Nu är det apokalyptiska tider – Arild Edvardsen

Mycket snart har alla människor på jorden, tillgång för att via TV, Internet, eller mobiltelefoner i hemmet eller hos grannar, se stora begivenheter i världen i samma ögonblick som händelserna sker. Bibelns profetior om att Jesu återkomst skall bli sedd på direkten av hela jorden, är troligen det största teknologiska tecknet som Bibeln knyter an till ändens tid.

TEKNOLOGISKA TECKEN PÅ JESU ÅTERKOMST SOM BIBELKRITIKERNA LOG ÅT

Bibeln berättar att den 90-åriga Sara log i beduintältet i Hebron, då Herren sa att hon och hennes 100 år gamla äkta hälft Abraham, skulle bli föräldrar och föda en son. Detta verkade omöjligt och för fantastiskt. "HERREN sade till Abraham: "Varför log Sara och tänkte: Skulle jag föda barn, jag som är så gammal? Skulle något vara omöjligt för HERREN? Vid den bestämda tiden nästa år skall jag komma tillbaka till dig, och då skall Sara ha en son." Då nekade Sara och sade: "Jag log inte," ty hon blev förskräckt. Men han sade: "Jo, du log." (1 Mos. 18:13-15).

Vi ska nu se på några tusen år gamla bibelord, som är profetior om teknologiska tecken för ändens tid. Bibelns motståndare och kritiker har stått i spetsen för dessa ända sedan Voltaires tid, utan att vara rädda, likt Sara då hon log över Guds ord. Dessa 4 teknologiska tecken för ändens tid, uppträder enligt Bibelns profetior under de apokalyptiska tiderna i samband med, och före, Jesu återkomst till jorden. Det finns en hel bok i Bibeln, kallad Johannes Uppenbarelse eller Apokalypsen, som talar om dessa apokalyptiska tecken.

NÄR LÄRJUNGARNA TIGER ROPAR "STENARNA"
Men om du skall hålla dig á jour med dessa bibliska apokalyptiska tecken, nyttjar det generellt sett inte att gå i kyrkor och församlingar. De flesta präster och pastorer i kyrkor och frikyrkor vågar i dag inte tala utifrån Bibelns Uppenbarelsebok (Apokalypsen), utan talar generellt om Guds kärlek och nåd. Och de flesta förkunnare i trosförsamlingar och karismatiska församlingar talar mest om helande, framgång, ekonomiska välsignelser, tro, seger, och hur vi skall leva här på jorden. Alla dessa sidor av Guds Ord är också bibliskt riktiga, men ingen Herrens tjänare kan i dag vara blinda strutsar, när världens nyheter är dagligen upptagna av massutrotningsvapen, terrorism, spridning av atomvapen, krig och "Harmagedon".

Jesus sa att om hans lärjungar tiger om Konungens ankomst, då skall "stenarna ropa" (Luk. 19:38-40). I dag är det inte vår tids moderna präster och vanliga kristna förkunnare, som är mest upptagna med dessa ting, som omtalas i Uppenbarelseboken. Flertalet av bästsäljarna om "Apokalyptiska tider", "Harmagedon", massutrotning, kemiska, biologiska och kärnfysiska utrotningsvapen, är skrivna och producerade av världsliga vetenskapsmän, atomfysiker, fredsforskare, fredsaktivister, politiker, filmproducenter, målare och bildkonstnärer. Detta kan du strax få stadfästa, till exempel via Internet, med att söka bilder på orden: apokalyps, Harmagedon, atomkrig, massutrotningsvapen osv. - (det är bäst att använda engelska ord).

1. JESU VARNADE OM FARAN AV MÄNSKLIGHETENS UTPLÅNING
Vid början av vår tideräkning, för snart 2000 år sedan, uttalade Jesus från Nasaret följande ord, som hans fiender och kritiker har lett åt allt sedan Voltaires dagar, på grund av befolkningsexplosionen. Jesus talar här om att det skall komma dagar på jorden då hela mänskligheten skall vara i fara för massutrotning och totalt utplånande. Jesus sa: "Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades, SKULLE INGEN MÄNNISKA BLI FRÄLST. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas." (Matt 24:21-22). Dessa ord av Jesus har Bibelns kritiker i hundratals år, sett på som totalt meningslösa, och framhållit att sådana ord är bevis på att Bibeln är nonsens, och att Jesus inte hade en aning vad han pratade om.

Trots alla krig, pestplågor, epidemier och naturkatastrofer igenom hela historien, har befolkningstillväxten varit så stor att mänskligheten aldrig har stått i fara för utrotning, som Jesus har påstått. Tvärt om. FN:s befolkningsexperter har räknat ut att det levde ca 175 miljoner människor på jorden, vid den tid då Jesus uttalade dessa ord. Det var ca 50 miljoner mindre än befolkningen i Indonesien i vår tid. Därefter ökade världens befolkning stadigt snabbare, tills världens befolkning nådde den första miljarden (1000 miljoner) ca 1850. Men bara 80 år senare, ca 1930, hade jordens befolkningstal fördubblat sig till 2 miljarder, och prognosen visade att nu började den verkliga befolkningsexplosionen.

Ungefär vid år 1960 nådde jordens befolkning 3 miljarder. År 1976 var folkens antal 4 miljarder. Och år 1999 nådde jordens befolkning 6 miljarder. Därför log Bibelns kritiker åt dessa Jesu ord i Matt. 24:21-22 ända från Voltaires generation - ända fram till 1945. För i augusti 1945, efter att Hiroshima och Nagasaki i Japan hade blivit bombat med atombomber, började skratten att tystna. Då först började vetenskapsmännen och atomfysikerna förstå att Jesus från Nasaret verkligen förstod vad han talade om för snart 2000 år sedan. Och efter 1945 tills i dag, förstår fler och fler att Jesu varningar mot massutrotning av allt kött var och är ett FULLTRÄFF, för i dag har världen ett lager av kärnfysiska vapen som kan ödelägga jorden ca 50 gånger.

MÄNSKLIGHETENS RÄDSLA OCH SKRÄCK I DEN SISTA TIDEN
I samma tal, som det är refererat i Lukas evangeliet, beskriver Jesus mer i detalj vad denna fara för massutrotning består i, och knyter an detta som ett ändens tidstecken och ett tecken på Jesu återkomst. Dessa bibelord, som blev översatta av teologer och språkexperter innan världen kände till kärnfysiska massutrotningsvapen med hjälp av spjälkning av uran, borde med dagens kunskap bli översatta mer precist – i vart fall med fotnoter. För det grekiska originalspråket är så rikt, att man ofta måste använda flera norska, svenska eller engelska ord för att få fram ordens flerfaldiga betydelse.

Jesus beskriver fruktan för massutrotning på jorden så här: "Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. TY HIMLENS KRAFTER SKALL SKAKAS. Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet." (Luk. 21:25-27). Detta att människorna i vår tid är gripna av "ångest och rådlöshet" visar hälsoväsendets statistik i land efter land, när det gäller explosionen av användning av lugnande mediciner. Enligt tidningen Vårt Land 20/3 - 2003, ökade norrmännens användning av antidepressiva medel med otroliga 234 % mellan 1991 - 2000. Och i USA diskuterar nu Hälsodepartementet om att ge antidepressiva mediciner till absolut alla amerikanare.

URAN (URANIUM) SOM SPJÄLKAS GER KÄRNFYSISK EXPLOSION
Men låt oss här ta för oss 3 ord från grundtexten i Jesu ord om vad människor fruktar skall komma över jorden. Grunden är: "TY HIMLENS KRAFTER SKALL SKAKAS" (Luk. 21:26). Med att se på vad varje ord av dessa 3 ord kan betyda på grekiska, ska du själv kunna tolka dessa ord till vårt moderna språk i dag. (Talen visar som orden är numrerade i "Strong's Exhaustive Concordance of the Bible".)

1. HIMLENS = 3772: OURANOS, från grundordet 3735: OROS/UROS = BERG, STEN.
Det grekiska ordet OURANOS, som betyder GRUNDKRAFTEN i kosmos, översätts som regel med ordet HIMLEN, men vårt moderna ord URANIUM är också härlett av detta grekiska ord. När då ordet OURANOS har sin rot i ordet OROS/UROS = BERG (FJÄLL), STEN, är vi inom trygg grund om vi översätter ordet med vårt moderna ord URANIUM/URAN. Men ingen bibelöversättare kände till kärnfysik och spjälkning av uranium/uranet, då detta bibelord blev översatt och fastslaget före 1945.

2. (HIMLENS) KRAFTER = 1411: DUNAMIS som betyder MIRAKELKRAFT, KRAFT SOM FLYTTAR BERG, VÅLDSAMHET.
Då Alfred Nobel hade uppfunnit dynamiten, sökte han efter ett namn som han kunde kalla detta explosionsmedel som kunde flytta berg. Han gick då till Bibeln, och just till detta ord 1411: DUNAMIS (uttalas DYNAMIS) - och från detta grekiska ord har vi sprängstoftet DYNAMIT.

3. (HIMLENS KRAFTER SKALL) SKAKAS = 4531: SALEUO, från grundordet 4535: SALOS = RYCKA, SPLITTRA, SKAKA UPP, VIBRERA, KLYVA, SPJÄLKA.

Alla upplysta människor i vår tid vet ju att kärnfysiska massutrotningsvapen består av atomspjälkning av uran. Det är spridningen av denna teknologi som FN, EU, USA och världens nationer nu fruktar, och arbetar desperat mot spridning av sådan teknologi. Allra mest fruktar vår tids människor att sådana kärnfysiska vapen skall komma i terroristers händer. Många observatörer menar ändå att terrorister redan har sådana vapen, och bara väntar på en chans för att använda dem mot städer i USA och Europa.

Många länder har nu stora lager av atomvapen, och diktaturer som Iran, Nordkorea, Syrien och Libyen är nu i färd med att skaffa sig sådana vapen, om de inte redan har dem. Det är fruktan för att "uranets krafter skall spjälkas" som är orsaken till att folken på jorden nu är gripna av ångest, som snart ska öka till "förtvivlan och maktlöshet, rädsla och förfäran", som Jesus sa då han varnade oss för massutrotning av "allt kött" för snart 2000 år sedan. Och han nedskrev dessa ting som ett av de stora tecknen på hans snara återkomst: "DÅ skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet". (Luk. 21:27).

DET STORA VAPNET OCH STJÄRNORNAS KRIG
Bibelns Uppenbarelsebok beskriver denna apokalyptiska tid närmare, strax före Jesu återkomst, och talar om förfärliga tillstånd på jorden. DET STORA SVÄRDET (VAPNET) SOM HÄR BESKRIVS ÄR HELT SÄKERT de kärnfysiska vapnen:
"Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ETT STORT SVÄRD gavs åt honom."
Upp 6:3-4.

Därefter beskrivs öppnandet av de andra sigillen där stora delar av mänskligheten dödas på grund av dessa "VILDDJUR PÅ JORDEN". (Upp 6:8) När det sjätte sigillet bryts, kan detta inte vara någon annan beskrivning än av STAR WAR (stjärnornas krig), när jorden skakar av kärnfysiska angrepp från satelliter (himlens stjärnor): "Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Upp 6:12.

Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?" (Upp 6:13-17).

2. MASSUTROTNINGSVAPEN SOM ÄR GÖMDA VID EUFRATS OMRÅDE
Det andra bibelordet som innehåller ett teknologisk tecken, som har varit till åtlöje för bibelkritikerna sedan Voltaires tid, har med Eufrat-området att göra. Vi måste då enligt Uppenbarelsebokens sekvensuppbyggnad, som emellanåt ger tillbakablick och fokuserar i detaljer på begivenheter som redan har blivit nämnda och inkluderats i den stora helhetsbilden.

Bibelordet lyder så: "Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: "Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat." Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna." (Upp 9 :13-15). Många har hånat detta bibelord som säger att det skall döljs massförstörelsesvapen i Eufrat-området som PÅ TIMMEN KAN DÖDA TREDJEDELEN AV MÄNNISKORNA.

Trots maskingevär, kanoner och bomber under de två första världskrigen, som dödade tiotals miljoner människor under flera år, skulle det ha varit löjligt hävda att tredjedelen av jordens befolkning skulle kunna dödas på timmen. Bibelns fiender har verkligen roat sig och på nytt föraktat detta bibelord, och framhållit det som ett bevis på att Bibeln bara består av uppkonstruerade mänskliga fantasier. Men inte nu längre. De sista tio åren har hela världens ögon varit riktade mot ohyggliga förstörelsekrafter som man vet finns i Eufrats område (Irak och Iran).

JAKTEN PÅ IRAKS MASSFÖRSTÖRELSESVAPEN
Då FN:s inspektörer kom till Irak 1991, efter Gulfkriget, fann de ca 200 000 liter av NERVGASEN VX. Detta var nog för att döda hela jordens befolkning. De fann också utrustning och kapacitet till att producera 20 ton mjältbrand. Med en spraybox från ett litet flygplan över en stad, kan 100 kg mjältbrand döda ca 3 millioner människor. I tillägg till nervgas VX, fann också FN observatörerna senapsgas, som bägge hade använts av Irak för att döda tusentals kurder 1980. Irak blev också misstänkt för att ha nervgasen Botulism och nervgas Agent 15, som angriper centrala nervsystemet.

FN-inspektörerna fann också tusenden av kemiska vapen i Irak, i tillägg till biologiska vapen. Många av dessa biologiska och kemiska vapen vid Eufrat-området i Irak förstördes. Men den stora frågan för FN och världens nationer är: Hur mycket blev förstört? Att sådana massförstörelsevapen är svåra att hitta och "lösa ut", är inbyggt i bibelordet om Eufrat-området, som 3 gånger i 2 sättningar använder ordet "BUNDET", "LÖS" och "BLEV LÖST", trots att dessa 4 dödsänglar "HÅLLS REDO" och "STÅR FÄRDIGA FÖR TIMMEN, för att döda tredjedelen av människorna." (Upp 9:14-15). Och även om inte dessa förstörelsekrafter utlöstes eller blev funna då USA och koalitionspartnerna befriade Irak från Saddam Husseins massmördarregim, så kan resultatet bli att Iraks shiamuslimer, som utgör ca halva delen av landets befolkning, efter som kan associera sig med sina trosfränder i Iran, som de flesta observatörer menar redan har kärnfysiska vapen.

TERRORISTER PLANLÄGGER TERRORANGREPP MED MASSUTROTNINGSVAPEN MOT MÅNGA STÄDER
Men i dag fruktar man för att diktaturer och terrorregimer också har biologiska och kemiska vapen, som är förhållandevis enkla att producera. Bland de mest fruktade av sådana vapen är senapsgas, nervgas, cyanid, böldpest, botulism, mjältbrand, nervgas VX och koppar, som dödade miljoner med sina bölder och sår i Medeltidens städer. Bibelns Uppenbarelsebok beskriver många sådana apokalyptiska hemskheter, som måste vara resultat av sådana kemiska och biologiska massförstörelsesvapen. Och i vår tid är alla länders underrättelseorganisationer på vakt mot terroristangrepp med sådana vapen, mot städer i USA och Västeuropa, och försök av förgiftning av vattenförsörjningen.

Ända till juni 2003 hävdade dessa underrättelsetjänster att de hade avslöjat, avvärjt och stoppat planläggningen av över 100 sådana terrorangrep i Västeuropa och USA. Uppenbarelseboken beskriver dessa apokalyptiska tider, bland annat så: "Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: "Gå ut och töm Guds sju vredesskålar över jorden." Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Den andre ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog.

Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod (Upp 16:1-4). På flera ställen talas det om förgiftning av vatten: "Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg hade kastats i havet. En tredjedel av havet blev till blod, och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under.

Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades då till malört, och många människor dog av vattnet." (Upp 8:8-11).

I många av Europas och USA:s städer hålls det nu civilförsvarsövningar för att om möjligt förbereda sig ifall hela städer kan bli ett angreppsmål for terroristers massförstörelsesvapen. Så omtalas det också i Uppenbarelseboken. Här finns sådana apokalyptiska tillstånd som drabbar hela städer: "Den stora staden rämnade i tre delar, och FOLKENS STÄDER STÖRTADE SAMMAN." (Upp 16:19). Här blir en stor stad ödelagd under loppet av en timme: "Ve, ve du stora stad, som var klädd i fint linne, purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. På EN ENDA TIMME har denna stora rikedom ödelagts." (Upp 18:16). När vi läser sådana bibelord, blir vi klara över att Bibelns apokalyptiska beskrivningar blir mer och mer aktuella och levande för oss den moderna tidens människor, som nu lever i tiden efter 11 september 2001.

VILDDJURETS RIKE - DET GAMLA ROMARRIKET SKALL ÅTERUPPSTÅ
De flesta bibeltolkare har igenom hela kyrkohistorien tolkat Bibelns tal om Vilddjuret och Vilddjurets rike i Daniels bok och Uppenbarelseboken för att vara Romarriket, som skall återuppstå kring Medelhavet i ändens tid. I dag vet vi att EU:s s.k. Marina plan går ut på att hela Nordafrika och Medelhavsländerna i Mellanöstern, inkluderat Turkiet, skall inlemmas i EU före 2010. Detta ska i första omgången bli en "tullunion" med ca 800 miljoner invånare. Personligen tror jag att EU:s huvudkvarter i Bryssel, då blir flyttat till Rom, som Bibeln kallar "Babylon, den stora staden", som då ska ligga mer mitt i centrum av EU och det återuppståndna Romarriket runt Medelhavet.

De flesta bibeltolkare tolkar då Bibeln som att det senare ska bli en superman, som river till sig diktatoriskt makt i det återuppståndna Romarriket. Han kallas också för Vilddjuret - och Antikrist - och Bibeln identifierar honom med själva riket som han regerar över. Vilddjurets första regeringstid blir en gyllene tidsålder, så att till och med Israel accepterar honom som Messias, fredsfursten. Men begivenheter i Mellanöstern, och ett angrepp på Vilddjurets rike och tron, för världen ut i ett nytt världskrig, som leder till det sista stora kriget, som Bibeln symboliskt kallar Harmagedon.

3. KONTROLL ÖVER VARJE MÄNNISKA GENOM DIGITAL (TAL) TEKNOLOGI OCH DET UNIVERSELLA IDENTIFIKATIONSMÄRKET
Allt eftersom Supermannen, Antikrist, tillskansar sig diktatoriskt makt i Vilddjurets rike, berättar Bibeln att Vilddjuret tar makten och kontrollen över varenda människa. Bibeln säger:
"Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. (Upp 13:6-8)

Många bibelkritiker har smilat över detta bibelord, och ansett det vara helt omöjligt. Man menar att varken Alexander den Store, Julius Cesar, Djingis Khan, Napoleon, Hitler eller Stalin klarade av att kontrollera varje nation och varje folk. Många bibeltolkare har under hela historien också trott att det betyder att Antikrist skall sända soldater och poliser till varje stad och bygd på jorden för att kontrollera alla folkslag. Några pekade ändå ut Napoleon, Hitler och Sovjetunionen för att allt eftersom kunna vara i stånd till placera ut soldater och polis för att utöva sådan kontroll i alla länder. Men då dessa riken efter som föll, spejade dessa bibeltolkare förgäves efter en sådan stormakt. Detta tills det gick upp för alla att Bibeln talar inte om kontroll över varje människa med hjälp av soldater och polis, UTAN MED HJÄLP AV TAL - DEN TEKNOLOGI SOM VI I DAG KALLAR DIGITAL DATATEKNOLOGI.

Enligt Upp 13:14-15 skall denna digitala teknologi med hjälp av tal, kunna göra både ord, tal, ljud och bild. Denna teknologi har de sista tio åren blivit helt allmän på vår jord, och kan beställas via s.k. IP nummer från en mängd Internet adresser som börjar med WWW.

När Antikrist framstår som Vilddjuret, ser vi klart, enligt Bibeln, att han tar i bruk denna digitala datateknologi, i form av SUPERPASSET som nationerna då allaredan tagit i bruk. Detta universella identifikationsmärke på handen eller pannan är då redan i användning av alla människor. Och all teknologi, inkluderat genteknologi och digital datateknologi kan användas till enorma välsignelser för mänskligheten. Men i händerna på en diktator, kan denna teknologi bli en mardröm. I den kristna tidningen Troens Bevis oktober 2003 hade jag en artikel som talar om detta universella identifikationsmärke på handen eller pannan, som kommer som "superpass" från hösten 2004.

BIOMETRI FRÅN HANDEN OCH PANNAN BERÄTTAR VEM DU ÄR
Jag har förkunnat detta som ett av flera teknologiska tecken på Jesu återkomst, för vi kan läsa om detta universella identifikationsmärke i Uppenbarelseboken 13:16-18. Bibeln säger: "Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex." Bibelordet här, har i över 1900 år profeterat om detta universella identifikationsmärke. Detta är ett s.k. superpass som alla måste ha, både små och stora. Och detta är knutet till s.k. BIOMETRI, det vill säga information om antingen FINGERAVTRYCK (HANDEN), HUVUDETS SKALLFORM (PANNAN) OCH ÖGATS REGNBÅGSHINNA (IRIS). Biometri kallas vår tids vetenskapliga teknologi som identifierar och verifierar var enda individ utifrån de ovan nämnda fysiska egenheter, som är unika hos varje människa.

Pass, certifikat, signaturer och bilder kan förfalskas eller stjälas av andra. Men vår kropp ljuger inte. Handen (fingeravtryck), huvudets skallform och ögonens regnbågshinna (pannan) berättar vem du är. En helt ny biometrisk industri har nu växt fram över hela världen, för att producera maskiner och apparater för passkontor, flygplatser och passkontrollstationer i alla länder, som kan skanna och läsa detta universella identifikationsmärke från allas panna och hand. Detta har lett till stigande aktiekurser på världens börser för sådana teknologiska sällskap.

DET UNIVERSELLA IDENTIFIKATIONSMÄRKET BLIR NÖDVÄNDIGT VID ALLA TRANSAKTIONER
När detta världsvida universella identifikationssystem snart är färdigt utbyggt, ska detta identifikationsmärke användas som pass, identifikation, personnummer etc. för all handel, levnadssätt och alla transaktioner, så att det ska bli omöjligt att resa, köpa och sälja utan att ha detta märke (databrickan) på hand eller panna. Följande står nu för dörren, och började redan sin späda begynnelse hösten 2004: Alla passkontor och polisstationer får eftersom biometriska maskiner där du placerar din högra hand, och placerar din panna emot. Maskinen överför då ditt fingeravtryck, din huvudform och din iris (din unika regnbågshinna) till en databricka, som placeras i ditt "superpass" som identifikationsmärke.

När du då landar på en flygplats, eller i framtiden besöker ett offentligt kontor eller affär, måste du visa fram detta universella identifikationsmärke som består av data från din hand och din panna. En maskin läser då ditt fingeravtryck, huvudform och iris (panna) som är lagrat på databrickan. Därefter blir också du ombedd att ställa dig framför en annan maskin som skannar din hand, din regnbågshinna och huvudform (panna), för att se om du verkligen är den person som äger superpasset med det universella identifikationsmärket. Ett sådant universellt identifikationsmärke ska ge vår värld många positiva fördelar, och bli en "säkerhet" som kan reducera terrorism, bedrägeri, stöld och oärlighet. Men det låter också skrämmande, då detta system tas i bruk av en hel världs diktator. För med detta universella biometriska märke kan en sådan diktator kontrollera varje människa på jorden.

BIBELNS ORD OM VILDDJURETS MÄRKE
Det är denna absoluta kontroll som Bibeln säger att Supermannen, Antikrist - även kallad Vilddjuret, ska ta över varje människa i den sista tiden, strax före Jesus kommer synligt tillbaka till jorden. Detta är bara möjligt i framtiden på grund av dagens DIGITALA (TAL) TEKNOLOGI. Både de hebreiska bokstäver och de grekiska bokstäver som Bibeln ursprungligen skrevs med, har alla talvärden. Varje bokstav representerar ett tal.

Den hebreiska bokstaven W och den grekiska bokstaven V har bägge talvärdet 6. När då aposteln Johannes i sin uppenbarade syn såg Vilddjurets märke 666, kan detta för den hebreisk talande Johannes från Galilén ha varit bokstäverna WWW, som i dag är nyckeln till vår digitala datateknologi och det biometriska identifikationsmärket som nu står precis framför dörren.
Här är Bibelns ord om Vilddjurets märke, så döm själv: "Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex (Upp 13:16-18). Det är genom detta universella identifikationsmärke på högra handen eller pannan som Antikrist (Vilddjuret), den siste världshärskaren innan Jesus kommer igen, ska kontrollera alla från "var stam och varje folk och varje tungomål och varje folkslag" (Upp 13:7). När nu denna teknologi redan tas i bruk, måste alla förstå att vi lever i högst profetiska tiders uppfyllelser, och raskt närmar oss de apokalyptiska tiderna och Jesu synliga återkomst.

4. DEN GLOBALA VISUELLA REVOLUTIONEN
Ett fjärde bibelord som många av Bibelns fiender och kritiker har hånlett åt är bibelordet, som talar om Jesu synliga återkomst på Oljeberget i Jerusalem. Bibeln säger: "Se, han kommer med molnen, och VARJE ÖGA SKALL SE HONOM." (Upp 1:7) Detta att Bibeln, i snart 2000 år, har hävdat att MÄNNISKORNA UTÖVER HELA JORDEN skall kunna se Jesu synliga återkomst, har blivit allt för mycket för bibelkritikernas hjärna. Många har använt just detta bibelord som bevis för att hela Bibeln är fantasier och myter, för inga människor på jorden har kunnat se längre än det som ögat når från platsen där de står.

Likväl har Bibeln alltid hävdat att när Jesus kommer tillbaka synligt på Oljeberget, skall hela världen vara vittne till hans återkomst. Kan du tala om för mig hur detta kan ske? "Ja", sa en gammal "bibeltroende" dam. "När Jesus sätter sina fötter på Oljeberget, ska hans gestalt vara så stor att han räcker runt hela jorden. Man ser hans bröst över Moskva och skuldrorna över FN byggnaden i New York". "Nej", sa en annan, mer "andlig" dam. "Vi skall alla se honom i en syn för våra yttre och inre ögon". Bägge dessa "bibeltroende" damer har fel. För Bibeln säger att Jesu synliga återkomst på Oljeberget, skall ske på samma sätt som då han blev tagen upp till himlen.

Bibeln berättar om då Jesu lärjungar var vittne till hans himmelfärd: "Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himlen, HAN SKALL KOMMA IGEN PÅ SAMMA SÄTT SOM NI HAR SETT HONOM FARA UPP TILL HIMLEN." (Apg 1:10-11). Då Jesus blev upptagen till himlen, var det ingen som såg honom i Rom och på Atens smala gator. Det var heller ingen i Kina eller Mayafolkets urgamla städer som såg honom. Jag tror heller inte att någon i Jerusalems trånga basar gator såg honom. Men när Jesus kommer tillbaka till jorden, säger Bibeln: "Varje öga skall se honom!" - och profeterar härmed om DEN GLOBALA VISUELLA REVOLUTIONEN, som vi nu är mitt inne i.

FÖRST NU KAN ÅTERKOMSTEN BLI SYNLIG FÖR ALLA
Den 14 april 2002 satt jag hemma i vår stuga i min hembygd Kvinesdal, i det sista landet före Nordpolen, och såg på direkten Venezuelas president Hugo Chavez´ återkomst till presidentpalatset i huvudstaden Caracas. Han hade blivit avsatt, och måste fly 3 dagar tidigare. Men nu satt jag i länsstolen hemma i stugan, och följde med varje ögonblick i samma sekund som det skedde, från det att presidenten steg ut från helikoptern, och kom nedför trapporna mot presidentpalatset under bedövande jubel från tusenden av hans anhängare.

Efter den dagen har den globala visuella revolutionen exploderat genom TV, Internet, bredband, och utbud av 1 - 2 milliarder mobiltelefoner med Internet och TV skärm. Även i de fattigaste länder, som i Malawi, Rwanda och Haiti, vimlar det av mobiltelefoner. Mycket snart har alla människor på jorden, tillgång till att se stora begivenheter i världen via TV, Internet, eller obiltelefoner i sitt eget hem eller hos grannar, i samma ögonblick som händelserna sker.

Antingen måste man vara en sådan som Bibeln kallar för "en dåre" som inte tror att det finns en Gud, eller så måste man vara en religiös fanatiker, om man inte förstår att Jesu synliga återkomst på Oljeberget i Jerusalem ska bli världens och historiens största mediala begivenhet.

Mediakungen Ted Turner, som skapade CNN har inte en positiv syn på Bibeln. Likväl har han uttalat följande: "Om Jesus - mot min förmodan - skulle komma synligt tillbaka på Oljeberget, så har CNN alltid sina medarbetare klara i Jerusalem, så att vi kan ha honom direkt i luften inom 2 - 5 minuter." Vi har ju alla varit vittne till att när det har blivit sprängt en självmordsbomb i Jerusalem, Tel Aviv eller Haifa, så har CNN, BBC, Fox News och andra satellitstationer haft händelsen på direkten inom ca 3 minuter.

JESU ÅTERKOMST - HISTORIENS STÖRSTA MEDIABEGIVENHET
Bibelns profetior om att Jesu återkomst skall bli sedd på direkten av hela jorden, är troligen den största teknologiska tecken som Bibeln knyter an till ändens tid. Och Bibeln har återigen, skjutit prick trots allt hånskratt och förlöjligande. Genom vår tids globala visuella revolution kan dessa bibelord först nu uppfyllas. Men denna uppfyllelse knyts dessvärre samman med apokalyptiska tider och stort lidande på jorden.

Jesus sa: "Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och HIMLENS KRAFTER SKALL SKAKAS. (URANIUMETS DYNAMIT SKALL SPJÄLKAS) Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och JORDENS ALLA FOLK SKALL JÄMRA SIG, NÄR DE SER MÄNNISKOSONEN KOMMA PÅ HIMLENS MOLN MED STOR MAKT OCH HÄRLIGHET." (Matt. 24:29-30).

Bibeln berättar då att Jesus skall "FÖRDÄRVA DEM SOM FÖRDÄRVAR JORDEN", och "UPPRÄTTA SITT FREDSRIKE PÅ JORDEN I TUSEN ÅR" (Upp 11:18 och 20:1-6). Detta betyder att människor i Tokyo, Calcutta, Beijing, Teheran, Kairo, Nairobi, Lagos, Buenos Aires, Rio de Janeiro, New York, Los Angeles, London, Paris, Rom, Moskva, Hong Kong, Oslo, København, Stockholm, och alla andra platser där människor bor, skall se Jesu synliga återkomst på DIREKTEN från Jerusalem.

NATOS NYA FÖRSVARSSTRATEGI FOKUSERAR PÅ MELLANÖSTERN
Efter Sovjetunionens fall har västalliansen NATO:s försvarsstrategi ändrat sig totalt. NATO väntar inte längre angrepp från Ryssland och Östeuropa, när många länder nu är med i EU eller samarbetar med EU. Enligt NATO:s två sista generalsekreterare Javier Solana (1995-1999) och Lord Robertson (1999- ) är inte längre NATO:s försvarsstrategi utbyggd mot Ryssland och Östeuropa, utan mot Mellanöstern och de sydostliga delarna av Medelhavskusten. General Lord Robertson säger att terroristangrepp och extremistregimers "cruise missiles"(långdistansraketer) och "ballistic missiles" från Mellanöstern, är grundlaget för NATO:s strategi för Europa. "Vi såg ju alla hur Scud raketer flög genom luften under Gulfkriget år 1991", säger Lord Robertson, och fruktar för att både Iran, Syrien, och terroristorganisationer i Mellanöstern snart kan ha långdistansraketer (kanske från Nordkorea), som kan nå de europeiska länderna med biologiska, kemiska och kärnfysiska massutrotningsvapen.

Under Gulfkriget 1991 blev jag utfrågad av norsk TV och press om jag trodde detta krig vid Eufrat skulle bli Bibelns Harmagedonkrig. Jag svarade: "Nej, det tror jag inte, för jag tror att vår tids diktatorer ändå lever så nära Hiroshima och Nagasaki, att de vänder före stupet.. Journalisterna blev nästan stötta i kanten, för de inte fick någon "ammunition" från mig. Men jag måste erkänna, att den dagen terrorister får tag på massutrotningsvapen - då skall vi talas vid igen, för då blir jag verkligen bekymrad för vår värld.

MELLANÖSTERNS TERRORISTER OCH MASSUTROTNINGSVAPNEN
I dag räknar de flesta underrättelsetjänsterna med att terrorister har sådana massutrotningsvapen, och bara väntar på chans till att använda dem mot mål i USA, Europa och Ryssland.
Redan den 27/11 2001 meddelade CNN och TIME Magazine att man funnit 40 platser i Afghanistan där Al Qaida hade bedrivet forskning på kärnfysiska, biologiska och kemiska vapen. Dagen innan arresterade Pakistans polis, den pakistanske atombombens fader, Baskirudden Mahmood och två andra atomfysiker, som de 3 sista åren hade arbetat för Al Qaida och talibanerna i Afghanistan. Time Magazine meddelade också att Al Qaida 1997 hade köpt dödliga kemikalier från 3 laboratorier i Ukraina och från 3 laboratorier i de Förenade Arabemiraten.

De sista åren har USA gett Ryssland 5 miljarder dollar till bevakning av Rysslands atomvapenlager. Norge har gett 600 millioner kronor till samma föremål för atomlagren på Kolahalvön. År 2002 stannade de mäktiga USA senatorerna Sam Nuun og Richard Luger upp i Oslo på väg hem efter en inspektionstur av atomvapenlagren i Ryssland. Rapporten som de avlade i Oslo var nedslående. Rysslands atomvapenlager och kärnfysiska material är dåligt bevakade, trots anslag från USA och Väst. Den ryska generalen och presidentkandidaten Alexander Lebed hävdade innan han dog att Ryssland saknade 134 atombomber som ingen vet var de har tagit vägen. Rykten säger att Osama bin Laden och Al Qaida betalade 30 millioner dollar och 2 ton opium till tjetjenerna för 20 av dessa atomvapen.

I Kazachstan, som var världens 5:e eller 6:e största atommakt, är situationen ända mer kaotisk och oöversiktlig. Israels underrättelsetjänst har länge sagt att Iran har fått flera atombomber från Kazachstan. Rysslands underrättelsetjänst har en lista på över ca 200 terrororganisationer och maffiaorganisationer som arbetar för att få tag i kemifysiska vapen i Ryssland och det tidigare Sovjet.

År 2002 förmedlade Time Magazine uppgiften att Rysslands och Turkiets underrättelsetjänst, i samarbete med Atomenergikommissionen i Wien, hade stoppat 1081 smugglingsförsök av kärnfysiskt material till länder i Mellanöstern sedan 1993. När det gäller all smuggling vet vi att det dessvärre bara är en bråkdel som uppdagas och stoppas. Det cirkulerar nu ständiga rykten och rapporter bland USA:s och Europas underrättelseorganisationer att terrorister planlägger terrorangrepp på städer i USA och Europa med både biologiska och kemiska vapen, och med s.k. kärnfysiska "dirty" bomber.

TERRORANGREPP MED MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN MOT VILDDJURETS RIKE UTLÖSER HARMAGEDONKRIGET
Som jag ser det, utifrån Bibeln, utlöses Harmagedonkriget som ett resultat av att "Vilddjurets rike" - Europa, det återuppståndna Romarriket, blir angripet med sådana massförstörelsesvapen. Det är just faran för sådana angrepp från Mellanöstern som NATO:s försvarsstrategi nu bygger på. Och Vilddjurets rike ser ut att ha "vacciner" - som till exempel USA, som är i gång med nationell smittkoppvaccinering - för vi skall nu läsa att folk i Vilddjurets rike pinas fruktansvärt, men undgår massdöd.

När vi läser i Uppenbarelseboken kapitel 16 om "det sista slaget", Harmagedonkriget, utlöses det just vid ett angrepp på Vilddjurets tron och rike, på samma sätt som terrorangreppet på New York och Washington den 11/9 2001 utlöste krigen i Afghanistan och Irak. Det vi nu läser visar att apokalyptiska tider då drabbar världen för fullt, med kärnfysiskt krig, bölder, pest och jordskalv, och Eufrats område (Irak och Iran) är i fokus:

" Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. - "Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön." - Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Världens slut
Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet, och den sade: "Det har skett." Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår." (Upp 16:12-21).

Detta att ingen längre omvänder sig från sin ondska, utan bara hädar Gud för plågorna, visar mig att Jesus innan detta har hämtat alla de sina till bröllopsfesten i himlen, för att så komma synligt tillbaka tillsammans med dem, och stoppa galenskapen bland människor som håller på fördärva jorden (Upp 11:18).

SALIGA ÄR DE SOM ÄR BJUDNA TILL LAMMETS BRÖLLOPSMÅLTID
Bibeln berättar om denna bröllopsfest: "Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga:

"Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud, ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt, och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod."

Än en gång sade de: "Halleluja!" Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter. Och de tjugofyra äldste och de fyra väsendena föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen. De sade: "Amen. Halleluja!" Och från tronen kom det en röst som sade:

"Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora."

Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: "Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg."

Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna." (Upp 19:1-9).

JESU SYNLIGA ÅTERKOMST STOPPAR KRIGSÖDELÄGGELSEN, OCH FREDSRIKET UPPRÄTTAS
När Vilddjuret (Antikrist) och jordens "kungar" är samlade i Mellanöstern - som symboliskt kallas "Harmagedon", kommer Jesu synliga återkomst att stoppa vanvettet, och ge jorden den fred som alla generationer har hoppats på. Bibeln säger: "Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är "Guds Ord". De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: "Konungarnas Konung och herrarnas Herre."
Och jag såg en ängel stå i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar, som flyger högst uppe på himlen: "Kom och samlas till Guds stora måltid, så skall ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora." Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades med ryttarens svärd, som går ut ur hans mun, och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött.

Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.

Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år." (Upp 19:11 - 20:6).

JESU TUSENÅRIGA FREDSRIKE OCH DEN PÅFÖLJANDE DOMENS DAG
Efter att Fredsriket har existerat i 1000 år kommer den slutliga Domens dag, och därefter Evigheten med ny himmel och en ny jord. Dessa ting tillhör en avlägsen framtid, så varje teolog och bibelförkunnare befinner sig här på "okänd mark". Därför är det bäst att låta Bibelns ord om detta tala för sig själv. Bibeln säger: "Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

Den slutliga domen
Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Den nya himlen och den nya jorden
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."

Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, Begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

Det nya Jerusalem
En av de sju änglarna med de sju skålarna, som var fyllda med de sju sista plågorna, kom och talade till mig och sade: "Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru." Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.

Staden hade en stor och hög mur med tolv portar och över portarna tolv änglar och namn inskrivna: namnen på Israels barns tolv stammar. I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, namnen på Lammets tolv apostlar.

Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till tolv tusen stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika. Han mätte också upp dess mur till etthundrafyrtiofyra alnar efter människors mått, som också är änglars. Muren var byggd av jaspis, och staden bestod av rent guld som liknade rent glas. Grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstenar. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. De tolv portarna bestod av tolv pärlor, och varje särskild port var en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas.

Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är Lammet. Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den. Stadens portar skall aldrig stängas om dagen - natt skall inte finnas där - och folkens härlighet och ära skall föras in i staden. Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor. Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter.

Och han sade till mig: "Dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske."

Jag kommer snart
"Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok."

Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. Men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe."
Och han sade till mig: "Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig."

"Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.

Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan."

Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet (Upp 20:7 – 15, 21:1-27 och 22:1-17).

Arild Edvardsen


Artikel hämtad från Troens bevis / Profetisk Røst.
Källa: www.brolendelam.no
Översatt av Sigrid Forslin.

   Tillbaks till: www.tidenstecken.se