre lärarlöner. Men vi kan aldrig lösa krisen i skolan om vi inte satsar mer på familjen och föräldrarna – skolans viktigaste och mest outnyttjade resurs. Oppositionen har aldrig haft något större intresse att framhålla familjens betydelse och att stärka familjen. Alliansen har trott att om privata företag bara får möjlighet att tjäna pengar på våra barn så får vi en bättre skola för alla. Trots att alla skolpolitiker är medvetna om hur mycket familjen betyder för framgång i skolan är det ingen som satsar på familjen. Resultatet har därför blivit en mer segregerad skola, med ökande klyftor och sämre kunskaper. Framför allt hos pojkar och barn till lågutbildade föräldrar. Dagen 140402.

Många tror på ”en högre makt”. Det visar en enkät som besvarats av 682 universitetsstudenter i Uppsala av missionsorganisationen Agape Sverige. Påståendet ”Jag tror inte på Gud men på något slags högre makt”, svarade hela 27 procent ja på. På frågan om hur man såg på Jesus svarade sammanlagt 77 procent av studenterna att han var antingen ”en god man” eller ”bara en god moralisk lärare”. Fyra procent menade att Jesus var ”galen” och 28 procent att han var ”en myt”. Endast 6 procent svarade att Jesus var ”Gud”. ”Omkring hälften av dem som svarade ”myt” ansåg att Jesus existerat, men att han var en vanlig person, respektive att man på grund av källornas ålder inte kan uttala sig närmare om honom”. ”Den andra halvan menade att Jesus inte ens existerat över huvud taget”. De allra flesta, 69 procent, svarade att de instämde i påståendet: ”Jag tror att det inte finns någon absolut sanning, att moral och sanning ska vara, och är, relativa”. En tredjedel, 31 procent, höll dock inte med om det påståendet. Världen idag 140407.

Noen få stemmer manglet på homovielse. Kirkemøtet, Kristiansand: 64 stemte mot, 51 for vielsesliturgi for homofile og lesbiske i Den norske kirke. Dermed falt forslaget. Dagen 140409.

En gledens dag. Kirkemøtet i Kristiansand valgte å sette Skriften foran folkemeningen. Når det gjelder den teologiske utviklingen i homofilisaken, har det vært få gladmeldinger å rapportere fra Den norske kirke de siste årene. Desto mer gledelig - og kanskje også overraskende - var vedtakene som ble gjort på kirkemøtet i Kristiansand i går ettermiddag. Samtlige homoliberale forslag falt. Det ble verken åpnet for vigsel av homofile eller forbønnshandlinger for allerede inngåtte borgerlige ekteskap. Heller ikke forslaget om å åpne for forbønn for likekjønnede par «på grunnlag av den enkeltes prests pastorale skjønn og ansvar» fikk flertall. Stemmegivningen på kirkemøtet viser at det til tross for massivt teologisk og politisk press, fortsatt er flertall i Den norske kirke for å bevare forståelsen av ekteskapet som en pakt mellom en mann og en kvinne. Dagen 140409.

Lang vei til homodebatt i Kirkenes Verdensråd. Mens Den norske kirke koker før vedtak om vigselsliturgi for homofile, har selv en diskusjon om temaet vært langt unna i Kirkenes Verdensråd (KV). "Vi vet at mange kirker har mye igjen før de er klare for å diskutere homofilt samliv, og i alle fall for å kunne fatte vedtak", sier generalsekretær i KV, Olav Fykse Tveit til Dagen. Da han la frem sin 16-sider lange rapport for generalforsamlingen i Kirkenes Verdensråd i oktober, ble ikke temaet en gang berørt. Den økumeniske organisasjonen har til sammen rundt en halv milliard medlemmer i 345 medlemskirker. Dagen 140409.

Norska kyrkan röstade nej till samkönade vigslar. Det norska kyrkomötet har röstat nej till ett förslag om att förändra kyrkans inställning till samkönade vigslar. Men beslutet fick ingen stor majoritet, 51 röstade för 64 ledamöter var emot. Det fanns också ett till förslag att ta ställning till, och som en majoritet i kyrkostyrelsen stod bakom. Enligt detta skulle kyrkan behålla sin nuvarande syn på äktenskapet men man skulle ge en möjlighet för samkönade par att få förbön i kyrkan, dock utan att det ska betraktas som en fastställd liturgi och inte får förväxlas med vigsel. Men även detta förslag fick nej, med siffrorna 54 för och 62 emot. Dagen 140410.

Elisabeth Sandlund: Svenska kyrkan inne på farlig väg. Yttre och inre tryck i homofrågan ökar. Allt fler röster inom kyrkan höjs för att den som inte är beredd att viga samkönade par inte ska få arbeta som präst över huvud taget. I så fall krävs en ändrad lagstiftning, eftersom väjningsrätten som ger präster generell möjlighet att neka vigsel i specifika fall finns inskriven i äktenskapsbalken. Dagen 140411.

Dags tänka om kring alkoholkonsumtion. Vi är alla starkt bekymrade över den utveckling som alkoholkonsumtionen tagit de senaste åren. Dagen 140415.

LOTS, Livets ords teologiska seminarium, läggs ned i och med vårterminen 2014 och istället bildas Skandinavisk teologisk högskola. Anders Gerdmar, tidigare rektor på Lots, förklarar att den nya högskolan kommer att stå fast vid en klassisk bibeltrogen linje, men vara samfundsoberoende och fristående från Livets ord och att man kommer att finnas i egna lokaler. Men man kommer att hålla fast vid lärdomsstaden Uppsala. Världen idag 140423.

Per Larsson: Mer resurser åt familjen. Samhället måste satsa ännu mera på att stärka familjerna. Familjerna måste få mer resurser, så att de kan ha råd att vara hemma längre för att kunna skapa en trygg miljö för barnen. Det ser ju tyvärr ut som att allt fler barn inte klarar av att växa upp i de allt för stora förskoleklasserna som samhället i dag erbjuder. Dagen 140425.

Dagisplats kostar en halv miljon per år! Två föräldrar skulle behöva tjäna 40 000 kronor i månaden för att bekosta förskoleplatser för två barn. Det visar beräkningar från Riksdagens utredningstjänst, vilka tagits fram på begäran av Kristdemokraterna. Mot bakgrund av att ett förskolebarn kostar 110 000 kronor om året i snitt, skulle ett föräldrapar med två barn i förskolan behöva tjäna drygt en halv miljon kronor om året vardera för att täcka kostnaden. "Hela 92 procent av kostnaden för varje dagisplats utgörs av subventioner. Skulle dessa två föräldrar betala hela kostnaden för två barn skulle de alltså behöva en inkomst på 40 000 kronor i månaden", säger Mikael Oscarsson (KD), som tagit initiativ till utredningen. "Och då har man inte räknat in alla andra tjänster i en kommun som vi betalar för." Han tycker att siffrorna borde kunna bidra till att nyansera diskussionen om att det är lönsamt för samhällsekonomin att föräldrar arbetar medan barnen är på förskola. Det är också förklaringen till att den som väljer att vara hemma med sitt barn efter att föräldrapenningen gått ut, i dag inte kan få mer än 3 000 kronor i månaden i så kallat vårdnadsbidrag – en summa som Kristdemokraterna vill se fördubblad. Världen idag 140428.

Hbt-certifiering kan stoppa läsning av vissa bibelord. I höstas beslutade kyrkomötet att Svenska kyrkans stift ska verka för att kyrkans arbetsplatser utbildas om hbt-frågor genom så kallad hbt-certfiering. Nu arbetas det med en förstudie kring hur beslutet ska implementeras praktiskt och inom kyrkan ses utvecklingen med både förväntan och förfäran. Samtidigt tvekar RFSL kring om kyrkor kan bli certifierade. Ett kostnadsexempel på RFSL:s hemsida visar att det skulle kosta runt 100 miljoner för hela Svenska kyrkan att hbt-certfieras. Rune Imberg: Blir det tabu att tala om att det kan finnas rätt och fel inom sexuallivet? Om man skapar reservat för vissa synder så är det faktiskt ett hot mot frälsningen. Världen idag 140430.

Stefan Swärd: Präster ersätts av RFSL-informatörer. Efter en lång debatt vid kyrkomötet i höstas beslutade man med en ganska bred majoritet att hbt-certifiera Svenska kyrkans församlingar. De enda som genomför sådana certifieringar i dagsläget är RFSL. Imberg och Holmberg är mycket kritiska till beslutet. Dels kostar certifieringen mycket pengar för församlingarna. Dels står RFSL för helt andra värderingar än vad Svenska kyrkan rimligtvis bör står för. En gång för länge sedan var det Svenska kyrkan som skötte samlevnads- och sexual-undervisningen i Sverige. Kyrkan stod mitt i byn och prästerna hade uppdraget att hålla folket i Herrens tukt och förmaning. Den traditionella kyrkliga ordningen och synen på sex och samlevnad var mainstream, heterosexuella livslånga äktenskap var normen. Svenska kyrkans uppdrag att hålla ordning på folks sexliv har tagits över av andra organisationer i modern tid. Det är RFSL och RFSU som har tagit över detta uppdrag. De har blivit den nya kyrkan mitt i byn. Prästerna har ersatts av RFSL- och RFSU-informatörer. Dessa är normbildarna när det gäller sexlivet. RFSL är en ganska liten organisation med några få tusen medlemmar. Organisationen kan närmast betecknas som hedonistisk. Den sexuella frigörelsen, individualismen och njutningskulturen når sin fulländning i RFSL-tänkandet. I dag lever den sexliberala agendan vidare genom RFSL. Man är bland annat kritisk mot kriminaliseringen av sexköp. Fri sex är agendan, och varför då inte avdramatisera köpandet och säljandet av sex? Om nu Svenska kyrkan ska bli hbt-certifierade av RFSL, är paradigmskiftet fullföljt. Den gamla normsättaren böjer sig under den nya. Det är hjärnsläpp av kyrkomötet att låta RFSL hbt-certifiera Svenska kyrkan. Världen idag 140430.

Omstridt anglikansk biskop tar ut skilsmisse. Gene Robinson, den første anglikanske biskopen som var åpent homofil, offentliggjorde søndag at han ville skille seg fra mannen han i 2010 giftet seg med. Dagen 140507.

Svenskarna starkt negativa till religion. En undersökning av WIN/Gallup International som nyligen presenterades visar att Sverige ligger i topp när det gäller negativ inställning till religion. Genom att ta andelen positiva minus andelen negativa får varje land ett netscore. Sverige finns med bland de nio länder som uppvisar en negativ netscore. Danmark ligger i topp i den kritiska ligan med minus 36 procent följt av Belgien, Frankrike och Spanien. Sverige ligger på minus 14 procent. Sex av de nio länder som uppvisar negativa resultat ligger i Västeuropa. De här siffrorna kan jämföras med till exempel USA där 62 procent är positiva till religion, eller snittet med de 59 procent som anser att religion är positivt för landet i den globala sammanställningen. Samfundsminister Stefan Attefall : "Det beror på sekularisering och att vi har tappat mycket kunskap om religion, där får skolan ta på sig en del av ansvaret." Världen idag 140514. Kommentar: Och politikerna för ta på sig ansvaret för att skolan har avkristnats.

Rätt för singlar att insemineras. Lagförslaget om att singelkvinnor ska få inseminera i Sverige innebär att huvudregeln om att barn har rätt till två föräldrar sätts åt sidan. Samtidigt har det stor betydelse för de barn som blir resultatet av behandlingen. I dag är det inte tillåtet för en ensamstående kvinna att få insemination i Sverige. Förslaget som nu presenteras av regeringens utredare ska ge ensamstående kvinnor samma rätt till assisterad befruktning som gifta par och sambor. Och även om ensamföräldrar många gånger är mer sårbara ska de inte bedömas hårdare, enligt utredaren. Dagen 140516.

Utredare: Ensamstående ska få assisterad befruktning. Det ska bli möjligt för ensamstående kvinnor att genomgå insemination och provrörsbefruktning på samma villkor som par. Det förslår enmansutredaren Eva Wendel Rosberg i det delbetänkande hon lämnade över till justitieminister Beatrice Ask (M). Delbetänkandet föreslår att ensamstående kvinnor ges möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård. Detta kommer att innebära en del lagändringar i föräldrabalken och lagen om genetisk integritet. Faderskap eller föräldraskap ska inte längre behöva fastställas och socialnämnden ska lägga ner en utredning om exempelvis faderskap. Världen idag 140516.
Staffan Werme (Fp): Borde diskutera värdeförskjutningarna.
Idag har regeringens utredare lagt fram ett förslag om att tillåta assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. "Jag tycker det är helt fel. Vi håller på med ett paradigmskifte med en massa värdeförändringar och värdeförskjutningar kring människans rätt och människans värde. Vi har ingen aning om vart vi är på väg eller var det ska sluta." Staffan Werme har tidigare uttryckt kritik även mot att ensamstående och enkönade par fått tillåtelse att adoptera. "Kyrkans roll är fullkomligt överspelad och kyrkan vet inte själv vad den tycker och tänker och vill. Istället finns det risk för att de politiska partierna fungerar som ett slags etiska och moraliska vägvisare, menar han." Världen idag 140516.
KD: Nej tack - RFSU: Äntligen. "Det här visar väldigt tydligt på just det som gör att vi inom Kd motsätter oss det här. Man reducerar barns möjlighet att få kännedom om sitt ursprung och få sin pappa." Det säger Emma Henriksson, familjepolitisk talesperson (KD) i en kommentar till förslaget att låta ensamstående få assisterad befruktning på samma villkor som par. "Det som är så märkligt här, är att samma partier som drivit igenom det här, är de som i andra sammanhang säger att vi ska lagstifta om pappornas föräldradagar. Men vips behövs inte papporna längre", säger hon. RFSU:s ordförande Kristina Ljungros är tvärtom mycket glad. Världen idag 140516.

Lukas Berggren: Varför dricker ungdomar alkohol? Om båda föräldrarna dricker alkohol, så dricker 28,4 procent av ungdomarna alkohol. Men om ingen av föräldrarna dricker alkohol, så dricker endast 4,7 procent av ungdomarna alkohol. Också det egna samfundets och den egna församlingens inställning till alkohol påverkar. I Svenska kyrkan dricker 26,9 procent alkohol ofta, medan samma siffra för trosrörelsen är 2,7 procent. Världen idag 140609.

Vill förbjuda vårdnadsfylleri. En mening i föräldrabalken i den svenska lagen bör läggas till för att få till stånd en attitydförändring när det gäller föräldrars berusning i barnens närvaro. Det föreslår Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt. "Det viktiga är inte att få fler föräldrar dömda utan att barnens intresse ska komma före vuxnas", säger hon. Världen idag 140701.

J. Lee Grady Can Single Guys and Girls Just Be Friends? Meanwhile, we pressure guys and girls to marry if they become friends. ("Oooh, Gina, we saw you with Brad yesterday. Is something going on between you two?") Why can't Gina and Brad just encourage each other in their journey with God without turning their relationship into a big deal? Is it possible for Christian guys and girls to build healthy friendships without assuming they are headed to the church altar? I believe it is absolutely possible. Here are six keys to developing these relationships. Charisma 140611.

A Former Lesbian Reveals How to Actually Deal With Homosexuality. Jesus can change the life of anyone in the grip of sin. The Bible has the solution for all who struggle with homosexuality. I should know. I was in this lifestyle for 14 years and I am now victoriously free! It took a body of believers to help me, spend time with me and be an example to me.My story has been documented in my book, Called Out, and written about in Charisma magazine. I've also given my testimony many times on television as well as in many churches across our nation. Charisma 140612.

Stefan Swärd: När kristna värderingar krockar med samhället. Den kristna kyrkan har i alla tider varit förföljd. Jesus har aldrig lovat sina efterföljare att slippa alla lidanden och strapatser här i världen. Ibland är förföljelsen tydlig och rak, som i muslimska länder där konvertering till kristen tro kan leda till dödsstraff eller tortyr, eller i varje fall att man blir utstött ur familj och förlorar sitt arbete. Ibland beror förföljelsen på att strikt ateistiska stater eller religiösa system inte tolererar aktiv kristen tro. Förföljelsens grundorsak är att den kristne har Jesus som Herre och hör till ett annat rike, Guds rike. Det är i motsats till denna världen, och de religiösa och politiska maktsystem som finns i världen. Denna grundläggande kamp och motsättning kan aldrig förhandlas bort. Världen idag 140623.

Utskottsnej i Finland till samkönade äktenskap. Lagutskottet i den finska riksdagen röstade på onsdagen med siffrorna 10-6 för att förkasta medborgarinitiativet om en könsneutral äktenskapslag. Världen idag 140625.

Kortast äktenskap i Stockholm (i snitt efter 10 år). Under 2013 slutade 25 100 äktenskap med skilsmässa ( i snitt efter 11 år), visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Det är den högst uppmätta siffran sedan 1975. I Hallands och Jämtlands län varar de längst, i snitt 13 år. Dagen 140626.
Rekordmånga skiljer sig. Vanligen skiljer sig omkring 20 000 par per år, nu 25100. Världen idag 140625.

Vill förbjuda vårdnadsfylleri. En mening i föräldrabalken i den svenska lagen bör läggas till för att få till stånd en attitydförändring när det gäller föräldrars berusning i barnens närvaro. Det föreslår Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt. "Det viktiga är inte att få fler föräldrar dömda utan att barnens intresse ska komma före vuxnas," säger hon. Världen idag 140701.

Svenska tonåringar mår allt sämre. Nedstämdhet, oro, irritation eller sömnsvårigheter. Många svenska tonåringar har psykiska besvär. Och allt fler mår allt sämre. Svenska tonåringar har aldrig mått så dåligt som de gör i dag. Flickorna mår sämst. 57 procent av alla 15-åriga flickor säger sig ha psykosomatiska besvär, som återkommande huvudvärk eller nedstämdhet. Det är den högsta andelen någonsin. "Det är en mycket oroande utveckling," säger Petra Löfstedt, projektledare vid Folkhälsomyndigheten. Andelen svenska tonåringar som har dessa besvär har fördubblats sedan 1985, då mätningarna startade. Tidigare undersökningar visar att de svenska tonåringarna mår betydligt sämre än ungdomarna i våra grannländer. Borås Tidning 140703.

Fler alternativ för barn är nödvändigt. Det är dags att göra det möjligt för föräldrar att själva ta hand om de minsta barnen en längre tid. Pengarna till detta finns redan, skriver Susanne Nyman Furugård och Christian Sörlie Ekström som i dag inleder ett nytt föräldraupprop. En mängd forskning och undersökningar visar att det finns ett samband mellan barns brist på tid med sina föräldrar och hur de mår. Eftersom det är familjepolitiken som berövat barnen tiden, startar vi föräldrauppropet hallbarfamiljepolitik.nu. Rapporten visar också hur en hållbar familjepolitik skulle kunna se ut, där man i stället ger föräldrarna barnomsorgspengen på 10 328 kr/mån/barn och låter dem själva bedöma vilken barnomsorg som bäst passar deras barns behov, inklusive i hemmet. Den här reformen kostar inget, för pengarna finns redan i och med att alla barn garanteras förskoleplats och kommunerna måste avsätta pengar till det. Men resultatmässigt skulle denna politik ge en vinst på drygt 50 miljarder i stället för dagens förlust på minst lika mycket. En hållbar familjepolitik skulle därmed bidra med över 100 miljarder till de offentliga finanserna. För att inte tala om den mänskliga vinsten för barnen och deras föräldrar. SvD 140710.

Ruth Nordström: Feminism eller familism? År 2011 lanserade tio tongivande svenska feminister och skribenter en av årets mest omdebatterade böcker, Happy, happy – om att "skilja sig lycklig." Gudrun Schyman bidrar med ett eget kapitel i boken där hon omtalar skilsmässa som ett "framsteg att försvara, särskilt i tider av religiös och politisk fundamentalism som, var för sig eller tillsammans, vill avskaffa kvinnors individuella mänskliga rättigheter och sätta de patriarkala normerna på piedestal." Enligt Schyman befinner sig Sverige snart i ett "familjefundamentalistiskt träsk" och hon gör mothugg: "Jag har blivit uppmanad att sluta spotta på kärnfamiljen och i stället predika trygghet för barnen. För mig finns det absolut ingen motsättning här. Det jag inte bara spottar på, utan gärna och oavbrutet öser min galla över, är det patriarkala maktmönster som fortfarande, och ibland med dödlig destruktivitet, ligger och pyr i alla våra relationer".
Sverige behöver ett alternativ. Vi behöver inte mer feminism – vi behöver mer familism. Familister spottar inte på sina medmänniskor med arrogant föraktfullhet utan har insett att fäder och mödrar är livsviktiga – i ett faderlöst och moderlöst samhälle där individualismen och självförverkligandet triumferar över barnens bästa. Familister har insett att livet är skört och dyrbart och att vi behöver vara rädda om varandra. Familister anser att om något har hål kan det fyllas och om något gått sönder, kan det lagas. Familister anser att frihet inte är att följa minsta motståndets lag och leta efter närmaste nödutgång i tider av kris. Familister tar ett djupt andetag och ber om hjälp att söka sig närmare varandra. Världen idag 140711.

Pelle Hörnmark: Sexualitet inte ett villkor för medlemskap. Ett trettiotal besökare och ett antal kyrkoledare medverkade under fredagen på ett seminarium under den pågående Prideveckan i Stockholm. Temat var: på vilka villkor släpps hbtq-personer in i de kristna samfunden i Sverige? Pelle Hörnmark strök under att sexualitet inte är en fråga när människor blir medlemmar, utan det handlar om dopet och tron på Jesus Kristus.
Jenny Dobers, regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan: I vårt samfund är det upp till den enskilda församlingen att besluta hur man ska göra med exempelvis äktenskapsfrågan. Vi möjliggör att viga samkönade, men det ser olika ut i olika församlingar.
I paneldebatten ingick även Frida Ohlsson Sandahl (arbetar för att normalisera HBTQ i samhället). Magnus Kolsjö: före detta politiker i KD, i samband med Stockholm pride 2011 fick Kolsjö, gemensamt med Caroline Szyber och Erik Slottner, motta RFSL Stockholms Regnbågspris för sitt engagemang i hbt-frågor. Maria Hansson Nielsen (transaktivist och före detta frikyrkopredikanten Allan Nielsen). Dagen 140802.
Sigvard Svärd: Och om ett homosexuellt par vill bli medlemmar? Hörnmark yttrade enligt artikeln, att sexualitet inte är en fråga när människor blir medlemmar, utan att det handlar om dopet och tron på Jesus Kristus. Ledorden är tolerans, respekt och kärlek.Kan inte förstå annat än att pingstväckelsen/pingströrelsen genom tillblivelsen av Pingst FFS och Pingstsamfundet, nu är på väg att ändra lärouppfattningar på det ena området efter det andra. Dagen 140807.

Does Supporting Same-Sex Marriage Lead Christians to Accepting Adultery? In a recent article at “The Public Discourse” sociologist Mark Regnerus asked the question, “What is the sexual and relational morality of Christians who accept the moral legitimacy of same-sex marriages?” To answer that question, he looked at data from a recent survey of nearly 16,000 Americans between the ages of 18 and 60 entitled “relationships in America.” To explore “sexual and relational morality” among respondents, he asked them to respond to statements about viewing pornography, cohabitation, casual sex, divorce, adultery, polyamory, and abortion. Regnerus compared the responses of five groups: churchgoing Christians who oppose same-sex marriage, churchgoing Christians who support it, the general population, and both gay and lesbian Christians and non-Christians. What he found was eye-opening. A significant percentage of churchgoing Christians who supported same-sex marriage either agreed or strongly agreed with statements that approved of things like using pornography, cohabitation, casual sex, and abortion rights. Even in areas such as adultery and polyamory, they were between six and thirteen times more likely to agree or strongly agree with statements that approved of the practices. As Regnerus put it, “Churchgoing Christians who support same-sex marriage look very much like the country as a whole.” Christian Headlines 140815.

Berit Simonsson: Fyra viktiga faktorer i en folkväckelse. Många är vi som längtar efter och ber om väckelse i vårt land. Vi spanar efter tecken på väckelse, sådant som kan ge oss hopp om att väckelsen är på väg. Hade det funnit en startknapp på vilken det stod "Väckelse – tryck här" så hade vi varit många som tryckt på den knappen. Väckelsens historia har en hel del att lära oss, vi som längtar efter väckelse i dag. Världen idag 140829.

Johan & Linda Odén, Family & Friends International: Upprätta Guds syn på äktenskapet. Alla församlingar behöver en tydlig vision, en 100-vision, kring äktenskap. I dag lever väldigt få äktenskap och familjer i Guds vilja, helt enkelt för att de inte känner till den eller syftet med sina liv. I dag är det många familjer i våra församlingar som lever i en andlig fattigdom och det är det som gör att familjer och äktenskap går sönder. Dagen 140909.

Kyrkomötet invigdes i Uppsala. På tisdagseftermiddagen inleddes 2014 års kyrkomöte i Uppsala domkyrka. Världen idag 140923.

Lukas Berggren: En antropologisk revolution pågår. Vi lever i en tid då synen på det mest grundläggande i tillvaron – livet, sexualiteten, familjen och äktenskapet – förändras i snabb takt. Idéer som tidigare i historien har torgförts av radikala grupper på ytterkanterna har fått fäste i kultur, media och politik, så att de framställs som politisk mittfåra. Vad verklighetens folk ute i stugorna tycker och vad svensk kulturelit tycker och förmedlar är däremot inte alltid (eller ens ofta) synonymt. Redan 1917 förmedlade Alexandra Kollontaj, övertygad feminist och folkkommissarie i den ryska kommunistregeringen efter oktoberrevolutionen, sitt recept för den feministiska revolutionen. Det handlar om saker som att stifta en lag som upplöser äktenskapet, att legalisera abort, att skapa sexuell frihet för ungdomar, att legalisera homosexualitet, att integrera kvinnor i produktionsprocessen och att uppfostra barn i kollektiva, statliga institutioner. I ett tal av den tyska sociologen Gabriele Kuby, som hölls vid International Forum on Large Families and the Future of Humanity i Moskva nyligen, och som även återges i nyhetsbrevet LifeSiteNews, beskrivs något av detta. Tankegodset från Kollontaj var emellertid alltför revolutionärt (!) på den tiden och vann därför inte gehör i det kommunistiska partiet. Hennes idéer fick däremot genomslag i den vänstervåg som svepte genom Europa på 60- och 70-talet. Måltavla var den så förhatliga "borgerliga kärnfamiljen". Slagord som "Make love, not war" kännetecknade den sexuella revolutionen. Många sexpartners och lösa relationer blev ett politiskt redskap. I vår tid har Kollontajs idéer fått nytt bränsle och paketeras inte sällan i termer av genusvetenskap. Idéerna har sina främsta företrädare i den feministiska rörelsen och i hbtq-rörelsen, både i Sverige och Europa. Det handlar dels om att säga att "all sexualitet är bra sexualitet". Äktenskapet blir det redskap som används för att bekräfta att alla samlevnadsformer är lika bra. Men det handlar också om att "göra upp med förlegade könsstereotyper". Man och kvinna är föråldrat, nu är vi alla "hen". Könet är inte längre en biologisk realitet, utan kan vara något annat utifrån en social eller juridisk definition. Vi definierar oss själva, lite hur vi vill. Alla är vi oskrivna blad. Gabriele Kuby talar om en "antropologisk revolution" och att denna revolution har fem hörnstenar. Att eliminera faderskap och moderskap, att beröva familjer möjligheten till försörjning, att legalisera abort, att införa homosexuella äktenskap (inklusive adoption och konstgjord befruktning) och att sexualisera barn genom obligatorisk och omfattande sexualundervisning. Bakom allt detta finns en ideologisk agenda. Men ideologi har förklätts till "vetenskap" och anledningen därtill är väl helt enkelt att ge de ideologiskt färgade tokigheterna akademisk tyngd. Det biter väl bättre så, får man anta. Men det blir aningen ironiskt ändå. Vi förväntas, utan invändningar, svälja den sorts idéer som de ryska revolutionärerna uppfattade som alltför revolutionära. Ja, mer än så. Vi förväntas betrakta dem som vetenskap, bortom all ideologi. Tala om revolution. Frågan är vad responsen blir på den här agendan. Blir det tystnad? Blir det en lätt axelryckning? Ska vi avfärda frågorna som sidospår? Eller ska vi kanske presentera en alternativ väg? En väg där barn ges rätt till sin mamma och pappa, där ekonomiskt och moraliskt stöd ges till familjer, där äktenskapet mellan man och kvinna uppvärderas, där livet skyddas från befruktningen till den naturliga döden, där barn och ungdomar får redskap för att kunna leva i äktenskap och familj. I Sverige har den antropologiska revolutionen kommit långt, kanske längst i världen. Sett som enskildheter kan många av de förändringar som genomförts tyckas små. Och den som protesterar blir därför betraktad som bakåtsträvare. Men sammantaget är förändringarna revolutionerande. De förändrar något i grunden. De förändrar synen på människan. Sådana förändringar borde vi inte ta lätt på. Nu lanseras till exempel förslag på insemination för ensamstående, på månggifte, på ett tredje juridiskt kön och på att barn ska kunna ha fler än två juridiska föräldrar. Förslag som passar perfekt in i den antropologiska revolutionen. Vi får säga som revolutionärerna – upp till kamp! För sanning och mänsklig värdighet. Världen idag 140924.

EFS: Oklara svar från biskoparna. EFS har träffat Svenska kyrkans biskopar­ för att få svar på hur man bör resonera kring samkönade äktenskap. Helt nöjd med svaren är man dock inte. ”Det är tveksamt om de tar vår oro på allvar”, säger Stefan Holmström. "Biskoparna uttryckte alla att de respekterar hållningen att inte vilja viga samkönade. Däremot uttryckte flera av dem tveksamhet till att aktivt värna den hållningen och agera för den minoriteten av präster som genom sin övertygelse inte vill viga samkönade. Skälet till det är att det då blir svårt för de homosexuella man mött genom kyrkans beslut att öppna upp för samkönade äktenskap. "Eftersom de homosexuella par som vill vigas i kyrkan är relativt få tycker jag att det skulle finnas möjlighet att ha den hållningen att man inte vill viga samkönade utan att få problem med anställning," säger Stefan Holmström. Dagen 140926.

"Johan" nekades att bli diakon – ”en mognadsfråga”. Johan blev inte antagen som diakon. Enligt honom var skälet hans inställning till samkönade relationer, något som inte ska vara avgörande vid präst- eller diakonantagning. "Till slut blev det bara undanflykter för det som var uppenbart." Det var ett drygt år sedan som Johan ansökte om att bli diakon, men föll på mållinjen efter sammanlagt åtta år av studier och förberedelser. Enligt honom själv var huvudanledningen hans syn på äktenskapet. Johans teologiska övertygelse är att äktenskapet är till för man och kvinna, en uppfattning som kan vålla problem i framtida själavårdssamtal, enligt biskopen för det aktuella stiftet. Dagen 140926.

Hans Weichbrodt: Slå vakt om äktenskapet. Det finns allt fler tecken på att Svenska kyrkan befinner sig i en djup kris, och statistiken indikerar sedan lång tid att det sker en stadig minskning när det gäller antalet personer som kommer på gudstjänster eller förrättningar. Samtidigt är det viktigt att inte missa eller glömma att det finns ett antal församlingar där positiva och uppmuntrande saker sker. Ett sådant exempel är Romelanda församling som ligger på landsbygden, strax norr om Göteborg. I denna livaktiga församling förenas en sund och Jesuscentre­rad karismatik med en vilja att verkligen nå ut utanför kyrkans väggar. För snart fyra år sedan tog man ett initiativ att börja erbjuda Alphas äktenskapskurs som vilar på kristen grund. En av initiativtagarna är prästen Joel Kalin. Världen idag 141003.

Satsningar ska bryta osund alkoholkultur. För många är studentlivet minst lika mycket förknippat med festande och alkohol som med studier. Och det finns många tecken på att en hel del unga tar skada av den rådande alkoholkulturen. Nu tas flera initiativ för att skapa en förändring. När IQ, som arbetar för en "smartare syn" på alkohol, i somras gjorde en undersökning bland drygt 7.000 högskolestuderande visade det sig att nästan fyra av tio av de manliga studerande har en riskkonsumtion av alkohol, motsvarande siffra bland kvinnliga högskolestudenter var närmare tre av tio. Och nära var tredje svarade att de presterat sämre i sina studier för att de druckit alkohol dagen innan. Mer än hälften ansåg att det är svårare att passa in i studentlivet om man avstår från att dricka alkohol. 400.000 barn växer upp med missbrukande föräldrar. Världen idag 141003.

Lukas Berggren: Wanja Lundby-Wedin (s) följer inte vad Svenska kyrkan de facto står för. Att alla människor är lika mycket värda är inte synonymt med att alla slags relationer ska kallas äktenskap, eller att all slags samlevnad kan få Guds välsignelse. I Kyrkans tidning den 18 september är det en intervju med den tidigare LO-ordföranden, Wanja Lundby-Wedin. Hon är numera kyrkopolitiker för Socialdemokraterna och förste vice ordförande i kyrkostyrelsen. Hon kommenterar där beslutet som fattades 2009 om att samkönade par ska kunna vigas i Svenska kyrkan. Lundby-Wedin säger så här om möjligheten för präster att säga nej till att viga samkönade par: "Att säga nej är inte förenligt med vad Svenska kyrkan står för, då omfattar man inte synen på alla människors lika värde och lika rätt". Påstående är problematiskt på två sätt. Dels för att hon inte rätt redogör för beslutet. Kyrkomötet beslutade nämligen både att samkönade par skulle kunna vigas och att enskilda präster skulle ha möjlighet att säga nej. Dessa båda ting är vad Svenska kyrkan de facto står för. Men sedan tar hon dessutom till ett primitivt universumstopp. Det hon säger är att präster som inte vill viga samkönade par inte anser att alla människor är lika mycket värda. Det är förstås två helt olika saker. Anledningen till att präster inte vill viga samkönade par är ju helt enkelt för att de inte tror att Gud kan välsigna ett äktenskap mellan två personer av samma kön. Den övertygelsen kan man faktiskt ha, samtidigt som man är övertygad om att alla människor är lika mycket värda. Världen idag 141010.

Lukas Berggren: Ska vi underlätta självmord? År 2013 försökte totalt 8?696 personer ta sitt liv i Sverige. 2.432 av dem var unga människor, mellan 15 och 24 år. Totalt 1.600 personer begick självmord 2013. 176 personer var mellan 15 och 24 år. Statistik i alla ära, men bakom varje siffra ryms många ofattbara tragedier. Inte minst för anhöriga, som lever kvar med både sorg, skuld och frågor om vad de kunde gjort för att undvika katastrofen. Situationen bland unga är alarmerande. Mellan 2012 och 2013 ökade antalet självmord i den yngsta åldersgruppen (15-24 år) med nästan 20 procent. Antalet självmordsförsök bland yngre har ökat drastiskt de senaste åren. Samhället bör förstås göra mesta möjliga för att förebygga självmord. Föreningen Suicide Zero, som arbetar nationellt för att "radikalt minska självmorden", ger på sin hemsida några tips till politiker som vill engagera sig i frågan. Det handlar om allt från ekonomi och elevhälsa, till stadsplanering och politiska strategier. Världen idag 141121. Kommentar: Assisterat självmord är lika med fördröjd abort.

”Sexuella revolutionen förödande.” Den sexuella revolutionen i västvärlden har varit förödande för familjen. Det sade sydstatsbaptisten Russel Moore när han talade vid en konferens i Vatikanen i förra veckan. Russell Moore, som tillsammans med Rick Warren talade under tisdagen, pekade på de förödande konsekvenserna av den sexuella revolutionen, som han menar inte alls leder till någon frigörelse, utan en ny form av patriarkat där män blir till rovdjur som söker "makt, prestige och personlig tillfredsställelse" i en kultur besatt av sex. "Vi ser förödelsen av sexualiteten som medel till självförverkligande överallt omkring oss, och vi kommer att få se mer. Och det som står på spel är inte bara sociala och kulturella [värden] utan också djupt andliga", sade Moore, skriver Christian Post. Världen idag 141124.

Lukas Berggren: Hållfasthet i stormiga tider. Vi lever i stormiga tider. I Syrien och Irak härjar islamiska staten. De förföljer, torterar, våldtar och dödar kristna och andra oliktänkande. I Somalia är det islamisterna i al-Shabab som utför samma sorts dåd, i Nigeria är det Boko Haram. I Israel, och inte minst i Jerusalem, växer oron för ytterligare en intifada. Världens blickar är riktade mot Tempelberget, denna lilla yta. Ukraina är invaderat av Ryssland och oron stiger i Europa. På många platser i världen är det oroligt. Stormigt. Här hemma i Sverige märker vi också av stormarna, men på ett annat sätt. Stormen märks även på det teologiska planet. Det som för kristna under lång tid varit självklart blir plötsligt förhandlingsbart. Bibelordet relativiseras, diskuteras och problematiseras, i stället för att läsas och förkunnas. Världen idag 141126.

Finland säger ja till samkönade äktenskap. En liten majoritet i Finlands riksdag röstade i dag ja till samkönade äktenskap. 105 ledamöter röstade för och 92 mot. Finland är det tolfte landeti Europa som inför en sådan lagstiftning. Sedan 2002 har det varit möjligt att ingå registrerat partnerskap, men nu tar alltså lagstiftarna ett steg längre. Finlands evangelisk lutherska kyrkas tidning, Kyrkpressen, rapporterar att ärkebiskop Kari Mäkinen kommenterat valresultatet på sin Facebooksida: "Jag vet hur mycket det här betyder för regnbågsfolket, deras anhöriga och många andra. Med hela mitt hjärta gläder jag mig för dem och med dem. Samhället har predikat en etik, som inte försvarar institutioner och principer utan människor. Kyrkan behöver en sådan predikan", skrev han enligt tidningen. Kyrkans Tidning 141128.
Finlands ärkebiskop stöder ny äktenskapslag. Finland får troligen en ny samkönad äktenskapslag. Den lutherska kyrkans ärkebiskop Kari Mäkinen är en av dem som står bakom förslaget. Riksdagen röstade i går fredag för ett så kallat medborgarinitiativ som lämnades in för ett år sedan. 105 röstade för och 92 emot. De partier som röstade emot var Sannfinnländarna, Centern och Kristdemokraterna. Ärkebiskop Kari Mäkinen säger i en kommentar att han vet hur mycket det här betyder för regnbågsfolket och många andra. "Jag gläder mig för och med dem", säger han. Men han har också fått kritik för beslutet och kritikerna hävdar att medlemmar kommer att lämna kyrkan i protest. Dagen 141129.
Flykten från kyrkan ökar i Finland. Flykten från kyrkan i Finland fortsätter i en allt mer accelererande takt. Hittills i år har över 40 000 personer lämnat kyrkan via webbplatsen eroakirkosta.fi, en ökning jämfört med samma period i fjol. 2013 lämnade nästan 56 000 personer kyrkan via tjänsten. Det är trolig att noteringen slås i år, då tyngdpunkten brukar ligga i slutet av året. Dagen 141129.
13 000 lämnade kyrkan under helgen. Över 13 000 finländare lämnade landets evangelisk-lutherska kyrka under helgen, de flesta som en direkt följd av kyrkans stöd till förslaget till en könsneutral äktenskapslag. Samtidigt var det under helgen också fler än vanligt som ansökte om medlemskap i kyrkan; sammanlagt fick evangelisk-lutherska kyrkan in omkring 400 nya medlemmar. Ungefär tre fjärdedelar av finländarna hörde till den evangelisk-lutherska kyrkan i slutet av 2013. Världen idag 141201.

Anna Aronsson och Anne-Berit Ekström: Är sex kejsarens nya kläder? Sexliberalismen har hämtat sin ideologiska inspiration från flera källor, bland annat från Alfred C Kinseys ”Sexual Behavio in the Human Male”, där en viktig del av intervjuunderlaget utgjordes av fängelsekunder dömda för sexuella övergrepp på minderåriga. Kinseyrapportens beskrivningar av hur barn reagerat när de utsatts för sexuella handlingar är alltför obehagliga för att återges i en sådan här artikel, men är ett tydligt exempel på riskerna med att pressa sexuella handlingar på unga människor som ännu saknar den fysiska och mentala mognad som behövs för att kunna låta sexualiteten bli en del av en fungerande relation istället för ett övergrepp. Ett av den svenska skolans huvuduppdrag är att fostra varje elev till att ”kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Med stabila gränser är det lättare att tryggt utvecklas och vara fri i relation till andra. Vi ifrågasätter om den undervisning som ges i skolan idag verkligen går i linje med läroplanens intentioner och folkhälsans krav och hjälper ungdomar att växa upp till ansvarstagande, tålmodiga, respektfulla, självutgivande vuxna. Det förändrade sexuella beteendet under 2000-talet är ett område där unga människor löper fysiska och mentala risker. Det handlar om 37 000 fall av klamydia per år och andra infektioner, en hög andel tonårs-aborter, ökad infertilitet samt ohälsa efter våldtäkter, där vi nu också ser ett ökat antal gruppvåldtäkter. Dessutom ser vi idag ett ökat sexuellt självskadebeteende bland främst unga kvinnor. Hemmets Vän 141204.

Ingen hbt-certifiering av Svenska kyrkan - men frågan ska bearbetas. 2013 beslutade kyrkomötet att uppmuntra till hbt-certifiering av Svenska kyrkans arbetsplatser. Men en förstudie som kyrkan låtit göra visar att hbt-certifiering är en svårframkomlig väg, och RFSL har sagt nej till att certifiera kyrkans verksamhet. Istället ska nu en "förenklad processmodell" tas fram för att arbeta med frågorna. Men det är inte bara glada tillrop inom Svenska kyrkan över hur man hanterar hbt-frågor. Samfundet är rent teologiskt splittrat på detta område. Rune Imberg, präst och lektor i kyrkohistoria, har tidigare berättat för Världen idag om sin kritik. "Naturligtvis ska alla människor behandlas väl, men risken finns att man hamnar i tolkningsmönster där man inte längre kan utgå från den bibliska linjen. Det finns inget stöd i Bibeln för ett partnertänkande utan för man och hustru och den etik som följer det, sa han med anledning av diskussionen om hbt-certifiering. Om man skapar reservat för vissa synder så är det faktiskt ett hot mot frälsningen." Världen idag 141209.

En dag att hylla troheten. Dagen efter Alla hjärtans dag, söndagen den 15 februari, firar stora delar av det kristna Sverige Äktenskapets dag. Svenska evangeliska alliansen, SEA, instiftade dagen 2007, för att hylla "Guds grundläggande design för relationen mellan man och kvinna". SEA citerar ur Bibeln, där Jesus i Matteusevangeliets 19:e kapitel väver samman ord från Bibelns två öppningskapitel. "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?" säger Jesus, och fortsätter: "Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." För de allra flesta ungdomar är trohet och äktenskap det främsta idealet även i Sverige, påpekar SEA. Även siffrorna talar till förmån för äktenskapet som livsgemenskap: år 2013 fanns drygt 3,2 miljoner gifta personer i Sverige, och statistiska centralbyrån, SCB, konstaterar att det under det senaste årtiondet blivit allt vanligare att människor gifter sig, även om siffrorna har fluktuerat. Mellan 2011 och 2012 ökade antalet giftermål, för att sedan minska igen under 2013. Under 2013 gifte sig 45 703 par, vilket var nästan 10 procent färre än 2012. Världen idag 150210.


Ola Nilsson: Äktenskapet – en bild av Kristus och kyrkan. Det kristna äktenskapet är ett av den kristna kyrkans viktigaste bidrag till vår civilisation, och har varit en förutsättning för att vi skulle nå dit vi nått i välfärd och samhällsutveckling. Världen idag 150210.
Ola Nilsson: Familjen – den mest grundläggande enheten. I FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna kan hämtas en samhällsgrundande definition. Den säger: "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd." Tidigare säger deklarationen att denna familj har sitt ursprung i äktenskapet mellan man och kvinna: "Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj." I FN-deklarationen hör vi ekot från Skapelsens morgon, och vi ser också att den kristna övertygelsen sammanfaller med det natur- och människorättsliga perspektivet. Världen idag 150212.
Att stå för äktenskapet i tider av förändring. Äktenskap och familj är instift­at för att uppenbara Guds kärlek, och till Guds ära – för att sprida Guds härlighet. Familjen är också det mänskliga samhällets grundläggande enhet, fanns till före såväl samhälle som stat och har därför rätt till dessa mer omfattande institutioners stöd och skydd. Men äktenskap och familj är också utsatta för stora påfrestningar i dag. Historikern Stephanie Coontz kom till slutsatsen: "Faktum är, insåg jag, att relationerna mellan män och kvinnor har förändrats mer under de senaste trettio åren, än de gjorde under de tidigare tre tusen." Sverige utmärker sig på ett flertal sätt: Vårt land låg länge rejält under EU-snittet vad gäller giftermålstal. Vi är också det land i världen där högst andel som bor tillsammans inte är gifta. Skilsmässotalet ligger i Sverige klart över EU-snittet, för några år sedan 20 procent högre, men vi måste till detta foga vår unika situation kring samboskap: separationer syns inte i statistiken! Fler barn föds i dag utanför äktenskapet än i äktenskapet, vilket är tämligen unikt. Kan denna situation vara en avgörande orsak till hur barn och unga mår i dagens Sverige? Att grunden som borde vara fast som hälleberget ersatts av mjukan sand? Världen idag 150216.

Kristen syn utmanar kulturen. Att fira äktenskapets dag på söndag är ett sätt för församlingen att stå upp för en biblisk syn som inte längre har alla kristnas helhjärtade stöd. Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen (SEA), som instiftade dagen 2007. Ur biblisk synpunkt, menar Stefan Gustavsson, är det "helt och hållet orimligt att motivera ett bejakande av samkönade relationer". "Bibeln är tydlig här, och det är dessutom den kristna förståelsen fram till 1960-talet ungefär. Den förändring som skett bland en del kristna kommer sig inte av en förändrad förståelse av kristen tro, utan av påverkan från den sekulära kulturen. Sedan gör man teologi av den ändrade uppfattningen, i en efterhandskonstruktion," säger han. Världen idag 150213.

Rob Bell to Oprah: Church Is ‘Moments Away’ from Embracing Same-Sex ‘Marriage’. This past Sunday, during an episode of Oprah’s “Super Soul Sunday,” Rob Bell, the former head “pastor” of Michigan’s Mars Hill Bible Church and author of “Love Wins,” a book questioning the orthodox Christian view of Hell, told the talk show host that he believes the Church is “moments away” from embracing same-sex “marriage.” “I am for marriage. I am for fidelity. I am for love, whether it’s a man and woman, a woman and a woman, a man and a man,” he said. Christian News 150218.

Bitte Assarmo: Det är dags att prata om ungdomsgårdar. Varför? För att ungdomsgårdarna har varit Sveriges väg till frälsning sedan slutet av 1960-talet - och för att de ända sedan begynnelsen fungerat precis tvärtemot vad som var meningen. Anarki och brist på ledarskap är något som följt med ungdomsgården som fenomen ända in i vår tid. Ryggradslösa vuxna förklädda till tonåringar har skapat en miljö där inga barn och unga mår bra. Och ändå hävdar politiker och ledarskribenter runt om i landet att det är till dessa institutioner vi ska sätta vår lit. Jag anser att det är precis tvärtom. Jag går så långt som att påstå att det enda sättet att komma till rätta med missbruk och kriminalitet, och även den islamistiska radikalisering som i dag är verklighet i många städer och områden i landet, är att bygga färre ungdomsgårdar – inte fler. Satsa hellre på föreningsliv, där barn och unga får möjligheten att göra något vettigt, i stället för ungdomsgårdar som enbart är till för att de ska ha någonstans att "hänga". Ingen har någonsin mått bra av att göra ingenting - allra minst den som är ung och energisk och som försöker hitta en roll i livet. Världen idag 150306.

Stefan Swärd: Låt inte tidsandan vägleda. Rob Bell är en av de mest inflytelserika pastorerna i USA. Under ett antal år var han pastor för en av de mest växande megakyrkorna och blev uppskattad i stora delar av amerikansk kristenhet för sitt sätt att kommunicera evangeliet. Under 2011 kom han ut med boken "Love Wins". I samband med detta blev han på allvar ifrågasatt av både evangelikal och pingstkarismatisk kristenhet i USA som drog åt sig öronen. Många uppfattade det som att boken förespråkade så kallad universalism, att Guds kärlek är så stor att till slut kommer alla till himlen. Även om Bell inte var glasklart tydlig i boken, så är det ett rimligt sätt att tolka hans budskap. I längden kan inte någon stå emot Guds kärlek, skrev Bell, och han strök under att det även efter livet här och nu fanns möjlighet att välja bort helvetet och välja himlen. 2012 lämnade Bell sin tjänst som pastor, har bosatt sig i Kalifornien och samarbetar nu bland annat med tv-profilen Oprah Winfrey och ägnar sig åt att göra tv-shower med livsåskådningsteman. Bell är en skicklig och kreativ kommunikatör – där är nog alla överens. Senaste året har Bell hamnat i blåsväder igen, eftersom han tagit ställning för könsneutrala äktenskap. Det som kanske är allra mest anmärkningsvärt är hans motiveringar, att kristna kyrkan måste anpassa sig efter tiden, och vi kan inte bara ha Bibeln som utgångspunkt. Som svensk höjer man inte så många ögonbryn över detta, Svenska kyrkan har ju varit något av världsledande inom kristna kyrkan att gå i frontlinjen i denna fråga. Att vara med i en kyrka som anpassar lärosatser efter tidsandan, den har inte framtiden för sig. Den är ett sjunkande skepp. Jag vill inte vara med i någon sådan kyrka. Världen idag 150316.

Presbyterianer öppnar för homoäktenskap. Presbyterianska kyrkan i USA, Presbyterian Church, har antagit en ny definition av äktenskapet. Det var i går tisdag som representanter för kyrkans 171 regionala avdelningarröstade igenom den historiska ändringen. Beslutet att skriva om kyrkans äktenskapslära, som hittills beskrivit äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna, får anses vara slutet på en tre decennier långstrid. Från och med nu stadgar kyrkan att äktenskapet är en förening som ingås "mellan två personer, traditionellt sett en man och en kvinna".Förändringen innebär att kyrkan och den verklighet som varit gällande sedan lång tid tillbaka nu går hand i hand", skriver kyrkoledarna i ett uttalande. 2011 beslutade kyrkan att öppna pastors- diakon- och äldsteämbetet för homosexuella, vilket ledde till att ett stort antal församlingar och enskilda lämnade kyrkan i protest. Presbyterianska kyrkan i USA har 1,8 miljoner medlemmar och över 4 000 präster. Dagen 150318. Fox News 150318.
Presbyterian Minister Doesn’t Believe in God Yet Defends His Christianity. John Shuck is a Presbyterian minister—but he doesn't believe in God and has the audacity to declare that "Jesus may have been an historical figure, but most of what we know about Him is in the form of legend" and "God is a symbol of myth-making and not credible as a supernatural being or force" and "the Bible is a human product as opposed to special revelation from a divine being" and "human consciousness is the result of natural selection, so there's no afterlife." So, basically, this Presbyterian minister is an atheist. Charisma 150325.
34,000 Black Churches Break Ties With Presbyterian Church USA. The National Black Church Initiative (NBCI), a faith-based coalition of 34,000 churches comprised of 15 denominations and 15.7 million African-Americans, has broken its fellowship with Presbyterian Church USA (PCUSA) following its recent vote to approve same-sex marriage. The Presbyterian General Assembly, the top legislative body of the PCUSA, voted last June to revise the constitutional language defining marriage. This arbitrary change of Holy Scripture is a flagrantly pretentious and illegitimate maneuver by a body that has no authority whatsoever to alter holy text. "In this case, PCUSA deliberately voted to change the Word of God and the interpretation of holy marriage between one man and one woman. This is why we must break fellowship with them and urge the entire Christendom to do so as well." Charisma 150327.

Att ta Bibeln på allvar betyder inte ...
... att man är hård, lagisk eller dömande. Det betyder att man vill värna om både nåden och sanningen.
... att man är naiv, ensidig eller ogenomtänkt. Det betyder att man på livets alla områden vill förhärliga sin Skapare.
... att man inte gör någon skillnad mellan Gamla och Nya testamentet. Det betyder att man läser GT i ljuset av Jesus och korset.
Därtill skulle man kunna hävda att den kristna kyrkans problem generellt inte är vare sig evangelikala eller fundamentalistiska bibelläsare. Hellre en fundamentalistisk tillämpning av den barmhärtige samariern än ingen tillämpning alls! (Olof Edsinger i Världen idag 150318.)

Evangelikal megakyrka i San Francisco ändrar medlemssyn. En stor evangelikal församling i USA ändrar nu sin syn på homosexualitet. Homosexuella behöver inte längre leva i celibat för att bli medlemmar. Den grupp av äldste som leder församlingen City Church i San Francisco har beslutat att välkomna även homosexuella som lever i förhållande. Den har omkring 1000 besökare under en vecka och är den största i San Francisco. De äldste har inte varit eniga. Två ska ha avgått på grund av beslutet. Det är än så länge få kristna ledare som kommenterat, men Albert Mohler, president för Southern Baptist Theological Seminary, kallar kursändringen för tragisk. I januari meddelade pastorn i en annan evangelikal församling, GracePointe Church i Tennessee, att han stöder samkönade äktenskap. Offrandet gick dock ner och även antalet besökare minskade kraftigt i församlingen. Dagen 150319.

Är människan i grunden ond? Jesus ger klart besked ifrån Bergspredikan: ”Om ni som är onda…” (Matt 7:11). Jesus talar i sammanhanget inte till specifika tyranner utan till människor i största allmänhet. Gång efter annan skriver Paulus i sina brev om den fallna onda mänskliga naturen. Fröet till det onda finns i människans konstitution redan i moderlivet och David säger: ”Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv” (Ps 51:7). Inte konstigt alls då att Jesus och alla hans apostlar förkunnar att lösningen från eländet och människans enda hopp börjar med en ny födelse, en andlig födelse där den gode Gudens helige Ande tar sin boning i människohjärtat. Dagen 150325.

Joel Halldorf: Homosexualitet ingen regelfråga. Kristen etik måste bottna i biblisk vision av det goda. Nyligen hävdade den evangelikale predikanten Rob Bell att kyrkan inte kan bygga sitt motstånd mot homosexualitet på 2000 år gamla texter. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Kritikerna såg här ett tecken på att Bell glidit allt längre utför liberal­teologins sluttande plan. Men Bell har en poäng. Frågan om homosexualitet bör inte göras till enbart en bibelsynsfråga. Det beror dock inte, som Bell påstår, på att Bibelns texter är för gamla. I stället handlar det om att en strikt biblicistisk argumentation, det vill säga en argumentation som enbart vilar på tolkningen av en eller ett par bibelverser, i längden är ohållbar. Ändå förekommer den. Dagen 150318.
Anders Gerdmar: Guds vilja för sexualiteten (är inte homosexualitet). Många människor lider i det nya landskapet av sexualiteter och könsidentiteter. Dessa ska vi hjälpa så mycket det bara går. Men det är inte tidsandan som ska styra bibeltolkningen utan Guds vilja som ska prägla tidsandan. De enskilda texterna är tydliga. Paulus hänvisar i Rom 1:24–27 till att homosexuell utlevnad är mot naturen och i 1 Kor 6:9–10 är det tydligt att homosexuell livsstil till och med stänger Guds rike för den som utövar den. Det är alltså inte för honom en kulturfråga utan en evighetsfråga. Att praxis i frikyrkan ändrats på andra områden är ju inget argument. Frågan är vad som är sant och rätt, inte vilka gränsstenar man redan flyttat på. För var går gränsen? Vem avgör, tidsandan eller Bibelns tydliga undervisning? Ytterst blir det då en fråga om bibelsyn: Tror vi att Bibeln är Guds ord som för evigt står fast? För det handlar om mer än någon enskild bibeltext. Äktenskapet är enligt Guds ord ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna. Bibelns första kapitel konstituerar också att det finns två kön – och inget hen. Dagen 150320.
Stefan Swärd: Stå för kristen sexualsyn. Det är ett starkt tryck i den etablerade svenska kristenheten att luckra upp synen på äktenskapet. Ständiga "framsteg" görs i den riktningen. Vi som protesterar mot utvecklingen brukar kallas för konservativa, fundamentalister och fariséer, eller biblicister är en annan fin beteckning man hittat på. Och varje gång de rycker framåt, de som vill liberalisera denna fråga, kallas vi som protesterar för underlivsfixerade och det hävdas att sex, och homosexualitet i synnerhet, är det enda vi pratar om. Ett sådant debattklimat har vi fått i svensk kristenhet. Jag skulle vara ganska tyst i detta ämne om inte en massa folk fått för sig att omförhandla något vi varit överens om i kristenheten i 2 000 år. Den kristna grundsynen är enligt min mening inte omförhandlingsbar. Det var denna grundsyn amerikanske idolpredikanten Rob Bell tydligt sade nej till. Media bombarderar oss med icke-kristna värderingar, och det behövs kraftig moteld i den kristna församlingen för att hålla stånd mot detta. Därför är det angeläget att tydliggöra en kristen hållning. Vägen utför går snabbt. Så sent som för sex–sju år sedan gjorde vi upp inom ramen för Sveriges kristna råd att föra fram ståndpunkten att äktenskapet är för en man och en kvinna. Samtliga kyrkor stod eniga bakom den ståndpunkt som Rob Bell i dag förkastar. Antingen har Gud ändrat uppfattning i äktenskapsfrågan de senaste sex åren, eller också har han inte någon ståndpunkt i äktenskapsfrågan. De som följer omsvängningen måste bejaka någon av av dessa två ståndpunkter. Kyrkans beroende av staten tycks vara större än någonsin. Kyrkomötet hade aldrig vågat fatta detta beslut om inte staten gått i spetsen, och när staten tog beslutet att omdefiniera äktenskapet, då skulle kyrkan naturligtvis gå i ledband. Så debattfrågan de närmaste tio åren handlar om huruvida frikyrkorna ska vara ett bihang till den statskyrka som går i statens ledband, eller inte. Vi får se hur det blir. Världen idag 150325.
10 pingstpastorer: Gud vill upprätta och förnya. Vi vill vara generösa i vårt välkomnande av människor samtidigt som vi är tydliga i vårt budskap. Det skriver tio pingstpastorer i debatten om bibeltolkning och livsstilsfrågor. Vi tror på Bibeln som Guds ord och att dess innehåll ska vara auktoritativt för lära och liv. Det är vi som behöver förändras, inte de heliga skrifterna. Dagen 140402.
22 pingstpastorer: Bibeln tydlig om homosexualitet. Vi kan inte smita undan vårt ansvar utan måste ge människor den teologiska vägledning som är en konsekvens av vad Bibeln faktiskt säger. Vi vill gärna hänvisa till den teologiska övertygelse som finns formulerad i församlingarnas vigselrätt. I policydokumentet, som är givet från Pingströrelsen till församlingarna och dess förkunnare, förklaras varför vi håller fast vid den otvetydiga bibliska synen på äktenskapet och därmed avvisar homovigslar. En pastor som får sin vigselrätt från Pingströrelsen får helt enkelt inte viga samkönade par. Vi menar att praktiserande homosexualitet, utifrån vad Bibeln säger, är synd. Det har funnits en samstämmighet om detta genom hela den protestantiska reformationen, och även dessförinnan fanns det en klar teologisk övertygelse i frågan. Revisionism är ett modernt påfund som har till uppgift att vrida på bibeltexter för att få dem att säga motsatsen till vad de innehåller. Vi söker inte identiteten i etiketteringar men ser det som en synd mot både den enskilda människan, församlingarna och oss själva om vi inte är tydliga i frågor där Bibeln tveklöst säger att om du lever på det sättet så ärver du inte Guds rike. Med andra ord, i så fall missar du himlen .Det gör ont i oss alla när vi ser att den enskilda människan såras, men om vi verkligen älskar vår medmänniska, måste vi då inte berätta sanningen, även om det gör ont? Det har att göra med vår lojalitet till och trohet mot Gud, hemma i våra församlingar men även i ledarspalterna på tidningen Dagen. Men till sist handlar det om himlen och evigheten. Tidsandan och sanningen går inte alltid i takt. Dagen 150409.
Tommy Dahlman: Bibeln tydlig om homosexualitet. Idag kan du läsa en viktig aspekt i den debatt som Joel Halldorf och tidningen Dagen var angelägen att starta för några veckor sedan. Om han nu efter en rad artiklar från olika håll har fått några nya argument, vilket var hans efterfrågan, har vi inte fått svar på ännu. Jag tillhör dem som inte förstår hans utspel annat än som ett försök att grumla den traditonella bibliska värdekonservativa hållningen i ämnet. Idag råder en förrädisk tystnad från det andliga ledarskapet i Sverige. Den är förrädisk i den meningen att alla värdeförskjutningar och teologisk liberalisering har börjat med just tystnad. Idag ser vi i Pingströrelsen pastorer som offentligt står fram och bekänner att de inte har några betänkligheter att döpa samkönade äktenskap och så lyfta in dem som medlemmar i sina församlingar. Det hade varit otänkbart bara för några år sedan. Orsaken? Tystnaden! Inblick 150409.
Tommy Dahlman: Ärlighet kan kosta på. Biskopen i Göteborg Per Eckerdal gick ut offentligt och kritiserade mig. Biskopens retorik är vanligt förekommande. De nytestamentliga texterna som berör den aktuella frågan som tidningen Dagen har väckt finner vi bland annat i Romarbrevet, Första Korintierbrevet och Första Timotheusbrevet och är ingalunda lösryckta bibelsammanhang. De står där i sina tydliga kontexter och bekräftar snarare den helhetsyn som Bibeln äger i frågan. Bibeln är inte i sin kanon en sammanställning av lösryckta bibelversar för en rad olika åsikter. Vi har en kanon som är genomtänkt i sin syn på människans sexualitet. Med andra ord kan bibelord läsas ur sitt sammanhang, annars skulle man ständigt föreläsa hela Bibeln, men kan aldrig förstås utanför sitt sin kanon (sammanfattning). Inblick 150411.
Debattartikel om homosexualitet uppmärksammas i riksmedia. Debattartikeln i Dagen där 22 pastorer ger sin syn på homosexualitet har fått rejäla svallvågor i mediekanalerna. I dag skriver flera rikstidningar om debatten. I intervjun tar man upp att KD:s riksdagskandidat menar att homosexualitet är synd. Dahlman var en av KD:s kandidater från norra Västra Götalands distrikt till riksdagen i höstas. Svenska dagbladet ställer frågan om åsikten inte går emot KD:s eget partiprogram där det står att "alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning" och de har förgäves sökt Kristdemokraternas blivande partiledare Ebba Bush Thor för en kommentar. Dagen 150412.
Homosexuella kommer inte till himlen! Det skriver pingstpastorn Tommy Dahlman, 49, från Trollhättan i en debattartikel i tidningen Dagen. Trots de extrema åsikterna accepterades Dahlman som riksdagskandidat för KD i norra Västra Götaland i höstas och förklarade i nomineringsprocessen att han delade partiets värderingar. "Hur hårt det än låter måste vi vara tydliga med att Bibeln säger att homosexualitet är en synd," säger pingstpastorn. Biskop Per Eckerdal i Göteborg håller inte med. "Om man utgår från helheten i Bibeln och de stora sammanhangen är det väldigt svårt att komma fram till den tolkning de gör," säger han till P4 Väst. GT 150412. Kommentar: Det är inte extrema åsikter Tommy Dahlman för fram, de extrema åsikterna framförs av biskopen Per Eckerdal som inte läser sin bibel som det uttryckligen står skrivet och som bekräftats av människor som haft nära-döden-upplevelser. Om inte KD delar denna värdegrunden så kan man inte heller förvänta sig att kristna ska rösta för KD. Då är man som vilket annat sekulärt parti som helst.
Pingstpastor i Trollhättan: Homosexualitet är en synd. Pingstpastorn och trollhätteprofilen Tommy Dahlman hävdar att homosexualitet är en synd, enligt honom själv och bibeln. Nu får han mothugg av både biskopen i Göteborg och EKHO- Göteborgs ordförande. Biskop Per Eckerdahl, som själv engagerat sig i HBTQ-frågor, menar att det går hitta att hitta stöd för mycket i bibeln, både bra och dåliga saker. Kommentar: Kristendomen handlar om att vi ska älska varandra. Att inte säga sanningen om vad Bibelen säger om homosexualitet är att inte älska de människor som lever i homosexualitet.
KD:s riksdagskandidat: ”Homosexuella hamnar i helvetet”. En av KD:s riksdagskandidater, pingstpastorn Tommy Dahlman, säger i ett offentligt uttalande att homosexualitet är en synd. Enligt KD:s nomineringskommitté så kände man inte till Dahlmans åsikter. SvD 150412.
Martin Modéus, biskop i Linköpings stift: Kyrkan ska stå på kärlekens sida. Den kristna teologi som jag känner igen i Bibeln och i Jesu ord har en helt annan syn på kärlek än vad debattartikeln i Dagen uttrycker. All kärlek kommer från Gud och är en Guds gåva. För att förstå Bibelns budskap måste vi utgå från en helhetsuppfattning av kärleksbudskapet. Den helige Ande ger genom historien människan, kyrkan och samhället en ständigt djupare förståelse av vad det är att vara människa i samklang med skapelse och Gud. Idag har vi dessbättre kommit till en punkt när kyrkan vaknat och sett att förtroendefulla och kärleksfulla relationer i ett vuxet parförhållande inte är ett dugg sämre om personerna som ingår i förhållandet har samma kön. Det avgörande är kärleken, och kyrkan ska stå på kärlekens sida. SvD 150413. Kommentar: Så långt från verkligheten är uppenbarligen dagens moderna tidsanpassade biskopar i Svenska kyrkan. Den helige Andes smörjelse och uppenbarelse saknar de fullständigt. Svenska kyrkan sover djupt!
Erik J Andersson, missionsledare för Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner: Biskop Martin Modéus bortser från Bibelns ideal. Bibeln pekar på ideal. Man kan gilla dem, eller inte. Men Bibeln pekar på att utlevd sexualitet endast hör hemma i en särskild relation – i ett livslångt äktenskap mellan en man och en kvinna. Det idealet finns med från Bibelns första sidor, och det budskapet upprepas flera gånger – också av Jesus själv. Varje annat sexuellt förhållande – kort eller långt, hetero- eller homosexuellt, före eller vid sidan av äktenskapet – är uttryck för den skada världen tillfogades när den goda skapelsen förstördes genom mänsklighetens uppror mot Gud. Och allt det ryms också i det Jesus vann förlåtelse för på korset den första kristna påsken. Att låta underförstå att de kristna som håller fast vid en äktenskapsyn som varit kyrkans i tvåtusen år rycker enstaka bibelord ur deras sammanhang hedrar inte Modéus. Svenska Dagbladet 150417.
Peter Persson: Är detta officiell hållning hos Pingst? Om en homosexuell kristen som levt i celibat hela sitt liv en dag börjar leva ut sin homosexualitet så stängs porten till himlen för honom, enligt er. Då har han alltså förlorat sin frälsning. Kan han då omvända sig och bli frälst igen? Säger inte Hebréerbrevet att man aldrig kan bli frälst igen om man en gång har förlorat sin frälsning (Hebr. 6:4 och 10:26)? Dagen 150414.
21 personer, varav 2 präster, skriver svar: De 22 pingstpastorerna gör det för lätt för sig. Sann, kristen, radikal och stark tro menar vi tar sin utgångspunkt i kärleken och ett tydligt fokus på Jesus. Och om vi tror att kristna homosexuella riskerar att missa himlen, då vet vi inte heller säkert hur det går med de som ställer sig bakom kvinnligt ledarskap. Jesus som aldrig sa något om homosexualitet, men som alltid pratade om kärleken till sin nästa. Tänk om Gud vill lära oss och våra församlingar något nytt? Dagen 150414.
Hans Linde (V): "Pingstpastorerna borde fråntas rätten att viga människor". Pastorer inom pingströrelsen borde fråntas rätten att viga människor – och att vigselrätten borde reserveras för kvinnor och män som står upp för alla människor lika värde. 19 procent av alla homo- och bisexuella mellan 16–25 år har utsatts för våld av en närstående vuxen. Av en pappa, ett syskon eller någon annan som finns i ens närhet.(Kommentar: Sannolikt inte från personer inom pingströrelsen). Nyheter24 150414.
V-politiker vill införa vigselplikt för pastorer. Hans Linde, riksdagsledamot och talesperson i hbtq-frågor (V), menar att präster och pastor inte borde ha rätt att avstå vigsel med hänvisning till sitt samvete. Dagen 150414.
Simon Hedlund, Teol. Kand vid Uppsala Universitet och prästkandidat för Uppsala Stift: Är Bibeln verkligen tydlig om homosexualitet? Bibelns påstådda tydlighet vad gäller det vi i dag kallar homosexualitet är väldigt diskutabel. Då jag just nu skriver en magisteruppsats om den versen vill jag påpeka att det finns tänkvärda aspekter innan man ser arsenokoítai som tydligt. Dagen 150415.
Tommy Dahlman: Här är Pingströrelsens policydokument i synen på samkönade äktenskap. Något bibliskt stöd för eller bekräftelse på en äktenskaplig förening mellan människor av samma kön finns inte. Tvärtom lyfter Paulus i Romarbrevet 1 fram homosexuella handlingar som ett symptom på och en följd av människornas avfall från tron på Skaparen och tillbedjan av Honom. Vi menar alltså att synen på äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna i Bibeln är förankrad i skapelsen och är ett uttryck för Guds ursprungliga intention för människan. En rimlig tolkning av bibeltexten är att den enda form av sexuell samlevnad som kan finna stöd hos Jesus är äktenskapet mellan man och kvinna. Vi menar alltså att synen på äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna är ett bibliskt grundmotiv. Gud själv har skapat människan till man och kvinna och fogat samman man och hustru i äktenskapet (Matt.19:4-7). Det är därför äktenskapet betraktas som ett heligt förbund. Vi tror att Gud har välsignat just denna samlevnadsform och kan inte se att vi som hans tjänare har mandat att välsigna något annat. Vi beklagar den spänning i de ekumeniska relationerna som en förändring av kyrklig praxis på detta område skapar och befarar att det kommer att få allvarliga återverkningar både lokalt, nationellt och internationellt. Inblick 150415.
Joel Kunto, socionomstudent vid Örebro Universitet: Hur kan kärlek någonsin fördömas? Jag är en av de individer som efter många år av kamp, och många år av böner om att Gud ska göra mig hetero, klivit ur min garderob och börjat leva. Jag älskar Jesus med hela mitt allt, något som enligt pastorerna inte verkar vara något värt och omöjligt eftersom jag nu är "praktiserande homosexuell". Jag kan inte förstå hur det går ihop sig att fördöma kärlek och någons rätt att älska utifrån en teologisk ståndpunkt som inte går i linje med Bibelns helhetsbudskap. Om jag ska vara ärlig, så gör det mig rent ut sagt mörkrädd. Dagen 150415.
Marianne Andréas, general­sekretare Sveriges Frikyrkosamråd: Predikanterna kan bli ensamma i sin himmel. Med bestörtning har jag tagit del av 22 predikanters tvärsäkra uttalande om vilka som ska komma till himlen och vilka som ska hänvisas till helvetet. Vid läsningen slår det mig att de som skrivit under artikeln kan komma att bli ganska ensamma i sin himmel. Dagen 150415.
Prästen Erik Stenberg-Roos: Guds nåd gäller även min homosexuella dotter. Jag vill inte till det de 22 pingstpastorerna kallar för "himlen", inte utan min dotter.Detta måste i så fall, fortfarande enligt pastorernas måttstock, ske utan min dotter.Så vad händer då med mig? Måste jag till det ni kallar för "himlen"? Dagen 150415.
Pekka Mellergård, överläkare på Örebro universitetssjukhus: Nu behöver Pingst ge svar. Orkar och vågar ledande pingstpastorer svara på frågorna efter utspelet från Tommy Dahlman om homosexualitet? Jag tror vi var många som blev glatt överraskade av Joel Halldorfs ledare om att ”homosexualitet är ingen regelfråga”. De 22 relativt okända pingstpastorerna kommenterar med gillande debattartikeln från Pelle Hörnmark och ytterligare nio mer kända pingstpastorer. Det hade varit intressant att veta om uppskattningen är ömsesidig. Det är svårt att ogilla de tios artikel. Det är ännu svårare att utläsa hur de egentligen förhåller sig till den specifika livsstilsfråga som debatten kommit att handla om. Jag har – utifrån egen erfarenhet och tillkortakommanden – ganska lätt att förstå artikelns brist på konkretion. Men om dessa ledande pingstpastorer orkar och vågar, visst är vi många som gärna skulle vilja veta hur de tänker om Dahlman och hans vänner: Är himlen stängd för den som lever i ett homosexuellt förhållande? Kan en sådan person bli – eller fortsätta vara – medlem i en pingstförsamling? Dagen 150415.
Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare, Sofia Camnerin: ”Övertygad om att homosexualitet inte är synd”. När Sändaren hör av sig till Pelle Hörnmark, Pingstkyrkans föreståndare, hänvisar han samfundets syn på frågan till en skrift som Pingstkyrkans Teologiska Nätverk gett ut. Där står det att Paulus ansåg att homosexualitet inte tillhör Guds ursprungliga tanke med skapelsen, utan är en följd av syndafallet. Det står också att slutsatsen av bibelläsningen från Nya och Gamla testamentet ”knappast kan ge något annat resultat än ett konstaterande att Bibeln tar avstånd från homosexuella handlingar”. Detta ger till följd att en kristen församling ”knappast kan ge andra besked än dessa till sin samtid. Bibeln beskriver homosexuella handlingar som synd.” Sofia Camnerin från Equmeniakyrkan delar inte den synen. "När jag läser Bibeln, tittar på kyrkans tradition, vad vi sagt och vad vi vet idag och försöker förstå Guds vilja och uppenbarelse är jag övertygad om att det inte är synd att vara homosexuell." Hon menar att Romarbrevet 1:26-27, bibelordet som ofta används, har en annan betydelse än den pastorerna använt. Sändaren 150415.
Anne-Sophie Emilsson Sriwong, kristen samhällsdebattör, engagerad i hbtq- frågor: Använd inte Bibeln som pekpinne för att döma homosexuella. Som pastor och präst utövar man pastoral omsorg om sina medmänniskor. Det behöver de 22 pingstpastorerna lära sig. Man kan då inte i sitt ämbete och i omsorg om sina medmänniskor göra så kategoriska uttalanden som kränker, diskriminerar och exkluderar människor ur samhällsgemenskapen. Sådana uttalanden kan bidra till att troende homosexuella inte vågar leva i harmoni med sig själv, utan väljer att låsa in den delen bakom en dörr, vilket i sin tur kan leda till depression och psykisk ohälsa. Rädslan för att bli dömd för sin homosexualitet som en skam, en synd och inte bli accepterad för den man är gör att man stannar bakom dörren som blir till ett fängelse. Dagen 150416. Kommentar: Problemet i våra kyrkor är att moderna sekulariserade människor av idag inte upplever syndanöd för att man har aldrig upplevt Guds närvaro. Men Gud har inte förändrats. Profeten Jesaja fick problem när han stod inför Herren: Då sade jag: "Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot." (Jes. 6:5). Nu verkar det som vi bor bland ett folk med rena läppar och beviset på att man tillhör den kategorin är att man inte exkluderar någon varken till himlen eller till att två kvinnor eller två män kan gifta sig och leva ut sin homosexualitet som sann kärlek. Men den undervsingen gav varken Jesus eller lärjungarna. All kärlek är inte kristen. Kristen kärlek innebär offer. Ef. 5:25-33 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man.
Stig Melin: Man måste lyda Gud mer än människor. Finns det ett budskap till människan att hon kan leva kvar med sin synd, att Jesus tog all hennes synd, och nu går livet vidare som vanligt? Apostlarna tillsammans med Petrus var på sin tid också ansatta av människor som inte ville höra om Jesus. Då, som nu, blev budskapet om räddning från synden hånad. Det finns många synder en människa behöver lämna, homosexualitet är en. Dagen 150416.
Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL och Magnus Kolsjö, ledamot av RFSL:s verkställande utskott: Homosexualitet handlar om kärlek. Det är hög tid för ett ödmjukt och öppet samtal om tro, sexualitet och könsidentitet. Allt som sagts i den debatt som följt på Halldorfs inledande artikel har inte varit uppbyggligt, men det finns också inlägg som artikeln av Pelle Hörnmark med flera som fokuserar på generositet, upprättelse och försoning. Vi inser att den artikel som Hörnmark och andra pingstledare skrivit inte utfäster några löften om en ändrad syn på homosexualitet men den indikerar en ödmjuk hållning inför hbtq-personer i församlingarna och de utmaningar som kyrkan möter. För oss ger det hopp när samfundsledare för ett av våra mer traditionalistiska samfund uttrycker sig med sådan öppenhet. Dagen 150416.
24 kristna homosexuella: Vi är en del av kyrkan. Gång på gång fördöms vi och vår kärlek framställs som det största hotet mot en ”sund” kristen tro. Att hävda att Bibeln är otvetydig om homosexualitet är oärlig och ansvarslös teologi. Och precis som i fallen ovan kommer människor i framtiden att fråga sig: ”Hur kunde de predika detta och kalla sig kristna?”
Av undertecknarna är 3 pastorer. Stefan Albinsson, pastor och föreståndare i Norrmalmskyrkan, Stockholm.som öppnade upp för Jonas Gardell att tala utifrån hans bok "Om Jesus" och som var den första baptistförsamlingen att säga ja till att viga par av samma kön. Den andra baptistförsamlingen var Centrumkyrkans församling i Farsta där Lasse Vallmoss då var pastor och som också skrivit under artikeln. Numera är han pastor och föreståndare i Uppsala Missionskyrka, Henrik Fransson, tf församlingsföreståndare i Göteborg , samt Ce Lyrehed, präst i Karlstad. Dagen 150416.
Jonas Gardell är besatt av homosexualitet. Sanningen är den att det inte är den “konservativa kyrkan” som är “besatt av homosexualitet”, utan det är Gardell själv som är “besatt av homosexualitet”. "Varför är den konservativa kyrkan så besatt av homosexualitet?" frågar sig Jonas Gardell på kultursidan i tidningen Expressen. Men sanningen är den att det inte är den "konservativa kyrkan" som är "besatt av homosexualitet", utan det är Gardell själv som är "besatt av homosexualitet" när han försvarar den med näbbar och klor. Detta handla åter igen om den profetiskt aktuella debattartikeln av de 22 pingstpastorerna om homosexualitet i tidningen Dagen som Tommy Dahlman stod i spetsen för. Ljuger och förvränger Gardell drar sig inte för att ljuga hej vilt om homosexualitet i bibeln och förvränger bibelorden. Och kommer med påståenden om vad grundtexten säger som den inte säger. Och med oärlig retorik förvanskar han vad bibeltexten säger när den de facto tydligt talar om och beskriver homosexualitet. Och om inte det här räcker så tar han till ett väldigt ont och fult knep. Han beskyller de bibeltrogna kristna vara lika ondskefulla som Islamiska staten som "mördar, slaktar, våldtar, skövlar och terroriserar sina medmänniskor i Guds namn". Han "glömmer" bort att det inte är i Guds namn utan i Allahs namn som de gör dessa onda saker. De känner inte Bibelns Gud, och det verkar inte Jonas Gardell heller att göra. apg 29 150416.
Pingstledningen genom Pelle Hörnmark, Daniel Alm och Ingrid Svanell.: Vad är den rätta pingstläran? För oss är Pingströrelsens kännetecken kärlek till Gud och kärlek till människor. Framför allt vill vi utmana alla att studera Skriften och söka övertygelse och vägledning, helst i en levande församlingsmiljö tillsammans med andra. Dagen 150417. Kommentar: Förhoppningsvis kommer man i församlingsmiljön då fram till mer tydlighet än vad pingstledningen vill framställa sin tydlighet, men risken är också att det går som det gått för Svenska kyrkan och inom stor del av frikyrkan när var och själv får finna ut sin uppfattning, att homosexuella relationer normaliseras som äkenskapliga relationer som Gud samtycker till. I och med detta inlägget från pingstledningen avslutade Dagen debatten.
Omfattande debatt om synen på homosexualitet. Dan Salomonsson, pingst­pastor och ordförande i pingströrelsens teologiska nätverk, beklagar hur den aktuella debatten tagit sig uttryck. Det var det teologiska nätverket i pingst som tog fram skriften, och ordförande i nätverket är Dan Salomonsson, pastor för Uppsalas pingstförsamling. Det är ganska tydligt när man läser den här skriften att pingströrelsen i Sverige säger att utlevd homosexualitet är en synd. Har jag rätt? Dan Salomonsson: "Vi säger inte att homosexualitet är en synd, vi säger att allt sexuellt samliv utanför det heterosexuella äktenskapet är synd, det är en viktig nyans. Vi säger inte heller att homosexuella frestelser är synd, självklart inte. Så som vi förstår bibeltexterna gäller det allt sexuellt samliv utanför äktenskapet."
Lukas Berggren: Förvirrad debatt om homosexualitet. Det som gör frågan om utlevd homosexualitet unik är att vår kultur har förändrat sin syn på detta, medan bibelordet fortfarande är detsamma. Problem uppstår därför inte för att kyrkan förkunnar att något är synd, utan för att kyrkan förkunnar att just detta är synd. Kyrka och kultur är i otakt. Vidare så görs ingen åtskillnad mellan sak och person. Begrepp som homosexuella, homosexualitet och homosexuella handlingar blandas ihop. Världen idag 150417.
Pastor Christer Karlsson i Stockaryds frikyrkoförsamling i Småland ångrar att han skrev under debatt arikeln. Men om man tror att homosexuella som lever med en partner inte kommer in i himlen, är det inte viktigt att säga det? "Ja, fast det handlar inte bara om homosexuella. Det handlar i så fall om alla som lever utanför ett äktenskap. Jag har människor i min församling som inte är gifta, utan lever i samboskap. Jag vill inte döma någon." GT 150418. Kommentar: Är Stockaryds frikyrkoförsamling en pingstförsamling? Varken Jesus eller Paulus bad om ursäkt för det som de sade/skrev. Att varna för litet är väl värre i så fall än att varna för mycket. Vad värre finns det än att missa himmelriket?
Tommy Dahlman: Men mitt i denna kultur, som är främmande både för Nya testamentet och för den framväxt den kristna församlingen upplever över världen, stiger det upp en gräsrotsrörelse i Sverige som ber om ett alternativ till den förvärldsligade kristna kyrkan i vårt land. Dessa är människor som vågar tala om synd på samma sätt som Bibeln, oavsett vad nervösa sekulariserade journalister skriver för rubriker i kvällspressen. De så kallade kristna ledarna svänger sig i debatten, säger en sak inåt men något annat utåt. De vågar inte stå upp för en samlad teologi, vågar inte beskriva vad synd är och vad synd kan innebära. Men tusentals människor i de djupa leden har tröttnat för länge sedan. Inblick 150419.

Christer Sturmark: Det går ut på att klippa av alla kvarvarande trådar som finns mellan stat och religion. Som att gudstjänster inte ska få sändas i Public service, som ska vara opartiskt. Eller att skolavslutningar ska vara helt befriade från konfessionella inslag. Humanisternas Christer Sturmark är aktuell med en ny bok om tro och vetande, som han hoppas ska vara "ett optimistiskt manifest för en ny upplysningstid". Stora ambitioner. Har han fått storhetsvansinne? Dagen 150401.
Stefan Gustavsson: ”Sturmarks bevis mot Gud är förvånansvärt svaga”. Visst har kristna mycket att vinna på det ”sekulära projektet”. Men den kristne debattören Stefan Gustavsson vill samtidigt höja en varningens finger för Christer Sturmarks projekt, som kan tippa över åt fel håll. "Vi måste gå i dialog med Humanisternas projekt, för annars finns det risk att det hela tippar över och att den sekulära humanismen blir en ny statsreligion," säger han. Dagen 150401.

John Burton: ‘Many in the Church Will Be Shocked to Find Themselves in Hell One Day’. The false love and false grace doctrines must be exposed. These belief systems are causing Hell to continue to expand at an unprecedented pace. These beliefs are centered around self. The focus is our benefits instead of cross of Christ and instead of the harvest. I've heard it said that we as Christians no longer have to confess our sins. False grace. Recently, I was challenged to focus on love and to redefine certain scriptural interpretations to make them more favorable to the homosexual community. False love. Ignoring God's holiness and justice in our lives does not equal grace. Tolerance does not equal love. True love and true grace are found at the cross of Christ. God's intolerance of sin resulted in the death of his Son. There is no way he has suddenly become tolerant of those sins today. Ephesians 5:4-6 (ES,), "Let there be no filthiness nor foolish talk nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous (that is, an idolater), has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience." The passage goes on to say... Ephesians 5:10-11 (ESV), "and try to discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them." Charisma 150424.

Humanisterna i ny kampanj: Skydda barn från religion. I en ny reklamkampanj lyfter Humanisterna fram att barn inte ska stämplas med en viss livsåskådning. Kyrkan bör inte heller bedriva verksamhet i form av öppna förskolor. Magnus Sternegård i Equmenia menar att Humanisterna missuppfattat vad kristen tro innebär. Kommentar: Skydda barnen från Huanisterna. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. (Ordspråksboken 22:6). Dagen 150421.
Elisabeth Sandlund: Barn har rätt till föräldrarnas tro.
Absurt att kräva neutralitet i barnuppfostran. Alla normala föräldrar vill att deras barn ska få ett bra liv. De vill förmedla det allra bästa, det som ger deras eget liv mål och mening. Det är inte bara en personlig önskan utan just det som FN lyfter fram som en rättighet och en plikt. I det perspektivet är det absurt att uppmana en kristen familj att avstå från att erbjuda sina barn aftonbön, bibelläsning, söndagsskola, kyrkans scoutverksamhet, konfirmationsläsning och kristna ungdomsläger för att i stället på ett neutralt sätt presentera andra livsåskådningar. Lika otänkbart är det att mamma och pappa ateist på ett rättvisande sätt, hur mycket de än anstränger sig, skulle kunna förmedla det positiva som en gudstro innebär på ett sätt som ger barnen en reell valmöjlighet. Dagen 150421.
Maria Klasson Sundin, präst i Svenska kyrkan och doktorand vid Uppsala universitet med inriktning på barnets rätt till religionsfrihet / Carl Henric Svanell, präst i Svenska kyrkan och skribent: Humanisterna vill ta ifrån barn deras rätt. Förbundet Humanisterna tycks nu ta på sig rollen att ge tips i hur man bäst uppfostrar sina barn. I den rollen underkänner de alla föräldrar som vill ge barnen del av sitt eget sätt att tro och leva. Förbundet Humanisterna måste välja: det går inte att både agera trossamfund och neutralitetens försvarare när det gäller frågor om barns livsåskådning. Vi ser gärna att Förbundet Humanisterna erkänns som trossamfund av den svenska staten. Då skulle det bli tydligare för alla att även sekulär humanism är en livsåskådning och inte ett oberoende perspektiv utifrån. SvD 150425.
Emilia Ericson, människorättsvetare med inriktning på barnrätt / Ulf Gustafsson, civilingenjör / Patrik Lindenfors, forskare i evolutionsbiologi vid Stockholms universitet / Christer Sturmark: Humanisterna tar barns religionsfrihet på allvar. Tyvärr har artikelförfattarna feltolkat och förvanskat Humanisternas åsikter i frågan till den grad att artikeln är svår att bemöta. SvD 150428.

Magnus Ahlqvist styrelseledamot Kristna studentrörelsen i Sverige Stockholms lokalavdelning (S-KRISS): Tvinga präster viga homosexuella par. Regeringen och justitieminister Morgan Johansson (S) måste sätta stopp för diskrimineringen av homosexuella människor som vill gifta sig. Slopa prästers och pastorers fribrev från att viga människor och vägra att ge vigselrätt till den som inte vill viga homosexuella par. Enskilda personers uppfattning om äktenskapet ska inte tillåtas hindra kärleken! Kommentar: Den isiga nordanvinden sveper alltmer ner över kristna präster och pastorer. Här delar Kristna studentrörelsen och Humanisterna säkert samma åsikt. Morgan Johansson är för övrigt styrelseledamot i Humanisterna sedan år 2007. Kyrkans Tidning 150429.

J. Lee Grady: Satan is the cause of gender confusion. Because of the entrance of sin into the world, human beings struggle with all kinds of mental, emotional, physical and sexual brokenness. The world is full of abuse, violence, fear, ignorance, sickness, poverty and addiction—and all of this is fueled by the devil, whom Jesus called "a liar and the father of lies" (John 8:44). Sin began when the devil went to Eve and questioned God's truth (see Gen. 3:1). Satan even questioned Jesus' identity as God's Son (Matt. 4:1-11). As long as we are under the influence of sin, our minds are "darkened" (Eph. 4:18). Paul went so far as to say that the devil "has blinded the minds of the unbelieving" (2 Cor. 4:4). A person who is apart from Christ can be tormented by all kinds of evil, degrading thoughts. The devil does this because he hates people—because we are made in God's image. Sex change surgery does not fix a person's gender confusion. Author Walt Heyer had a sex change operation in the 1980s and lived as a woman for eight years, but he later realized that he had made a mistake. He now has a website, sexchangeregret.com, where he writes: "Eventually, I gathered the courage to admit that the surgery had fixed nothing—it only masked and exacerbated deeper psychological problems." Heyer points out that studies performed on 500 transsexuals proved that surgeries and hormone therapy did not cure these people of their confusion. Christ offers healing from gender confusion. When the apostle Paul went to the Greek city of Corinth he preached to people from all kinds of sinful backgrounds, and many of them embraced faith in Jesus. In 1 Corinthians 6:9-10, Paul mentions fornicators (unmarried people having sex with each other), adulterers, idolaters, homosexuals and "effeminate" men—that is, men who dressed as women to engage in prostitution. Yet Paul says these people were set free from these sinful lifestyles after they believed in Christ. Paul did not promote tolerance or acceptance of gender confusion; instead he offered the hope of healing. Isn't that a better expression of love? Charisma 150429.

Stockholms stadsmission hbt-certifierar flera verksamheter. Flera av Stockholms stadsmissions verksamheter hbt-certifieras i dag och igår. Stadsmissionen använder sig av RFSL:s hbt-certifiering som kostar 4 000 kronor per medarbetare. RFSL:s hbt-utbildning har getts vid fyra tillfällen och 4 000 kronor per medarbetare är ingen stor summa. Jonas Rydberg vill inte uppge hur många på Stockholms stadsmission som genomgått utbildningen, men säger att det är väl använda pengar och en relativt låg kostnad för 20 timmars fortbildning under ett halvår. "Vi har avtalat att vi ska ha en sådan här certifiering av våra verksamheter, det här är något som vi tror på," säger han. De verksamheter som nu får RFSL:s hbt-certifiering är Stockholms stadsmissions äldreverksamhet, projektet Oneeighty och Bostad Ung. Kyrkans Tidning 150430.

Åke blev Ann-Christine - prästens resa blir film. Transsexuella prästen Ann-Christine Roxbergs livsöde blir film på SVT. Den visas på tv i juli. Igår, onsdag, hade filmen urpremiär i Växjö, skriver svt.se. Det är filmaren Helena Isaksson Baeck som följt henne i tre år för att göra filmen som handlar om att hitta sig själv – och vad detta gör även med omgivningen. Kyrkans Tidning 150430.

Not All Youth Leave Church! 3 Reasons Why They Stay. First, these kids are truly converted. “We need to stop being pleased with attendance at youth group and fun retreats,” Nielson writes. “We need to start getting on our knees and praying that the Holy Spirit will do miraculous saving work in the hearts of our students as the Word of God speaks to them.” To add to this, after conversion, we need to make disciples. Relevant contributor Tyler Edwards writes about the crucial need to take next steps with those who are newly converted. “For years churches have worked to get people to make a decision to accept Christ, which is a great thing. It’s important. But what happens next… A disciple is someone who finds their entire identity, purpose and meaning in Jesus. Jesus is the center of their lives. They are all in, fully committed.” Related, Nielson’s second point is that the youth has been equipped, not entertained. “After conversion, it is our Christ-given duty to help fan into flame a faith that serves, leads, teaches, and grows. If our students leave high school without Bible-reading habits, Bible-study skills, and strong examples of discipleship and prayer, we have lost them.” Finally, Nielson reminds us that the kids who stay in church have had the gospel preached to them by their parents. “This is not a formula! Kids from wonderful gospel-centered homes leave the church; people from messed-up family backgrounds find eternal life in Jesus and have beautiful marriages and families. But it's also not a crap-shoot. In general, children who are led in their faith during their growing-up years by parents who love Jesus vibrantly, serve their church actively, and saturate their home with the gospel completely, grow up to love Jesus and the church.” Crosswalk 150430.

Stefan Gustavsson: Alla tolkningar är inte sannolika. Frågan om kristen tro och samkönade sexuella relationer söndrar kristenheten. Två positioner står mot varandra. I samförståndslandet Sverige skruvar vi besvärat på oss och börjar söka en tredje väg. Kan en sådan finnas? I många frågor ser vi att bibeltexter går att förstå på flera sätt. Även om vi själva har en viss övertygelse om vad som är den bästa tolkningen av till exempel dopet eller nattvarden, så respekterar vi att det är möjligt att komma till andra slutsatser än vad vi själva gör. Varför inte den inställningen till frågan om samkönade sexuella relationer? För det första - Det går inte att ena veckan säga att Guds välbehag vilar över samkönade sexuella relationer för att veckan därefter säga att de är emot Guds vilja. För det andra - Ingen kan läsa Bibeln och komma fram till att Gud välsignar samkönade sexuella relationer. Nytolkningen har inte sin startpunkt i Bibelns texter. De viktigaste argumenten är i?stället olika former av människosynsargument: för den som är homosexuell är det rätt att leva i samkönade relationer. Utifrån den positionen börjar sedan arbetet med bibeltolkningen. För det tredje - Alla texter måste tolkas, men alla tolkningar är inte sannolika. Nytolkningarna i denna fråga, som gör Jesus och Paulus till normkritiska nutidsprofeter, saknar trovärdighet. Deras uttalanden om äktenskap och sexualitet bör i?stället förstås utifrån deras samtid, vilket innebär att de avvisade samkönade sexuella relationer. Därmed är frågan inte främst en bibeltolkningsfråga, utan en bibelsynsfråga: Gäller Guds Ord? Världen idag 150505.

Ensamstående mammor blir oftare sjuka än andra mammor. Det är större risk att ensamstående mammor blir sjuka senare i livet än andra mammor, det visar ny undersökning som publicerats i Journal of Epidemiology & Community Health. "Ensamstående mammor har brist på tid och ekonomi vilket påverkar mycket". SR 150515. Kommentar: Helt logiskt att ett bra äktenskap är den bästa familjesituationen.

Allvar präglade möten om Nordens framtid. I dag, söndag, avslutades Nordic Summit i Citykyrkan i Stockholm. Uppskattningsvis besöktes helgen av 350 personer från de nordiska länderna. Syftet med helgen var att söka Gud för våra nordiska länders framtid. Världen idag 150517.

Debattartikel i Dagen kan leda till indraget bidrag. Debattartikeln om homosexuella får konsekvenser. Korskyrkan i Örkelljunga måste inleda dialog med kommunen om en jämställdhets- och likabehandlingsplan – annars blir det inga fler kommunala bidrag. Kyrkans pastor Timo Lordhem var en av 22 pingstpastorer som i en debattartikel i tidningen Dagen i april deklarerade att ett homosexuellt liv är en synd och att det blir omöjligt för den som lever så att komma till himlen. Nu har de kommunala bidragen, som förra året uppgick till 40 000 kronor, frysts med motiveringen att Korskyrkans verksamhet inte gynnar värderingar kring jämställdhet och likabehandling. Dagen 150519. Världen idag 150520.
Elisabeth Sandlund: Kommunpolitiker – bli vid din läst! Befängt att kräva ändrad teologi för att ge bidrag. ”Ingen som tycker att homosexualitet är synd ska ha kommunala bidrag” säger nämndens ordförande och tar sig därmed rätten att formulera början till en inverterad syndakatalog på kommunpolitisk grund. Örkelljungas politiker är ute på principiellt sett farliga vägar. Kanske finns det fler mänskliga beteenden som enligt Örkelljungas politiker inte längre får kallas synd? När kommunala bidrag ska fördelas är det vad som görs med pengarna som ska bedömas, ingenting annat. Kristen verksamhet byggs bäst på stadig grund. Och för den står inte kommunalpolitiken utan församlingens medlemmar. Dagen 150520.

Hans G Eriksson: Pappan viktig – eller onödig? Visst är det närmast straffspark när ministrar som tvångslagstiftar när det gäller pappornas ledighet samtidigt slåss för övertygelsen att det går lika bra för barnet utan pappa? Lite märkligt blev det när barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér skulle förklara den inkonsekvensen i debatt med KD:s sakkunniga Emma Henriksson i Aktuellt 21/5. Det är alltså lika viktigt att pappa finns hemma hos barnet som det är onödigt att det finns en pappa. Jag må tänka fel, men vänsterretoriken framstår ofta som alldeles outgrundlig. Alldeles uppenbart är RFSU med olika underavdelningar en större auktoritet för regeringen än Barnombudsmannen och Barnkonventionen. Åsa Regnér var generalsekreterare i RFSU under en följd av år innan hon blev minister. Dagen 150529.

Svensken behöver en lättare variant av kurs i tro. Svensken har allt sämre koll på grunderna i den kristna tron. Så dålig koll att Alphakursen ibland är för svår. Det menar Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdkyrkan i Linköping. Där har kyrkan startat en grundkurs i kristen tro. Dagen 150617.

Samkönade äktenskap i hela USA. USA:s författning ger homosexuella par samma rätt att gifta sig som heterosexuella. Högsta domstolen har kommit fram till ett historiskt utslag som innebär att delstaterna inte får förbjuda samkönade äktenskap. President Barack Obama kallar beslutet "ett stort steg" mot ökad jämlikhet och säger att "Amerika bör vara väldigt stolt". Men beslutet togs med minsta möjliga marginal, med röstsiffrorna 5-4. En av de domare som motsatte sig det, Antonin Scalia, skriver att det innebär ett "hot mot den amerikanska demokratin". I 36 av USA:s 50 delstater samt i huvudstaden Washington DC är det i dag möjligt för homosexuella att gifta sig. Dagen 150627.

"Kyrkan måste börja våga prata om porr." Pojkar börjar i genomsnitt titta på porr när de är tolv år. Samtidigt blir porren grövre och mer lättillgänglig. Porrmissbruk är ett vanligt problem och psykologen Alf B Svensson säger att det även syns i kyrkans värld. Olof Edsinger anser att det inte finns något alternativ. Kyrkan måste prata om porr. "Det är inte hållbart att inte predika om det för det berör i så hög grad människors vardag. Att det är ett känsligt ämne gör det inte mindre viktigt. Det får bara ännu större makt över oss." Dagen 150722.

Förslag: Nya präster måste viga samkönade par. I onsdags gick tiden ut för att lämna in motioner till kyrkomötet, Svenska kyrkans "riksdag", som sammanträder i höst. Ett av förslagen är att ta bort möjligheten för nya präster att avstå från att viga samkönade par. Det är Anna Ekström, Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK), med flera som står bakom motionen. De vill att kyrkan i antagningar av prästkandidater och prästvigningar tar bort den samvetsklausul som i dag finns för dem som av teologiska skäl inte kan tänka sig att viga homosexuella par. När Svenska kyrkan 2009 öppnade för samkönade par att ingå äktenskap kom beslutet efter stormiga diskussioner i frågan. Många präster och lekmän menar att den bibliska definitionen av äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Därför infördes en väjningsrätt för de präster som inte kunde tänka sig att inför Gud viga par av samma kön. Denna möjlighet vill nu motionärerna fasa ut genom att se till att samtliga nya präster som arbetar i Svenska kyrkan är beredda att viga samkönade par. Man jämför i motionen med den klausul som tidigare fanns angående att samarbeta med kvinnliga präster när den frågan var som mest kontroversiell. Världen idag 150723.

Förslag om ”vigselplikt” oroar kyrkliga grupper. Röster höjs inom Svenska kyrkan för att fasa ut väjningsrätten för präster som vill avstå från att viga samkönade par. Grupper med en mer konservativ teologi inom kyrkan beklagar utvecklingen, men är inte förvånade. När beslutet om att öppna för samkönade vigslar i Svenska kyrkan fattades 2009 intygades det från kyrkoledningen att det inte skulle bli aktuellt att tvinga någon att viga ett par mot sin övertygelse. Samma sak underströks i en remiss från Sveriges kristna råd, där Svenska kyrkan är tongivande, när förslaget om en ändrad äktenskapslagstiftning var ute på remiss 2008. Världen idag 150803.

Så har Svenska kyrkans syn på homosexuella relationer förändrats. I dagarna har Svenska kyrkan varit en självklar del av Pridefestivalen under rubriken "Störst av allt är kärleken". Förändringen är total sedan 1951 då biskoparna i ett brev menade att: "Den som utövar homosexuella handlingar bryter mot Guds bud". I biskopsbrevet 1951 stödjer biskoparna att staten nyligen avkriminaliserat homosexualitet. Men man avfärdar tydligt varje sexuell förbindelse utanför det heterosexuella äktenskapet. 1972 tillsatte Biskopsmötet en utredning för att redovisa kyrkans inställning till homosexuella. I boken De homosexuella och kyrkan (1974) finns en genomgående hållning som sedan ska växa under åren; man gör skillnad på en "genuin, i personlighetskärnan fast förankrad homosexualitet, och andra former av homosexualitet". Man menar att det som Bibeln fördömer i själva verket är "sexuella avarter" och inte "genuin homosexualitet". Trots teologiskt motstånd väljer nu Svenska kyrkan att "bejaka en varaktig, homosexuell gemenskap, byggd på kärlek och vilja till varaktig trohet". Men, även de som står bakom detta inom Svenska kyrkan, är vid den här tiden tydliga med att det handlar om en samlevnadsform som inte kan likställas med äktenskapet mellan man och kvinna. 1988 föreslås det i kyrkomötet att ett förslag till kyrklig välsignelseakt för homosexuella par ska tas fram. En utredning tillsätts och rapporten blir färdig 1994. Året efter träder lagen om registrerat partnerskap i kraft i Sverige och Svenska kyrkan tar ställning för att man inte ska framföra att homosexuellt partnerskap är moraliskt orätt, utan att det ska bejakas. Biskopsmötet ger också anvisningar om hur man håller en förbön för ett ingått partnerskap. I slutet av 90-talet fortgår debatten om att förbönen ska utvecklas till mer av en välsignelseakt av samkönade par. 2005 fattas formellt beslut om "kyrklig akt för välsignelse över registrerat partnerskap". Homosexuell orientering eller ett liv i registrerat partnerskap hindrar inte vigning till kyrklig tjänst, slår kyrkomötet också fast 2005. Året innan har en stor tv-sänd hearing hållits kring "Kärlek, samlevnad och äktenskap" där en rad forskare, sakkunniga, företrädare för samhällsinstitutioner och olika kyrkor gav sin syn. Dåvarande ärkebiskop K G Hammar, som hela tiden arbetat för välsignelse av homosexuella relationer, markerar dock att partnerskap inte ska kallas äktenskap, eftersom det är två olika saker. 2007 är första gången präster organiserar sig för att gå med i Prideparaden, även om medarbetare från kyrkan ska ha deltagit tidigare. Svenska kyrkan har på olika sätt varit delaktiga i Pridefestivalen sedan starten och har bland annat anordnat särskilda "regnbågsgudstjänster". När förslaget om att införa könsneutrala äktenskap och ändra lagen går ut på remiss 2008 svarar Sveriges kristna råd, SKR, där Svenska kyrkan har ett stort inflytande, så här: "Trots vissa skillnader är kyrkorna inom Sveriges kristna råd eniga om att termen 'äktenskap' även framgent skall förbehållas par med olika kön". Dokumentet är undertecknat av Anders Wejryd, dåvarande ärkebiskop. Här slås också fast att vigselplikt inte ska gälla; ingen präst eller pastor ska kunna tvingas att mot sin teologiska övertygelse viga par av samma kön. "Ett skäl för att behålla termen 'äktenskap' för relationen mellan man och kvinna är att det finns en lång tradition av att använda ordet så. Vi menar att det finns starka skäl för att hålla fast vid denna tradition och kan inte se detta som diskriminerade", skriver man också i remissen. Den 1 april 2009 fattar Sveriges riksdag beslut om att göra äktenskapet könsneutralt. Samma år, 2009, har Svenska kyrkan svängt och kyrkomötet beslutar nu att man även ska viga par av samma kön och inrätta en vigselordning för både homo- och heterosexuella par. Sedan dess har också förslag om att hbt-certifiera Svenska kyrkans arbetsplatser antagits. Inför höstens kyrkomöte skriver tongivande kyrkomötesprofiler under en motion om att slopa den väjningsrätt som tidigare utlovats för de präster som inte kan stå bakom ett könsneutralt äktenskap. Världen idag 150803.

Lukas Berggren: Det kallas visst demokrati. Året var 2007 och jag var relativt ny på jobbet för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Under flera år samlade vi stora delar av kristenheten, och även många andra, i kampanjen Bevara Äktenskapet. Vi opinionsbildade för en klassisk syn på äktenskapet – som en förening mellan en man och en kvinna. Bakgrunden var de allt mer högljudda kraven på att göra äktenskapet könsneutralt. Världen idag 150807.

Kyrkoval i Norge -en stor fråga väntas bli samkönade äktenskap. I Norge är det sedan 2009 tillåtet med samkönade äktenskap. Men den norska kyrkan har sagt nej till att införa en liturgi för själva vigselakten. Frågan är het i Norge, och nyligen uttalade sig biskopen Per Arne Dahl att han inte vill viga homosexuella. Strax därefter tappade kyrkan över 400 medlemmar under ett par veckor. Dagen 150811.

Stefan Gustavsson: Gummisvärd räcker inte för unga kristna. Det är inte nog med bibelberättelser. Alla kristna, inte minst unga, behöver tränas i apologetik, det vill säga försvaret av den kristna läran. Som det står i Judas brev: "Kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga." Världens i dag kanske främste apologet, William Lane Craig, säger: "Det är otillräckligt att vi i ungdomsgrupper satsar på underhållning som avslutas med några fromma tankar. Vi behöver träna våra ungdomar för krig. Vi kan inte skicka dem till skolor och universitet beväpnade med gummisvärd och plastrustning. Tiden för lek är förbi." Dagen 150819.

Olof Edsinger: Bjud avgudarna motstånd. Vi behöver en renässans i våra församlingar för sådana centrala kristna begrepp som ödmjukhet, underordning, enkelhet, givande och sexuell renhet. Dagen 150909.

Hans Weichbrodt och Berit Simonsson: Glad över att ha haft fel? För ett par veckor sedan höll ärkebiskop Antje Jackelén tal i Domkyrkan vid kyrkomötets högtidliga öppnande, där hon yttrade: "När kyrkomötet 2009 tog beslutet om samkönade äktenskap fanns det tydliga röster som menade att Svenska kyrkan nu skulle hamna i närmast fullständig ekumenisk isolering. Ibland kan man inte vara annat än glad över att man haft fel, eller hur?!" Som en respons på detta kan man anmärka att det inte är någon tvekan om att det är många, både innanför och utanför Svenska kyrkan som vare sig är glada eller tror att de har fel när det gäller att 2009 års beslut om samkönade äktenskap har fått tragiska konsekvenser och det även på det ekumeniska planet. Detta har första och främst att göra med att i princip alla olika kristna kyrkor och samfund genom 2 000 års kyrkohistoria har utläst att Bibeln tydligt beskriver att äktenskapet är en unik förening mellan en man och en kvinna. Även i Svenska kyrkan har den avgörande majoriteten av biskoparna haft just den äktenskapssynen. Detta var något som förändrades först långt in på första decenniet av 2000-talet och då sammanföll mycket nära i tid med riksdagens beslut att införa samkönade äktenskap. Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien, en av världens största och snabbast växande lutherska kyrkor, har dessutom valt att bryta med Svenska kyrkan som en direkt konsekvens av den förändrade äktenskapssynen. Dessutom är det många kyrkoledare världen över, från de mest skilda kristna kyrkor och samfund, men också många, många andra, som fortfarande uttrycker stor nöd och oro över Svenska kyrkans förändrade kursinriktning. Världen idag 151014.

Boycott Gay Weddings, Even Family, Says Southern Baptist Leader Al Mohler. Christians should not attend a same-sex wedding — even of their own child — because it signals “moral approval” of the union, the president of the Southern Baptist Theological Seminary said in a new book. Boycotting weddings of gay friends and loved ones will be excruciatingly difficult, The Rev. Albert Mohler wrote in We Cannot Be Silent, which goes on sale Oct. 27. “At some point, attendance will involve congratulating the couple for their union,” he wrote. “If you can’t congratulate the couple, how can you attend?” Yet Mohler doesn’t propose that conservative Christians isolate themselves from gay community. “We should make every effort to develop real and authentic friendships with our LGBT neighbors,” he wrote. While no official tally of the number of lesbian, gay, bisexual and transgender Americans exists, a Gallup poll released in May estimates the national average at 3.8% of the U.S. population, which works out to about 12.2 million people. Christian Headlines 151016.

Norska kyrkan enig om liturgi för homovigslar. Norges evangelisk-lutherska statskyrka har nu ställt sig bakom ett beslut om att godkänna homovigslar. En mycket viktig dag för kyrkan, säger biskop Helga Haugland Byfuglien i en kommentar. Sedan 2013 har homovigslar varit lagliga i Norge. Dagen 151104. Kommentar: En mycket sorglig dag. Lillebror Norska kyrkan följer Svenska kyrkans exempel.

Ruben Agnarsson: Skolmördarnas våldsamma musiksmak. ”Du på skolgården, jag är redo att döda” lyder texten på skolmördaren Anton Lundin Petterssons favoritband Rammsteins album Herzeleid. Bandet är ett av flera satanist-band som inspirerat ett tiotal skolmassaker-förövare och som samtidigt hyllas på kultursidorna i Sveriges största dagstidningar. Hur många skolmassakrer ska Sverige behöva uppleva innan kulturredaktörer på landets ledande dagstidningar ska sluta med sina hyllningsreportage till den vålds- och skolmassakerkultur som sprids via Heavy Metal-band som Rammstein, Marilyn Manson, KMFDM och Slipknot? I november 2011 hade KMFDM tre konserter i Sverige, i juni 2013 besökte Rammstein Bråvallafestivalen i Norrköping, i februari i år besökte Slipknot Hovet i Stockholm och i juni i år besökte Marilyn Manson Gröna Lund i Sveriges huvudstad. Besöken föranledde överhuvudtaget inga kritiska recensioner, varken i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen eller Aftonbladet, med anledning av bandens uppmaningar till skolskjutningar. Varför blir intolerans, rasism och totalitära våldsideologier helt plötsligt charmiga och lovprisade inslag i samhällsdebatten så fort de framförs via kulturella inslag som musik, teater och video? Skolmassaker-musik hyllas på kultursidor:
Lyssna på Rammstein – igen! (Nils Hansson, DN)
Det är som julafton för en pyroman. (Kristin Lundell, SvD)
Rammstein fick taket att explodera. (Mattias King, Aftonbladet)
Succé Rammstein. (Martin Carlsson, Expressen).
Inblick 151105.

Per Ewert: Normkritiken river ner utan att bygga upp. Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) släppte i fredags en rapport om det normkritiska projekt som tagit över allt fler områden i samhället, inte minst i skolor och förskolor. Exemplen i rapporten är många och skrämmande: Statliga myndigheter som förvandlats till lobbyorganisationer och kräver könsneutrala toaletter för dagisbarn, "så att barnen inte måste välja mellan flick- och pojktoaletten". Uppmaningar till lärare att sluta använda orden mamma eller pappa om elevernas föräldrar. Eller Stockholmsförskolan som avstår från alla könsrelaterade ord när de talar om och till barnen. Alla små pojkar och flickor är hen. Samtidsspegeln är så bisarr att det på riktigt är svårt att veta om man ska skratta eller gråta. Normbrytarnas strategi handlar inte om att hjälpa barn och ungdomar att moget reflektera över samhällets normer. Inte heller om att nå lika rättigheter för olika grupper. Deras mål går längre än så; de vill utplåna befintliga normer och ersätta dem med nya. Den statliga förskoleutredningen beskriver det pågående arbetet som "såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt". I skolvärlden står det pågående queerprojektet dessutom i strid med skolans styrdokument. Den svenska skolan är uttalat värdebaserad, och läroplanen föreskriver att skolan aktivt ska fostra eleverna enligt "den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism". Uppdraget är att lära sig traditionen, inte att bryta ner den. Världen idag 151118.

"Normupplösningen bidrar till barns och ungas ohälsa." Att kallas kille eller tjej, är det något positivt att vila i eller något som utestänger barn och unga? Det är en av frågorna som debatterats efter att Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS) nyligen släppte en kritisk rapport om den så kallade "normkritiska pedagogiken". "Vi har en ungdomsgeneration som mår extremt dåligt och här gör vi helt olika analyser. Normkritikerna tror att när vi äntligen inser att det inte finns några skillnader utan bara individer, då blir vi verkligt fria. Min analys är att normupplösningen bidrar till ohälsan. Man mår inte bra av en tillvaro där allt flyter. Dessutom går normkritiken emot flera av de etablerade psykologiska teorierna. Till skillnad från dessa har man inte ens som mål att hjälpa våra barn och unga till ett stabilt och sammanhållet 'Jag'". Världen idag 151203.

Bitte Assarmo: Håll till vänster och våga vägra traditioner. Julkalendern är och förblir ett hett debattämne. I år har programmakarna valt att lägga in lite sexualundervisning för de minsta, kamouflerat som ett nerslag i 1970-talets flumskola som ingen unge blivit lycklig av. Det har fått föräldrar att reagera och protestera, och regissören svarar med att bli "ledsen". Jag kan bli ledsen över att man inte ser goda intentioner, säger hon sorgset till tidningen Expressen. Innehållet i julkalendern styrs alltså till stor del av vad staten vill att barnen ska lära sig. Under tidigt 1970-tal skulle barnen lära sig att livet levs bäst utan traditionella inslag. 2015 ska ungarna lära sig om Sveriges historia på det sätt som public service i samarbete med staten finner lämpligt, samt även få sig en lagom dos sexualundervisning till livs. Detta är kärnan i public service. Att "bilda" folket på det sättet staten anser att folket ska bildas. Allra tydligast blir detta just i samband med Julkalendern. Att föräldrar protesterar mot barnprogram som statligt redskap är därför ett sundhetstecken och ett symtom på att människor fortfarande kan tänka alldeles utmärkt utan statlig hjälp. Världen idag 151204.

"Nog har surkartet Ulf rätt att ställa sina frågor." I biografaktuella. "En underbar j***a jul" väntar ett homosexuellt manligt par barn med en kvinna. Oroliga anhörigas frågor viftas bort, trots att ingen vet vem som är far. Och trots att ett barn i dag inte kan ha fler än två vårdnadshavare. Världen idag 151204. Kommentar: Det som speglas i filmen är normupplösningen i Sverige idag. Vi behöver be för Sverige!

Därför skiljer sig många småbarnsföräldrar. Forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt faktorerna bakom att många föräldrar till små barn går isär och ger tips på hur man ska få relationen att fungera över tid. Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att ungefär var tredje par som har små barn skiljer sig. Medelåldern på första barnet vid skilsmässan är 4 år och åtta månader. En studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har tittat närmare på orsakerna till detta. Studien visade även att risken att relationen sprack var dubbelt så hög hos samboende par som hos gifta. Forskarna har utifrån föräldrarnas svar slagit fast sju orsaker till separation: påfrestningar av föräldraskapet, påfrestande omständigheter, brist på intimitet, bristande kommunikation, skillnader i personlighet och intressen, bristande engagemang i relationen och negativa effekter av missbruk.
Forskarnas relationsråd under småbarnsåren är:
- Tydlig kommunikation, att prata öppet, tydligt och med raka "jag-budskap".
- Sensualitet i vardagen, att slösa med kramar, pussar och fysisk beröring
- Tid tillsammans är viktigt både som par och som familj
- Bekräftelse, ge varandra uppskattning och kärlek.
- Sök hjälp när ni har problem och vänta inte för länge.

Ateism norm i skolan. Att vara religiös är svårförenligt med att vara en rationell och självständigt tänkande människa. Att vara ickereligiös och ateistisk är däremot neutralt och normalt. Så låter det ofta när religionskunskap lärs ut i skolan, visar en ny avhandling. Religiositet hör till en förfluten tid när människor inte visste bättre. Människor som ser sig som en del av religiösa traditioner lever kvar i en förgången tid. Religion kanske fyllde en funktion under tidigare historiska perioder, men moderna människor behöver inte religion. Meningarna ovan är sammanfattade ur en avhandling om hur religionskunskap lärs ut på svenska skolor. Det är Karin Kittelmann Flensner, själv religionskunskapslärare, som har observerat lektioner på tre större kommunala gymnasieskolor under läsåret 2011–2012. Hennes slutsats är att lektionerna i religionskunskap dominerades av ett sekularistiskt sätt att tala om religion och livsåskådningar. Det framstod som svårt att kombinera att vara troende och samtidigt en modern, individualistisk och självständigt tänkande människa. Det ateistiska sättet att prata framstod som neutralt och självklart. Avhandlingen visar att det var vanligt med helt andra tongångar när man diskuterade andlighet i stället för organiserad religion. Då kunde även elever som beskrivit sig som helt icke-troende öppna upp för exempelvis att livet fortsätter i någon form efter döden. Det lät också annorlunda när man talade om Sverige såsom kristet. Då kunde elever som tidigare avfärdat all religion som dum, tycka att det är bra att Sverige är ett kristet land. Fokus låg då på traditioner och kultur snarare än religiositet som sådan. Världen idag 151209. Dagen 161201.
Stefan Gustavsson: Från grundskolan via gymnasiet till universitetet är den svenska utbildningsmiljön till stor del genomdränkt av kritik av kristen tro. I nära 30 år har jag mött elever och studenter i föreläsningssammanhang och frågat dem om utbildningens framställning av kristen tro är positiv, neutral eller negativ. Svaret har i stort sett alltid varit negativt. Den bilden bekräftas nu i en avhandling från Göteborgs universitet. Han kallar uppgifterna en "apologetisk väckarklocka". Lärdomen för kristna föräldrar och församlingar är att nästa generation måste få hjälp att intellektuellt tänka igenom den kristna tron. Annars riskerar vi att förlora alltför många unga. Parallellt med utbildningen behöver kristna rustas med bärande argument för tron på Gud och för evangeliets historiska förankring. Världen idag 151209.
"Fel att dumförklara troende elever." De kristna skolgruppsorganisationerna Credo och Ny generation är inte förvånade över avhandlingen som visar att tro ofta framställs som ointelligent i religionskunskapen på gymnasiet. Resultatet kommer inte som någon överraskning för organisationer som hjälper kristna elever att samlas på skolorna. "Vi känner igen de tendenserna och ser att det stämmer att det i dag tyvärr ofta förmedlas en bild av att tro och kristen tro är något föråldrat och inte hållbart. Det är väldigt tråkigt," säger Kristian Hartman, generalsekreterare på Credo. Han berättar att det finns flera fall där skolor och skolledare försökt motverka kristna skolgrupper. Man borde i stället se troende elever som en tillgång i skolans uppdrag att verka för mångfald och tolerans, tycker han. " Vi lever i ett pluralistiskt samhälle, vi behöver möta olika åskådningar och uppfattningar och i mötena lär vi oss tänka kritiskt. Att bara låta en bild förmedlas, att stänga ute eller dumförklara tro, det är fel väg att gå," säger han. Världen idag 151214.
Stefan Gustavsson: Sekulärt tänkande inte en garant för goda värden. Den amerikanska självständighets-förklaringen (1776) säger: ”Vi anser att dessa sanningar är självklara: att alla människor har skapats jämlika; att alla av Skaparen utrustats med vissa nödvändiga rättigheter; att bland dessa återfinns liv, frihet och sökandet efter lycka”. Mänsklig värdighet och frihet motiveras utifrån tron på en Skapare. Tänk på baptistpastorn Martin Luther King. Religion kan inte principiellt anges som terrorns källa. Nej, det handlar om specifika religiösa övertygelser som motiverar terrorism. Andra religiösa övertygelser motiverar motsatsen; frihet och mänsklig värdighet. Det är en retorisk fint att gå från konstaterandet att det finns terror som är religiöst motiverad till att påskina att alla världens religioner motiverar terror. På motsvarande sätt kan sekulärt tänkande inte principiellt ställas fram som en garant för goda värden. Ett sekulärt perspektiv låg bakom 1900-talets fruktansvärda kommunistiska förtryck. Tänk på Stalin, Mao och Pol Pot. Den postmoderna relativismen, som förnekar alla förpliktigande principer, har ofta en sekulär utgångspunkt. Världen idag 151214.

Mindre sprit och knark bland unga. Ungdomar dricker och knarkar mindre nu än förr, enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), som sedan drygt 40 år undersökt ungas drogvanor. Dagen 151211.

Förslag om skolplikt från tre års ålder får hård kritik. Skolplikt från tre års ålder ska råda bot på problemen i skolan. Det var förslaget från en forskare nyligen, men reaktionerna har varit långt ifrån enbart positiva. Mer tid i barnomsorg har inte lyft skolresultaten de senaste åren, tvärtom, menar organisationen Haro. Att den lilla grupp tre–sex-åringar som i dag inte går på förskola skulle vara orsaken till att Sveriges skolresultat faller, är ett orimligt påstående, menar Johan Ingerö, ansvarig för välfärdsfrågor på Timbro. Ingerö konstaterar att barnen i förskola har ökat kraftigt och i dag ligger på rekordhöga nivåer. 95 procent av alla tre–femåringar, och nära 85 procent av alla ett-femåringar, går på förskola i Sverige. Och mer förskola är inte någon mirakelmedicin, menar han. "Vi har ökat närvaron och tiden för alla barn i förskolan de senaste 20 åren. Samtidigt har skolresultaten gått ner. Då ser inte jag att mer förskola skulle lösa problemen med dåliga kunskaper och beteenden," säger Karin Bengtsson, vice ordförande i Haro. Hon menar att problemet snarare är det motsatta. Många barns grundläggande behov av anknytning och tid med föräldrar möts inte och då kan det få negativa konsekvenser också på skolgången. Världen idag 151217.

Ungdomsfylla kan ge livslång baksmälla. Unga som dricker stora mängder alkohol på kort tid kan få förändringar i hjärnan i vuxenlivet. Studier på unga råttor visar att det påverkar inlärningsförmågan och minnet. Forskningen visar också att det är värre att dricka mycket på kort tid än att få i sig samma mängd alkohol under längre tid. Liknande studier kan man av etiska skäl inte göra på unga människor, men skulle man överföra alkoholmängderna motsvarar det en promillehalt på 0,8. Enligt Scott Swartzwelder kan det jämföras med ungefär fyra drinkar på ett par timmar för en kvinna, eller fem för en man. Förändringar av minnet och inlärningen hos unga påverkar i förlängningen andra egenskaper i vuxenlivet. "Det är exempelvis beteenden som vi kopplar ihop med att vara vuxen, som självkontroll, planering eller beslutsfattande," säger Scott Swartzwelder. SR 151223.

Anglican Church Facing Possible Split over Gay Marriage. Conservative bishops of the Anglican denomination have threatened to walk out of an upcoming meeting of bishops in which the topic of gay marriage in the church will be discussed. According to The Christian Post, Archbishop of Canterbury, Justin Welby, will host a summit in Canterbury, England next week in an attempt to bring unity to the denomination on the issue of gay marriage. Some conservative bishops from Asia and Africa, however, have said that they are completely opposed to gay marriage in the church and have threatened to walk out on the meeting or even to boycott it altogether. In regard to the summit, the Church of England has said, “The Archbishop has invited everyone. If people walk out that will be viewed with disappointment rather than anger, and the door will always be open.” Welby has also maintained that marriage is between one man and one woman, but has attempted to unite the denomination on the subject. The American part of the Anglican Church, known as Episcopalian, has decided to embrace gay marriage, while the majority of the rest of the church remains unconvinced. Christian Headlines 160104.

Rädsla – en vanlig orsak till skilsmässa. Många par fastnar i negativa mönster som ständigt upprepas. Man försöker nå fram till varandra men förstår inte den andres reaktioner och beteende. Lär känna varandra på riktigt, på djupet! Gör din älskade till ett forskningsprojekt. Relationskunskap borde finnas som grundkurs i skolan, i alla årskurser. Dagen 160108.
Flest ville skilja sig dagen efter julledigheten. Men bland dem finns onödiga skilsmässor som skulle kunna undvikas genom ett ökat stöd. Enligt statistiska centralbyrån separerar 30 procent av alla svenska småbarnsföräldrar. Risken att skilja sig är dubbelt så hög hos samboende par som hos gifta. Låg utbildningsnivå och arbetslöshet är också en riskfaktor. Dagen 160108.

Primates suspend Episcopal Church from full participation in the Anglican Communion. The primates of the Anglican Communion have suspended the Episcopal Church from full participation in the life and work of the Anglican Communion. On 14 January 2016 a motion was presented to the gathering of archbishops and moderators gathered in the crypt of Canterbury Cathedral that called for the Episcopal Church to be suspended for a period of three years. The resolution as shared with Anglican Ink calls for the Episcopal Church to lose its “vote” in meetings of pan-Anglican institutions and assemblies, but preserves its “voice”, demoting the church to observer status.. The motion asks that representatives of the Episcopal Church not be permitted to represent the Communion in interfaith and ecumenical bodies or dialogue commissions, nor serve on the Standing Committee of the Anglican Consultative Council, nor vote at meetings of the Anglican Consultative Council -- whose next meeting is this summer in Lusaka. Unlike the recommendations of the Windsor Report, which called for the “voluntary withdrawal” of the Episcopal Church from the life of the Communion, today’s vote directs the archbishop to discipline the American church. The Episcopal Church may not take part in the decision making process “on issues of doctrine or polity”, either, agreed the primates. The motion further asked the Archbishop of Canterbury to “appoint a task group to maintain conversations among ourselves with the intention of restoration of relationship, rebuilding of mutual trust, healing the legacy of hurt, recognising the extent of commonality, and exploring our deep differences, ensuring they are held in the love and grace of Christ.” The archbishop’s task group will be tasked with implementing the dialogue and codifying what “this looks like” a source familiar with the deliberations told AI. The motion was passed by a two thirds margin, sources tell AI. The three year time frame to repent and bring its house in order was given so as to “respect the polity of the Episcopal Church” a source tells us. The Presiding Bishop of the Episcopal Church has no authority to bind the American church. That can only be done by the Church’s General Convention which is scheduled to meet in 2018. Anglican Church 160114.

Olof Edsinger och Stefan Gustavsson: Radikala queerteorier i skolan. De strategier som nu håller på att lanseras i svenskt skolväsende handlar om att all identitet och sexualitet är att betrakta som flytande. Just nu pågår ett socialt experiment i svensk förskola och skola, som vi som kristenhet har all anledning att problematisera. Det kallas för ”normkritisk pedagogik”, och lanseras på bred front av RFSL, RFSU och ett antal statliga myndigheter. Sin grundläggande inspiration hämtar man från queer-rörelsen, och det man vänder sig emot är normbildning i allmänhet och heteronormativitet i synnerhet. Allt tal om ”normalt” och ”onormalt” ifrågasätts, och inte minst den så kallade tvåkönsnormen hamnar konstant i skottgluggen – alltså tanken på att mänskligheten i huvudsak kan delas in i två olika kön. Eftersom tvåkönsnormen är så djupt rotad i oss människor har det blivit viktigt att implementera normkritiken redan på förskolenivå. För vår del är det inte långsökt att koppla samman vår tids normupplösning med den ökande psykiska ohälsan bland våra unga. Vår uppmaning till Sveriges föräldrar är därför att läsa in sig på vad som håller på att ske på våra förskolor och skolor, och att därefter låta ansvariga chefer veta vad vi tycker om detta. Detta i enlighet med läroplanens första kapitel: "Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen." Dagen 160115.

Anglikanska kyrkan undvek storsplittring. Men den liberala grenen i USA "straffas" för sin generösa hållning gentemot homosexuella. Den liberala kyrkogrenen i USA, Episkopalkyrkan med cirka två miljoner medlemmar, petades ned ett pinnhål i hierarkin. De kommer inom de närmaste åren att ha en observatörsstatus i stället för fullt medlemskap i den världsvida anglikanska gemenskapen. Kyrkoledarna enades också om att bevara den traditionella synen på äktenskapet. I ett gemensamt dokument som presenterades i torsdags slog de fast att ett äktenskap ska vara mellan en man och en kvinna. De mer liberala krafterna är arga för att deras mer inkluderande hållning stoppas, och menar att det här är ett bakslag för alla som jobbar med homosexuellas rättigheter inom kyrkan. De mer konservativa krafterna hade gärna gått längre, och sett att deras meningsmotståndare uteslutits från gemenskapen då deras liberala bibeltolkning gått för långt. Dagen 160115.

Olof Edsinger: Just när vi hade vant oss vid "hen" (Queer i Canada). I början av hösten uppmärksammade jag också Lärarnas Riksförbunds Studerandeförenings lathund Det öppna klassrummet, där man som lärare får rådet att aldrig tilltala en grupp individer utifrån sitt "tilldelade kön", till exempel genom uttryck som "grabbar" och "tjejer". Inte heller får man tala om elevernas "mammor och pappor”" i stället föreslås uttryck som "vårdnadshavare" och "vuxna". Jag problematiserade detta utifrån att begrepp som för en klar majoritet ter sig både naturliga och motiverade måste undvikas på grund av en minoritets önskemål, trots att de i sig varken kan beskrivas som kränkande eller diskriminerande. Och inte minst viktigt: Lathundens råd gör att man osynliggör det som de begrepp man vänder sig emot står för. Det kan ju trots allt vara så (vilket jag själv anser) att det ligger i majoritetens intresse att elevernas "vuxna" därhemma får kallas för just "föräldrar". Liksom att man trivs bra med att tillhöra gruppen "grabbar" eller "tjejer", och därför inte vill att denna typ av könsgränser ska bli utsuddade.
Inte helt oväntat fick jag positiv respons på denna analys av både av människor i och utanför kyrkan. Många tyckte vidare att det lät som något ganska galet – ett fenomen ute i marginalen, bortom rim och reson. Men nu har jag precis fått ett exempel på hur det kan låta när det hela går ännu längre. Denna gång är det delstatsregeringen i det canadensiska Alberta som i en nyss publicerad lathund vid namn Guidelines for Best Practices tar upp hur man kan skapa "lärande miljöer som respekterar olika sexuella orienteringar, könsidentiteter och könsuttryck" i skolans värld. Könsneutrala toaletter är förstås en självklarhet, men när det gäller duscharna blir det lite mer kinkigt. Här får vi veta att om man som elev tycker att det känns utmanande att dela duschrummet med personer av motsatt biologiskt kön (men som alltså känner sig som sitt motsatta kön) - då är det den som identifierar sig med sitt biologiska kön som måste flytta på sig. "En elev som motsätter sig att dela tvättrum eller omklädesrum med en elev som är trans eller genderblandad erbjuds en alternativ lokal (detta scenario gäller även när en förälder eller annan vårdnadshavare motsätter sig delade tvättrum eller omklädesrum å barnets vägnar)" (s 10). Världen idag 160129.

Otryggt för de små barnen på många förskolor. På var femte förskola finns brister när det gäller personalens lyhördhet för barnens behov och i flera fall ”uppenbara risker för barnens trygghet”, enligt Skolinspektionen. Den senaste tiden har en ny debatt om förskolan blossat upp, det har till och med ifrågasatts om förskolan så som den i dag ser ut är human för barnen. Professorerna Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson slår med hänvisning till sin forskning fast att det är för många barn i flera av dagens förskolegrupper. ”Vi menar att en barngrupp är för stor när förskollärare och barnskötare blir stressade av att de inte hinner se barnen och att arbeta professionellt utifrån läroplansmålen. För barn är en grupp för stor när de inte blir sedda utifrån sina behov av omsorg, inte har inflytande eller är delaktiga i verksamheten”. Familjeterapeuten Jesper Juul med mångårig erfarenhet av att jobba med barn menar att ett barn som dagligen möter nya vikarier och okända ansikten känner sig svikna ”på precis samma sätt som om deras föräldrar lämnade bort dem till olika grannar och 'nannies'”. "De starka barnen med en omsorgsfull och sund familjebakgrund kommer att hitta sätt att vara oberoende av vuxna. De flesta kommer utveckla egocentriska egenskaper och mindre empati. Av de barn som är 'svagare' vill ungefär hälften anpassa sig och lära sig att klara sig själva. Det kommer få allvarliga konsekvenser för deras förmåga att ingå i olika typer av personliga och sociala relationer senare i livet." Barnpsykologen Gunilla Niss säger att hon vill se ett förbud när det gäller förskolegrupper på över 20 barn. "Stora grupper är rent skadligt för många barn. Jag kallar det strukturell barnmisshandel." Världen idag 160201. Kommentar: Tänk att politikerna inte kan fatta detta!!! Huvudsaken för dem är att föräldrarna inte får leva på bidrag utan ska jobba så mycket som möjligt utanför hemmet.

Daily Mail: Slutet för Storbritannien som kristet land? En ny opinionsundersökning visar att en majoritet av britterna säger sig inte ha någon religion. Siffrorna visar att antalet människor utan religion har ökat under senare år, och engelska tidningar basunerar ut att det nu kan vara slut med Storbritannien som kristet land. Opinionsundersökningen You Gov är gjord av Lancaster University och publicerades i veckan. Den visar att 46 procent av de tillfrågade säger sig inte ha någon religion, medan 42 procent kallar sig kristna. När det gäller yngre är det färre som kallar sig kristna – bara tre av tio sätter detta epitet på sig själva. Linda Woodhead, som är professor i religionssociologi, kommenterar undersökningen i Evangelical Focus och säger att ”ingen religion är den nya normen”. Hon påpekar att 95 procent av dem som växer upp utan religion blir kvar i en religionslös identitet livet igenom, medan hela 40 procent av dem som fått en kristen uppväxt lämnar sin kristna identitet. Dagen 160203.

Olof Edsinger: Ny skolpedagogik kan spä på ungas identitetskriser. Normkritisk pedagogik införs på bred front i svenska skolor med stöd av flera statliga myndigheter och organisationer som lobbygruppen RFSL. Det handlar om att se identitet och sexualitet ur queer-ideologins ögon. "Än så länge finns en väldig rädsla i medierna för de här frågorna. Men någonstans måste vi väcka diskussionen. Den här pedagogiken måste få granskas öppet och i ljuset," förklarar författaren och teologen Olof Edsinger som i samarbete med Svenska Evangeliska Alliansen nyligen kom ut med boken "När minoriteten tar majoriteten som gisslan". Vilka ideologier ligger bakom normkritiken? Vad är det för tankegods? Var har de hämtat idéerna? "Jag upptäckte att vissa grupper under tio års tid systematiskt arbetat för att få in den så kal-lade normkritiska pedagogiken i förskolan. Man ser exempelvis inte tolerans längre som något eftersträvansvärt. Alla kategoriseringar ses som problem, typ att det finns två kön – män och kvinnor. Normkritiken bygger på att var och en ska definiera sig själv och då måste man slå sönder de traditionella normerna. Alla blir individer. Man får inte klumpa ihop människor i grupper för det upplevs som förtryckande. Problemet är att den normkritiska ideologin upplevs som befriande för en liten grupp medan den stora majoriteten ofta är ganska bekväm med att till exempel få kalla sig själva för tjejer och killar. Då blir det ett totalitärt drag, att i normkritikens namn tvinga en stor del av befolkningen att anpassa sitt språk och sitt beteende till denna minoritet. Den här forskningen har sitt starkaste ursprung i queer-rörelsen med koppling till RFSL och liknande organisationer runt om i världen. Många av de svenska ideologerna är samtidigt förundrade över att man fått ett sådant genomslag i Sverige. De skriver själva i en av sina antologier att det saknar motstycke i hela världen. Det är det som är unikt för Sverige, att som de säger 'verkligt radikala och maktkritiska perspektiv' inte bara drivs inom genus-vetenskapliga institutioner utan även av ett antal svenska statliga myndigheter." Olof Edsinger ger flera exempel på dessa myndigheter. Exempelvis Skolverket men också Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor (MUCF), som arbetar med statliga bidrag till ungdomsorganisationer. Liksom Diskrimineringsombudsmannen och Forum för levande historia. Hemmets Vän 160204.

Ateism är normen när skolan lär ut religion. Ateism är normen i religionskunskapsundervisningen i svenska skolor, där religion ofta presenteras som något förlegat. Det är Karin Kittelmann Flensners slutsats efter att i fem år forskat i ämnet. Du menar att i klassrummen sågs icke-religion, ateism, som det neutrala perspektivet? "Det stämmer, och när ett sätt att tala blir väldigt självklart ser man det inte alltid själv. Att vara sekulär, det var det normala i klassrummen. Var man troende avvek man, och den som inte trodde på någonting ansågs vara neutral." Den vetenskapliga kunskapen har röjt bort många av de tidigare religiösa förklaringarna. När det diskuterades religion i helklass var många måna att i ett inledande skede poängterade att ”jag är inte troende”. "Det var viktigt att stryka under, så att man blev tagen på allvar." Men när diskussionen sedan fördes i mindre grupper var det vanligare att berätta om sin kristna tro, eller att man var troende på något annat vis. Även när eleverna i enskilda skrivarbeten fick forumlera sig var attityden annorlunda, och eleverna formulerade tankar som inte kom fram när religion diskuterades i klassrummet. Exempelvis var tanken på reinkarnation vanlig i elevernas egna skrivarbeten. Bara en enda gång under de 125 lektioner som Karin Kittelmann Flensner observerade sa en elev öppet i en större grupp att hon var kristen, trots att det fanns flera elever som var engagerade i olika församlingar. Det fanns också flera nedsättande sätt att prata om religion och om troende. Elever kunde säga saker som att troende var ointelligenta, eller i vissa fall, psykiskt sjuka. "Man såg inte en troende som en självständig och rationellt tänkande människa," säger Karin Kittelmann Flensner. "Eftersom religion uppfattades som något som gör anspråk på absoluta sanningar, då blir det intolerant, eftersom man säger att alla andra har fel." Att det går att vända på steken, att även ateism kan bli intolerant när det blir norm, var ett synsätt som eleverna hade svårt att se. Något paradoxalt fanns det samtidigt en syn som många elever tog till sig, att Sverige var ett kristet land. "Men då handlade det inte så mycket om tro, utan mer om historia och traditioner. Då fanns det en slags kristendom som definierades som svensk, som var liberal och tolerant. Då var det okej att vara kristen." De mer konservativa tolkningarna, som att vara emot abort och homosexuellas rättigheter, sågs som osvenskt och hotfullt. "Det är väl belagt i forskning att elever inte känner igen sig i sin religion så som den beskrivs i skolan, och de känner sig därför utsatta och sitter ofta tysta." Dagen 160212.

Sveriges sätt att lära ut religion ovanligt. I Sverige är tanken att elever med olika religiösa bakgrund ska samlas och få en objektiv undervisning i skolans religionsundervisning. Så ser det inte ut i de flesta länder. Dagen 160212.

Stress påverkar elevers hälsa. Huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Det är några av bieffekterna över elever som stressas av skolarbete. Värst är situationen för flickor där nästan 7 av 10 som känner stress även har psykosomatiska besvär. Resultatet presenteras i Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor. Just psykosomatiska besvär är ungefär dubbelt så vanliga bland de tonåringar som säger vara ganska eller mycket stressade över skolarbetet jämfört de som är lite eller inte alls stressade. Skillnaden syns tydligast bland flickor där 68 procent av de som upplever stress också anger besvär jämfört med blott 36 procent av de som inte är stressade av skolarbetet. Hos pojkar är siffrorna 48 respektive 21 procent. "Vi kan se att det finns ett samband mellan skolstress och psykosomatiska besvär." Världen idag 160218.

Politiker gör hårt men oklart utspel mot troende. 16 riksdagsledamöter dundrade förra veckan på debattplats i Aftonbladet mot religiösa grupper som står utanför demokratins kriterier. Men det visar sig vara svårt att definiera vilka de hårda orden riktar sig mot. Samfund som "bryter mot individens mänskliga rättigheter" ska inte längre skattefinansieras, slår 16 ledamöter från samtliga riksdagspartier utom KD och SD fast i en debattartikel i Aftonbladet. De ingår i det som kallas "riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn". I artikeln nämns inga samfund specifikt, men man skriver att det är aningslöst att anslå skattemedel "till organisationer som säger sig företräda olika etniska eller religiösa grupper men som sedan inte uppfyller elementära demokratikriterier." Man har tre exempel på dessa kriterier: "Att förbjuda kvinnor att inneha religiösa ämbeten, att förbjuda kärlek före äktenskap och förbjuda homosexuell kärlek överhuvudtaget med mera är lika med att bryta mot grundläggande demokratiska principer." Marco Venegas (MP) är en av undertecknarna. Vilka grupper är det ni menar bör förlora stöd? "Det finns grupper som hindrar att ungdomar kan leva ett fritt liv. Jag kan inte precisera vilka grupper det handlar om, men det finns säkert flera grupper som motstrider de demokratiska grunderna." Världen idag 160304. Kommentar: Att gå som katten kring het gröt.

Stefan Gustavsson: Att ha en moralisk diskussion och samtidigt förbjuda tanken på skuld är meningslöst. Frågan om skuld ska inte lösas genom förnekande, utan genom försoning och förlåtelse. Världen idag 160307.

Fler svenskar bor i ensamhushåll. Vi blir allt ensammare i Sverige, i alla fall när det handlar om boendeformen. När Statistiska centralbyrån, SCB, redovisar siffror för 2015 visar det sig att ensamstående utan barn är den hushållstyp som ökar mest – två procent. Världen idag 160318.

Kristen tro vinner över droger. Den som har en stark religiös övertygelse står lättare emot frestelsen att pröva droger. Det visar en ny studie. Dagen 160329.

Per Ewert: Kristen tro – samhällets hopp. Sverige är en udda fågel i flocken av världens länder och kulturer. I internationella undersökningar placerar vi oss allra längst ut i extremhörnet i vårt starka fokus på individualism och sekularisering. Vårt lands regelmässiga distansering från allt som andas Gud och kristendom är både internationellt och historiskt apart. Hyllandet av den svenska hyperindividualismen har inte gett den frihet man eftersträvade, i stället har den gett ett kallare och ensammare land. Det är en riktning som Sveriges kristenhet kan och bör motverka. Vår sekulära kultur förmår helt enkelt inte se kristen tro som något gott eller skyddsvärt. Dagen 160401.

Olof Edsinger: Förvirrande om barns könsidentitet i Skavlan. Vad händer med barn som får höra att könsidentiteten kan ändra sig från dag till dag? Det undrar bibelläraren och EFS-teologen Olof Edsinger. Dagen 160405.

Från daglig morgonbön till icke-konfessionell skola. Förr var det en självklarhet att läraren skulle vara kristen. I dag får man knappt sjunga en psalmsång i skolan. Undervisningen har gått från att innehålla bibelläsning och bön till att bara ytligt beröra den kristna tron. Hur gick denna avkristning av skolan egentligen till? "Det har skett successivt, säger Gunnar Richardson, pensionerad historiker, politiker och folkskollärare som skrivit boken "Svensk utbildningshistoria - skola och samhälle förr och nu". Världen idag 160408.

Lukas Berggren: Behöver tron försvaras? Den kristna tron har alltid utsatts för olika slags angrepp genom historien. Det behövs ingen större dos kyrkohistoria för att konstatera det. En del angrepp har kommit utifrån, från den omgivande kulturen, medan andra har kommit inifrån, från kyrkliga ledare och andra. En del har rört perifera frågor, medan andra har rört centrala frågor. Vår tid utgör definitivt inget undantag i sammanhanget. Det mest tragiska i sammanhanget är att angreppen, nu även kommer från kyrkans egna företrädare. Lobbyisterna i RFSL och RFSU får god hjälp från kyrkan att angripa den kristna synen på äktenskap, sexualitet och familj. De sekulära ateisterna får god hjälp från både biskopar och präster att ifrågasätta om Jesus verkligen kunde gå på vattnet och annat övernaturligt. Och andra religioners företrädare får dessutom god hjälp från kyrkliga företrädare med att ifrågasätta om Jesus verkligen är enda vägen till Gud. Världen idag 160408.

Könsneutrala äktenskapslagen stadfäst i Finland. Presidenten har nu stadfäst den könsneutrala äktenskapslagen. Det innebär att ett par som lever i ett registrerat parförhållande kan ändra statusen till ett äktenskap bara genom att meddela myndigheterna, och kutymen med registrerade parförhållanden upphör. Lagstiftningen träder i kraft den första mars nästa år. Lagen om könsneutrala äktenskap leder inte automatiskt till kyrkbröllop, kyrkan får fortsättningsvis själv välja vem den välsignar. Yle 160408.

Norskt ja till homovigsel i kyrkan. Kyrkomötet i Norge har beslutat att godkänna att två personer av samma kön ska få gifta sig i kyrkan. 88 av 115 delegater röstade på måndagen ja till ett förslag om att utveckla två bröllopsritualer och anta en könsneutral syn på äktenskapet. Detta efter att 15 av 23 medlemmar i ett utskott som arbetat med frågan gett förslaget sitt stöd. "En majoritet i kyrkomötet anser att det utöver den nuvarande bröllopsritualen och förbönen för borgerlig vigsel mellan man och kvinna måste utarbetas motsvarande ritualer som inkluderar par av samma kön, och kan användas på alla par", står det i utredningen. Dagen 160411. Kommentar: Tidsandan är starkare i alla nordiska länderna än troheten till Bibelns ord.
Norge: Ja till samkönade vigslar i kyrkan. 88 av 115 ledamöter i Norska kyrkans beslutande organ kyrkorådet röstade på måndagen för att införa en vigselakt för samkönade par. Men kyrkan är, liksom när ett liknande beslut fattades i Sverige 2009, djupt oenig i frågan. Delegaterna i kyrkorådet i Norge har beslutat att godkänna att två personer av samma kön ska få gifta sig i kyrkan, förslaget innebär att man ska utveckla två bröllopsritualer och anta en könsneutral syn på äktenskapet. 15 av 23 medlemmar i det utskott som arbetat med frågan har gett förslaget sitt stöd. "En majoritet i kyrkorådet anser att det utöver den nuvarande bröllopsritualen och förbönen för borgerlig vigsel mellan man och kvinna måste utarbetas motsvarande ritualer som inkluderar par av samma kön, och kan användas på alla par", står det enligt TT i utredningen. Kyrkopolitikern och kantorn Geir Ivar Bjerkestrand säger till norska Dagen att äktenskapet är en förening mellan en kvinna och en man. "Det förvånar mig att ett samlat biskopsmöte 1997 sa att det är en kyrkosplittrande villolära att likställa homosexuellt och heterosexuellt samliv. På 19 år har budskapet förändrat sig. Det är konstigt. Är det Bibeln som har förändrat sig eller är det samhället?" Enligt tidningen finns det inom Norska kyrkan nu en utbredd oro för att de två olika ceremonierna som nu ska användas för att inkludera också samkönade par, bara är ett steg på vägen mot en gemensam och helt könsneutral vigselakt. Samkönade vigslar kan tidigast börja praktiseras i Norge i januari 2017. Världen idag 160411.
Norsk präst slutar efter vigselbeslut. Den norska prästen Dag Öivind Östereng hoppar av sitt jobb och sitt medlemskap i kyrkan, som en protest mot beslutet att viga homosexuella. "Det är med stor sorg och med djupa kval, och samtidigt med det lugn som övertygelsen ger, att jag måste meddela att jag under de närmaste veckorna kommer att lämna in min avskedsansökan och därefter utträda ur tjänsten som präst i Norska kyrkan och även utträda ur den norska kyrkan", skrev Dag Öivind Östereng på Facebook. Östereng startade 2007 ett nätverk, Carissimi, som samlade cirka 100 präster vilka krävde att få ställas under tillsyn av en biskop som inte accepterar homosexuellt samliv, berättar tidningen. Debatten har pågått sedan 1990-talet i kyrkan. Redan tidigare har det varit möjligt för personer av samma kön att i vissa stift, som till exempel i Oslo, få en välsignelseakt i kyrkan som varit väldigt lik vigselakten. Präster eller andra kyrkligt anställda som inte vill medverka i eller kring vigselakten behöver inte göra det. Det är inte heller förbjudet att predika om sin syn på äktenskapet, även om man inte godtar det beslut kyrkan nu tagit. Kyrkan godkänner alltså två teologiskt skilda ståndpunkter kring homosexualitet. Dag Öivind Östereng säger till norska tidningen Dagen att många präster i nätverket Carissimi funderar på att lämna sin tjänst. Dagen 160413.
Katolska Kyrkan i Norge överväger att avsäga sig vigselrätten. för samtal med Vatikanen om huruvida den Katolska Kyrkan i Norge bör avsäga sig vigselrätten. Oslos biskop betonar att han själv inte har mandat att fatta ett sådant beslut, men att han fruktar att ”politiker nu kan bli aggressiva gentemot de kyrkor som vägrar att utföra sådana vigslar. Det bästa alternativet vore därför att sluta viga å statens vägnar.” Han tror det är en tidsfråga innan Norges riksdag beslutar att alla vigselförrättare måste viga även samkönade par. Vatikanradion 160503.

Bris: psykisk ohälsa ökar bland barn. Oro, depression och minskad livslust var vanliga samtalsämnen när barn och unga sökte kontakt med Bris. Under året ökade de stödjande kontakterna med Bris med tre procent, skriver organisationen på sin hemsida. Antalet kontakter ökade med drygt 700 under förra året. Det totala antalet kontakter var förra året 24 081, året dessförinnan (2014) 23 370. De ämnen som var oftast förekommande i barns och ungas samtal med Bris var: psykisk ohälsa och dåligt mående (22%), vänner (20%), skola (14%), familjekonflikter (13%), kärlek (12%), familjen (8%), myndighetskontakter (8%), kropp och utseende (7%), vuxna (5%) och mobbning (5%). Dagen 160410.

Pastor: En historielös och sorglig utveckling. Enligt en avhandling, som Dagen nyligen skrev om, är ateism normen i religionskunskapsundervisningen i svenska skolor. "Det är en historielös och sorglig utveckling som gör att det finns mindre och mindre utrymme för kristen tro och tradition. Ungdomar som har en kristen övertygelse får alltså inget som helst stöd från skolan. Det är på ett sätt en outtalad, organiserad mobbning mot religion. Religion blir en privatsak, en ickefråga," säger BG Backman, pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Karin Kittelmann Flensner har i flera års tid forskat om hur religionskunskapsundervisningen i svenska skolor ser ut. "Att vara sekulär, det var det normala i klassrummen. Var man troende avvek man, och den som inte trodde på någonting ansågs vara neutral," sa hon nyligen till Dagen. Och bilden bekräftas alltså även från annat håll. "Det gör det mycket svårare att efterleva och visa religiös, andlig, identitet i skolan i dag. Det gäller inte minst för kristna ungdomar," säger BG Backman. Dagen 160427.

Sträng lära i jakten på nåd utan Gud. Kvinnotidningarna Amelia, Tara och M-magasin skriver en hel del om andlighet, men begreppet religion är inte populärt. Dock verkar man inte ha hittat någon mer förlåtande Herre att tjäna på sin flykt från kyrkans Gud. Det man kallar ”andlighet” har alltid företräde framför ”religion” i Amelia, Tara och M–magasin. Religion står för institutionaliserad tro, medan allt kvinnan gör är andligt. Undra på om läsaren får dåligt samvete för att hon inte prioriterar denna andlighet. Inte i förhållande Gud, utan till det egna jaget. Du har svikit dig själv! Om trons villkor bestäms av någon institutionell religion uppfattas det som problematiskt. Dagen 160427.

Ställer ut Ecce Homo i kyrkorum. Eskilstuna församling har beslutat att som en del i sitt engagemang i hbtq-festivalen Springpride ställa ut Elisabeth Ohlson Wallins kontroversiella bilder av Jesus ur ett hbtq-perspektiv. Ecce Homo visar Jesus som naken och med sexuella anspelningar i en hbtq-miljö. När utställningen först visades 1998 i Uppsala domkyrka väckte det stark uppståndelse och inte minst många kristna uttryckte stark kritik mot bilderna. Nu ska Eskilstuna församling inom Svenska kyrkan ställa ut bilderna på nytt i maj. Församlingen driver ett hbtq-café med namnet ”Café himmelriket” och det är från cafégästerna förslaget kommer att ställa ut Ecce homo. Bilderna ska visas i Klosters kyrka som under stadens Springpride-festival och enligt Minna-Maria Lindroos som ansvarar för kyrkans engagemang i festivalen så är det första gången hela utställningen visas i ett kyrkorum. Världen idag 160428. Kommentar: Svenska kyrkan har förändrats men Gud har inte förändrats.

Lukas Berggren: Sveket mot barnen. Pappor är viktiga. Sägs det. När föräldraförsäkringen debatteras brukar de bli alldeles särskilt viktiga. Argumenten för att nämnda försäkring ska tvångskvoteras brukar ofta handla om just pappans betydelse. I de sammanhangen är pappan så viktig att han själv inte förstår hur viktig han är. Han förstår varken sitt eget eller sina barns bästa. Staten måste därför gå in och lagstifta om hans hemmavaro med barnen. De behöver bestämma över huvudet på föräldrarna och instifta så kallade pappamånader. Detta trots att hela 76 procent av väljarna vill att föräldrarna själva ska få bestämma (Novus, maj 2015). Nu handlar i själva verket denna tvångskvotering inte särskilt mycket om barnets behov av sin pappa. Syftet är inte pappans närvaro, utan mammans frånvaro. Man vill helt enkelt tvinga kvinnor ut på arbetsmarknaden så tidigt som möjligt. För det kvinnliga kollektivets skull behöver de, enligt kvoteringsivrarna, komma i arbete så snart som möjligt så att kvinnors löner inte ska halka efter.
Den 1 april i år legaliserades assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Eller för att formulera det med andra ord: pappan blir gjord oviktig för barnet. Först vid 18 års ålder, efter barndom och en potentiellt turbulent tonårstid, ska barnet ha rätt att ta reda på vem pappan är. Innan dess saknar han helt betydelse, om man får tro lagstiftaren. Samtidigt reser representanter för ett par politiska ungdomsförbund – Liberala ungdomsförbundet och Centerns ungdomsförbund – krav på vad de kallar för ”juridisk abort”. Pappan ska, fram till den artonde graviditetsveckan, ha möjlighet att helt frånsäga sig sitt föräldraskap och i stället likställas med en spermadonator. Även här framställs pappan som betydelselös.
Samma politiker och debattörer, som ena stunden talar om pappans enorma betydelse, agerar i andra stunden som om pappan vore helt betydelselös. I verkligheten vill de lagstifta bort barnets rätt till en pappa. Fäder och mödrar ges inte rätt att välja hur de vill fördela föräldraledigheten. Men de ska däremot ges möjlighet att helt frånsäga sig sitt föräldraskap. Det är motsägelsefullt. Det som pågår måste dessutom beskrivas som ett gigantiskt svek mot barnen. Världen idag 160506.

Anders Gerdmar: Ecce Homo-bilderna hädar och provocerar. ”Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning, Ecce Homo, är inte (heller) stor konst eller uppnår konstnärlig höjd. Tvärtom blir fotografierna av några personer som vill visa sig nakna i ett badhus banala”. Teologi på villovägar brukar göra sin egen jesusbild. I min egen forskning kring nazistisk bibeltolkning har jag mött den ariske Jesus som fjärmats från all judiskhet. Liberalteologins Jesus blir en ren moral- och vishetslärare och marxisterna gjorde en Kamrat Jesus. Än en gång är en hbtq-jesus aktuell (förkortningen betyder homo-, bi-, trans-, queersexuell). Det är Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning Ecce Homo som ska visas i samband med Springpride i Eskilstuna, och man öppnar Eskilstuna Klosters kyrka för evenemanget. Jesus och lärjungarna framställs i denna som en hbtq-gemenskap. Den kanske grövsta bilden är av Jesu dop, där Jesus framställs naken med könet som fokus. Bilden är utmanande också genom hur Johannes Döparen rör vid Jesu kropp. De andra bilderna avbildar olika varianter av homosexualitet. Det finns flera stora problem med detta. Synd är synd för Jesus, och det ändras inte med tidsandan. Paulus är tydlig när det gäller homosexualitet. Han fortsätter Gamla testamentets syn på enkönade relationer, vilket kan beläggas med flera texter. Han ser inte heller homosexualitet som en synd bland andra. Han säger att de som utövar sådant inte ska ärva Guds rike (1 Kor 6:9-10). Hade det funnits ledare med en äkta andlig herdestav i Svenska kyrkan hade det här varit omöjligt. Världen idag 160509.

Hbtq-organisationer firade regnbågsmässa i domkyrkan i Göteborg. Samtidigt som flera stora kyrkokonferenser arrangerades på olika platser i Sverige samlades representanter från Europas kristna hbtq-organisationer i Göteborg. "Många av deltagarna kommer från östra Europa och min bild är att vi verkligen har förmedlat hopp till dem. Att vi bland annat firade regnbågsmässa i Göteborgs domkyrka är en ganska tydlig signal, det finns inte på kartan att göra i deras hemländer." Dagen 160510.

DO: Fel neka bröllop av religiösa skäl. Det är fel att neka ett samkönat bröllop av religiösa skäl. Det slår DO fast utifrån en händelse på en privat gård i södra Sverige. En kvinna skickade i november 2014 e-post till gården där hon berättade att hon tänkt gifta sig med sin flickvän och sökte lokal för sin bröllopsfest. Hon fick nej men tyckte att svaret rimmade illa med gårdens presentation på nätet. Där framgår att de kan ta emot större sällskap och att uthyrningsverksamheten i allra högsta grad är igång. Fyra dagar senare försökte ett heterosexuellt par boka samma gård, och fick ja. Kvinnan anmälde fallet till DO. Men nu har det skett en uppgörelse i godo mellan parterna. Företaget betalar totalt 30 000 kronor i ersättning till paret. Det ska samtidigt sägas att det är upp till varje förening att själv bestämma vilken typ av uthyrningsverksamhet man ägnar sig åt. Men har då en frikyrka som inte viger samkönade par (men öppet hyr ut sina lokaler för bröllopsfester) rätt att neka uthyrning till ett homosexuellt bröllop? "Om ett företag eller ideell förening hyr ut sina lokaler till allmänheten får de inte neka någon att hyra på grund av deras sexuella läggning. I det fallet spelar det ingen roll vad de tror på, det som spelar roll är hur de agerar," säger Per Holfve, jurist på DO. Dagen 160510.

Forskare: Barn har rätt till tro under uppväxten. Barn har både rätt att få vägledning i föräldrarnas tradition och tro, och att få forma sin egen vilja och väg. Det menar en forskare som studerat hur internationella konventioner uttrycker sig om barn och religion. Tidigare forskning har visat att undervisningen i kommunala skolor genomsyras av sekulära och ateistiska uppfattningar, och att religion framställs som något gammaldags, udda och konstigt. "Tar man hänsyn till FN:s barnkonvention så är detta helt orimligt. Barn har rätt att möta respekt för vem de är, och att inte bli utpekade som mer eller mindre okunniga eller naiva för att de har en gudstro", säger Maria Klasson Sundin. "Barn ska få vara glada och stolta över sin tradition, samtidigt som de ska fostras i att respektera andra traditioner." Världen idag 160518.
Tacksam för svensk religionsfrihet. Marina Andersson, skolpastor för Grännabygdens kyrkor och barnpastor inom Pingst, tycker att religionsfriheten så som den kommer till uttryck i Sverige, för det allra mesta gagnar barnen. "Alltid när jag jobbar med barnverksamhet så lyssnar jag in barnen, utvärderar med barnen och planerar med barnen. Tar jag fram material så ska det godkännas av barnen så att det blir relevant för dem, och inte speglar beteenden eller formuleringar som inte är deras. Det är viktigt att barn själva får ta in det de klarar av och växa i sin egen takt." Världen idag 160518.
EFK:s missionsdirektor, Daniel Norburg: Skolans största behov är ledarskap och värderingar. "Det finns normer och strukturer som måste ifrågasättas. Men stora delar av den normkritik som nu saluförs, angriper – utan vetenskaplig grund – fundamentala skapelsegivna ordningar". Den svenska skolan är i ett krisläge. Pisa-undersökningen visade att resultat och kvalité fallit. 90 000 nya lärare behövs till 2019. Förra året anlände dessutom hela 71 000 flyktingbarn till Sverige, som nu ska integreras i skolsystemet. Jag skulle vilja påstå att skolans problem handlar i grunden om två olika saker. För det första handlar det om avsaknaden av ledarskap, eller dåligt ledarskap, och det på alla olika nivåer. Alltifrån ledarskapet i klassrummen, på föräldramöten, bland rektorer och skolledare, hos kommunerna som ansvariga för skolan och vidare upp till Skolverket och riksdag och regering. Det saknas generellt vision, ordning, arbetsro och samarbete – lärande av varandra. Det är dags att bemyndiga våra lärare, skolledare och föräldrar och ge dem verktyg att leda. Det finns en ideologi som påstår att om vi bara låter våra barn vara sig själva så kommer de utvecklas till mogna, ansvarskännande och bildade vuxna. Det är en falsk tanke. Våra barn behöver vuxnas goda ledarskap både i hem och skola och i andra sammanhang. De behöver vuxna ”role models” som är goda trygga förebilder och som leder och skapar formativa miljöer för våra barn och ungdomar. För att ett bättre ledarskap ska växa fram, är det min övertygelse att vi behöver höja statusen rejält för läraryrket. För det andra vill jag påstå att skolans grundläggande problem också handlar om ett förakt för beprövade värderingar, arbetssätt och metoder. Vi har tillåtit och tillåter både sociala och pedagogiska experiment i skolan, som så långt jag kan förstå saknar vetenskaplig eller erfarenhetsmässig grund. Vårt samhälle och vår skola byggdes upp på kristna och humanistiska värderingar, på upplysningens och vetenskapens landvinningar samt demokratins framväxt. Dessa saker samspelade och gav oss världens bästa och mest jämlika skola. Vi började med att slänga ut de kristna värderingarna och beprövad erfarenhet, men känslan är att vi nu också börjar tumma på vetenskap och upplysning. Allehanda ideologier och filosofier går nu före. Ett exempel är den så kallade ”normkritiken” som nu genomsyrar hela vårt samhälle liksom också skolans värld. Den omfattar allt från förskola till lärarutbildningar och forskning. Det finns normer och strukturer som måste ifrågasättas och som hindrar människors frihet och jämlikhet. Men stora delar av den normkritik som nu saluförs, angriper – utan vetenskaplig grund – fundamentala skapelsegivna ordningar som stabil könstillhörighet och identitet, sexualitet, äktenskap och familj. De värderingarna utgör fundamenten för välmående individer och samhällen. Världen idag 160518. Kommentar: Med andra ord, som man bäddar får man också ligga, den svenska individualismen motverkar sig självt.

Skotska präster får leva i samkönade äktenskap. Church of Scotland har efter år av överväganden sagt ja till att kyrkans präster och diakoner får leva i samkönade äktenskap. Generalförsamlingen i Edinburgh röstade för att utvidga ett beslut från i fjol då grönt ljus gavs för att prästerna lever i partnerskap. Med 339 röster för och 215 emot utsträcktes rätten till äktenskap. Church of Scotland har en presbyteriansk inriktning och består av omkring 1,7 miljoner medlemmar, cirka 32,4 procent av Skottlands befolkning. I Skottland kallas den kort och gott för "the Kirk". Dagen 160523. Kommentar: Väckelsen på Hebriderna (1949-1952). Här kan du läsa ett litet utdrag från väckelsen på Hebriderna (en ögrupp som ligger utanför Skottland). "Det var efter andra världskriget som två damer hade börjat be för den unga generationen på öarna. Det var Peggy Smith, 84 år gammal, blind och hennes syster Christine Smith, 82 år, dubbelvikt av reumatism. Kriget hade förstört så mycket för människor. Människorna var så trasiga, det fanns så stor hopplöshet, omoral och dryckenskap. Och dessa enkla men brinnande damer får då ett bibelord till sig. Jes.44:3. ”Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra… Och de kände hur de ville söka Gud och be för den unga generationen varje kväll. Klockan tio varje kväll samlades de och bad till 3-4 på morgonen. ”Gud fräls ungdomarna på Hebriderna. Gud kom med vatten över det torra, kom och fräls” Man kan ju tycka att de borde dragit sig tillbaka i deras ålder men inte. Deras hjärta brann fortfarande. En tid senare så kom det en evangelist till öarna, Duncan Cambell som skulle hålla en kampanj i två veckor. Första kvällen så var kyrkan i den by han var fullpackad och de flesta visste inte varför de kommit. Människor fick möta Gud och flera blev frälsta. Tredje dagen när han skulle gå upp och predika så hann han inte ens börja predika fören Guds Ande kom, pang! Och han berättar att ett synligt ljussken kom över hela lokalen. Under 3 timmar svepte sig den helige Ande fram och tillbaka över alla ungdomar som var där. Det gick inte att avsluta mötet. Vid midnatt så kom det en hjälpreda till honom och sa att han behövde gå ut. Och när han kom utanför kyrkan så stod där 600 personer i natten, som inte hade fått plats i Kyrkan. Guds Ande kom över dem och de bad med ungdom efter ungdom till frälsning. Kl.4 på morgonen kom det en polis springande och sa till Duncan att komma till polisstationen. För vid polisstationen fanns det flera hundra människor som vaknat mitt i natten och känt behov av hjälp ifrån deras synd. Så därför hade de tagit sig till polisstationen, för det var ju där man brukade få hjälp." Undrar när vi får se sådan här väckelse i Sverige..? Eller på nytt i Skottland? Behovet är stort.

Skilsmässa kan påverka ungas tro och hälsa. Ungdomar som bor med båda sina föräldrar upplever, generellt sett, större mening med livet och har bättre ”existentiell hälsa” än barn med separerade föräldrar. Det framgår av ”Folkhälsoenkät ung 2015” från Region Jönköping. Utifrån svaren ovan konstaterar Region Jönköping följande i sin rapport: ”En av slutsatserna är att de som bor med båda sina föräldrar rapporterar generellt bättre hälsa än andra jämnåriga”, skriver rapportens författare. ”När det gäller existentiella frågor ser mönstren likadana ut som den för den allmänna och psykosomatiska hälsan, med bättre existentiell hälsa bland ungdomar som bor med båda sina föräldrar”, slår man fast. Världen idag 160601.
Folkhälsoplanerare: "En ögonöppnare". Att förebygga skilsmässor och öka stödet till barn med separerade föräldrar. Sådana åtgärder kan bli nödvändiga, menar Elise Björn, folkhälsoplanerare vid Region Jönköpings län, apropå resultaten i "Folkhälsoenkät ung 2015". Enkäten visar bland annat att ungdomar som bor växelvis eller med bara sin ena förälder generellt mår sämre än jämnåriga som bor med båda sina föräldrar. "Rent logiskt är det kanske inte svårt att förstå att det påverkar en att flytta mellan föräldrar, att inte ha en stabil hemmasituation. Men för mig blev det ändå en ögonöppnare att det fanns ett så tydligt samband," säger Elise Björn som ansvarat för enkäten. Världen idag 160601.

Hon får Haro-medalj. Susanne Nyman Furugård får organisationen Haro:s guldmedalj 2016 för sitt arbete med att uppmärksamma bristerna i nuvarande familjepolitik och behovet av en ny. Susanne Nyman Furugård är journalist och initiativtagare till föräldrauppropet ”Hållbar familjepolitik NU”. Tidigare år har personer som professorn Ulla Waldenström och opinionsbildaren Alice Teodo­rescu mottagit Haro:s guldmedalj. Världen idag 160603.

Allt färre britter kallar sig kristna. Kristna utgör nu för första gången en minoritet av Storbritanniens befolkning, enligt ny statistik. Trenden kan vara liknande i Sverige. Enligt en färsk undersökning kallar sig bara en tredjedel av svenskarna födda 1977 till 1996 för kristna. Bland de som identifierar sig som kristna är det många som inte tror på Gud. Dagen 160608.

Präster ska gå hbtq-kurs. Präster och förtroendevalda i Bredaryds pastorat ska i höst utbildas i hbtq-frågor i ett pilotprojekt i Växjö stift. "Vi är stolta och glada, men det här kan nog röra om i grytan i Växjö stift som är bland de mest konservativa i landet," säger Per-Erik Åkermo, kyrkoherde i Bredaryds pastorat. Svenska kyrkan beslutade 2009 att man ska viga par till äktenskap oavsett kön. Fyra år senare, 2013, fattades beslutet att församlingar och stift ska hbt-certifieras. Nu startar ett pilotprojekt i Växjö stift som ett led i detta. Man vill öka kompetensen i hbtq (homo, bi, trans och queer)-frågor hos personal och förtroendevalda i stiftet. Det är Växjö stift, EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer och Sensus som sjösätter en modell för hbtq-kompetens. De församlingar som gått utbildningen hbtq-certifieras och får ta emot märkningen "Regnbågsnyckeln”. Bredaryds pastorat är en av de tre pilotförsamlingar som nappat på det här, de andra är Alvesta församling, och Södra Ölands pastorat. VN 160509.

Statistik visar att drygt 4.000 kvinnor finns i samkönade äktenskap och närmare 3.000 män. Över 3,3 miljoner svenskar är gifta. 47.000 par gifte sig år 2015 och det var en ökning på 2-3 procent. Det betyder att omkring 0,2 procent av alla äktenskap är homosexuella.

Ny: studie: Kyrksamma lever längre. Den som går ofta i kyrkan löper mindre risk till en för tidig död än den som inte går lika ofta. Det är en slutsats i en ny undersökning. För dem som gick till kyrkan mer än en gång i veckan minskade risken att dö i förtid med 33 procent. För dem som gick i kyrkan en gång veckan var motsvarande risk 26 procent och för dem som gick i kyrkan färre än en gång i veckan 13 procent. Risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer följde samma mönster, rapporterar New York Times. Dagen 160618.

"Den som känner sig älskad av Gud kan leva längre." Det är rimligt att tro att den som känner sig älskad av Gud i genomsnitt lever lite längre. Det säger läkaren Annika Landgren apropå en ny undersökning. Hon menar att "den som känner sig sedd och älskad av Gud och som upplever att livet har ett syfte och en mening och som väntar sig en evig glädje har bättre förutsättningar att leva längre. Glädje och tillfredsställelse räknas generellt som 'friskfaktorer' genom att till exempel påverka immunförsvaret positivt." Dagen 160622.

Stefan Gustavsson: Sexualetik behöver vägledas. Varken svårigheterna i samhällsdebatten eller i den inomkyrkliga debatten får leda till att samtalet om sexualitet och äktenskap tystnar. Kropp och sexualitet är något gott, eftersom det är skapat av Gud. Men av detta följer också att kropp och sexualitet kommer bäst till sin rätt när vi lever i enlighet med vår Skapares tanke. Därför möter vi också en tydlig vägledning i sexualetiska frågor i Guds ord. Dagen 160623.

Unga tjejer i Stockholm mår sämre. 40 procent av flickor som går i årskurs 9 uppger att de ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför, det visar Stockholmsenkäten som släpptes på torsdagen. Den psykiska ohälsan ökar visserligen även bland pojkar, enligt enkäten, men där är andelen istället 15 procent. SR 160721.

Avskedad kristen lärare friades efter överklagan. En kristen lärare i Storbritannien avskedades eftersom hon vägrade att skilja sig från maken som dömts för att ha filmat nakna pojkar. Nu har en domstol slagit fast att kvinnan utsattes för religiös diskriminering. Kommentar: Hade domslutet blivit detta också i det sekulariserade Sverige? Tveksamt. Dagen 160720.

Siewert Öholm: Nu ropar samhället på klassiska livsfrågor. Vad är meningen med alltsamman? Frågan kom både oförmodad och nästan som lite av en spark i magen i SR:s P1 Morgon i måndags morse. Det handlade om snart 90-åriga Marianne i Malmö, som mest såg hopplöshet och meningslöshet i kommande dagar. Hon saknade möjlighet att i hemtjänstens pressade tidsscheman och med många cirkulerande assistenter få en chans att tala om livsfrågorna. Världen idag 160722.

EFK-pastorer: Det är viktigt att prata om porr. Pastorer inom EFK tycker att det är viktigt att uppmärksamma frågor om pornografi. Men de undervisar sällan om det.Den slutsatsen drar teologistudenten Björn Enes utifrån en enkät med pastorerna. Dagen 160804.

Islamister och hbtq i motionsfloden till kyrkomötet. Tvinga nya präster att viga samkönade, stöd kristna som hotas på asylboenden och tillsätt utredningar om bojkott mot Israel och om kyrkans samarbete med islamister. Så lyder några av de 90 motioner som lämnats till årets kyrkomöte. Anna Ekström (FiSK) med flera vill ändra i kyrkoordningen så att ”det blir ett villkor för vigning till präst att ha förklarat sig beredd att förrätta vigsel av par av samma kön”. En annan motionär vill veta hur personer utanför ”heteronormen” blir ”bemötta av kyrkans företrädare som har en negativ inställning till vigsel av samkönade par. ”Hur ser en sådan person på och hur bemöter en sådan person två pojkar som går hand i hand till konfirmandundervisningen, eller två flickor som kysser varandra god natt på konfirmandlägret?” Frågan behöver utredas menar författaren, Anders Nihlgård i Öppen kyrka. I en annan motion föreslår han att kyrkomötet uppdrar åt kyrkostyrelsen att undersöka hur Svenska kyrkans församlingar följt ”Kairos Palestina”, ett dokument från kyrkomötet 2012. Där ställs, enligt motionen, krav på att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på ockuperade palestinska områden i Västbanken och östra Jerusalem. Världen idag 160806.

Motionärer: Se över Sida-samarbetet. Behovet av omvändelse behöver uppgraderas i Svenska kyrkans missionsarbete. Det menar två motionärer till årets kyrkomöte, Fredrik Sidenvall och Bertil Murray, och kräver en ”genomlysning” av kyrkans internationella arbete. "I Svenska kyrkan har vi sedan 1960-talet betonat den sociala sidan av mission. Och det på ett sätt som gjort att evangeliet – i den helige andes livgivande kraft, sin förmåga att väcka omvändelse, ånger över synder och en befriande tro på syndernas förlåtelse i Jesus Kristus – har tappats bort,"säger Fredrik Sidenvall till Världen idag. Världen idag 160806.

Ronny Almroth: Kristenhetens blinda fläck. Apologetens tjänst är både angripen och eftersatt inom kristenheten. Ronny Almroth efterlyser fler apologetiska konferenser. Dagen 160809.

Stefan Swärd: Paradigmskifte i äktenskapsfrågan. Ett omfattande paradigmskifte har inträffat i västvärlden de senaste 50 åren, beträffande synen på sexualitet och familj. Traditionella familjevärderingar var rådande fram till 50-talet, men under 60-talet började en omsvängning. Traditionen var att äktenskapet gällde en man och en kvinna och att det var den accepterade samlevnadsformen. Sex hörde till äktenskapet mellan man och kvinna. Det var då en självklar kristen norm, och äktenskapet uppfattades som livslångt. Denna kristna värdering genomsyrade samhället i stort. Det fanns ateistiska kulturradikaler som förespråkade samlevnad utan äktenskap redan under sent 1800-tal. Den världsberömde ateisten Bertrand Russell förespråkade till exempel en sådan tanke på 1910-talet. Den tanken fick dock inte något genomslag i samhället i stort eller i politiska debatten. I kyrkan var det heresi att föreslå något sådant. Tanken på äktenskapsupplösning började få genomslag på 1960-talet. Det ifrågasattes varför man skulle vänta med sex till äktenskapet. Det ifrågasattes varför äktenskapet skulle vara livslångt. Det ifrågasattes varför man skulle vara gift för att bo ihop och leva i en sexuell relation. Under sjuttiotalet slog de nya idéerna igenom i lagstiftningen. Vi fick en ny lagstiftning som gjorde det lättare att skilja sig. En sambolagstiftning infördes, äktenskapet blev inte den enda samlevnadsformen. Även frågan om homosexuell samlevnad började diskuteras, och en utredning om en juridiskt gällande homosexuell samlevnadsform satte igång 1980. Den kristna kyrkan och alla samfund var strikta försvarare av det traditionella äktenskapet och familjen fram till 70-talet, men redan då började en uppluckring och ett ifrågasättande. Att vänta med sex till äktenskapet började bli en kontroversiell synpunkt i vissa kretsar. Men att som kristen leva i samboskap var inte på agendan vid den tidpunkten. Eftersom jag själv kom ut med boken ”Ungdomar och kärleksproblem” 1978, som försvarade tesen att vänta med sex till äktenskapet, fick jag personligen känna av de nya vindarna i debattklimatet. Boken blev mycket kontroversiell. Boken gav också vägledning i hur man kunde klara av att vänta med sex till äktenskapet. Att en präst eller pastor skulle leva som sambo eller skilja sig, var otänkbart på 60-talet och började nå en första acceptans på 70-talet i teologiskt liberala kyrkor. Främst inom Svenska kyrkan, men även inom de kretsar som nu bildar Equmeniakyrkan. En faktor som gjorde den nya sexualmoralen möjlig var nya och bättre preventivmedel. När risken minskade för oönskade graviditeter upplöstes sexuella restriktioner. Men preventivmedel var inte helt säkert. En följd av den sexuella revolutionen och äktenskapsupplösningen var att abort blev allt mer accepterat. Från att ha uppfattats som en yttersta nödåtgärd i undantagsfall blev abort ett extra preventivmedel i efterhand, en yttersta garant för att fri sex inte skulle leda till oönskade graviditeter. Kyrkan och alla samfund stod på barrikaderna och försvarade det ofödda barnets rätt till liv under 60- och 70-talen. Men den rösten kom sedan att tystna. Världen idag 160824.

Kyrkligt brev i Jönköping oroar: ”Vi förväntas delta i Pride”. Svenska kyrkan i Jönköping uppmanar i ett mejl sina anställda att delta i helgens Pridetåg. "Jag blev orolig, kände mig pressad att delta", säger en av dem som fått mejlet. Världen idag 160826.
Kyrkoherden beklagar: ”Ett olycksfall i arbetet”. Det var inte meningen att någon skulle känna sig tvingad av kyrkan att gå med i Qom ut-festivalen. Hans Boeryd tror att Svenska kyrkans fleråriga deltagande i Qom ut-festivalen i Jönköping har påverkat samtalsklimatet både innanför och utanför kyrkan. Världen idag 160826.

Kyrkoherde: Engelska kyrkan kan splittras. En sammanslutning av församlingar inom Engelska kyrkan, som för första gången samlas den här veckan, kan innebära ett första steg mot en splittring. Det antyder kyrkoherden som leder samtalen. "Om höga ledare i Engelska kyrkan urvattnar undervisningen i Engelska kyrkan i viktiga frågor som homosexualitet, då kan denna synod lätt utvecklas till att bli en ny anglikansk jurisdiktion i England," säger han. Tre stift, Rochester, Canterbury och Chichester, är grundande medlemmar i den nya sammanslutningen som ännu inte har ett namn. Men enligt en rapport som Daily Telegraph har tagit del av förväntar de sig att andra går med. Dagen 160829.

Susanne Nyman Furugård: Är Rädda Barnen, Unicef och Bris rädda för familjen? ”Rädda Barnen vägrar tala om familjepolitik, senast nu i samband med sin sommarkampanj, #orädd”, skriver Susanne Nyman Furugård, och kritiserar barnrättsorganisationerna för att inte leva upp till FN:s barnkonvention. Rädda Barnens sommarkampanj, att få fler politiker som står upp för barns rättigheter klingar falskt, eftersom organisationen själv inte vågar göra det. Att familjepolitiken bryter mot ett tiotal artiklar i FN:s barnkonvention vill Rädda Barnen inte kännas vid, ej heller deras samarbetspartners Unicef och Bris. Den svenska familjepolitiken sätter inte ”barnets bästa” i främsta rummet, när den pressar föräldrar att lämna bort sina barn från cirka ett års ålder. Modern forskning visar att barn behöver minst tre år (många barn behöver ännu mer tid) med sina föräldrar för att utveckla en trygg anknytning och minska risken för psykisk ohälsa senare i livet. Dessa behov diskrimineras då hemmabarnomsorg inte får några pengar alls medan varje förskoleplats subventioneras med i genomsnitt cirka 10 000 kronor/månad av våra gemensamma skattepengar. Med tanke på hur många barn som berörs av detta, i praktiken alla barn i Sverige, och hur den psykiska ohälsan ökat lavinartat bland unga, borde familjepolitiken vara av högsta intresse för barnrättsorganisationerna. Världen idag 160831.

Finska biskopar säger nej till samkönade äktenskap. I mars 2017 kommer den nya äktenskapslagen att träda i kraft i Finland. Då kan samkönade par vigas. Evangelisk-lutherska kyrkans biskopsmöte har därför blivit tillfrågat om hur de ställer sig till samkönade äktenskap. Svaret har nu kommit, och biskoparna säger att den nya äktenskapslagen inte ändrar kyrkans äktenskapssyn. Detta innebär att samkönade par vigs på magistraten i ett så kallat borgerligt äktenskap, skriver Hufvudstadsbladet. Biskopsmötet skriver i ett pressmeddelande bland annat: "äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Ändringen i den samhälleliga lagstiftningen ändrar inte på kyrkans äktenskapssyn". Dagen 160901.

Studie: Pornografi ökar risken för skilsmässa. Risken för skilsmässa fördubblas när man inom ett äktenskap börjar konsumera pornografi. Det är slutsatsen i en studie som nyligen presenterades vid årsmötet för American Sociological Association. Att börja titta på pornografi är att utsätta sitt äktenskap för en stor risk, enligt de amerikanska forskarna. Forskarna fann också att ju yngre man var när konsumtionen av pornografiskt material började, desto större var risken att det hade en destruktiv effekt på äktenskapet. Studien visar även, kanske något överraskande, att par som uppgav att man var ”mycket lyckliga” i sin relation hade större benägenhet att gå skilda vägar än andra, om man började konsumera pornografi. Forskarna drar här slutsatsen att i en lycklig relation blir fallhöjden högre när pornografisk konsumtion kommer in i bilden. Att sluta se på sådant material hade också det effekt enligt forskarna, som åtminstone bland kvinnor kunde se ett samband mellan att sluta konsumera pornografi och att risken för skilsmässa då minskade. Världen idag 160907.

Stefan Swärd: Håll fast vid Bibelns äktenskapssyn. Vi har upplevt ett omfattande paradigmskifte i hela västvärlden när det gäller synen på sex och äktenskap. Att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna har ersatts av ett synsätt, som gör gällande att det är ett tillfälligt kontrakt och som nu också kan innefatta personer av samma kön. Det är troligen bara en tidsfråga innan äktenskapet blir antalsneutralt och därmed inte begränsas till två personer. En ytterligare konsekvens av den förändrade synen på sex och äktenskap är den fria aborten. Barn kan dessutom komma till på olika sätt och är inte längre är en följd av en trogen kärleksrelation mellan en man och en kvinna, där man tar ett gemensamt ansvar för gemensamma barn. Sexualiteten har frikopplats från långsiktig och trogen kärlek. För de flesta vanliga sekulariserade människor gäller fortfarande att man uppskattar och strävar efter ett troget långsiktigt äktenskap. Det beror på att vi är skapade av Gud och Guds lag finns skriven i våra hjärtan, även om vi saknar kristen tro. Den sexliberala propagandan får därför inte fullt genomslag i enskilda människors liv. Men den sexliberala utvecklingen har påverkat västvärldens kristna kyrka. Den utveckling vi sett på dessa områden inom västvärlden kan väl bara sammanfattas på ett enda sätt; vi ser avfallet komma i kyrkan. Världen idag 160907.

Äktenskapslag diskuteras i Finland. En ny lag om samkönade äktenskap i Finland börjar gälla i mars nästa år. Men redan innan den trätt i kraft kommer den att diskuteras i riksdagen. Ett medborgarinitiativ mot den nya lagen har samlat mer än 106 000 namn, vilket är 60 000 färre än det ursprungliga initiativet som ledde till en lagändring år 2014. Det är dock mer än dubbelt så många som krävs för att riksdagen ska behandla frågan igen, skriver TT. Därför blir det en ny debatt som många hoppas ska leda till att den nya lagen aldrig blir verklighet. "De som röstade förra gången för det här insåg inte att det också till exempel betyder automatisk extern adoptionsrätt för homosexuella par." Dagen 160908.
Finsk strid om äktenskapet. Lagen om samkönade äktenskap i Finland hotas nu innan den ens har trätt i kraft. Orsaken är ett medborgarinitiativ – med 100 000 namnunderskrifter – som på torsdagen tvingade upp frågan på nytt i riksdagen. Antero Laukkanen, riksdagsledamot för kristdemokraterna, välkomnar medborgarinitiativet som tagits av två privatpersoner. Det har väckt nytt hopp hos alla dem som vill rädda den traditionella definitionen av äktenskapet. "För mig som kristen är det väldigt klart att äktenskapet är en av de fundamentala pelarna i samhället. Äktenskapet är som en ryggrad i kroppen, om du bryter ryggraden så bryter du hela kroppen," säger Antero Laukkanen. Den nya lagen ska träda i kraft den 12 april 2017. Såvida inte det nya medborgarinitiativet vinner gehör i en riksdag där stödet för det traditionella äktenskapet nu ökar. 99 av 200 ledamöter stöder nu alltså denna syn, enligt dagens opinionsmätning. "Det är nästan en majoritet," påpekar Antero Laukkanen som hyser ett visst hopp. Världen idag 160909.

Eva Andersson: Vänta med sex till äktenskapet. "När du träffar den du vill spendera resten av livet med, och du har väntat och inte delat sex med någon annan har du vunnit allt." Respektera dig själv så pass mycket att du inte ger den mest intima och djupaste delen av dig själv till någon hur som helst. Du kommer må mycket bättre, få bättre självförtroende. När du älskar dig själv, och visar din egen kropp respekt kommer du också känna dig stark i andra delar av livet också. Dagen 160923.

Elisabeth Sandlund: Normkritisk debatt biter sig i svansen. Kristna har något att tillföra för att göra diskussionen konstruktiv. Om alla normer ska kunna granskas kritiskt och ifrågasättas måste rent logiskt också normkritiken i sig vara öppen för granskning och kritik. Så är inte fallet. Den normkritik som inte får ifrågasättas är på inget vis begränsad till skolans värld utan griper om sig på varje samhällsområde. Dagen 161007.

Gifta lever längre. Enligt en artikel som Statistiska centralbyrån publicerade förra veckan lever personer som är gifta längre än de som är ogifta. "Trots att samboenden har ökat sedan 1980-talet verkar det ändå som att gifta trots detta behåller eller till och med utökar sitt försprång i livslängd jämfört med övriga grupper," säger Örjan Hemström på SCB. Gifta lever alltså längst och de som aldrig gift sig kortast. Räknat från 65 års ålder var genomsnittsåldern bland avlidna gifta 87,6 år bland kvinnor och 84,8 år bland män. "Medelåldern för personer som inte gift sig var tre till fyra år lägre än för gifta. Skilda hade högre medelålder än de som aldrig gift sig och änkor och änklingar levde i sin tur något längre än skilda." Andelen som är sammanboende har sedan mitten av 1980-talet ökat i alla grupper som inte är gifta. "Detta borde ha lett till minskade skillnader mellan gifta och övriga civilstånd, eftersom sambor kan sägas leva under liknande omständigheter som gifta. Men det verkar som om gifta trots detta behåller eller till och med utökar sitt försprång i livslängd jämfört med övriga." Andra faktorer som ger längre livslängd är hög inkomst och eftergymnasial utbildning. Räknat från 65 års ålder är medellivslängden för gifta män med hög inkomst och hög utbildning 86,5 år. För ogifta män med låg inkomst och ingen utbildning efter gymnasiet är den istället 79,5 år. Alltså en skillnad på sju år. För kvinnorna är skillnaden istället fem år. Inblick 161013.

Små lögner härdar hjärnan. För första gången kan forskare se vad som händer i hjärnan när vi ljuger på någon annans bekostnad. Hjärnan härdas, vilket banar väg för allt grövre lögner. Dagen 161027.

Ungdomar dränks i alkoholreklam. Kändisar som festar i sociala medier med en flaska i handen, reklam i tv och tidningar. Ungdomar översköljs med positiva alkoholbudskap i sociala medier, tv och tidningar. "Det är klart att en 16-åring som får över 13 000 positiva alkoholbudskap om året får en positiv syn på alkohol." Dagen 161109.

Kristna föräldrar delar inte med sig av sin tro. En av fyra kristna föräldrar vill inte påverka sina barn till en tro. De fruktar att barnen skulle bli utstötta i skolan för sin kristna övertygelse, enligt en ny studie. Att kristna föräldrar är angelägna om att deras barn också ska få en tro på Gud låter självklart. Men om man ska tro en ny brittisk undersökning är det inte riktigt så enkelt. Alla föräldrar vill säkert det bästa för sina barn, men 23 procent av föräldrarna uppger lite överraskande att de undviker att påverka sina barn till en gudstro. Som förklaring ges att föräldrarna är oroliga att deras barn då inte får några kompisar, en slags mobbing skulle man kunna säga. Ungefär lika många, 26 procent, är bekymrade över att deras barn "kan ha frågor som vi inte kan besvara". Och 34 procent uttrycker att sociala medier påverkar barnen mer än föräldrarnas tankar och åsikter. Medan drygt hälften av alla föräldrar säger att de känner sig trygga med att tala om religion med sina barn så uppger bara 40 procent att de faktiskt gjort det. 161109.

Språkforskare: ”Ökandet av svordomar i TV kan ha med sekulariseringen att göra”. Att svordomarna i tv har ökat råder det inga tvivel om. Anledningen till detta är att vi svär mer i hela samhället, menar språkforskaren Ulla Stroh-Wollin. Att svordomarna i samhället har ökat kan i sin tur bero på en sekularisering som gått väldigt långt, menar hon. "Om svordomarna i tv har ökat? Det kan man lugnt säga. Förr fanns det ju till och med normer för vad man fick säga och inte. Men svordomarna har ökat i hela samhället – tv:n har bara hängt med i det," säger Ulla Stroh-Wollin som är universitetslektor i nordiska språk vid Uppsala universitet. "Förr hade kyrkan en uppfostrande roll, och människor hade en känsla av att det var fult att exempelvis använda sig av gudsnamnet. De flesta människor i dag tänker inte på det sättet." "Runt sekelskiftet var man väldigt respektfull. Då tyckte man att ord som ”tusan” var opassande. Även när jag var liten var det jättefult att svära," säger Ulla Stroh-Wollin. "Nu, under 2000-talet, är diaboliska svordomar vardagsmat i både tv och vardagsspråk, och dessutom har de sexuella svordomarna tillkommit," påpekar hon. Varför har svordomarna blivit värre? "De tabubelagda uttrycken har tappat i kraft. Man har haft ett behov av något som känns grövre. Sedan handlar det om en allmän samhällsförändring." Världen idag 161124.
Tittare: ”Jag stänger av när de svär mycket”. För 30 år sedan kunde man titta på ett underhållningsprogram utan att höra en enda svordom. I dag kan ett enda tv-program innehålla 50 svordomar. Inte heller barnprogram är förskonade från de fula orden. "Jag tycker att det är fruktansvärt," säger en tittare som stänger av ljudet när det blir alltför mycket svordomar. Eva tar just TV4:s underhållningsprogram ”Så mycket bättre” som exempel. Varför ogillar du svordomar i tv? "För att svärande är att åkalla den onde. När svordomarna kommer genom tv-rutan så sprids den onda makten in i varje hem, varje familj, varje atmosfär," säger hon. Världen idag 161124.

Kristna mödrar mer lyckliga än icke troende. Kristna mödrar är lyckligare i sina relationer än de som inte tror på Gud, enligt en ny undersökning. Enligt organisationen Marriage Foundation, som gjort undersökningen, säger 45 procent av mammorna att de är lyckliga i sina relationer jämfört med 32 procent bland icke troende mammor. Dagen 161129.

Johannes Widlund: Möt porrkonsumenterna rätt. Kyrkan behöver tala om pornografi, men måste göra det i en anda av nåd, sanning och stadiga hjälpande händer. Jag ser nu i efterhand att man inte kan konsumera pornografi utan att också delvis konsumeras av den. 96 procent av alla gymnasiegrabbar har konsumerat eller konsumerar pornografi. Dagen 161207.

”Kyrksamma gifta par håller ihop längre.” Gifta par som går till kyrkan lever längre, håller ihop längre och löper mindre risk att bli deprimerade. Den slutsatsen görs i en ny studie. Undersökningens titel är Religion and Health: A Synthesis" (Religion och hälsa: en syntes". Den har utförts av Tyler J VanderWeele, professor vid Harvard school of Public Health. Han har kommit fram till att kyrksamhet har en positiv inverkan på en rad faktorer i livet, till exempel hälsa och livslängd. Den minskar även risken att drabbas av depression liksom benägenheten till självmord. Enligt studien finns också en tydlig koppling mellan regelbundna besök i kyrkan och stabilitet i äktenskapet - eller som det heter i rapporten "mindre sannolikhet att skilsmässa uppstår". Risken för skilsmässa är mellan 30 och 50 procent lägre för gifta par som går till kyrkan jämfört med par som inte gör det. Risken att drabbas av depression är 30 procent lägre och risken att dö i förtid minskar väsentligt, enligt studien. Dagen 161212.

Kristna lyckligare än andra vid jul. En europeisk studie som Umeå universitet har deltagit i visar att mångas välmående generellt sjunker i samband med julen. Men inte för de som firar julens verkliga budskap. Elva länder har deltagit i studien som har tagits fram för att se hur människor mår i samband med julhögtiden. Enligt det något nedslående resultatet så mår människor generellt sämre i samband med julen än vad de gör annars. Förutom då en grupp som sticker ut från statistiken. Kristna visar sig nämligen gå mot strömmen genom att inte bli olyckligare vid jul. Är man dessutom så lyckligt lottad att man tillhör gruppen "starkt religiösa", ja då kan man till och med se fram emot en ökad tillfredsställelse i samband med firandet av den i grunden kristna högtiden. Det verkar vara stressen innan jul som bidrar till den minskade tillfredsställelsen. Studien visar nämligen att de flesta är tillbaka på normal nivå strax efter jul. Dagen 161219. Folkbladet 161219. SR 161220.

Trendbrott: fler gifter sig - och stannar kvar. Fler gifter sig, färre skiljer sig och det föds fler barn. Rönen kommer från en forskningsrapport och orsaken till trendbrottet är god barnomsorg och ökad jämställdhet, säger forskarna. Men det är bara bland högutbildade som trenden syns. Bland lågutbildade ökar istället skilsmässorna, och de får också färre barn. Forskarna tror dock att det bara är en tidsfråga innan delat ansvar för hem och familj har blivit norm, och då kommer vi också att se stabilare relationer över hela linjen. Bland högutbildade är 80 procent av de gifta paren fortfarande gifta efter 15 års äktenskap. Bland lågutbildade är siffran bara 40 procent. I Sverige skilde sig 2,5 av tusen par år 1992. Tio år senare hade siffran sjunkit till 2,2. Svenskar föder också fler barn - från bottennivån 1,6 barn per kvinna på 1990-talet har nu kurvan gått uppåt och idag föds 1,9 barn per kvinna. Dagen 161222.

Var femte man dricker för mycket. Var femte man och var åttonde kvinna i Sverige dricker så mycket alkohol att det finns risker för deras hälsa, visar statistik från Folhälsomyndigheten som nyhetsbyrån Sirén har sammanställt. SR 161227.

Förslag om inspektion av söndagsskolor upprör. Den brittiska regeringen har föreslagit att söndagsskolor ska granskas av landets skolinspektion. Nu har över 18 000 personer kommenterat planerna. Generalsekreteraren för lärarförbundet sa i ett tidigt skede att granskningen hade orsakat stor förvirring på skolor eftersom det saknas tydligt definition av vad fundamentala brittiska värderingar innebär. I december 2016 presenterades så en rapport om integration. Bland punkterna i rapporten fanns en rekommendation om att alla som innehar offentligt ämbete ska svära en jämlikhetsed. Uppmaningen resulterade i mycket kritik och när utredaren i förra veckan mötte politiker sa hon, enligt Christian Institute, att en övertygelse om att äktenskapet är mellan en man och en kvinna går mot brittiska värderingar. Dagen 170116. Kommentar: Vad händer i England?

Psykolog: "Viktigt ge barn vettiga normer". Har du tonåringar som vill titta på tv-serier som du inte tycker är lämpliga? Säg då att du inte vill det, men motivera också varför, är psykologen Alf B Svenssons råd. Ett annat alternativ är att titta tillsammans med sitt barn och kommentera det man reagerar på, menar han. Världen idag 170130.

Kjell och Erik först ut i norsk kyrka. Nästan på sekunden när nya kyrkoregler trädde i kraft i Norge vigdes det första homoparet i Eidskog kirke. Den norska kyrkan, tidigare statskyrkan i landet, hade vid sitt årliga möte godkänt att samkönade par ska kunna gifta sig i kyrkan från och med februari 2017. Och Kjell Frølich Benjaminsen och Erik Skjelnæs lät ingen tid gå till spillo. Knappt hann klockan slå midnatt natten till onsdag, den 1 februari, innan de sade ja inför prästen Bettina Eckbo. Även om vigseln var snabb betonade prästen att det nyvigda paret inte är något hafsverk. De har levt ihop i 36 år, längre än Eckbo har levt. De blev ihop 1981. SR 170201. Kommentar: Det finns inte en chans att en kyrka kan ändra på det som Gud tydligt anvisat i Bibeln. Det är till förfång för den norska kyrkan.
Medlemsflykt när Norska kyrkan viger samkönade. Förra veckan vigdes det första homosexuella paret i Norska kyrkan någonsin. Vigseln följde på att kyrkomötet i Norge nu har beslutat om en vigselordning för samkönade. Beslutet har lett till att hundratals medlemmar och flera profilerade präster lämnat kyrkan. Varje gång den norska kyrkan behandlat frågan om samkönade vigslar så har man sett en ny våg av utträden. Över 2 700 personer ska ha lämnat kyrkan i samband med debatten inför kyrkomötets beslut, uppger norska Dagen. Samtidigt ska drygt 300 ha klivit in som medlemmar i kyrkan under samma period. I och med den nya ordningen tappar också kyrkan en rad profilerade präster runt om i landet. Den mest kända kritikern av att kyrkan nu öppnar för samkönade vigslar är Øivind Benestad. Han meddelade att han lämnar redan inför omröstningen när det stod klart att hans hållning skulle förlora. "Att jag nu lämnar kyrkan är en konsekvens av att den nya läran fundamentalt bryter mot Guds ord om att äktenskapet är Guds ordning," sade han enligt tidningen. Helge Standal, som kallats ”pionjärpräst” och varit med och startat ny församlingsverksamhet inom den norska kyrkan lämnar nu sin roll på orten Sykkylven. "Kyrkorådet kunde ha använt sig av möjligheten att låta de som är präster i församlingen och socknen själva få bestämma om de ville införa den nya liturgin, men så har det inte blivit, konstaterar han.
2009 öppnade Svenska kyrkan för samkönade vigslar efter omfattande debatt. I Danmark fattades ett liknande beslut 2012. I Finland antogs nyligen en lag om könsneutral äktenskapsbalk men finska kyrkan har ännu inte tagit ställning till hur man ska hantera frågan. 2008 öppnade Island för kyrklig samkönad vigsel. 2016 fick även Färöarna en könsneutral äktenskapslag där dock kyrklig vigsel undantas. Världen idag 170206.

Språkhistoriker: I slutet av 1800-talet var vi som mest återhållsamma med svordomar. Vilka ord vi använder som svordomar har ändrat sig en hel del genom historien. Men religiösa begrepp har alltid varit heta kandidater när man vill uttrycka sig extra kraftfullt. "Det finns inte tillräcklig kunskap om tio Guds bud. Orden finns kvar, men det är få som reagerar. Det beror förstås också på sekulariseringen." Det grövsta i dag är könsord. De har också kommit allt mer under 2000-talet. Dagen 170202.

Roland Utbult (KD): "Man tummar på skyddet för barnen." Barnombudsmannen var emot. Men i veckan röstade riksdagen för en förändring som gör det möjligt för barn från elva år att se biofilmer med 15-årsgräns i vuxens sällskap. "Obegripligt", menar Roland Utbult, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, som var enda parti att rösta emot. Filmer på biograf som tidigare varit belagda med 15-årsgräns kommer från och med 1 mars i år att vara tillgängliga från elva år om man tittar i sällskap med någon som är över 18. Det är resultaten av en lagändring som riksdagen röstade igenom under onsdagen. Ensamma att rösta emot ändringen var Kristdemokraterna. Filmer som tidigare alltså varit granskade och bedömda att vara lämpliga från 15 år och uppåt anses nu kunna ses av personer från elva år i sällskap med en vuxen som till exempel kan vara ett syskon, ett syskons kompis, eller en förälder. "Åldersgränser för film har varit ett stöd för föräldrarna och också en hjälp när sedan filmerna finns tillgängliga att se i hemmet att kunna avgöra vilka filmer som kan vara lämpliga för deras barn att titta på och vilka som inte är det. Det här gör det i stället svårare för föräldrarna." Han tycker inte att den här frågan handlar så mycket om moral, utan främst om barns välbefinnande. "Jag tror att många utanför riksdagen har svårt att förstå att elva-åringar nu ska kunna se filmer med 15-årsgräns, alltså också vuxenfilmer med våldsskildringar." Världen idag 170202.

Lag mot barnäktenskap: Partier stödjer Liberalernas förslag. Liberalernas förslag att riksdagens civilutskott ska köra över justitieminister Morgan Johansson – och på egen hand ta fram ett lagförslag mot barnäktenskap – välkomnas av KD, C, M, SD och V. SR 170202.

Jacob Rudenstrand: Granska kritisk den fria kärleken. Det finns positiva konsekvenser av den sexuella revolutionen, men som i alla revolutioner kommer det med ett offer. Övergrepp, aborter, sexuellt överförbara sjukdomar och splittrade familjer är några av de negativa effekter som kommit i kölvattnet av den fria kärleken. Världen idag 170210.

Andlighet – hur pratar unga om det i skolan? "Unga kristna är nyckelpersoner i att nå sin egen generation. De är de enda som får tala om Jesus i skolan, en möjlighet som inte lärare, rektorer, församlingar eller organisationer har längre." Församlingar behöver därför se det som ett missionsarbete i sin egen stad. "På samma sätt som man ber för missionärer som åker till andra sidan jorden behöver man be för de unga kristna som är ute ”på missionsfältet”, skolan, varje dag." "Vi upplever att unga söker ledning, styrning, riktning, något att ta fasta på. Något som inte väjer när det blåser, vilket det verkar göra konstant för den unga generationen just nu." Dagen 170217.

Kvinnor blir allt mer tillåtande till alkohol. Medan unga män blivit mer återhållsamma har svenskarna generellt fått en mer tillåtande syn på alkohol. Det gäller särskilt kvinnor över 45 år, visar en ny rapport. Den ökade acceptansen gäller inte minst vardagsdrickandet där kvinnor 45 år och uppåt antagit en betydligt mer liberal syn, enligt organisationen IQ:s årliga alkoholindex. Dagen 170228.

Första hbtq-paren vigs i Finland. I dag vigs de första samkönade paren i Finland då landets nya könsneutrala äktenskapslag träder i kraft. Det är två och ett halvt år sedan den könsneutrala äktenskapslagen klubbades igenom av Finlands riksdag efter år av debatt, motstånd och olika förslag som förkastats. De samkönade par som från och med i dag kan gifta sig borgerligt i Finland får när de vigts enligt lag också adoptera barn tillsammans. Men de som vill gifta sig i kyrkan kommer att få vänta.